Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 184 din 16 octombrie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Romane de Aviatie „Romavia" - R.A., aflata in coordonarea Ministerului Apararii

ACT EMIS DE: MINISTERUL APARARII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 787 din 20 noiembrie 2007Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse,

ministrul apărării, ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2007 al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A. se aprobă de ministrul apărării.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la propunerea Ministerului Apărării.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor din exploatare, Compania Română de Aviaţie „Romavia" - R.A. poate efectua cheltuieli de exploatare proporţional cu gradul de realizare a veniturilor din exploatare, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apărării, ministrului finanţelor publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. M.48/497/198/2007 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Companiei Române de Aviaţie „Romavia" - R.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 24 aprilie 2007.

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Meleşcanu

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,

Paul Păcuraru

ANEXĂ*)

MINISTERUL APĂRĂRII

Compania Română de Aviaţie „ROMAVIA" - R.A.

B-dul Dimitrie Cantemir nr. 1

Bucureşti

C.I.F. 1590333

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL   2007

              

                                                                                                                      mii lei (RON)

INDICATORI

Nr. rd.

BVC

realizat 2006

BVC aprobat cf. Ordin

M48/497/198/ 2007

Proiect

BVC rectificat

%

(col. 6/ col. 4)

0

1

2

3

4

5

6

7

I

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

48176,00

61390,00

45146,00

93,71

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

46530,00

60790,00

44554,00

95,75

a) producţia vândută

3

19017,00

44942,00

25910,00

136,25

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

-

-

-

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri cf. HG 755/1998 modificată cu HG 1904/04.11.2004, din care:

5

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

-subvenţii cf. prevederilor legale in vigoare

5a

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

-transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

5b

-

-

-

-

d) producţia imobilizată

6

-

-

-

-

e) alte venituri din exploatare, din care :

7

10,00

50,00

50,00

500,00

- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

10,00

50,00

50,00

500,00

2

Venituri financiare - total, din care:

10

1646,00

600,00

592,00

35,97

a) venituri din interese de participare

11

-

-

-

-

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

c) venituri din dobânzi

13

1,00

10,00

2,00

200,00

d) alte venituri financiare

14

1645,00

590,00

590,00

35,87

3

Venituri extraordinare

15

-

-

-

-

II

CHELTUIELI TOTALE, (rd. 17+42+45)

16

47248,00

60595,00

45134,00

95,53

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care :

17

45308,00

57095,00

42834,00

94,54

a) cheltuieli materiale

18

7801,00

28272,00

9784,00

125,42

b) alte cheltuieli din afară (cu energia şi apa)

19

171,00

280,00

280,00

163,74

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

-

-

-

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

9116,00

11455,00

12985,00

142,44

-salarii

22

6138,00

7690,00

8890,00

144,84

- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

23

1875,00

2290,00

2620,00

139,73

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale

24

1322,00

1665,00

1900,00

143,72

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

25

77,00

95,00

110,00

142,86

- cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

476,00

530,00

610,00

128,15

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6

7

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

1103,00

1475,00

1475,00

133,73

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

40,00

50,00

50,00

125,00

- tichete de creşă (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

28a

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

28b

- Vărsăminte de la persoane juridice pt. persoane cu handicap neâncadrate (cf. art. 77 alin. 3,din Legea nr. 448/2006)

28c

40,00

50,00

50,00

125,00

- tichete de masă

29

1063,00

1425,00

1425,00

134,05

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

672,00

800,00

800,00

119,05

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

-

-

-

-

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

27548,00

16288,00

18985,00

68,92

- cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

45,00

490,00

391,00

868,89

- cheltuieli de protocol, din care:

34

17,00

15,00

1,00

5,88

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

34a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

35

27,00

350,00

350,00

1296,30

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

35a

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

35b

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

1,00

125,00

40,00

4000,00

- alte cheltuieli din care:

37

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

- taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

-

-

-

-

- cheltuieli prevăzute de legea bugetului de stat din care:

40

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

- transferuri şi/sau subvenţii

41

27503,00

15798,00

18594,00

67,61

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

1940,00

3500,00

2300,00

118,56

- cheltuieli privind dobânzile

43

620,00

1000,00

800,00

129,03

- alte cheltuieli financiare

44

1320,00

2500,00

1500,00

113,64

3

Cheltuieli extraordinare

45

-

-

-

-

III

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

928,00

795,00

12,00

1,29

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

- fond de rezervă

48

46,00

40,00

1,00

2,17

V

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDEN[I

49

731,00

615,00

3,00

0,41

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

151,00

140,00

8,00

5,30

VII

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

51

777,00

655,00

4,00

0,51

1

Rezerve legale

52

46,00

40,00

1,00

2,17

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

53

731,00

615,00

3,00

0,41

3

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

54

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

0

1

2

3

4

5

6

7

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

-

-

-

-

6

Participarea salariaţilor la profit, în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului în exerciţiul financiar de referinţă

57

7

Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale .şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

VIII

SURSE DE FINAN[ARE A INVESTI[ILOR, din care:

60

1141,00

7860,00

7860,00

688,87

1

Surse proprii

61

1141,00

800,00

800,00

70,11

2

Alocaţii de la buget

62

-

-

-

-

3

Credite bancare

63

0,00

7060,00

7060,00

-

- interne

64

0,00

7060,00

7060,00

-

- externe

65

-

-

-

-

4

Alte surse

66

-

-

-

-

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

756,00

7860,00

7860,00

1039,68

1

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

756,00

7860,00

7860,00

1039,68

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

69

- interne

70

-

-

-

-

- externe

71

-

-

-

-

X

REZERVE, din care :

72

46,00

40,00

1,00

2,17

1

Rezerve legale

73

46,00

40,00

1,00

2,17

2

Rezerve statutare

74

-

-

-

-

XI

Alte rezerve

DATE DE FUNDAMENTARE

75 76

-

-

-

-

1

Venituri totale

77

48176,00

61390,00

45146,00

93,71

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

47248,00

60595,00

45134,00

95,53

3

Număr prognozat de personal la finele anului

79

250

265

255

102,00

4

Număr mediu personal, total

80

241

260

245

101,66

5

Fond de salarii, din care:

81

6138,00

7690,00

8890,00

144,84

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

-

-

-

-

b) fond de salarii aferent conducătorului operatorului economic potrivit art. 7(1) din O.U.G.nr.79/2001, din care:

83

143,30

167,70

167,70

117,03

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art.7(2) dinO.U.G.nr.79/2001

84

29,45

33,54

33,54

113,89

- premiul anual, potrivit art.7(4) din O.U.G, nr.79/2001

85

55,00

67,00

67,00

121,82

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

86

5614,70

7037,30

8237,30

146,71

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată limitată de timp

87

160,00

205,00

205,00

128,13

e) alte cheltuieli cu personalul

88

220,00

280,00

280,00

127,27

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

89

1949,55

2264,25

2813,29

144,30

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană)(rd.77/80) în preţuri curente

90

199,90

236,12

184,27

92,18

0

1

2

3

4

5

6

7

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) în preţuri curente

90

199,90

236,12

184,27

92,18

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/80) în preţuri comparabile

91

211,89

246,74

192,56

90,88

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

92

173913,36

308108,29

285617,55

164,23

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(chelt. totale/venituri totale)xl000]= (rd.l6/rdl)xl000

93

980,74

987,05

999,73

101,94

11

Plăţi restante - total

94

5019,00

4800,00

4800,00

95,64

- preţuri curente

95

5019,00

4800,00

4800,00

95,64

- preţuri comparabile (rd. 95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

5300,00

5016,00

5016,00

94,64

12

Creanţe restante - total

97

1650,00

1550,00

1550,00

93,94

- preţuri curente

98

1650,00

1550,00

1550,00

93,94

- preţuri comparabile (rd. 98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

1749,00

1620,00

1620,00

92,62


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 184/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 184 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu