Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.188 din 02.03.2012

pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 20 aprilie 2012SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, cu modificările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi infrastructurii şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele proprii de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 577/1.762/2011 pentru aprobarea Normelor proprii, pentru anul 2011, de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 939 din 30 decembrie 2011, se abrogă. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, Alexandru Nazare Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau ANEXĂNORME PROPRII de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările ulterioare, denumit în continuare contract-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.(2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu se dispune altfel, se completează cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011. Articolul 2Furnizorii de servicii medicale din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt cei prevăzuţi la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activităţii de asistenţă medicală şi psihologică a personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa circulaţiei şi a navigaţiei şi înfiinţarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 773/2001. Capitolul IIAsistenţa medicală primară Articolul 3Asistenţa medicală primară se asigură de către medicii care au dreptul să desfăşoare activitate ca medici de familie potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în cabinete medicale organizate conform prevederilor legale în vigoare, ca furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară, autorizaţi şi evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. Articolul 4Numărul minim de persoane înscrise pe listele medicilor de familie care îşi desfăşoară activitatea în cabinete medicale care funcţionează în structura sau în coordonarea unităţilor sanitare din reţeaua sanitară a Ministerului Transportului şi Infrastructurii este de 500. Capitolul IIIAsistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice, asistenţa medicală dentară şi asistenţa medicală ambulatorie de recuperare-reabilitare a sănătăţii Articolul 5Medicii de specialitate din specialităţile clinice care îşi desfăşoară activitatea în ambulatoriile de specialitate din structura unităţilor sanitare cu paturi aparţinând reţelei sanitare a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii pot efectua ecografii ca prestaţie independentă, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, ca o consecinţă a actului medical propriu, pentru asiguraţii pentru care este necesar a se efectua aceste investigaţii în vederea stabilirii diagnosticului sau pe bază de bilet de trimitere de la un alt medic de specialitate, inclusiv de la medicul de familie, dacă la nivelul ambulatoriului de specialitate există aparatura medicală necesară care deserveşte exclusiv uzul medicilor de specialitate din specialităţile clinice, iar medicii de specialitate respectivi au competenţa necesară, confirmată prin documente emise de instituţiile abilitate în condiţiile legii. Articolul 6(1) La stabilirea sumelor contractate cu furnizorii de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală - declaraţi eligibili, cu puncte de lucru situate în judeţe diferite, punctajul pentru criteriile privind repartizarea sumelor şi defalcarea numărului de investigaţii paraclinice prevăzute de legislaţia în vigoare se acordă distinct, pentru fiecare punct de lucru.(2) În situaţia în care un furnizor din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice are mai multe puncte de lucru situate în judeţe diferite, suma contractată se defalcă pe fiecare punct de lucru pe luni/trimestru/an în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în limita valorii lunare de contract pentru fiecare punct de lucru.(3) În situaţia în care un furnizor din asistenţa medicală ambulatorie pentru specialităţile paraclinice efectuează printrun punct de lucru atât analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, cât şi investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, suma contractată se defalcă distinct pentru analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv pentru investigaţii medicale paraclinice de radiologie şi imagistică medicală, pe luni/trimestru/an, în cadrul contractului de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialităţile paraclinice. Furnizorul este obligat să se încadreze în limita valorii lunare de contract pe fiecare tip de investigaţii medicale paraclinice: analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală, după caz. Articolul 7(1) În vederea decontării activităţii realizate, furnizorii de investigaţii medicale paraclinice depun la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, până la data prevăzută în contract, o singură factură pe fiecare tip de investigaţii medicale paraclinice - analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală, detaliată pe fiecare punct de lucru, după caz.(2) Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele/documentele justificative privind activitatea realizată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, întocmite distinct pentru fiecare punct de lucru şi pentru fiecare tip de investigaţii medicale paraclinice: analize medicale de laborator şi explorări funcţionale, respectiv radiologie şi imagistică medicală, după caz. Capitolul IVServicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu Articolul 8Termenul de valabilitate a recomandării pentru îngrijiri medicale la domiciliu/îngrijiri paliative la domiciliu în vederea depunerii acesteia la Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii recomandării. Capitolul VServicii medicale în unităţi sanitare cu paturi Articolul 9În relaţia contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, unităţile sanitare cu paturi din reţeaua sanitară a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt obligate să afişeze, pe pagina web a Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente, cheltuielile efectuate în luna precedentă, conform machetei prevăzute în anexa nr. 19 A la Normele metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 188/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 188 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu