Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1886 din 20 decembrie 2004

pentru publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar in domeniul securitatii nucleare pentru Romania (numarul 2003/5812.06), semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1273 din 30 decembrie 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in conformitate cu dispozitiile art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba publicarea Memorandumului de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar in domeniul securitatii nucleare pentru Romania (numarul 2003/5812.06), semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004, cuprins in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexa este reprodusa in facsimil.

    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial  al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         MEMORANDUM DE FINANTARE*)

    *) Traducere.

    Comisia Europeana, denumita in continuare "COMISIA", actionand pentru si in numele Comunitatii Europene (CE), denumita in continuare "COMUNITATEA",

    pe de o parte, si

    Guvernul Romaniei, denumit in continuare "BENEFICIAR",

    pe de alta parte,

    AU CONVENIT URMATOARELE:
    Masura la care se face referire la articolul 1 de mai jos va fi executata si finantata din resursele bugetare ale COMUNITATII, in conformitate cu prevederile cuprinse in prezentul Memorandum. Cadrul tehnic, juridic si administrativ in care va fi pusa in aplicare masura la care se face referire la articolul 1 de mai jos este stabilit de Conditiile Generale anexate la Acordul-cadru incheiat la 12 martie 1991 intre COMISIE si BENEFICIAR si completat cu prevederile prezentului Memorandum si cu Prevederile Speciale anexate la acesta.

    Art. 1
    NATURA SI OBIECTUL
    Ca o componenta a programului sau de asistenta COMUNITATEA va contribui, sub forma finantarii nerambursabile, la finantarea urmatoarei masuri:
    Numarul programului: 2003/5812.06
    Titlul:              Programul 2003 pentru sprijin comunitar in domeniul
                         securitatii nucleare pentru Romania
    Durata:              pana la 30/11/2005
    Art. 2
    ANGAJAMENTUL COMUNITATII
    Contributia financiara din partea COMUNITATII este fixata la nivelul maxim de 2885000 Euro, denumita in continuare "FINANTARE GRATUITA A CE".
    Art. 3
    DURATA SI DATA DE EXPIRARE
    Pentru prezenta MASURA, FINANTAREA GRATUITA A CE este disponibila pentru contractare pana la data de 30/11/2005, facand obiectul reglementarilor prezentului Memorandum. Toate contractele trebuie semnate pana la aceasta data. Fondurile ramase din FINANTAREA GRATUITA A CE, care nu au fost contractate pana la aceasta data, vor fi anulate. Termenul limita pentru efectuarea platilor din cadrul FINANTARII GRATUITE A CE este de 30/11/2006. COMISIA poate, totusi, in imprejurari exceptionale, sa fie de acord cu o prelungire a perioadei de contractare sau a perioadei de efectuare a platii, daca aceasta este ceruta in timp util si justificata adecvat de catre BENEFICIAR. Prezentul Memorandum va expira la data la care expira perioada de efectuare a platilor pentru FINANTAREA GRATUITA A CE. Toate fondurile care nu au fost utilizate vor fi returnate Comisiei.
    Art. 4
    ADRESE
    Corespondenta referitoare la executarea MASURII, avand mentionate numarul si titlul acesteia, va fi adresata:

    Pentru COMUNITATE:
    D-lui Jonathan Scheele
    Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti
    Str. Jules Michelet nr. 18, Sector 1
    Bucuresti
    Romania

    Pentru BENEFICIAR:
    D-lui Alexandru Farcas
    Ministrul Integrarii Europene
    Ministerul Integrarii Europene
    Str. Apolodor nr. 17
    76100 Bucuresti
    Romania

    Art. 5
    NUMARUL DE EXEMPLARE
    Prezentul Memorandum este redactat in doua exemplare, in limba engleza.
    Art. 6
    INTRAREA IN VIGOARE
    Prezentul Memorandum va intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti. Orice cheltuiala care are loc inaintea acestei date nu este eligibila pentru FINANTAREA GRATUITA A CE.
    Anexele reprezinta parte integranta a prezentului Memorandum.

    Intocmit la Bucuresti, la 16 ianuarie 2004,

       Pentru Beneficiar,                  Pentru Comunitate,
       Alexandru Farcas                    Jonathan Scheele
       Ministrul Integrarii Europene       Seful Delegatiei Comisiei
       Coordonator National                Europene in Romania
       al Asistentei pentru Aderare

    Include:
    1. Acordul-cadru (anexele A si B)
    2. Prevederi Speciale (anexa C)
    3. Vizibilitate/Publicitate (anexa D)

                                 ACORDUL-CADRU
    Comisia Comunitatii Europene, denumita in continuare "COMISIA", actionand pentru si in numele Comunitatii Economice Europene (CEE), denumita in continuare "Comunitatea",

    pe de o parte, si

    Romania,

    pe de alta parte,

    si impreuna denumite "Parti Contractante"
    Avand in vedere faptul ca Romania este eligibila de a beneficia de Programul de asistenta PHARE din partea Comunitatii, prevazut in Regulamentul nr. 3906/89 din 18 decembrie 1989 al Consiliului Comunitatii Europene, modificat de Regulamentul nr. 2698/90 din 17 septembrie 1990.
    Avand in vedere faptul ca este convenabila mentionarea in cele de mai jos a cadrului tehnic, legal si administrativ pentru executarea masurilor finantate in Romania in cadrul programului de asistenta al Comunitatii,

    Au convenit dupa cum urmeaza:

    Art. 1
    Pentru a promova cooperarea dintre Partile Contractante in scopul sprijinirii procesului reformei economice si sociale din Romania, Partile Contractante sunt de acord sa implementeze MASURI in domeniul cooperarii financiare, tehnice, si al altor forme de cooperare, asa cum s-a specificat in Regulamentul de mai sus, care vor fi finantate si implementate in cadrul tehnic, legal si administrativ stabilit in prezentul Acord. Detaliile specifice ale fiecarei MASURI (sau set de MASURI) vor fi introduse intr-un Memorandum ce va fi convenit intre Partile Contractante (denumit in continuare Memorandum de finantare), pentru care este oferit un model in anexa C.
    Romania ia toate masurile necesare pentru a asigura executarea corespunzatoare a tuturor masurilor.
    Art. 2
    Fiecare MASURA finantata in cadrul prezentului Acord va fi implementata in conformitate cu Conditiile Generale din anexa A, care vor fi considerate ca fiind incluse in fiecare Memorandum de finantare.
    Memorandumul de finantare poate schimba sau suplimenta Conditiile Generale, dupa necesitate, pentru implementarea MASURII in discutie.
    Art. 3
    Pentru problemele legate de MASURILE finantate in cadrul prezentului Acord, COMISIA va fi reprezentata de Delegatia sa, o data ce aceasta este infiintata in Bucuresti, care se va asigura, din partea Comisiei, ca MASURA este executata in conformitate cu practicile financiare si tehnice legale.
    Art. 4
    Cand Partile Contractante convin astfel, COMISIA poate delega responsabilitatea sa integrala sau partiala privind implementarea unei MASURI unei terte parti, stat sau agentii.
    In acest caz termenii si conditiile unei asemenea delegari vor fi mentionate intr-un acord ce urmeaza a fi incheiat intre COMISIE si terta parte, stat sau agentie, cu acordul Guvernului Romaniei.
    Art. 5
    Orice disputa legata de prezentul Acord, ce nu poate fi rezolvata prin consultare, va fi solutionata in conformitate cu procedura de arbitraj mentionata in anexa B.
    Art. 6
    Prezentul Acord este redactat in doua exemplare, in limba engleza.
    Art. 7
    Prezentul Acord va intra in vigoare in ziua in care Partile Contractante se vor informa reciproc despre aprobarea sa in conformitate cu legislatia sau procedura interna a fiecarei parti contractante. Acordul va continua sa ramana in vigoare pentru o perioada nedefinita, daca nu i se pune capat prin notificarea scrisa a uneia din Partile Contractante catre cealalta.
    La incheierea duratei de valabilitate a prezentului Acord orice MASURA aflata inca in curs de executie va fi dusa la indeplinire conform termenilor Memorandumului de finantare aferent si Conditiilor Generale stabilite prin prezentul Acord.
    Art. 8
    Prevederile prezentului Acord se vor aplica si cooperarii tehnice si altor forme de cooperare, convenite intre Partile Contractante, care, prin natura lor, nu sunt cuprinse intr-un memorandum specific finantat in baza Programului de asistenta PHARE la cererea Guvernului Romaniei.
    Anexele vor fi considerate parte integranta a prezentului Acord.

    Intocmit la Bucuresti la 12 martie 1991.

       Eugen Dijmarescu          Frans Andriessen
       Ministru de Stat          Vicepresedinte al Comisiei Europene
       ROMANIA                   COMUNITATEA

    ANEXA A

    In aceste Conditii Generale termenul "BENEFICIAR" va fi inteles ca referitor la Guvernul Romaniei.

    TITLUL I
    FINANTAREA PROIECTELOR

    Art. 1
    OBLIGATIA COMUNITATII
    Angajamentul Comunitatii, denumit in cele ce urmeaza "Finantarea Gratuita a CEE", a carui valoare este mentionata in Memorandumul de finantare, va determina limita in cadrul careia se vor desfasura angajarea si executia platilor prin contracte si devize aprobate corespunzator.
    Orice cheltuieli ce depasesc finantarea gratuita a CEE vor fi suportate de BENEFICIAR.
    Art. 2
    DISPONIBILITATEA FINANTARII GRATUITE A CEE
    Acolo unde executia unei MASURI depinde de angajamentele financiare asupra resurselor proprii ale BENEFICIARULUI sau asupra altor surse de fonduri, finantarea gratuita a CEE va deveni disponibila in momentul in care devin disponibile si sumele angajate de BENEFICIAR si/sau celelalte surse de fonduri, conform celor prevazute in Memorandumul de finantare.
    Art. 3
    EFECTUAREA PLATILOR
    Contractele sunt eligibile pentru plati in baza acestui Memorandum de finantare numai daca sunt incheiate inainte de data de expirare a Memorandumului de finantare. Platile in cadrul unor asemenea contracte pot avea loc in timpul unei perioade de maximum 12 luni de la data de expirare a Memorandumului de finantare. Orice prelungire exceptionala a acestei perioade trebuie sa fie aprobata de Comisie.
    In cadrul limitei stabilite pentru finantarea gratuita a CEE, cererile pentru fonduri sub forma unui program de lucru vor fi prezentate Delegatiei Comisiei de catre BENEFICIAR, conform agendei stabilite in Memorandumul de finantare. Documentele justificative referitoare la platile efectuate pentru realizarea unei anumite MASURI vor fi puse la dispozitie in sprijinul cererii de fonduri, atunci cand Comisia o solicita.
    Oricum, in cadrul anumitor contracte din cadrul MASURII poate fi prevazuta plata direct de catre COMISIE catre contractanti. Fiecare contract va indica proportia si momentul efectuarii platii, impreuna cu documentele justificative necesare.
    Pentru partea de program implementata de Beneficiar, Autoritatea de Implementare va inainta un Program de Lucru cu cel putin 9 luni inainte de data de expirare a Memorandumului de finantare, pentru aprobarea de catre Comisie a contractelor ce mai trebuie incheiate pentru implementarea programului. Programul de Lucru trebuie sa cuprinda propuneri pentru utilizarea dobanzilor nete provenite din conturile deschise in cursul implementarii programului, cu conditia ca intreaga finantare gratuita a CEE sa fi fost angajata anterior.
    In ceea ce priveste MASURILE executate pe baza unor devize estimative, in conditiile in care Memorandumul de finantare nu poate prevedea altfel, o prima transa de plata, care nu va depasi 20% din totalul devizului aprobat de COMISIE, poate fi efectuata in favoarea BENEFICIARULUI, in scopul facilitarii lansarii MASURII. Alte rate de plata vor fi disponibile, la cererea BENEFICIARULUI, in aceleasi conditii mentionate la paragraful 2 de mai sus.

    TITLUL II
    ACHIZITIONAREA

    Art. 4
    GENERALITATI
    Procedura ce trebuie urmata pentru incheierea contractelor de lucrari, de livrari si de cooperare tehnica va fi mentionata in Memorandumul de finantare, urmand principiile stabilite in continuare.
    Art. 5
    CONDITII DE PARTICIPARE
    1. Cu exceptia prevederilor art. 6, COMISIA si BENEFICIARUL vor lua MASURILE necesare pentru a asigura egalitatea conditiilor de participare la astfel de contracte, in special prin publicarea in timp util a invitatiilor la licitatie. Anunturile urmeaza sa fie facute pentru Comunitate cel putin in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene si pentru statele beneficiare in jurnalul oficial corespunzator.
    2. Conditiile generale ale contractelor trebuie sa fie intocmite in conformitate cu modelele din uzanta internationala, cum ar fi reglementarile generale si conditiile pentru contractele de livrari finantate din fondurile PHARE.
    Art. 6
    DEROGAREA DE LA PROCEDURILE STANDARD
    Acolo unde este recunoscuta urgenta situatiei sau unde aceasta este justificata pe baza naturii, importantei reduse sau a unor caracteristici particulare ale anumitor MASURI (de exemplu: operatii de finantare in doua etape, operatii multifazate, specificatii tehnice particulare etc.) si ale contractelor respective, BENEFICIARUL poate, de acord cu COMISIA, sa autorizeze in mod exceptional:
    - acordarea contractelor in urma unor invitatii restranse la licitatie;
    - incheierea contractelor prin acord direct;
    - realizarea contractelor prin departamente de lucrari publice.
    O astfel de derogare trebuie sa fie mentionata in Memorandumul de finantare.
    Art. 7
    ACORDAREA CONTRACTELOR DE LUCRARI SI LIVRARI
    COMISIA si BENEFICIARUL se vor asigura ca pentru fiecare operatie, oferta selectata este cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, in special din punct de vedere al calificarilor si garantiilor oferite de licitatori, al costului si al calitatii serviciilor, al naturii si al conditiilor de executie a lucrarilor sau a livrarilor, al costului lor de utilizare si al valorii tehnice.
    Rezultatele invitatiilor la licitatie vor trebui publicate in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene cat de repede posibil.
    Art. 8
    CONTRACTELE DE COOPERARE TEHNICA
    1. Contractele de Cooperare Tehnica, care pot lua forma contractelor pentru studii, supravegherea lucrarilor sau de asistenta tehnica, vor fi incheiate dupa negocierea directa cu consultantul sau, daca se justifica din punct de vedere tehnic, economic sau financiar, ca urmare a invitatiei la licitatie.
    2. Contractele vor trebui sa fie intocmite, negociate si incheiate fie de BENEFICIAR, fie de COMISIE, atunci cand se prevede astfel in Memorandumul de finantare.
    3. In situatia in care contractele urmeaza sa fie intocmite, negociate si incheiate de BENEFICIAR, COMISIA va propune o lista scurta cu unul sau mai multi candidati, pe baza criteriilor de garantare a calificarilor, experientei si independentei lor si tinand seama de disponibilitatea acestora pentru proiectul in discutie.
    4. In cazul unei proceduri directe de negociere, cand COMISIA a propus mai multi candidati, BENEFICIARUL este liber sa aleaga dintre cei propusi candidatul cu care intentioneaza sa incheie contractul.
    5. Cand exista recurs la o procedura de licitatie, contractul va fi acordat candidatului care a inaintat oferta confirmata de BENEFICIAR si de COMISIE ca fiind cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

    TITLUL III
    ACORDAREA DE FACILITATI

    Art. 9
    PRIVILEGII GENERALE
    Personalului care participa la MASURILE finantate de Comunitate, precum si membrilor de familie apropiati ai acestuia li se pot acorda avantaje, privilegii si scutiri nu mai putin favorabile decat cele acordate in mod obisnuit altor straini angajati in statul BENEFICIARULUI, in cadrul oricaror alte acorduri bilaterale sau multinationale ori intelegeri pentru programe de asistenta economica si de cooperare tehnica.
    Art. 10
    FACILITATI DE STABILIRE, INSTALARE, INTRARE SI REZISTENTA
    In cazul contractelor de lucrari, de livrari sau de servicii, persoanele fizice sau juridice eligibile pentru participarea la procedurile de licitatie vor avea drept de instalare temporara si de rezidenta in cazurile in care importanta contractului justifica aceasta. Acest drept va fi obtinut numai dupa emiterea invitatiei de participare la licitatie si va servi personalului necesar efectuarii studiilor pregatitoare pentru redactarea ofertelor; va expira la o luna dupa desemnarea contractantului.
    BENEFICIARUL va permite personalului care ia parte la contractele de lucrari, de livrari sau de servicii finantate de Comunitate si membrilor de familie apropiati ai acestuia sa intre pe teritoriul statului BENEFICIARULUI, sa se stabileasca pe teritoriul statului, sa lucreze acolo si sa paraseasca statul respectiv, asa cum o justifica natura contractului.
    Art. 11
    IMPORTUL SI RE-EXPORTUL DE ECHIPAMENT
    BENEFICIARUL va acorda permisele necesare pentru importul de echipament profesional cerut pentru executarea MASURII, in conformitate cu legile, regulile si reglementarile in vigoare ale BENEFICIARULUI.
    BENEFICIARUL va acorda, in plus, persoanelor fizice si juridice care au executat contracte de lucrari, de livrari sau de servicii permisele necesare pentru re-exportul echipamentului mentionat.
    Art. 12
    CONTROLUL IMPORTURILOR SI SCHIMBURILOR VALUTARE
    Pentru executarea MASURILOR, BENEFICIARUL se obliga sa acorde autorizatii de import, precum si autorizatii pentru achizitionarea valutei necesare si sa aplice reglementarile nationale privind controlul asupra schimburilor valutare, fara discriminare intre statele membre ale Comunitatii, Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    BENEFICIARUL va acorda permisele necesare pentru repatrierea fondurilor primite pentru executarea MASURII, conform reglementarilor de control al schimburilor valutare in vigoare in statul BENEFICIARULUI.
    Art. 13
    IMPOZITARE SI VAMA
    1. Plata impozitelor, taxelor vamale si a taxelor de import nu va fi finantata din finantarea gratuita a CEE.
    2. Importurile in baza contractelor de livrari incheiate de autoritatile BENEFICIARULUI si finantate din finantarea gratuita a CEE vor putea intra in statul BENEFICIARULUI fara a fi supuse taxelor vamale, altor taxe de import, impozitelor sau unui regim fiscal cu efect echivalent.
    BENEFICIARUL se va asigura ca importurile respective sa fie eliberate din punctul de intrare pentru a fi livrate catre contractant, asa cum se prevede in contract, si pentru folosinta imediata, conform cerintelor pentru implementarea normala a contractului, fara a tine seama de intarzieri sau de dispute in ceea ce priveste stabilirea taxelor vamale, platilor ori a impozitelor mentionate mai sus.
    3. Contractele pentru livrari sau servicii oferite de firme externe sau romanesti, finantate din finantarea gratuita a CEE, nu vor fi supuse in statul BENEFICIARULUI platii TVA, timbrului fiscal sau taxelor de inregistrare ori altor impuneri fiscale avand efect similar, indiferent daca aceste taxe exista sau urmeaza sa fie instituite.
    4. Persoanele fizice si juridice, inclusiv personalul expatriat din Statele Membre ale Comunitatii Europene, care executa contracte de cooperare tehnica finantate din finantarea gratuita a CEE, vor fi scutite de la plata impozitului pe profit si pe venit in statul BENEFICIARULUI.
    5. Efectele personale si gospodaresti importate pentru uz personal de catre persoanele fizice (si membrii apropiati ai familiilor lor), altele decat cele achizitionate local, angajate in indeplinirea sarcinilor definite in contractele de cooperare tehnica, vor fi scutite de taxe vamale, de import, de alte taxe si impozite fiscale cu acelasi efect, efectele personale si gospodaresti respective urmand sa fie reexportate sau sa se dispuna de ele in tara conform reglementarilor in vigoare in statul BENEFICIARULUI, dupa terminarea contractului.
    6. Persoanele fizice si juridice care importa echipament profesional, asa cum se prevede la art. 11, daca solicita astfel, vor beneficia de sistemul de admitere temporara, asa cum este definit prin legislatia nationala a BENEFICIARULUI, in ceea ce priveste echipamentul respectiv.

    TITLUL IV
    EXECUTAREA CONTRACTELOR

    Art. 14
    ORIGINEA LIVRARILOR
    BENEFICIARUL se declara de acord ca, atunci cand COMISIA nu autorizeaza altfel, materialele si livrarile necesare pentru executarea contractelor trebuie sa fie originare din Comunitate, Albania, Bulgaria, Republica Ceha, Estonia, Ungaria, Lituania, Letonia, Polonia, Romania, Slovacia, Slovenia si Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei.
    Art. 15
    PROCEDURI DE EFECTUARE A PLATILOR
    1. Pentru contractele finantate din finantarea gratuita a CEE documentele de licitatie vor fi intocmite si platile vor fi efectuate fie in Unitati Europene de Cont (ECU) sau, conform legilor si reglementarilor privind schimbul valutar ale BENEFICIARULUI, in valuta BENEFICIARULUI ori in valuta statului in care ofertantul isi are inregistrat sediul de afaceri sau in valuta statului in care sunt produse livrarile.
    2. Cand documentele de licitatie sunt intocmite in ECU, platile in cauza vor fi efectuate, in mod corespunzator, in valuta prevazuta in contract, pe baza ratei de schimb a ECU in ziua precedenta efectuarii platii.
    3. BENEFICIARUL si COMISIA vor lua toate masurile necesare pentru a asigura executia platilor in cel mai scurt timp posibil.

    TITLUL V
    COLABORAREA DINTRE COMISIE SI BENEFICIAR

    Art. 16
    INSPECTIE SI AUDIT
    1. COMISIA va avea dreptul sa isi trimita proprii agenti sau reprezentantii corespunzatori autorizati pentru a duce la indeplinire orice misiune tehnica sau financiara ori de audit pe care o considera necesara pentru a urmari executia MASURII. In orice caz, COMISIA va comunica in avans autoritatilor BENEFICIARULUI trimiterea unor astfel de misiuni.
    BENEFICIARUL va pune la dispozitie toate informatiile si documentele care vor fi solicitate de aceasta si va lua toate masurile adecvate pentru a facilita munca persoanelor imputernicite sa duca la indeplinire auditurile sau inspectiile.
    2. BENEFICIARUL:
    a) va pastra inregistrari si documente contabile adecvate pentru identificarea lucrarilor, livrarilor sau a serviciilor finantate in baza Memorandumului de finantare, conform procedurilor legale de contabilitate;
    b) se va asigura ca agentii sau reprezentantii sus-mentionati ai COMISIEI sa aiba dreptul de a inspecta toata documentatia si inregistrarile contabile relevante privitoare la articolele finantate in baza Memorandumului de finantare si va asista Curtea de Conturi a Comunitatii Europene in executarea auditurilor privind utilizarea finantarii gratuite a CEE.
    Comisia va putea, de asemenea, sa execute o evaluare ulterioara si un audit final al programului. Evaluarea ulterioara va analiza realizarea obiectivelor/scopurilor programelor, precum si impactul asupra dezvoltarii si restructurarii sectorului implicat.
    Auditul final va examina datele financiare la nivel local ale programului, oferind o parere independenta asupra corectitudinii si compatibilitatii contractelor si platilor, precum si asupra conformitatii lor cu prevederile Memorandumului de finantare. Auditul va stabili balanta fondurilor neangajate si/sau necheltuite care vor fi rambursate Comisiei.
    Art. 17
    URMARIREA MASURILOR
    Ca urmare a executarii MASURII, COMISIA poate solicita orice explicatie si, atunci cand este necesar, poate cadea de acord cu BENEFICIARUL asupra unei noi orientari in ceea ce priveste MASURA, considerata a fi mai adecvata obiectivelor avute in vedere.
    BENEFICIARUL va face rapoarte catre COMISIE, conform planului mentionat in Memorandumul de finantare, pe toata perioada de executie a MASURII si dupa incheierea acesteia.
    Comisia, pe baza rapoartelor si, dupa caz, a evaluarii ulterioare, va proceda la inchiderea oficiala a programului si va informa tara beneficiara despre data inchiderii oficiale a programului.

    TITLUL VI
    PREVEDERI GENERALE SI FINALE

    Art. 18
    CONSULTARI - DISPUTE
    1. Orice problema legata de executarea sau de interpretarea Memorandumului de finantare sau a acestor Conditii Generale va fi subiect de consultare intre BENEFICIAR si COMISIE, conducand, in cazul in care este necesar, la un amendament la Memorandumul de finantare.
    2. In situatia in care se constata neindeplinirea unei obligatii stabilite in Memorandumul de finantare si in aceste Conditii Generale, care nu a fost subiect al unor masuri de remediere luate in timp util, COMISIA va putea suspenda finantarea MASURII dupa consultarea BENEFICIARULUI.
    3. BENEFICIARUL poate renunta total sau partial la executia MASURII. Partile Contractante vor stabili detaliile respectivei renuntari printr-un schimb de scrisori.
    Art. 19
    ANUNTURI - ADRESE
    Orice anunt si orice acord intre parti, prevazute aici, trebuie sa aiba forma unei comunicari scrise, cu referire explicita la numarul si la titlul MASURII. Astfel de anunturi sau de acorduri vor fi facute prin scrisoare adresata partii autorizate sa primeasca cele mentionate si vor fi trimise la adresa anuntata de partea respectiva. In caz de urgenta sunt permise comunicari prin telefax, comunicari telegrafice sau prin telex, care vor fi considerate valabile cu conditia confirmarii imediate prin scrisoare. Adresele sunt mentionate in Memorandumul de finantare.

    ANEXA B

                                  ARBITRAJ

    Orice divergenta intre Partile Contractante, rezultand din Acordul-cadru sau din Memorandumul de finantare, care nu este rezolvata prin aplicarea procedurilor mentionate la art. 18 din conditiile generale, referitoare la Memorandumul de finantare, va fi supusa arbitrarii de catre un tribunal de arbitraj, dupa cum urmeaza:
    Partile la arbitraj vor fi BENEFICIARUL, pe de o parte, si COMISIA, pe de alta parte.
    Tribunalul de Arbitraj va fi compus din 3 arbitri, numiti dupa cum urmeaza:
    - un arbitru va fi numit de BENEFICIAR;
    - un al doilea arbitru va fi numit de COMISIE;
    - al treilea arbitru, denumit in continuare CONDUCATOR, va fi numit prin acordul partilor sau, in cazul unui dezacord, de Secretarul General al O.N.U.
    Daca oricare dintre parti nu reuseste sa numeasca un arbitru, acesta va fi numit de CONDUCATOR.
    Daca un arbitru numit conform acestei proceduri demisioneaza, decedeaza sau devine incapabil sa isi desfasoare activitatea, un alt arbitru va fi numit in acelasi mod ca si arbitrul caruia ii ia locul; un astfel de succesor va avea toate puterile si indatoririle arbitrului initial.

    ANEXA C

                           PREVEDERI SPECIALE

    1. OBIECTIVE SI DESCRIERE

    1.1. Obiective
    Obiectivul general al acestui program este sa contribuie la imbunatatirea securitatii nucleare in tarile candidate beneficiare.
    Obiectivele specifice acestui program sunt:
    - intarirea factorilor ce afecteaza eficacitatea organismului de reglementare dupa cum sunt mentionati, de exemplu, in concluziile intalnirii grupului CONCERT*1);
    - imbunatatirea radioprotectiei;
    - imbunatatirea managementului deseurilor radioactive;
    - intensificarea pregatirilor in caz de urgenta pe amplasament;
    Detalii cu privire la obiectivele specifice, se regasesc in fisele de proiect (Anexa 1).

    Indicatorii de realizare
    Majoritatea indicatorilor de realizare, din trecut, nu au fost stabiliti pentru proiectele din domeniul securitatii nucleare.
    Pe de o parte, nu exista standarde tehnice comune ale Comunitatii privind securitatea in domeniul functionarii instalatiilor nucleare, a practicilor de reglementare sau a managementului deseurilor radioactive. Prin urmare, in absenta lor, pasul secundar al indicatorilor de performanta derivati din aceste standarde nu sunt posibile. Cu privire la practicile de reglementare, respectiv literatura de specialitate a identificat cel putin sase abordari diferite, in conformitate cu practicile Statelor Membre determinate de traditiile lor specifice legale si tehnice. In acest context, Comisia Europeana a adoptat la 30 ianuarie 2003 o propunere pentru o directiva a Consiliului stabilind obligatiile de baza si principiile generale asupra securitatii instalatiilor nucleare, inclusiv mecanismul de verificare pentru a asigura mentinerea unui nivel inalt de securitate nucleara in cadrul Uniunii Europene extinse.
------------
    *1) Concluziile celei de-a 17-a intalniri a grupului CONCERT, 29 - 30 iunie, 2000 Acesti factori sunt:
    - "Pentru a fi eficace, un organism de reglementare trebuie sa aiba un obiectiv bine definit, procese de evaluare si de lucru bine definite, sa fie independent fata de producatorii de energie, puterea politica si grupurile de presiune, sa fie transparent si deschis si sa aiba mijloace adecvate din punct de vedere al bugetului si un personal bine motivat si competent pentru a-si realiza obiectivul.
    - Un organism de reglementare eficace este acela care asigura un nivel acceptabil de securitate nucleara, actioneaza pentru a preveni degradarea securitatii nucleare, promoveaza imbunatatirile in domeniul securitatii nucleare, este eficace din punct de vedere al activitatii si al costurilor, asigura increderea operatorilor, a publicului larg si al guvernului si depune eforturi continue pentru imbunatatirea performantei.
    - Un sistem de reglementare este eficace atunci cand utilizatorii, in mod consecvent, fac tot ceea ce este necesar pentru a mentine sau imbunatati securitatea nucleara. Cu toate acestea, performanta operatorilor centralei depinde, de asemenea, de alti factori, si este dificil ca acesta sa se utilizeze pentru evaluarea eficientei unui organism de reglementare.
    - Cooperarea internationala si evaluarile internationale joaca un rol important in dezvoltarea si mentinerea unui organism de reglementare eficace."

    1.2. Descrierea proiectelor
    In esenta, proiectele sunt descrise prin Fisa de Proiect respectiva.
    Cele mai multe proiecte apartin domeniului dezvoltarii institutionale, sprijinind fie autoritatea de securitate nucleara, fie agentiile cu atributii specifice privind managementul deseurilor radioactive sau avand sarcini similare. Ghidurile PHARE revizuite confirma ca asistenta financiara de pre-aderare in domeniul securitatii nucleare necesita o abordare distincta. Datorita naturii tehnice specifice si in scopul cresterii securitatii populatiei, proiectele de investitie finantate prin acest program nu corespund in mod obligatoriu criteriilor generale de a fi catalitice, co-finantate sau aditionale. Totusi, proiectele au fost selectate ca fiind suficient de mature si capabile de a contribui, prin obiectivele lor specifice, la imbunatatirea sustinuta a nivelului de securitate nucleara.

    Acest program aloca asistenta financiara urmatoarelor proiecte:

    Proiecte:

    Bulgaria 5812.01

    5812.01.01 Imbunatatirea sistemelor de monitorizare a radiatiilor la Centrul Stiintific Nuclear si Experimental cu Reactor de Cercetare tip IRT, din Sofia
    In 2001, guvernul Bulgariei a decis sa reporneasca fostul reactor de cercetare cu piscina IRT si in acest scop finanteaza un program important pentru lucrarile de reconstructie si monitorizare. Totusi, contributiile bugetare nu acopera toate aspectele de innoire si monitorizare ale lucrarilor si mai ales nu este luata inca in considerare imbunatatirea necesara a sistemelor de monitorizare a radiatiilor care sunt montate atat in interiorul cat si in exteriorul amplasamentului. Este de remarcat ca in vecinatatea institutului nuclear care opereaza reactorul, sunt situate locuinte si un mare magazin universal. Prin urmare, principalul obiectiv al proiectului este de a stabili o retea moderna si fiabila de monitorizare a radiatiei si de dozimetrie care sa fie in stare sa reduca expunerea profesionala pe amplasament si sa asigure protectia populatiei si a mediului in timpul viitoarei functionari a reactorului. In special, proiectul consta in identificarea, aprovizionarea si dotarea institutului nuclear cu un numar de echipamente (dozimetre, spectrometre, monitoare etc.). Instruirea personalului face parte din proiect.

    Republica Ceha - 5812.02

    5812.02.01 Reevaluarea starii de tensiune a componentelor interne ale vasului de presiune a reactorului (RPV) pe baza iradierilor reale si ale proprietatilor mecanice derivate
    Scopul principal al prezentului proiect este de a studia modificarile proprietatilor mecanice ale componentelor interne actuale ale reactorului tip VVER, care au constituit obiectivul Proiectul PHARE 2001 CZ 01.14.01 (care trebuie sa fie finalizat nu mai tarziu de luna noiembrie 2004) in scopul reevaluarii starii de tensiune a componentelor interne ale vasului de presiune a reactorului si modificarii procedurilor de inspectie si frecventei lor. Aceste componente au fost obtinute in timpul dezasamblarii Unitatii 1 a centralei nuclearo-electrice de la Greifswald, care este de tipul VVER 440/213. Obiectivele principale constau in obtinerea de mostre test relevante (active) din partile fizice, masurarea modificarilor proprietatilor mecanice si realizarea de analize de securitate (calcule), bazate pe proprietatile masurate. La sfarsitul proiectului, partile fizice vor fi depozitate in siguranta de catre autoritatile cehesti pentru o eventuala utilizare viitoare. Primul rezultat al proiectului este obtinerea unei baze de date a proprietatilor materialelor. Al doilea rezultat este o reevaluare a impactului asupra timpului de viata rezidual estimat al RPV si securitatii nucleare. Acest proiect poate utiliza, de asemenea, instalatiile de manipulare si de masurare obtinute in cadrul Proiectul CZ 01.14.01. Va fi dezvoltata o strategie de catre Beneficiar, respectiv Oficiul de Stat Ceh pentru Securitate Nucleara (SUJB), pentru folosirea in scopul reglementarii, a rezultatelor proiectelor in vederea analizarii Rapoartelor Periodice de Securitate Nucleara si a reformularii procedurilor de inspectie in domeniul securitatii nucleare.

    5812.02.02 Evaluarea si validarea codurilor de calcul pe baza datelor experimentale obtinute in reactorul tip PSB-VVER. Validarea codurilor de calcul
    Obiectivul este de a intari nivelul securitatii nucleare a centralelor nuclearo-electrice cehe prin introducerea unei sigurante suplimentare in procesul de luare a deciziilor de catre Oficiul de Stat Ceh pentru Securitate Nucleara (SUJB) prin imbunatatirea nivelului de incredere in rezultatele codurilor de calcul termohidraulice pentru reactorii de putere de tip VVER-1000. Prezentul proiect este o continuare a proiectului PHARE 2001 CZ 01.14.02, care trebuie sa fie finalizat nu mai tarziu de luna mai 2004. Sunt trei pasi care trebuie urmati pentru proiectul propus:
    - selectarea din proiectul OECD-PSB a datelor experimentale corespunzatoare (o contributie a organizatiei cehe participante). Selectarea datelor experimentale disponibile adecvate de la instalatia de testare PSB, asa cum reiese din concluziile proiectului PHARE 2001 CZ 01.14.02;
    - etapa analitica. Evaluarea testului. Analizele de incertitudine a sistemului codurilor de calcul. Analizele efectului de demultiplicare
    - etapa de realizare. Evaluarea proiectului ca un intreg din punctul de vedere al validarii codurilor. Aplicarea rezultatelor pentru scopuri de reglementare al SUJB
    Functia de reglementare a SUJB, in ceea ce priveste procedurile de autorizare, va fi intarita prin imbunatatirea cunostintelor privind corectitudinea modelarii codurilor de calcul, inclusiv
    - gradul de incertitudine in ceea ce priveste rezultatele numerice obtinute astfel, si de influenta al efectelor de demultiplicare.
    Scopul principal al prezentului proiect va fi realizarea unui raport sumar al imbunatatirilor codurilor de calcul disponibile pentru analizele pentru centralele nuclearo-electrice tip VVER-1000. In cadrul proiectului, Beneficiarul, Oficiul de Stat Ceh pentru Securitate Nucleara (SUJB) va dezvolta o strategie pentru utilizarea rezultatelor acestuia in scopul reglementarii.

    5812.02.03 Furnizarea de echipament pentru monitorizarea si inspectia deseurilor radioactive
    Agentia Nationala Ceha pentru Managementul Deseurilor Radioactive (RAWRA) este - printre altele - responsabila cu operatiile de depozitare a deseurilor radioactive institutionale la Litomerice (instalatia Richard). In prezent, conformitatea pachetelor de deseuri cu criteriile de acceptare pentru depozitul Richard, este bazata pe documentatia furnizata de catre generatorul de deseuri, privind masa, rata de doza, contaminarea de suprafata si inspectia vizuala. Totusi, tinand seama de varietatea mare de pachete de deseuri generate de institutiile cehe si in mod notabil de catre centrul nuclear de cercetare Rez, RAWRA intentioneaza sa execute verificarea suplimentara si sistematica, in mod special in ceea ce priveste continutul posibil de neutroni si de emitatori gamma al pachetelor de deseuri.
    Proiectul va sprijini RAWRA in primul rand prin asistenta tehnica in scopul familiarizarii cu metodologia de caracterizare practicata in cadrul UE. In acest context, formarea personalului RAWRA responsabil cu receptionarea pachetelor de deseuri la Litomerice va constitui o componenta importanta a proiectului. In al doilea rand, RAWRA va primi de asemenea echipamente si instrumente de masurare adecvate.

    Letonia 5812.03

    5812.03.01 Imbunatatirea Sistemului de Avertizare Rapida
    Prezentul proiect cuprinde 2 componente - una pentru furnizare de echipament si una pentru servicii. In privinta componentei furnizarii de echipament, s-a stabilit un sistem de monitorizare pentru avertizare rapida in cazul detectiei on-line a nivelelor de radiatii in mediu cu sprijin financiar si tehnic (bi-lateral) de la Autoritatea Suedeza de Radioprotectie si Agentia Daneza pentru Managementul in caz de Urgenta. Ulterior, acest sprijin bi-lateral a fost incheiat. Pentru a asigura functionarea in continuare a sistemului de monitorizare, partea de hardware trebuie inlocuita, deoarece anumitor componente critice le expira timpul de viata. In plus, comunicarea de date dintre Autoritatea Letona de Reglementare in domeniul Nuclear (NRA) si detectorii de radiatii aflati la punctele de granita (cativa dintre acesti detectori trebuie sa fie montati printr-un proiect separat din Programul National pentru Letonia PHARE 2004) trebuie sa fie intarita. Componenta de servicii intentioneaza sa intareasca capacitatea institutionala a NRA din Letonia prin eliberarea de sarcinile privind detectarea traficului ilicit cu materialele nucleare. Aceasta componenta a proiectului va inlesni si monitoriza formarea capacitatii institutionale prin seminarii si sesiuni de pregatire a personalului NRA precum si a celui din cadrul vamilor si serviciilor de graniceri). Va fi realizat un manual de operare pentru activitatea inter-servicii integrata in procesul de detectare si raspuns.

    Lituania 5812.04

    5812.04.01 Sprijin acordat VATESI in vederea culturii de securitate si a problemelor de organizare specifice fazei de pre-inchidere a centralei nuclearo-electrice Ignalina (CNEI)
    Scopul prezentei propuneri este de a furniza asistenta de reglementare Autoritatii Lituaniene de Securitate Nucleara (VATESI) pentru a asigura ca, la CNEI, sunt mentinute nivelele adecvate ale culturii de securitate in timpul perioadei critice de tranzitie de la functionare la dezafectare.
    Decizia oficiala pentru inchiderea centralei nuclearo-electrice si in special inceputul procesului de dezafectare poate avea un efect daunator asupra motivatiei personalului la CNEI, ceea ce poate afecta cultura de securitate nucleara la centrala. In astfel de situatii, managementul schimbarii organizationale este esential in scopul reducerii impactul negativ potential asupra schimbarii mediului.
    Desi responsabilitatea finala pentru mentinerea nivelelor adecvate a culturii de securitate la CNEI ii revine organizatiei operatoare, in acest context, orice actiune suplimentara care conduce la intarirea capacitatii VATESI de a supraveghea problemele privind cultura de securitate si motivatia personalului de la CNEI va contribui la cresterea securitatii in functionare a centralei pe perioada tranzitiei de la operare la dezafectare. Prezentul proiect trebuie sa puna in aplicare urmatoarele obiective:
    - Identificarea ariilor critice de cultura de securitate care pot fi afectate prin procesul de dezafectare;
    - Investigarea culturii de securitate cheie si a problemelor organizationale specifice etapei de pre-inchidere a CNEI;
    - Schimbul de cunostinte si experienta intre Statele Membre privind abordarea din punct de vedere al reglementarii, a culturii de securitate si a problemelor organizationale specifice etapei de pre-dezafectare a centralelor nuclearo-electrice;
    - Pregatirea unui ghidul privind cultura de securitate cheie si problemele organizationale critice pentru faza de pre-inchidere a CNEI.
    Proiectul trebuie sa fie orientat catre aspectele practice, luand in considerare situatia CNEI si experienta aferenta UE in domeniul culturii de securitate si a problemelor organizationale specifice perioadei de tranzitie de la operare la dezafectare.
    Aceasta activitate este in legatura cu recomandarile de tipul I incluse in raportul Consiliului privind securitatea nucleara in contextul extinderii.

    5812.04.02 Sprijin acordat VATESI si Organizatiilor sale Tehnice Suport (OTS) in evaluarea accidentelor ce nu sunt incluse in baza de proiect a reactorilor de tip RBMK-1500
    Scopul prezentei propuneri este de a furniza asistenta VATESI si Organizatiilor sale Tehnice Suport asistenta in domeniul reglementarii si Organizatiei Tehnice Suport, cu scopul de a imbunatati capacitatea lor de a evalua problemele privind securitatea nucleara in caz de accidente (BDBA) ce nu sunt incluse in baza de proiect la CNEI. Acest sprijin ar trebui sa ia in consideratie caracteristicile particulare ale reactorilor de tip RBMK-1500 din urmatoarele domenii: scenarii de accident privind comportarea combustibilului, fizica neutronilor si regimurile termo-hidraulice ale reactorului, securitatea starii de criticitate si descarcarile de radionuclizi in mediu.
    Este rolul operatorului CNEI de a dezvolta si de a realiza calculele necesare pentru diverse scenarii care conduc la accidentele ce nu sunt incluse in baza de proiect. Este rolul autoritatii de securitate nucleara, VATESI, de a verifica, prin mijloacele cerute, ca scopul si rezultatele analizelor sunt acceptate din punct de vedere al securitatii nucleare. Capacitatile VATESI lipsesc in domeniul BDBA-urilor, deoarece eforturile au fost canalizate asupra stabilirii regimului de autorizare pentru evenimentele de baza a proiectului. In plus, capacitatile din domeniul de evaluare a BDBA si a reducerii secventelor de accident sever sunt cerute acum in mod deosebit fiindca CNEI pregateste ghiduri de management BDBA si documente de justificare tehnica pentru a completa procedurile de operare in caz de urgenta. (EOP).
    Un rezultat important al prezentului proiect va fi dezvoltarea Ghidurilor de Reglementare privind evaluarea si managementul BDBA-urilor pentru reactorii de tipul RBMK-1500 (cuprinzand o lista a tranzientilor care pot apare potential in BDBA ducand la deteriorarea zonei active si fenomene de accident importante, care trebuie evaluate cu ajutorul modelelor de progresie a accidentelor, a metodologiilor de evaluare a principiilor de management al accidentelor etc.).
    Aceasta activitate este legata de recomandarile de tipul I din raportul Consiliului privind securitatea nucleara in contextul extinderii.

    5812.04.03 Stabilirea procesarii centralizate si a instalatiei de depozitare pentru deseurile radioactive institutionale din Lituania
    Agentia Nationala Lituaniana de Management a Deseurilor Radioactive (RATA) a fost infiintata in anul 2001. Una din principalele indatoriri o reprezinta responsabilitatea in ceea ce priveste managementul deseurilor radioactive institutionale din Lituania, care a apartinut mai inainte Institutului de Fizica din Vilnius. Pana in prezent, deseurile radioactive institutionale au fost colectate si depozitate la Institutul de Fizica pana la organizarea transportului curent catre Ignalina. Din punctul de vedere al sigurantei si al securitatii nucleare, depozitarea deseurilor radioactive institutionale in incinta institutului a fost departe de a fi corecta. Autoritatile lituaniene din domeniul securitatii nucleare sunt constiente de aceasta situatie si de aceea au decis sa nu mai reinnoiasca autorizatia de depozitare dupa 2004. In aceste conditii, RATA a considerat necesar sa construiasca o instalatie speciala pentru caracterizarea si depozitarea deseurilor radioactive institutionale la Maisiagala, unde in trecut a functionat o celula de depozitare. Printr-un acord bilateral cu Suedia, la inceputul anului 2003 a fost realizat un studiu de fezabilitate avand ca scop definirea instalatiei de caracterizare si depozitare ce urmeaza a fi construita. Scopul proiectului Phare consta in realizarea proiectului detaliat al instalatiei si, apoi, in construirea si dotarea acesteia. O componenta importanta a proiectului o reprezinta pregatirea intregii documentatii solicitata de autoritatile responsabile pentru securitate nucleara. De asemenea, din proiect face parte si instruirea personalului RATA.

    5812.04.04 Cheltuieli neprevazute, nealocate
    Prezentul program prevede pentru cheltuieli neprevazute, nealocate suma de 0,3 Meuro care poate fi facuta disponibila catre Lituania, daca este necesar, pe baza unui schimb de scrisori intre Comisia Europeana si Guvernul Lituaniei. In special, suma nealocata poate fi facuta disponibila, avand in vedere orice necesitati care apar pentru a sprijini finalizarea activitatilor finantate de Comisie privind montarea unui sistem secundar special de oprire (DSS) la unitatea 2 a CNEI.
    Proiectul DSS este implementat in prezent prin urmatoarele trei proiecte finantate din fonduri Phare: (1) Montarea DSS - contractul principal, al carui beneficiar este CNEI; (2) Sustinerea conducerii CNEI pentru implementarea DSS si (3) sustinerea TSO pentru VATESI in vederea analizarii si autorizarii DSS. Se asteapta ca DSS sa fie complet functionabil pana in iulie 2004. Aceasta perioada este in principal acoperita de cele trei proiecte de mai sus. Desi acest program este realist, montarea sistemului este extrem de complexa si, prin urmare, nu poate fi exclus riscul aparitiei unei probleme inca neprevazute care poate duce la intarzieri in implementare. Suma de 0,3 Meuro pentru cheltuieli neprevazute urmeaza sa acopere orice risc ce ar putea pune in pericol implementarea completa a acestui sistem important.

    Polonia 5812.05

    5812.05.01 Modernizarea schimbatorilor de caldura si a schimbatorilor de ioni la reactorul de cercetare Maria, pentru a reduce posibilele scapari radioactive in mediu
    Reactorul de cercetare Maria este un reactor tip piscina cu flux inalt (30 MWt), care functioneaza din 1974. Sistemul de racire primar este conectat la circuitul secundar prin schimbatori de caldura verticali cu tevi in forma de U. Datorita imbatranirii si coroziunii, au loc scurgeri de la circuitul primar la circuitul secundar de 3 - 7 ori pe an, aceasta ducand, prin urmare, la scapari de radioactivitate in mediu, deoarece sistemul de filtrare (rasini schimbatoare de ioni) al circuitului secundar nu mai functioneaza. Proiectul consta, in primul rand, in modernizarea schimbatorilor de caldura (sursa de contaminare a circuitului secundar) si, apoi, in reconfigurarea schimbatorilor de ioni (sursa de scapari de radioactivitate in mediu).

    Romania 5812.06

    5812.06.01 Centrul de raspuns in caz de urgenta al organismului de reglementare din Romania
    Prezentul proiect urmareste consolidarea tehnica a capacitatii de pregatire in caz de urgenta a Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN) din Romania. Proiectul are doua componente: una care furnizeaza asistenta sub forma de servicii, una de furnizare de echipamente.
    Componenta de servicii acopera:
    - Identificarea si evaluarea nivelului de dotare cu echipamente a centrului de raspuns in caz de urgenta
    - Instruirea personalului si furnizarea de materiale de instruire pentru personalul nominalizat sa opereze centrul
    - Stabilirea unei strategii pentru dezvoltarea sprijinului TSO acordat centrului de raspuns, aceasta acoperind atat activitatea viitoare a TSO al CNCAN, cat si a altor TSO din Romania.
    Componenta de furnizare de echipamente acopera dotarea fizica a Centrului cu "hardware" de baza, identificat in prima parte a prezentului proiect si cu software adecvat pentru a pune in functiune centrul, ca si legaturile de comunicare necesare, cum ar fi conectari de mare viteza la Internet si conectari la retelele guvernamentale de transmitere a datelor.

    5812.06.02 Asistenta tehnica pentru Romania in infiintarea Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive (ANDRAD)
    La inceputul anului 2003, a fost creata in Romania o agentie nationala pentru gestionarea deseurilor radioactive (ANDRAD). Totusi, aceasta organizatie nu a fost inca dotata cu personal adecvat si sarcinile si rolul ei raman neclare. De aceea, scopul proiectului este de a sustine ANDRAD, astfel incat aceasta agentie sa devina, in cel mai scurt timp, o organizatie comparabila cu alte agentii de gestionare a deseurilor radioactive existente in UE. Concret, proiectul va consta in imbunatatirea obiectivului si responsabilitatilor ANDRAD in domeniul operarii instalatiilor de depozitare a deseurilor radioactive. De asemenea, va ajuta ANDRAD sa defineasca o strategie optima pentru gestionarea deseurilor radioactive in Romania. Un element important al acestei strategii il va reprezenta evaluarea instalatiilor nucleare existente in Romania in domeniul gospodaririi deseurilor radioactive, luand in considerare necesitatile actuale si viitoare. Aceasta activitate va fi realizata prin implementarea studiilor de sistem. In principal, prezentul proiect va stabili bazele tehnice si economice pentru identificarea viitoarelor proiecte de investitii care pot fi finantate din fonduri nationale sau de comunitatea internationala. O parte a activitatii care trebuie desfasurata o reprezinta si proiectarea unui laborator de analizare a deseurilor radioactive.
    Prezentul proiect va fi coordonat indeaproape, cu suportul bilateral furnizat de Olanda in acest domeniu, in cursul anului 2004.

    5812.06.03 Modernizarea depozitului Baita Bihor pentru deseuri radioactive institutionale in Romania
    Din 1985, deseurile radioactive institutionale sunt depozitate la depozitul Baita Bihor, care consta in camere excavate intr-o fosta galerie de mina. Acest depozit este localizat in partea de nord-vest a Muntilor Carpati. Exista deja 3600 containere de deseuri radioactive care au fost depozitate la Baita Bihor. Instalatia de depozitare nu a fost niciodata complet echipata. De aceea, operatiile de depozitare nu sunt efectuate in conformitate cu cele mai bune practici din UE. In plus, se asteapta ca reechiparea completa si modernizarea depozitului sa fie destul de costisitoare, tinand cont de lipsa unor instalatii, care afecteaza siguranta in functionare a depozitului (ex: nici o cladire de primire si depozitare pentru deseurile care intra, sistemele electrice si de ventilatie existente invechite si uzate, sistemul de drenare spart, sistem de protectie fizica slab etc.). Prin urmare, scopul proiectului este de a efectua o evaluare a situatiei de la Baita Bihor, punandu-se accent pe cele mai urgente actiuni care trebuie implementate. Pe baza acestei evaluari, vor fi procurate si montate echipamente si instrumentatie. Un alt obiectiv al proiectului este acela de a definitiva Raportul Preliminar de Analize de Securitate Nucleara care a fost initiat in cadrul unui proiect precedent in cadrul programului Phare 2002.

    5812.06.04 Caracterizarea deseurilor radioactive la centrala nuclearo-electrica de la Cernavoda
    In prezent, deseurile radioactive produse pe perioada functionarii centralei nuclearo-electrice de la Cernavoda sunt depozitate in containere si piscine, in vederea tratarii si conditionarii ulterioare. Lipseste criteriul de selectare a celor mai adecvate tehnologii de tratare si conditionare, deoarece nu s-a stabilit o strategie nationala pentru deseurile radioactive rezultate din operarea CNE (vezi proiectul 5812.06.02). Totusi, elaborarea oricarei strategii inseamna, mai intai, caracterizarea, din punct de vedere radiologic, a deseurilor radioactive rezultate din operare. In prezent, organizatia care opereaza centrala, SNN, nu are nici capacitatea tehnica, nici echipamentele necesare pentru a face aceasta. Proiectul va sprijini SNN in primul rand prin asistenta tehnica pentru a il familiariza cu metodologiile de caracterizare practicate in UE. In al doilea rand, SNN va primi, de asemenea, echipamente de masura si instrumentatie adecvate.
    In mod exceptional, prezentul proiect va sprijini un operator din sectorul privat, deoarece nu se poate astepta ca acesta sa finanteze problemele legate de gestionarea deseurilor radioactive la nivelul sau actual de venituri, care este determinat de nivelul scazut al pretului electricitatii, fixat de guvernul Romaniei si care nu este la nivelul pietei.

    Slovacia 5812.07

    5812.07.01 Suport tehnic pentru Republica Slovaca in infiintarea Agentiei Nationale pentru Depozitarea Deseurilor Radioactive
    Obiectivul principal al proiectului este de a imbunatati managementul deseurilor radioactive in Slovacia, prin infiintarea unei agentii nationale cu statut legal, scop si resurse financiare comparabile cu cele ale agentiilor similare existente in UE. Proiectul va consta in definirea unei angajari clare a responsabilitatilor noii agentii, in special pentru operatiile de depozitare. Va contribui, de asemenea, la stabilirea unui mecanism financiar pentru noua agentie, ca si a unei strategii de comunicare cu publicul (ex: gradul de implicare a publicului in procesul de luare a deciziilor in ceea ce priveste depozitarea deseurilor radioactive). De asemenea, proiectul va consta in selectarea, procurarea si instalarea echipamentului, care va permite noii agentii sa faca verificari prin sondaj privind conformitatea pachetelor de deseuri cu criteriile de acceptare pentru depozitare de la Mochovce. In final, proiectul include livrarea de software si organizarea de cursuri de instruire pentru a ii familiariza personalul noii agentii cu evaluarea de securitate nucleara a depozitelor de deseuri radioactive. Merita a fi mentionat ca prezentul proiect va fi derulat simultan cu crearea noii agentii.

    Slovenia 5812.08

    5812.08.01 Asistenta in elaborarea proiectului de conceptie pentru depozitul de deseuri slab si mediu active din Slovenia
    Agentia Slovena pentru Managementul Deseurilor Radioactive (ARAO) este in prezent in proces de identificare a cinci amplasamente potentiale pentru construirea unui depozit de deseuri radioactive de viata scurta (in special deseuri radioactive provenite din operarea CNE Krsko). Criteriul de acceptare pentru depozitare va fi definit pe baza caracteristicilor fiecaruia dintre aceste amplasamente. Pana in 2005, va fi luata o decizie finala si va fi ales unul din cele cinci amplasamente.
    Pana in prezent, datorita lipsei de spatiu, CNE Krsko isi proceseaza deseurile radioactive folosind tehnologii care nu permit factori de reducere mari (incinerare, uscarea rasinilor uzate schimbatoare de ioni si concentrate de evaporare). Operatiile de prelucrare se realizeaza, de mai multi ani, in ciuda absentei oricarui criteriu de depozitare. Prezentul proiect va acorda sprijin pentru concordanta caracteristicilor actuale ale deseurilor radioactive provenite de la CNE Krsko cu viitoarele criterii de acceptare privind fiecare din cele cinci amplasamente potentiale identificate. Proiectul va sprijini ARAO in selectarea amplasamentului si proiectarea viitorului depozit sloven pentru deseuri radioactive de viata scurta.

    1.3. Fise de proiect
    Fisele de proiect contin detalii cu privire la continutul actiunilor mentionate in continuare (vezi anexa 1).

    1.4. Presupuneri si riscuri
    Programul presupune ca tarile beneficiare isi vor mentine eforturile de a asigura un nivel inalt al securitatii nucleare si de a implementa recomandarile din Raportul Consiliului privind securitatea nucleara in contextul extinderii, din iunie 2001. Raportul de evaluare "peer-review", elaborat de Grupul de lucru al Consiliului pe probleme de energie atomica si de Grupul de lucru ad-hoc din domeniul securitatii nucleare, la 5 iunie 2002, a relevat ca tarile candidate sunt clar angajate sa indeplineasca recomandarile cuprinse in Raportul Consiliului, atat pentru centralele nuclearo-electrice, cat si pentru alte tipuri de instalatii. Raportul a notat, de asemenea, ca toate tarile candidate au acceptat recomandarile. Prezentul program presupune ca tarile beneficiare vor continua, de asemenea, sa acorde suficienta atentie si sa depuna un efort adecvat pentru implementarea proiectelor care au beneficiat de asistenta - unde si cand este cazul - in cadrul EDIS, in perioada de dupa aderare.
    Deoarece nu sunt riscuri identificabile inerente pentru activitatile care trebuie desfasurate in cadrul diferitelor proiecte, un risc general al programului este acela ca asistenta continua in domeniul securitatii nucleare implica pericolul de a crea dependenta pentru beneficiar. O atentie speciala trebuie acordata modului in care organizatia beneficiara va sustine rezultatele proiectelor. In cazul asistentei furnizate organismelor de reglementare, este necesar sa se puna accent pe valoarea transferului de tehnologii catre beneficiar si pe evitarea inlocuirii functiilor din sfera de responsabilitate a organizatiei beneficiare, prin activitatile contractorului.

    1.5. Conditionalitati
    Lansarea efectiva a unora dintre proiectele prezentate anterior este supusa unor conditii speciale care sunt descrise, mai detaliat, in fisele de proiect respective. In special, proiectele 5812.02.01 si 5812.02.02 nu pot fi contractate inainte de livrarea, catre Institutul de Cercetare Nucleara (Rez, Republica Ceha), a componentelor rezultate din dezasamblarea CNE Greifswald (asa cum este prevazut in proiectul Phare 2001, CZ 01.14.01) si desfasurarea seminarului international prevazut in proiectul Phare 2001, respectiv CZ 01.14.02. Incheierea acestor proiecte trebuie sa aiba loc nu mai tarziu de luna noiembrie 2004.

    2. Buget (Euro)

_______________________________________________________________________________
   Tara          Agentia de      Cod       Cofinantare   Buget      Buget total
                 Implementare                            total      Phare
_______________________________________________________________________________
Bulgaria             OPCP      5812.01       313000      1350000      1037000
Proiectul 1                    5812.01.01    313000      1350000      1037000
Republica Ceha       OPCP      5812.02       100000      1930000      1830000
Proiectul 1                    5812.02.01                 680000       680000
Proiectul 2                    5812.02.02                 800000       800000
Proiectul 3                    5812.02.03    100000       450000       350000
Letonia              OPCP      5812.03       107025       528275       421250
Proiectul 1                    5812.03.01    107025       528275       421250
Lituania             OPCP      5812.04       450000      3177000      2727000
Proiectul 1                    5812.04.01                 427000       427000
Proiectul 2                    5812.04.02                 650000       650000
Proiectul 3                    5812.04.03    450000      1800000      1350000
Proiectul 4                    5812.04.04                 300000       300000
Polonia              OPCP      5812.05       241000       964000       723000
Proiectul 1                    5812.05.01    241000       964000       723000
Romania              OPCP      5812.06       675000      3560000      2885000
Proiectul 1                    5812.06.01    125000       600000       475000
Proiectul 2                    5812.06.02                 560000       560000
Proiectul 3                    5812.06.03    300000      1500000      1200000
Proiectul 4                    5812.06.04    250000       900000       650000
Slovacia             OPCP      5812.07        85000       940000       855000
Proiectul 1                    5812.07.01     85000       940000       855000
Slovenia             OPCP      5812.08       100000       500000       400000
Proiectul 1                    5812.08.01    100000       500000       400000

      Total                                 2071025     12949275     10878250
_______________________________________________________________________________

    3. ARANJAMENTE DE IMPLEMENTARE

    Prezenta propunere de finantare este pentru un program orizontal. Proiectele vor fi implementate prin intermediul structurilor programului Phare national. Prezenta propunere de finantare va fi impartita intre tari, obtinandu-se opt memorandumuri de finantare, conform tabelului anterior.
    In conformitate cu ghidurile Phare din 1999 si cu ghidurile revizuite din 2002, toate proiectele de investitii cu sprijin Phare trebuie sa primeasca cofinantare din fondurile publice nationale.
    Contributia comunitara poate fi de pana la 75% din valoarea totala*2).
    Cofinantarea pentru proiectele de dezvoltare institutionala este furnizata de beneficiar care suporta costurile privind infrastructura si implementarea operationala, finantand resursele umane si alte resurse necesare pentru absorbtia efectiva si eficienta a asistentei Phare.
    Prevederile privind finantarea comuna sau in paralel sunt continute in paragrafele referitoare la buget din fisele de proiect individuale. Nivelul de finantare pe proiect este indicat la punctul 5, Buget, din propunerea de proiect.

    3.1. Implementarea

    a) Managementul financiar si de proiect de catre tara candidata
    Programul va fi condus in conformitate cu procedurile sistemului de implementare descentralizat extins Phare (EDIS) asa cum este prevazut in Decizia de Acreditare EDIS*) si in Acordul privind implementarea EDIS*) (Acordul de Implementare EDIS; EIA), incheiat intre fiecare tara si Comisie*3). Inainte de incheierea Acordului mentionat, implementarea se va face, in mod exceptional, conform procedurilor sistemului de implementare descentralizata Phare (DIS)*4). Descentralizarea extinsa se va aplica, totusi, cel tarziu de la data aderarii.
    Coordonatorul national al asistentei de pre-aderare (NAC) pentru fiecare din cele opt tari (vezi tabelul anterior) va avea responsabilitatea generala de a monitoriza programele Phare. Responsabilul National Autorizat (NAO) si Responsabilii de Program Autorizati (PAO) vor asigura ca programele sa fie implementate in conformitate cu procedurile stabilite in Acordul de Implementare EDIS*) si/sau in Manualul DIS, precum si cu alte instructiuni ale Comisiei si ca toate contractele necesare pentru implementarea Memorandumului de finantare sa fie acordate in conformitate cu procedurile si documentele standard definite si cel mai recent publicate de catre Comisia Europeana, pentru implementarea actiunilor externe.
    NAC si NAO vor fi impreuna responsabile pentru coordonarea dintre PHARE (incluzand PHARE CBC), ISPA si SAPARD precum si Fondurile structurale si de coeziune.
    Fondul National (NF) din ministerul tarilor respective, condus de NAO, va supraveghea managementul financiar al programului si va fi responsabil pentru raportarea in fata Comisiei Europene. NAO va detine in intregime responsabilitatile in ceea ce priveste managementul financiar a fondurilor PHARE. Acesta va trebui sa se asigure ca sunt respectate regulile, reglementarile si procedurile PHARE care au legatura cu procurarea, raportarea si managementul financiar, ca si regulile de intrajutorare a statelor comunitatii, si ca functioneaza un sistem de raportare si de informare asupra proiectelor. Aceasta include responsabilitatea pentru raportarea tuturor cazurilor suspecte si actuale de frauda si de abatere. NAO va detine intreaga responsabilitate contabila in ceea ce priveste fondurile PHARE ale programului pana la inchiderea acestuia.

    Fondul National (NF) in fiecare dintre tarile respective este reprezentat de urmatoarele institutii:
    Bulgaria       - Ministerul de Finante
    Republica Ceha - Ministerul de Finante
    Letonia        - Ministerul de Finante
    Lituania       - Ministerul de Finante
    Polonia        - Ministerul de Finante
    Romania        - Ministerul de Finante
    Slovacia       - Ministerul de Finante
    Slovenia       - Ministerul de Finante

    Termenul limita pentru contractarea si executarea contractelor, termenul limita a programarii.
    Toate contractele pentru tarile candidate trebuie sa fie incheiate pana la data de 30 noiembrie 2005.
    Derularea tuturor contractelor pentru tarile candidate trebuie finalizata pana la 30 noiembrie 2006.
    In conformitate cu art. 33 (3) al Acordului de Aderare nu se permite pentru tarile candidate nici o extensie a perioadei de contractare. Pentru Bulgaria si Romania, propozitia 2 din art. 166 (2), este aplicabila in totalitate.

    Procedurile de verificare a conturilor si recuperare a fondurilor
    Se va folosi o procedura de verificare a conturilor conform art. 53 alin. 5 al Regulamentului financiar*5) si art. 42 al Regulilor de Implementare ale Regulamentului financiar*6).
    Orice abatere dovedita sau frauda descoperita in orice moment din timpul implementarii programului va conduce la recuperarea fondurilor de catre Comisie.
    Daca implementarea masurilor nu justifica partial sau in totalitate asistenta acordata, Comisia va realiza o examinare adecvata a cazului, solicitand in special tarii beneficiare sa transmita comentariile intr-o perioada specificata de timp si sa corecteze orice abatere.
    Urmare a examinarii la care se face referire in alineatul anterior, Comisia poate reduce, suspenda sau anula asistenta in ceea ce priveste masurile implicate, daca examinarea releva abateri, o combinatie incorecta de fonduri sau o neconcordanta cu una din conditiile Memorandumului de finantare si, in special, orice modificare importanta care afecteaza natura sau conditiile implementarii masurii pentru care aprobarea Comisiei nu a fost primita. Orice reducere sau anulare a asistentei conduce la recuperarea sumelor platite.
    Atunci cand Comisia considera ca o abatere nu a fost corectata sau ca intreaga activitate sau o parte din ea nu justifica intreaga asistenta acordata sau a o parte din aceasta, Comisia trebuie sa realizeze o examinare corespunzatoare a situatiei si sa solicite tarii beneficiare sa transmita comentariile intr-o perioada specificata de timp. Dupa examinare, daca tara beneficiara nu ia masuri corective, Comisia poate:
    (a) sa reduca sau sa anuleze orice avans;
    (b) sa anuleze total sau partial asistenta acordata masurii.
    Comisia trebuie sa determine dimensiunea corectiei luand in considerare natura abaterii si marimea oricarei deficiente a sistemelor de management si control.
    Comisia va recupera orice fond neutilizat la data expirarii programului. O declaratie finala scrisa sustinuta de o documentatie va fi emisa de catre NAO in termen de doua luni de la efectuarea tuturor platilor, specificandu-se suma totala contractata si platita. De asemenea va trebui inclusa o intelegere bancara finala care sa arate bilanturile existente in NF/IA/CFCU.
    Fara a tine seama de recuperarea fondurilor neutilizate si neeligibile dupa expirarea Memorandumului de finantare, poate fi emis un ordin complementar de recuperare dupa efectuarea auditului final a sigurantei si consistentei contractelor si a platilor, precum si a conformitatii acestora cu prevederile Memorandumului de finantare, luandu-se in considerare opinia independenta a auditului final.
    Responsabilul national de autorizare va asigura rambursarea oricarui fond neutilizat sau a oricarei sume platite in mod gresit, in timp de 60 de zile calendaristice de la data notificarii. Daca NAO nu restituie suma datorata Comunitatii, tara beneficiara va rambursa aceasta suma Comisiei. Dobanda la suma platilor aflate in intarziere va fi adaugata la sumele neplatite aplicandu-se regulile specificate in 1 Regulamentul financiar care guverneaza Bugetul Comunitatii.

    Fluxuri financiare
    Comisia va transfera fondurile catre NF in conformitate cu Memorandumul de intelegere semnat intre Comisie si tarile relevante in decembrie 1998. Fondurile vor fi transferate urmare a solicitarii NAO intr-un cont bancar special, in Euro, care va fi deschis si gestionat de NF la Banca centrala (sau "la o banca agreata anterior cu Comisia").
    a) Transferul fondurilor catre Fondul National:
    Un prim transfer de pana la 20% din fondurile gestionate local, reprezentand prefinantarea va fi trimis catre NF dupa semnarea Memorandumului de finantare si a Acordurilor de finantare (FASs) dintre NF si Agentiile de implementare (IAS)/Oficiul de Plati si Contractare Phare (CFCU). Trebuie de asemenea indeplinite prevederile referitoare la NF, din articolele 2 si 13 ale Memorandumului de intelegere. In plus, NAO trebuie sa supuna spre aprobare Comisiei nominalizarea responsabililor de program autorizati (PAOs) si o descriere a sistemului implementat, subliniind fluxul de informatii dintre NF si IA/CFCU si modul de realizare a platilor.
    Se vor realiza doua transferuri ulterioare, de pana la 30% fiecare, dintre fondurile aferente managementului local. Al doilea transfer va fi pus in miscare atunci cand 5% din buget a fost platit de catre IAs si CFCU. Al treilea transfer va fi cerut cand 35% din bugetul total in vigoare a fost platit. Al patrulea transfer va fi realizat cand 70% din bugetul total in vigoare este platit si cand toate cheltuielile au fost efectuate (de exemplu, contractate in totalitate). Nu mai tarziu de 2 luni dupa ce toate platile au fost efectuate, Fondul National va transmite o declaratie finala de cheltuieli, care va pune in miscare operatiile de bilant a tuturor transferurilor fata de cheltuielile finale si verificate, care in acest moment va fi egal cu platile facute (inchiderea cheltuielilor).
    In mod exceptional, NAO poate solicita plata unui procent mai mare decat cel mentionat anterior, in conformitate cu procedurile stabilite in Memorandumul de intelegere mentionat. Exceptand o autorizatie prealabila si expresa din partea Comisiei (sediul central), nici o plata intermediara nu poate fi efectuata daca punctele de punere in miscare mentionate mai sus nu au fost respectate.
    b) Transferul fondurilor catre Agentiile de implementare:
    Fondul National va transfera fondurile catre Agentia de Implementare desemnata in fiecare tara, inclusiv Oficiul de Plati si Contractare Phare (CFCU), in conformitate cu Acordurile financiare (AFs) incheiate intre NFs si IAs/CFCU, daca este cazul. Conturile bancare pentru subprograme vor fi deschise in numele Agentiei de Implementare/CFCU responsabile cu administrarea financiara a subprogramului, in conformitate cu art. 13 referitor la stabilirea Fondului National, din Memorandumul de intelegere.
    Sub DIS, fiecare AF individual va fi aprobat in avans de catre Comisia Europeana. In cazurile in care FN este el insusi un agent platitor pentru CFCU/Agentia de Implementare, nu se va face nici un transfer de fonduri de la FN la CFCU/Agentia de Implementare. CFCU si IAs trebuie conduse fiecare de catre un responsabil de program autorizat (PAO) nominalizat de NAO dupa consultare cu NAC. PAO va fi responsabil pentru toate activitatile realizate CFCU/IA.
    Pentru acele contracte cu fonduri retinute pentru o perioada de garantie, totalitatea fondurilor aferente acestor contracte, asa cum sunt calculate de PAO si stabilite de Comisie, va fi platita catre Agentia de Implementare inainte de inchiderea oficiala a programului. Agentia de Implementare isi asuma intreaga responsabilitate pentru depozitarea fondurilor pana cand plata finala va fi efectuata si pentru garantarea ca aceste fonduri vor fi folosite numai pentru a efectua plati asociate clauzelor de retinere.
    Agentia de Implementare isi asuma in plus intreaga responsabilitate fata de contractori pentru indeplinirea obligatiilor asociate clauzelor de retinere. Fondurile neplatite contractorilor dupa ce platile finale au fost stabilite vor fi rambursate Comisiei. O imagine de ansamblu asupra utilizarii fondurilor depozitate in conturile de garantie - si in special a platilor efectuate din acestea - si a cresterii dobanzilor va fi anual prevazuta de NAO pentru Comisie.

    Dobanda
    In principiu, toate conturile bancare vor fi producatoare de dobanda. Dobanzile vor fi raportate Comisiei Europene. In cazul in care Comisia decide astfel, pe baza dispozitiei de la NAO, dobanda va fi reinvestita in Program.

    Agentiile de Implementare vor fi responsabile pentru subprograme, dupa cum urmeaza:
    Bulgaria:
    OPCP
    Republica Ceha:
    OPCP
    Letonia:
    OPCP, Ministerul de Finante
    Lituania:
    CPMA, Ministerul de Finante
    Polonia:
    OPCP
    Romania:
    OPCP, Ministerul de Finantare
    Slovacia:
    OPCP
    Slovenia:
    OPCP

    NAO si PAO vor asigura ca toate contractele vor fi pregatite in conformitate cu procedurile stabilite in manualul DIS.

    Evaluarea impactului asupra mediului si conservarea naturii
    Procedurile pentru evaluarea impactului asupra mediului, asa cum au fost stabilite de directiva EIA*7) sunt pe deplin aplicabile pentru proiectele de investitii sub egida PHARE. Daca directiva EIA nu a fost inca in intregime transpusa, procedurile vor trebui sa fie similare celor stabilite in directiva mai sus mentionata. Daca un proiect nu ar corespunde cu obiectivele din anexa I sau anexa II a directivei EIA, trebuie sa fie demonstrata*8) indeplinirea procedurii EIA.
    Daca un proiect poate afecta amplasamente importante din punct de vedere al conservarii naturii, o evaluare adecvata in conformitate cu art. 6 a Directivei pentru habitaturi*9) trebuie sa fie demonstrata*10).
    Toate proiectele de investitii trebuie realizate in conformitate cu legislatia Comunitara relevanta din domeniul mediului. Fisele de proiect vor contine clauze specifice privind conformitatea cu legislatia UE relevanta din domeniul mediului, in conformitate cu tipul de activitate efectuat in cadrul fiecarui proiect de investitii.
------------
    *2) Taxele nu reprezinta un element eligibil pentru cofinantare.
    *) titlu de lucru!
    *) titlu de lucru!
    *3) In conformitate cu regulile stabilite in Reglementarea Consiliului 1605/2002 (Reglementare Financiara), in special art. 164 din Reglementarea Comisiei 2342/2002 (Reguli de Implementare ale Regulamentului Financiar) si anexa Reglementarii Consiliului 1266/1999
    *4) In conformitate cu regulile stabilite in Reglementarea Consiliului 1605/2002 (Regulamentul Financiar), Reglementarea Comisiei 2342/2002 Reguli de Implementare ale Regulamentului Financiar) si anexa Reglementarii Consiliului 1266/1999
    *) titlu de lucru!
    *5) Regulamentul Consiliului 1605/2002 din 25 iunie 2002
    *6) Regulamentul Consiliului 2342/2002 din 23 decembrie 2002
    *7) DIR 85/337/EEC; OJ L 175/40; 5.7.1985; amendata prin DIR 97/11/EEC; OJ L 73/5; 14.3.1997
    *8) In anexa EIA in ceea ce priveste fisa de proiect corespunzatoare
    *9) DIR 92/43/EEC; OJ 206/7; 22.7.1992
    *10) In anexa Conservarii naturii pentru fisa de proiect de investitii corespunzatoare

    4. MONITORIZARE SI EVALUARE

    Implementarea proiectului din cadrul acestui program va fi monitorizata prin intermediul Comitetul Mixt de Monitorizare (JMC). JMC va include NAO, NAC si Comisia. JMC se va intalni cel putin o data pe an pentru a analiza toate programele cu finantare PHARE in scopul de a evalua progresul lor in vederea atingerii obiectivelor stabilite in FM si in Parteneriatul de Aderare. JMC poate recomanda o modificare a prioritatilor si/sau realocarea fondurilor PHARE. In plus, JMC va analiza, o data pe an, progresul programelor de asistenta de preaderare cu fonduri UE (PHARE, ISPA si SAPARD).
    In ceea ce priveste programul PHARE, JMC va fi asistat de Subcomitetul de Monitorizare Sectorial (SMSC) care va include NAC, PAO si Agentia de Implementare (si CFCU, daca este cazul) si Serviciile Comisiei. SMSC va analiza in detaliu progresul fiecarui program, inclusiv componentele si contractele sale, convocate de JMC in sectoare de monitorizare adecvate. Fiecare sector va fi condus de un SMSC, pe baza rapoartelor curente de monitorizare redactate de Agentia de Implementare, si pe baza evaluarilor intermediare efectuate de evaluatorii independenti. SMSC va da intaietate recomandarilor privind aspectele de management si proiectare, asigurandu-se ca acestea au fost puse in aplicare. SMSC va raporta catre JMC, caruia ii va transmite rapoarte generale, detaliate privind toate programele cu finantare PHARE.
    Serviciile Comisiei se vor asigura ca o evaluare ulterioara va fi efectuata dupa incheierea Programului.

    5. MASURI DE AUDIT SI MASURI ANTIFRAUDA

    a) Luate de catre tarile candidate
    In fiecare an, un plan de audit si un rezumat al constatarilor facute de audit vor fi trimise Comisiei. Raporturile de audit vor fi la dispozitia Comisiei.
    Autoritatea competenta nationala de control financiar pentru implementarea programului va efectua un control financiar corespunzator.
    Urmare a controalelor nationale si Comunitare, tarile beneficiare vor asigura investigarea si tratarea cazurilor suspecte si actuale de frauda si abatere, in mod satisfacator.
    Abatere inseamna orice incalcare a prevederilor legislatiei comunitare, a Memorandumului de finantare sau a contractelor care rezulta dintr-un act sau o omisiune a unui operator economic, care are, sau ar avea, efectul unei prejudicieri a bugetului general al Comunitatilor sau bugetelor administrate de acestea, fie prin reducerea, fie prin pierderea veniturilor provenite din propriile resurse colectate direct in numele Comunitatii, sau printr-o componenta nejustificata a cheltuielilor.
    Frauda inseamna orice act sau omisiune intentionate referitoare la:
    (i) utilizarea sau prezentarea de declaratii sau documente false, incorecte sau incomplete, care are drept efect delapidarea sau retinerea ilegala a fondurilor de la bugetul general al Comunitatilor Europene sau de la bugetele gestionate de, sau in numele, Comunitatilor Europene,
    (ii) nedivulgarea informatiei in ceea ce priveste incalcarea obligatiilor specifice avand acelasi efect,
    (iii) utilizarea ilegala a fondurilor respective in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate.
    Autoritatile nationale vor asigura functionarea unui mecanism de control si raportare similar cu cel prevazut in Regulamentul Comisiei 1681/94*15).
    In particular, toate cazurile suspecte sau actuale de frauda si abatere, precum si toate masurile luate de catre autoritatile nationale trebuie raportate fara intarziere serviciilor Comisiei. Daca nu exista nici un caz suspect sau actual de frauda si abatere, de raportat, tara beneficiara va informa Comisia in termen de 2 luni dupa sfarsitul fiecarui trimestru.

    b) De catre Comisie
    Toate memorandumurile de finantare precum si contractele rezultate sunt subiectul supravegherii si controlului financiar al Comisiei (inclusiv al Oficiului European Anti Frauda) si auditurilor organizate de Curtea de Auditori. Aceasta include verificari la fata locului si, atata timp cat Sistemul de Implementare Descentralizat Extins nu este inca aplicabil Agentiilor de Implementare din tarile candidate implicate, masurile precum verificarea "ex-ante" a ofertei si contractarii sunt realizate de catre Delegatia Comisiei Europene in tara candidata implicata.
    In scopul asigurarii protectiei eficiente a intereselor financiare ale Comunitatii, Comisia poate realiza verificari la fata locului si inspectii, in conformitate cu procedurile prevazute in Regulamentul Consiliului (Euratom, CE) nr. 2185/96.
    Conturile si operatiunile Fondului National si, dupa caz, al Oficiului de Plati si Contractare Phare si ale tuturor Agentiilor de Implementare pot fi verificate la solicitarea Comisiei de catre un auditor extern angajat de catre Comisie fara a prejudicia responsabilitatile Comisiei si ale Curtii de Auditori a Uniunii Europene, asa cum se face referire in "Conditiile generale referitoare la Memorandumul de finantare" anexat la Acordul-cadru.
------------
    *15) OJ L 178; 12.7.94; p. 43 - 46

    6. TRANSPARENTA/PUBLICITATE

    Responsabilul de program autorizat va trebui sa asigure ca sunt luate toate masurile necesare in vederea asigurarii publicitatii corespunzatoare a tuturor activitatilor finantate in cadrul acestui program. Aceasta se va realiza in stransa legatura cu Delegatia Comisiei Europene. Detalii suplimentare sunt prezentate in anexa Transparenta/Publicitate.

    7. CONDITII SPECIALE

    In situatia in care angajamentele asumate nu sunt indeplinite din motive ce apartin controlului Guvernului, Comisia poate, la dorinta sa, sa revizuiasca programul in scopul de a anula toate sau o parte din el si/sau de a realoca fondurile neutilizate in alte scopuri, in concordanta cu obiectivele programului PHARE.

    ANEXA D

    INFORMATII SI PUBLICITATE PENTRU PROGRAMELE PHARE, ISPA SI SAPARD ALE COMUNITATII EUROPENE

    1. Scop si obiective

    Informatiile si masurile de publicitate privind asistenta Comisiei Europene prin Programul PHARE sunt destinate cresterii gradului de constientizare a publicului si a transparentei actiunilor Uniunii Europene, precum si crearii unei imagini consistente privind masurile respective in toate tarile beneficiare. Informatiile si publicitatea privesc activitatile care primesc o contributie de la Programul PHARE.

    2. Principii generale

    Responsabilul de program autorizat (PAO) care se ocupa de implementarea memorandumurilor de finantare si a altor forme de asistenta va coordona publicitatea la fata locului. Publicitatea se va desfasura in cooperare cu delegatiile Comisiei Europene, care vor fi informate asupra masurilor luate in acest scop.
    Autoritatile nationale si regionale competente vor lua toate masurile administrative corespunzatoare in scopul de a asigura aplicarea efectiva a acestor prevederi si de a colabora cu delegatiile Comisiei Europene la fata locului.
    Informatiile si masurile publicitare descrise mai jos se bazeaza pe prevederile regulamentelor si deciziilor care se aplica fondurilor structurale. Acestea sunt:
    - Regulamentul nr. 1159/2000, Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 130/30 din 31 mai 2000;
    - Decizia Comisiei din 31 mai 1994; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 152/39 din 18 iunie 1994.
    Prevederi specifice cu privire la programul ISPA sunt incluse in:
    - Decizia Comisiei din 22 iunie 2001; Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. L 182/58
    Informatiile si masurile publicitare trebuie sa fie conforme cu prevederile regulamentelor si deciziilor mai sus mentionate. Un manual privind conformitatea este pus la dispozitia autoritatilor nationale, regionale si locale de catre delegatia Comisiei Europene in tara respectiva.
    3. Informatiile si publicitatea privind programele PHARE
    Informatiile si publicitatea vor face subiectul unui set de masuri coerente definite de autoritatile nationale, regionale si locale competente, in colaborare cu Delegatia Comisiei, pe durata Memorandumului de finantare, si vor privi atat programele, cat si alte forme de asistenta.
    Costurile informarii si publicitatii privind proiectele individuale vor fi suportate din bugetul alocat proiectelor respective.
    In cazul implementarii programelor PHARE se vor aplica masurile mentionate mai jos la lit. a) si b):
    (a) Autoritatile competente din tara beneficiara trebuie sa publice continutul programelor si al altor forme de asistenta in forma cea mai potrivita. Ele trebuie sa asigure ca aceste documente sunt distribuite corespunzator si trebuie tinute la dispozitia partilor interesate. Ele trebuie sa asigure prezentarea corespunzatoare a informatiilor si materialelor publicitare produse, pe intreg teritoriul tarii beneficiare.
    (b) Masurile de informare si publicitate la fata locului vor include urmatoarele:
    (i) In cazul investitiilor de infrastructura, ale caror costuri sunt mai mari de 1 milion de euro:
    - panouri ridicate in zonele specifice, care se amplaseaza in conformitate cu dispozitiile prevazute in regulamentul si decizia mentionate la alin. (2) de mai sus, precum si in specificatiile tehnice din manualul care trebuie furnizat de catre Delegatia CE din tara respectiva,
    - placi comemorative permanente pentru infrastructuri accesibile marelui public, care se amplaseaza in conformitate cu dispozitiile prevazute in regulamentul si decizia mentionate la alin. (2) de mai sus, precum si in specificatiile tehnice din manualul care trebuie furnizat de catre Delegatia CE din tara respectiva.
    (ii) In cazul investitiilor in productie, actiuni de dezvoltare a potentialului local si toate celelalte actiuni care beneficiaza de asistenta financiara prin fonduri Phare, ISPA sau SAPARD:
    - actiuni prin care sa se informeze posibilii beneficiari si publicul despre asistenta Phare, ISPA sau SAPARD, in conformitate cu dispozitiile mentionate in alin. (3) lit. (b) pct. (i) de mai sus.
    - actiuni care vizeaza solicitantii pentru fonduri publice, finantate partial de catre Phare, ISPA sau SAPARD, sub forma unei indicatii pe formularele care trebuie completate de catre candidatii respectivi, care sa precizeze ca o parte din finantare este acordata de catre UE, in mod specific prin programele Phare, ISPA sau SAPARD, in conformitate cu dispozitiile mentionate mai sus.

    4. Transparenta asistentei UE in cercurile de afaceri si printre potentialii beneficiari si publicul larg

    4.1. Mediile de afaceri
    Mediile de afaceri trebuie implicate cat mai mult posibil in asistenta care le priveste in mod direct.
    Autoritatile responsabile pentru implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor corespunzatoare de difuzare a informatiilor catre posibilii beneficiari, in particular intreprinderile mici si mijlocii (IMM-uri). Acestea ar trebui sa includa o indicatie privind procedurile administrative care trebuie urmate.

    4.2. Alti posibili beneficiari
    Autoritatile responsabile pentru implementarea asistentei vor asigura existenta canalelor corespunzatoare de difuzare a informatiilor catre toate persoanele care beneficiaza sau ar putea beneficia de actiuni de instruire, ocupare a fortei de munca sau dezvoltare a resurselor umane. In acest scop, acestea vor asigura cooperarea institutiilor de pregatire implicate in ocuparea fortei de munca, societatilor comerciale si a grupurilor de societati, a centrelor de pregatire si a organizatiilor neguvernamentale.

    Formularele
    Formularele emise de catre autoritatile nationale, regionale sau locale privind anuntarea, depunerea candidaturii pentru si acordarea asistentei destinate beneficiarilor finali sau oricarei alte persoane eligibile pentru asemenea asistenta, vor indica faptul ca ajutorul financiar este furnizat de catre UE, si in mod specific de Programele Phare, ISPA sau SAPARD. In notificarea privind ajutorul trimisa beneficiarilor se va preciza suma sau procentajul din cadrul asistentei finantate din programul in cauza. Daca astfel de documente poarta emblema nationala sau regionala, pe ele va fi inscrisa si sigla UE de aceeasi dimensiune.

    4.3. Publicul larg

    Mass-media
    Autoritatile competente vor informa mass-media in cel mai adecvat mod despre actiunile cofinantate de UE, in particular PHARE, ISPA sau SAPARD. Participarea acestor organisme va fi reflectata corect in aceasta informare.
    In acest scop, lansarea operatiunilor (dupa ce au fost adoptate de Comisie) si fazele importante ale implementarii lor vor face obiectul unor masuri de informare, in special cand este vorba de mass-media regionala (presa, radio si televiziune). Trebuie asigurata o colaborare corespunzatoare cu delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara.
    Principiile mentionate in cele doua paragrafe precedente se vor aplica anunturilor, cum ar fi comunicate de presa sau de publicitate.

    Actiuni informative
    Organizatorii actiunilor informative, cum ar fi: conferinte, seminarii, targuri si expozitii legate de implementarea operatiunilor partial finantate prin programe PHARE, ISPA sau SAPARD, vor urmari sa faca explicita participarea UE in cadrul acestor actiuni. Poate fi folosita ocazia pentru a se expune steagurile UE in salile de conferinte si insemnul UE pe documente, in functie de situatie. Delegatia Comisiei Europene din tara beneficiara trebuie sa isi dea concursul, daca este necesar, in pregatirea si implementarea unor astfel de actiuni.

    Materiale informative
    Publicatiile (ca de exemplu brosuri si pliante) referitoare la programe sau masuri similare finantate ori cofinantate prin PHARE, ISPA sau SAPARD trebuie sa contina pe prima pagina o indicatie clara a participarii UE, precum si insemnul UE alaturi de stema regionala sau nationala.
    Cand astfel de publicatii includ o prefata, aceasta trebuie semnata atat de persoana raspunzatoare din tara beneficiara, si din partea Comisiei, de catre delegatul acesteia, astfel ca participarea UE sa fie cat se poate de clara.
    Astfel de publicatii se vor referi la organismele nationale si regionale raspunzatoare cu informarea partilor interesate.
    Principiile mentionate mai sus se aplica de asemenea si materialelor audiovizuale.

    5. Prevederi speciale privind panourile de afisaj, posterele si placile comemorative

    Pentru a asigura vizibilitatea masurilor finantate partial prin programele PHARE, ISPA sau SAPARD, tarile beneficiare se vor asigura ca sunt respectate urmatoarele masuri de informare si publicitate:

    Panouri de afisaj
    Panourile de afisaj furnizand informatii asupra participarii UE la finantarea investitiei trebuie amplasate acolo unde se deruleaza proiecte, in care participarea UE atinge 1 milion euro sau mai mult. Chiar in cazul in care autoritatile nationale sau regionale competente nu ridica un panou indicand propria lor implicare in finantarea proiectului respectiv, asistenta UE trebuie totusi mentionata pe un panou special. Panourile de afisaj trebuie dimensionate in concordanta cu marimea operatiunii (luand in considerare suma cofinantata de UE) si trebuie sa fie pregatite in conformitate cu instructiunile ce se gasesc in manualul tehnic care se poate obtine de la delegatiile Comisiei Europene, la care se face referire mai sus.
    Panourile de afisaj nu trebuie demontate mai devreme de 6 luni dupa terminarea respectivului proiect, ele fiind inlocuite, acolo unde este posibil, printr-o placa comemorativa, conform specificatiilor din manualul tehnic la care se face referire mai sus.

    Placi comemorative
    In locurile accesibile publicului larg trebuie plasate placi comemorative permanente (ca de pilda in salile de congrese, aeroporturi, statii etc.). Pe langa sigla UE, astfel de placi trebuie sa mentioneze partea de finantare UE, precum si programul respectiv (PHARE, ISPA sau SAPARD).
    Acolo unde autoritatea nationala, regionala sau locala, ori un alt beneficiar final decide sa ridice un panou de afisaj, sa plaseze o placa comemorativa, sa afiseze un poster sau sa ia orice alta masura pentru a furniza informatii despre proiecte cu un cost mai mic de 1 milion euro, participarea UE trebuie de asemenea indicata.

    6. Prevederi finale

    Autoritatile nationale, regionale sau locale implicate pot, in orice imprejurare, sa ia masuri suplimentare, daca le considera necesare. Ele trebuie sa se consulte cu delegatia Comisiei Europene si sa o informeze asupra initiativelor luate, astfel incat delegatia CE sa poata participa in mod corespunzator la realizarea lor.
    Pentru a facilita implementarea acestor prevederi, Comisia, prin intermediul delegatiilor sale locale, va acorda asistenta tehnica sub forma indrumarii privind cerintele de proiectare, daca este cazul. Se va realiza, in format electronic, un manual, scris in limba tarii respective, care va contine indicatii detaliate de proiectare si va fi disponibil la cerere.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1886/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1886 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1886/2004
Ordin 187 2007
privind modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice pentru publicarea memorandumurilor de finantare dintre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana
Ordonanţa 15 2005
pentru reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile in implementarea programelor PHARE prevazute in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul national PHARE 2003 pentru Romania, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Bulgaria si Romania pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul de cooperare transfrontaliera intre Ungaria si Romania pentru anul 2003, semnat la Bucuresti la 2 decembrie 2003, in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la programul "Initiativa Granite Externe 2003 pentru Romania", semnat la Bucuresti la 19 decembrie 2003, si in Memorandumul de finantare incheiat intre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana referitor la Programul 2003 pentru sprijin comunitar in domeniul securitatii nucleare pentru Romania, semnat la Bucuresti la 16 ianuarie 2004
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu