Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.72 din 02.10.2013

pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 623 din 08 octombrie 2013SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 octombrie 2013. Articolul 4La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 39/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice - Revizia 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 25 octombrie 2007, cu completările ulterioare;b)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2005 pentru aprobarea Procedurii de ajustare/revizuire a tarifelor de distribuţie în cursul anului 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 14 martie 2005;c)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2005 privind reglementarea achiziţiei energiei electrice aferente consumului propriu tehnologic în reţelele de transport şi de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533 din 23 iunie 2005;d)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 58/2005 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a valorii pierderilor din creanţe şi debitori diverşi, pentru stabilirea tarifelor de distribuţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 10 ianuarie 2006;e)Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2006 privind aprobarea Procedurii pentru stabilirea diferenţei de venituri reglementate, în condiţiile limitării reglementate a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificările ulterioare.Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice

1. Scopul şi obiectivele metodologiei
Art. 1. - (1) Prezenta metodologie de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice (denumită în continuare metodologie) stabileşte modul de determinare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie prestat de operatorul de distribuţie şi modalitatea de control al acestora.

(2) Metoda de reglementare adoptată este de tip „coş de tarife plafon“.

Art. 2. - Aplicarea acestui tip de reglementare stimulativă asigură:
a) un mediu de reglementare eficient;
b) o alocare echitabilă a câştigurilor rezultate prin creşterea eficienţei peste ţintele stabilite de autoritatea competentă, între operatorul de distribuţie şi beneficiarii serviciului de distribuţie;
c) viabilitatea financiară a societăţilor de distribuţie;
d) funcţionarea efectivă şi eficientă a societăţilor de distribuţie;
e) prevenirea abuzului de poziţie dominantă a operatorului de distribuţie;
f) promovarea investiţiilor eficiente în reţeaua de distribuţie a energiei electrice;
g) promovarea unor practici eficiente de exploatare şi mentenanţă a reţelei de distribuţie a energiei electrice;
h) folosirea eficientă a infrastructurii existente;
i) operarea în condiţii de siguranţă a reţelei de distribuţie;
j) îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie;
k) o abordare transparentă privind procesul de reglementare.
2. Domeniu de aplicare
Art. 3. - Metodologia este utilizată de către:
a) operatorii de distribuţie a energiei electrice, pentru fundamentarea, stabilirea şi aplicarea tarifelor de distribuţie din cadrul fiecărei perioade de reglementare;
b) Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (denumită în continuare ANRE), în procesul de analiză a datelor şi informaţiilor transmise de operatorii de distribuţie, în vederea aprobării tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice.
Art. 4. - Tarifele de distribuţie se aplică în baza unui contract de distribuţie tuturor utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie a operatorului de distribuţie, în concordanţă cu nivelul de tensiune la care este introdusă/extrasă energia electrică.
3. Definiţii şi abrevieri
Art. 5. - Termenii şi abrevierile din prezenta metodologie au următoarele semnificaţii:
Activitate reglementată Activitate desfăşurată de o persoană fizică/juridică, ce constituie obiectul unor reglementări emise de ANRE
Amortizare reglementată Amortizare recunoscută de ANRE, aferentă mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuţie, considerată în calculul tarifelor de distribuţie
Anul de referinţă Anul anterior începerii unei perioade de reglementare
Anul t Anul t este anul curent, pe parcursul căruia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate şi aprobarea tarifelor de distribuţie pentru anul t+1.
Autoritatea competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE
Baza reglementată a activelor (BAR) Valoarea netă a mijloacelor fixe ce contribuie la prestarea serviciului de distribuţie, recunoscută de ANRE
BAR iniţială BAR la data de 1 ianuarie 2005 sau considerată la data privatizării
Categorie de utilizatori Grup de utilizatori cu caracteristici comune ale cererii de energie electrică
Contribuţie financiară Aport în numerar al beneficiarilor serviciului de distribuţie sau al unei terţe părţi (de exemplu, fonduri de la organismele interne sau internaţionale, subvenţii, taxa de dezvoltare, tariful de racordare etc.) dat cu titlu gratuit operatorilor de distribuţie
Cost reglementat al serviciului de distribuţie Totalul costurilor justificate şi recunoscute de autoritatea competentă, repartizate serviciului de distribuţie a energiei electrice, din totalul costurilor operatorului de distribuţie, pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate de distribuţie
Cost mediu ponderat al capitalului Medie ponderată a costurilor capitalurilor utilizate NOTĂ: Structura capitalului este formată din împrumuturi bancare pe termen lung şi capitaluri proprii. Costul mediu ponderat al capitalului se calculează ca o însumare ponderată a costurilor capitalurilor utilizate, ţinându-se cont de ponderea acestora. Costul capitalului propriu reflectă câştigurile nete care sunt obţinute de către acţionari după acoperirea tuturor costurilor aferente. Autoritatea competentă poate utiliza diferite metode pentru determinarea unui cost adecvat al capitalului propriu.
Costuri reglementate reprezentând cheltuieli speciale Costuri datorate unor evenimente unice (ca, de exemplu, separarea activităţii de distribuţie de cea de furnizare a energiei electrice) sau foarte rare, care au loc o dată la câţiva ani (ca, de exemplu, studii privind evaluarea sau reevaluarea activelor, studii privind amortizarea sau studii asimilate, al căror efect se poate împărţi pe mai multe perioade), altor cauze extraordinare ori apariţiei unor prevederi legislative noi, respectiv modificării prevederilor legislative (ca, de exemplu, îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie a energiei electrice sau alte obligaţii suplimentare faţă de cele existente la începutul perioadei) cu implicaţii în creşterea costurilor de operare şi mentenanţă iniţial aprobate NOTĂ: Aceste costuri pot fi amânate şi amortizate pe perioada în care îşi produc efectele. În astfel de cazuri, perioada de amortizare trebuie să corespundă cu perioada de realizare a beneficiilor.
Coş de tarife plafon (Tariffs Basket Cap) Limită superioară impusă asupra mediei ponderate a structurii tarifelor operatorului de distribuţie. Ponderarea se realizează prin cantităţile de energie electrică distribuite de operatorul de distribuţie pe categorii de clienţi finali şi niveluri de tensiune.
CPT reglementat Consum propriu tehnologic considerat de ANRE la calculul tarifelor de distribuţie
Energie electrică distribuită Energie electrică activă pentru care se asigură serviciul de distribuţie, măsurată şi/sau determinată în punctele de ieşire/intrare din/în reţelele de distribuţie şi pentru care se aplică tariful de distribuţie sau o componentă a acestuia
Indicatori de performanţă pentru serviciul de distribuţie Indicatori stabiliţi conform standardului de performanţă a serviciului de distribuţie pentru menţinerea unui nivel minim al calităţii serviciului de distribuţie
Înaltă tensiune - IT Tensiune egală cu 110 kV
Joasă tensiune - JT Tensiune mai mică sau egală cu 1 kV; valoarea standardizată pentru reţelele trifazate este 0,4 kV.
Lege Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012
Medie tensiune - MT Tensiune cuprinsă în intervalul 1-110 kV exclusiv, respectiv 6 kV, 10 kV, 20 kV, 30 kV, 35 kV
Mijloc fix Orice imobilizare corporală sau necorporală deţinută pentru a fi utilizată în prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, pentru a fi închiriată terţilor sau în scopuri administrative, care are o durată normală de utilizare mai mare de un an şi, cu excepţia grupurilor de măsurare, o valoare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului
Necesar de fond de rulment (NFRR) Suma de bani aferentă finanţării creditelor pe termen scurt contractate pentru desfăşurarea serviciului de distribuţie a energiei electrice
Operator de distribuţie (OD) Persoană juridică, titulară a licenţei de distribuţie a energiei electrice, care deţine o reţea electrică de distribuţie pe care o exploatează, întreţine, modernizează, dezvoltă şi care deţine concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de distribuţie concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienţi finali.
OTS Operator de transport şi de sistem
Perioadă de reglementare (p) Perioadă determinată de timp, de 5 ani, în care se aplică o metodă de reglementare de tip coş de tarife plafon. Perioada de reglementare p reprezintă perioada curentă în cadrul căreia se efectuează analizele pentru stabilirea veniturilor reglementate şi a tarifelor de distribuţie pentru perioada de reglementare p+1.
Rata inflaţiei (RI) Rată reglementată a inflaţiei, exprimată în procente, determinată conform prevederilor prezentei metodologii, pe baza indicelui de creştere a preţurilor de consum
Rata titlurilor de stat (RTS) Rata dobânzii titlurilor de stat, în termeni reali, cu scadenţă la un an, exprimată în procente. În cazul în care nu au fost emise titluri de stat cu scadenţă la un an, ANRE stabileşte şi comunică operatorilor de distribuţie, pe baza datelor furnizate de instituţiile abilitate, care emisiune de titluri de stat este utilizată.
Rentabilitatea bazei reglementate a activelor (RBAR) Valoarea recunoscută de ANRE a randamentului reglementat al BAR, exprimată în unităţi monetare
RRR Rată reglementată a rentabilităţii, exprimată în procente
Serviciu de distribuţie Serviciu asigurat de operatorul de distribuţie, care constă în asigurarea transmiterii în condiţii de eficienţă şi siguranţă a energiei electrice între două sau mai multe puncte ale reţelei de distribuţie, cu respectarea standardelor de performanţă în vigoare
Tarif de distribuţie a energiei electrice Tarif aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice, ce poate avea una sau mai multe componente aferente fiecărui nivel de tensiune
Tarif specific de distribuţie Tarif aprobat de ANRE, aferent serviciului de distribuţie a energiei electrice pe un anumit nivel de tensiune
Utilizator de reţea electrică Orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate la reţeaua de distribuţie a energiei electrice în scopul livrării de energie electrică în sau din reţeaua respectivă; utilizatori de reţea electrică sunt: producătorul, operatorul de transport şi de sistem, operatorul de distribuţie, furnizorul, clientul final de energie electrică.
Venit reglementat Venit liniarizat în termeni nominali, la care se adaugă corecţiile anuale, considerat de autoritatea competentă la stabilirea tarifelor de distribuţie pentru anul t+1
Venit-ţintă iniţial Venit anual în termeni reali, calculat pe baza costurilor prognozate reglementate ale serviciului de distribuţie aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, obţinut după aplicarea factorului de eficientă Xiniţial asupra costurilor de operare şi mentenanţă controlabile ale anului precedent
Venituri liniarizate Venituri care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-ţintă iniţiale, prin aplicarea factorului de liniarizare Xfinal asupra tarifelor în vigoare în ultimul an, înainte de începutul perioadei de reglementare, şi a cantităţilor de energie electrică distribuită prognozate
Xfinal Procent de variaţie, fără inflaţie, de la un an la altul, a tarifului de distribuţie, înainte de aplicarea corecţiilor
Xiniţial Procent de reducere de la un an la altul a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, stabilit pentru creşterea eficienţei serviciului de distribuţie a energiei electrice
4. Principii
Art. 6. - (1) La stabilirea tarifelor de distribuţie se consideră costurile şi veniturile asociate serviciului de distribuţie.
(2) Serviciul de distribuţie constă în asigurarea distribuţiei de energie electrică, inclusiv a energiei reactive, precum şi a activităţii de măsurare a energiei electrice distribuite conform condiţiilor asociate licenţei de distribuţie.
(3) La fundamentarea tarifelor de distribuţie se au în vedere costurile şi veniturile asociate altor activităţi reglementate, prevăzute în condiţiile asociate licenţei de distribuţie, după cum urmează:
a) emiterea de avize de amplasament şi de avize tehnice de racordare;
b) realizarea lucrărilor de racordare la reţelele electrice de distribuţie;
c) emiterea de studii de soluţie în vederea racordării utilizatorilor la reţelele electrice de distribuţie;
d) alte activităţi reglementate,
precum şi alte activităţi nereglementate.
Art. 7. - Operatorii de distribuţie au obligaţia de a transmite autorităţii competente, la termenele şi în formatele stabilite, datele şi informaţiile necesare acesteia pentru stabilirea veniturilor reglementate, respectiv a tarifelor de distribuţie.
Art. 8. - La calculul tarifelor de distribuţie, orice cost şi venit justificat asociat activităţii de distribuţie este luat în considerare o singură dată.
Art. 9. - (1) Tarifele de distribuţie sunt aprobate de autoritatea competentă pentru fiecare operator de distribuţie în parte.
(2) Anual, până la de data de 31 decembrie, tarifele de distribuţie stabilite pentru anul t+1 se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 10. - Tarifele de distribuţie aprobate pentru fiecare operator de distribuţie sunt unice pentru reţeaua de distribuţie deţinută de acesta.
Art. 11. - Pentru fiecare an al perioadei de reglementare, venitul reglementat pentru serviciul de distribuţie trebuie să respecte condiţia prevăzută la art. 98.
Art. 12. - (1) Toate datele necesare determinării veniturilor care sunt transmise de operatorul de distribuţie sunt exprimate în termeni reali, respectiv în valori monetare aferente anului de referinţă al fiecărei perioade de reglementare.
(2) Efectul inflaţiei asupra costurilor este acoperit prin intermediul RI, aplicată anual tarifelor.
Art. 13. - În aplicarea acestui tip de reglementare autoritatea competentă verifică fundamentarea tarifelor de distribuţie pentru fiecare an al perioadei de reglementare.
Art. 14. - În procesul de verificare, autoritatea competentă ia în considerare solicitarea transmisă de operatorul de distribuţie pentru perioada de reglementare p+1 ţinând cont, în principal, de:
a) cantitatea justificată de energie electrică prognozată a fi distribuită, cu luarea în considerare a indicelui de creştere economică prognozat de Comisia Naţională de Prognoză pentru perioada respectivă;
b) standardele de performanţă şi alte cerinţe impuse operatorului de distribuţie conform legislaţiei în vigoare;
c) stabilitatea tarifelor;
d) CPT reglementat pe niveluri de tensiune conform planului de reducere aprobat de ANRE;
e) dezvoltarea optimă a reţelelor electrice de distribuţie;
f) rata reglementată a rentabilităţii aplicată bazei reglementate a activelor reţelei de distribuţie;
g) taxele stabilite de autorităţile centrale sau locale aferente serviciului de distribuţie;
h) viabilitatea financiară a operatorului de distribuţie.
Art. 15. - Autoritatea competentă are dreptul să corecteze proiecţia tarifelor de distribuţie pentru o perioadă de reglementare sau pentru un an, cu anunţarea prealabilă a operatorului de distribuţie, în cazul în care constată că:
a) stabilirea tarifelor s-a efectuat pe baza unor informaţii dovedite a fi incorecte sau incomplete, furnizate de operatorul de distribuţie;
b) există greşeli de calcul în stabilirea tarifelor de distribuţie sau erori/omisiuni în stabilirea veniturilor reglementate;
c) un cost justificat, asociat serviciului de distribuţie, a fost inclus de mai multe ori;
d) au intervenit schimbări legislative majore care conduc la modificarea costurilor aferente serviciului de distribuţie.
Art. 16. - Situaţia prevăzută la art. 15 necesită corectarea veniturilor reglementate şi, după caz, invalidarea tarifelor anterior aprobate, corectarea informaţiilor eronate, recalcularea şi aprobarea noilor tarife aplicate de operatorul de distribuţie în cauză.
Art. 17. - Operatorul de distribuţie este obligat să organizeze şi să ţină situaţii contabile separate în conformitate cu condiţiile asociate licenţei de distribuţie.
Art. 18. - (1) Situaţiile contabile menţionate la art. 17 trebuie să permită ANRE cunoaşterea fiecărui element de venit şi cost pentru activităţile reglementate şi pentru activităţile nereglementate.
(2) ANRE are dreptul să solicite detalierea oricărui element de cost sau venit cuprins în situaţiile contabile transmise de operatorul de distribuţie.
Art. 19. - Operatorul de distribuţie alocă costurile comune activităţilor de distribuţie reglementate/nereglementate folosind o metodă de alocare care respectă următoarele principii:
a) cauzalitatea economică - atribuirea costurilor acelor activităţi care le determină;
b) obiectivitatea - atribuirea costurilor fără urmărirea unui interes ori obţinerii unui beneficiu nemeritat al societăţii;
c) transparenţa - atribuirea pe bază de reguli definite;
d) continuitatea - atribuirea pe baza unor reguli care se păstrează în timp; regulile pot fi modificate numai în cazuri necesare şi justificate.
Art. 20. - (1) În scopul aprobării tarifelor de distribuţie, pentru fiecare an al perioadei de reglementare, operatorul de distribuţie clasifică şi alocă pe tipuri de activităţi veniturile şi costurile, conform prezentei metodologii.
(2) Operatorul de distribuţie furnizează explicaţii detaliate şi justificări pentru modul de alocare a costurilor.
Art. 21. - (1) Autoritatea competentă controlează corectitudinea alocării costurilor şi veniturilor în vederea evitării subvenţiilor încrucişate între serviciul de distribuţie şi alte activităţi reglementate/nereglementate.
(2) În cazul în care constată o alocare incorectă a costurilor pe activităţi, ANRE efectuează corecţiile necesare, cu înştiinţarea operatorului de distribuţie.
Art. 22. - În determinarea venitului reglementat nu se includ următoarele costuri:
a) costuri efectuate de alte societăţi comerciale care aparţin aceleiaşi societăţi-mamă/holding sau societăţii-mamă/holding;
b) costurile aferente racordării noilor utilizatori, care se suportă de către terţi prin aplicarea tarifelor de racordare;
c) costurile cu activităţile nereglementate desfăşurate de operatorul de distribuţie pentru care este utilizată reţeaua de distribuţie sau salariaţii implicaţi în prestarea serviciului de distribuţie;
d) costuri cu despăgubiri plătite utilizatorilor pentru nerespectarea prevederilor standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice sau pentru deteriorarea receptoarelor electrice din culpa operatorului de distribuţie;
e) costuri cu amenzi şi penalităţi aplicate operatorului de distribuţie.
f) costuri cu despăgubiri plătite pentru pagubele sau accidentele cauzate persoanelor fizice sau juridice, în situaţiile în care instanţa de judecată stabileşte că au fost produse din vina operatorului de distribuţie.
5. Stabilirea veniturilor reglementate pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice
5.1. Venitul-ţintă iniţial al activităţii de distribuţie
Art. 23. - Venitul-ţintă iniţial aferent unui an t al unei perioadei de reglementare p se determină cu formula următoare:

5.2. Costurile de operare şi mentenanţă controlabile
Art. 24. - Costurile de operare şi mentenanţă recunoscute de autoritatea competentă cuprind următoarele elemente:
a) costurile de operare şi mentenanţă controlabile;
b) costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile.
Art. 25. - Costurile de operare şi mentenanţă controlabile cuprind în principal, fără a fi limitative, următoarele:
a) costuri cu materii prime şi materiale consumabile;
b) costuri cu apa, energia electrică (regia) şi alte utilităţi;
c) alte costuri cu materiale, inclusiv aparatele de măsurare înregistrate ca obiecte de inventar;
d) costuri cu lucrări de întreţinere şi reparaţii executate de terţi;
e) costuri cu locaţii de gestiune şi chirii;
f) costuri cu prime de asigurare;
g) costuri cu studii şi cercetări;
h) costuri cu alte servicii executate de terţi (inclusiv cursuri pentru perfecţionarea personalului, colaboratori, comisioane şi onorarii, protocol, reclamă şi publicitate, deplasări, detaşări şi transferări, cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii);
i) costuri legate de personal (salarii, diurne, prime);
j) costuri cu despăgubiri plătite de operatorul de distribuţie către terţi, pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite prin acordul părţilor.
Art. 26. - (1) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile sunt analizate de autoritatea competentă în vederea evitării costurilor nejustificate.
(2) Autoritatea competentă poate utiliza tehnici de analiză comparativă ce pot fi definite în urma unui proces de consultare cu operatorii de distribuţie.
Art. 27. - (1) În anul de referinţă aferent perioadei p+1, autoritatea competentă analizează nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile realizate în fiecare an al perioadei de reglementare p.
(2) Costurile de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul ca punct de referinţă la începutul perioadei de reglementare p+1 sunt egale cu costurile de operare şi mentenanţă controlabile aprobate pentru ultimul an al perioadei de reglementare p, din care se scade jumătate din media câştigurilor de eficienţă realizate în cadrul perioadei p, valori exprimate în termeni reali ai anului de referinţă p+1.
(3) Autoritatea competentă are dreptul să ajusteze nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile luate în calcul pentru anul de referinţă aferent perioadei de reglementare p+1, determinat conform alin. (2), ca urmare a rezultatelor analizei comparative dintre operatorii de distribuţie privind: volumul de instalaţii, numărul de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie, cantitatea de energie electrică distribuită etc.
Art. 28. - (1) În anul de referinţă al perioadei p+1, autoritatea competentă analizează nivelul de eficienţă al costurilor de operare şi mentenanţă controlabile prognozat a fi atins în perioada de reglementare p, comparativ cu nivelul efectiv realizat.
(2) La calculul venitului-ţintă iniţial pentru primul an al perioadei de reglementare p+1, autoritatea competentă determină suma aferentă câştigurilor de eficienţă peste valorile aprobate pentru perioada de reglementare p şi alocă 50 % din aceasta utilizatorilor (mecanism de împărţire a câştigurilor).
5.3. Factorul de eficienţă reglementat X iniţial
Art. 29. - Factorul Xiniţial de creştere anuală a eficienţei, stabilit de autoritatea competentă, este aplicat costurilor de operare şi mentenanţă controlabile ale operatorului de distribuţie, faţă de anul precedent, începând cu primul an al primei perioade de reglementare.
Art. 30. - Autoritatea competentă impune reducerea treptată a costurilor de operare şi mentenanţă controlabile şi absorbţia constantă a ineficienţei prin creşterea anuală a ţintelor de eficienţă.
Art. 31. - Ţinta de îmbunătăţire a eficienţei, factorul Xiniţial, se stabileşte având în vedere nivelul costurilor de operare şi mentenanţă controlabile stabilit şi cel realizat pentru perioada de reglementare p.
Art. 32. - În timpul unei perioade de reglementare, ANRE poate modifica Xiniţial pe baza unui studiu realizat de un consultant independent pentru evaluarea eficienţei, care să folosească o metodă de analiză agreată de operatorii de distribuţie, ca de exemplu:
a) metoda factorilor globali de productivitate;
b) metoda indicatorilor principali de performanţă;
c) metoda analizei regresive;
d) programe de analiză liniară;
e) altele.
Art. 33. - (1) Începând cu cea de-a treia perioadă de reglementare, pentru fiecare operator de distribuţie, la stabilirea factorului Xiniţial, autoritatea competentă poate considera o creştere de eficienţă care să nu depăşească 80% din media aritmetică a realizărilor aferente perioadei de reglementare anterioare.
(2) Pentru operatorii de distribuţie care nu au înregistrat creştere de eficienţă în perioada a doua de reglementare, valoarea factorului de eficienţă se consideră cel puţin egală cu 1,5%.
5.4. Costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile
Art. 34. - Următoarele costuri de operare şi mentenanţă sunt considerate necontrolabile:
a) costuri rezultate din plata impozitelor, redevenţelor, taxelor şi vărsămintelor asimilate, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare sau de către autorităţile centrale şi locale;
b) costuri reglementate privind cheltuieli speciale;
c) contribuţii la fondul de sănătate, la fonduri speciale, altele de aceeaşi natură aferente fondului de salarii, conform obligaţiilor şi în limita valorilor/procentelor stabilite prin legislaţia primară în vigoare;
d) costurile de distribuţie reglementate generate de utilizarea reţelei de distribuţie, proprietate a altor operatori economici;
e) costurile extraordinare determinate de forţa majoră;
f) costurile generate de imposibilitatea întreruperii alimentării cu energie electrică a unor societăţi comerciale, în baza unui act de legislaţie primară; se recunoaşte numai acea parte aferentă serviciului de distribuţie neacoperită prin garanţii bancare;
g) costurile cu despăgubirile plătite de operatorul de distribuţie către terţi pentru efectuarea lucrărilor de mentenanţă, stabilite prin hotărâre judecătorească, conform art. 12 alin. (10) din Lege.
5.5. Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT
Art. 35. - Programul de reducere a CPT se propune de operatorii de distribuţie şi se fundamentează pe baza următoarelor elemente: structura reţelelor electrice de distribuţie, volumul de instalaţii, structura energiei electrice distribuite pe niveluri de tensiune, tranzitul de energie electrică prin reţelele de distribuţie, costul investiţiilor necesare estimate etc.
Art. 36. - (1) În anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1, până la data de 1 octombrie, operatorii de distribuţie transmit la ANRE un program de reducere anuală a CPT pe niveluri de tensiune, corelat cu programele de investiţii anuale, aferente perioadei de reglementare p+1.
(2) Programul de la alin. (1) conţine, pentru fiecare an al perioadei de reglementare p+1 şi fiecare nivel de tensiune, procentele de CPT pe care OD se obligă să le atingă, denumite ţinte CPT.
Art. 37. - (1) În programul de reducere anuală a CPT, operatorii de distribuţie au în vedere că ţinta CPT pe fiecare nivel de tensiune pentru primul an al oricărei perioade de reglementare p+1 trebuie să fie mai mică decât procentul de CPT realizat pe nivelul de tensiune respectiv în anul de referinţă al perioadei p+1.
(2) În programul de reducere anuală a CPT reglementat, operatorii de distribuţie au în vedere că ţinta CPT pe niveluri de tensiune pentru fiecare an al oricărei perioade de reglementare, începând cu al doilea an, trebuie să fie mai mică decât cea stabilită pentru anul anterior.
(3) Operatorii de distribuţie evaluează CPT tehnic şi CPT comercial după o metodă pe care o comunică autorităţii competente.
Art. 38. - (1) ANRE analizează programele de reducere anuală a CPT menţionate la art. 36 şi stabileşte ţintele CPT pentru fiecare operator de distribuţie.
(2) Ţintele CPT stabilite se utilizează atât la prognoza costurilor cu CPT reglementat, cât şi la efectuarea corecţiilor anuale ale veniturilor datorate modificării cantităţilor de energie electrică aferente CPT reglementat.
(3) ANRE are dreptul să impună modificarea programului de reducere anuală a CPT propus de operatorul de distribuţie, pe baza unei analize comparative între operatorii de distribuţie şi având în vedere ţinta CPT pentru anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1.
(4) La aprobarea programului de reducere a CPT pe niveluri de tensiune, ANRE are în vedere reducerea cu prioritate a CPT pe nivelul de joasă tensiune.
Art. 39. - Câştigul de eficienţă obţinut de operatorul de distribuţie pe fiecare nivel de tensiune din realizarea unui CPT mai mic decât ţinta aprobată este lăsat la dispoziţia operatorilor de distribuţie în proporţie de 25% pentru nivelurile de înaltă şi medie tensiune, respectiv de 50% pentru nivelul de joasă tensiune.
Art. 40. - (1) În cazul în care în cadrul programului anual de investiţii nu sunt aprobate de către autoritatea competentă investiţiile aferente reducerii cantităţii de CPT, operatorii de distribuţie au dreptul să solicite autorităţii competente revizuirea programului de reducere anuală a CPT reglementat.
(2) Autoritatea competentă nu poate respinge în mod nejustificat cererea de revizuire, noul program urmând să fie în concordanţă cu programele de investiţii aferente reducerii cantităţii de CPT aprobate.
Art. 41. - Costul cu energia electrică pentru acoperirea CPT reglementat pentru serviciul de distribuţie se estimează utilizând costul de achiziţie a energiei electrice şi costul serviciului de transport, serviciilor de sistem şi de administrare piaţă.
5.6. Necesarul de fond de rulment
Art. 42. - Pentru calculul necesarului de fond de rulment (NFRR) se utilizează următoarea formulă:

5.7. Costurile cu amortizarea
Art. 43. - (1) Amortizarea reglementată anuală se calculează numai prin utilizarea metodei liniare, pe baza duratelor reglementate de funcţionare a mijloacelor fixe, prezentate în anexa nr. 2 la prezenta metodologie.
(2) Pentru alte categorii de mijloace fixe, neincluse în anexa nr. 2, se folosesc duratele maxime de funcţionare stabilite prin Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, sau durate mai mari decât acestea, aprobate prin decizii/hotărâri ale conducerii societăţii de distribuţie.
Art. 44. - (1) Costul cu amortizarea reglementată prognozată/realizată se determină ca sumă a amortizării BAR iniţiale şi amortizării mijloacelor fixe înregistrate în contabilitate în fiecare an, ulterior datei de 1 ianuarie 2005/data privatizării, care sunt utilizate pentru serviciul de distribuţie, conform formulei următoare:

(2) În cadrul costurilor prognozate cu amortizarea reglementată, avute în vedere pentru determinarea venitului-ţintă aferent unui an t al perioadei de reglementare p+1, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune în cursul anului t, se ia în considerare jumătate din valoarea anuală a amortizării investiţiilor prognozate a fi realizate în anul respectiv.
(3) În cadrul costurilor realizate cu amortizarea reglementată, pentru mijloacele fixe puse în funcţiune în cursul anului t, valoarea amortizării se determină având în vedere luna punerii în funcţiune.
Art. 45. - Atât la întocmirea programelor de investiţii, cât şi la realizarea acestora, operatorii de distribuţie au în vedere ca durata medie de amortizare aferentă mijloacelor fixe prognozate/realizate în anul respectiv să fie mai mare de 18 ani. Durata medie de amortizare se calculează ca medie ponderată a duratelor de funcţionare în raport cu valorile prognozate/realizate ale categoriilor respective de mijloace fixe din totalul valorii prognozate/realizate din anul analizat.
Art. 46. - Amortizarea aferentă mijloacelor fixe realizate din contribuţii financiare, primite cu titlu gratuit, din donaţii sau achiziţionate din alte fonduri nerambursabile, inclusiv cele obţinute din aplicarea tarifelor de racordare a noilor utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie, nu se include în costurile justificate cu amortizarea reglementată.
Art. 47. - Costurile cu amortizarea reglementată determinate potrivit prevederilor prezentului capitol sunt folosite pentru calculul BAR conform prevederilor prezentei metodologii.
5.8. Rentabilitatea bazei reglementate a activelor
Art. 48. - (1) Pentru determinarea RBAR prognozată se utilizează formula:

(2) Pentru determinarea RBAR realizată se ţine cont de intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate în anul respectiv:

5.9. Baza reglementată a activelor (BAR)
Art. 49. - (1) BAR prognozată pentru perioada de reglementare p+1 include:
a) valoarea netă reglementată a BAR iniţial;
b) valoarea netă reglementată a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor prudente aprobate de autoritatea competentă, puse în funcţiune după data de 1 ianuarie 2005 sau data privatizării, incluse în lista de mijloace fixe a societăţii până la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p+1;
c) investiţiile prognozate a se include în lista de mijloace fixe a societăţii şi aprobate de ANRE, pentru perioada de reglementare p+1.
(2) BAR prognozată pentru perioada de reglementare p+1 se exprimă în termeni reali ai anului de referinţă al perioadei de reglementare p+1.
Art. 50. - (1) BAR include numai mijloacele fixe utilizate de operatorul de distribuţie pentru prestarea serviciului de distribuţie.
(2) Nu sunt incluse în BAR terenurile, activele circulante (cu excepţia licenţelor şi brevetelor), activele puse în conservare sau stocurile şi nici mijloacele fixe finanţate din contribuţii financiare indiferent care este sursa acestora.
(3) Operatorul de distribuţie ţine evidenţa separată a tuturor contribuţiilor financiare primite anual. Valoarea acestor contribuţii este transmisă la autoritatea competentă, conform machetelor de monitorizare.
Art. 51. - (1) Pentru calculul tarifelor de distribuţie, baza reglementată a activelor prognozată şi realizată, în oricare an al perioadei de reglementare, se calculează cu formula:

(2) Valoarea BAR prognozată/realizată este adusă în termeni nominali ai anului în care se efectuează calculele de corecţii sau de BAR, cu inflaţiile corectate, utilizate în calculul tarifelor de distribuţie.
Art. 52. - (1) Obiectivele de investiţii complexe, care se derulează pe o perioadă mai mare de un an, se includ etapizat în valoarea BAR, în măsura în care mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii, şi se înregistrează în contabilitate amortizarea aferentă acestora. Valoarea anuală a mijloacelor fixe cuprinse în BAR este justificată la autoritatea competentă pe baza documentelor de includere în lista de mijloace fixe a societăţii.
(2) La punerea în funcţiune a întregului obiectiv se probează la autoritatea competentă că suma valorilor incluse în valoarea BAR la punerile parţiale în funcţiune nu depăşeşte valoarea totală a investiţiei.
Art. 53. - (1) În anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1, operatorul de distribuţie poate solicita autorităţii competente recunoaşterea reevaluării activelor puse în funcţiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, pe baza studiilor de reevaluare efectuate conform legislaţiei primare.
(2) Valoarea maximă a reevaluării acceptată de autoritatea competentă nu depăşeşte valoarea activelor puse în funcţiune după 1 ianuarie 2005 sau după data privatizării, actualizată prin utilizarea ratei inflaţiei cumulate pe perioada respectivă.
Art. 54. - (1) Valoarea BAR realizate la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei p+1 (BARp), în termeni reali, se calculează luând în considerare intrările/ieşirile de mijloace fixe, efectiv realizate şi acceptate de ANRE şi RI corectată utilizată la calculul tarifelor de distribuţie, conform formulei (în care k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare):

(2) Pentru ultimul an al unei perioade de reglementare p se consideră intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate în primele 8 luni ale anului şi cele estimate a se realiza în ultimele 4 luni ale anului.
(3) Corecţia de venituri aferentă investiţiilor realizate în şi a ieşirilor din ultimele 4 luni ale anului de referinţă al unei perioade de reglementare p faţă de cele estimate a se realiza se efectuează în primul an al perioadei de reglementare p+1, odată cu efectuarea corecţiilor anuale.
5.10. Investiţii
Art. 55. - În accepţiunea prezentei metodologii, prin investiţii realizate se înţelege acele investiţii care sunt finalizate; mijloacele fixe rezultate sunt incluse în lista de mijloace fixe a societăţii şi se înregistrează amortizare pentru acestea.
Art. 56. - (1) În categoria investiţiilor se includ cheltuielile efectuate pentru realizarea de noi mijloace fixe, precum şi pentru reconstruirea, modernizarea şi retehnologizarea celor existente şi care se execută pe bază de documentaţie specifică: studii de fezabilitate, proiecte tehnice etc.
(2) Nu se includ în categoria investiţiilor cheltuielile efectuate pentru mijloacele fixe existente, pentru înlocuirea unor părţi sau componente ale acestora neamortizate integral, prin care nu se îmbunătăţesc parametrii tehnici iniţiali şi care nu conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare.
Art. 57. - (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia de a transmite spre aprobare autorităţii competente programul de investiţii pentru perioada de reglementare p+1, până la data de 1 aprilie a anului de referinţă al perioadei de reglementare p+1, conform anexei nr. 5, cu precizarea obiectivelor de investiţii planificate, conform anexei nr. 10.
(2) Până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, operatorii de distribuţie transmit programele de investiţii aferente anului în curs şi următorului an, detaliate pe obiective/lucrări de investiţii/mijloace fixe şi niveluri de tensiune, cu încadrarea în valorile anuale aprobate de ANRE.
(3) În condiţiile în care operatorul de distribuţie a transmis programele de investiţii conform prevederilor prezentei metodologii, dacă autoritatea competentă nu înştiinţează operatorul de distribuţie, până la data de 15 februarie a aceluiaşi an, că respinge programele menţionate, acestea vor fi considerate ca fiind aprobate.
(4) Până la data de 1 octombrie a fiecărui an operatorii de distribuţie pot solicita modificarea programului de investiţii pentru anul în curs, cu respectarea valorii totale aprobate anterior pentru anul respectiv.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), investiţiile efectuate ca urmare a forţei majore, acceptate în urma analizei efectuate de către autoritatea competentă, precum şi cele prevăzute la art. 65 sunt recunoscute în realizările de investiţii ale unui an, cu posibilitatea depăşirii valorii anuale de plan, aprobate anterior.
(6) Valoarea programului de investiţii transmisă iniţial sau a detalierilor şi a modificărilor ulterioare este exprimată în unităţi monetare considerate în termeni nominali ai anului de referinţă al perioadei de reglementare.
(7) Programul de investiţii se stabileşte pe baza unei proceduri interne de planificare şi gestiune a investiţiilor a operatorilor de distribuţie şi trebuie să fie corelat cu planul de perspectivă, programul de reducere a CPT şi planul de calitate.
Art. 58. - (1) Autoritatea competentă poate respinge programul de investiţii dacă investiţiile propuse nu sunt considerate prudente.
(2) Investiţiile prudente sunt cele în acord cu buna practică a societăţilor de distribuţie de energie electrică similare din Europa.
(3) Se consideră investiţii prudente acele investiţii care se demonstrează a fi necesare, oportune, eficiente şi care reflectă condiţiile pieţei, respectiv:
- necesare - determinate de garantarea siguranţei în funcţionare a sistemului de distribuţie;
- oportune - amânarea acestora produce prejudicii operatorului de distribuţie şi/sau utilizatorului;
- eficiente - aduc beneficii operatorului de distribuţie şi utilizatorului;
- condiţiile pieţei - costurile realizate reflectă cele mai bune condiţii ale pieţei, existente la data realizării.
(4) Programul de investiţii prognozat aferent întregii perioade de reglementare, transmis conform art. 57 alin. (1), odată aprobat, se include în întregime în BAR.
Art. 59. - (1) Programul de investiţii în reţeaua de distribuţie este defalcat pe 3 tipuri de categorii, cu demonstrarea câştigului de eficienţă rezultat, astfel:
a) investiţii esenţiale;
b) investiţii necesare;
c) investiţii justificabile.
(2) Investiţiile esenţiale sunt acele investiţii care au ca scop asigurarea siguranţei în exploatare a reţelei de distribuţie şi a continuităţii în alimentarea cu energie electrică. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele:
a) retehnologizarea şi modernizarea liniilor/staţiilor şi posturilor de transformare existente care sunt supraîncărcate, considerate locuri de muncă cu condiţii deosebite din punctul de vedere al securităţii muncii, care au parametrii tehnici necorespunzători în conformitate cu normele în vigoare (de exemplu: întrerupătoare care au puteri de scurtcircuit depăşite datorită dezvoltării reţelei de distribuţie);
b) înlocuirea echipamentelor existente uzate fizic şi moral pentru care nu există piese de schimb şi pentru care nu mai pot fi executate lucrări de mentenanţă corespunzătoare, înlocuirea echipamentelor pentru a se respecta condiţiile de mediu;
c) achiziţia de echipament pentru asigurarea securităţii muncii;
d) instalaţii pentru compensarea factorului de putere.
(3) Investiţiile necesare sunt acele investiţii care au ca scop dezvoltarea, modernizarea şi creşterea eficienţei reţelei de distribuţie pentru asigurarea unui serviciu de distribuţie la indicatorii de calitate prevăzuţi în standardele de performanţă în vigoare. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele:
a) înlocuirea echipamentelor existente amortizate, ai căror parametri tehnici nu mai corespund cu normativele în vigoare şi care nu mai asigură respectarea parametrilor de performanţă şi calitate prevăzuţi în legislaţie;
b) înlocuirea de echipamente, lucrări de retehnologizare şi modernizare pentru reducerea CPT, înlocuirea grupurilor de măsurare;
c) îmbunătăţirea calităţii serviciului de distribuţie (de exemplu, lucrări pentru creşterea nivelului de tensiune);
d) realizarea de capacităţi noi, extinderea reţelei existente pentru alimentarea noilor utilizatori;
e) implementarea sistemelor de măsurare inteligentă;
f) noi racordări, inclusiv cele impuse de legislaţia primară, întărirea reţelei pentru noile racordări, precum şi cota-parte neacoperită de tariful de racordare.
(4) Investiţiile justificabile sunt acele investiţii pentru care cheltuielile aferente trebuie analizate în raport cu beneficiul pe care îl aduc utilizatorilor. Acestea includ, fără a fi limitative, următoarele:
a) achiziţia de echipamente de lucru (truse şi scule);
b) îmbunătăţirea condiţiilor de muncă (modernizarea clădirilor administrative, dotarea sediilor administrative, achiziţia de autoturisme etc.);
c) preluări de capacităţi energetice de distribuţie a energiei electrice de la terţi.
Art. 60. - (1) Autoritatea competentă are dreptul de a analiza în orice moment orice investiţie realizată, anterior aprobată, din punctul de vedere al necesităţii şi oportunităţii investiţiei, documentaţiei aferente promovării investiţiei, eficienţei obţinute, respectării standardelor de performanţă, a reglementărilor şi legislaţiei specifice şi a costurilor asociate.
(2) Pe baza analizei de la alin. (1), ANRE poate să nu recunoască investiţiile care nu îndeplinesc condiţiile menţionate.
Art. 61. - Valoarea de realizare a unei investiţii recunoscută de ANRE nu depăşeşte cu mai mult de 10% valoarea acesteia, prevăzută în programul aprobat conform art. 58 alin. (4).
Art. 62. - Lucrările de modernizare realizate în urma producerii unor evenimente accidentale în reţelele electrice de distribuţie se încadrează în categoria investiţiilor conform prevederilor regulamentului de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă şi a legislaţiei specifice în vigoare şi se raportează pe lista de investiţii realizate suplimentar însoţite de justificările necesare, urmând a se introduce în BAR în conformitate cu prevederile art. 65.
Art. 63. - La sfârşitul fiecărei perioade de reglementare, autoritatea competentă stabileşte valoarea BAR necesară calculului tarifelor pentru următoarea perioadă de reglementare, pe baza realizărilor programelor de investiţii anterior aprobate şi efectuează corecţiile necesare.
Art. 64. - (1) Investiţiile prevăzute într-un program anual care se pun în funcţiune în anul următor se introduc în BAR în anul de punere în funcţiune, cu posibilitatea depăşirii valorii programului anual respectiv.
(2) Pentru investiţiile de la alin. (1) se determină corecţia anuală conform art. 66.
Art. 65. - Investiţiile realizate suplimentar, datorită unor condiţii excepţionale, faţă de programul aprobat aferent unei anumite perioade de reglementare p pot fi introduse în BAR la începutul perioadei de reglementare p+1, la valoarea rămasă de amortizat, numai dacă au fost aprobate de către ANRE înainte de realizarea acestora.
Art. 66. - (1) Veniturile ∆VI rezultate din nerealizarea/depăşirea în oricare an al perioadei de reglementare p a investiţiilor aprobate de autoritatea competentă sunt reduse din/adăugate la veniturile aferente perioadei de reglementare p+1.
(2) Valoarea ∆VI se calculează cu formula:

5.11. Rata reglementată a rentabilităţii
Art. 67. - Rata reglementată a rentabilităţii se calculează în termeni reali pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare.
Art. 68. - (1) Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, rata reglementată a rentabilităţii (RRR) este aceeaşi pentru toţi operatorii de distribuţie, pe toată durata perioadei de reglementare.
(2) Pentru investiţiile în implementarea sistemelor de măsurare inteligentă se aplică la sfârşitul perioadei de reglementare o valoare a RRR majorată cu 0,5 puncte procentuale, condiţionată de reducerea cu 1 punct procentual a CPT realizat faţă de ţinta aprobată pentru nivelul de joasă tensiune.
(3) Rata reglementată a rentabilităţii se stabileşte de ANRE în conformitate cu prevederile prezentei metodologii şi se aprobă prin ordin al preşedintelui ANRE cu cel puţin 3 luni înainte de începerea unei noi perioade de reglementare.
5.12. Costul mediu ponderat al capitalului
Art. 69. - Costul capitalului, în termeni reali, poate fi stabilit pe baza costului mediu ponderat al capitalului înainte de impozitare, conform următoarei formule:

5.12.1. Model de determinare a valorii capitalului (CAPM)
Art. 70. - Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, autoritatea competentă poate utiliza CAPM - Capital Asset Pricing Model pentru a cuantifica rata rentabilităţii activelor pentru operatorii de distribuţie reglementaţi.
Art. 71. - Costul capitalului propriu poate fi exprimat prin formula:

5.12.2. Costul capitalului împrumutat
Art. 72. - Costul capitalului împrumutat se calculează pe baza dobânzii curente la un împrumut eficient şi bine gestionat de pe o piaţă de capital naţională sau internaţională relevantă, cu caracteristici asemănătoare cu piaţa financiară internă.
Art. 73. - În cazul în care costul real al capitalului împrumutat depăşeşte nivelul dobânzii curente pe o piaţă internă sau externă de capital, autoritatea competentă solicită informaţii suplimentare asupra motivelor apariţiei acestei diferenţe. Dacă operatorul de distribuţie nu furnizează documentele cerute de autoritatea competentă sau furnizează documente incomplete, autoritatea competentă stabileşte valoarea costului capitalului împrumutat fără consultarea operatorilor de distribuţie.
Art. 74. - Autoritatea competentă poate decide să calculeze costul capitalului împrumutat însumând rata investiţiilor fără risc cu prima de risc specifică societăţii (prima de risc a împrumuturilor sau întinderea creditelor).
Art. 75. - Pe parcursul ultimului an al unei perioade de reglementare, autoritatea competentă iniţiază un proces de consultare pentru stabilirea structurii capitalului ce este luată în calcul la stabilirea ratei reglementate a rentabilităţii. Operatorii de distribuţie pot să propună şi autoritatea competentă poate să decidă o structură a capitalului, ţinând cont şi de structura standard a unor societăţi internaţionale cu activităţi similare, precum şi de condiţiile şi riscul pieţei interne de electricitate.
6. Stabilirea factorului Xfinal
Art. 76. - La determinarea factorului Xfinal autoritatea competentă ia în considerare:
a) îmbunătăţirea prognozată a productivităţii realizate de OD;
b) modificările prognozate ale costurilor;
c) programul de investiţii şi baza reglementată a activelor;
d) cantităţile prognozate de energie electrică distribuită;
e) orice cerinţă de liniarizare a venitului aprobat.
Art. 77. - Factorul Xfinal se determină pe baza ecuaţiei:

Art. 78. - Veniturile anuale liniarizate sunt cele care conduc la valoarea netă prezentă echivalentă a veniturilor-ţintă iniţiale, prin aplicarea factorului de liniarizare Xfinal asupra tarifelor în vigoare în anul de referinţă al perioadei de reglementare p+1 şi a cantităţilor prognozate.
7. Formula de reglementare a coşului de tarife plafon
7.1. Definirea formulei de reglementare
Art. 79. - Determinarea tarifelor anuale, a venitului reglementat anual care conţine corecţiile aferente anului anterior, în fiecare an al unei perioade de reglementare, se efectuează cu respectarea formulei coşului de tarife plafon:

7.2. Rata inflaţiei
Art. 80. - Pentru aprobarea tarifelor de distribuţie, autoritatea competentă utilizează RI stabilită pe baza datelor furnizate de instituţiile abilitate.
Art. 81. - În cazul în care creşterea inflaţiei depăşeşte 5% trimestrial, operatorul de distribuţie poate solicita creşterea trimestrială a tarifelor de distribuţie.
Art. 82. - (1) Valoarea RI corectată pentru anul t+1 se determină pe baza valorii RI prognozate în anul t de Comisia Naţională de Prognoză pentru anul t+1, la care se adună algebric diferenţa dintre RI realizată (şi comunicată de INSSE) în anul t1 şi RI prognozată iniţial pentru anul t-1, dacă această diferenţă a fost mai mare de 1%,
(2) RI corectate cumulate se utilizează atât la calculul corecţiilor, cât şi la determinarea venitului anual reglementat.
7.3. Corecţii anuale
Art. 83. - (1) Anual, ANRE efectuează corecţia veniturilor datorată:
a) modificării cantităţilor de energie electrică distribuită faţă de cele prognozate;
b) modificării cantităţilor şi preţului de achiziţie pentru CPT reglementat, faţă de cele prognozate;
c) modificării anuale a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile faţă de cele prognozate;
d) modificărilor veniturilor din energia reactivă faţă de cele prognozate;
e) nerealizării/depăşirii programului de investiţii aprobat;
f) veniturilor din alte activităţi desfăşurate de operatorul de distribuţie.
(2) Autoritatea competentă stabileşte venitul reglementat şi tarifele pentru anul următor ţinând seama de corecţiile justificate, cu respectarea limitării de la art. 98.
(3) Corecţiile enumerate la alin. (1) sunt actualizate cu RTS şi, după caz, cu RI corectată, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecţiilor.
Art. 84. - Autoritatea competentă verifică datele şi documentele transmise de operatorii de distribuţie pentru justificarea corecţiilor solicitate.
Art. 85. - (1) Operatorii de distribuţie transmit până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare p cantităţile de energie electrică distribuite, realizate pentru primele 8 luni aferente anului t, precum şi prognoza pentru ultimele 4 luni ale aceluiaşi an, conform anexei nr. 8.
(2) Pentru fiecare nivel de tensiune, cantitatea de energie electrică prognozată a fi distribuită în cursul ultimelor 4 luni ale anului t este egală cu cantitatea de energie electrică distribuită în cursul ultimelor 4 luni ale anului t-1 înmulţită cu indicele de creştere/descreştere a cantităţii de energie electrică distribuită în primele 8 luni ale anului t faţă de cantitatea de energie electrică distribuită în primele 8 luni ale anului t-1.
(3) Constituie excepţie de la alin. (2) cazul în care pentru ultimele 4 luni ale anului t operatorul de distribuţie are cunoştinţă de creşterea/descreşterea semnificativă a consumului de energie electrică, fapt ce trebuie probat prin documente justificative, caz în care nu se va mai aplica indicele de creştere definit anterior.
(4) Corecţia cantităţilor realizate în ultimele 4 luni ale anului t se realizează în anul t+1 prin comparare cu cantităţile prognozate în anul t pentru ultimele 4 luni ale anului t.
Art. 86. - (1) Variaţia cantităţilor anuale de energie electrică distribuită este luată în considerare la calculul corecţiei veniturilor reglementate aferente anului t+1.
(2) Diferenţele cantitative sunt transformate în diferenţe de venituri luând în calcul tarifele corespunzătoare anului în care s-a distribuit energia electrică.
(3) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mare decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferenţă de venituri negativă, ceea ce generează o ajustare în minus a venitului reglementat aferent anului t+1.
(4) În cazul în care cantitatea de energie electrică distribuită realizată este mai mică decât cantitatea de energie electrică distribuită prognozată, se determină o diferenţă de venituri pozitivă, ceea ce generează o ajustare în plus a venitului reglementat aferent anului t+1.
Art. 87. - (1) Creşterea/Descreşterea cantităţii anuale de energie electrică distribuită cu mai mult de ± 20% faţă de cantitatea prognozată la începutul perioadei de reglementare este raportată la autoritatea competentă de către operatorul de distribuţie în termen de 30 de zile de la constatare.
(2) Autoritatea competentă determină perioada de recuperare a acestor diferenţe de venituri de către operatorul de distribuţie sau de rambursare către utilizatori.
Art. 88. - (1) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:
a) diferenţele de cantităţi de CPT reglementat prognozate faţă de cele realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie, pentru fiecare nivel de tensiune;
b) diferenţele dintre preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat şi cel realizat (inclusiv costurile cu serviciile de transport, sistem şi operare piaţă aferente).
(2) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de autoritatea competentă pentru anul t este cel realizat, dacă acesta nu depăşeşte un preţ de referinţă determinat cu luarea în considerare a preţului mediu stabilit pe Piaţa Centralizată a Contractelor Bilaterale în proporţie de 80% şi a celui stabilit pe Piaţa Pentru Ziua Următoare în proporţie de 20%, pentru anul t.
(3) Dacă preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat realizat depăşeşte preţul de referinţă de la alin. (2), preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut se determină pe baza preţului de referinţă şi a unui cost al dezechilibrelor recunoscut de ± 10% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, în limita unei creşteri cu 2% a preţului de referinţă.
(4) În funcţie de evoluţia preţurilor pe piaţa de energie electrică, ANRE poate revizui procentul de creştere a preţului de referinţă menţionat la alin. (3).
(5) Preţul mediu de achiziţie a energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat luat în considerare pentru corecţia aferentă unui an t (8 luni realizate + 4 luni prognozate) este un preţ determinat conform alin. (2) şi (3), pentru primele 6 luni ale anului t.
Art. 89. - (1) În cazul în care operatorul de distribuţie asigură pentru OTS tranzitarea energiei electrice la 110 kV, OD poate solicita considerarea în cadrul corecţiei anuale a CPT reglementat a unui alt procent de reducere la 110 kV faţă de cel asumat prin programul de reducere a CPT reglementat.
(2) Solicitarea operatorului de distribuţie trebuie să fie însoţită de documente din care să rezulte că tranzitul s-a realizat şi s-a datorat capacităţii insuficiente a reţelei de transport din zona respectivă.
Art. 90. - (1) Operatorii de distribuţie transmit până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare costurile de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente serviciului de distribuţie, realizate în primele 8 luni aferente anului t şi ultimele 4 luni ale anului t-1, conform anexei nr. 9.
(2) Pentru ultimele 4 luni ale anului t se utilizează valorile obţinute prin împărţirea la 3 a valorii anuale a costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente anului t, prognozate la începutul perioadei de reglementare.
(3) Pentru corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente anului t se utilizează valoarea costurilor realizate în primele 8 luni ale anului t şi cele prognozate în anul de referinţă pentru ultimele 4 luni ale anului t, calculate conform prevederilor alin. (2).
(4) Corecţia costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile aferente ultimelor 4 luni ale anului t se efectuează în anul t+1.
Art. 91. - (1) În cazul unui eveniment de forţă majoră, certificat de instituţiile abilitate ale statului român, OD poate solicita după realizarea evenimentului o compensare a costurilor cu forţa majoră.
(2) Pentru evenimentele de forţă majoră, operatorul de distribuţie are obligaţia de a întocmi şi a păstra toate documentele stabilite de ANRE prin ghidul de completare a machetelor de monitorizare a serviciului de distribuţie.
(3) ANRE are dreptul de a verifica prin sondaj documentele de la alin. (2).
Art. 92. - (1) Pentru stabilirea valorii corecţiei se compară valorile realizate cu valorile prognozate, în termeni nominali ai anului pentru care se efectuează corecţia.
(2) Diferenţa rezultată (exprimată în lei) se actualizează cu RTS şi se adună algebric la venitul aferent anului următor.
Art. 93. - (1) În fiecare an t, autoritatea competentă verifică realizarea programului de investiţii aprobat anterior pentru anul t-1, inclusiv a celor realizate suplimentar, şi comunică OD valoarea acceptată a investiţiilor, precum şi amortizarea aferentă.
(2) Corespunzător investiţiilor realizate şi verificate conform alin. (1), dacă valoarea anuală realizată este mai mică decât 80% din valoarea anuală aprobată anterior, ANRE efectuează în anul respectiv corecţiile de amortizare şi rentabilitate aferente investiţiilor respective, prin aplicarea formulei de la art. 94.
(3) Investiţiile realizate aprobate în cursul unei perioade de reglementare sunt incluse în calculul BAR, conform formulei de la art. 54.
Art. 94. - (1) Corecţia ∆VI_t+1 a venitului reglementat al anului t+1 cu valoarea investiţiilor realizate în anul t-1 se calculează cu formula:

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru investiţiile realizate în ultimii 2 ani ai unei perioade de reglementare.
Art. 95. - Corecţia de venituri ∆VI_t+1 rezultată din nerealizarea în oricare an t-1 al perioadei de reglementare p a investiţiilor aprobate de autoritatea competentă este redusă din venitul reglementat al anului t+1, în termeni nominali ai anului t+1.
Art. 96. - (1) OD transmit până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare veniturile din energia reactivă, realizate în primele 8 luni aferente anului t şi ultimele 4 luni ale anului t-1, conform anexei nr. 7.
(2) Pentru ultimele 4 luni ale anului t se utilizează valorile obţinute prin împărţirea la 3 a valorii anuale a veniturilor din energia reactivă aferente anului t, prognozate la începutul perioadei de reglementare.
(3) Pentru corecţia veniturilor din energia reactivă aferente anului t se utilizează valoarea veniturilor realizate în primele 8 luni ale anului t şi cele prognozate în anul de referinţă pentru ultimele 4 luni ale anului t, calculate conform prevederilor alin. (2).
(4) Corecţia veniturilor din energia reactivă aferente ultimelor 4 luni ale anului t se efectuează în anul t+1.
Art. 97. - Anual, ANRE alocă utilizatorilor 50% din profitul brut obţinut de OD din alte activităţi reglementate şi nereglementate pentru care se utilizează active care sunt incluse în BAR.
Art. 98. - Venitul reglementat se limitează utilizând următoarea formulă:

7.4. Calitatea serviciului de distribuţie
Art. 99. - Indicatorii de performanţă ai serviciului de distribuţie sunt stabiliţi şi monitorizaţi conform standardului de performanţă.
Art. 100. - (1) Începând cu cel de-al doilea an al celei de a treia perioade de reglementare, ANRE introduce în calculul tarifelor de distribuţie un factor de corecţie S privind respectarea nivelului minim de calitate impus prin standardul de performanţă al serviciului de distribuţie a energiei electrice. Prin factorul S se aplică premierea/penalizarea OD pentru depăşirea/nerespectarea calităţii serviciului de distribuţie prestat faţă de cea stabilită prin standardul de performanţă.
(2) Factorul S se determină conform unei metodologii de calcul elaborate de ANRE.
Art. 101. - Nivelul anual al volumului de venituri asociat premierii/penalizării pentru depăşirea/nerespectarea indicatorilor de calitate nu depăşeşte 4% din venitul reglementat şi este stabilit printr-un proces consultativ.
8. Tarifele de distribuţie
Art. 102. - Tarifele activităţii de distribuţie acoperă costurile eficiente ale OD asociate realizării serviciului de distribuţie a energiei electrice.
Art. 103. - Tarifele pentru serviciul de distribuţie pot fi de tip monom sau binom şi sunt diferenţiate pe OD şi pe niveluri de tensiune.
Art. 104. - Tariful specific de distribuţie se calculează pentru fiecare nivel de tensiune, ca raport dintre venitul reglementat şi cantitatea de energie electrică distribuită la acest nivel de tensiune, pe perioada de calcul.
Art. 105. - (1) Începând cu cea de a treia perioadă de reglementare, tarifele de distribuţie pot varia de la un an la altul în termeni reali cu cel mult 10% pentru fiecare dintre tarifele specifice de distribuţie şi 7% pentru tariful mediu ponderat.
(2) Autoritatea competentă poate impune şi limitări valorice ale nivelurilor preţurilor/tarifelor ce compun coşul de tarife plafon.
(3) În cazul limitării tarifelor conform alin. (1) şi (2), diferenţa de venituri se regularizează în anul/anii următor/următori, în limita plafonului stabilit de creştere a tarifelor.
Art. 106. - Autoritatea competentă poate impune plafonări suplimentare ale preţurilor/tarifelor reglementate pentru evitarea subvenţiilor între diverse niveluri de tensiune.
8.1. Alocarea costurilor şi aplicarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie
Art. 107. - Alocarea costurilor şi stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie se efectuează conform anexei nr. 1.
9. Transmiterea datelor şi informaţiilor la autoritatea competentă pentru aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie
Art. 108. - (1) Informaţiile transmise de OD la autoritatea competentă se bazează pe proceduri interne pentru înregistrarea şi păstrarea datelor şi sunt însoţite de explicarea ipotezelor ce stau la baza obţinerii datelor transmise.
(2) Aceste informaţii sunt în conformitate cu:
a) legislaţia contabilă în vigoare în România;
b) regulile şi practicile contabile interne ale OD;
c) orice altă reglementare emisă de autoritatea competentă.
Art. 109. - Înainte de începerea unei noi perioade de reglementare p+1, OD transmite la ANRE, până la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a ultimului an al perioadei de reglementare p, următoarele documente şi informaţii:
a) solicitarea de aprobare a tarifelor cu specificarea exactă a valorilor solicitate, cu respectarea limitării impuse coşului de tarife;
b) date generale, conform anexei nr. 3;
c) costurile şi veniturile reglementate, conform anexei nr. 4;
d) programul de investiţii cu detalierea costului estimat, a surselor de finanţare şi a amortizării aferente noilor investiţii, conform anexei nr. 5;
e) bilanţul de energie, conform anexei nr. 6;
f) considerentele care au stat la baza fundamentării prognozei de energie electrică distribuită şi metoda de prognoză utilizată;
g) alte date, conform anexei nr. 7;
h) programul de investiţii detaliat, conform anexei nr. 10;
i) descrierea şi justificarea metodelor folosite pentru alocarea costurilor, în funcţie de tipul de tarif de distribuţie aplicat, respectiv structura coşului de tarife, inclusiv alte documente relevante;
j) o scrisoare de consimţământ semnată de conducătorul societăţii privind posibila publicare a datelor transmise cu specificarea, după caz, a acelor date care au caracter confidenţial sau de secret de serviciu, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 110. - Pentru aprobarea anuală a tarifelor, operatorul de distribuţie furnizează autorităţii competente, până cel mai târziu la data de 1 octombrie (dată de înregistrare la ANRE) a anului curent t:
a) datele necesare corecţiei cantităţilor de energie electrică distribuită, a CPT reglementat (cantitate şi preţ), conform anexei nr. 8;
b) datele necesare corecţiei costurilor de operare şi mentenanţă necontrolabile, a veniturilor din energie reactivă şi a profitului din alte activităţi, conform anexei nr. 9;
c) datele necesare corecţiei de venituri aferente nerealizării planului de investiţii;
d) alte date pe care ANRE le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor.
Art. 111. - Anexele prevăzute la art. 109 şi 110 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehno-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.
Art. 112. - Autoritatea competentă poate solicita sau efectua independent verificări şi/sau auditare pentru oricare din informaţiile pe care le-a solicitat sau care i-au fost furnizate conform prevederilor prezentei metodologii.
Art. 113. - (1) Operatorul de distribuţie are obligaţia să transmită autorităţii competente orice informaţii şi documente suplimentare pe care aceasta le consideră necesare pentru aprobarea tarifelor de distribuţie.
(2) Termenele stabilite de autoritatea competentă (ca dată de intrare ANRE) pentru transmiterea datelor şi informaţiilor sunt obligatorii, orice informaţii sau documente transmise ulterior termenului precizat de ANRE nu mai sunt luate în considerare.
(3) Autoritatea competentă monitorizează costurile şi veniturile operatorului de distribuţie, conform reglementărilor în vigoare.
(4) Informaţiile furnizate anual sau pentru o perioadă de reglementare vor fi considerate ca acceptate în cazul în care autoritatea competentă nu a cerut în scris vreo adăugire sau modificare în termen de 30 de zile de la data înregistrării la ANRE a ultimelor date şi/sau informaţii de la operatorii de distribuţie.
Art. 114. - După fiecare perioadă de reglementare, autoritatea competentă iniţiază un proces de consultare cu operatorii de distribuţie privind nivelul costurilor şi veniturilor realizate în perioada de reglementare anterioară, precum şi propunerile pentru perioada următoare.
Art. 115. - Pe baza analizei efectuate pentru stabilirea tarifelor, în perioada 15 noiembrie-1 decembrie a fiecărui an, au loc discuţii la autoritatea competentă cu fiecare operator de distribuţie, în scopul prezentării rezultatelor analizei efectuate pentru stabilirea nivelului tarifelor de distribuţie pentru următorul an.
10. Dispoziţii finale
Art. 116. - Anul 2013 reprezintă an de trecere de la perioada a doua de reglementare la perioada a treia de reglementare.
Art. 117. - Pentru determinarea corecţiei de venituri aferente anului 2013 se aplică Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2012 pentru aprobarea tarifelor specifice pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice prestat de operatorii principali de distribuţie a energiei electrice şi se vor adăuga corecţiile stabilite la art. 83 alin. (1) lit. d) şi f).
Art. 118. - La determinarea punctului de referinţă pentru costul de operare şi mentenanţă controlabil precizat la art. 27 alin. (2) pentru perioada a treia de reglementare anul de referinţă este anul 2013.
Art. 119. - La stabilirea bazei reglementate a activelor prognozate pentru perioada a treia de reglementare se ia în considerare valoarea noilor investiţii realizate şi recunoscute de ANRE în anul 2013 şi amortizarea aferentă acestora.
Art. 120. - Diferenţa de venit rezultată în urma determinării corecţiilor aferente perioadei a doua de reglementare, precum şi a celor aferente anului 2013 va fi repartizată uniform în perioada a treia de reglementare.
Art. 121. - La calculul rentabilităţii bazei reglementate a activelor prognozate pentru perioada a treia de reglementare se consideră bază reglementată a activelor conform art. 119.
Art. 122. - Rata Reglementată a Activelor (RRR) pentru operatorii de distribuţie, exprimată în termeni reali, înainte de impozitare, este de 8,52% pentru anul 2013 şi pentru fiecare an al celei de-a treia perioade de reglementare (2014-2018).
Art. 123. - Anul de referinţă pentru programul de reducere a CPT pentru perioada a treia de reglementare este anul 2013.
Art. 124. - (1) În anul 2014, ANRE realizează prin intermediul unui consultant un studiu privind evaluarea CPT pentru reţelele electrice de distribuţie din fiecare zonă de licenţă, corelat cu condiţiile specifice acesteia.
(2) Începând cu anul 2015, în urma rezultatelor studiului menţionat la alin. (1), ANRE poate modifica programele de reducere anuală a CPT reglementat stabilite conform art. 38.
Art. 125. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1
la metodologie
Alocarea costurilor şi stabilirea tarifelor pentru serviciul de distribuţie
1. a) Operatorul de distribuţie realizează structura şi nivelul tarifelor ce formează coşul de tarife plafon.
b) Autoritatea competentă are responsabilitatea controlului alocării costurilor şi a calculului tarifelor, transmise de operatorul de distribuţie, în conformitate cu prevederile metodologiei.
2. În stabilirea structurii şi nivelului tarifelor de distribuţie operatorul de distribuţie are în vedere condiţiile tehnico-economice ale reţelei de distribuţie şi gradul de suportabilitate a consumatorilor, conform prevederilor art. 79 şi 105 din metodologie.
3. a) Metoda de alocare a costurilor adoptată de operatorul de distribuţie trebuie să fie pusă la dispoziţia autorităţii competente şi explicată în documentaţia transmisă pentru aprobarea tarifelor.
b) Metoda de alocare a costurilor rămâne neschimbată pe durata unei perioade de reglementare. Orice modificare a metodei de alocare a costurilor se poate face numai pentru următoarea perioadă de reglementare, după aprobarea explicită a autorităţii de reglementare.
4. Costurile justificate se alocă de către operatorii de distribuţie conform structurii stabilite a tarifelor de distribuţie.
5. a) Valoarea mijloacelor fixe care prin natura lor nu pot fi alocate direct unui nivel de tensiune se repartizează pe niveluri de tensiune folosindu-se drept cheie de alocare ponderea categoriei de instalaţii pe nivel de tensiune, din totalul categoriilor de instalaţii de distribuţie.
b) Autoritatea competentă are dreptul să analizeze şi să verifice dacă se respectă prevederile legale privind evitarea subvenţiei încrucişate.
6. La determinarea CPT pe niveluri de tensiune, pierderile în transformatoarele de putere se atribuie CPT aferent nivelului de tensiune inferior.
7. Pentru fiecare nivel de tensiune (precizat prin indicele „J“) se determină energia electrică distribuită prin acesta EJ, pentru serviciul de distribuţie prestat, exceptând energia tranzitată spre ceilalţi operatori de distribuţie şi/sau OTS.

8. a) În anul de referinţă al oricărei perioade de reglementare, operatorii de distribuţie sunt obligaţi să propună autorităţii competente o metodologie de alocare a costurilor de operare şi mentenanţă, a amortizării recunoscute de autoritatea competentă şi a rentabilităţii bazei reglementate a activelor pe niveluri de tensiune.
b) În lipsa propunerii, autoritatea competentă va impune o astfel de metodologie fără consultarea societăţilor de distribuţie.
9. Costul energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic reglementat se alocă pe niveluri de tensiune utilizându-se drept cheie de defalcare ponderea CPT (MWh) pe nivelul de tensiune respectiv în total CPT (MWh).
10. a) Tarifele de distribuţie aferente anului t+1 se obţin din venitul reglementat aferent anului t+1, care include corecţiile aferente anului t şi diferenţa de venituri din anul t rezultată ca urmare a aplicării limitării în anul t a tarifelor de distribuţie, cu respectarea formulei următoare:

b) Creşterea tarifului mediu ponderat (exprimat în termeni reali) nu poate depăşi de la un an la altul limitele impuse de ANRE, conform prevederilor metodologiei.
11. Tariful de distribuţie se aplică corespunzător nivelului de tensiune aferent punctului de delimitare dintre operatorul de distribuţie şi utilizator, prin însumarea tarifului specific aferent nivelului de tensiune, respectiv cu tarifele specifice aferente nivelurilor de tensiune superioare, cu respectarea prevederilor reglementărilor în vigoare.
12. Începând cu a treia perioadă de reglementare, tarifele de distribuţie pot fi de tip binom având în componenţă un termen exprimat în lei/MW şi un termen exprimat în lei/MWh.
ANEXA Nr. 2
la metodologie
Clasificarea şi duratele de funcţionare reglementate minime ale mijloacelor fixe

Cod mijloc fix Denumire mijloc fix DNF reglementată [ani]
Construcţii
1.1.3. Centrale hidroelectrice, staţii şi posturi de transformare, staţii de conexiuni, în afară de: 50
1.1.3.1. construcţii speciale metalice 40
1.1.3.2. construcţii speciale din beton 30
Construcţii pentru transportul energiei electrice
1.7.1.1. aeriene pe stâlpi din lemn 15
1.7.1.2. aeriene pe stâlpi metalici sau din beton armat 40
1.7.1.3. subterane 30
Instalaţii electrice de forţă
1.7.2.1. aeriene sau aparente 12
1.7.2.2. îngropate 12
1.7.2.3. în tub, canal sau tunel de protecţie 30
Maşini şi utilaje energetice
2.1.16.3.1. Transformatoare şi autotransformatoare 24
2.1.16.3.3. Baterii de acumulatoare; instalaţii de compensare a puterii reactive 12
2.1.16.5. Aparataje pentru staţii electrice şi posturi de transformare Echipamente pentru centrale termice, electrice şi nucleare 15
Aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice
2.2.3.2. Alte aparate şi instalaţii pentru măsurarea mărimilor electrice, electromagnetice şi radiometrice neregăsite în cadrul clasei 2.2.3. 15
2.2.3.1. Elemente Waston; aparate portabile 6
Echipamente electronice
2.2.9. Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat 6
Mijloace de transport
2.3.2.1.1. autoturisme, în afară de: 8
2.3.2.2.9.3. alte autovehicule cu destinaţie specială 10
3.1.1. Mobilier (inclusiv mobilierul comercial şi hotelier) 15
3.2.2. Aparate de telecomunicaţii pentru birou: aparate telefonice, aparate telefax, aparate telex, instalaţii de comandă prin radio, aparate de căutat persoane etc. 8
3.3.5. Sisteme pentru identificarea şi controlul accesului, supraveghere şi alarmă la efracţie 12
2.1.17.3.1. Aparate de climatizare 10
2.1.17.3. Ventilatoare, aeroterme şi microcentrale termice murale sau de pardoseli 10
Licenţe şi sisteme informatice 6


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 72/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 72 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 72/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu