Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1836 din 06.07.2011

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“
ACT EMIS DE: Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 518 din 22 iulie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) şi art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, cu modificările ulterioare,în baza prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 11/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale emite următorul ordin: Articolul IAnexa la Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 martie 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu ANEXĂ (Anexa la Ordinul nr. 1.156/2011)METODOLOGIE privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ Capitolul I Context general 1.1. Dezvoltarea serviciilor sociale Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile şi comunităţile aflate în dificultate. Serviciile sociale sunt definite drept un ansamblu complex de măsuri şi acţiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi depăşirii unor situaţii de dificultate, vulnerabilitate sau dependenţă pentru prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, pentru prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale şi în scopul creşterii calităţii vieţii. 1.2. Obiectivele programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ denumit în continuare program, a fost elaborat în scopul facilitării accesului la servicii de asistenţă şi îngrijire în regim rezidenţial pentru persoanele vârstnice care nu mai pot să îşi realizeze singure nevoile de viaţă ale vieţii zilnice şi a căror familie nu are posibilitatea de a le asigura îngrijirea la domiciliu. În condiţiile în care populaţia îmbătrâneşte şi creşte speranţa de viaţă, numărul solicitărilor pentru internarea în centre rezidenţiale, respectiv cămine pentru persoane vârstnice se află pe un trend ascendent. În prezent, o serie de unităţi sanitare cu paturi aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale nu mai îndeplinesc indicatorii de performanţă care să permită menţinerea lor în sistem. Ca atare, pentru a utiliza cât mai eficient imobilele şi dotările materiale aferente acestor spitale, pentru a beneficia de aportul unui personal calificat, precum şi în scopul asigurării unor servicii sociale de calitate, programul are în vedere crearea de centre rezidenţiale pentru persoanele de vârsta a treia, prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi care se desfiinţează. Principalele obiective ale programului sunt: a)dezvoltarea reţelei de centre rezidenţiale care să acopere nevoile persoanelor vârstnice; b)asigurarea unei îngrijiri de lungă durată de calitate pentru persoanele vârstnice care şi-au pierdut autonomia funcţională şi nu îşi mai pot continua viaţa în condiţii de siguranţă la propriul domiciliu; c)reducerea numărului de spitalizări ale persoanelor vârstnice care suferă de afecţiuni cronice, generatoare de dependenţă.1.3. Sumele alocate pentru program Bugetul total al acestui program este de 200.000 mii lei. Fondurile necesare pentru finanţarea programului se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care reprezintă autoritatea finanţatoare. Finanţarea programului se realizează în baza solicitărilor înaintate de către autorităţile administraţiei publice locale, care decid reorganizarea unităţilor sanitare cu paturi aflate în administrare în cămine pentru persoane vârstnice. Autorităţile administraţiei publice locale cărora li se aprobă finanţarea din program vor încheia, în calitate de solicitanţi, contracte de finanţare cu autoritatea finanţatoare. 1.4. Beneficiarii programului Beneficiarii direcţi ai programului sunt: a)autorităţile administraţiei publice locale prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, cu modificările ulterioare, care au în administrare unităţi sanitare cu paturi şi decid desfiinţarea acestora, în condiţiile legii, precum şi reorganizarea lor în cămine pentru persoane vârstnice, pentru a răspunde nevoilor identificate la nivelul comunităţii; b)alte autorităţi ale administraţiei publice locale decât cele prevăzute la lit. a) care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.Beneficiarii indirecţi, respectiv grupul-ţintă sunt reprezentaţi de persoanele vârstnice dependente care se află în situaţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: a)nu au familie sau nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; b)nu au locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii; c)nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare; d)nu se pot gospodări singure sau necesită îngrijire specializată; e)se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale, din cauza bolii ori stării fizice sau psihice.1.5. Organizarea căminului pentru persoane vârstnice Căminul pentru persoane vârstnice se organizează: a)în condiţiile prevăzute de Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b)cu respectarea standardelor minime specifice de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 246/2006 privind aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice şi pentru centrele rezidenţiale pentru persoanele vârstnice, inclusiv a condiţiilor stabilite la pct. 26.2 şi 26.5 din cadrul standardului 26 „Amenajarea dormitoarelor“ şi pct. 28.5 şi 28.6 din cadrul standardului 28 „Amenajarea spaţiilor igienico-sanitare“ din secţiunea VI „Găzduire“ a anexei nr. 2 la acelaşi ordin; c)cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale. Capitolul II Cerinţele minime de calificare 2.1. Solicitanţi eligibili Pot depune solicitare de finanţare autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte AAPL care îndeplinesc condiţiile prevăzute în aceeaşi hotărâre, denumite în continuare solicitanţi. 2.2. Dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării înaintat de solicitant trebuie să conţină următoarele documente: a)cererea de solicitare a finanţării, conform modelului prevăzut în formatul nr. 1; b)hotărârea consiliului judeţean/consiliului local/consiliului local de sector al municipiului Bucureşti/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, care trebuie să cuprindă date referitoare la:• desfiinţarea unităţii sanitare cu paturi; • înfiinţarea căminului pentru persoane vârstnice, prin reorganizarea unităţii sanitare cu paturi, desfiinţată; • suma pe care o solicită prin program; asumarea utilizării acestei sume exclusiv pentru funcţionarea căminului; • capacitatea căminului pentru persoane vârstnice; • asumarea îndeplinirii, în termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare, a obligaţiilor referitoare la acreditarea căminului pentru persoane vârstnice, organizarea acestuia în conformitate cu cerinţele prevăzute la pct. 1.5, precum şi asigurarea funcţionării efective a căminului; • asumarea cofinanţării funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc sumele acordate prin program; • asumarea costurilor de capital, precum şi a plăţii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unităţii sanitare desfiinţate, din bugetul AAPL, dar nu din sumele primite prin program; • costul lunar de întreţinere în cămin şi cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice care urmează să fie îngrijite în căminul respectiv calculate conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul de funcţionare a căminului pentru anul în curs, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia. c)organigrama căminului pentru persoane vârstnice, ca anexă la hotărârea de consiliu local/judeţean; d)statul de funcţii; e)documente doveditoare ale situaţiei juridice a imobilului unde funcţionează căminul înfiinţat; f)dovada privind desfiinţarea unităţilor sanitare cu paturi care se realizează conform prevederilor art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv copie de pe hotărârea Guvernului.2.3. Unde şi când se transmite dosarul de solicitare a finanţării Dosarul de solicitare a finanţării se depune în pachet închis, în două exemplare - un original şi o copie, la registratura Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Pe plic se fac următoarele menţiuni: Solicitare a finanţării în cadrul programului de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ Destinatar: Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Direcţia generală asistenţă socială Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1, Bucureşti, cod poştal 010026 Expeditor: Numele solicitantului Adresa poştală completă a solicitantului 2.4. Solicitarea de clarificări Solicitanţii pot adresa întrebări sau solicita clarificări referitoare la implementarea programului la următoarele numere de telefon: 021.315.71.43, 021.313.11.76, int. 761, 842, 754, şi la adresa de e-mail: dgas@mmuncii.ro Prezenta metodologie se publică pe site-ul ministerului: http://www.mmuncii.ro, rubrica „Anunţuri“. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale are dreptul de a solicita orice informaţii şi documente în vederea clarificării sau completării dosarului de solicitare a finanţării. Capitolul III Solicitarea de finanţare 3.1. Obiectul finanţării Programul se derulează pe o perioadă de 33 de luni, începând cu data de 1 aprilie 2011 şi nu mai târziu de 31 decembrie 2013. Prin program se finanţează cheltuielile curente de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice nou-înfiinţate, inclusiv cheltuielile de personal. Finanţarea din program se realizează prin acordarea unei sume calculate prin utilizarea unui cost standard lunar, rezultat din aplicarea costului standard/beneficiar/an, prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, pe perioada de finanţare aprobată. Perioada de acordare a finanţării se stabileşte începând cu data încheierii contractului de finanţare, iar plata pentru luna în curs se realizează în luna ulterioară acesteia. Suma ce poate fi solicitată şi acordată prin program se calculează astfel: Nr. de paturi sau beneficiari x costul standard/beneficiar/lună x nr. de luni pentru care se solicită finanţarea (maximum 33 de luni). Suma ce poate fi acordată lunar se calculează astfel: Nr. de beneficiari x costul standard/beneficiar/lună Exemple: • Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în luna martie 2011, poate solicita finanţare pe perioada 1 aprilie 2011 - 31 decembrie 2013, iar suma maximă solicitată este de: 30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 33 de luni; pentru acordarea finanţării începând cu data de 1 aprilie solicitantul va depune solicitarea de finanţare până la data de 28 martie 2011. • Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 30 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în cursul lunii iunie 2011, poate solicita finanţare pe perioada 1 iunie 2011 - 31 decembrie 2013 pentru o sumă calculată după formula: 30 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 31 de luni, iar suma acordată pentru finanţare şi care va fi stipulată în contract va fi calculată pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului şi data de 31 decembrie 2013. • Dacă solicitantul înfiinţează un cămin pentru persoane vârstnice cu o capacitate de 60 de paturi sau beneficiari şi depune solicitarea de finanţare în luna decembrie 2012, poate solicita finanţare pentru o sumă calculată după formula: 60 de paturi sau beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar x 13 luni, suma aprobată şi prevăzută în contract fiind cea calculată pentru perioada cuprinsă între data încheierii contractului şi data de 31 decembrie 2013. Având în vedere faptul că finanţarea din program se realizează având ca bază standardul de cost pentru centrele rezidenţiale pentru persoane vârstnice, iar acest standard reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat pentru beneficiar potrivit standardelor minime de calitate sau criteriilor prevăzute de lege, sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice care depăşesc sumele acordate prin program sunt suportate din bugetele locale şi alte venituri extrabugetare, conform prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Depunerea solicitărilor de finanţare se poate face pe întreaga perioadă de derulare a programului, finanţarea acordându-se conform prevederilor contractului de finanţare şi în condiţiile prevăzute la cap. IV. Solicitanţii vor estima perioada necesară reorganizării unităţilor sanitare în cămine pentru persoane vârstnice, ţinând cont de perioada necesară realizării eventualelor lucrări de reabilitare, amenajare, modernizare, recompartimentare etc. pentru încadrarea în standardele minime de calitate în vigoare aferente centrelor rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice şi admiterii beneficiarilor. În funcţie de această perioadă, solicitantul va decide asupra datei la care va înainta cererea de solicitare a finanţării, având în vedere că solicitarea de finanţare este eligibilă doar dacă solicitantul îşi asumă respectarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, într-un termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului. Datorită specificului programului prin care se finanţează cheltuielile de funcţionare a căminelor pentru persoane vârstnice înfiinţate numai prin reorganizarea unor unităţi sanitare cu paturi care se desfiinţează, este necesară o perioadă în care să fie realizate activităţile de reorganizare şi care să permită admiterea beneficiarilor în cămin, pentru asistare şi îngrijire. Perioada prevăzută la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, este de maximum 90 de zile şi are drept scop: reorganizarea unităţii sanitare cu paturi în cămin pentru persoane vârstnice, cu respectarea standardelor minime de calitate, precum şi a prevederilor Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv a celor referitoare la stabilirea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei beneficiarilor, precum şi a procedurilor de evaluare în vederea admiterii acestora în cămin; acreditarea furnizorului de servicii sociale/căminului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările ulterioare; informarea comunităţii, precum şi a altor consilii locale din judeţ sau din judeţele limitrofe, asupra deschiderii căminului de persoane vârstnice; primirea beneficiarilor spre asistare şi îngrijire în cămin.3.2. Solicitări de finanţare eligibile Sunt eligibile solicitările de finanţare care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 1. au ca obiect căminele pentru persoane vârstnice care: a)sunt înfiinţate cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare; b)sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, sau sunt înfiinţate de către alte AAPL-uri decât cele prevăzute în prezenta anexă, cu respectarea condiţiilor prevăzute de hotărârea Guvernului menţionată; c)respectă cerinţele de organizare şi funcţionare prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare;2. solicitanţii îşi asumă, prin hotărâre a consiliului local/judeţean: a)îndeplinirea tuturor cerinţelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi a celor prevăzute la lit. b) şi d), într-un termen de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare; b)cofinanţarea funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării programului, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc sumele acordate prin program, costurile de capital, precum şi a plăţii datoriilor rezultate prin preluarea patrimoniului unităţii sanitare desfiinţate, din bugetul AAPL, dar nu din sumele primite prin program;3. solicitanţii deţin dreptul de proprietate/administrare a imobilului pe o perioadă cel puţin egală cu perioada pentru care solicită finanţarea prin programul de interes naţional. Normarea personalului este realizată cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a), alin. (4) şi (5), precum şi ale anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. 3.3. Cheltuieli eligibile Sumele acordate prin program se utilizează pentru asigurarea cheltuielilor curente de funcţionare. Pentru a fi considerate eligibile, în contextul programului, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a)să fie necesare pentru funcţionarea căminului pentru persoane vârstnice; b)să fie prevăzute în bugetul căminului pentru persoane vârstnice; c)să fie corespunzătoare perioadei de derulare a programului; d)să se realizeze în fapt şi să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului; e)să fie identificabile şi verificabile.Decontarea cheltuielilor eligibile trebuie să se încadreze în sumele calculate conform prevederilor pct. 3.1. 3.4. Cheltuieli neeligibile a)cheltuieli de capital; b)cheltuieli cu aplicarea procedurilor de achiziţie; c)cheltuieli pentru achiziţia de clădiri şi de reabilitare, amenajare, modernizare, recompartimentare etc.; d)plata chiriei pentru sediul centrului; e)diverse forme de asigurare; f)achiziţionare de mijloace de transport auto; g)estimări privind posibile pierderi sau datorii viitoare; h)dobânzi datorate; i)datorii către furnizori şi penalităţi; j)sponsorizări individuale pentru participarea la workshopuri, seminare, conferinţe, congrese; k)burse de studii sau cursuri de instruire individuală.În perioada prevăzută la art. 5. alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, în cazul în care nu există beneficiari asistaţi în cămin, cheltuielile materiale care ţin direct de acordarea serviciilor de găzduire a beneficiarilor (de exemplu: cheltuieli de hrană, medicamente etc.) nu sunt eligibile pentru finanţare. Capitolul IV Procedura de evaluare şi finanţare 4.1. Evaluarea solicitărilor de finanţare Evaluarea solicitărilor de finanţare se realizează de către o comisie de evaluare a cărei componenţă se stabileşte prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. În condiţiile în care din documentaţia de solicitare a finanţării lipsesc documente sau acestea nu sunt completate conform cerinţelor din prezenta metodologie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării solicitării de finanţare, Comisia de evaluare va cere solicitantului transmiterea documentelor lipsă sau completarea şi modificarea celor întocmite eronat. 4.2. Etapele finanţării Odată cu încheierea contractului de finanţare este demarată procedura de acordare a finanţării, cu respectarea condiţiilor prevăzute în cap. III. Contractul de finanţare se încheie pentru suma maximă calculată în condiţiile pct. 3.1. Finanţarea căminului pentru persoane vârstnice se realizează astfel: 1. Pentru perioada de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare se acordă solicitantului o sumă lunară care acoperă cheltuielile curente de funcţionare, inclusiv cheltuielile de personal normat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010, cu încadrare în suma maximă calculată conform formulei de calcul: (Nr. de paturi x cost standard/beneficiar/lună) Exemplu: dacă solicitarea de finanţare este pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacităţii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, pentru primele 90 de zile se poate acorda o sumă lunară maximă calculată astfel: 30 de beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar = 2. Pentru continuarea finanţării căminului, înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, solicitantul are obligaţia de a transmite agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, prin poştă sau direct la sediul acesteia, următoarele documente: a)certificatul de acreditare sau, după caz, decizia comisiei de acreditare, în copie; b)lista beneficiarilor rezidenţi; c)planul clădirii în care funcţionează căminul pentru persoane vârstnice, în care trebuie indicate camerele în care sunt găzduiţi beneficiarii şi grupurile sanitare.Reprezentanţii agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la primirea documentaţiei menţionate mai sus, să efectueze o vizită în teren pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, precum şi a veridicităţii informaţiilor din documentele prezentate. În situaţia în care nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, sau căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari, se suspendă aplicarea contractului de finanţare, iar dacă după expirarea perioadei de suspendare condiţiile mai sus menţionate continuă să nu fie respectate, contractul se reziliază. În situaţia în care solicitantul contestă motivele care au stat la baza suspendării aplicării sau rezilierii contractului, acesta se poate adresa Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, care va constitui o echipă formată din cel puţin 3 experţi care să verifice situaţia din teren. Costurile deplasării experţilor sunt suportate de solicitant. 3. Începând cu luna următoare perioadei de 90 de zile suma lunară acordată prin program se calculează astfel: Nr. de beneficiari internaţi/asistaţi în cămin din luna respectivă x 1.411 lei/beneficiar. Exemplu: în situaţia în care solicitarea de finanţare a fost pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacităţii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, iar în luna următoare perioadei de 90 de zile numărul de beneficiari asistaţi în cămin este de 5 beneficiari, suma lunară acordată este rezultată din aplicarea următoarei formule de calcul: 5 beneficiari x 1.411 lei 4.3. Aprobarea finanţării Lista cuprinzând solicitanţii, căminele pentru care se propune acordarea finanţării, capacitatea acestora, valoarea finanţării şi perioada acordării acesteia (nr. de luni) se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. O copie a ordinului mai sus menţionat se transmite agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, în vederea încheierii contractului de finanţare. 4.4. Decizia de respingere În situaţia în care solicitările de finanţare nu îndeplinesc toate condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare, de prezenta metodologie, precum şi de prevederile art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, acestea sunt respinse. Decizia de respingere i se comunică solicitantului, cu menţionarea motivelor care au stat la baza acesteia. 4.5. Comunicarea rezultatelor şi contestaţiile Rezultatul evaluării solicitărilor de finanţare se comunică în scris solicitanţilor, în termen de cel mult 5 zile de la data aprobării ordinului prevăzut la pct. 4.3, cu precizarea motivelor respingerii, dacă este cazul. În termen de 7 zile de la primirea rezultatului, solicitanţii pot depune contestaţii la sediul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, va soluţiona contestaţiile în termen de 5 zile de la primirea acestora. 4.6. Încheierea contractului de finanţare După comunicarea ordinului prevăzut la pct. 4.3 se încheie contractul de finanţare, denumit în continuare contract, între Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale, şi solicitantul căruia i s-a aprobat finanţarea, iar plata se realizează în luna următoare celei în care s-a încheiat contractul. Modelul contractului este prezentat în formatul nr. 2. Contractul se încheie în două exemplare originale şi se semnează de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale şi de către primar/preşedintele consiliului judeţean. Fiecare parte semnatară a contractului păstrează un exemplar original al acestuia. O copie a contractului, însoţită de o notă de înaintare, va fi transmisă Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de către agenţia teritorială pentru prestaţii sociale. În raport cu autoritatea finanţatoare, solicitantul are obligaţia să manifeste bună-credinţă, loialitate şi imparţialitate. Solicitantul asigură secretul profesional pe durata contractului, precum şi după încetarea acestuia; are obligaţia de a nu comunica, în nicio situaţie, altor persoane sau entităţi informaţii confidenţiale aparţinând autorităţii finanţatoare sau obţinute de el în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia existenţei consimţământului scris al autorităţii finanţatoare, obţinut în prealabil. Solicitantul răspunde de realitatea, oportunitatea şi exactitatea datelor prezentate spre decontare. Capitolul V Dispoziţii finale 5.1. Cine asigură finanţarea proiectelor Finanţarea căminelor se realizează de către autoritatea finanţatoare, prin agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale cu care solicitanţii au încheiat contractul de finanţare şi conform prevederilor acestuia. 5.2. Contribuţia solicitantului Solicitantul are obligaţia, conform celor asumate prin hotărârea de consiliu local/judeţean, să asigure din bugetul propriu cofinanţarea funcţionării căminului pentru persoane vârstnice pe perioada derulării contractului de finanţare, în condiţiile în care costurile de funcţionare depăşesc sumele acordate prin program, precum şi să asigure cheltuielile de capital. 5.3. Responsabilitatea monitorizării derulării proiectelor Responsabilitatea monitorizării derulării finanţării conform prevederilor legii şi ale contractului de finanţare revine agenţiilor teritoriale pentru prestaţii sociale. 5.4. Modificarea contractului Orice modificare a contractului este permisă numai cu acordul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional la contract. Suma aprobată prin contract poate fi majorată numai în condiţiile în care standardul de cost pentru serviciile rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice se majorează, potrivit legii. Copiile actelor adiţionale încheiate vor fi transmise Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Modificările referitoare la adresă, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea şi destinaţia sumelor, sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale de către solicitant. 5.5. Realizarea plăţilor Acordarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare se realizează lunar, la cererea solicitantului. Suma decontată se stabileşte în funcţie de numărul de beneficiari rezidenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea, calculată pe baza costului standard lunar prevăzut de anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. Suma calculată pe beneficiar este proporţională cu numărul de zile pentru care au fost acordate serviciile rezidenţiale. Exemplu de calcul: (Standardul de cost lunar/numărul de zile dintr-o lună) x numărul de zile pentru care a primit găzduire = suma maximă finanţată pentru fiecare beneficiar pe luna pentru care se solicită decontarea Activitatea de finanţare şi plată se derulează în următoarele etape: înaintarea solicitării de plată către agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale se face în data de 5 sau 15 a fiecărei luni, în funcţie de datele la care solicitanţii trebuie să îşi onoreze obligaţiile de plată.La solicitarea de plată prevăzută în formatul nr. 3 sunt anexate următoarele documente: • lista cu beneficiarii existenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea, potrivit formatului nr. 5; • borderoul privind cheltuielile de funcţionare din luna ........, potrivit formatului nr. 4; • documente justificative aferente. Pentru cheltuielile de personal vor fi anexate statul de plată cu fondul de salarii şi recapitulaţia contribuţiilor aferente, în copie, cu menţiunile conform cu originalul şi „bun de plată“ acordate de persoana delegată cu aceste atribuţii. Pentru cheltuielile de funcţionare se prezintă facturile emise de furnizorii de servicii pentru cheltuielile curente de funcţionare, facturile achiziţie alimente etc., în copie, cu menţiunea conform cu originalul şi „Bun de plată“ acordate de persoana delegată cu aceste atribuţii. Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale primeşte cel târziu în data de 7, respectiv 16 a lunii de la agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale necesarul de credite bugetare, le centralizează, şi până pe data de 9, respectiv 17 a lunii le transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru deschiderea de credite bugetare; direcţia specializată din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale va întocmi documentaţia privind deschiderea de credite pe care o înaintează Ministerului Finanţelor Publice.Pentru perioada de maximum 90 de zile de la data încheierii contractului de finanţare se acordă solicitantului o sumă lunară care acoperă cheltuielile curente de funcţionare, inclusiv cheltuielile de personal normat, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2010, cu încadrare în suma maximă calculată conform formulei de calcul: (Nr. de paturi x cost standard/beneficiar/lună) Exemplu: dacă solicitarea de finanţare este pentru un număr de 30 de beneficiari, corespunzător capacităţii maxime a căminului pentru persoane vârstnice, pentru primele 90 de zile se poate acorda o sumă lunară maximă calculată astfel: 30 de beneficiari x 1.411 lei/lună/beneficiar = În această perioadă, dacă nu există beneficiari asistaţi în cămin, nu se acceptă la decontare facturi reprezentând cheltuieli legate de găzduirea beneficiarilor (de exemplu, hrană, medicamente etc.) În vederea finanţării pentru ultima lună a programului, respectiv luna decembrie 2013, solicitarea de plată se va efectua până cel târziu la data de 10 decembrie. 5.6. Suspendarea şi rezilierea contractului În situaţia în care după expirarea termenului prevăzut de art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare: a)căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari; b)nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din aceeaşi hotărâre; c)nu se respectă prevederile contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea,se suspendă aplicarea contractului de finanţare astfel: pentru situaţia prevăzută la lit. a), până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile; pe o perioadă de maximum 90 de zile pentru situaţia prevăzută la lit. b); pe o perioadă de maximum 15 zile de la primirea notificării, pentru situaţia prevăzută la lit. c). Pentru perioadele de suspendare a contractului nu se decontează niciun fel de cheltuieli. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale constată situaţiile care pot conduce la suspendarea contractului şi transmite contractorului notificarea cu privire la decizia de suspendare şi încetarea finanţării până la remedierea situaţiilor constatate. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiţii:
(i) după expirarea perioadelor de suspendare, dacă nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;
(ii) dacă fondurile sunt utilizate în alte scopuri decât cele convenite sau dacă se prezintă documente justificative false ori neconforme cu realitatea.

În condiţiile în care, în termenul prevăzut pentru suspendare, contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va desfiinţa unilateral contractul, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. În condiţiile prevăzute la lit. (ii) contractul constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială de pretaţii sociale, sumele primite până la momentul notificării. În situaţia în care solicitantul remediază situaţiile care au condus la suspendarea şi, ulterior, rezilierea contractului, respectiv situaţia prevăzută la lit. (i), acesta poate înainta Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin agenţia teritorială de prestaţii sociale, o nouă cerere de finanţare într-o perioadă de maximum 12 luni de la rezilierea contractului. Agenţia teritorială de prestaţii sociale, în termen de 10 zile lucrătoare, va efectua o vizită în teren şi va întocmi un raport de oportunitate prin care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea finanţării. Cererea de finanţare, dosarul de solicitare a finanţării prevăzut la pct. 2.2, însoţite de raportul de oportunitate, se transmit Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în vederea evaluării. În această situaţie, efectuarea plăţilor se face, de la data încheierii contractului, pentru numărul de beneficiari asistaţi în cămin, fără a mai fi eligibilă perioada de 90 de zile prevăzută la pct. 4.2. Capitolul VI Raportare 6.1. Rapoarte privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare Solicitantul înaintează lunar rapoarte privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare (lista persoanelor beneficiare, centralizatorul cheltuielilor la care se anexează copii ale documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate din care se constituie standardul de cost) agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale şi, la cerere, Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 6.2. Rapoarte întocmite de agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale Agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale întocmesc rapoarte trimestriale şi anuale privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor în cadrul programului de interes naţional şi le transmit atât Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, cât şi Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. De asemenea, agenţiile teritoriale pentru prestaţii sociale întocmesc un raport după finalizarea contractului de finanţare. Capitolul VII Control 7.1. Cine controlează modul de implementare a proiectelor Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale controlează modul de implementare a contractului de finanţare. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă derularea finanţării şi activitatea desfăşurată de căminul pentru persoane vârstnice, prin inspecţia socială şi/sau prin corpul de control al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale. 7.2. Controlul Curţii de Conturi Derularea activităţii prin contractele finanţate în cadrul programului se supune controlului financiar al Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Capitolul VIII Documentaţia format-tip 8.1. Pentru facilitarea elaborării documentaţiei necesare pentru solicitarea finanţării se vor utiliza şi completa următoarele formate-tip, după cum urmează: 1. Cererea de solicitare a finanţării - FORMATUL NR. 1; 2. Contractul de finanţare - FORMATUL NR. 2; 3. Solicitarea de plată - FORMATUL NR. 3; 4. Borderoul privind cheltuielile de funcţionare din luna ........ - FORMATUL NR. 4. 5. Lista cu beneficiarii existenţi în cămin în luna .......... - FORMATUL NR. 5. 8.2. Formatele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie. FORMATUL Nr.1 CERERE de solicitare a finanţării 1. Date despre solicitant: autoritatea administraţiei publice locale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ (denumirea) sediul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. (localitatea, strada, sectorul/judeţul) tel./fax ........ ................ ................ .............e-mail: ........ ................ ................ ............... codul fiscal nr. ........ ........ .............., emis de ........ ................ ................ ........ ......... din data de ........ ................ ........... nr. contului ........ ................ ................ ........ ........, deschis la Trezoreria cu sediul în ......... 2. Date despre căminul pentru persoane vârstnice pentru care solicită finanţarea: Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. ......... de înfiinţare a căminului pentru persoane vârstnice prin reorganizarea unităţii sanitare cu paturi ........ ............ denumirea ........ ................ ..............cu sediul în: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... (localitatea, strada, sectorul/judeţul) capacitatea ........ ................ ................ ........ ...............numărul de personal ........ ................ ................ ..........nr. de luni pentru care solicită cheltuielile curente de funcţionare pentru cămin ........ ................ ................ ........ ...........suma solicitată pentru finanţare prin Programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“ ................; structura funcţională (numărul de beneficiari/camera, m2/beneficiar etc.) ....Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ............., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria ........ ......... nr. ........ ........ ........., eliberat/eliberată la data de ........ ......... de către ........ ..........., împuternicit/împuternicită de furnizorul de servicii sociale ........ .......... prin Hotărârea nr. ......./..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele: datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;mă angajez ca suma de ........ ................ ........ să o utilizez în scopul asigurării funcţionării căminului pentru persoane vârstnice ........ ........ ............. .Opis cu documente: 1. Hotărârea Consiliului Local/Judeţean nr. .../....... (original); 2. ........ ........ .........; Primar/Preşedintele consiliului judeţean, Data întocmirii ........ ........ ........... ........ ................ .............. FORMATUL Nr. 2 Model-cadru CONTRACT DE FINANŢARE Nr. .............. din ........ ........ Părţile contractului Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în calitate de autoritate finanţatoare, prin Agenţia Pentru Prestaţii Sociale a Judeţului........ ........ ......../Municipiului Bucureşti, cu sediul în ........ ................ ............ şi cont cu numărul ........ ................ ..............., deschis la Trezoreria ..............., reprezentată prin directorul executiv, pe de o parte, şi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............., (numele întreg al autorităţii administraţiei publice locale, beneficiară a finanţării)1 în calitate de contractor, cu sediul în ........ ................ ........ ..............şi cont cu numărul ........ ............, deschis la ........ ........ ........, (adresa) reprezentat prin ........ ................ ................ ..........., de cealaltă parte, (numele, prenumele, calitatea) au convenit următoarele: Articolul 1 Obiectul contractului 1.1. Obiectul contractului îl reprezintă finanţarea acordată contractorului de la bugetul de stat, prin bugetul alocat autorităţii finanţatoare, pentru asigurarea cheltuielilor curente de funcţionarea a căminului pentru persoane vârstnice ........ ................ ................ ..........., denumit în continuare cămin. (denumirea căminului) Valoarea contractului de finanţare a proiectului este în sumă de ........ ................ ............... lei. 1 Consiliul local, consiliul judeţean, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consiliile locale ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor. 1.2. Contractorului îi va fi acordată finanţarea în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele lui, pe care contractorul declară că le cunoaşte şi le acceptă. 1.3. Contractorul acceptă finanţarea şi se angajează să utilizeze suma primită, exclusiv pentru asigurarea funcţionării căminului, cu respectarea condiţiilor care au stat la baza acordării finanţării, respectiv deţinerea certificatului de acreditare, respectarea standardului de calitate şi a raportului număr de beneficiari/personal angajat prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 23/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale, potrivit cererii de solicitare a finanţării prevăzute în anexa la prezentul contract. 1.4. Contractorul se angajează să suporte din bugetul propriu sumele necesare acoperirii costurilor de funcţionare a căminului, care depăşesc sumele acordate prin program. 1.5. Costul contractului este ferm şi se constituie din produsul dintre numărul de luni pentru care s-a aprobat finanţarea centrului, numărul de paturi şi standardul de cost pentru serviciile sociale rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice1 împărţit la 12 luni. Articolul 2 Plata 2.1. Autoritatea finanţatoare, prin agenţia teritorială pentru prestaţii social, va asigura contractorului decontarea cheltuielilor efectuate la solicitarea acestuia şi în baza documentelor justificative prezentate. 2.2. Plăţile se vor efectua conform cap. IV „Procedura de evaluare şi finanţare“, pct. 4.4, şi cap. V din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare. 2.3. Plăţile se vor efectua în tranşe lunare de către agenţia teritorială pentru prestaţii sociale. 2.4. Solicitarea de plată însoţită de documentele justificative se înaintează agenţiei teritoriale de prestaţii sociale în ziua de 5 sau 15 a lunii. Documentaţia prezentată cuprinde acte doveditoare pentru acordarea serviciilor sociale rezidenţiale pentru persoane vârstnice din luna anterioară. 2.5. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi întocmite corect. 2.6. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va efectua plăţile în limita disponibilităţilor bugetare alocate cu această destinaţie. 2.7. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată şi a documentelor justificative, prevăzute la pct. 2.4., pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va fi exonerată de orice răspundere. 2.8. Lunar, agenţia teritorială pentru prestaţii sociale are obligaţia să examineze, în teren, acordarea serviciilor sociale. 2.9. În cazul în care controlul prevăzut la pct. 2.8 evidenţiază deficienţe, agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va sista efectuarea plăţilor până la remedierea situaţiei. Articolul 3 Durata de execuţie Durata de execuţie a proiectului este de ........ ........ ........ luni. Articolul 4 Obligaţiile contractorului 4.1. Contratorul va asigura funcţionarea căminului cu respectarea standardului de calitate şi a raportului număr de beneficiari/personal angajat prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 23/2010. 4.2. Contractorul are obligaţia de a permite reprezentanţilor autorităţii finanţatoare, inclusiv celor ai agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale efectuarea controlului necondiţionat al acordării serviciilor în cadrul căminului, inclusiv accesul la orice fel de documente. 4.3. Contractorul are obligaţia de a furniza reprezentanţilor autorităţii finanţatoare orice informaţie solicitată de aceştia referitoare la funcţionarea căminului. 4.4. Contractorul trebuie să utilizeze procedurile de achiziţie a bunurilor, lucrărilor şi serviciilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor dispoziţii legale în vigoare. Articolul 5 Modificarea contractului 5.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional. 5.2. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale, pentru încheierea actului adiţional, va solicita acordul Ministerului, Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 5.3. Ca o excepţie de la pct. 5.1, modificările care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea contractului şi alte aspecte majore legate de funcţionarea căminului sunt doar notificate agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional. Articolul 6 Suspendarea şi rezilierea contractului 6.1. În situaţia în care, după expirarea termenului prevăzut de art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare: a)căminul pentru persoane vârstnice nu are beneficiari; b)nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b) şi d) din aceeaşi hotărâre; 1 Standardul de cost/an pentru servicii rezidenţiale destinate persoanelor vârstnice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2010, anexa nr. 3. c)nu se respectă prevederile contractului, altele decât cele legate de utilizarea fondurilor şi prezentarea documentelor justificative false sau neconforme cu realitatea, se suspendă aplicarea contractului de finanţare astfel: pentru situaţia prevăzută la lit. a), până la internarea primului beneficiar, dar nu mai mult de 60 de zile; pe o perioadă de maximum 90 de zile pentru situaţia prevăzută la lit. b); pe o perioadă de maximum 15 zile de la primirea notificării, pentru situaţia prevăzută la lit. c).6.2. Pentru perioadele de suspendare a contractului nu se decontează niciun fel de cheltuieli. 6.3. Rezilierea contractului se realizează în următoarele condiţii:

(i) după expirarea perioadelor de suspendare, dacă nu sunt remediate situaţiile care au condus la această decizie;
(ii) dacă fondurile au fost utilizate în alte scopuri decât cele convenite sau dacă se prezintă documente justificative false ori neconforme cu realitatea.

6.4. În condiţiile în care, în termenul prevăzut pentru suspendare, contractorul nu remediază situaţia, agenţia teritorială pentru prestaţii sociale va desfiinţa unilateral contractul, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În acest caz, contractorul va fi direct răspunzător şi obligat la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare. 6.5. În condiţiile prevăzute la pct. 6.3 lit. (ii) contractul constituie titlu executoriu, fără a mai fi necesară intervenţia instanţei judecătoreşti. În aceste condiţii, contractorul este obligat să returneze autorităţii finanţatoare, în termen de 30 de zile de la primirea notificării de la agenţia teritorială de prestaţii sociale, sumele primite până la momentul notificării. Articolul 7 Rezolvarea litigiilor 7.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părţi pe cale amiabilă. 7.2. Dacă în termenul de 15 zile diferendele nu pot fi stinse, conform prevederilor pct. 7.1, acestea vor fi rezolvate de instanţele judecătoreşti teritoriale competente de pe raza judeţului unde s-a produs diferendul. Articolul 8 Raportări Contractorul se angajează să transmită agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale raportul lunar privind acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în luna anterioară. Articolul 9 Control 9.1. Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale controlează modul de acordare a serviciilor de către contractor. 9.2. Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale îşi rezervă dreptul de a controla în orice etapă acordarea serviciilor şi utilizarea fondurilor primite cu titlu de finanţare în cadrul căminului. 9.3. Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra activităţii căminului. Articolul 10 Asigurări Autoritatea finanţatoare nu este responsabilă pentru niciun fel de daune, interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de contractant. Articolul 11 Cesiunea 11.1. Contractorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al autorităţii contractante. 11.2. Cesiunea nu va exonera contractorul de responsabilităţile privind obligaţiile asumate prin contract. Articolul 12 Dispoziţii finale 12.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării. 12.2. Anexa la prezentul contract face parte integrantă din acesta şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal valabil pentru ambele părţi. 12.3. Prezentul contract a fost încheiat la data de ........ ........ .........., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, având aceeaşi valoare juridică. 12.4. O copie a acestui contract, vizată de către directorul executiv al agenţiei teritoriale pentru prestaţii sociale, se transmite Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. Anexa la prezentul contract: cererea de solicitare a finanţării însoţită de documentele prevăzute la pct. 2.2 lit. b)-f) din Metodologia privind evaluarea, aprobarea şi acordarea finanţării prin programul de interes naţional „Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice“, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 1.156/2011, cu modificările ulterioare.Pentru autoritatea administraţiei publice locale (contractor) Primar/Preşedintele consiliului judeţean, ........ ................ ................ ................ (numele, prenumele şi semnătura) Data Pentru Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale - Agenţia teritorială pentru prestaţii sociale ........ ................ ................ ................ ................ .......... (numele şi prenumele persoanei/persoanelor oficiale autorizate să semneze şi semnătura) Data FORMATUL Nr. 3 (Antetul beneficiarului) Consiliul judeţean/Consiliul local Denumirea beneficiarului: ........ ........ Solicitare de plată În atenţia Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Judeţului ........ ................ ................ ................ ......... Numărul contractului de finanţare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Titlul contractului de finanţare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Numele şi adresa contractorului (beneficiar al finanţării): ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Solicitarea de plată numărul: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Perioada acoperită de solicitarea de plată: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Numărul de beneficiari din luna ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............ Domnule/Doamnă, Subsemnatul/Subsemnata, ........ ................ ........ ............, solicit finanţarea cheltuielilor aferente perioadei sus-menţionate. (numele şi prenume) Suma solicitată este de: ........ ...............lei, aferentă cheltuielilor cu beneficiarii existenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea. Utilizarea sumei va fi în conformitate cu prevederilor contractului de finanţare. La prezenta solicitare sunt anexate următoarele documente: 1. Lista cu beneficiarii existenţi în cămin în perioada pentru care se solicită finanţarea 2. Borderoul privind cheltuielile de funcţionare din luna .............. cu documente justificative aferente Plata se efectuează în contul cu numărul: ........ ............... Numele contractorului, ........ ................ ......... FORMATUL Nr. 4 (Antetul solicitantului) Denumirea solicitantului Numărul contractului de finanţare BORDEROUL privind documentele justificative pentru cheltuielile de funcţionare din luna ........

Nr. crt. Denumirea furnizorului/emitentului Documentul justificativ Perioada pentru care a fost prestat serviciul Valoarea (lei)
Tip* Serie/Nr. Data
TOTAL:

* Stat de plată, facturi etc. Certificăm realitatea şi legalitatea datelor înscrise şi ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinaţia solicitată. Facturile şi documentele privind cheltuielile enumerate mai sus nu au făcut obiectul unei cereri anterioare. Numele contractorului, ........ ........... Funcţia, ........ ............ Director, ........ .......... Şeful compartimentului financiar-contabil, ........ .............. FORMATUL Nr. 5 (Antetul solicitantului) Denumirea solicitantului Numărul contractului de finanţare LISTA cu beneficiarii existenţi în cămin din luna ..........

Nr. crt. Numele şi prenumele CNP Data internării în cămin Contract de rezidenţă Dispoziţie internare emisă de primar Observaţii
Nr. Data Nr. Data
TOTAL:

Certificăm realitatea şi legalitatea datelor înscrise şi ne asumăm întreaga răspundere în utilizarea creditelor primite numai pentru destinaţia solicitată. Numele contractorului, ........ ................ .............. Funcţia, ........ ................ ........... Directorul căminului, ........ ........ .............. Şeful compartimentului financiar-contabil al căminului, ........ ................ ................ ...............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1836/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1836 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, este plăcerea mea umilă de a vă aduce la ușă, cel mai bun împrumut. de finanțare. Noi, la BELLUNO, Italia, înțelegem provocările obținerii aprobării pentru un împrumut cu un scor de credit mai mic decât stelar și istorie. De aceea ne-am specializat de mai mulți ani în servirea și prelucrarea aprobării împrumuturilor pentru persoanele care nu au astfel de scoruri de credit. Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru locuințe și multe altele, precum și pentru acoperirea tuturor nevoilor dvs. de împrumut cu o rată a dobânzii interesantă și planuri de plată fără efort. Lucrăm spre extinderea activității noastre internaționale. portofoliu la nivel global și finanțarea proiectelor sub forma finanțării datoriei de la 1 milion de dolari și mai mult. Acest program de finanțare permite unui client să se bucure de o rată scăzută a dobânzii de până la 3% pe an pentru o perioadă de 1-15 ani. De asemenea, putem aproba împrumuturi personale și de afaceri din mărime de 100.000,00 USD până la 1.000.000,00 USD în funcție de natura afacerii. În prezent oferim finanțare pentru: * Franciza Start-Up * Achiziția de Afaceri * Extinderea Afacerii * Achiziționarea de Imobile Comerciale * Execuția Contractului * * Împrumuturile de consolidare Scopul nostru este să putem ajuta pe toată lumea cât mai mult posibil, indiferent de raportul dvs. de credit a zice. Nu am stabilit compania noastră să discrimineze. Vom fi bucuroși să primim Rezumatul Executiv / Planul de Proiect și să acceptăm un BELLUNO. Firma noastră este hotărâtă să participe cu diligență la orice proiect viabil, la alegerea dvs., în vederea finanțării și acordării de împrumuturi cu împrumut pentru acestea. Trimiteți prin e-mail rezumatul proiectelor dvs. la: alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 153 2017
    www.thejunction.eu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu