Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.169 din 18.09.2018

privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 810 din 21 septembrie 2018SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin (3) şi ale art. 79 alin (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestuia. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 72/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 8 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 21 septembrie 2018.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,Dumitru ChiriţăANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 1. Scopul şi obiectivele metodologiei Articolul 1
(1) Prezenta metodologie stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie prestat de operatorii de distribuţie.
(2) Metoda de reglementare adoptată este de tip „coş de tarife plafon".
Articolul 2Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură: a)un mediu de reglementare eficient; b)o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de ANRE, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie; c)viabilitatea financiară a societăţilor de distribuţie; d)funcţionarea efectivă şi eficientă a societăţilor de distribuţie; e)prevenirea abuzului de poziţie dominantă a operatorului de distribuţie; f)promovarea investiţiilor eficiente în reţeaua de distribuţie a energiei electrice; g)promovarea unor practici eficiente de exploatare şi mentenanţă a reţelei de distribuţie a energiei electrice; h)folosirea eficientă a infrastructurii existente; i)operarea în condiţii de siguranţă a reţelei de distribuţie; j)îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie; k)o abordare transparentă privind procesul de reglementare.2. Domeniu de aplicare Articolul 3Metodologia este utilizată de către: a)operatorii de distribuţie a energiei electrice, pentru fundamentarea, stabilirea şi aplicarea tarifelor de distribuţie din cadrul fiecărei perioade de reglementare; b)ANRE, în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor transmise de operatorii de distribuţie, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Articolul 4Tarifele de distribuţie se aplică în baza contractelor de distribuţie tuturor utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie a operatorului de distribuţie, în concordanţă cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică. 3. Definiţii şi abrevieri Articolul 5În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

Activitate reglementată Activitate desfăşurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE
Amortizare reglementată Amortizare recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuţie, considerată în calculul tarifelor de distribuţie
An de referinţă An anterior începerii unei perioade de reglementare
Anul t Anul t este anul curent, pe parcursul căruia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate şi aprobarea tarifelor de distribuţie pentru anul t + 1
ANRE Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
Baza reglementată a activelor (BAR) Valoare netă a mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuţie, recunoscută de ANRE
BAR iniţial BAR la data de 1.01.2005 sau considerat la data privatizării, din care se scade valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe existente la data de 1.01.2005 şi care au fost scoase din gestiune prin operaţiuni de vânzare, casare etc., calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani
Categorie de utilizatori Grup de utilizatori cu caracteristici comune ale cererii de energie electrică
Contribuţie financiară Aport în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie
Cost reglementat al serviciului de distribuţie Totalul costurilor justificate şi recunoscute de ANRE, repartizate serviciului de distribuţie a energiei electrice, din totalul costurilor operatorului de distribuţie, pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate de distribuţie
Cost mediu ponderat al capitalului Medie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate Notă: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung şi capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare ponderată a costurilor capitalurilor utilizate, ţinându-se cont de ponderea acestora. Costul capitalului propriu reflectă câştigurile nete care sunt obţinute de către acţionari după acoperirea tuturor costurilor aferente. ANRE poate utiliza diferite metode pentru determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu.
Costuri reglementate reprezentând cheltuieli speciale Costuri datorate unor evenimente unice sau foarte rare, unor cauze extraordinare sau apariţiei unor prevederi legislative noi, care au implicaţii în creşterea costurilor de operare şi mentenanţă iniţial aprobate. Notă: Aceste costuri pot fi amânate şi amortizate pe perioada în care îşi produc efectele. În astfel de cazuri, perioada de amortizare trebuie să corespundă cu perioada de realizare a beneficiilor.
Coş de tarife plafon (Tariffs Basket Cap) Limită superioară impusă asupra mediei ponderate a structurii tarifelor operatorului de distribuţie. Ponderarea se realizează prin cantităţile de energie electrică distribuite de operatorul de distribuţie pe categorii de utilizatori şi niveluri de tensiune.
CPT reglementat Consum propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de distribuţie
Energie electrică distribuită Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de distribuţie, măsurată şi/sau determinată în punctele de ieşire/intrare din/în reţelele de distribuţie şi pentru care se aplică tariful de distribuţie sau o componentă a acestuia.
Indicatori de performanţă pentru serviciul de distribuţie Indicatori stabiliţi prin standardul de performanţă a serviciului de distribuţie pentru menţinerea unui nivel minim al calităţii serviciului de distribuţie
Înaltă tensiune - IT Tensiune egală cu 110 kV
Joasă tensiune - JT Tensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru reţelele trifazate este 0,4 kV
Lege Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare
Medie tensiune - MT Tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV
Mijloc fix Orice imobilizare corporală sau necorporală deţinută de operatorul de distribuţie, utilizată la prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, care are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi care se înregistrează în contabilitate cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare; contoarele se includ în lista mijloacelor fixe cu respectarea legislaţiei specifice în vigoare
Operator de distribuţie (OD) Persoană juridică, titulară a licenţei de distribuţie a energiei electrice, care deţine o reţea electrică de distribuţie pe care o exploatează, întreţine, modernizează, dezvoltă şi care deţine concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de distribuţie concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienţi finali.
OTS Operator de transport şi de sistem
Perioadă de reglementare (p) Perioadă determinată de timp de 5 ani, în care se aplică metoda de reglementare de tip coş de tarife plafon. Perioada de reglementare p reprezintă perioada curentă în cadrul căreia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate şi a tarifelor de distribuţie pentru perioada de reglementare p + 1.
Rata inflaţiei (RI) Rată reglementată a inflaţiei, exprimată în procente, determinată conform prevederilor prezentei metodologii, pe baza indicelui de creştere a preţurilor de consum
Rata titlurilor de stat (RTS) Rata dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadenţă la un an, exprimată în procente. Pentru rata dobânzii titlurilor de stat în termeni nominali, referinţa este media valorilor zilnice din primele nouă luni ale anului t, publicate de Banca Naţională a României, sub denumirea „Titluri de stat - rate de referinţă (fixing) 12 luni".
Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR) Valoare recunoscută de ANRE a randamentului reglementat al BAR, exprimată în unităţi monetare
RRR Rată reglementată a rentabilităţii, exprimată în procente
Serviciu de distribuţie Serviciu asigurat de operatorul de distribuţie, care constă în asigurarea transmiterii în condiţii de eficienţă şi siguranţă a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare
Tarif de distribuţie a energiei electrice Tarif aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice, ce poate avea una sau mai multe componente aferente fiecărui nivel de tensiune
Tarif specific de distribuţie Tarif aprobat de ANRE, aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice pe un anumit nivel de tensiune
Utilizator de reţea electrică Orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice în scopul livrării de energie electrică în sau din reţeaua respectivă; utilizatori de reţea electrică sunt: producătorul, operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie, furnizorul, clientul final de energie electrică
Venit reglementat Venit liniarizat în termeni nominali, la care se adaugă corecţiile anuale, considerat de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuţie pentru anul t + 1
Venit ţintă iniţial Venit anual în termeni reali, calculat pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuţie aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, obţinut după aplicarea factorului de eficienţă Xiniţial asupra costurilor de operare şi mentenanţă controlabile ale anului precedent
Venituri liniarizate Venituri care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor ţintă iniţiale, prin aplicarea factorului de liniarizare Xfinal asupra tarifelor în vigoare în ultimul an înainte de începutul perioadei de reglementare şi a cantităţilor de energie electrică distribuită prognozate
Xfinal Procent de variaţie, fără inflaţie, de la un an la altul, a tarifului de distribuţie, înainte de aplicarea corecţiilor
Xiniţial Procent de reducere de la un an la altul a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, stabilit pentru creşterea eficienţei serviciului de distribuţie a energiei electrice

4. Principii Articolul 6
(1) La stabilirea tarifelor de distribuţie se consideră costurile şi veniturile asociate serviciului de distribuţie.
(2) Serviciul de distribuţie constă în asigurarea distribuţiei de energie electrică, inclusiv a energiei reactive, precum şi a activităţii de măsurare a energiei electrice distribuite conform condiţiilor asociate licenţei de distribuţie.
(3) La fundamentarea tarifelor de distribuţie se au în vedere costurile şi veniturile asociate altor activităţi, după cum urmează:a)activităţi reglementate, prevăzute în condiţiile asociate licenţei de distribuţie:

emiterea de avize de amplasament şi de avize tehnice de racordare;

realizarea lucrărilor de racordare la reţelele electrice de distribuţie;

emiterea de studii de soluţie în vederea racordării utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie;

alte activităţi reglementate; b)activităţi nereglementate:

închirieri (stâlpi, transformatoare, spaţii administrative etc.);

valorificarea deşeurilor;

cedări/vânzări de active;

servicii de IT prestate de operatorul de distribuţie;

servicii de telecomunicaţii prestate de operatorul de distribuţie;

alte servicii prestate de operatorul de distribuţie. Articolul 7Operatorii de distribuţie au obligaţia de a transmite ANRE, la termenele şi în formatele stabilite, datele şi informaţiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de distribuţie. Articolul 8La calculul tarifelor de distribuţie, orice cost şi venit justificat asociat activităţii de distribuţie este luat în considerare o singură dată. Articolul 9Tarifele de distribuţie sunt aprobate de ANRE pentru fiecare operator de distribuţie în parte. Articolul 10Tarifele de distribuţie aprobate pentru fiecare operator de distribuţie sunt unice pentru reţeaua de distribuţie deţinută de acesta. Articolul 11Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat pentru serviciul de distribuţie trebuie să respecte condiţia prevăzută la art. 109. Articolul 12
(1) Toate datele necesare determinării veniturilor care sunt transmise de operatorul de distribuţie sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referinţă al fiecărei perioade de reglementare.
(2) Efectul inflaţiei asupra costurilor este acoperit prin intermediul RI aplicată anual tarifelor.
Articolul 13ANRE verifică fundamentarea tarifelor de distribuţie pentru fiecare an al perioadei de reglementare. Articolul 14În procesul de verificare, ANRE ia în considerare solicitarea transmisă de operatorul de distribuţie pentru perioada de reglementare p + 1 ţinând cont, în principal, de: a)cantitatea justificată de energie electrică prognozată a fi distribuită, cu luarea în considerare a indicelui de creştere economică prognozat de Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada respectivă; b)standardele de performanţă şi alte cerinţe impuse operatorului de distribuţie conform legislaţiei în vigoare; c)stabilitatea tarifelor; d)CPT reglementat pe niveluri de tensiune conform planului de reducere aprobat de ANRE; e)dezvoltarea optimă a reţelelor electrice de distribuţie; f)rata reglementată a rentabilităţii aplicată bazei reglementate a activelor reţelei de distribuţie; g)taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale aferente serviciului de distribuţie; h)viabilitatea financiară a operatorului de distribuţie. Articolul 15ANRE are dreptul să corecteze proiecţia tarifelor de distribuţie pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunţarea prealabilă a operatorului de distribuţie asupra motivelor şi cu respectarea principiilor prezentei metodologii, în cazul în care constată că: a)stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informaţii dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de operatorul de distribuţie; b)există greşeli de calcul în stabilirea tarifelor de distribuţie sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate, inclusiv erori de prognoză în stabilirea veniturilor reglementate; c)un cost justificat, asociat serviciului de distribuţie, a fost inclus de mai multe ori; d)au intervenit schimbări legislative importante care conduc la modificarea costurilor aferente serviciului de distribuţie. Articolul 16Situaţia prevăzută la art. 15 necesită corectarea veniturilor reglementate prin corectarea informaţiilor eronate, recalcularea şi aprobarea noilor tarife aplicate de operatorul de distribuţie în cauză. Articolul 17Operatorul de distribuţie este obligat să organizeze şi să ţină situaţii contabile separate în conformitate cu condiţiile asociate licenţei de distribuţie. Articolul 18
(1) Situaţiile contabile menţionate la art. 17 trebuie să permită ANRE cunoaşterea fiecărui element de venit şi cost pentru activităţile reglementate şi pentru activităţile nereglementate.
(2) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în situaţiile contabile transmise de operatorul de distribuţie.
Articolul 19
(1) Pentru a fi considerate costuri justificate economic, costurile efectuate de operatorii de distribuţie trebuie să fie necesare, oportune, eficiente şi să reflecte condiţiile pieţei, astfel:a)necesar - nevoia obiectivă a operatorului de a realiza acel cost; b)oportun - amânarea costului este de natură a produce prejudicii operatorului de distribuţie şi/sau utilizatorului; c)eficient - realizarea costului este de natură a aduce beneficii viitoare operatorului de distribuţie şi utilizatorului; d)să reflecte condiţiile pieţei - costul realizat de către operatorul de distribuţie reflectă cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.
(2) Operatorii de distribuţie au obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform alin. (2) sau cele pentru care prin documentele transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1).
Articolul 20
(1) Fiecărei activităţi desfăşurate de operatorul de distribuţie i se atribuie costurile directe şi i se alocă o cotă parte aferentă din costurile comune, respectiv costurile indirecte şi cele generale ale societăţii.
(2) Operatorul de distribuţie alocă costurile comune activităţilor de distribuţie reglementate/nereglementate folosind o metodă de alocare care respectă următoarele principii:a)cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activităţi care le determină; b)obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obţinerii unui beneficiu nemeritat al societăţii; c)transparenţa - atribuirea pe bază de reguli definite şi care să permită identificarea costurilor atribuite fiecărei activităţi; d)continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare şi justificate, cu aprobarea prealabilă a ANRE.
(3) Pentru alocarea costurilor comune, operatorul de distribuţie identifică activităţile reglementate/nereglementate cărora le revin costurile comune aferente fiecărei categorii şi aplică pentru fiecare categorie de costuri comune o cheie de alocare a acestora între activităţile identificate, egală cu raportul dintre veniturile aferente unei activităţi în total venituri realizate.
(4) Operatorul de distribuţie furnizează în cadrul documentaţiei de fundamentare a tarifelor de distribuţie explicaţii detaliate şi justificări cu privire la identificarea categoriilor de costuri pe fiecare activitate conform alin. (3).
Articolul 21În scopul aprobării tarifelor de distribuţie, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, operatorul de distribuţie clasifică şi alocă pe tipuri de activităţi veniturile şi costurile, conform prezentei metodologii. Articolul 22
(1) ANRE verifică alocarea costurilor şi veniturilor în vederea evitării subvenţiilor încrucişate între serviciul de distribuţie şi alte activităţi reglementate/nereglementate.
(2) În cazul în care constată că alocarea costurilor pe activităţi nu respectă prevederile prezentei metodologii, ANRE solicită operatorului şi acesta are obligaţia să efectueze corecţiile necesare în termenul din solicitare.
Articolul 23În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri: a)cheltuieli aferente altor activităţi, desfăşurate de operatorul de distribuţie, pentru care sunt utilizate active incluse în BAR sau salariaţii implicaţi în prestarea serviciului de distribuţie; b)cheltuieli aferente racordării noilor utilizatori, care se suportă de către terţi prin aplicarea tarifelor de racordare; c)cheltuieli cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice sau pentru deteriorarea receptoarelor electrice din culpa operatorului de distribuţie; d)cheltuieli cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situaţiile în care instanţa de judecată stabileşte că au fost produse din vina operatorului de distribuţie; e)cheltuieli cu amenzi şi penalităţi aplicate operatorului de distribuţie; f)cheltuieli cu donaţii şi sponsorizări acordate de operatorul de distribuţie; g)cheltuieli cu pierderi din creanţe şi debitori diverşi; h)cheltuieli nedeductibile fiscal; i)cheltuieli cu impozit pe monopolul natural; j)cheltuieli financiare; k)cheltuieli privind amortizarea contabilă. Se includ în venitul reglementat costurile cu amortizarea reglementată aferentă activelor, stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.6; l)cheltuieli privind activele cedate şi din alte operaţiuni de capital; m)cheltuieli cu provizioane şi ajustări de orice natură; n)cheltuieli realizate şi capitalizate, care la determinarea venitului-ţintă iniţial au fost considerate în cadrul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile şi necontrolabile; o)cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care operatorul de distribuţie a cedat folosinţa unui terţ; p)cheltuieli de judecată şi alte cheltuieli asociate (taxă timbru, onorariu expert, onorariu avocaţial etc.); q)cheltuieli privind materialele recuperate; r)cheltuieli reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate cu ocazia încetării contractului individual de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere şi persoanelor care au calitate de membru în consiliile de administraţie/supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere, cu excepţia salariilor/indemnizaţiilor/ sumelor compensatorii acordate angajaţilor în baza unui program de restructurare a societăţii, aprobat conform prevederilor legale în vigoare; s)cheltuieli de personal reprezentând sume acordate directorilor generali şi membrilor consiliilor de administraţie/ supraveghere/directorate şi alte consilii de conducere ca bonus, prime etc. pentru îndeplinirea indicatorilor de performanţă individuală, precum şi alte facilităţi rezultate din derularea contractelor de mandat, care depăşesc 20% din valoarea retribuţiei acestora; t)contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia primară în vigoare, aferente cheltuielilor salariale prevăzute la lit. r) şi s); u)cheltuieli de exploatare finanţate din fonduri şi împrumuturi nerambursabile, din ajutoare primite, subvenţii, plusuri la inventar ori alte surse nerambursabile; v)cheltuieli de exploatare aferente mijloacelor fixe obţinute de operatorul de distribuţie prin realizarea unor investiţii care nu au fost recunoscute de ANRE din motive de prudenţă. Articolul 24Se consideră costuri nejustificate la recunoaşterea în tarifele de distribuţie: a)cheltuieli pentru care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 19; b)costurile prevăzute la art. 23 care nu se includ în venitul reglementat; c)costurile realizate care nu respectă prevederile reglementărilor în vigoare; d)cheltuieli pentru care se constată necorelarea datelor din machetele de monitorizare transmise la ANRE cu datele din balanţa anuală contabilă sau situaţiile financiare anuale ale operatorului de distribuţie depuse la direcţiile teritoriale ale ministerului de resort. Articolul 25Costurile de operare şi mentenanţă controlabile şi necontrolabile sunt analizate de ANRE în vederea evitării recunoaşterii costurilor nejustificate. Articolul 26
(1) Documentaţia anuală de fundamentare a solicitării tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice transmisă la ANRE va fi însoţită de o Procedură internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate.
(2) Procedura internă privind achiziţia de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate va cuprinde modul de acţiune al operatorului de distribuţie în vederea asigurării respectării principiului valorii de piaţă în cazul achiziţiilor de lucrări, produse, servicii de la persoane afiliate. 5. Stabilirea veniturilor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice 5.1. Venitul-ţintă iniţial al activităţii de distribuţie
Articolul 27Venitul-ţintă iniţial aferent unui an t al unei perioade de reglementare p se determină cu formula următoare: unde: a)CCreferinţăx(1–Xiniţial)t - costurile de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii, stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.2 şi obţinute după aplicarea factorului de eficienţă Xiniţial, costurilor de operare şi mentenanţă controlabile de referinţă ale perioadei de reglementare p, altele decât cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii; b)CPERS t - costurile cu personalul; c)CSSM t - costurile aferente securităţii muncii; d)CNCt - costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile stabilite conform prevederilor din subcapitolul 5.4; e)CPTt - costul cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aprobat de ANRE, conform prevederilor din subcapitolul 5.5; f)AMrt - amortizarea reglementată aferentă activelor existente şi noilor investiţii prudente, aprobată de ANRE conform prevederilor din subcapitolul 5.6; g)RBARt - rentabilitatea activelor existente şi a noilor investiţii prudente aprobată de ANRE conform prevederilor din subcapitolul 5.7; h)Vt (ER) - veniturile din aplicarea tarifului reglementat de energie reactivă.5.2. Costurile de operare şi mentenanţă controlabile Articolul 28Costurile de operare şi mentenanţă recunoscute de ANRE cuprind următoarele elemente: a)costurile de operare şi mentenanţă controlabile; b)costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile. Articolul 29Costurile controlabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ale căror nivel şi oportunitate pot fi controlate prin decizii de management sau asupra cărora operatorul de distribuţie poate acţiona direct pentru creşterea eficienţei activităţii privind prestarea serviciului de distribuţie a energie electrice. Articolul 30Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuprind în principal, fără a fi limitate la, următoarele: a)costuri cu materii prime şi materiale consumabile; b)costuri cu apa, energia electrică (regia) şi alte utilităţi; c)alte costuri cu materiale, inclusiv aparatele de măsurare înregistrate ca obiecte de inventar; d)costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; e)costuri cu locaţii de gestiune şi chirii; f)costuri cu prime de asigurare; g)costuri cu studii şi cercetări, prevăzute de legislaţie sau de reglementările în vigoare; h)costuri cu alte servicii executate de terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, publicitate, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii); i)costuri legate de personal [salarii, prime, alte drepturi acordate conform prevederilor legale în vigoare cu respectarea prevederilor art. 23 lit. s)]; j)cheltuieli privind asigurările, protecţia socială şi alte acţiuni sociale (FASC); k)salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate angajaţilor la încetarea contractelor individuale de muncă conform unui program de restructurare a societăţii aprobat conform prevederilor legale în vigoare; l)contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia în vigoare; m)cheltuieli cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuţie către terţi conform prevederilor legale în vigoare, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă. Articolul 31Costurile de operare şi mentenanţă controlabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale şi necorporale finalizate sau aflate în curs de execuţie şi nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuţie a fost recunoscută în investiţii, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuţie a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare. Articolul 32
(1) La stabilirea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate, ANRE are în vedere, individual şi comparativ între operatorii de distribuţie, costurile cu personalul angajat, fundamentate de operatorul de distribuţie pe baza numărului de personal angajat cu contract individual de muncă utilizat de operatorul de distribuţie, a nivelului salarial mediu şi a celorlalte costuri de personal prevăzute la art. 30. În cadrul fundamentării costurilor de personal pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuţie trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare şi pentru anul de referinţă, modalitatea de calcul al elementelor utilizate şi justificări privind valorile luate în considerare şi evoluţia acestora de la an la an.
(2) Costurile cu securitatea muncii fundamentate de operatorul de distribuţie sunt luate în considerare la stabilirea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozate. În cadrul fundamentării costurilor cu securitatea muncii pentru următoarea perioadă de reglementare operatorul de distribuţie trebuie să prezinte detaliat, pentru fiecare an al următoarei perioade de reglementare şi pentru anul de referinţă, modalitatea de calcul şi justificări privind valorile luate în considerare şi evoluţia acestora de la an la an.
Articolul 33
(1) Pentru costurile efectuate de operatorul de distribuţie în relaţia cu societăţile afiliate, ANRE are dreptul să verifice prin sondaj îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1).
(2) Operatorii de distribuţie au obligaţia să transmită, la solicitarea ANRE, în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1), în termenul stabilit prin solicitare, documentele care justifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1), precum şi date şi informaţii privind costurile şi veniturile societăţilor afiliate care prestează serviciile/lucrările pentru care s-au realizat costurile.
(3) ANRE are dreptul să refuze motivat recunoaşterea integrală sau parţială a unor costuri pentru care nu au fost transmise documentele solicitate conform prevederilor alin. (2) sau cele pentru care prin documentele transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (2) nu se confirmă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19 alin. (1).
(4) În cursul celei de-a IV-a perioade de reglementare, operatorii de distribuţie trebuie să răspundă solicitărilor ANRE în scopul identificării tipurilor de activităţi comune desfăşurate de operatorii de distribuţie cu societăţile afiliate astfel încât să fie posibilă utilizarea de analize comparative pentru stabilirea/recunoaşterea acestor costuri.
Articolul 34
(1) În anul de referinţă aferent perioadei p + 1, ANRE analizează nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile realizate în fiecare an al perioadei de reglementare p.
(2) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul la stabilirea punctului de referinţă la începutul celei dea IV-a perioade de reglementare sunt stabilite având în vedere analiza comparativă a costurilor anuale realizate de operatorii de distribuţie în cadrul perioadei a III-a, corectate conform prevederilor prezentei metodologii aplicabile începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare şi ajustate conform unei analize individuale care ţine cont de fundamentarea costurilor pe perioada a IV-a de reglementare transmisă de operator, precum şi valoarea costurilor de operare şi mentenanţă controlabile aprobate pentru ultimul an al perioadei a III-a de reglementare diminuată cu jumătate din media aritmetică a câştigurilor de eficienţă realizate de operator. Valorile sunt exprimate în termeni reali ai anului de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare.
(3) Analiza comparativă prevăzută la alin. (2) ia în calcul variabile rezultate ca având un impact semnificativ asupra costurilor controlabile, cum ar fi: lungimea liniilor electrice, numărul de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie, puterea transformatoarelor aflate în funcţiune etc.
(4) La stabilirea nivelului costurilor controlabile luate în calcul pentru anul de referinţă aferent perioadei a IV-a de reglementare, costurile rezultate conform alin. (2) se suplimentează cu valoarea contribuţiilor aferente fondului de salarii, prevăzute la art. 30 lit. l).
(5) La calculul venitului-ţintă iniţial pentru primul an al celei de-a IV-a perioade de reglementare, ANRE determină suma aferentă câştigurilor de eficienţă peste valorile aprobate pentru perioada a III-a de reglementare şi alocă 50% din aceasta utilizatorilor.
(6) În cel de-al doilea an al celei de-a IV-a perioade de reglementare se reface calculul prevăzut la alin. (2)-(5), cu luarea în considerare a realizărilor aferente anului de referinţă al celei de-a IV-a perioade de reglementare, precum şi a rezultatelor analizelor efectuate în primul an al perioadei de reglementare.5.3. Factorul de eficienţă reglementat Xiniţial
Articolul 35Factorul Xiniţial de creştere anuală a eficienţei, stabilit de ANRE, este aplicat costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii, ale operatorului de distribuţie, faţă de anul precedent, începând cu primul an al perioadei de reglementare. Articolul 36ANRE impune reducerea treptată a costurilor prevăzute la art. 35 şi absorbţia constantă a ineficienţei prin creşterea anuală a ţintelor de eficienţă. Articolul 37
(1) Ţinta de îmbunătăţire a eficienţei, factorul Xiniţial, se stabileşte pe baza rezultatelor analizei comparative a costurilor realizate în perioada de reglementare anterioară de fiecare operator de distribuţie şi a nivelului lucrărilor de investiţii realizat în perioada anterioară de reglementare şi cel prognozat pentru următoarea perioadă.
(2) Analiza comparativă prevăzută la alin. (1) se realizează cu luarea în considerare a lungimii liniilor electrice, numărului de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie şi puterii transformatoarelor aflate în funcţiune.
(3) Valoarea factorului de eficienţă pentru perioada a IV-a de reglementare se consideră cel mult egală cu 2%.5.4. Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile
Articolul 38Costurile necontrolabile reprezintă cheltuieli de exploatare deductibile fiscal în limita prevederilor legale în vigoare, ce nu pot fi controlate de operatorul de distribuţie şi asupra cărora operatorul de distribuţie nu poate acţiona direct în scopul creşterii eficienţei activităţii privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Articolul 39Următoarele costuri de operare şi mentenanţă sunt considerate necontrolabile: a)costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile centrale şi locale; b)costuri reglementate privind cheltuieli speciale; c)contribuţii aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin acte normative intrate în vigoare în timpul perioadei de reglementare, suplimentar faţă de cele stabilite prin legislaţia primară în vigoare la începutul perioadei de reglementare; d)costurile de distribuţie reglementate generate de utilizarea reţelei de distribuţie proprietate a altor operatori economici; e)costurile extraordinare apărute în cazuri excepţionale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau în condiţii meteorologice deosebite; f)costurile generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăţi comerciale, în baza unui act de legislaţie primară; se recunoaşte numai acea parte aferentă serviciului de distribuţie neacoperită prin garanţii bancare. Articolul 40Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile nu includ cheltuielile care au fost capitalizate, aferente realizării imobilizărilor corporale şi necorporale finalizate sau aflate în curs de execuţie, şi nici orice valoare care la fundamentarea tarifelor de distribuţie a fost inclusă în investiţii, dar în contabilitatea financiară a operatorului de distribuţie a fost înregistrată drept cheltuială de exploatare. 5.5. Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT Articolul 41
(1) În anul de referinţă al perioadei de reglementare p + 1, până la data de 1 iulie, operatorii de distribuţie transmit la ANRE programul de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune.
(2) Programul prevăzut la alin. (1) conţine, pentru fiecare an al perioadei de reglementare p + 1 şi fiecare nivel de tensiune, procentele de CPT pe care OD se obligă să le atingă, denumite ţinte CPT propuse.
Articolul 42Programul de reducere a CPT propus de operatorii de distribuţie se fundamentează pe baza următoarelor elemente: structura reţelelor electrice de distribuţie, volumul de instalaţii, structura energiei electrice distribuite pe niveluri de tensiune, tranzitul de energie electrică prin reţelele de distribuţie, costul şi volumul investiţiilor realizate în perioadele anterioare şi al celor prognozate pentru perioada p + 1, alte date relevante. Articolul 43
(1) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuţie au în vedere că ţinta CPT propusă pe fiecare nivel de tensiune pentru primul an al oricărei perioade de reglementare p + 1 trebuie să fie mai mică decât procentul de CPT minim realizat pe nivelul de tensiune respectiv în oricare an al perioadei de reglementare p.
(2) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuţie au în vedere că ţinta CPT propusă pe niveluri de tensiune pentru fiecare an al oricărei perioade de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior.
(3) Ţinta de CPT propusă pentru nivelul de joasă tensiune se stabileşte conform prevederilor art. 44 alin. (5).
(4) Ţintele CPT propuse în programul de reducere anuală a CPT, stabilite cu respectarea prevederilor alin. (1) şi (2), trebuie defalcate în cele două componente CPT tehnic şi CPT comercial, după o metodă precizată în cadrul programului de reducere a CPT.
Articolul 44
(1) La stabilirea ţintelor CPT reglementat pentru fiecare operator de distribuţie, ANRE poate avea în vedere următoarele:a)programele de reducere anuală a CPT prevăzute la art. 41 întocmite conform prevederilor prezentei metodologii, individual şi comparativ între operatorii de distribuţie; b)valorile CPT realizate şi ţintele anterior stabilite, precum şi evoluţia acestora în timp, individual şi comparativ între operatorii de distribuţie; c)valorile CPT şi gradul de reducere a acestuia, în vederea diminuării decalajului faţă de nivelul mediu din ţările membre UE; d)nivelul investiţiilor realizate de fiecare operator de distribuţie; e)volumul de instalaţii al operatorilor de distribuţie; f)cantităţile de energie distribuită; g)alte date relevante.
(2) Ţintele CPT stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT, reglementat cât şi la efectuarea corecţiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităţilor de energie electrică aferente CPT reglementat.
(3) La aprobarea programului de reducere a CPT pe niveluri de tensiune, ANRE are în vedere reducerea cu prioritate a CPT pe nivelul de joasă tensiune.
(4) Ţinta de CPT reglementat pentru un operator de distribuţie, pentru nivelul de joasă tensiune, luat în calcul ca punct de referinţă la începutul perioadei de reglementare p + 1, este egală cu minimul dintre:a)ţinta stabilită de ANRE pentru nivelul de joasă tensiune pentru anul de referinţă al perioadei p + 1; b)valorile anuale ale procentului de CPT pentru nivelul de joasă tensiune realizate de operatorul de distribuţie pentru fiecare an al perioadei de reglementare p.
(5) Pentru cea de-a IV-a perioadă de reglementare, procentul de reducere anuală a ţintelor de CPT reglementat pentru nivelul de joasă tensiune stabilit de ANRE trebuie să asigure:a)o diminuare liniară a acestuia până la sfârşitul perioadei de reglementare cu cel puţin 25% faţă de punctul de referinţă, pentru operatorii de distribuţie care au punctul de referinţă la începutul perioadei de reglementare mai mare de 15%; b)o diminuare liniară a acestuia până la sfârşitul perioadei de reglementare cu cel puţin 20% faţă de punctul de referinţă, pentru operatorii de distribuţie care au punctul de referinţă la începutul perioadei de reglementare situat între 14% şi 15%; c)o diminuare liniară a acestuia până la sfârşitul perioadei de reglementare cu cel puţin 15% faţă de punctul de referinţă, pentru operatorii de distribuţie care au punctul de referinţă la începutul perioadei de reglementare situat între 13% şi 14%.
(6) Procentul de reducere anuală a ţintelor de CPT reglementat pentru nivelul de joasă tensiune stabilit conform prevederilor alin. (5) se aplică inclusiv pentru primul an al perioadei de reglementare.
Articolul 45Câştigul de eficienţă obţinut de operatorul de distribuţie pe fiecare nivel de tensiune din realizarea unui CPT mai mic decât ţinta aprobată este lăsat la dispoziţia operatorului de distribuţie la sfârşitul perioadei de reglementare în proporţie de 25% pentru nivelurile de înaltă şi medie tensiune, respectiv de 50% pentru nivelul de joasă tensiune, dacă CPT realizat este mai mic decât ţinta de CPT pentru fiecare nivel de tensiune şi pentru fiecare an al perioadei de reglementare. Articolul 46La stabilirea costului prognozat al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat al serviciului de distribuţie pentru perioada p + 1 se utilizează acelaşi preţ de referinţă pentru toţi operatorii de distribuţie, stabilit pentru o perioadă de 12 luni, la care se adaugă o componentă specifică fiecărui operator de distribuţie aferentă costului cu serviciul de transport, serviciile de sistem, administrare piaţă (OPCOM) şi de redistribuire, realizat în aceeaşi perioadă. Articolul 47Preţul de referinţă prevăzut la art. 46 se determină în anul de referinţă al perioadei de reglementare ca medie a preţurilor de achiziţie realizate de operatorii de reţea (operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem) pe o perioadă de 12 luni care include primele 6 luni ale anului de referinţă al perioadei p + 1 şi ultimele 6 luni din anul anterior anului de referinţă, recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme. 5.6. Costurile cu amortizarea Articolul 48
(1) Amortizarea reglementată anuală se calculează numai prin utilizarea metodei liniare, pe baza duratelor reglementate de funcţionare a mijloacelor fixe, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
(2) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcţionare stabilite prin Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
Articolul 49
(1) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR iniţial şi a amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an şi recunoscute de ANRE, ulterior datei de 1 ianuarie 2005/data privatizării care sunt utilizate pentru serviciul de distribuţie, conform formulei următoare:AMrt = AMBAR iniţial + AMexistente +AMinv (lei) (3) unde: AMrt - amortizarea reglementată aferentă unui an generic t; AMBAR iniţial - amortizarea BAR iniţial stabilită prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani; AMexistente - amortizarea anuală totală a mijloacelor fixe aferente fiecărui an, înregistrate în lista de mijloace fixe a societăţii între data de 1 ianuarie 2005/data privatizării şi data de 31 decembrie a anului t – 1, recunoscute de ANRE; AMinv - amortizarea mijloacelor fixe prognozate a fi puse în funcţiune/puse în funcţiune în cursul anului t.
(2) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată avute în vedere pentru determinarea venitului-ţintă aferent unui an t al perioadei de reglementare p + 1, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune în cursul anului t se consideră, în mod convenţional, că luna punerii în funcţiune a mijloacelor fixe este luna decembrie.
(3) În cadrul costurilor realizate cu amortizarea reglementată, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune/preluate în folosinţă în cursul anului t, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcţiune.
Articolul 50La întocmirea programelor de investiţii, operatorii de distribuţie au în vedere ca durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate în anul respectiv să fie mai mare de 18 ani. Durata medie de amortizare se calculează ca medie ponderată a duratelor de funcţionare în raport cu valorile prognozate ale categoriilor respective de mijloace fixe din totalul valorii prognozate din anul analizat. Articolul 51Amortizarea aferentă mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie, nu se include în costurile justificate cu amortizarea reglementată. Articolul 52Costurile cu amortizarea reglementată determinate potrivit prevederilor prezentului capitol sunt folosite pentru calculul BAR conform prevederilor prezentei metodologii. 5.7. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR) Articolul 53
(1) Pentru determinarea RBAR prognozată se utilizează formula: unde: RRR - rata reglementată a rentabilităţii; BARt1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t; BARt31dec - BAR la 31 decembrie în anul t; t - un an generic al perioadei de reglementare.
(2) Pentru determinarea RBAR realizată se ţine cont de intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv: unde: RRR - rata reglementată a rentabilităţii; BARt1ian - BAR la 1 ianuarie în anul t; t - un an generic al perioadei de reglementare; AMINVt - amortizarea mijloacelor fixe puse în funcţiune în cursul anului t; IAt - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare (ponderate cu luna punerii în funcţiune); EAt - ieşirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operaţiuni de vânzare, casare, cedare etc.; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora, calculată cu luarea în considerare a valorii recunoscute de ANRE a mijloacelor fixe respective şi a duratelor reglementate de funcţionare; AMexistente - amortizarea mijloacelor fixe existente (BAR iniţial şi mijloace fixe puse în funcţiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, recunoscute de ANRE). 5.8. Baza reglementată a activelor (BAR)
Articolul 54
(1) BAR pentru perioada de reglementare p + 1 include:a)valoarea netă reglementată a BAR iniţial, calculată la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p + 1; b)valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor prudente recunoscute de ANRE, puse în funcţiune după data de 1 ianuarie 2005 sau data privatizării, incluse în lista de mijloace fixe a societăţii până la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p + 1; c)investiţiile prognozate a se include în lista de mijloace fixe a societăţii şi aprobate de ANRE, pentru perioada de reglementare p + 1.
(2) Baza reglementată a activelor prognozată pentru perioada de reglementare p + 1 se exprimă în termeni reali ai anului de referinţă al perioadei de reglementare p + 1.
Articolul 55
(1) Valoarea netă reglementată a BAR iniţial este egală cu valoarea BAR la data de 01.01.2005 sau considerat la data privatizării, din care se scade valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe existente la data de 01.01.2005 şi care au fost scoase din gestiune prin operaţiuni de vânzare, casare etc., după cum urmează:a)pentru mijloacele fixe scoase din gestiune în perioada 2005-2018, se scade valoarea rămasă neamortizată a acestora la data de 31.12.2018, calculată cu luarea în considerare a amortizării stabilite prin metoda liniară pentru o durată normală de viaţă de 25 de ani, aferente valorii iniţiale a mijloacelor fixe, valoare egală cu valoarea rămasă neamortizată la data de 01.01.2005/data privatizării, comunicată de operatorul de distribuţie; b)pentru mijloacele fixe scoase din gestiune începând cu anul 2019, se scade valoarea rămasă neamortizată aferentă lunii în care are loc ieşirea, calculată conform prevederilor lit. a).
(2) Operatorul de distribuţie este obligat să includă mijloacele fixe ieşite din gestiune cu data PIF anterioară anului 2005, cu valoarea rămasă neamortizată calculată conform alin. (1), în lista ieşirilor de mijloace fixe din BAR, care se transmite anual la ANRE.
Articolul 56
(1) În BAR se includ numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuţie pentru prestarea serviciului de distribuţie, care sunt înregistrate în contabilitatea operatorului de distribuţie ca mijloace fixe în baza proceselor-verbale de punere în funcţiune sau, după caz, de dare în folosinţă şi sunt identificabile fizic în mod individual.
(2) Nu se includ în BAR mijloacele fixe a căror folosinţă este obţinută prin contract de închiriere/comodat de la terţi sau rezultă din lucrări de investiţii care vizează mijloace fixe obţinute în acest fel, precum şi mijloacele fixe a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere/comodat, fie şi parţial, cu excepţia stâlpilor liniilor electrice aeriene.
(3) Nu se includ în BAR terenurile, activele circulante (cu excepţia licenţelor şi brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile, inclusiv mijloacele fixe aflate în depozit, şi nici imobilizările finanţate din contribuţii financiare, indiferent care este sursa acestora.
(4) Nu se includ în BAR cheltuielile efectuate pe parcursul realizării unui mijloc fix recepţionat, pus în funcţiune sau dat în folosinţă, dar care nu au fost incluse de operatorul de distribuţie în valoarea mijlocului fix la data recepţiei.
(5) Operatorul de distribuţie ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuţii este transmisă la ANRE, conform machetelor de monitorizare prevăzute în reglementările în vigoare.
Articolul 57
(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii, operatorii de distribuţie vor raporta la ANRE lista ieşirilor de mijloace fixe din BAR corespunzătoare mijloacelor fixe existente care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 56 alin. (2), în vederea eliminării acestora din BAR.
(2) Operatorul de distribuţie este obligat să transmită anual, odată cu documentaţia de solicitare de tarife, o situaţie a imobilizărilor pentru care au fost încheiate contracte de cedare a folosinţei, precum şi a celor care au intrat în conservare şi să le includă în lista ieşirilor de mijloace fixe din BAR.
Articolul 58
(1) Pentru calculul tarifelor de distribuţie, BAR prognozată şi realizată în oricare an al perioadei de reglementare se calculează cu formula: unde: BARt31dec - baza reglementată a activelor la data de 31 decembrie a anului t; BARt1ian - baza reglementată a activelor existente la data de 1 ianuarie a anului t; AM rt - amortizarea reglementată aferentă anului t, calculată conform prevederilor art. 49; IAt - intrările de mijloace fixe în cursul anului t, recunoscute şi aprobate de ANRE, pentru care se înregistrează amortizare; EAt - ieşirile de mijloace fixe în cursul anului t prin operaţiuni de vânzare, casare, cedare, conservare etc.,; valoric, sunt egale cu valoarea reglementată rămasă de amortizat a acestora; BARt1ian = BARt-1 31dec
(2) Valoarea BAR prognozată/realizată este adusă în termeni nominali ai anului în care se efectuează calculele de corecţii sau de BAR, cu inflaţiile corectate, utilizate în calculul tarifelor de distribuţie.
Articolul 59Obiectivele de investiţii complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la ANRE pe baza documentelor de includere în lista de mijloace fixe a societăţii. Articolul 60
(1) În primul an al perioadei de reglementare p + 1 operatorul de distribuţie transmite, până la data de 31 mai, valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR la data de 31 decembrie a anului de referinţă pentru perioada de reglementare p + 1, reevaluate conform legislaţiei specifice.
(2) Pentru reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârşitul perioadei de reglementare, inflaţia este considerată automat de către ANRE, până când diferenţa dintre BAR actualizat cu rata inflaţiei şi valoarea netă contabilă a mijloacelor fixe incluse în BAR este mai mică de 5%.
(3) Reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârşitul perioadei de reglementare conform prevederilor alin. (2) se efectuează în cursul primului an al perioadei de reglementare, urmând ca rezultatele să fie luate în considerare la reproiectarea tarifelor care intră în vigoare începând cu cel de-al doilea an al perioadei de reglementare.
Articolul 61
(1) Valoarea BAR realizat la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei p + 1, (BARp), în termeni reali, se calculează luând în considerare intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate şi recunoscute de ANRE şi RI corectată utilizată la calculul tarifelor de distribuţie atât timp cât se respectă prevederile art. 60, conform formulei (în care k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare):
(2) Începând cu cea de a IV-a perioadă de reglementare, în calculul prevăzut la alin. (1), pentru ultimul an al perioadei de reglementare p valoarea intrărilor/ieşirilor de mijloace fixe şi amortizarea aferentă se consideră la nivelul prognozat.
(3) Corecţia de venituri aferentă intrărilor/ieşirilor de mijloace fixe realizate şi recunoscute de ANRE în anul de referinţă al perioadei de reglementare p faţă de cele considerate conform alin. (2) se realizează în primul an al perioadei de reglementare p + 1, odată cu efectuarea corecţiilor anuale.5.9. Noile investiţii
Articolul 62În accepţiunea prezentei metodologii, prin investiţii realizate se înţeleg acele investiţii care sunt finalizate şi pentru care a fost întocmit procesul-verbal de punere în funcţiune sau, după caz, de dare în folosinţă, iar mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează amortizare pentru acestea. Articolul 63
(1) În categoria investiţiilor se includ cheltuielile efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente, care se execută pe bază de documentaţie specifică: studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.
(2) Nu se includ în valoarea investiţiilor dobânzile, comisioanele bancare şi diferenţele de curs valutar aferente creditelor furnizor pentru finanţarea imobilizărilor corporale şi necorporale puse în funcţiune.
Articolul 64
(1) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a transmite spre aprobare ANRE programul de investiţii pentru perioada de reglementare p + 1, precum şi programele de investiţii anuale în conformitate cu prevederile procedurii privind elaborarea şi aprobarea programelor de investiţii ale operatorilor economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate de ANRE (procedura privind investiţiile).
(2) Valoarea programului de investiţii pentru fiecare an t din perioada de reglementare p + 1, prevăzut la alin. (1), trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea costului cu amortizarea totală anuală prognozată aferentă aceluiaşi an t al perioadei de reglementare.
(3) Până la data de 1 februarie a fiecărui an, operatorii de distribuţie transmit programul de investiţii aferent anului în curs, detaliat pe obiective/lucrări de investiţii/mijloace fixe şi niveluri de tensiune, cu încadrarea în valoarea anuală aprobată de ANRE.
(4) În condiţiile în care operatorul de distribuţie a transmis programul de investiţii conform prevederilor prezentei metodologii, dacă autoritatea competentă nu solicită în termen de 30 de zile revizuirea acestuia, programul se aprobă de ANRE conform procedurii privind investiţiile. În caz contrar, operatorul de distribuţie este obligat să revizuiască programul de investiţii în conformitate cu prevederile procedurii privind investiţiile.
(5) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an, operatorii de distribuţie pot solicita modificarea programului de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv.
(6) Investiţiile efectuate ca urmare a apariţiei unor cazuri excepţionale (de exemplu: război, cutremur, acte teroriste) sau a unor condiţii meteorologice deosebite, acceptate în urma analizei efectuate de către ANRE, sunt recunoscute în realizările de investiţii ale unui an, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan aprobate anterior.
(7) Valoarea programului anual de investiţii şi a fiecărui obiectiv/mijloc fix este exprimată în unităţi monetare considerate în termeni nominali ai anului de referinţă al perioadei de reglementare.
(8) Elaborarea, fundamentarea şi modificarea programului de investiţii se realizează de operatorul de distribuţie în conformitate cu prevederile procedurii privind investiţiile.
(9) Aprobarea programului de investiţii transmis de operatorul de distribuţie se realizează de ANRE în conformitate cu prevederile procedurii privind investiţiile.
Articolul 65
(1) ANRE poate respinge programul de investiţii dacă investiţiile propuse nu sunt prudente conform documentelor de fundamentare prevăzute de procedura privind investiţiile.
(2) Investiţiile prudente sunt cele în acord cu buna practică a societăţilor de distribuţie de energie electrică similare din Europa.
(3) Se consideră investiţii prudente acele investiţii care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, astfel:a)necesare - determinate de garantarea siguranţei în funcţionare a sistemului de distribuţie şi asigurarea continuităţii serviciului; b)oportune - amânarea acestora produce prejudicii operatorului de distribuţie şi/sau utilizatorului; c)eficiente - realizarea investiţiei aduce beneficii operatorului de distribuţie şi utilizatorului; d)reflectă condiţiile pieţei - costurile realizate cu investiţia reflectă cele mai bune condiţii ale pieţei existente la data realizării.
(4) Valoarea programului de investiţii prognozat aferent întregii perioade de reglementare, transmis conform prevederilor art. 64 alin. (1) şi (2), odată aprobată, se include în întregime în BAR.
Articolul 66
(1) Programul de investiţii în reţeaua de distribuţie este defalcat pe trei tipuri de categorii, cu demonstrarea câştigului de eficienţă rezultat, astfel:a)investiţii esenţiale; b)investiţii necesare; c)investiţii justificabile.
(2) Investiţii esenţiale sunt acele investiţii care au ca scop asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei de distribuţie şi a continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a)retehnologizarea şi modernizarea liniilor/staţiilor şi posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiţii deosebite din punctul de vedere al securităţii muncii sau care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întrerupătoare care au puteri de scurtcircuit depăşite datorită dezvoltării reţelei de distribuţie); b)înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic şi moral pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condiţiile de mediu; c)instalaţii pentru compensarea factorului de putere.
(3) Investiţii necesare sunt acele investiţii care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi creşterea eficienţei reţelei de distribuţie pentru asigurarea unui serviciu de distribuţie la indicatorii de calitate prevăzuţi în standardele de performanţă în vigoare. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a)înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanţă şi calitate prevăzuţi în legislaţie; b)înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru reducerea CPT; c)îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie (de exemplu, lucrări pentru creşterea nivelului de tensiune); d)realizarea de capacităţi noi, extinderea reţelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori; e)implementarea sistemelor de măsurare inteligentă, precum şi a celor pentru asigurarea securităţii cibernetice; f)noi racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, întărirea reţelei pentru noile racordări, precum şi cota-parte neacoperită de tariful de racordare.
(4) Investiţii justificabile sunt acele investiţii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiul pe care îl aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a se limita la, următoarele:a)achiziţia de echipamente pentru asigurarea securităţii muncii şi achiziţia de echipamente de lucru (truse şi scule); b)îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (modernizarea clădirilor administrative, dotarea sediilor administrative, achiziţia de autoutilitare şi alte mijloace de transport necesare desfăşurării activităţii de distribuţie etc.); c)preluări de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice de la terţi; d)înlocuirea grupurilor de măsurare şi înlocuiri ale unor părţi componente ale mijloacelor fixe, care au ca rezultat îmbunătăţirea parametrilor tehnici sau sunt indispensabile la intervale regulate, pentru a asigura continuarea exploatării mijloacelor fixe respective la parametrii normali.
Articolul 67
(1) ANRE are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al: necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării şi realizării investiţiei, eficienţei obţinute, respectării standardelor de performanţă, a reglementărilor şi legislaţiei specifice şi a costurilor asociate.
(2) Pe baza analizei prevăzute la alin. (1), ANRE poate să nu recunoască investiţiile care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 65.
Articolul 68Valoarea de realizare a unei investiţii recunoscută de ANRE nu depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea acesteia prevăzută în programul de investiţii menţionat la art. 64 alin. (4). Articolul 69
(1) La sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, ANRE stabileşte valoarea BAR necesară calculului tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, pe baza investiţiilor realizate în perioadele anterioare şi recunoscute de ANRE, şi efectuează corecţiile necesare.
(2) Pentru investiţiile în reţelele electrice de distribuţie puse în funcţiune în perioada a IV-a de reglementare se stabileşte un stimulent în valoare de 1 punct procentual peste rata reglementată a rentabilităţii aprobată conform art. 74.
Articolul 70
(1) Investiţiile prevăzute într-un program anual care se pun în funcţiune în anul următor se introduc în BAR în anul de punere în funcţiune, cu posibilitatea depăşirii valorii programului anual respectiv.
(2) La solicitarea operatorului de distribuţie, pentru stabilirea corecţiei anuale determinate conform prevederilor art. 104, valoarea investiţiilor de la alin. (1), realizate până la data de 1 octombrie a anului t şi recunoscute în conformitate cu prevederile procedurii privind investiţiile, se adaugă la valoarea investiţiilor realizate în anul t – 1.
Articolul 71Investiţiile realizate suplimentar, cu excepţia celor prevăzute la art. 64 alin. (6), faţă de programul aprobat aferent unei anumite perioade de reglementare p pot fi introduse în BAR la începutul perioadei de reglementare p+1, la valoarea rămasă de amortizat, numai dacă au fost aprobate de către ANRE înainte de realizarea acestora. Articolul 72
(1) Veniturile ∆VI rezultate din nerealizarea/ depăşirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investiţiilor aprobate de ANRE sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p+1.
(2) Valoarea ∆VI se calculează cu formula: unde: (BARrealiz, t – BARprognoz, t) - diferenţa valorică dintre baza reglementată a activelor realizată ce conţine investiţiile realizate în anul t şi baza reglementată a activelor prognozată ce conţine investiţiile prognozate a fi realizate în anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t; (AMrealiz, t – AMprognoz, t) - diferenţa dintre valoarea reglementată a amortizării realizate în anul t şi valoarea reglementată a amortizării prognozate pentru anul t, exprimată în termeni nominali ai anului t; RTSt - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali; ΔVII, t - corecţia de venit datorată nerealizării investiţiilor aferente anului t, aplicată în timpul perioadei de reglementare, exprimată în termeni nominali ai anului t. 5.10. Rata reglementată a rentabilităţii
Articolul 73RRR se calculează în termeni reali pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare. Articolul 74
(1) RRR este aceeaşi pentru toţi operatorii de distribuţie.
(2) RRR se stabileşte de ANRE în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE cu cel puţin 3 luni înainte de începerea unei noi perioade de reglementare.
(3) Pentru evitarea recunoaşterii în cadrul structurii tarifelor reglementate de distribuţie a unor costuri de capital excesive, ANRE are dreptul să revizuiască anual, în anul t, valoarea RRR aplicată la stabilirea tarifelor de distribuţie pentru anul t + 1, în funcţie de evoluţia valorilor parametrilor luaţi în considerare la determinarea acesteia.5.11. Costul mediu ponderat al capitalului
Articolul 75Costul capitalului, în termeni reali, poate fi stabilit pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform următoarei formule: unde: CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%); CCI - costul capitalului împrumutat în termeni reali, calculat înainte de impozitare, recunoscut de ANRE (%); Kp - ponderea capitalului propriu în total capital, stabilită de ANRE; Ki - ponderea capitalului împrumutat în total capital, stabilită de ANRE. Ki = (1 – Kp); T - rata impozitului pe profit. 5.11.1. Model de determinare a valorii capitalului (CAPM) Articolul 76ANRE utilizează CAPM - Capital Asset Pricing Model pentru a cuantifica rata rentabilităţii activelor pentru operatorii de distribuţie reglementaţi. Articolul 77Costul capitalului propriu este exprimat prin formula: CCP = RfR + (Rm – RfR) * β, (10), unde: CCP - costul capitalului propriu în termeni reali, calculat după impozitare, recunoscut de ANRE (%); RfR - rata reală a rentabilităţii investiţiilor fără risc calculată astfel: RfR = (1+Rf)/(1+RIP)–1, unde Rf este dobânda la titlurile de stat cu o scadenţă de cel puţin zece ani şi RIP este rata medie a inflaţiei anuale determinată pe baza ratelor anuale ale inflaţiei prognozate şi publicate de Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada de reglementare următoare; Rm - rata rentabilităţii pe piaţa acţiunilor (venitul aşteptat din portofoliul de piaţă); (Rm – RfR) - prima riscului de piaţă; β - coeficient care exprimă corelaţia dintre venitul rezultat din portofoliul de piaţă şi venitul individual al societăţii reprezentând o comparaţie a riscului de piaţă; (Rm – RfR) * β - exprimarea primei de risc în valoare procentuală. 5.11.2. Costul capitalului împrumutat Articolul 78Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient şi bine gestionat de pe o piaţă de capital naţională sau internaţională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piaţa financiară internă. Articolul 79În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăşeşte nivelul dobânzii curente pe o piaţă internă sau externă de capital, ANRE solicită informaţii suplimentare asupra motivelor apariţiei acestei diferenţe. Dacă operatorul de distribuţie nu furnizează documentele solicitate de ANRE sau furnizează documente incomplete, ANRE stabileşte valoarea costului capitalului împrumutat fără consultarea operatorilor de distribuţie. Articolul 80ANRE poate decide să calculeze costul capitalului împrumutat însumând rata investiţiilor fără risc cu prima de risc reprezentând randamentul adiţional care remunerează riscul suplimentar asumat de creditori. Articolul 81Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, ANRE iniţiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii. Operatorii de distribuţie pot să propună, iar ANRE poate să decidă o structură a capitalului, ţinând cont atât de structura standard a unor societăţi internaţionale cu activităţi similare, cât şi de condiţiile şi riscul pieţei interne de electricitate. 6. Stabilirea factorului Xfinal Articolul 82La determinarea factorului Xfinal ANRE ia în considerare: a)îmbunătăţirea prognozată a productivităţii realizate de operatorul de distribuţie; b)modificările prognozate ale costurilor; c)programul de investiţii şi baza reglementată a activelor; d)cantităţile prognozate de energie electrică distribuită; e)orice cerinţă de liniarizare a venitului aprobat. Articolul 83Factorul Xfinal se determină pe baza ecuaţiei: unde: (1 + RRR)t -factorul de actualizare utilizat pentru calculul veniturilor nete actualizate aferente anului generic t; Vt, tinta initial - venitul-ţintă iniţial aferent anului generic t; veniturile anuale calculate cu tarifele anului de referinţă şi cantităţile aferente anului t; i - nivelul de tensiune; j - categoria de utilizatori racordaţi la nivelul de tensiune i; n - numărul de niveluri de tensiune; m - numărul de categorii de utilizatori. Articolul 84
(1) Veniturile anuale liniarizate sunt cele care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-ţintă iniţiale, prin aplicarea factorului de liniarizare Xfinal asupra tarifelor în vigoare în anul de referinţă al perioadei de reglementare p + 1 şi a cantităţilor prognozate.
(2) În primul an al perioadei de reglementare are loc reproiectarea tarifelor pentru perioada de reglementare în curs, ca rezultat al reluării procedurii de liniarizare a veniturilor, ca urmare a actualizării venitului-ţintă iniţial prin reconsiderarea următoarelor elemente: a)costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul ca punct de referinţă, ca rezultat al definitivării analizei, al luării în considerare a datelor aferente anului de referinţă şi stabilirii nivelului costurilor controlabile acceptate pentru perioada de reglementare anterioară; b)costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile luate în calcul pentru următoarea perioadă de reglementare, numai dacă apar modificări de legislaţie faţă de anul de referinţă; c)costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT ca urmare a luării în considerare a datelor aferente anului de referinţă; d)reevaluarea mijloacelor fixe din BAR la sfârşitul perioadei de reglementare conform prevederilor art. 60 alin. (3), efectuată în cursul primului an al perioadei de reglementare; e)cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, în condiţiile art. 93.
(3) Diferenţa de venituri pentru primul an al perioadei de reglementare, rezultată în condiţiile alin. (2), reprezintă o corecţie care se eşalonează pe perioada de reglementare în curs prin considerarea acesteia la stabilirea veniturilor liniarizate.7. Formula de reglementare a coşului de tarife plafon 7.1. Definirea formulei de reglementare
Articolul 85Determinarea tarifelor anuale, a venitului reglementat anual care conţine corecţiile aferente anului anterior, în fiecare an al unei perioade de reglementare, se efectuează cu respectarea formulei coşului de tarife plafon: unde: ptij - preţurile utilizate în anul t pentru componenta j a tarifului i; pt+1ij - preţul propus pentru componenta j a tarifului i în anul t + 1; qtij - cantităţile de energie electrică aferente componentei j a tarifului i, înregistrate în anul t, determinate conform prevederilor art. 88; RIt+1 - rata reglementată a inflaţiei considerată de ANRE la stabilirea tarifelor de distribuţie; S - factorul de stimulare corelat cu nivelul de calitate a serviciului de distribuţie. 7.2. Rata inflaţiei Articolul 86Pentru aprobarea tarifelor de distribuţie, ANRE utilizează RI stabilită pe baza datelor publicate de instituţiile abilitate. Articolul 87
(1) Valoarea RI corectată pentru anul t + 1 se determină pe baza valorii RI prognozate în anul t de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul t + 1, la care se adună algebric diferenţa dintre RI realizată (şi comunicată de Institutul Naţional de Statistică) în anul t – 1 şi RI prognozată iniţial pentru anul t – 1.
(2) Rata inflaţiei corectate cumulate se utilizează atât la calculul corecţiilor, cât şi la determinarea venitului anual reglementat.7.3. Corecţii anuale
Articolul 88
(1) Anual, ANRE efectuează corecţia veniturilor datorată:a)modificării cantităţilor de energie electrică distribuite faţă de cele prognozate; b)modificării cantităţilor şi preţului de achiziţie pentru CPT reglementat faţă de cele prognozate; c)modificării anuale a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele prevăzute la lit. i)-k), realizate şi acceptate faţă de cele prognozate; d)modificării anuale a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile realizate faţă de cele prognozate; e)modificărilor veniturilor din energia reactivă faţă de cele prognozate; f)nerealizării/depăşirii programului de investiţii aprobat; g)veniturilor din alte activităţi desfăşurate de operatorul de distribuţie; h)cantităţii de energie electrică recuperate din recalculări; i)modificării anuale a costurilor controlabile cu lucrările de mentenanţă, altele decât cele prevăzute la lit. k); j)modificării anuale a costurilor controlabile cu securitatea muncii; k)modificării anuale a costurilor controlabile cu personalul prevăzute la art. 30. lit. i)-l).
(2) ANRE stabileşte venitul reglementat şi tarifele pentru anul următor ţinând seama de corecţiile justificate, cu respectarea limitării de la art. 116.
Articolul 89
(1) Corecţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. d), e), i)-k) se calculează ca diferenţă între valoarea realizată şi acceptată de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii şi valoarea prognozată, în termenii nominali ai anului pentru care se calculează corecţia, şi se adună algebric la venitul aferent anului următor.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru fiecare din categoriile de costuri controlabile:a)costuri de mentenanţă, altele decât cele de personal; b)costuri legate de personal; c)costuri aferente securităţii muncii; şi d)alte costuri,în cazul în care valoarea realizată şi acceptată în urma analizei efectuate de ANRE conform prezentei metodologii este mai mare decât valoarea prognozată, valoarea recunoscută este limitată la valoarea prognozată.
(3) Corecţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) sunt actualizate cu RTS şi, după caz, cu RI corectată, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecţiilor.
Articolul 90
(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuţie transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare p, cantităţile de energie electrică distribuite, realizate pentru anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.
(2) Cantităţile de energie electrică distribuite realizate pentru anul t – 1, defalcate pe niveluri de tensiune, trebuie să corespundă cu cantităţile de energie electrică distribuite pentru care au fost emise facturi pentru prestarea serviciului de distribuţie către furnizori sau utilizatorii racordaţi la nivelul respectiv de tensiune.
(3) Corecţia cantităţilor de energie electrică distribuite în anul t – 1 se calculează în anul t prin comparare cu cantităţile prognozate pentru anul t – 1.
Articolul 91ANRE verifică datele şi documentele transmise de operatorii de distribuţie pentru justificarea corecţiilor solicitate. Articolul 92
(1) Variaţia cantităţilor anuale de energie electrică distribuite aferente anului t – 1 este luată în considerare la calculul corecţiei veniturilor reglementate aferente anului t + 1.
(2) Diferenţele cantitative sunt transformate în diferenţe de venituri luând în calcul tarifele corespunzătoare anului în care s-a distribuit energia electrică.
(3) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mare decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferenţă de venituri negativă, ceea ce generează o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t + 1.
(4) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mică decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferenţă de venituri pozitivă, ceea ce generează o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t + 1.
Articolul 93Pentru evitarea înregistrării ulterioare a unui nivel semnificativ al corecţiilor prevăzute la art. 88 alin. (1) lit. a), în cazul în care ANRE constată în anul t o creştere mai mare de 3% faţă de cantitatea anuală de energie electrică distribuită prognozată, se modifică prognoza de cantitate pentru anul t + 1 în funcţie de nivelul realizat în anul t – 1 şi cel estimat pentru anul t. Articolul 94
(1) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:a)diferenţele de cantităţi de CPT reglementat prognozate faţă de cele realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie, pentru fiecare nivel de tensiune; b)diferenţele dintre preţul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat şi cel realizat (inclusiv costurile aferente cu serviciile de transport, sistem, administrare piaţă şi din redistribuire).
(2) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t este minimul dintre preţul de achiziţie realizat de operatorul de distribuţie şi un preţ de referinţă determinat ca medie a preţurilor de achiziţie realizate de operatorii de reţea (operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem) şi recalculate prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.
Articolul 95
(1) În cazul în care operatorul de distribuţie asigură pentru OTS tranzitarea energiei electrice la nivelul de tensiune de 110 kV, OD poate solicita considerarea în cadrul corecţiei anuale a CPT reglementat a unui alt procent de reducere a CPT pentru nivelul de tensiune de 110 kV faţă de cel asumat prin programul de reducere a CPT reglementat.
(2) Solicitarea operatorului de distribuţie trebuie să fie însoţită de o analiză de tranzit efectuată de OD prin care să se indice modificarea tranzitului OD faţă de situaţia dinainte de asigurarea tranzitării energiei pentru OTS, precum şi documente din care să rezulte că tranzitul s-a realizat şi s-a datorat capacităţii insuficiente a reţelei de transport din zona respectivă.
Articolul 96
(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuţie transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente serviciului de distribuţie, realizate în anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), corecţia aferentă costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile realizate şi acceptate în anul t – 1 se calculează în anul t prin comparare cu costurile corespunzătoare prognozate pentru anul t – 1 şi este luată în considerare la calculul corecţiei veniturilor reglementate aferente anului t + 1.
Articolul 97Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuţie transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare şi mentenanţă controlabile aferente serviciului de distribuţie realizate în anul t – 1 şi distinct, în cadrul acestei categorii de costuri, pe cele de mentenanţă, executate de terţi sau cu forţe proprii, pe cele legate de personal şi pe cele aferente securităţii muncii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Articolul 98
(1) În condiţiile prevăzute la art. 97, în cazul în care valoarea costurilor cu lucrările de mentenanţă în reţelele electrice, altele decât cele de personal, realizate în anul t – 1 este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită împreună cu machetele completate justificări şi explicaţii cu privire la nerealizarea costurilor, însoţite de documente justificative.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), la solicitarea operatorului de distribuţie, ANRE amână pentru anul t + 1 efectuarea corecţiei aferente nerealizării costurilor de mentenanţă, altele decât cele de personal, aferente anului t – 1, cu suplimentarea valorii prognozate aferente anului t cu diferenţa dintre valoarea prognozată şi valoarea realizată în anul t – 1.
(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul de distribuţie are obligaţia să realizeze în anul t costurile amânate din anul t – 1.
(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), corecţia aferentă costurilor de mentenanţă în reţelele electrice realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (2).
Articolul 99În cazul în care ANRE constată în anul t că valoarea aferentă costurilor controlabile legate de personal şi celor aferente securităţii muncii, realizate şi acceptate în anul t – 1, este mai mică decât valoarea prognozată, valori exprimate în termenii nominali ai anului t – 1, ANRE stabileşte şi aplică în anul t o corecţie. Articolul 100
(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, pentru costurile de operare şi mentenanţă controlabile, altele decât cele aferente lucrărilor de mentenanţă, cele legate de personal şi cele aferente securităţii muncii, ANRE determină suma aferentă câştigului de eficienţă peste valoarea aprobată pentru fiecare an al perioadei de reglementare p şi alocă 60% din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărţire a câştigurilor). Câştigul de eficienţă luat în considerare este de maximum 5%.
(2) La calculul câştigului de eficienţă prevăzut la alin. (1) se iau în considerare valorile costurilor realizate şi acceptate de ANRE ca urmare a analizei în raport cu prevederile prezentei metodologii.
Articolul 101Valoarea totală a corecţiei anuale se repartizează pe niveluri de tensiune prin determinarea unei chei de alocare compuse din: a)cheia de alocare pe niveluri de tensiune a costurilor variabile (costurile cu energia electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic); şi b)cheia de alocare pe niveluri de tensiune a costurilor totale fără costuri variabile. Articolul 102Venitul reglementat se corectează anual cu: a)valoarea veniturilor obţinute din penalităţi aferente contractelor de distribuţie încheiate; b)valoarea veniturilor realizate din energia electrică distribuită care depăşeşte valoarea obţinută prin aplicarea tarifelor de distribuţie la cantitatea de energie electrică distribuită realizată. Articolul 103
(1) În fiecare an t ANRE verifică realizarea programului de investiţii aprobat anterior pentru anul t – 1, inclusiv a celor realizate suplimentar, şi comunică operatorilor de distribuţie valoarea recunoscută a investiţiilor, precum şi amortizarea aferentă.
(2) Corespunzător investiţiilor realizate şi verificate conform prevederilor alin. (1), ANRE aplică în anul t + 1 corecţiile de amortizare şi rentabilitate aferente investiţiilor recunoscute, determinate cu formula prevăzută la art. 104.
(3) Investiţiile realizate recunoscute în cursul unei perioade de reglementare sunt incluse în calculul BAR, conform formulei prevăzute la art. 61.
Articolul 104Corecţia ∆VI_t + 1 a venitului reglementat al anului t + 1 cu valoarea investiţiilor recunoscute în anul t – 1 se calculează cu formula: unde: ΔVI_t + 1 - corecţia de venit aplicată în anul t + 1 datorată investiţiilor aferente anului t – 1; Irealiz,t – 1 - valoarea investiţiilor realizate şi recunoscute de ANRE aferente anului t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1; Iprog,t – 1 - valoarea investiţiilor prognozate a se realiza în anul t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1; AMrealiz,t – 1 - amortizarea investiţiilor realizate şi recunoscute de ANRE aferente anului t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1; AMprog,t – 1 - amortizarea tuturor investiţiilor prognozată a se realiza în anul t – 1, în termeni nominali ai anului t – 1; RTSt - rata dobânzii titlurilor de stat considerată pentru anul t, în termeni reali; RRR - rata reglementată a rentabilităţii. Articolul 105Corecţia de venituri ∆VI_t + 1 prevăzută la art. 104 este aplicată la venitul reglementat al anului t + 1, în termeni nominali ai anului t + 1. Articolul 106
(1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuţie transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul perioadei de reglementare, veniturile din energia reactivă realizate în anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
(2) Corecţia veniturilor din energie electrică reactivă realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t prin comparare cu veniturile corespunzătoare prognozate pentru anul t – 1.
Articolul 107Anual, ANRE efectuează o corecţie aferentă profitului brut din alte activităţi, astfel încât acesta să nu depăşească 5%. Articolul 108
(1) Veniturile obţinute de operatorul de distribuţie în anul t – 1 din recuperarea contravalorii energiei electrice consumate înregistrate eronat, respectiv neînregistrate sunt reduse din venitul reglementat al anului t + 1.
(2) Pentru nivelurile de tensiune la care nivelul de CPT realizat de operatorul de distribuţie în anul t – 1 se situează peste ţinta de CPT reglementat, veniturile din recalculări prevăzute la alin. (1) sunt diminuate cu valoarea cheltuielilor cu achiziţia de energie electrică pentru CPT aferente cantităţilor facturate.
(3) Pentru determinarea cheltuielilor cu achiziţia de energie electrică pentru CPT prevăzute la alin. (2) aferente se utilizează preţul mediu estimat al energiei electrice active pentru acoperirea CPT aprobat de ANRE pentru anul t – 2.
Articolul 109Venitul reglementat se limitează utilizând următoarea formulă: unde: ∆Vt reprezintă diferenţa de venit determinată conform prevederilor art. 88. 7.4. Calitatea serviciului de distribuţie Articolul 110Indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie sunt stabiliţi şi monitorizaţi conform standardului de performanţă. Articolul 111
(1) După ce operatorii de distribuţie aplică o procedură unică de colectare, prelucrare a datelor şi calcul al indicatorilor de performanţă ai serviciului de distribuţie, ANRE poate introduce în calculul tarifelor de distribuţie un factor de corecţie S privind respectarea nivelului minim de calitate impus prin standardul de performanţă al serviciului de distribuţie a energiei electrice. Prin factorul S se aplică premierea/ penalizarea operatorilor de distribuţie pentru depăşirea/ nerespectarea calităţii serviciului de distribuţie prestat faţă de cea stabilită prin standardul de performanţă.
(2) Factorul S se determină conform unei metodologii de calcul elaborate de ANRE.
Articolul 112Nivelul anual al volumului de venituri asociat premierii/penalizării pentru depăşirea/nerespectarea indicatorilor de calitate nu depăşeşte 4% din venitul reglementat şi este stabilit printr-un proces consultativ. 8. Tarifele de distribuţie Articolul 113Tarifele activităţii de distribuţie acoperă costurile justificate ale operatorului de distribuţie asociate realizării serviciului de distribuţie a energiei electrice. Articolul 114
(1) Tarifele pentru serviciul de distribuţie pot fi de tip monom sau binom şi sunt diferenţiate pe operatori de distribuţie şi pe niveluri de tensiune.
(2) Începând cu anul 2020, la cererea utilizatorilor sau a furnizorilor acestora, OD este obligat să ofere tarife de distribuţie dinamice.
Articolul 115Tariful specific de distribuţie se calculează pentru fiecare nivel de tensiune ca raport între venitul reglementat şi cantitatea de energie electrică distribuită la acest nivel de tensiune, pe perioada de calcul. Articolul 116
(1) Tarifele de distribuţie nu cresc de la un an la altul în termeni reali cu mai mult de 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuţie şi cu mai mult de 7% pentru tariful mediu ponderat.
(2) ANRE poate impune şi limitări valorice ale nivelurilor preţurilor/tarifelor ce compun coşul de tarife plafon.
(3) În cazul limitării tarifelor conform prevederilor alin. (1) şi (2), diferenţa de venituri se regularizează în anul/anii următor/următori în limita plafonului stabilit de creştere a tarifelor.
Articolul 117ANRE poate impune plafonări suplimentare ale preţurilor/tarifelor reglementate pentru evitarea subvenţiilor între diverse niveluri de tensiune. 8.1. Alocarea costurilor şi aplicarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie Articolul 118Alocarea costurilor şi stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie se efectuează conform prevederilor anexei nr. 1. 9. Transmiterea datelor şi informaţiilor la ANRE pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie Articolul 119
(1) Informaţiile transmise de operatorul de distribuţie la ANRE se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea şi păstrarea datelor şi sunt însoţite de explicarea ipotezelor ce stau la baza obţinerii datelor transmise.
(2) Aceste informaţii sunt în conformitate cu:a)legislaţia contabilă în vigoare în România; b)reglementările emise de ANRE.
(3) Datele transmise de operatorul de distribuţie pentru stabilirea/fundamentarea tarifelor aferente unui an t sau unei perioade de reglementare care nu respectă prevederile prezentei metodologii nu sunt luate în considerare de ANRE.
(4) Operatorul de distribuţie este obligat să desemneze cel puţin o persoană angajată în cadrul societăţii care să asigure transmiterea datelor şi informaţiilor solicitate de ANRE cu privire la fundamentarea tarifelor de distribuţie şi la monitorizarea activităţii.
Articolul 120Operatorul de distribuţie transmite la ANRE, până la data de 1 iulie a ultimului an al unei perioade de reglementare p (dată de înregistrare la ANRE), următoarele documente şi informaţii: a)solicitarea de aprobare a tarifelor, cu specificarea exactă a valorilor solicitate, cu respectarea limitării impuse coşului de tarife; b)date generale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3; c)costurile şi veniturile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4; d)programul de investiţii, cu detalierea costului estimat, a surselor de finanţare şi amortizării aferente noilor investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5; e)bilanţul de energie, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6; f)considerentele care au stat la baza fundamentării prognozei de energie electrică distribuită şi metoda de prognoză utilizată; g)alte date, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; h)programul de investiţii detaliat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10; i)metoda de alocare a costurilor pe nivelurile de tensiune; j)descrierea şi justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor, în funcţie de tipul de tarif de distribuţie aplicat, respectiv structura coşului de tarife, inclusiv documente-suport; k)structura organizatorică a operatorului de distribuţie; l)structura de personal a operatorului de distribuţie; m)copia politicilor contabile; n)copia contractului colectiv de muncă; o)raportul cu privire la tranzacţiile efectuate între operatorul de distribuţie şi societăţile afiliate, care cuprinde: contractele în derulare, obiectul acestora, justificarea încheierii contractelor cu persoane afiliate, proceduri de achiziţie utilizate pentru fiecare contract, modul de stabilire a preţului de contract, preţul de contract, alte costuri suplimentare preţului de contract; p)copia dosarelor preţurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacţiile derulate cu societăţile afiliate în perioada de reglementare p; q)o scrisoare de consimţământ semnată de conducătorul societăţii privind posibila publicare a datelor transmise, cu specificarea, după caz, a acelor date care au caracter confidenţial sau de secret de serviciu, conform legislaţiei în vigoare. Articolul 121
(1) Pentru aprobarea anuală a tarifelor, operatorul de distribuţie transmite ANRE, până cel mai târziu la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a anului curent t, solicitarea de tarife, care va include cel puţin următoarele:a)propunerea privind corecţia cantităţilor de energie electrică distribuite, a CPT reglementat (cantitate şi preţ), conform modelului prevăzut în anexa nr. 8; b)propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11; c)propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile, a veniturilor din energie reactivă şi a profitului din alte activităţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; d)propunerea privind corecţia de venituri aferente nerealizării planului de investiţii; e)propunerea privind corecţia venitului din recalculări; f)calculul detaliat al corecţiilor anuale care au stat la baza tarifelor propuse spre aprobare; g)tarifele propuse spre aprobare; h)documentele enumerate la art. 120 lit. i)-p), dacă acestea au suferit modificări; i)copia dosarelor preţurilor de transfer întocmite cu privire la tranzacţiile derulate cu societăţile afiliate în anul t – 1; j)situaţiile financiare depuse de operatorul de distribuţie la ministerul de resort privind activitatea desfăşurată în anul t – 1; k)balanţa contabilă întocmită la data de 31 decembrie pentru anul t – 1; l)raportul auditorului cu privire la activitatea operatorului de distribuţie în anul t – 1; m)toate rapoartele întocmite în decurs de 12 luni anterioare de orice organ de control.
(2) Scrisoarea conţinând solicitarea de tarife, însoţită de anexe, va fi transmisă atât în format hârtie, cât şi în format .pdf, iar fişierele de calcul privind corecţiile şi tarifele propuse vor fi transmise în format .xls.
Articolul 122ANRE poate solicita sau efectua independent verificări şi/sau auditare pentru oricare din informaţiile pe care lea solicitat sau care i-au fost furnizate conform prevederilor prezentei metodologii. Articolul 123
(1) Documentaţia aferentă solicitărilor de tarife transmisă de operatorul de distribuţie anual sau pentru o perioadă de reglementare va fi considerată acceptată în cazul în care ANRE nu solicită în scris, inclusiv prin e-mail, completări sau modificări în termen de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la ANRE.
(2) La solicitarea ANRE, formulată în scris ori prin e-mail, operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită toate informaţiile şi documentele suplimentare pe care ANRE le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor de distribuţie sau pentru monitorizarea activităţii.
(3) Termenele stabilite de ANRE (ca dată de intrare ANRE) pentru transmiterea datelor şi informaţiilor sunt obligatorii; orice informaţii sau documente transmise ulterior termenului precizat de ANRE, fără aprobarea expresă a autorităţii pentru prelungirea termenului de răspuns, nu sunt luate în considerare.
(4) ANRE monitorizează costurile şi veniturile operatorului de distribuţie conform reglementărilor în vigoare.
(5) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a asigura păstrarea datelor, informaţiilor şi documentelor ce au stat la baza fundamentării/aprobării anuale a tarifelor de distribuţie pe durata a două perioade de reglementare anterioare perioadei de reglementare curente, dar nu mai puţin decât durata de amortizare a mijloacelor fixe ce fac parte din BAR iniţial.10. Procesul de consultare în stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie
Articolul 124În anul de referinţă al unei perioade de reglementare p + 1, ANRE iniţiază un proces de consultare cu operatorii de distribuţie privind nivelul costurilor şi veniturilor realizate în perioada de reglementare p, precum şi propunerile pentru perioada următoare. Articolul 125
(1) Anual, ANRE informează în scris fiecare operator de distribuţie asupra rezultatelor analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor de distribuţie pentru anul t + 1.
(2) Operatorii de distribuţie au posibilitatea de a comunica ANRE obiecţii şi propuneri în scris cu privire la rezultatele prevăzute la alin. (1), în termen de 10 zile de la data informării.
(3) Punctul de vedere al OD este prezentat Comitetului de reglementare al ANRE în cadrul referatului de aprobare a tarifelor.
Articolul 126Proiectele de ordine pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru anul t + 1 se publică spre informare pe site-ul ANRE şi se supun dezbaterii Consiliului consultativ, înaintea prezentării acestora spre aprobare Comitetului de reglementare al ANRE. Articolul 127În anul de referinţă al perioadei de reglementare p + 1, ANRE publică pe site, spre informare, elementele care intră în calculul venitului liniarizat pentru această perioadă: a)costuri variabile; b)costuri de operare şi mentenanţă controlabile; c)costuri de operare şi mentenanţă necontrolabile; d)costuri cu amortizarea; e)rentabilitate; f)valoare RRR aprobată; g)valoarea investiţiilor anuale prognozate; h)procentele de CPT recunoscute pe nivelurile de tensiune; i)cantităţile prognozate de energie distribuită.11. Dispoziţii finale şi tranzitorii Articolul 128
(1) Operatorii de distribuţie transmit la ANRE documentele şi informaţiile prevăzute la art. 120 cu privire la fundamentarea tarifelor de distribuţie pentru perioada a IV-a de reglementare, precum şi programul de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune pentru perioada a IV-a de reglementare, în anul de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
(2) Pentru anul de referinţă al celei de a IV-a perioade de reglementare, documentele prevăzute la art. 121 alin. (1) se transmit în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
(3) Pentru anul de referinţă al celei de a IV-a perioade de reglementare, termenul prevăzut la art. 125 alin. (2) este de 5 zile lucrătoare de la data informării prevăzute la art. 125 alin. (1).
Articolul 129Corecţiile anuale aferente anului de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare se efectuează conform prevederilor prezentei metodologii, în primul an al acestei perioade. Articolul 130
(1) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat pentru anul de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare, preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru acest an este cel realizat, dacă preţul realizat nu depăşeşte un preţ de referinţă determinat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe piaţa pentru ziua următoare în proporţie de 20%, pentru anul de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare.
(2) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat realizat depăşeşte preţul de referinţă prevăzut la alin. (1), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut se determină pe baza preţului de referinţă şi a unui cost al dezechilibrelor recunoscut, de ± 10 % din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creşteri cu 2% a preţului de referinţă, precum şi o componentă specifică fiecărui operator de distribuţie aferentă costului cu serviciul de transport, serviciile de sistem, serviciile OPCOM şi de redistribuire.
Articolul 131Pentru anul de referinţă al perioadei a IV-a de reglementare, ANRE alocă utilizatorilor 50% din profitul brut obţinut de operatorii de distribuţie din alte activităţi reglementate şi nereglementate pentru care se utilizează active care sunt incluse în BAR. Articolul 132Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta metodologie. *) Anexele nr. 3-11 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii. ANEXA Nr. 1la metodologie Alocarea costurilor şi stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie 1. a) Operatorul de distribuţie realizează structura şi nivelul tarifelor ce formează coşul de tarife plafon. b)ANRE are responsabilitatea controlului alocării costurilor şi a calculului tarifelor, transmise de operatorul de distribuţie, în conformitate cu prevederile metodologiei.2. În stabilirea structurii şi nivelului tarifelor de distribuţie, operatorul de distribuţie are în vedere condiţiile tehnico-economice ale reţelei de distribuţie şi gradul de suportabilitate a consumatorilor, conform prevederilor art. 85 şi art. 116 - din metodologie. 3. Costurile justificate se alocă de către operatorii de distribuţie conform structurii stabilite a tarifelor de distribuţie. 4. a) Împărţirea mijloacelor fixe aferente reţelei de distribuţie, diferenţiat pe nivelul de tensiune, se face astfel:

(i) la nivelul de înaltă tensiune se include categoria 110 kV;
(ii) la nivelul de medie tensiune se includ integral categoria staţii de transformare IT/MT şi categoria MT;
(iii) la nivelul de joasă tensiune se includ integral categoria puncte de transformare MT/JT şi categoria JT.

b)Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalaţii pe nivel de tensiune, din total categorii de instalaţii de distribuţie. c)ANRE are dreptul să analizeze şi să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subvenţiei încrucişate.5. La determinarea CPT pe niveluri de tensiune, pierderile în transformatoarele de putere se atribuie CPT aferent nivelului de tensiune inferior. 6. Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele „J") se determină energia electrică distribuită prin acesta EJ, pentru serviciul de distribuţie prestat destinat utilizatorilor cu care operatorul de distribuţie are încheiat contract de distribuţie direct (EU,J) sau prin intermediul furnizorilor (EF,J), precum şi altor operatori de distribuţie (EA,J), exceptând energia tranzitată spre ceilalţi operatori de distribuţie şi/sau OTS. Ej = EU,J + EF,J + EA,J (MWh) (15) 7. a) În anul de referinţă al oricărei perioade de reglementare, operatorii de distribuţie sunt obligaţi să propună ANRE o metodă de alocare a costurilor de operare şi mentenanţă, a amortizării recunoscute de ANRE şi a rentabilităţii bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune. b)În lipsa propunerii, ANRE poate impune o metodă fără consultarea societăţilor de distribuţie sau poate aloca costurile de operare şi mentenanţă, amortizarea recunoscută de ANRE şi rentabilitatea bazei reglementate a activelor conform prevederilor pct. 4.8. Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPT (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh). 9. a) Tarifele de distribuţie aferente anului t + 1 se obţin din venitul reglementat aferent anului t + 1, care include corecţiile aferente anului t şi diferenţa de venituri din anul t rezultată ca urmare a aplicării limitării în anul t a tarifelor de distribuţie, cu respectarea formulei următoare: TDt + 1 = TDt * (1 + RIt + 1 – Xfinal ± S) (lei) (16), unde: TDt + 1 - tarif mediu ponderat aferent anului t + 1; TDt - tarif mediu ponderat în vigoare în anul t. b)Creşterea tarifului mediu ponderat (exprimat în termeni reali) nu poate depăşi de la un an la altul limitele impuse de ANRE, conform prevederilor metodologiei.10. Tariful de distribuţie se aplică corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre operatorul de distribuţie şi utilizator, prin însumarea tarifului specific aferent nivelului de tensiune respectiv cu tarifele specifice aferente nivelurilor de tensiune superioare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare. 11. Tarifele de distribuţie pot fi de tip binom, având în componenţă un termen exprimat în lei/MW şi un termen exprimat în lei/MWh. ANEXA Nr. 2la metodologie Clasificarea şi duratele de funcţionare reglementate minime ale mijloacelor fixe

Cod mijloc fix Denumire mijloc fix DNF reglementată [ani]
Construcţii
1.1.3. Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de: 50
1.1.3.1. construcţii speciale metalice 40
1.1.3.2. construcţii speciale din beton 30
Construcţii pentru transportul energiei electrice
1.7.1.1. aeriene pe stâlpi din lemn 15
1.7.1.2. aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat 40
1.7.1.3. subterane 30
Instalaţii electrice de forţă
1.7.2.1. aeriene sau aparente 12
1.7.2.2. îngropate 12
1.7.2.3. în tub, canal sau tunel de protecţie 30
Maşini şi utilaje energetice
2.1.16.3.1. Transformatoare şi autotransformatoare 24
2.1.16.3.3. Baterii de acumulatoare; instalaţii de compensare a puterii reactive 12
2.1.16.5. Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare 15
Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice
2.2.3.2. Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3. 15
2.2.3.1. Elemente Waston; aparate portabile 6
Echipamente electronice
2.2.9. Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat 6
Mijloace de transport
2.3.2.1.1. autoturisme, în afară de: 8
2.3.2.2.9.3. alte autovehicule cu destinaţie specială 10
3.1.1. Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier) 15
3.2.2. Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc. 8
3.3.5. Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie 12
2.1.17.3.1. Aparate de climatizare 10
2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale sau de pardoseli 10
Licenţe şi sisteme informatice 6SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 169/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 169 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 169/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu