Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 208 din 14 martie 2007

pentru modificarea si completarea anexei L „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar si conditiile de eligibilitate pentru activitatile din sectorul zootehnic, asa cum sunt prevazute la lit. a), b) si d) din anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitatile din sectorul vegetal, zootehnic, al imbunatatirilor funciare si al organizarii si sistematizarii teritoriului, precum si conditiile de eligibilitate

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 183 din 16 martie 2007Având în vedere prevederile art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.067/2007,

ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa L „Norme metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar şi condiţiile de eligibilitate pentru activităţile din sectorul zootehnic, aşa cum sunt prevăzute la lit. a), b) şi d) din anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activităţile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, precum şi condiţiile de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.054 şi 1.054 bis din 30 decembrie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea 1, alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) al art. 1 se acordă pentru femelele adulte şi pentru masculii înscrişi în registrul genealogic."

2.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 4-a, alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

„(2) Sprijinul financiar se acordă pentru achiziţia de echipamente informatice, respectiv hard şi soft, specifice domeniului de activitate, pentru realizarea, actualizarea bazelor de date şi prelucrarea datelor."

3.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 4-a, după alineatul (2) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Sprijinul financiar se acordă pe cap de animal înregistrat în baza de date."

4.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 4-a, litera c) a articolului 11 se elimină.

5.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 5-a, alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:

„(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) se acordă asociaţiilor crescătorilor de animale care efectuează însămânţarea artificială a bovinelor prin operatori însămânţători autorizaţi, pentru fiecare operator însămânţător autorizat care realizează minimum 50 de însămânţări pe trimestru, dacă au încheiat un contract cu un operator pentru aprovizionarea cu azot lichid şi un contract cu deţinătorul registrului genealogic pentru constituirea bazei de date privind însămânţarea artificială şi fătarea, în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 40 din anexa «Norme de apreciere a bovinelor de reproducţie» la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 19/2006."

6.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 5-a, litera c) a articolului 13 va avea următorul cuprins:

,,c) centralizator al buletinelor de însămânţare, din care să rezulte efectuarea a cel puţin 50 de însămânţări per operator însămânţător autorizat în trimestrul pentru care se solicită sprijinul, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7;".

7.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 5-a, alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Se acordă sprijin financiar în vederea achiziţiei de containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate de minimum 20 de litri şi cu autonomie dinamică de peste 90 de zile."

8.   La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", secţiunea a 5-a, după alineatul (2) al articolului 14 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Crescătorii de vaci pot solicita sprijin financiar pentru achiziţia unui singur container, iar asociaţiile crescătorilor de animale pentru un număr de containere cel mult egal cu numărul de operatori însămânţători autorizaţi cu care au încheiat contracte."

9. La capitolul I „Susţinerea ameliorării populaţiilor de animale", după secţiunea a 6-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 7-a, cu următorul cuprins:

„SECŢIUNEA a 7-a

Susţinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului naţional de disecţie pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform Sistemului de clasificare EUROP şi pentru stabilirea formulei matematice de calcul al procentului de ţesut muscular în carcasă pentru porcinele din România

Art. 171. - (1) Se acordă sprijin financiar, reprezentând un cuantum din cheltuielile necesare realizării «Programului de desfăşurare a testului naţional de disecţie», denumit în continuare Program, pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform Sistemului de clasificare EUROP şi pentru stabilirea formulei matematice de calcul al procentului de ţesut muscular în carcasă pentru porcinele din România.

(2) Cheltuielile pentru care se acordă sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) sunt:

a)   contravaloarea porcilor sacrificaţi pentru efectuarea testului naţional de disecţie;

b)  cheltuielile cu clasificatorii autorizaţi care fac selecţia carcaselor pentru testul naţional de disecţie în abatoarele prevăzute în Program;

c)  cheltuielile cu transportul porcilor de la abatoarele în care se face selecţia carcaselor porcilor destinaţi testului naţional de disecţie până la abatorul în care se face disecţia;

d)   cheltuielile cu măcelarii care efectuează testul naţional de disecţie: transport, cazare, masă şi salariu;

e)  cheltuielile cu experţii români care participă la testul naţional de disecţie;

f)  cheltuielile cu abatorul în care se  face testul naţional de disecţie: chirie, energie electrică,   apă, materiale de igienizare, echipamente, salarii pentru   personalul auxiliar din abator.

Art. 172. - (1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale împreună cu Comisia de clasificare a carcaselor de bovine, ovine şi porcine întocmesc Programul prevăzut la alin. (1) al art. 171, care cuprinde metodologia şi cheltuielile ocazionate de desfăşurarea acestuia.

(2)  Programul aprobat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea urmăririi îndeplinirii acţiunilor stabilite în Program şi pentru efectuarea plăţilor pe baza documentelor justificative, conform legislaţiei în vigoare.

(3)  Comisia de clasificare a carcaselor de bovine, ovine şi porcine întocmeşte decontul justificativ al cheltuielilor realizate pentru Program şi îl depune la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 30 de zile de la încheierea Programului.

(4)   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică, aprobă decontul justificativ şi alimentează contul Comisiei de clasificare a carcaselor de bovine, ovine şi porcine, care efectuează plăţile contractate în vederea realizării Programului.

(5)   Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale împreună cu Comisia de clasificare a carcaselor de bovine, ovine şi porcine desemnează experţii români, clasificatorii şi măcelarii care participă la Program, precum şi abatoarele în care se realizează selecţia şi abatorul în care se desfăşoară testul naţional de disecţie."

10.  La capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, din partea introductivă a alineatului (1) al articolului 18 se elimină sintagma „provenite din unităţi autorizate santiar veterinar".

11.  La capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, după alineatul (4) al articolului 18 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Nu se acordă sprijin financiar pentru porcii cumpăraţi din alte ţări la o greutate de peste 30 kg/cap."

12.  La capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, după alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Solicitanţii sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) al art. 18 trebuie să depună cererea însoţită şi de factura fiscală de cumpărare a animalelor, din care să rezulte provenienţa - intern/extern, numărul de porci cumpăraţi, precum şi greutatea totală şi medie de achiziţionare a acestora, în cazul în care porcii provin din cumpărări."

13.   La capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunile 1 şi a 2-a, de la litera b) a alineatului (2) al articolului 19, de la punctul 2 al literelor a), b) şi c) ale alineatului (3) al articolului 19, de la litera a) a articolului 23, de la litera b) a alineatului (4) al articolului 24, de la punctul 2 al literelor a), b) şi c) ale alineatului (5) al articolului 24, precum şi de la litera c) a alineatului (7) al articolului 24 se elimină sintagma „autorizaţia sanitară veterinară a exploataţiei".

14.  La capitolul II „Imbunătăţirea calităţii produselor de origine animală", secţiunea 1, litera a) a alineatului (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:

,,a) copie a biletului de proprietate a animalelor, eliberat de consiliul local, în care se va menţiona numărul de animale deţinute de proprietar înscrise în Registrul agricol, sau copie a paşaportului animalelor, după caz;".

15.    La capitolul III „Susţinerea măsurilor pentru producerea şi comercializarea produselor apicole", în secţiunile 1 -6 se înlocuieşte sintagma „până în data de 15 martie a fiecărui an" cu sintagma „până în data de 15 mai a fiecărui an".

16.   La anexa nr. 6, în tabel, titlul coloanei 0 va avea următorul cuprins:

„Nr. de operatori însămânţători autorizaţi care au realizat minimum 50 de însămânţări artificiale pe trimestru".

17.  La anexa nr. 6, în tabel, titlul coloanei a 3-a va avea următorul cuprins:

„Valoarea sprijinului financiar

(col. 0 x col. 2)

         (lei)"

18.   „Tabelul cu porcine/bovine adulte/ovine pentru care se solicită sprijin financiar la data de ..............." din anexa nr. 10 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

ANEXA

TABEL cu porcine/bovine adulte/ovine pentru care se solicită sprijin financiar la data de..............

Nr. crt.

Numărul matricol

al animalului/numărul acordat în registrul de abator la sacrificare

pentru care se solicită sprijinul financiar

Provenienţa

porcilor

(intern/alte

ţări)

Clasa de

calitate în care este

încadrat animalul

Codul

exploatatiei

în RNE

Poziţia în

Registrul

agricol

Valoarea

subvenţiei

aprobate

-lei-

0

1

2

3

4

5

6

1.

2.

TOTAL:


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 208/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 208 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu