Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1650 din 21 iunie 2010

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Justitiei

ACT EMIS DE: MINISTERUL JUSTITIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 455 din 5 iulie 2010In temeiul dispoziţiilor art. 13 şi art. 23 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 3. - Compartimentele din Ministerul Justiţiei vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,

Cătălin Marian Predoiu

ANEXA

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Ministerului Justiţiei

TITLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Ministerul Justiţiei, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcţionare a sistemului judiciar şi la asigurarea condiţiilor înfăptuirii justiţiei ca serviciu public, apărarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti.

Art. 2. - (1) Organizarea şi funcţionarea ministerului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Competenţa şi atribuţiile ministerului sunt stabilite de dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale altor legi, ordonanţe ale Guvernului României, ale hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), precum şi de cele ale prezentului regulament.

TITLUL II

Conducerea ministerului

CAPITOLUL I

Ministrul justiţiei

Art. 3. - (1) Conducerea ministerului se exercită de ministrul justiţiei.

(2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniile de competenţă ale ministerului, atribuţiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, cu instituţiile Uniunii Europene (UE) şi cu alte organizaţii internaţionale, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate.

Art. 5. - (1) Ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite, în condiţiile legii.

(2) Ministrul justiţiei, în calitate de ordonator principal de credite, poate delega, în condiţiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea şi repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general, precum şi altor persoane împuternicite special în acest scop.

CAPITOLUL II

Secretarii de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general

Art. 6. - (1) Ministrul justiţiei este ajutat în activitatea de conducere şi reprezentare a ministerului de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, precum şi de secretarul general al ministerului.

(2) Secretarii de stat şi subsecretarul de stat sunt numiţi prin decizie a primului-ministru şi desfăşoară activităţile stabilite prin ordin sau instrucţiune de către ministrul justiţiei, realizând operaţiunile care decurg implicit din acestea.

(3) Prin ordin, ministrul justiţiei stabileşte condiţiile în care, în perioada absenţei sale, secretarul de stat care îl înlocuieşte exercită atribuţiile ce îi revin în această calitate.

Art. 7. - Ministrul justiţiei poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministrul justiţiei şi secretarii de stat, va coordona activitatea celorlalţi secretari de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului justiţiei şi îi va îndruma în realizarea acestora.

Art. 8. - (1) Ministrul justiţiei poate delega prin ordin oricare dintre atribuţiile de conducere, reprezentare şi angajare a ministerului în primul rând secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general sau altor angajaţi ai ministerului.

(2) Pentru lucrările din activitatea curentă care nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuţii din competenţa ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări, directorilor generali şi altor categorii de personal din cadrul ministerului.

Art. 9. - Secretarii de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general coordonează compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justiţiei şi activităţile stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 10. - Secretarii de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general emit dispoziţii şi rezoluţii scrise.

Art. 11. - Secretarul general este înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.

Art. 12. - Secretarul general exercită următoarele atribuţii principale:

a)  coordonează buna funcţionare a compartimentelor şi activităţilor cu caracter funcţional din cadrul ministerului şi asigură legătura operativă dintre ministrul justiţiei şi conducătorii tuturor compartimentelor din minister şi ai unităţilor subordonate acestuia;

b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, în probleme de interes comun;

c)  primeşte şi transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative iniţiate de minister şi asigură avizarea actelor normative primite de la alţi iniţiatori;

d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative iniţiate de minister, pentru a fi discutate în şedinţa Guvernului;

e)   urmăreşte şi asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost iniţiate de minister;

f)   monitorizează şi controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;

g) informează ministrul justiţiei asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;

h) organizează evidenţa şi constituirea structurilor din minister şi a celor care se constituie de alte autorităţi publice centrale cu participarea ministrului justiţiei;

i) asigură comunicarea în interiorul ministerului şi cu alte ministere, autorităţi publice sau instituţii ale administraţiei centrale şi cu ONG-uri;

j) elaborează proiecte de ordine ale ministrului justiţiei, în domeniul său de activitate, precum şi în alte materii dispuse de ministrul justiţiei;

k) reprezintă ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiţiei, în relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii publice şi cu persoanele fizice şi juridice.

Art. 13. - Secretarul general îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiţiei.

CAPITOLUL III

Colegiul ministerului

Art. 14. - (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.

(2) Colegiul ministerului are în componenţa sa secretarii de stat, secretarul general, consilieri şi conducătorii compartimentelor din minister.

(3)  Ministrul justiţiei poate dispune ca la lucrările Colegiului ministerului să participe şi alte persoane, atunci când, în opinia sa, situaţia o impune.

(4)  Colegiul ministerului se întruneşte ori de câte ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului şi politicile acestuia.

(5)   Convocarea şi agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de către ministrul justiţiei, lucrările se conduc de către acesta sau de către un secretar de stat desemnat în acest scop.

Art. 15. - (1) In cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activităţile ministerului, se realizează o informare asupra activităţilor desfăşurate şi asupra proiectelor viitoare ale ministerului şi se identifică soluţii sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei ministrului justiţiei.

(2)    Discuţiile din cadrul Colegiului ministerului se consemnează în scris, iar consemnările se transmit ministrului justiţiei, precum şi compartimentelor interesate.

(3) In cazul în care realizarea unei lucrări este de competenţa mai multor compartimente, ministrul justiţiei va desemna un coordonator care răspunde de efectuarea lucrării.

(4)  Săptămânal, secretarii de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul şi stadiul de realizare a activităţilor dezbătute în şedinţele Colegiului ministerului şi îl informează pe ministrul justiţiei cu privire la acestea.

(5)    Conducerile compartimentelor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiţii şi la termen a activităţilor date în sarcina acestora.

TITLUL III

Corpul de consilieri ai ministrului şi cabinetele demnitarilor

CAPITOLUL I

Corpul de consilieri ai ministrului

Art. 16. - Consilierii ministrului sunt numiţi de ministrul justiţiei şi funcţionează în subordinea directă a acestuia.

Art. 17. - Consilierii ministrului îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) efectuează sau participă, din dispoziţia ministrului justiţiei, la realizarea unor studii, evaluări, la elaborarea unor proiecte de acte normative sau lucrări de sinteză legate de specificul activităţii ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului sau al altor ministere, instituţii sau autorităţi publice;

b)   examinează şi propun soluţii în probleme privind organizarea şi funcţionarea justiţiei ca serviciu public, precum şi în legătură cu organizarea şi funcţionarea unităţilor subordonate ministerului;

c)   informează ministrul justiţiei asupra posibilităţilor de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi străini şi alte persoane primite în audienţă, colaborând în acest caz cu celelalte compartimente din minister;

d) îl sesizează cu operativitate pe ministrul justiţiei cu privire la evenimentele deosebite care se produc în minister sau în unităţile subordonate acestuia;

e) colaborează cu personalul din cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente;

f) colaborează cu orice instituţie publică sau neguvernamentală, în scopul îndeplinirii sarcinilor ministerului;

g) prezintă ministrului justiţiei documente şi lucrări întocmite de Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi efectuează lucrări în legătură cu acestea;

h) prezintă ministrului justiţiei corespondenţa primită la cabinet şi, după caz, întocmesc răspunsurile;

i) prezintă ministrului justiţiei proiectele de acte normative iniţiate de minister sau transmise, spre avizare, de către alte instituţii publice şi, după caz, formulează observaţii cu privire la acestea;

j) însoţesc demnitarul care participă la şedinţele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizând sarcinile care se impun în timpul acestor şedinţe;

k) colaborează cu direcţia de specialitate din minister pentru pregătirea lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii; participă la şedinţele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea demnitarului;

l) primesc de la secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general, directorii generali şi conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justiţiei;

m) colaborează cu direcţiile de specialitate la elaborarea de studii şi formularea de propuneri în legătură cu obligaţiile ce revin ministerului şi autorităţilor judiciare în relaţia cu organismele internaţionale şi alte autorităţi străine, în probleme juridice cu elemente de extraneitate;

n) îndeplinesc orice alte sarcini încredinţate de ministrul justiţiei.

CAPITOLUL II

Cabinetele demnitarilor

Art. 18. - (1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justiţiei si cabinetele secretarilor de stat.

(2)  Cabinetele demnitarilor sunt organizate şi funcţionează potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administraţia publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare.

(3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde următoarele funcţii: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum şi curier personal.

Art. 19. - (1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din funcţie numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcţionează.

(2)   Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îşi desfăşoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condiţiile legii, pe durata mandatului demnitarului în subordinea căruia îşi desfăşoară activitatea, şi se supune legislaţiei muncii şi, după caz, legislaţiei speciale.

(3)  In cadrul cabinetelor demnitarilor îşi pot desfăşura activitatea şi judecători şi procurori detaşaţi, conform Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)     Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îndeplineşte sarcinile stabilite de aceştia.

TITLUL IV

Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului

Art. 20. - (1) Desemnarea reprezentanţilor ministerului în comisii, comitete, consilii şi alte structuri de colaborare sau decizie, naţionale sau internaţionale, în care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justiţiei.

(2)  Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justiţiei rapoarte privind activitatea în structurile în care au fost desemnate.

(3)  Prin ordin sau instrucţiune a ministrului justiţiei se pot organiza grupuri de lucru temporare şi funcţionale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operaţiuni în domeniile de competenţă ale ministerului.

CAPITOLUL I

Comitetul de securitate şi sănătate în muncă

Art. 21. -In cadrul ministerului funcţionează, potrivit legii, Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, înfiinţat prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 22. - Comitetul de securitate şi sănătate în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi face propuneri privind politica de securitate şi sănătate în muncă şi planul de prevenire şi protecţie;

b)  urmăreşte realizarea planului de prevenire şi protecţie, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor acestuia şi eficienţa acestora din punctul de vedere al îmbunătăţirii condiţiilor de muncă;

c)   analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecinţele asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, şi face propuneri în situaţia constatării anumitor deficienţe;

d) analizează alegerea, cumpărarea, întreţinerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecţie colectivă şi individuală;

e)  analizează modul de îndeplinire a atribuţiilor care revin serviciului extern de prevenire şi protecţie, precum şi menţinerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;

f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ţinând seama de prezenţa grupurilor sensibile la riscuri specifice;

g) analizează cererile formulate de lucrători privind condiţiile de muncă şi modul în care îşi îndeplinesc atribuţiile persoanele desemnate şi/sau serviciul extern;

h) urmăreşte modul în care se aplică şi se respectă reglementările legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă şi inspectorii sanitari;

i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale, precum şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi propune introducerea acestora în planul de prevenire şi protecţie;

j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale şi a evenimentelor produse şi poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;

k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucţiunilor proprii şi a celor de lucru şi întocmeşte un raport scris privind constatările făcute;

l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate şi sănătate în muncă de către conducătorul unităţii cel puţin o dată pe an, cu privire la situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, la acţiunile care au fost întreprinse şi la eficienţa acestora în anul încheiat, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protecţie ce se va realiza în anul următor.

CAPITOLUL II

Sistemul de management al calităţii

Art. 23. - La nivelul ministerului funcţionează Sistemul de management al calităţii (SMC), reprezentând ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare pentru a demonstra capacitatea organizaţiei de a furniza servicii publice conforme cerinţelor beneficiarilor şi reglementărilor legale aplicabile.

Art. 24. - La nivelul ministerului funcţionează Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 25. - Persoanele care îndeplinesc funcţiile specifice SMC, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

CAPITOLUL III

Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ cu activitate temporară

Art. 26. - La nivelul ministerului funcţionează Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ cu activitate temporară, ca organisme abilitate în gestionarea şi asigurarea funcţiilor de sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă.

Art. 27. - Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă şi Centrul operativ cu activitate temporară fac parte din Sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă.

Art. 28. - Comitetul ministerial pentru situaţii de urgenţă are următoarele atribuţii principale:

a) informează Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare Comitetul Naţional, prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu privire la stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;

b)  elaborează regulamentele privind gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice tipurilor de risc din domeniile de competenţă ale ministerelor şi celorlalte instituţii publice centrale cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă şi le prezintă spre avizare Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi Comitetului Naţional;

c)  evaluează situaţiile de urgenţă produse în domeniile de competenţă, stabileşte măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgenţă din domeniul de competenţă al ministerului, şi propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgenţă;

d) analizează şi avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;

e)  informează Comitetul Naţional şi Colegiul ministerului asupra activităţii desfăşurate;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Naţional.

Art. 29. - Centrul operativ cu activitate temporară îndeplineşte, la declararea stării de alertă, atribuţiile Centrului operativ cu activitate permanentă, după cum urmează:

a) centralizează şi transmite operativ la centrul operaţional al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă date şi informaţii privind apariţia şi evoluţia stărilor potenţial generatoare de situaţii de urgenţă;

b)   monitorizează situaţiile de urgenţă şi informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi celelalte centre operaţionale şi operative interesate;

c)  urmăreşte aplicarea regulamentelor privind gestionarea situaţiilor de urgenţă şi a planurilor de intervenţie şi cooperare specifice tipurilor de riscuri;

d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispoziţiilor şi ordinelor, precum şi menţinerea legăturilor de comunicaţii cu centrele operaţionale şi operative implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgenţă şi cu dispeceratele proprii serviciilor şi forţelor care intervin în acest scop;

e)  centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcţiilor de sprijin pe timpul situaţiilor de urgenţă şi face propuneri pentru asigurarea lor;

f)  gestionează baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă;

g)   îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini privind managementul situaţiilor de urgenţă, prevăzute de lege şi în Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.

Art. 30. - Documentele şi baza de date referitoare la situaţiile de urgenţă, deţinute de Centrul operativ cu activitate temporară, se gestionează permanent de către o persoană desemnată în acest sens.

CAPITOLUL IV

Alte structuri permanente de lucru

SECŢIUNEA 1

Comisiile de disciplină

Art. 31. - Comisiile de disciplină au drept atribuţii principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care au fost sesizate şi propunerea de măsuri, potrivit legii.

Art. 32. - La nivelul ministerului funcţionează următoarele comisii de disciplină:

a)  Comisia de disciplină pentru personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, constituită în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.483/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie;

b) Comisia de disciplină pentru funcţionarii publici, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare şi funcţionare a comisiilor de disciplină, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  Comisia de disciplină pentru funcţionari publici cu statut special, constituită în baza Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.856/C/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 2-a

Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă

Art. 33. - Comisia pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă îşi desfăşoară activitatea în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 34. - (1) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă este asigurat de minister, în conformitate cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 148/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă este condus de preşedintele acesteia şi este coordonat de un secretar de stat din minister.

(3)  Secretariatul Comisiei pentru constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă cuprinde 7 persoane, personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, numite prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea preşedintelui comisiei, precum şi 4 persoane cu funcţia de secretar-dactilograf.

SECŢIUNEA a 3-a

Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu

Art. 35. - Comisia pentru atribuirea locuinţelor de serviciu are ca scop atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al ministerului.

Art. 36. -Atribuţiile, sarcinile şi responsabilităţile Comisiei pentru atribuirea locuinţelor de serviciu sunt stabilite prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 927/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuinţelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 4-a

Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar

Art. 37. - Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a)  centralizează solicitările argumentate corespunzător de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;

b)    comunică membrilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar solicitările centralizate;

c)    ia parte la lucrările Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar, prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei;

d)   elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi anexele acestora;

e)    realizează service-pack-uri pentru implementarea hotărârilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;

f)  comunică pachetele de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS către curţi de apel şi tribunale şi ia măsuri pentru aplicarea acestora;

g)  elaborează norme şi instrucţiuni de utilizare a aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar;

h) formulează propuneri de modificare şi completare a regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, pentru corelarea acestuia cu modul de gestionare a dosarelor în sistemul ECRIS şi în celelalte aplicaţii IT cu specific judiciar, şi le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicaţiei ECRIS şi celorlalte aplicaţii IT cu specific judiciar.

SECŢIUNEA a 5-a

Secretariatul Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar

Art. 38. - Secretariatul Comisiei de monitorizare şi implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, denumită în continuare Comisie, este asigurat de personalul din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei şi îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

a)  centralizează solicitările de discutare a specificaţiilor tehnice şi a proiectelor IT înaintate de instituţiile din sistemul judiciar;

b)   elaborează rapoartele de progres al procesului de informatizare;

c)  supune aprobării preşedintelui Comisiei propunerile de organizare a şedinţelor sau, după caz, convoacă Comisia;

d)  comunică membrilor Comisiei materialele primite de la instituţiile care au transmis materiale spre aprobare sau discutare ori, după caz, materialele elaborate de Direcţia tehnologia informaţiei ce se supun aprobării Comisiei;

e) verifică materialele primite, formulează observaţii, puncte de vedere de natură tehnică sau, după caz, procedurală, propune modificări şi completări ori, după caz, respingerea specificaţiilor tehnice sau a documentelor comunicate de celelalte instituţii;

f)  ia parte la lucrările Comisiei prin intermediul membrilor desemnaţi din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei;

g) elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei şi anexele acestora, atunci când este cazul;

h) comunică normele şi instrucţiunile aprobate de Comisie.

SECŢIUNEA a 6-a

Unitatea de incluziune socială

Art. 39. - Unitatea de incluziune socială, constituită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România, are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a excluziunii sociale;

b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională şi judeţeană;

c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială;

d)   elaborează sistemul informaţional privind datele cu relevanţă pentru domeniul incluziunii sociale;

e)  participă la procesul de consultare iniţiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în scopul eradicării sărăciei şi prevenirii excluziunii sociale;

f)  monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele şi indicatorii stabiliţi prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;

g)  elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Art. 40. - (1) Componenţa nominală a unităţii de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una este desemnată coordonator, şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) Coordonatorul unităţii de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naţionale privind incluziunea socială.

SECŢIUNEA a 7-a

Consiliul tehnico-economic

Art. 41. - Consiliul tehnico-economic al ministerului funcţionează ca structură de analiză şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice elaborate de proiectanţi de specialitate sau a altor documente ori documentaţii din domeniul investiţiilor publice, pentru obiectivele de investiţii sau lucrările de intervenţie finanţate din fonduri publice ori din credite externe contractate sau garantate de stat, aparţinând instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unităţilor subordonate acestuia, cu excepţia documentaţiilor tehnico-economice ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unitate care are Consiliu tehnico-economic propriu, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite.

Art. 42. - Atribuţiile, componenţa şi responsabilităţile Consiliului tehnico-economic sunt stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

SECŢIUNEA a 8-a

Structura de informare publică

Art. 43. - Structura de informare publică din minister are ca principal scop rezolvarea solicitărilor privind informaţiile de interes public şi organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare.

Art. 44. - Componenţa Structurii de informare publică din minister se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 45. -Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligaţia de a comunica datele şi informaţiile de interes public, în domeniul de activitate propriu, solicitate de Structura de informare publică, în termenele precizate de aceasta, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenţilor în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 9-a

Structura de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale

Art. 46. - Structura de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale are ca principal scop monitorizarea activităţii privind accesarea şi implementarea proiectelor finanţate din fonduri structurale ai căror beneficiari sunt ministerul şi instituţiile aflate în subordinea acestuia.

Art. 47. - Componenţa Structurii de monitorizare a proiectelor finanţate din fonduri structurale este asigurată din specialişti în domeniul managementului de proiect, resurse umane, tehnologia informaţiei, economic, probaţiune, planificare strategică şi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.

CAPITOLUL V

Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese

Art. 48. - (1) Implementarea prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi de interese în cadrul ministerului se asigură de către o persoană desemnată de directorul Direcţiei resurse umane, în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată.

(2) In exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, persoana desemnată potrivit alin. (1) este subordonată direct ministrului justiţiei, care răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acesteia.

(3) Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese se depun de către angajaţii ministerului care, potrivit legii, au această obligaţie, la persoana desemnată potrivit alin. (1).

Art. 49. -Atribuţiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese sunt prevăzute de lege.

Art. 50. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 49, se organizează evidenţe în condiţiile legii.

TITLUL V

Personalul cu funcţii de conducere din minister

CAPITOLUL I

Directorii generali, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului

Art. 51. - Directorii generali, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din subordinea directă a directorilor generali, din cadrul ministerului, organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentelor sau compartimentului pe care le/îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente.

Art. 52. - Directorii generali, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din subordinea directă a directorilor generali sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

Art. 53. - Directorii generali din cadrul ministerului îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)   coordonează activitatea compartimentelor aflate în subordine, prin repartizarea sarcinilor şi a oricăror lucrări aflate în competenţa acestora;

b)  realizează, împreună cu conducătorii compartimentelor din subordine, lucrările repartizate de conducerea ministerului, de o complexitate şi importanţă deosebită;

c)  urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a atribuţiilor de către fiecare compartiment din subordine;

d) asigură repartizarea echilibrată a sarcinilor, în funcţie de competenţele fiecărui compartiment din subordine, prin intermediul conducătorilor acestor compartimente;

e)   stabilesc, după caz, termenele pentru soluţionarea lucrărilor repartizate compartimentelor din subordine;

f)  urmăresc elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate compartimentelor din subordine;

g) verifică, avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite de compartimentele din subordine;

h) întocmesc fişa postului pentru şefii compartimentelor aflate în subordine;

i) îndeplinesc sarcinile încredinţate de conducerea ministerului şi răspund pentru îndeplinirea acestora;

j) evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a conducătorilor compartimentelor din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;

k) avizează propunerile formulate de şefii compartimentelor din subordine, referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării acestora;

l) gestionează modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite în cadrul şedinţelor Colegiului ministerului, pentru compartimentele din subordine;

m) avizează, în funcţie de competenţele compartimentelor pe care le coordonează, proiectele de acte normative elaborate în cadrul ministerului;

n) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia şi obiectivele ministerului în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit priorităţilor stabilite de conducerea ministerului;

o)  asigură reprezentarea instituţiei, pe bază de mandat, la evenimente organizate pe plan intern şi extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

p) asigură reprezentarea instituţiei în relaţia cu mass-media, numai sub coordonarea Biroului mass-media şi conform atribuţiilor stabilite de conducerea ministerului;

q) asigură o bună colaborare cu Biroul mass-media şi informează Biroul mass-media, în timp util, în legătură cu activităţile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;

r) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

Art. 54. - Directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din subordinea directă a directorilor generali îndeplinesc următoarele atribuţii:

a)  stabilesc măsurile necesare şi urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din planurile de management;

b)   organizează activitatea compartimentului pe care îl coordonează, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor;

c) întocmesc fişa postului pentru fiecare persoană aflată în subordine;

d)  repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul şefilor de serviciu ori şefilor de birou, stabilesc modul de soluţionare a acestora, prioritatea lor şi, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;

e)  urmăresc elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

f) verifică, avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;

g)  duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului şi răspund pentru îndeplinirea acestora;

h) realizează efectiv lucrările de o complexitate şi importanţă deosebită;

i) coordonează şi gestionează resursele umane existente la nivelul compartimentului, în sensul motivării acestora şi al identificării nevoii de perfecţionare individuală;

j) evaluează, în mod obiectiv şi în condiţiile legii, activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;

k) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare funcţionării compartimentului;

l) răspund de procesul de inventariere şi arhivare a lucrărilor prevăzute în nomenclatorul arhivistic şi de predarea acestora la arhiva ministerului;

m) răspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul direcţiei şi numesc câte un responsabil pe fiecare cameră cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise în acest sens;

n) propun periodic indicatorii de performanţă pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează şi le supun aprobării ministrului justiţiei, secretarului de stat, subsecretarului de stat sau directorului general;

o) participă la şedinţele Colegiului ministerului şi raportează modul de îndeplinire a sarcinilor transmise în aceste şedinţe;

p) duc la îndeplinire activităţile de implementare a studiilor şi proiectelor iniţiate de minister, în scopul eficientizării activităţii ministerului, unităţilor din subordinea acestuia şi instanţelor judecătoreşti, potrivit domeniului de activitate al fiecărui compartiment;

q) avizează, în funcţie de competenţe, proiectele de acte normative elaborate de alte compartimente din minister;

r) informează şi se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia şi obiectivele ministerului în ansamblu, precum şi de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit priorităţilor stabilite de conducerea ministerului;

s) asigură reprezentarea instituţiei, pe bază de mandat, la evenimente organizate pe plan intern şi extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;

t) asigură reprezentarea instituţiei în relaţia cu mass-media, numai sub coordonarea Biroului mass-media şi conform atribuţiilor stabilite de conducerea ministerului;

u) asigură o bună colaborare cu Biroul mass-media şi informează Biroul mass-media, în timp util, în legătură cu activităţile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice;

v) îndeplinesc orice alte atribuţii legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

Art. 55. - (1) In cazul absenţei din instituţie, directorii generali, directorii şi ceilalţi conducători ai compartimentelor din subordinea directă a directorilor generali pot delega, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere sau, în lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor/compartimentului pe care ie/îl coordonează, cu acordul acesteia, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.

(2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al compartimentelor sau, după caz, compartimentului pe care le/îl coordonează.

Art. 56. - Dispoziţiile art. 54 şi 55 se aplică, în mod corespunzător, şi conducătorilor compartimentelor aflate în subordinea directă a ministrului justiţiei.

CAPITOLUL II

Alte funcţii de conducere sau cu atribuţii de conducere

SECŢIUNEA 1

Şefii de serviciu

Art. 57. - Şefii de serviciu sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

Art. 58. - Şefii de serviciu îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora;

b)  avizează toate documentele care vizează activitatea serviciului;

c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciului pe care îl coordonează;

d)   realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită;

e)    prezintă şi susţin, după caz, conducătorilor de compartiment lucrările elaborate la nivelul serviciului;

f)  evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

g)  duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a compartimentului şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.

Art. 59. - (1) In cazul absenţei din instituţie, şefii de serviciu pot delega, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere sau, în lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea, cu acordul acesteia, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.

(2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al serviciului.

SECŢIUNEA a 2-a

Şefii de birou

Art. 60. - Şefii de birou sunt numiţi şi revocaţi din funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, în condiţiile legii.

Art. 61. - Şefii de birou îndeplinesc următoarele atribuţii:

a) repartizează lucrările şi îndrumă personalul din subordine în soluţionarea acestora;

b)  avizează toate documentele care vizează activitatea biroului;

c) participă, verifică şi răspund de realizarea în cele mai bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor repartizate biroului pe care îl coordonează;

d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului, precum şi pe cele de o complexitate şi importanţă deosebită;

e)    prezintă şi susţin, după caz, conducătorilor de compartiment lucrările elaborate la nivelul biroului;

f)  evaluează, în condiţiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul biroului, pe baza criteriilor de performanţă stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;

g)  duc la îndeplinire sarcinile încredinţate de conducerea ministerului sau a compartimentului şi răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competenţă.

Art. 62. - (1) In cazul absenţei din instituţie, şefii de birou pot delega, cu avizul şefului ierarhic superior, atribuţiile care le revin unei persoane cu funcţie de conducere sau, în lipsa acesteia, unei alte persoane din cadrul compartimentelor în care îşi desfăşoară activitatea, cu acordul acesteia, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens.

(2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuţiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al biroului.

SECŢIUNEA a 3-a

Managerul de contract

Art. 63. - Managerul de contract este persoana desemnată din partea compartimentului de specialitate beneficiar al unui contract încheiat de către Ministerul Justiţiei ca autoritate contractantă, care asigură implementarea contractului, în vederea atingerii scopului şi obiectivelor asumate.

Art. 64. - In exercitarea atribuţiilor sale, managerul de contract are următoarele atribuţii principale:

a)   urmăreşte derularea contractului, conform clauzelor contractuale, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care contractul a fost încheiat şi întocmeşte, după caz, rapoarte periodice privind derularea contractului;

b) aduce la cunoştinţa superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potenţial, care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar putea dăuna interesului public; acest eveniment poate consta în întârziere în executarea lucrărilor, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situaţii asemănătoare;

c) fundamentează, după caz, propunerile privind încheierea de acte adiţionale;

d) verifică şi certifică realitatea, regularitatea şi conformitatea lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;

e)  asigură constituirea unui fişier auditabil privind întreaga implementare a contractului, după semnarea acestuia şi până la efectuarea ultimei plăţi; fişierul auditabil va conţine o copie a contractului şi a tuturor documentelor care au legătură cu implementarea acestuia;

f)  arhivează originalul dosarului contractului şi urmăreşte înscrierea contractului şi a operaţiunilor legate de acesta în registrul contractelor; predă la arhivă toate documentele elaborate în executarea şi în legătură cu contractul, conform procedurii scrise elaborate în acest sens.

TITLUL VI

Categoriile de personal din cadrul ministerului

Art. 65. -In minister sunt încadrate următoarele categorii de personal:

a)  personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor;

b) funcţionari publici;

c) manageri publici;

d) funcţionari publici cu statut special;

e) inspectori de probaţiune;

f) consilieri pentru afaceri europene;

g) personal contractual.

Art. 66. - (1) Personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului, se face prin concurs, în condiţiile legii.

(3) Numirea, promovarea şi evaluarea activităţii profesionale a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor se realizează potrivit legii.

(4) Salarizarea şi alte drepturi ale personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor se stabilesc potrivit legii.

(5)  Răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor este reglementată de lege.

Art. 67. - (1) Funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)   Ocuparea unei funcţii publice vacante, din cadrul ministerului, se face prin concurs, în condiţiile legii.

(3) Numirea, promovarea şi evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici se realizează potrivit legii.

(4)  Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici se stabilesc potrivit legii.

(5)  Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este reglementată de lege.

Art. 68. - (1) Managerii publici îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcţionarului public denumit manager public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Managerul public îşi desfăşoară activitatea, potrivit legii, în subordinea directă a unui înalt funcţionar public sau, după caz, în subordinea unui funcţionar public de conducere care ocupă o funcţie publică cel puţin la nivelul funcţiei de director ori o funcţie publică specifică asimilată acesteia.

Art. 69. - (1) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul ministerului îşi desfăşoară activitatea în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată.

(2)  Numirea în funcţie, avansarea şi evaluarea activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special se realizează potrivit legii.

(3)  Salarizarea şi alte drepturi ale funcţionarilor publici cu statut special se stabilesc potrivit legii.

(4) Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici cu statut special este reglementată de lege.

Art. 70. - (1) Inspectorii de probaţiune îşi desfăşoară activitatea  în  temeiul   Legii   nr.   123/2006   privind  statutul personalului din serviciile de probaţiune, precum şi al altor acte normative care reglementează activitatea specifică serviciilor de probaţiune.

(2)  Numirea în funcţie, promovarea în grad profesional şi evaluarea performanţelor profesionale ale inspectorilor de probaţiune se realizează potrivit legii.

(3) Salarizarea şi alte drepturi ale inspectorilor de probaţiune se stabilesc potrivit legii.

(4)  Răspunderea disciplinară a inspectorilor de probaţiune este reglementată de lege.

Art. 71. - (1) Consilierii pentru afaceri europene îşi desfăşoară activitatea în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Consilierii pentru afaceri europene sunt specialişti cu atribuţii în domeniul realizării programelor şi reformelor necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al UE.

(3)   Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile şi exercitând obligaţiile ce decurg din această calitate.

(4) Salarizarea şi alte drepturi ale consilierilor pentru afaceri europene sunt stabilite potrivit legii.

(5)  Răspunderea disciplinară a consilierilor pentru afaceri europene este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 72. - (1) Personalul din aparatul propriu al ministerului care efectuează activităţi de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de deservire este angajat cu contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Numirea personalului prevăzut la alin. (1) se face prin concurs, în condiţiile legii.

(3)  Salarizarea personalului prevăzut la alin. (1) şi alte drepturi se stabilesc potrivit legii.

(4)  Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

TITLUL VII

Compartimentele din cadrul ministerului

CAPITOLUL I

Dispoziţii comune

Art. 73. - Compartimentele din structura organizatorică a ministerului şi modul de subordonare a activităţii acestora sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 74. - (1) Atribuţiile compartimentelor din structura organizatorică a ministerului se stabilesc prin prezentul regulament.

(2) Atribuţiile corespunzătoare funcţiilor din structura organizatorică a ministerului se stabilesc prin fişele posturilor, elaborate în baza prezentului regulament.

Art. 75. - Compartimentele de specialitate juridică din cadrul ministerului sunt următoarele:

a) Corpul de control al ministrului;

b) Direcţia elaborare acte normative;

c) Direcţia avizare acte normative;

d) Direcţia contencios;

e) Direcţia servicii conexe;

f) Direcţia de probaţiune;

g) Direcţia pentru reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei;

h) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului;

i) Direcţia drept internaţional şi tratate;

j) Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice;

k) Direcţia resurse umane;

l) Direcţia programe europene.

CAPITOLUL II

Corpul de control al ministrului

Art. 76. - (1) Corpul de control al ministrului este compartimentul care îndeplineşte, potrivit prevederilor legale, atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale ministerului.

(2)  Corpul de control al ministrului este o structură de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct ministrului justiţiei.

(3) Corpul de control al ministrului îşi exercită atribuţiile prin inspectori şi este condus de un inspector-şef.

Art. 77. - (1) In exercitarea atribuţiilor sale, Corpul de control al ministrului are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.

(2)    Instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate să transmită, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al Corpului de control al ministrului în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea realizării atribuţiilor sale.

(3) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al ministrului îşi va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu avizul ministrului justiţiei, persoane specializate din cadrul ministerului, instituţiilor sau al unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia.

Art. 78. - Corpul de control al ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului;

b) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, verificări şi controale la nivelul ministerului, al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;

c) îndeplineşte, în baza ordinului ministrului justiţiei, activităţi de verificare şi control în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de către personalul din cadrul ministerului şi al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia şi face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificărilor;

d) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activităţii notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

e)  analizează, din dispoziţia ministrului justiţiei, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti şi prezintă propuneri privind măsurile ce urmează a fi dispuse ca urmare a acestor controale;

f) examinează şi soluţionează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, precum şi la alte domenii de competenţă ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlăturare a deficienţelor constatate, după caz;

g) efectuează, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva executorilor judecătoreşti, în condiţiile legii;

h) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în unităţile sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenţie, a drepturilor şi libertăţilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia; în acest sens, îşi poate asocia specialişti din cadrul ministerului pentru realizarea activităţilor de control;

i) analizează concluziile inspecţiilor efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare de către Direcţia inspecţie penitenciară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi prezintă, după caz, propuneri ministrului justiţiei privind oportunitatea fundamentării unei acţiuni de control;

j) verifică, în baza ordinului ministrului justiţiei, modul în care unităţile penitenciare îşi îndeplinesc sarcinile care le revin în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi condiţiile administrative asigurate deţinuţilor prezentaţi la respectivele organe judiciare;

k) examinează şi soluţionează, în limita competenţelor, petiţiile, cererile şi sesizările adresate ministerului de către persoanele private de libertate, de către membrii de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice sau juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor măsuri educative aplicate minorilor şi la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administraţiei penitenciare;

l) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc definitiv sau stagiar şi, respectiv, de notar public definitiv sau stagiar;

m) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare sau avansare a personalului din cadrul ministerului, precum şi din instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;

n) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracţionale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul regulament;

o) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfăptuire a justiţiei, a activităţii sistemului penitenciar, a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la organizarea şi exercitarea profesiilor de notar public şi de executor judecătoresc;

p) formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative ce vizează activitatea notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, activitatea de înfăptuire a justiţiei, activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;

q) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la proiectele finanţate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum şi de instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;

r) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.

Art. 79. - La nivelul Corpului de control al ministrului sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)   registrul de intrare-ieşire corespondenţă a lucrărilor compartimentului;

c)  condica de predare a corespondenţei ce urmează a fi expediată în regim de documente clasificate;

d)  condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;

e)    condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;

f)  condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;

g)   registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment;

h) condica de prezenţă.

CAPITOLUL III

Departamentul de audit public intern

Art. 80. - (1) Departamentul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directă a ministrului şi desfăşoară o activitate independentă şi obiectivă, destinată îmbunătăţirii sistemelor şi activităţilor din aparatul propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia şi al instanţelor judecătoreşti.

(2) Activitatea de audit intern nu reprezintă activitate de control, ci de îndrumare şi sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor.

Art. 81. - Departamentul de audit public intern are următoarele atribuţii:

a)   efectuează activităţi de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului propriu al ministerului, în cadrul unităţilor subordonate acestuia şi în instituţiile publice din sistemul justiţiei, care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit intern - fără a interveni în actul de judecată şi în cariera profesională a judecătorilor - finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Prin activităţile de audit intern se evaluează dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

b) coordonează din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea de audit intern a compartimentelor de audit intern din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al unităţilor subordonate ministerului;

c) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situaţia în care sunt constituite la nivelul curţilor de apel şi la nivelul unităţilor subordonate ministerului, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;

d) desfăşoară audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern;

e)     consiliază conducerea ministerului, a unităţilor subordonate acestuia şi a instituţiilor publice din sistemul justiţiei, respectiv tribunale şi curţi de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfecţiona activităţile acestora şi de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică, pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare;

f) elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobă de ministrul justiţiei, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;

g) elaborează instrucţiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activităţile desfăşurate de compartiment, care se aprobă de ministrul justiţiei;

h) elaborează proiectul planului anual de audit intern şi al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;

i) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

j) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;

k) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern;

l) raportează imediat ministrului justiţiei şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor, în cazul în care constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi;

m) monitorizează implementarea de către entităţile auditate a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern.

Art. 82. - (1) Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.

(2) Departamentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)  angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b)  plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c)  vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

d)  concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

e)   constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

Art. 83. - La nivelul Departamentului de audit public intern sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b) condica de predare a documentelor către auditorii interni din cadrul compartimentului;

c)    condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister, cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;

d)  condica de expediere a corespondenţei către instituţiile aflate în subordonarea ministerului;

e) registrul de evidenţă a ordinelor elaborate de compartiment;

f) condica de prezenţă.

CAPITOLUL IV

Biroul mass-media

Art. 84. - Biroul mass-media îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) creează şi evaluează imaginea publică a politicii din domeniul justiţiei şi elaborează recomandările în consecinţă;

b) elaborează strategiile de comunicare;

c) organizează activităţile publice ale ministrului justiţiei şi ale altor reprezentanţi ai ministerului;

d) organizează conferinţele de presă ale ministerului;

e)  răspunde de asigurarea caracterului coerent şi unic al mesajului public al ministerului;

f) elaborează şi transmite comunicate de presă, fiind singurul compartiment din cadrul ministerului abilitat în acest sens;

g)  comunică Guvernului datele evoluţiei justiţiei, deciziile ministerului, progresele înregistrate în reforma şi integrarea europeană;

h) colaborează cu serviciile şi direcţiile similare din ministere şi Guvern;

i) elaborează revista presei şi sinteza ştirilor importante pentru justiţie;

j) semnalează consilierilor ministrului şi compartimentelor implicate din minister problematica acută din domeniul justiţiei abordată de mass-media;

k) participă la acţiunile ministerului având relevanţă informaţională;

l) asigură comunicarea internă între direcţiile ministerului;

m) produce, editează şi difuzează pliante, ghiduri şi materiale documentare pentru uz intern şi internaţional, în colaborare cu alte compartimente, după caz;

n) efectuează din dispoziţia ministrului justiţiei sau participă la efectuarea unor studii, evaluări, lucrări de sinteză privind reflectarea activităţii ministerului în mass-media;

o) informează ministrul justiţiei cu privire la posibilităţile de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanţi străini şi alte persoane primite în audienţă, colaborând, după caz, cu alte compartimente din minister;

p) sesizează cu operativitate ministrul justiţiei în legătură cu evenimentele deosebite care se produc în unităţile din subordinea ministerului;

q) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului, în domeniul său de competenţă.

Art. 85. - Purtătorul de cuvânt al ministerului îşi desfăşoară activitatea în cadrul Biroului mass-media şi este numit prin ordin al ministrului justiţiei. Purtătorul de cuvânt îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  propune strategia şi planurile de acţiune şi coordonează implementarea acestora în vederea îmbunătăţirii comunicării externe şi interne a ministerului;

b)  gestionează relaţiile cu presa prin acţiuni în principal proactive, fapt care se regăseşte în reflectarea corectă a punctelor de vedere ale ministerului;

c) se asigură că ministerul răspunde la solicitările presei în mod eficient şi că mesajele transmise sunt unitare şi coerente;

d)  evaluează riscurile imagologice şi propune măsuri de remediere;

e)  se implică în gestionarea situaţiilor de criză, propune şi implementează planuri de acţiune;

f)  participă la evenimente interne şi externe, relevante din punctul de vedere al comunicării;

g) exprimă, dacă este cazul, poziţia ministerului prin apariţii în presă, cu acordul ministrului justiţiei;

h) propune conducerii ministerului oportunităţi de comunicare externă şi îi pregăteşte pe reprezentanţii ministerului pentru apariţiile publice;

i) asigură legătura cu instituţiile subordonate ministerului;

j) asigură legătura cu alte ministere sau instituţii publice.

CAPITOLUL V

Direcţia generală legislaţie şi afaceri juridice

Art. 86. - Direcţia generală legislaţie şi afaceri juridice este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind:

a)    elaborarea proiectelor de acte normative privind funcţionarea sistemului judiciar şi înfăptuirea justiţiei ca serviciu public, constituirea şi coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri şi de alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei, evaluarea legislaţiei din sfera de competenţă a ministerului, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar şi cu tratatele şi convenţiile la care România este parte şi al tehnicii legislative, precum şi organizarea documentării juridice;

b)  avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome;

c)  asigurarea reprezentării ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia în raporturile lor cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, şi avizarea din perspectiva legalităţii a actelor cu caracter juridic încheiate de minister;

d)  aplicarea dispoziţiilor legale referitoare la notarii publici, executorii judecătoreşti, executorii bancari şi executorii organizaţiilor cooperatiste de credit, instituţiilor financiare nebancare şi ai societăţilor de microfinanţare;

e) coordonarea şi controlul activităţii serviciilor de probaţiune de pe lângă fiecare tribunal.

Art. 87. - Structura Direcţiei generale legislaţie şi afaceri juridice este următoarea:

a) Direcţia elaborare acte normative;

b) Direcţia avizare acte normative;

c) Direcţia contencios;

d) Direcţia servicii conexe;

e) Direcţia de probaţiune.

SECŢIUNEA 1

Direcţia elaborare acte normative

Art. 88. - Direcţia elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor şi funcţiilor ministerului privind elaborarea şi susţinerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, constituirea şi coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri, participarea, la solicitarea Guvernului, la elaborarea de acte normative iniţiate de alte autorităţi publice, precum şi organizarea documentării juridice.

Art. 89. - Direcţia elaborare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, care este autorizat, în exclusivitate, să editeze şi să publice ediţiile oficiale ale acestora;

b)  elaborează proiectele de acte normative în sfera sa de competenţă şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi tratate;

c) evaluează legislaţia, în sfera de competenţă a ministerului, din punctul de vedere al constituţionalităţii, al compatibilităţii cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internaţional la care România este parte, precum şi din punctul de vedere al tehnicii legislative şi propune Guvernului şi altor ministere sau autorităţi soluţii de îmbunătăţire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;

d)   formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competenţă, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;

e)  participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice;

f) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al ministerului;

g)  pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei şi asigură, după caz, participarea la acestea;

h) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;

i) veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile stabilite de lege;

j) urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;

k) editează buletine informative, culegeri de acte normative şi de practică judiciară, precum şi alte materiale din domeniul său de activitate.

Art. 90. - Structura Direcţiei elaborare acte normative este următoarea:

a) Serviciul de drept public;

b) Serviciul de drept privat;

c)  Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

§1. Serviciul de drept public

Art. 91. - Serviciul de drept public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;

b)   susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;

c) întocmeşte şi susţine proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinere în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi tratate;

d)  participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de specialitate din minister;

e)  pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, şi drept execuţional penal, şi asigură, după caz, participarea la acestea;

f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, drept execuţional penal, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;

g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;

h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;

i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate sau avizate în cadrul acesteia;

j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;

k) formulează răspunsuri la sesizările şi memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi la cele transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;

l) asigură participarea la seminarii, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;

m) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;

n) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

§2. Serviciul de drept privat

Art. 92. - Serviciul de drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuţiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanţială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competenţă al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanţele judecătoreşti şi alte instituţii interesate, precum şi specialişti cu reputaţie în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor şi participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanţială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;

b)   susţine, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanţială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituţională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum şi în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;

c) întocmeşte şi susţine proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituţională, susţinerea în vederea adoptării în Guvern şi aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susţinerea acestora se realizează împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului şi, respectiv, ai Direcţiei drept internaţional şi tratate;

d)  participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorităţi publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de resort din minister;

e)  pregăteşte sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil, drept procesual civil şi drept comercial, şi asigură, după caz, participarea la acestea;

f) întocmeşte sau contribuie la întocmirea elementelor de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, în domeniul de competenţă al direcţiei, îndeosebi drept civil, drept procesual civil, drept comercial, şi asigură, după caz, susţinerea lor în cadrul acestor reuniuni;

g) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;

h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;

i) din dispoziţia conducerii ministerului, întocmeşte note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei sau care privesc acte normative elaborate sau avizate în cadrul acesteia;

j) întocmeşte puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept şi proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoţită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare şi, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;

k) formulează răspunsuri sesizărilor şi memoriilor adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, precum şi celor transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluţionare serviciului şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acestuia;

l) asigură participarea la seminarii, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competenţa ministerului;

m) examinează cererile de recunoaştere a utilităţii publice asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de competenţă al ministerului, întocmeşte proiectele de hotărâri ale Guvernului şi notele de fundamentare ale acestora, dacă solicitările sunt întemeiate, sau, după caz, răspunsurile negative motivate;

n) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.

§3. Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale

Art. 93. - Serviciul judiciar, documentare, protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. atribuţii în materie judiciară:

a)  asigură legăturile funcţionale, sub aspectul administrării justiţiei şi a activităţilor judiciare, dintre minister şi instanţele judecătoreşti;

b) întocmeşte lucrările prin care ministerul solicită, din oficiu, strămutarea cauzelor penale;

c)  efectuează lucrările necesare pentru informarea Inaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor penale;

d)  întocmeşte răspunsurile la întrebările şi interpelările parlamentare adresate ministrului justiţiei şi formulează puncte de vedere la întrebările şi interpelările adresate primului-ministru, atunci când se solicită aceasta;

e)   urmăreşte evoluţia practicii judiciare şi formulează propuneri de promovare a recursurilor în interesul legii în toate ramurile de drept;

f) verifică punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti prin care s-a dispus măsura de siguranţă a internării medicale sau a obligării la tratament medical, împreună cu Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi cu Ministerul Sănătăţii;

g)  participă la întocmirea şi susţinerea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de celelalte servicii ale direcţiei;

h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister, precum şi la reclamaţiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului iniţiate de minister sau în colaborare cu acesta;

i) realizează culegeri de acte normative ori de câte ori din analiza practicii judiciare rezultă necesitatea unei mai bune cunoaşteri a legislaţiei într-un anumit domeniu;

j) desfăşoară, împreună cu celelalte servicii ale direcţiei, activităţile specifice necesare editării şi publicării ediţiilor oficiale ale codurilor şi ale altor acte normative de competenţa ministerului;

k) realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept sau instituţii ale dreptului, în vederea informării cu privire la modul de interpretare şi aplicare a dispoziţiilor legale de larg interes, formulării unor propuneri de modificare a dispoziţiilor legale şi întocmeşte studii de practică judiciară în toate ramurile de drept;

l) comunică instanţelor judecătoreşti deciziile pronunţate de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea recursurilor în interesul legii, precum şi deciziile Curţii Constituţionale, prin care au fost admise excepţiile de neconstituţionalitate invocate;

m) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;

n) examinează evoluţia fenomenului judiciar, observând reflectarea acestuia în doctrină şi jurisprudenţă, în toate domeniile dreptului, în special în privinţa respectării drepturilor omului, protecţiei minorilor, dreptului de proprietate, respectării drepturilor procesuale, insolvenţei, infracţiunilor de corupţie, şi realizează culegeri de practică judiciară, în urma selectării hotărârilor judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile prin care au fost soluţionate problemele de drept controversate;

2.  atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale:

a) întocmeşte avize consultative pentru soluţionarea cererilor de graţiere individuală, la solicitarea Administraţiei Prezidenţiale, precum şi lucrările pregătitoare pentru punerea în executare a decretelor de graţiere individuală;

b) întocmeşte lucrările pregătitoare pentru elaborarea actelor normative de graţiere colectivă şi amnistie şi face propuneri în legătură cu cererile de comutare şi graţiere a pedepselor;

c)  cooperează cu Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspectul administrării justiţiei, pentru ca activitatea judiciară să se desfăşoare cu respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi a principiilor constituţionale privind liberul acces la justiţie şi independenţa magistraţilor;

d) verifică, la solicitarea unor organisme guvernamentale sau neguvernamentale, române sau străine, situaţia respectării drepturilor unor inculpaţi sau unor persoane condamnate definitiv;

3. atribuţii în domeniul documentării:

a) asigură păstrarea colecţiei „Monitorul Oficial al României" şi completarea acestei colecţii pe măsura apariţiei de noi acte normative;

b)  ţine evidenţa analizelor de drept comparat a studiilor realizate în cadrul ministerului, pe instituţii de drept importante, în scopul identificării soluţiilor legislative optime pentru reglementarea activităţii din domeniul justiţiei;

c) propune achiziţionarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi sau donaţii, a lucrărilor şi revistelor de specialitate din ţară şi din străinătate pentru biblioteca centrală şi bibliotecile de cameră;

d) propune conducerii ministerului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiţii a fondului de cărţi, reviste şi ziare din gestiunea bibliotecii ministerului;

e)   organizează şi realizează, în colaborare cu alte compartimente din minister, alcătuirea şi publicarea colecţiilor de legi, hotărâri şi ordonanţe ale Guvernului, precum şi a altor reglementări de interes pentru activitatea din sistemul justiţiei;

f)  asigură, împreună cu specialiştii din cadrul ministerului, pregătirea materialelor pentru editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă şi Codului comercial;

g)  ţine evidenţa informatizată şi înştiinţează, prin poşta electronică, toate direcţiile cu privire la noile achiziţii editoriale existente în bibliotecă.

Art. 94. - La nivelul Direcţiei elaborare acte normative sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b) registrul de intrare şi ieşire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite de minister sau în colaborare cu alte organe de specialitate;

c) registrul opis alfabetic;

d) registrul de intrare-ieşire a celorlalte lucrări ale direcţiei;

e)  condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;

f)    condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;

g) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate.

SECŢIUNEA a 2-a

Direcţia avizare acte normative

Art. 95. - Direcţia avizare acte normative este compartimentul prin care se asigură, în principal, atribuţiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalităţii acestora, precum şi participarea, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau autorităţi administrative autonome.

Art. 96. - Direcţia avizare acte normative îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează, exclusiv din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009;

b)  participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;

c)    la solicitarea Departamentului pentru relaţia cu Parlamentul, întocmeşte puncte de vedere cuprinzând note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

d)   la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, examinează dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului, a căror neconstituţionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere asupra acestor dispoziţii, ce constituie obiectul excepţiilor/sesizărilor de neconstituţionalitate;

e)   la cererea Secretariatului General al Guvernului, examinează legile adoptate de către Parlament şi semnalează, din cuprinsul acestora, eventualele dispoziţii de natură să ridice obiecţii de neconstituţionalitate, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;

f) întocmeşte mapa pentru şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, şedinţa de Guvern, în colaborare cu direcţiile/compartimentele implicate;

g)   examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;

h) din dispoziţia conducerii ministerului, reprezentanţii direcţiei însoţesc demnitarul la şedinţa pregătitoare de Guvern şi, respectiv, la şedinţa Guvernului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfăşurării respectivelor şedinţe; în situaţia în care, pe agenda de lucru a şedinţei pregătitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a şedinţei Guvernului sunt înscrise proiecte de acte normative sau alte documente iniţiate de Ministerul Justiţiei sau proiecte/documente care au incidenţă în domeniul justiţiei, din dispoziţia conducerii ministerului, la şedinţele respective participă persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor direcţii ale ministerului;

i) participă, de la caz la caz, în condiţiile legii, potrivit sarcinilor încredinţate de Guvern, la consilierea juridică a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimând opinii juridice fundamentate în legătură cu proiectele de acte normative, precum şi cu sesizările privind existenţa unor conflicte de natură constituţională;

j) formulează răspuns la cererile, sesizările, memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice, cetăţeni şi organizaţii legal constituite, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia.

Art. 97. - Structura Direcţiei avizare acte normative este următoarea:

a) Serviciul drept public;

b) Serviciul drept privat.

§1. Serviciul drept public

Art. 98. - Serviciul drept public îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. In acest scop, analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz;

b)  participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;

c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi tratate, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea unor tratate bi sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

d)  formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, precum şi cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză şi care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;

e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;

f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

g)  examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului public, a căror neconstitutionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere;

h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează, din cuprinsul acestora, dispoziţiile neconstituţionale, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;

i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;

j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;

k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

m) comunică Departamentului pentru comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

n) formulează răspuns la sesizările/memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;

o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului şi repartizate direcţiei şi comunică, în termenul stabilit, Secretariatului General al Guvernului, modul de rezolvare a acestora;

p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.

§2. Serviciul drept privat

Art. 99. - Serviciul drept privat îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) analizează şi avizează, din punctul de vedere al legalităţii, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere şi de celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepţia proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. In acest scop, analizează documentaţia transmisă de către iniţiator, se documentează cu privire la legislaţia aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispoziţiile actelor normative de nivel superior sau de acelaşi nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, şi propune avizarea proiectului sau formulează observaţii şi propuneri sub aspectul constituţionalităţii şi/sau al legalităţii, precum şi potrivit cerinţelor normelor de tehnică legislativă, după caz;

b)  participă, în condiţiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorităţi publice;

c) formulează, la solicitarea Direcţiei drept internaţional şi tratate, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea şi/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea sau acceptarea unor tratate bi- sau multilaterale, precum şi aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaţionale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;

d)  formulează, la solicitarea Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislaţia naţională, care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcţiei avizare acte normative;

e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operaţiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;

f) întocmeşte, la solicitarea Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, note cu observaţii şi propuneri referitoare la propunerile legislative iniţiate de parlamentari, în condiţiile art. 74 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

g)  examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispoziţiile din legi, ordonanţe şi ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din sfera dreptului privat, a căror neconstitutionalitate a fost invocată în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial, în raport cu dispoziţiile constituţionale şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi formulează puncte de vedere;

h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament şi semnalează dispoziţiile neconstituţionale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curţii Constituţionale, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. a) din Constituţia României, republicată;

i) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului;

j) întocmeşte note şi puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei, din dispoziţia conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;

k) participă, din dispoziţia conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

m) comunică Departamentului pentru comunicare şi relaţii publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile şi sesizările adresate ministerului de către cetăţeni şi organizaţii legal constituite, care au legătură cu specificul atribuţiilor direcţiei;

n) formulează răspuns la sesizările sau memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorităţi publice şi alte persoane juridice, repartizate spre soluţionare direcţiei şi care au legătură cu specificul atribuţiilor acesteia;

o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din şedinţele Guvernului şi repartizate direcţiei şi comunică, în termenul stabilit, Secretariatului General al Guvernului, modul de rezolvare a acestora;

p) îndeplineşte, potrivit legii, orice alte atribuţii şi activităţi stabilite de conducerea ministerului sau a direcţiei.

Art. 100. - La nivelul Direcţiei avizare acte normative sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către cabinetul ministrului, precum şi către cabinetele secretarilor de stat;

c)  condica de corespondenţă către cabinetul secretarului general;

d)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister;

e) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi prin Serviciul informaţii clasificate;

f) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia contencios

Art. 101. - Direcţia contencios este compartimentul de specialitate care asigură reprezentarea ministerului, apără drepturile şi interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autorităţile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice şi avizează din perspectiva legalităţii actele cu caracter juridic încheiate de minister.

Art. 102. - Direcţia contencios are următoarele atribuţii:

a)  reprezintă ministerul în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe jurisdicţionale, pe baza delegaţiei date de conducerea ministerului, apără drepturile şi interesele acestuia în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie, precum şi în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice, şi/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare;

b)  asigură reprezentarea ministerului în faţa instanţelor judecătoreşti pentru protecţia juridică a patrimoniului propriu al acestuia;

c) redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de şedinţă, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte;

d)   întocmeşte orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în faţa organelor jurisdicţionale;

e) elaborează şi promovează, pe baza lucrărilor întocmite de Corpul de control al ministrului, acţiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către magistraţi, personalul din organele autorităţii judecătoreşti, precum şi personalul din aparatul propriu;

f)  transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotărârile judecătoreşti definitive şi/sau irevocabile privind obligaţiile stabilite în sarcina ministerului, în dosarele având ca obiect acţiuni promovate de personalul din aparatul propriu;

g) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligaţiilor stabilite prin hotărârile judecătoreşti;

h) păstrează dosarele aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi le transmite ulterior spre arhivare;

i) elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluţionare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol;

j) elaborează şi prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti nefavorabile ministerului;

k) elaborează şi promovează, pe baza documentaţiei întocmite de către Direcţia drept internaţional şi tratate, acţiunile întemeiate pe Convenţia asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, încheiată la Haga la 25 octombrie 1980, ratificată de România prin Legea nr. 100/1992;

l) informează Direcţia drept internaţional şi tratate asupra aspectelor legate de modul de derulare şi soluţionare a acţiunilor promovate în temeiul Legii nr. 100/1992 pentru aderarea României la Convenţia de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, în vederea aducerii la cunoştinţa părţii reprezentate de minister a tuturor măsurilor dispuse de către organele jurisdicţionale;

m) sesizează Direcţia elaborare acte normative, ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanţele judecătoreşti, în vederea solicitării de către ministrul justiţiei a promovării recursului în interesul legii de procurorul general al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie;

n) acordă asistenţă juridică şi asigură reprezentarea în faţa organelor jurisdicţionale pentru unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului, cu excepţia celor care au personalitate juridică;

o) participă în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfăşurării examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu;

p) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului, din dispoziţia ministrului justiţiei sau a înlocuitorului de drept;

q) asigură secretariatul Comisiei de soluţionare a redamatiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informaţiile de interes public;

r) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităţilor aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului;

s) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea ministerului în domeniul de competenţă al direcţiei.

Biroul avizare contracte şi ordine

Art. 103. -In cadrul Direcţiei contencios funcţionează Biroul avizare contracte şi ordine, care exercită următoarele atribuţii:

a)  verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, clauzele contractelor şi actelor adiţionale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziţie publică;

b) verifică şi avizează notele justificative elaborate în materia achiziţiilor publice, în situaţiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;

c) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură, privind personalul încadrat în minister;

d) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, ordinele emise de ministrul justiţiei privind personalul încadrat în unităţile aflate în subordonarea şi coordonarea ministerului;

e) verifică şi avizează, sub aspectul legalităţii, toate celelalte ordine ale ministrului justiţiei, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), transmise Direcţiei contencios pentru aviz de legalitate;

f)  colaborează cu Serviciul achiziţii publice în vederea aplicării procedurilor de achiziţie publică ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;

g) formulează observaţii sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentaţiei de atribuire întocmite de Serviciul achiziţii publice o dată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziţie publică;

h) participă în calitate de experţi cooptaţi în comisiile constituite în temeiul legislaţiei privind achiziţiile publice ori de câte ori procedura de achiziţie necesită asistenţă juridică de specialitate;

i) avizează sub aspectul legalităţii măsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantă, în situaţia în care sunt formulate contestaţii în materia achiziţiilor publice;

j) avizează, sub aspectul legalităţii, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantă, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, în situaţia în care sunt formulate contestaţii, în conformitate cu reglementările din materia achiziţiilor publice;

k) îndeplineşte orice alte atribuţii încredinţate de conducerea direcţiei.

Art. 104. - La nivelul Direcţiei contencios sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)   evidenţa informatizată a cauzelor aflate pe rolul instanţelor, începând cu anul 2006;

c) condica de expediţie pentru circuitul intern;

d) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi Serviciul informaţii clasificate;

e) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 4-a

Direcţia servicii conexe

Art. 105. - Direcţia servicii conexe duce la îndeplinire atribuţiile ministerului privind:

a) operatorii Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare AEGRM, şi birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de Autoritate de supraveghere a arhivei, astfel cum acestea sunt stabilite prin titlul VI „Regimul juridic al garanţiilor reale mobiliare" din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

b) executorii judecătoreşti, executorii instituţiilor de credit şi executorii instituţiilor financiare nebancare, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

c)  experţii tehnici judiciari, astfel cum acestea sunt stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative incidente în materie;

d)  exercitarea profesiei de notar public, coordonarea, în condiţiile Legii nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, a activităţii profesionale a acestora, precum şi evidenţa birourilor de notar public;

e) exercitarea activităţii de traducător şi interpret, în condiţiile Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticoruptie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;

f)  recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România;

g)  atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic şi a experienţei în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Art. 106. - Structura Direcţiei servicii conexe este următoarea:

a) Serviciul publicitate mobiliară, executori şi experţi tehnici judiciari;

b) Biroul notari publici, interpreţi şi traducători autorizaţi.

§1. Serviciul publicitate mobiliară, executori şi experţi tehnici judiciari

Art. 107. - Serviciul publicitate mobiliară, executori şi experţi tehnici judiciari îndeplineşte atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale acestora, executorii judecătoreşti, executorii instituţiilor de credit, executorii instituţiilor financiare nebancare şi experţii tehnici judiciari.

Art. 108. - Serviciul publicitate mobiliară, executori şi experţi tehnici judiciari îndeplineşte următoarele atribuţii privind operatorii AEGRM şi birourile teritoriale ale operatorilor:

a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc criteriile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei;

b)   face propuneri pentru suspendarea sau revocarea autorizaţiei de operator al AEGRM, în cazul în care constată că operatorul a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei, propuneri pe care le înaintează ministrului justiţiei;

c)  emite acordul privind începerea activităţii de înscriere în AEGRM de către birourile teritoriale al operatorilor;

d)  suspendă sau revocă dreptul unui birou teritorial de a efectua înscrieri în AEGRM în cazul în care constată că acesta a încălcat în mod repetat dispoziţiile legale şi deciziile Autorităţii de supraveghere a arhivei;

e) efectuează, la sediul operatorilor AEGRM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activităţii operatorilor sau birourilor teritoriale şi face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiţiei;

f) supraveghează desfăşurarea activităţii curente a AEGRM, după cum urmează:

1. administrează şi întreţine sistemul informatic al AEGRM;

2. efectuează zilnic copii de siguranţă (back-up) ale bazei de date a AEGRM;

3.  verifică garanţiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizaţi (asigurări, scrisori de garanţie bancară), în concordanţă cu numărul de înscrieri asigurate înregistrate;

4. verifică rapoartele plăţii taxelor de înscriere şi cooperează cu reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice pentru verificarea trimestrială a modului de încasare şi plată a taxelor de înscriere în AEGRM de către operatorii autorizaţi;

5.   controlează de la distanţă, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor şi/sau a birourilor teritoriale ale acestora, de înscriere în AEGRM;

6. cooperează cu operatorii şi cu Corpul operatorilor AEGRM în scopul îmbunătăţirii activităţii, a calităţii şi performanţelor tehnice, a administrării şi funcţionării AEGRM, precum şi a relaţiei dintre AEGRM şi terminalele care o deservesc;

7. veghează ca desfăşurarea activităţii operatorilor şi a birourilor teritoriale ale acestora să se facă în conformitate cu regulile de concurenţă loială;

g) efectuează, în cazurile prevăzute de lege, înscrieri în AEGRM;

h) efectuează, la solicitarea operatorului şi în condiţiile prevăzute de lege, ştergerea oricărei înscrieri care este nevalidă din cauze tehnice;

i) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

j) ţine evidenţa informatizată a operatorilor autorizaţi şi a birourilor teritoriale ale acestora;

k) examinează orice petiţie primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de arhivă sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispoziţiilor legale şi dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situaţiei.

Art. 109. - Serviciul publicitate mobiliară, executori şi experţi tehnici judiciari îndeplineşte următoarele atribuţii privind executorii judecătoreşti, executorii instituţiilor de credit şi executorii instituţiilor financiare nebancare:

a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcţia de executor judecătoresc şi încetării calităţii de executor judecătoresc;

b) efectuează lucrările necesare în vederea suspendării din funcţie şi încetării suspendării din funcţia de executor judecătoresc;

c)  efectuează lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii executorilor judecătoreşti sau a schimbării sediului profesional al biroului executorului judecătoresc;

d)   efectuează lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului executorului judecătoresc;

e)   efectuează lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de executor judecătoresc, ca urmare a schimbării numelui acestuia;

f) efectuează lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei privind executorii judecătoreşti;

g) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind actualizarea numărului executorilor judecătoreşti, cu repartizarea posturilor pe circumscripţii ale judecătoriilor, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;

h) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, lucrările necesare privind stabilirea şi actualizarea onorariilor minimale şi maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătoreşti, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;

i) participă la organizarea şi desfăşurarea concursurilor sau examenelor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc, concursului pentru schimbări de sediu şi constată îndeplinirea condiţiilor legale pentru admiterea în profesie fără examen;

j) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti;

k) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti, cu privire la numirea în funcţie şi încetarea calităţii de executor judecătoresc, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, asociere şi încetarea asocierii, precum şi schimbarea sediului profesional;

l) întocmeşte şi actualizează permanent mapele profesionale şi evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti, cu privire la sancţiunile disciplinare aplicate, la măsura arestării preventive, la trimiterea în judecată a acestora, precum şi cu privire la soluţiile pronunţate în cazurile de trimitere în judecată;

m) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

n) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa executorilor judecătoreşti;

o) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii executorilor judecătoreşti;

p) înregistrează în evidenţa specială întocmită în acest scop executorii instituţiilor de credit şi, respectiv, executorii instituţiilor financiare nebancare, sau, după caz, radiază din evidenţa specială a executorilor activi înregistrările făcute în condiţiile legii;

q) comunică în scris persoanelor interesate confirmarea înregistrării sau radierii în/din evidenţa specială;

r) întocmeşte şi actualizează permanent, pe suport informatic, evidenţa executorilor instituţiilor de credit şi a executorilor instituţiilor financiare nebancare;

s) informează persoanele interesate cu privire la procedura înregistrării în evidenţa specială şi la completarea documentaţiei necesare, conform prevederilor legale în această materie.

Art. 110. - Serviciul publicitate mobiliară, executori şi experţi tehnici judiciari îndeplineşte următoarele atribuţii privind experţii tehnici judiciari:

a) coordonează, îndrumă şi controlează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară;

b)  întocmeşte anual şi face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzând specialiştii, cu datele de identificare, pe specializări şi pe judeţe, respectiv pe municipiul Bucureşti, în funcţie de domiciliul acestora;

c)  actualizează tabelul nominal/lista nominală, cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a dobândirii calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experţi tehnici judiciari/specialişti;

d)  actualizează tabelul nominal/lista nominală, cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a suspendării calităţii de expert tehnic judiciar/specialist sau a încetării suspendării;

e)  actualizează tabelul nominal/lista nominală, cuprinzând experţii tehnici judiciari, respectiv specialiştii, efectuând operativ, în evidenţa informatizată, modificările intervenite ca urmare a schimbării datelor de identificare şi de contact sau a altor date privind experţii tehnici judiciari/specialiştii;

f)   comunică operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile, modificările privind evidenţa experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor care pot efectua expertize tehnice judiciare şi contabile;

g) aplică sancţiuni disciplinare experţilor tehnici judiciari care au săvârşit abateri disciplinare în exercitarea profesiei;

h) organizează examenul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar;

i) organizează interviul pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar;

j) organizează testarea pentru dobândirea calităţii de specialist;

k) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de expert tehnic judiciar, care cuprinde numele şi prenumele, specializarea şi domiciliul expertului.

§2. Biroul notari publici, interpreţi şi traducători autorizaţi

Art. 111. - (1) Biroul notari publici, interpreţi şi traducători autorizaţi îndeplineşte atribuţii privind notarii publici, interpreţii şi traducătorii autorizaţi, recunoaşterea şi atestarea calificării profesionale de consilier juridic.

(2)  Biroul notari publici, interpreţi şi traducători autorizaţi îndeplineşte următoarele atribuţii privind notarii publici:

a) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare referitoare la numirea în funcţie şi încetarea calităţii de notar public;

b) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea suspendării şi încetării suspendării din funcţia de notar public;

c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea asocierii şi încetării asocierii notarilor publici şi a schimbării sediului profesional al biroului notarial;

d) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcţia de notar public ca urmare a schimbării numelui notarului public;

e) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiţiei;

f) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarului public la curtea de apel competentă;

g) analizează propunerile înaintate de Uniunea Naţională a Notarilor Publici privind actualizarea numărului de notari publici pe localităţi şi întocmeşte lucrările necesare, pe care le prezintă ministrului justiţiei pentru a fi aprobate prin ordin;

h) analizează propunerile de actualizare a onorariilor minimale ale notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, şi le prezintă ministrului justiţiei pentru aprobare prin ordin;

i) întocmeşte şi păstrează în evidenţă mapele profesionale ale notarilor publici;

j) întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a notarilor publici, referitoare la numirea în funcţie, încetarea calităţii de notar public, suspendarea şi încetarea suspendării din funcţie, la asociere şi încetarea asocierii, precum şi la schimbarea sediului profesional;

k) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

l) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării şi actualizării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa notarilor publici;

m) participă la organizarea şi desfăşurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, precum şi a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

n) ia, în condiţiile legii, orice alte măsuri necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii notariale.

(3)  Biroul notari publici, interpreţi şi traducători autorizaţi îndeplineşte următoarele atribuţii privind interpreţii şi traducătorii autorizaţi:

a) verifică cererile de autorizare ca traducător şi interpret şi actele doveditoare depuse de solicitanţi, ia măsuri pentru completarea acestora şi întocmeşte listele de interpreţi şi traducători autorizaţi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;

b)   întocmeşte proiectele de ordin privind autorizarea traducătorilor şi interpreţilor şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare prin ordin;

c)  ia act de cererile de încetare a autorizării şi verifică sesizările privind încetarea autorizării ca traducător şi interpret. Intocmeşte proiecte de ordin privind încetarea autorizării ca traducător şi interpret şi referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiţiei spre aprobare;

d)    eliberează autorizaţiile de traducător şi interpret solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru autorizare şi comunică răspunsuri motivate celor care nu îndeplinesc condiţiile pentru autorizare;

e)    întocmeşte şi actualizează permanent evidenţa informatizată a traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi;

f) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiţii a bazei de date privind evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi;

g)   analizează petiţiile, memoriile şi sesizările privind activitatea traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi;

h) comunică instituţiilor prevăzute de lege listele cu persoanele autorizate ca traducător şi interpret;

i) informează persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizării sau, după caz, cu privire la completarea acestora, în vederea obţinerii autorizaţiei de traducător şi interpret;

j) face propuneri motivate în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative de modificare a legislaţiei incidente în acest domeniu;

k) recunoaşte certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret şi traducător autorizat în specialitatea ştiinţe juridice, emise/eliberate de autorităţile competente din statul membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, de origine sau de provenienţă;

l) ţine evidenţa traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi în ştiinţe juridice de autorităţile competente din statele membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România sau care exercită temporar această profesie pe teritoriul României.

(4) Biroul notari publici, interpreţi şi traducători autorizaţi îndeplineşte următoarele atribuţii privind recunoaşterea şi atestarea calificării profesionale de consilier juridic:

a)   efectuează lucrările necesare pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale ale cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;

b)  participă în comisiile constituite în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România de către cetăţenii statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;

c) efectuează, în condiţiile legii, lucrările necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzătoare, în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic pentru cetăţenii statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European care au susţinut examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale sau care efectuează stagiul în domeniul dreptului românesc în scopul admiterii şi practicării profesiei în România;

d) atestă titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European.

Art. 112. - La nivelul Direcţiei servicii conexe sunt constituite următoarele evidenţe:

a) dosarele de autorizare a operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor;

b) evidenţa informatizată a operatorilor AEGRM şi a birourilor teritoriale ale operatorilor;

c) mapele profesionale ale executorilor judecătoreşti;

d) evidenţa informatizată a executorilor judecătoreşti;

e) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specială a ministerului a executorilor instituţiilor de credit;

f) evidenţa informatizată a executorilor instituţiilor de credit;

g) dosarele de înregistrare şi radiere în/din evidenţa specială a ministerului a executorilor instituţiilor financiare nebancare;

h) evidenţa informatizată a executorilor instituţiilor financiare nebancare;

i) evidenţa informatizată a experţilor tehnici judiciari, a specialiştilor şi contabililor autorizaţi care efectuează expertize judiciare;

j) dosar cuprinzând deciziile de suspendare, încetare a suspendării, radiere, privind experţii tehnici judiciari şi specialiştii;

k) evidenţa notarilor publici pe suport informatic;

l) evidenţa informatizată a cetăţenilor statelor membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European, cărora Ie-a fost recunoscută calificarea profesională de consilier juridic pentru admiterea şi practicarea acestei profesii în România;

m) evidenţa informatizată a cetăţenilor cărora Ie-a fost atestat titlul oficial de calificare român de consilier juridic şi experienţa în profesie dobândită în România, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparţinând Spaţiului Economic European;

n) evidenţa pe suport informatic a traducătorilor şi interpreţilor;

o) registrul de evidenţă a traducătorilor şi interpreţilor, până în anul 2005 inclusiv;

p) opisul alfabetic al traducătorilor, până în anul 2005 inclusiv;

q) dosarele de autorizare ale traducătorilor şi interpreţilor;

r) mapele profesionale ale notarilor publici;

s) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

t) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;

u) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului justiţiei şi secretarilor de stat;

v) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului;

w) dosare, pe domenii de activitate, cuprinzând ordinele întocmite de direcţie;

x) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 5-a

Direcţia de probaţiune

Art. 113. - Direcţia de probaţiune este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuţiilor ministerului referitoare la controlul, coordonarea şi conducerea activităţii serviciilor de probaţiune.

Art. 114. - Direcţia de probaţiune îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  exercită, prin intermediul inspectorilor de probaţiune, controlul activităţii serviciilor de probaţiune;

b) coordonează activitatea serviciilor de probaţiune;

c)  asigură organizarea serviciilor de probaţiune în vederea exercitării atribuţiilor specifice;

d)   realizează analize şi formulează propuneri de ordin administrativ şi financiar în vederea optimizării condiţiilor de lucru ale serviciilor de probaţiune;

e)   elaborează strategia de dezvoltare a sistemului de probaţiune, planul anual de acţiune aferent acesteia şi monitorizează adaptarea şi implementarea planurilor de acţiune ale serviciilor de probaţiune în funcţie de obiectivele stabilite la nivel naţional;

f)  iniţiază procesul de elaborare a legislaţiei în domeniu, în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister;

g) elaborează standarde de lucru, identifică şi diseminează modele de bune practici, în scopul uniformizării practicii în activitatea de probaţiune;

h) avizează programele de reintegrare socială, derulate de serviciile de probaţiune;

i) colaborează cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor în vederea atingerii obiectivelor comune;

j) colaborează cu instituţiile şi organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, naţionale şi internaţionale;

k) iniţiază şi asigură derularea programelor interne şi internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară în domeniul probaţiunii;

l) coordonează activitatea de colectare, centralizare şi analiză a datelor referitoare la activităţile specifice ale serviciilor de probaţiune;

m) promovează imaginea sistemului de probaţiune;

n) estimează necesarul de personal de probaţiune, realizează demersuri privind suplimentarea schemei de personal şi distribuie posturile între serviciile de probaţiune;

o) realizează, în colaborare cu Direcţia resurse umane, recrutarea şi selecţia personalului de probaţiune, precum şi definitivarea şi promovarea în grade profesionale a acestuia;

p) organizează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului de probaţiune, în colaborare cu alte compartimente din cadrul ministerului;

q) efectuează lucrările necesare realizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului de probaţiune;

r) realizează demersuri în vederea evaluării medicale şi psihologice a personalului din sistemul de probaţiune;

s) efectuează, în colaborare cu Direcţia resurse umane, lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului, suspendării şi eliberării din funcţie a personalului de probaţiune;

t) pune în aplicare, potrivit competenţelor, dispoziţiile legale referitoare la cercetarea abaterilor disciplinare ale personalului de probaţiune;

u) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate spre soluţionare.

Art. 115. - La nivelul Direcţiei de probaţiune sunt constituite următoarele evidenţe:

a)   baza electronică de date cu privire la referatele de evaluare, întocmite conform Ordonanţei Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, cu modificările ulterioare, art. 482 din Codul de procedură penală şi cu privire la rapoartele întocmite conform Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare;

b)  baza electronică de date cu privire la supravegherea executării măsurilor şi obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată în sarcina persoanelor care au săvârşit infracţiuni, menţinute în stare de libertate;

c)   baza electronică de date cu privire la consilierea psihologică şi la alte forme de asistenţă acordate victimelor anumitor infracţiuni, conform Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare;

d)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

e)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister;

f)   condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general;

g) condica de corespondenţă cu alte instituţii;

h) condica de prezenţă;

i) alte evidenţe cerute de lege.

CAPITOLUL VI

Direcţia generală cooperare

Art. 116. - Direcţia generală cooperare este compartimentul care asigură ducerea la îndeplinire a funcţiilor şi atribuţiilor ministerului privind:

a)  planificarea strategică a realizării reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia, de prevenire şi combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate;

b)  realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, prin participarea la procedurile decizionale ale UE şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia şi sunt de competenţa ministerului;

c)     coordonarea, la nivel tehnic, a demersurilor interinstitutionale pentru realizarea obiectivelor din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare;

d)     dezvoltarea relaţiilor internaţionale, exercitarea competenţelor de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, precum şi cele care decurg din tratatele şi acordurile internaţionale la care România este parte;

e)   comunicarea cu societatea civilă, relaţiile publice, facilitarea colaborării interinstitutionale şi cu mediul asociativ, evidenţa persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial şi gestiunea fondului arhivistic.

Art. 117. - Structura Direcţiei generale cooperare este următoarea:

a) Direcţia pentru reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei;

b) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului;

c) Direcţia drept internaţional şi tratate;

d) Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice.

SECŢIUNEA 1

Direcţia pentru reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei

Art. 118. - Direcţia pentru reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei este compartimentul prin care se planifică strategic realizarea reformelor sistemului judiciar, implementarea politicilor publice de modernizare a acestuia şi de prevenire şi combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate şi se asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar şi a înfăptuirii justiţiei ca serviciu public.

Art. 119. - Direcţia pentru reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, măsurile ce urmează a fi cuprinse în Programul de guvernare şi în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiţiei;

b)   colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum şi cu orice alte autorităţi dintre cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordonează şi monitorizează implementarea acestora;

c)  din dispoziţia ministrului justiţiei îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea autorităţii prevăzute de art. 132 alin. (1) din Constituţia României, republicată;

d)  din dispoziţia ministrului justiţiei îndeplineşte lucrările specifice pentru exercitarea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare;

e)  examinează şi propune soluţii la sesizările şi cererile adresate ministrului justiţiei de către membrii Guvernului şi ai Parlamentului în legătură cu activitatea Ministerului Public;

f) participă, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale în domeniul său de competenţă;

g)  elaborează la solicitarea unor ministere sau alte organe de specialitate ale administraţiei publice, precum şi la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice;

h) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experţi privind prevenirea şi combaterea spălării banilor (Moneyval), comitet specializat al Consiliului Europei, precum şi la cele ale Iniţiativei Regionale Anticorupţie (Regional Anticorruption Iniţiative - RAI);

i) coordonează sau contribuie la elaborarea, după caz, a documentelor necesare pentru reuniunile periodice ale Moneyval şi RAI;

j) asigură participarea la alte reuniuni internaţionale în domeniul său de competenţă, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru, comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi altor organizaţii internaţionale şi regionale;

k) pregăteşte sau contribuie la elaborarea, după caz, a documentelor necesare pentru grupurile de lucru, comitetele şi comisiile de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei, Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi altor organizaţii internaţionale şi regionale, în domeniul său de competenţă;

l) iniţiază sau efectuează, împreună cu alte compartimente din minister şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, analize şi studii privind evoluţia fenomenului corupţiei şi a diferitelor forme de criminalitate organizată;

m) asigură participarea la comitetele şi grupurile de lucru interinstitutionale, constituite în ţară, în domeniul său de competenţă;

n) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate spre competentă soluţionare.

Serviciul pentru prevenirea criminalităţii şi a corupţiei

Art. 120. - Serviciul pentru prevenirea criminalităţii şi a corupţiei îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) elaborează, coordonează, monitorizează implementarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire şi combatere a corupţiei, evaluează rezultatele şi impactul acestora;

b)   participă la elaborarea, modificarea şi completarea strategiilor, programelor şi planurilor de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate;

c)  propune iniţierea unor proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează cu Direcţia elaborare acte normative la elaborarea unor proiecte de acte normative în materia prevenirii şi combaterii corupţiei şi criminalităţii organizate;

d)     iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, cu atribuţii în domeniul studierii şi prevenirii corupţiei şi criminalităţii organizate;

e)  participă la negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi financiară pentru prevenirea corupţiei şi criminalităţii organizate;

f)  asigură reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Grupului de State împotriva Corupţiei (GRECO);

g)  coordonează sau contribuie la elaborarea, după caz, a documentelor necesare pentru reuniunile periodice ale GRECO.

Art. 121. - La nivelul Direcţiei pentru reforma sistemului judiciar şi combaterea corupţiei sunt constituite următoarele evidenţe:

a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;

c)    condica de expediere a corespondenţei către compartimentele ministerului;

d)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de direcţie;

f) condica de prezenţă;

g) arhiva direcţiei.

SECŢIUNEA a 2-a

Direcţia afaceri europene şi drepturile omului

Art. 122. - (1) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului fundamentează, coordonează şi asigură, în domeniile de competenţă ale ministerului, stabilirea şi realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE şi îndeplinirea obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.

(2) Direcţia afaceri europene şi drepturile omului asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile naţionale şi internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului, precum şi realizarea competenţelor instituţiei ce decurg din relaţia cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi cu alte organizaţii internaţionale.

Art. 123. - Direcţia afaceri europene şi drepturile omului îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. în domeniul afacerilor europene:

a)  stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea obiectivelor, care derivă din calitatea de stat membru al UE şi care intră în competenţa ministerului;

b) întocmeşte documentele programatice în relaţia cu UE;

c)   coordonează, monitorizează şi sprijină îndeplinirea obligaţiilor care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, a celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum şi din strategiile şi programele naţionale adoptate în contextul politicilor UE cu relevanţă pentru domeniul justiţiei;

d) coordonează, la nivel tehnic, demersurile de îndeplinire a obiectivelor de referinţă din cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare (MCV), instituit prin Decizia Comisiei Europene 2006/928/CE din 13 decembrie 2006 de stabilire a unui mecanism de cooperare şi de verificare a programului realizat de România în vederea atingerii anumitor obiective de referinţă specifice în domeniul reformei sistemului judiciar şi al luptei împotriva corupţiei;

e)     coordonează şi monitorizează transpunerea şi implementarea actelor normative ale UE din domeniile de competenţă ale ministerului; asigură transmiterea către Departamentul pentru afaceri europene din cadrul Guvernului României a informaţiilor privind măsurile luate de minister pentru transpunerea actelor normative UE;

f) asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene, atât în interiorul ministerului, precum şi în relaţia cu alte instituţii naţionale, pe sectorul justiţie, prin:

- colaborarea, împreună cu Departamentul pentru afaceri europene, cu Parlamentul României şi alte instituţii cu atribuţii în domeniu;

- colaborarea cu Reprezentanţa Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;

- notificarea participării la grupurile de lucru ale Consiliului şi Comisiei Uniunii Europene şi transmiterea mandatelor şi rapoartelor reuniunilor către Departamentul pentru afaceri europene şi Ministerul Afacerilor Externe;

-  reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare săptămânală în domeniul  afacerilor europene,  organizată alternativ de Ministerul Afacerilor Externe şi Departamentul pentru afaceri europene;

g) participă la reuniunile grupurilor de experţi constituite la nivel naţional în sfera justiţiei;

h) reprezintă, alături de direcţiile de specialitate, ministerul la comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene şi pregăteşte documentele necesare pentru participare;

i) pregăteşte documentele necesare pentru Consiliul Uniunii Europene - Justiţie şi Afaceri Interne şi reuniunile COREPER, în temeiul atribuţiilor ministerului;

j) analizează legislaţia europeană în curs de elaborare şi realizează studii de impact al viitoarelor reglementări asupra legislaţiei naţionale, în sprijinul unei mai bune transpuneri a actelor normative europene;

k) face propunerile necesare în vederea armonizării cadrului normativ ce intră în competenţa ministerului şi a instituţiilor din subordinea sau coordonarea acestuia, cu normele dreptului UE;

l) participă la avizarea proiectelor de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative UE în legislaţia naţională, în colaborare cu direcţiile de specialitate din minister;

m) sprijină Departamentul pentru afaceri europene în pregătirea reprezentării statului român în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene şi contribuie la formularea poziţiilor României în faţa instituţiilor europene în procedurile precontencioase şi contencioase, conform competenţelor ministerului;

2. în domeniul relaţiilor cu alte organizaţii internaţionale:

a) îndeplineşte atribuţii legate de lupta împotriva terorismului, atât în relaţia cu instituţiile naţionale cu competenţe în materie, cât şi cu organizaţiile internaţionale (NATO, ONU-CTC, UE, OSCE, Consiliul Europei - CODEXTER), în cooperare cu celelalte direcţii competente;

b)    asigură relaţia cu structura juridică a NATO şi reprezentarea ministerului în Comisia Naţională România-NATO, în colaborare cu celelalte instituţii competente, şi emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale cu standardele NATO;

c) asigură participarea la exerciţiile comune de gestionare a situaţiilor de criză - componenta civilă atât în relaţia cu NATO, cât şi cu UE;

3. în domeniul drepturilor omului:

a)  îndeplineşte funcţia de agent naţional de legătură, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de Comitetul European pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Convenţiei europene pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum şi a protocoalelor nr. 1 şi 2 la Convenţie, adoptate la Strasbourg la 4 noiembrie 1993, ratificată prin Legea nr. 80/1994;

b)  asigură, potrivit competenţelor ministerului, relaţia cu organizaţiile şi structurile internaţionale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum şi alte entităţi internaţionale);

c)  sprijină, în colaborare cu alte direcţii din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pregătirea reprezentării statului român în faţa acestei instanţe;

d)  analizează şi formulează puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislaţiei naţionale şi a instrumentelor internaţionale la care România este sau urmează să devină parte cu dispoziţiile internaţionale în materia drepturilor omului;

4. în alte domenii:

a) monitorizează îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister în Planul anual de acţiune Schengen şi Strategia naţională privind aderarea la spaţiul Schengen pentru perioada 2008-2011;

b)   reprezintă ministerul, la nivel de expert, în Comisia Naţională de Autoevaluare Schengen şi participă la procesul de evaluare Schengen;

c)  participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuţiei României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii europene de securitate şi apărare (PESA);

d) participă, la solicitarea instituţiilor iniţiatoare, la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul apărării, securităţii naţionale, gestionării situaţiilor de criză, avizează proiectele respective;

e) asigură participarea la seminarii, simpozioane, conferinţe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experienţă, cursuri de perfecţionare, în ţară şi străinătate, în domenii de interes pentru activitatea direcţiei;

f)  îndeplineşte orice alte atribuţii din domeniul său de activitate.

Art. 124. - La nivelul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;

c)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

d) condica de corespondenţă cu alte instituţii;

e)    registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;

f)   registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;

g) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia drept internaţional şi tratate

Art. 125. - Direcţia drept internaţional şi tratate:

a)  exercită, potrivit legii şi altor reglementări în vigoare, atribuţiile ministerului de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaţionale, inclusiv cooperarea judiciară cu statele membre ale UE;

b)   asigură relaţiile juridice externe ale ministerului în raporturile cu organizaţiile internaţionale şi regionale, precum şi în relaţiile cu misiunile diplomatice şi consulare ale altor state în România, în domenii care sunt de competenţa ministerului;

c)  elaborează proiecte de acte normative în sfera sa de competenţă, care transpun prevederi ale actelor normative comunitare şi ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, precum şi proiecte de acte normative de ratificare, aderare, acceptare, aprobare şi participă la susţinerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanţii celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul;

d)  elaborează memorandumurile de aprobare a iniţierii şi semnării tratatelor ale căror domenii principale de reglementare sunt de competenţa ministerului;

e) întocmeşte puncte de vedere referitoare la sesizările şi excepţiile privind neconstituţionalitatea unor legi sau ordonanţe iniţiate de minister;

f)  întocmeşte mandatele României privind participarea la grupurile de lucru ale instituţiilor UE pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei şi asigură reprezentarea ministerului la acestea;

g) întocmeşte elemente de poziţie ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ale altor organisme, pentru domeniile de strictă specialitate ale ministerului, pentru domeniile care sunt de competenţa direcţiei, şi asigură susţinerea acestora în cadrul acestor reuniuni;

h) întocmeşte puncte de vedere referitoare la iniţiativele legislative ale senatorilor şi deputaţilor, în domeniul de competenţă al direcţiei, în vederea formulării şi prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste iniţiative;

i) participă la comitetele şi grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competenţă al direcţiei;

j) examinează şi, după caz, formulează observaţii şi propuneri cu privire la proiectele de acte normative şi alte materiale înscrise pe agenda de lucru a şedinţelor Guvernului.

Art. 126. - Structura Direcţiei drept internaţional şi tratate este următoarea:

a)  Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală;

b)  Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială;

c)  Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură.

§1. Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală

Art. 127. - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie penală îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală;

b)  asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice relevante ale UE, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu statele membre ale UE;

c) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum şi cele care revin ministerului, potrivit legii, în cooperarea României cu alte tribunale penale internaţionale;

d)  asigură, potrivit legii, ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului, în baza legii de ratificare a Acordului dintre România şi SUA privind statutul forţelor SUA în România (semnat la Washington la 30 octombrie 2001, intrat în vigoare la 10 iunie 2002) şi a celor conferite prin Aranjamentul dintre autorităţile desemnate române şi americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României (semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iulie 2006), încheiat la Bucureşti la 4 noiembrie 2008;

e) îndeplineşte atribuţiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staţionarea, desfăşurarea de operaţiuni sau tranzitul forţelor armate străine pe teritoriul României;

f)  elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu alte compartimente din minister, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală şi în alte domenii de interes în ceea ce priveşte justiţia penală; în acest scop efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală;

g)   efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură;

h) pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie penală, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;

i) acordă informaţii juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice străine acreditate în România, a ministerelor de justiţie străine sau a altor autorităţi din străinătate, în legătură cu legislaţia şi practica judiciară română în domeniul cooperării judiciare în materie penală;

j) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare în materie penală;

k) asigură comunicările necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România, în legătură cu inculpaţii străini, potrivit convenţiilor consulare şi altor înţelegeri internaţionale sau în baza reciprocităţii;

l) colaborează cu Biroul Naţional la Eurojust, cu magistraţii români de legătură, precum şi cu magistraţii de legătură ai altor state în realizarea anumitor activităţi de cooperare judiciară europeană şi internaţională în materie penală;

m) verifică legalitatea cererilor consulare şi îndeplinirea de către penitenciarele din România a îndatoririlor derivate din realizarea funcţiilor consulare ale misiunilor străine în România;

n) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti;

o) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, ale instituţiilor UE, Consiliului Europei şi altor organizaţii internaţionale;

p) asigură Secretariatul Reţelei judiciare române în materie penală;

q) colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie penală;

r) administrează Ghidul electronic de Cooperare judiciară internaţională în materie penală şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia;

s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în domeniul dreptului internaţional penal şi al cooperării judiciare în materie penală;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, potrivit legii.

§2. Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială

Art. 128. - Serviciul cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003 privind asistenţa judiciară internaţională în materie civilă şi comercială, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor de drept internaţional privat la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaţionale, sub garanţia reciprocităţii, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă si comercială;

b)  asigură ducerea la îndeplinire a atribuţiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003, republicată, precum şi prin alte acte normative conţinând dispoziţii în această materie, în baza instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială între statele membre ale UE;

c)   pregăteşte sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele şi grupurile de lucru ale Comisiei Europene şi Consiliului Uniunii Europene în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, reprezentând ministerul la comitetele şi grupurile de lucru respective;

d)   asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind compensarea financiară a victimelor infracţiunilor intenţionate comise cu violenţă în situaţii transfrontaliere cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, aprobată prin Legea nr. 45/2008;

e) asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor privind accesul internaţional la justiţie cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 193/2008;

f)  asigură schimbul de informaţii cu instituţiile europene privind hotărârile pronunţate în aplicarea instrumentelor juridice de drept internaţional privat ale UE relevante;

g)  asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate în aplicarea Convenţiei de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale de către instanţele române menţionate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Convenţiei şi a celor mai importante hotărâri pronunţate de instanţele române menţionate la art. 2 lit. b) din acelaşi protocol;

h) asigură schimbul de informaţii cu Curtea Europeană de Justiţie de la Luxemburg privind hotărârile pronunţate de instanţele române în aplicarea Convenţiei de la Lugano din 2007 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială şi al instrumentelor menţionate la art. 64 alin. (1) din Convenţia de la Lugano din 2007, aşa cum se precizează în art. 3 din Protocolul nr. 2 al Convenţiei de la Lugano;

i) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale şi multilaterale în domeniile de competenţă atribuite şi participă la acestea, în colaborare cu reprezentanţi ai altor instituţii competente şi ai Unităţii tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură;

j) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu Direcţia elaborare acte normative, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;

k) asigură soluţionarea, după caz, a cererilor prin care diverse autorităţi străine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din străinătate solicită de la autorităţile judiciare române acte, date şi informaţii care urmează să fie utilizate în alte ţări;

l) ţine evidenţa reciprocităţii de fapt în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială;

m) ţine evidenţa datelor statistice privind cererile de cooperare judiciară internaţională formulate de instanţele române, precum şi a hotărârilor judecătoreşti cu element de extraneitate soluţionate de instanţele române şi colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă;

n) efectuează lucrările privind supralegalizarea actelor judiciare sau notariale destinate a fi folosite în străinătate;

o) colaborează cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, în limita atribuţiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene şi internaţionale în materie civilă şi comercială, la activitatea de formare profesională a judecătorilor şi procurorilor şi a asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti;

p) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne şi internaţionale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă şi comercială, inclusiv în cadrul Reţelei judiciare europene în materie civilă şi comercială şi în cadrul grupurilor de lucru şi comitetelor şi comisiilor de specialitate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, instituţiilor UE, Consiliului Europei, Conferinţei de la Haga de drept internaţional privat şi altor organizaţii internaţionale;

q) asigură Secretariatul Reţelei judiciare române în materie civilă şi comercială;

r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială şi colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea şi actualizarea acestuia;

s) iniţiază şi dezvoltă programe cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă şi comercială;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie civilă şi comercială, potrivit legii.

§3. Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură

Art. 129. - Unitatea tratate, relaţii internaţionale şi magistraţi de legătură îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)  examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei interne pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin tratatele internaţionale la care România este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE şi elaborează sau participă la elaborarea unor acte normative privind dreptul internaţional sau dreptul comunitar;

b) îndeplineşte formalităţile prevăzute de legislaţia în vigoare în vederea aprobării negocierii şi semnării tratatelor internaţionale şi a altor acte internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii de interes în ceea ce priveşte domeniul justiţiei;

c)  elaborează proiectele de acte normative prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale în domeniul cooperării judiciare şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;

d) avizează memorandumurile elaborate în temeiul legislaţiei în vigoare, de alte ministere şi instituţii, în vederea negocierii şi semnării unor tratate internaţionale sau alte acte cu elemente de extraneitate;

e)  avizează proiectele de acte normative iniţiate de alte ministere şi instituţii pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaţionale, precum şi pentru aprobarea altor acte internaţionale;

f)  negociază sau participă, în condiţiile legii, la negocieri în scopul încheierii de tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaţionale şi în alte materii interesând domeniul justiţiei, la negocierile din cadrul organismelor instituţiilor UE cu privire la instrumente juridice comunitare în domeniul cooperării judiciare, precum şi la negocieri sub egida unor organizaţii internaţionale;

g)  asigură participarea la reuniuni interne şi internaţionale privind probleme specifice activităţii sale şi participarea României la structurile internaţionale;

h) urmăreşte respectarea obligaţiilor asumate prin tratatele internaţionale interesând justiţia, la care România este parte;

i) efectuează lucrări privind cooperarea juridică cu alte state şi organizaţiile internaţionale şi elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, după caz, materiale de sinteză şi punctaje de discuţie pentru întâlnirile internaţionale şi întâlnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului;

j) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniile dreptului internaţional şi relaţiilor juridice internaţionale, potrivit legii.

k) asigură, prin magistraţii de legătură, îndeplinirea activităţilor menite să favorizeze şi să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente şi cu autorităţile judiciare ale statului-gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală şi civilă, după caz.

§ 4. Alte dispoziţii

Art. 130. - Pe lângă Direcţia drept internaţional şi tratate îşi desfăşoară activitatea şi magistraţii de legătură trimişi în România de alte state, în aplicarea Acţiunii Comune din 22 aprilie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistraţi de legătură, în scopul îmbunătăţirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996 sau în aplicarea unor acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state.

Art. 131. - La nivelul Direcţiei drept internaţional şi tratate sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;

c)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

d) condica de corespondenţă cu alte instituţii;

e)   registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;

f)    registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;

g)  registrul electronic privind cetăţenii români deţinuţi în străinătate care solicită transferarea în penitenciarele din România şi al cetăţenilor străini deţinuţi în penitenciarele din România care solicită transferarea în statele de cetăţenie;

h)  registrul  electronic  privind   mandatele  europene  de arestare emise de instanţele române;

i) registrul special evidenţă - răpiri;

j) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 4-a

Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice

Art. 132. - Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice este compartimentul care asigură îndeplinirea atribuţiilor ministerului în ceea ce priveşte comunicarea cu societatea civilă, primirea, evidenţa/înregistrarea, repartizarea şi expedierea corespondenţei, soluţionarea petiţiilor, potrivit competenţei compartimentului, primirea în audienţă a persoanelor care se prezintă în acest scop la sediul ministerului şi administrarea arhivei instituţiei.

Art. 133. - Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. în domeniul relaţiilor cu publicul:

a)  examinează conţinutul şi repartizează corespondenţa adresată în orice formă, inclusiv în formă electronică, ministerului către compartimentele competente să o analizeze şi să soluţioneze solicitările formulate;

b)  înregistrează şi soluţionează petiţiile care nu intră în competenţa specializată de analiză şi răspuns a unui alt compartiment din cadrul ministerului;

c)   solicită informaţii de la celelalte compartimente din minister, respectiv unităţi aflate în subordinea ministerului, în scopul rezolvării cererilor şi sesizărilor primite, formulării şi transmiterii răspunsului către petiţionari, în termenele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, precum şi pentru a răspunde solicitărilor formulate în cadrul audienţelor acordate; în situaţia în care, în soluţionarea petiţiilor, au fost implicate celelalte compartimente din minister, se pot solicita şi copii ale răspunsurilor comunicate petenţilor de către acestea;

d) soluţionează lucrările repartizate direct, spre analiză, de către ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general şi directorul general al direcţiei generale din care face parte;

e)   asigură primirea în audienţă a tuturor persoanelor solicitante, oferind acestora informaţiile necesare, în limita competenţelor ministerului;

f) la solicitarea conducerii ministerului, întocmeşte şi pune la dispoziţie materiale informative necesare pregătirii audienţelor acordate de ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat, secretarul general sau directorii generali; la cerere, un reprezentant al Departamentului pentru comunicare şi relaţii publice participă la audienţele respective;

g) întocmeşte periodic, la solicitarea conducerii ministerului, informări privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea compartimentului, inclusiv propuneri de lege ferenda;

h) realizează expedierea răspunsurilor către toţi petiţionarii care au adresat solicitări soluţionate în cadrul departamentului;

i) organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise la nivelul departamentului;

j) întocmeşte rapoarte de activitate periodice, în legătură cu activitatea departamentului, cu date statistice ori informaţii necesare conducerii ministerului;

k) îndeplineşte orice alte sarcini primite de la conducerea ministerului, cu prioritate în domeniul relaţional cu societatea civilă, în domeniul său de competenţă;

2. în domeniul comunicării:

a) asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii, prin serviciul de registratură şi prin preluarea apelurilor telefonice;

b) asigură relaţionarea şi comunicarea directă cu petiţionarii pe probleme de specialitate juridică prin acordarea audienţelor, la cerere, prin personalul de specialitate juridică desemnat;

c)   asigură comunicarea în exterior a informaţiilor sau dispoziţiilor date de către superiorii ierarhici, din ordinul şi numai cu acordul acestora, în scopul informării cetăţenilor sau a instituţiilor interesate;

d)    elaborează strategii de comunicare la nivelul departamentului, în ceea ce priveşte activitatea acestuia, în scopul îmbunătăţirii continue a relaţiei cu petiţionarii şi cu instituţiile publice;

e)   colaborează cu alte instituţii publice în domeniul promovării şi extinderii modalităţilor de comunicare interinstituţionale, prin participarea la seminarii, colocvii şi alte asemenea reuniuni, în vederea consolidării şi aprofundării tehnicilor de comunicare;

3. atribuţii referitoare la registratura generală:

a) primeşte şi înregistrează corespondenţa adresată ministerului şi o transmite, pe bază de condici, către compartimentele din minister şi unităţile aflate în subordinea acestuia, competente; avertizările în interes public se înaintează, de îndată, după caz, cabinetului ministrului, şefului compartimentului căruia îi este adresată sesizarea sau comisiilor de disciplină;

b) preia, pe bază de borderouri, corespondenţa adresată de minister terţilor, întocmeşte documentaţia necesară în vederea expedierii sale şi o predă unităţii poştale desemnate;

c)  asigură programul zilnic de lucru cu publicul pentru depunerea de petiţii, cereri, sesizări sau alte solicitări de informaţii şi/sau solicitări telefonice;

4. atribuţii referitoare la arhiva ministerului:

a) elaborează şi, după caz, modifică, cu consultarea Direcţiei elaborare acte normative, nomenclatorul arhivistic, potrivit legii;

b)    realizează, după caz, cu participarea celorlalte compartimente din minister, sistemul de evidenţă a lucrărilor arhivate sau supuse arhivării, potrivit nomenclatorului aprobat;

c) primeşte în arhivă documentele preconstituite, predate de compartimentele ministerului, şi pune la dispoziţie, spre studiu şi transfer, dosarele şi înscrisurile din arhivă, cu respectarea condiţiilor de întocmire, predare-primire, transport şi restituire;

d)  participă, prin reprezentant, împreună cu comisia de selecţionare a documentelor, la întocmirea lucrărilor referitoare la selecţionarea documentelor de arhivă, în vederea distrugerii acestora la împlinirea termenului de păstrare;

e) predă periodic dosarele de arhivă cu termene de păstrare permanente către Arhivele Naţionale ale României, în baza unui proces-verbal;

f)  elimină periodic documentele fără valoare arhivistică şi cele ale căror termene de păstrare au expirat;

g)  colaborează cu toate compartimentele din minister în vederea asigurării condiţiilor optime de predare, primire, păstrare şi transfer al dosarelor de arhivă;

5.  atribuţii referitoare la registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial:

a) ţine evidenţa persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial, prin Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor;

b)  verifică, la cerere, disponibilitatea denumirii viitoarelor persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial şi eliberează dovezile de disponibilitate corespunzătoare;

c)  eliberează, la cerere, contra cost, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor şi de pe înscrisurile doveditoare, cu privire la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;

d)  expediază, din oficiu, copii ale hotărârilor judecătoreşti irevocabile şi ale înscrisurilor doveditoare privitoare la persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial, către autorităţile publice în a căror sferă de competenţă se încadrează scopul persoanelor juridice în cauză;

e)   ţine evidenţa specială a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor ce acţionează în domeniul de competenţă a ministerului;

f) facilitează legătura dintre compartimentele de specialitate din minister şi ONG-uri pe proiectele desfăşurate în comun;

g) asigură programul de lucru cu publicul pe probleme ce ţin de evidenţa ONG;

h) întocmeşte periodic şi la solicitări exprese, informări pentru conducerea ministerului, privind problematica şi principalele aspecte ce se desprind din activitatea referitoare la evidenţa ONG, inclusiv propuneri de lege ferenda;

i) realizează expedierea, în termenul legal, a răspunsurilor la solicitările adresate de petiţionari departamentului, în legătură cu evidenţa ONG;

j) organizează evidenţa documentelor întocmite şi transmise de instanţele judecătoreşti în materie de asociaţii, fundaţii şi federaţii, în concordanţă cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legislaţiei subsecvente referitoare la organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor şi Registrului Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

k) organizează evidenţa celorlalte documente primite, întocmite şi transmise la nivelul departamentului, în legătură cu evidenţa ONG;

l) eliberează copii necertificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional al asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor, de pe înscrisurile doveditoare şi de pe extrasele rapoartelor de activitate şi ale bilanţurilor anuale transmise de asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică, după achitarea de către persoana solicitantă a contravalorii serviciilor de copiere, în condiţiile Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare;

m) întocmeşte şi transmite către solicitanţi refuzurile motivate, avizate, dacă este cazul, privind eliberarea disponibilităţii denumirii unei asociaţii, fundaţii sau federaţii.

Art. 134. - La nivelul Departamentului pentru comunicare şi relaţii publice sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de predare-primire a lucrărilor de la şi către cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarul general, directorul general şi celelalte compartimente ale ministerului;

c)  condica de predare a corespondenţei către celelalte compartimente ale ministerului;

d) condică de predare-primire a avertizărilor în interes public;

e)   registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor unităţilor arhivistice;

f) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate sau propuse de compartiment ori ale măsurilor importante dispuse la nivelul departamentului;

g)   registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial;

h) evidenţa specială a denumirilor pentru care a fost eliberată dovadă de disponibilitate a denumirii;

i) evidenţa specială a asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor din domeniul de competenţă a ministerului;

j) condica de prezenţă.

CAPITOLUL VII

Direcţia generală sprijin logistic

Art. 135. - Direcţia generală sprijin logistic este compartimentul prin care se asigură ducerea la îndeplinire a funcţiilor şi atribuţiilor ministerului privind:

a)  coordonarea şi îndrumarea activităţii economice, de investiţii, de achiziţii şi administrative a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor aflate în subordinea ministerului, putând emite, în condiţiile legii, norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;

b)   asigurarea fondurilor necesare, fundamentarea şi elaborarea proiectului bugetului pentru activitatea proprie a ministerului, a instituţiilor publice din sistemul justiţiei pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite şi a unităţilor aflate în subordinea ministerului, repartizarea creditelor bugetare ordonatorilor secundari de credite şi urmărirea modului de utilizare a acestora;

c) recrutarea, numirea şi eliberarea din funcţie a personalului propriu şi a altor categorii de personal care, potrivit legii, sunt numite în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, precum şi privind gestionarea carierei acestora;

d)    funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

e) elaborarea Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, implementarea strategiei şi a programelor guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar, coordonarea, îndrumarea   şi   verificarea,   din   punct   de   vedere   tehnic, metodologic şi profesional, a activităţii informatice a instanţelor şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;

f)  asigurarea controlului cu privire la tipărirea şi circulaţia timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale;

g)   asigurarea condiţiilor necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, potrivit legii;

h) asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale la nivelul personalului din aparatul propriu.

Art. 136. - Structura Direcţiei generale sprijin logistic este următoarea:

a) Direcţia investiţii;

b) Direcţia financiar-contabilă;

c) Direcţia tehnologia informaţiei;

d) Direcţia resurse umane;

e) Serviciul de asistenţă medicală;

f) Serviciul informaţii clasificate.

SECŢIUNEA 1

Direcţia investiţii

Art. 137. - (1) Direcţia investiţii este compartimentul prin care se realizează sarcinile curente şi de perspectivă ale ministerului, unităţilor subordonate acestuia şi ale instanţelor judecătoreşti în domeniul tehnic-investiţii, asigurării bazei logistice, administrării patrimoniului şi apărării civile.

(2)  Direcţia investiţii, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, asigură, în limita resurselor de care dispune ministerul, condiţiile materiale şi fondurile necesare bunei desfăşurări a activităţii ministerului, unităţilor din subordinea acestuia, precum şi a instanţelor judecătoreşti.

(3)   Pentru îndeplinirea sarcinilor care îi revin, Direcţia investiţii colaborează cu compartimentele din minister, precum şi cu conducerile unităţilor subordonate acestuia.

Art. 138. - Structura Direcţiei Investiţii este următoarea:

a) Serviciul de gestiune a investiţiilor;

b) Serviciul achiziţii publice;

c) Serviciul patrimoniu-administrativ.

§1. Serviciul de gestiune a investiţiilor

Art. 139. - Serviciul de gestiune a investiţiilor coordonează şi îndrumă activitatea de investiţii a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu al ministerului, precum şi a unităţilor subordonate acestuia.

Art. 140. - (1) Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   elaborează şi fundamentează necesarul de credite bugetare pentru investiţii şi lucrări de intervenţie, astfel cum sunt definite de lege, în vederea elaborării proiectului anual de buget pentru lucrările în care ministerul este autoritate contractantă;

b)   întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiective de investiţii noi, dacă în prealabil documentaţiile tehnico-economice au fost aprobate, conform legii;

c)   întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite, după aplicarea criteriilor de prioritizare, lista cu obiectivele de investiţii şi lucrările de intervenţie asupra fondului construit al instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia;

d)   întocmeşte şi prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite lista cuprinzând alte cheltuieli asimilate investiţiilor, în baza notelor de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea, întocmite de ordonatori secundari şi terţiari de credite, în calitate de beneficiari, sau de către aparatul propriu al ministerului;

e) face propuneri de criterii de prioritizare a investiţiilor, altele decât cele prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 980/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind criteriile de evaluare şi selecţie a obiectivelor de investiţii publice şi le prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite;

f)   monitorizează derularea procesului investiţional al instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, precum şi al unităţilor subordonate acestuia, în scopul întocmirii rapoartelor de monitorizare pentru transmiterea acestora Ministerului Finanţelor Publice;

g) îndeplineşte atribuţia „compartimentului de specialitate", în accepţiunea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, în ceea ce priveşte angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru investiţii şi lucrări de intervenţie şi contracte de servicii de proiectare, în care ministerul este autoritate contractantă;

h) asigură urmărirea contractelor ce au ca obiect investiţiile şi lucrările de intervenţie (contracte de proiectare şi execuţie de lucrări), în care ministerul este autoritate contractantă;

i) analizează propunerile de buget anual privind investiţiile şi lucrările de intervenţie, fundamentate din punct de vedere al necesităţii şi oportunităţii de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor, şi solicită modificări şi completări, după caz, conform prevederilor legislaţiei în domeniu;

j) întocmeşte, propune şi transmite ordonatorilor secundari şi terţiari de credite, respectiv curţi de apel, tribunale şi instituţiile aflate în subordinea ministerului, listele obiectivelor de investiţii şi alte cheltuieli de investiţii defalcate pe categorii de bunuri, conform legii anuale de aprobare a bugetului de stat;

k) participă, prin specialişti desemnaţi, la şedinţele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al ministerului;

l) analizează şi supune avizării Consiliului tehnico-economic notele de fundamentare pentru lucrările de intervenţie sau pentru construirea de obiective noi de investiţii, expertizele tehnice pentru intervenţiile la imobile sau studiile de prefezabilitate pentru obiectivele noi de investiţii, studiile de fezabilitate pentru lucrările de intervenţie sau pentru obiectivele noi de investiţii, propune includerea obiectivelor noi de investiţii şi a lucrărilor de intervenţii în Programul de investiţii publice, proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, propune actualizarea valorii obiectivelor de investiţii (noi sau în continuare) în funcţie de evoluţia indicelui preţurilor, modificarea soluţiei tehnice sau a valorii investiţiei aprobate în condiţiile legii şi alte documente şi documentaţii;

m) participă, prin persoane desemnate, la şedinţele de avizare ale Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

n) participă, prin persoanele desemnate prin ordin al ministrului justiţiei, în comisiile de evaluare constituite pentru achiziţia de servicii sau lucrări din domeniul de activitate al direcţiei;

o) colaborează cu Ministerul Public la fundamentarea cheltuielilor aferente intervenţiilor asupra construcţiilor şi la proiectarea unor noi obiective, în care îşi au sediul comun instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, pe baza protocolului încheiat între părţi;

p) colaborează, după caz, cu celelalte direcţii sau compartimente din cadrul ministerului, al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi cu compartimentele de specialitate din cadrul altor ministere, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale;

q) reprezintă, pe bază de delegaţie, ministerul în relaţiile cu alte ministere sau organisme de control şi avizare în domeniul tehnic şi al investiţiilor;

r) păstrează corespondenţa şi documentaţiile serviciului, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite;

s) poate propune ordonatorului principal de credite, în îndeplinirea obiectului de activitate al serviciului, proiecte de norme şi instrucţiuni pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale în domeniul investiţiilor şi lucrărilor de intervenţie, care, după aprobare, devin obligatorii şi pentru instanţele judecătoreşti şi unităţile subordonate ministerului;

t) elaborează temele de proiectare pentru studiile de prefezabilitate şi fezabilitate pentru investiţiile în care ministerul este autoritate contractantă;

u) analizează documentaţiile aferente investiţiilor şi lucrărilor de intervenţie asupra construcţiilor, însuşite de ordonatorii secundari şi terţiari de credite, elaborate, avizate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale, documentaţii însoţite de toate avizele, acordurile şi autorizările prevăzute de lege;

v) analizează şi verifică documentaţia de actualizare a valorii fiecărui obiectiv de investiţii (nou sau în continuare), a fiecărei lucrări de intervenţie asupra construcţiilor, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri, cu respectarea legislaţiei în domeniu, şi întocmeşte referatul sau nota cu propuneri pe care îl/o înaintează spre avizare Consiliului tehnico-economic;

w) întocmeşte nota sau referatul privind avizarea de către Consiliul tehnico-economic a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii noi sau în continuare, precum şi pentru lucrările de intervenţie;

x) urmăreşte, inclusiv prin deplasări în teritoriu, stadiile fizice şi valorice ale investiţiilor sau lucrărilor de intervenţie proprii ale ministerului şi ale celor ai căror beneficiari sunt ordonatorii secundari şi terţiari de credite, respectarea prevederilor din documentaţiile tehnico-economice şi tehnice, precum şi din contractele de proiectare sau de execuţie, propunând măsuri, după caz;

y) participă, prin persoane desemnate, la activitatea de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie finală a obiectivelor de investiţii şi a lucrărilor de intervenţie asimilate investiţiilor, potrivit legislaţiei în domeniu.

(2) Serviciul de gestiune a investiţiilor îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

a)  urmăreşte şi controlează modul în care se ţine evidenţa imobilelor şi modul în care este întocmită şi actualizată situaţia juridică, tehnică şi economică a imobilelor aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului, a unităţilor din subordinea acestuia sau a ordonatorilor secundari ori terţiari de credite;

b)  iniţiază activitatea de trecere a imobilelor ce se află în proprietatea sau în administrarea directă a ministerului către ordonatorii secundari şi terţiari de credite ori către unităţile aflate în subordonarea ministerului, în colaborare cu Direcţia elaborare acte normative, Direcţia avizare acte normative şi cu Direcţia contencios;

c) întocmeşte Planul multianual de investiţii al ministerului, ca urmare a selecţiei obiectivelor de investiţii şi lucrărilor de intervenţii, şi îl înaintează comisiei de prioritizare, pentru aplicarea criteriilor de prioritizare, în vederea stabilirii priorităţii la finanţare, potrivit legii;

d) înaintează spre avizare, potrivit legii, Inspectoratului de Stat în Construcţii documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi sau lucrărilor de intervenţie asimilate investiţiilor, la care ministerul este autoritate contractantă.

§2. Serviciul achiziţii publice

Art. 141. - Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) solicită necesarul de achiziţii pentru anul următor de la fiecare compartiment din minister, centralizează acest necesar şi face propuneri privind necesarul de credite pentru achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări, cu ocazia întocmirii proiectului de buget anual previzionat;

b)  întocmeşte programul anual al achiziţiilor publice al aparatului propriu al ministerului, în funcţie de bugetul aprobat, pe coduri C.P.V., în raport cu propunerile compartimentelor de specialitate, precum şi listele de dotări independente pentru aparatul propriu al ministerului, pe baza propunerilor formulate de compartimente, în conformitate cu prevederile bugetare, şi le supune aprobării ordonatorului principal de credite;

c)    în baza solicitărilor compartimentelor din cadrul ministerului, pe parcursul anului, face propuneri către Serviciul financiar-contabilitate şi Serviciul buget privind efectuarea de rectificări bugetare şi întocmirea unei noi file de buget;

d)  efectuează modificări în programul anual al achiziţiilor publice, respectiv introducerea de noi poziţii sau modificarea celor existente, şi monitorizează permanent achiziţiile efectuate conform planului de achiziţii aprobat;

e)  organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, altele decât cele care fac obiectul cumpărării directe, inclusiv a celor electronice, de la întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertelor şi până la încheierea contractelor, a actelor adiţionale ale acestora, finanţate din creditele bugetare proprii ale ministerului, conform actelor normative în vigoare, pe baza specificaţiilor tehnice, termenelor şi condiţiilor specifice în baza cărora se va atribui contractul de achiziţie publică, precum şi a caietului de sarcini, întocmite de compartimentele ce solicită achiziţia;

f)  organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare pentru demararea şi derularea procedurilor de achiziţii centralizate la nivelul ministerului pentru diferite produse sau servicii ai căror beneficiari finali sunt unităţile aflate în subordinea ministerului;

g) efectuează activităţile necesare desfăşurării operaţiunilor de cumpărare directă, în condiţiile legii, pentru aprovizionarea cu bunuri şi servicii necesare desfăşurării activităţii aparatului propriu al ministerului, în baza referatelor de necesitate aprobate, întocmite de compartimentele de specialitate;

h) întocmeşte rapoarte trimestriale către conducătorul ierarhic privind situaţia achiziţiilor existente în programul anual al achiziţiilor publice, efectuate în baza solicitărilor primite de la compartimentele de specialitate, şi, în acest sens, urmăreşte monitorizarea acestuia în baza situaţiilor primite de la Serviciul financiar-contabilitate şi de la Serviciul patrimoniu-administrativ;

i) întocmeşte şi înaintează periodic, conform legii, situaţia privind achiziţiile publice din bugetul propriu al ministerului către Autoritatea Naţională de Reglementare şi Monitorizare a Achiziţiilor Publice şi alte autorităţi competente, în funcţie de obiectul achiziţiei;

j) furnizează date de specialitate în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;

k) face propuneri şi participă la modificarea legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

l) monitorizează contractele încheiate prin consemnarea acestora într-un registru de evidenţă;

m) răspunde de păstrarea în condiţii de siguranţă a contractelor şi a dosarelor de achiziţie, în vederea prezentării acestora în faţa organelor de control competente, a factorilor de conducere din cadrul ministerului, precum şi a terţilor, după caz;

n) avizează referatele de necesitate pe baza cărora se demarează procedura de atribuire, întocmite de către compartimentele solicitante. Avizul serviciului va specifica: existenţa sumelor estimate aferente pentru achiziţia bunului, serviciului sau lucrării în programul anual al achiziţiilor publice, numărul poziţiei, codul C.P.V., disponibilul existent;

o) elaborează notele de estimare a valorii contractului şi stabilirea procedurii de atribuire, notele justificative de alegere a procedurii de atribuire, altele decât licitaţia deschisă sau restrânsă, notele justificative privind criteriile minime de calificare şi notele privind alegerea criteriului de atribuire „oferta cea mai avantajoasă tehnico-economică", împreună cu compartimentele de specialitate care au solicitat achiziţia în cauză şi care au participat la întocmirea caietului de sarcini şi cu Direcţia contencios, şi le înaintează spre avizare ordonatorului principal de credite;

p) întocmeşte proiectul de ordin al ministrului justiţiei privind componenţa comisiei de evaluare sau negociere, după consultarea conducătorilor compartimentelor din care fac parte persoanele propuse;

q) participă în comisiile de evaluare şi asigură activitatea de secretariat a comisiei, respectiv întocmirea proceselor-verbale de deschidere, transmiterea solicitărilor de clarificări către ofertanţi din partea comisiei de evaluare, a proceselor-verbale intermediare, precum şi a rapoartelor procedurii finale;

r) întocmeşte şi transmite anunţurile de intenţie sau anunţurile de participare în SEAP, JOUE, pe site-ul ministerului şi, după caz, în publicaţii de interes naţional, precum şi invitaţiile de participare în JOUE, pe site-ul ministerului şi, după caz, în publicaţii de interes naţional;

s) întocmeşte şi transmite solicitări de ofertă către operatorii economici, în vederea întocmirii studiilor de piaţă pentru cumpărarea directă de bunuri sau servicii, ca urmare a solicitărilor compartimentelor de specialitate şi a specificaţiilor tehnice transmise de acestea;

t) înştiinţează, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achiziţiilor, Unitatea de coordonare şi verificare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice despre demararea procedurilor în vederea numirii de observatori; pune la dispoziţia acestui organism documentele solicitate şi colaborează cu aceştia pe parcursul desfăşurării procedurii;

u) întocmeşte, împreună cu compartimentul de specialitate care a redactat caietul de sarcini, răspunsul la cererile de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire în etapa prealabilă depunerii ofertelor şi asigură transmiterea răspunsului către solicitanţi, precum şi publicarea acestuia pe SEAP şi pe site-ul ministerului;

v) înaintează Biroului avizare contracte şi ordine din cadrul Direcţiei contencios contestaţiile formulate de operatorii economici, împreună cu dosarul achiziţiei publice, în vederea formulării unui punct de vedere cu privire la obiectul contestaţiei; în cazul în care contestaţia vizează aspecte economice sau tehnice, odată cu înaintarea dosarului achiziţiei publice se vor transmite şi opiniile direcţiilor de specialitate necesare pentru redactarea punctului de vedere sau a rezoluţiei motivate a autorităţii contractante. Punctul de vedere sau rezoluţia motivată se va înainta de către Serviciul achiziţii publice sub semnătura conducătorului instituţiei sau a secretarului general la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

w) întocmeşte, împreună cu Biroul avizare contracte şi ordine din cadrul Direcţiei contencios, contractul de achiziţie publică şi obţine avizele sau vizele necesare încheierii contractului; înregistrează contractul de achiziţie publică, urmăreşte semnarea acestuia de către operatorul economic, urmăreşte constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului şi colaborează cu direcţia de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi cu operatorul economic pentru clarificarea anumitor clauze contractuale: termen de livrare prestare sau execuţie, modalitatea constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului, termenele de efectuare a plăţii, precum şi orice alte clauze care pot apărea, după caz;

x) înaintează câte o copie a contractului, inclusiv anexele şi eventualele acte adiţionale, atât compartimentului de specialitate care a întocmit caietul de sarcini şi care va urmări derularea sau executarea contractului, cât şi Serviciului financiar-contabilitate;

y) colaborează cu Direcţia contencios pentru încheierea actelor adiţionale la contractele de achiziţie publică, în baza solicitărilor compartimentelor de specialitate;

z) transmite către Serviciul financiar-contabilitate, la solicitarea acestuia, deschiderile lunare de credite bugetare, în funcţie de contractele încheiate, de referatele de necesitate şi de notele de comandă. La solicitarea acestuia, transmite necesarul de virări de credite de la un articol bugetar la altul prin diminuare sau suplimentare, în vederea finanţării unor nevoi de achiziţii suplimentare apărute pe parcursul anului bugetar, precum şi disponibilizarea anumitor sume rămase necheltuite.

Art. 142. - Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii legate de proceduri de achiziţii derulate din alte surse de finanţare decât bugetul de stat:

a)  organizează şi efectuează toate operaţiunile necesare desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, inclusiv cumpărări directe, necesare pentru derularea unor proiecte finanţate, parţial sau în totalitate, din fonduri europene, proceduri pentru care ministerul este autoritate de contractare, la solicitarea şi în colaborare cu Direcţia programe europene;

b)   achiziţionează servicii de cazare şi organizare de seminare finanţate de la bugetul de stat, din partea de cofinanţare pentru proiecte ce au fost finanţate prin fonduri europene, la solicitarea şi în colaborare cu Direcţia programe europene.

Art. 143. - Serviciul achiziţii publice îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul protocolului:

a)   întocmeşte referatele pentru aprobarea cheltuielilor aferente deplasărilor în ţară şi în străinătate ale ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general şi ale consilierilor ministrului, precum şi pentru deplasările în străinătate ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, pe baza notelor de oportunitate şi, după caz, a memorandumului prevăzut de legislaţia în vigoare pentru aprobarea deplasării demnitarului sau a invitării unor demnitari străini în România, întocmite de compartimentele din minister, în funcţie de tematica şi scopul deplasărilor;

b)  derulează toate acţiunile necesare selecţiei în vederea achiziţionării biletelor de avion pentru deplasările interne şi internaţionale ale personalului ministerului, în baza acordurilor-cadru încheiate;

c)    informează organizatorii evenimentelor interne şi internaţionale şi, după caz, misiunile diplomatice sau oficiile consulare române acreditate în străinătate ori misiunile diplomatice străine acreditate în România cu privire la coordonatele deplasărilor ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general şi ale consilierilor ministrului, precum şi ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, în colaborare cu celelalte compartimente din minister;

d) asigură protocolul în vederea utilizării Salonului oficial din cadrul Aeroportului Internaţional „Henri Coandă" Bucureşti pentru deplasările ministrului justiţiei în misiuni oficiale în ţară şi în străinătate;

e)   întocmeşte caietul de sarcini în vederea atribuirii contractului de transport intern şi internaţional;

f)  face parte din comisia de evaluare a procedurilor de atribuire a contractului de transport intern şi internaţional;

g) efectuează rezervările hoteliere şi cele privind transportul intern sau internaţional pentru deplasările în ţară ori în străinătate ale personalului din cadrul ministerului, precum şi pentru   deplasările  în   străinătate   ale  judecătorilor  de   la judecătorii, tribunale şi curţi de apel, pe baza notelor de oportunitate întocmite de compartimentele din minister;

h) colaborează cu Direcţia drept internaţional şi tratate, cu Direcţia afaceri europene şi drepturile omului, cu Direcţia programe europene, precum şi cu celelalte compartimente ale ministerului, după caz, pentru organizarea în România de către minister a unor conferinţe, seminare sau alte evenimente internaţionale;

i) asigură organizarea acţiunilor protocolare la nivelul ministerului;

j) acordă asistenţă de specialitate la organizarea unor acţiuni de protocol la nivelul compartimentelor de specialitate din minister;

k) asigură acţiunea de procurare şi de transmitere a felicitărilor adresate de ministrul justiţiei, precum şi de alte persoane din conducerea ministerului cu diferite ocazii, precum Anul Nou, Sfintele Sărbători de Paşti şi de Crăciun, Ziua Naţională şi alte asemenea evenimente;

l) asigură formalităţile necesare pentru confecţionarea, obţinerea şi, după caz, prelungirea paşapoartelor diplomatice şi de serviciu şi a vizelor aferente.

§3. Serviciul patrimoniu-administrativ

Art. 144. - Serviciul patrimoniu-administrativ îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:

1. în domeniul patrimoniului:

a)   asigură evidenţa bazată pe caracteristici tehnice şi economice a bunurilor de orice fel aflate în patrimoniul aparatului propriu al ministerului, pe întreaga durată de viaţă a acestora, pentru a oferi informaţii necesare fundamentării deciziilor de înlocuire, reparare, recondiţionare, scoatere din folosinţă, declasare, casare, transfer, trecere în patrimoniul privat, precum şi a altor decizii privind exploatarea lor;

b)  efectuează planificarea de perspectivă a configuraţiei patrimoniului, în raport cu strategiile de activitate la nivelul aparatului propriu al ministerului, în vederea asigurării oportune a resurselor materiale necesare susţinerii măsurilor luate de conducerea ministerului;

c) ţine evidenţa tehnico-operativă pe locuri de depozitare şi pe utilizatori a activelor fixe şi a obiectelor de inventar;

2. în domeniul administrativ:

a)  administrează imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului;

b) asigură recepţia, evidenţa şi distribuirea tuturor bunurilor şi materialelor ce sunt achiziţionate pentru activitatea proprie a ministerului;

c)  solicită conducătorului compartimentului beneficiar al bunurilor achiziţionate în minister să îi asigure asistenţă în vederea recepţiei, prin participarea în comisia de recepţie, pentru bunurile pentru care nu are cunoştinţe cu privire la caracteristicile tehnice;

d)  întocmeşte notele de fundamentare şi colaborează cu Serviciul achiziţii publice pentru elaborarea programului de achiziţii referitor la: servicii de telefonie mobilă, întreţinere şi reparare a echipamentelor informatice, întreţinere şi reparare a autovehiculelor, curăţenie şi întreţinerea curentă a clădirilor, asigurarea operaţiunilor de service pentru instalaţiile de aer condiţionat, uşi automate, echipament telefonic, servicii de televiziune prin cablu, alte servicii şi materialele necesare pentru desfăşurarea activităţii aparatului propriu al ministerului, pe baza estimărilor proprii şi a solicitărilor fundamentate de către celelalte compartimente din aparatul propriu al ministerului;

e) întocmeşte caietele de sarcini pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii necesare bunei funcţionări a ministerului;

f) monitorizează derularea contractelor de furnizare de bunuri şi de prestări de servicii pentru contractele care au fost încheiate la solicitarea acestui compartiment;

g) coordonează activitatea conducătorilor auto;

h) asigură întreţinerea şi exploatarea, în condiţii bune şi de siguranţă, a autoturismelor din dotarea ministerului;

i) analizează lunar situaţia privind consumul de carburanţi din cursul lunii, pentru fiecare autoturism, şi întocmeşte situaţiile contabile centralizatoare aferente;

j) asigură multiplicarea, tipărirea şi legarea documentelor necesare ministerului, confecţionarea legitimaţiilor de serviciu, invitaţiilor, diplomelor, cărţilor de vizită, ecusoanelor pentru conferinţe, în situaţia în care acestea pot fi executate cu tehnica din dotare;

k) verifică periodic modul de gestionare, depozitare şi păstrare a materialelor intrate şi ieşite din magazie;

l) participă şi sprijină efectiv, prin asigurarea resurselor materiale, toate activităţile şi acţiunile ce se desfăşoară la nivelul ministerului, de tipul simpozioanelor, conferinţelor şi altor asemenea acţiuni;

m) asigură împreună cu trupele de jandarmi securitatea şi paza sediului ministerului, pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Administraţiei şi Internelor;

n) identifică, monitorizează şi evaluează factorii de risc specifici;

o) stabileşte şi urmăreşte îndeplinirea măsurilor şi a acţiunilor de prevenire şi de pregătire a intervenţiei în cazul calamităţilor, în funcţie de încadrarea în clasificarea de protecţie civilă;

p) înştiinţează persoanele şi organismele competente asupra factorilor de risc şi le semnalează de îndată iminenţa producerii sau producerea unei situaţii de protecţie civilă la nivelul ministerului;

q) încheie contracte, convenţii sau protocoale de cooperare cu alte servicii de urgenţă profesioniste ori voluntare şi asigură dotarea unităţii cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor;

r) elaborează norme şi reglementări tehnice specifice de apărare împotriva incendiilor;

s) participă la programe de informare şi educaţie specifice;

t) asigură buna funcţionare a bufetului din incinta ministerului;

3. în domeniul prevenirii şi protecţiei muncii:

a)  ia măsuri privind asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi protecţiei în muncă;

b) elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie a muncii;

c)  identifică pericolele şi evaluează riscurile profesionale pentru personalul ministerului;

d) elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor desfăşurate în cadrul ministerului, şi asigură condiţii pentru ca fiecare angajat să primească o instruire suficientă şi adecvată în acest domeniu;

e)   urmăreşte întreţinerea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de protecţie şi înlocuirea lor la termenele stabilite;

f) elaborează rapoarte privind accidentele de muncă suferite de către angajaţii ministerului;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege privind prevenirea şi protecţia muncii.

Art. 145. - La nivelul Direcţiei investiţii sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)    condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;

c) programul anual al achiziţiilor publice;

d) programul multianual de investiţii publice;

e) evidenţa electronică a achiziţiilor planificate în cursul unui an calendaristic, a procedurilor de achiziţie publică finalizate, a contractelor încheiate şi a termenelor de executare a acestora;

f) lista de dotări a ministerului;

g) dosarul achiziţiei, care cuprinde toate documentele prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;

h) evidenţa paşapoartelor de serviciu şi diplomatice;

i) evidenţa deplasărilor interne şi externe ale personalului ministerului care îndeplineşte misiuni oficiale;

j) evidenţa avansurilor şi deconturilor privind acţiunile de protocol;

k) schema de repartizare a spaţiilor în cadrul ministerului;

l) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Direcţia financiar-contabilă

Art. 146. - (1) Direcţia financiar-contabilă este compartimentul de specialitate care asigură condiţiile de desfăşurare a activităţii aparatului propriu al ministerului prin:

- formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate;

- organizarea şi conducerea contabilităţii;

-  organizarea activităţii de control financiar preventiv propriu;

- salarizarea personalului.

(2) Direcţia financiar-contabilă asigură fondurile necesare desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti, ministerului, precum şi unităţilor aflate în subordinea acestuia, centralizează situaţiile financiare, la nivelul ministerului, asigurând depunerea acestora la termenele şi în condiţiile impuse de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 147. - Direcţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) fundamentează şi întocmeşte proiectele de buget pentru aparatul propriu;

b)    întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat, conform prevederilor legale;

c) efectuează plăţile în termen, în limitele şi sumele aprobate şi numai către beneficiarii îndreptăţiţi;

d)  efectuează calculul şi acordă drepturile salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, la termenele stabilite de lege, având la bază statele de funcţii întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;

e) păstrează, în condiţii de securitate, documentele financiar-contabile şi le arhivează în condiţiile prevăzute de normele legale în vigoare;

f)   asigură respectarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice;

g) întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru aparatul propriu şi centralizează situaţiile financiare, la nivelul ministerului, după care le supune spre aprobare ordonatorului de credite;

h) organizează, coordonează şi asigură efectuarea operaţiunii de inventariere în colaborare cu Direcţia investiţii, conform normelor legale în vigoare;

i) elaborează norme, instrucţiuni, dispoziţii şi proceduri operaţionale pentru activitatea proprie.

Art. 148. - (1) Organizarea şi conducerea contabilităţii aparatului propriu al ministerului sunt asigurate prin utilizarea sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, în conformitate cu normele contabile aplicabile.

(2) Organizarea şi conducerea contabilităţii asigură, potrivit legii, condiţiile necesare pentru:

a) înregistrarea corectă şi la zi a documentelor rezultate din operaţiunile economico-financiare efectuate;

b) organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv, în colaborare cu Direcţia investiţii, precum şi valorificarea rezultatelor acesteia;

c)   respectarea legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare;

d)  păstrarea documentelor justificative, a registrelor şi a situaţiilor financiare.

Art. 149. - Direcţia financiar-contabilă îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul controlului financiar preventiv propriu:

a) organizează controlul financiar preventiv propriu la nivelul aparatului propriu al ministerului, potrivit normelor legale în vigoare, asigurând elaborarea proiectelor de ordin privind desemnarea persoanelor care vor exercita controlul, a cadrului operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv propriu şi a check-list-urilor pentru fiecare tip de operaţiune;

b) exercită, potrivit legii, controlul financiar preventiv propriu asupra tuturor operaţiunilor şi documentelor din care derivă drepturi sau obligaţii patrimoniale între minister şi alte persoane juridice şi fizice, precum şi asupra folosirii fondurilor băneşti prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli, în baza documentelor justificative însoţitoare corespunzătoare, semnate în prealabil de către conducătorul direcţiei de specialitate în care urmează să se efectueze operaţiunea respectivă, acte din care rezultă că operaţiunile sunt necesare, oportune şi legale;

c) analizează şi supune spre aprobare ordonatorului principal de credite propunerile privind persoanele desemnate de către ordonatorii secundari şi terţiari de credite să acorde viza de control financiar preventiv propriu, pe baza procedurilor scrise, elaborate în acest sens;

d) întocmeşte situaţia centralizatoare a tuturor operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu la nivelul ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea trimestrială a acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;

e) exercită controlul financiar preventiv propriu asupra:

-   cererilor pentru deschiderile/retragerile/repartizările/ suplimentările de credite bugetare, subvenţii şi transferuri pentru aparatul propriu, instanţele judecătoreşti şi unităţile subordonate ministerului;

- documentului pentru modificarea repartizării pe trimestre, pe capitole a creditelor bugetare, subvenţiilor şi a transferurilor care se efectuează cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice;

- documentelor pentru efectuarea începând cu trimestrul al III-lea a virărilor de credite bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare în cadrul aceluiaşi capitol pentru bugetul propriu şi bugetul instituţiilor subordonate între programe;

- ordinelor/actelor interne de decizie privind angajarea sau avansarea personalului, numirea personalului de execuţie în funcţii de conducere, acordarea altor drepturi salariale, transformări de posturi la instanţele judecătoreşti.

Art. 150. - Structura Direcţiei financiar-contabile este următoarea:

a) Serviciul buget;

b) Serviciul financiar-contabilitate;

c) Biroul salarizare şi drepturi de personal.

§1. Serviciul buget

Art. 151. - Serviciul buget îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. atribuţii în domeniul planificării bugetare:

a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului pentru instanţele judecătoreşti, aparatul propriu al ministerului, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţile aflate în subordinea ministerului, în baza fundamentărilor transmise de acestea, cu încadrarea în limita creditelor bugetare primite de la Ministerul Finanţelor Publice;

b)   centralizează şi înaintează spre avizare Consiliului Superior al Magistraturii proiectele de buget elaborate de curţile de apel, potrivit prevederilor art. 132 alin. (4) din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  urmăreşte respectarea celor 4 principii fundamentale ale dreptului bugetar, respectiv unitate, universalitate, specializare, anualitate,   precum   şi   a   principiilor   exactităţii   bugetare,  echilibrului,  unităţii  monetare,  bunei gestiuni financiare şi transparenţei;

d) efectuează sinteze şi analize privind finanţarea instituţiilor şi activităţilor cuprinse în programele şi proiectele aprobate de conducerea ministerului;

e)   transmite Ministerului Finanţelor Publice proiectul bugetului centralizat al instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi al unităţilor aflate în subofdinea ministerului;

f)   repartizează bugetul aprobat ministerului prin legea bugetului de stat şi înaintează ordonatorului principal de credite, pentru aprobare, filele de buget aferente instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului;

g) înaintează Ministerului Finanţelor Publice, pentru aprobare, propunerea repartizării pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor bugetare, după aprobarea legii bugetare anuale;

h) întocmeşte şi transmite instanţelor judecătoreşti, Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare, ca urmare a aprobării Ministerului Finanţelor Publice;

i) întocmeşte proiectul de rectificare a bugetului ministerului, în baza fundamentărilor transmise de instanţele judecătoreşti, Serviciul financiar-contabilitate, Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţile aflate în subordinea ministerului, ori de câte ori se impune rectificarea bugetului. După aprobarea actului normativ de rectificare bugetară analizează gradul de utilizare a creditelor bugetare aprobate prin bugetul iniţial, de finanţare a obiectivelor ce urmează a se derula până la închiderea exerciţiului bugetar şi propune, spre aprobare, ordonatorului principal de credite modificarea filelor de buget, cu încadrarea în noua limită bugetară;

j) efectuează, în scopul eficientizării execuţiei bugetare, virări de credite, în limita fondurilor bugetare aprobate, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, modificând în mod corespunzător şi filele de buget;

k) analizează indicatorii bugetari şi realizează prognoze anuale şi multianuale privind bugetele instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului şi unităţilor aflate în subordinea acestuia;

2. atribuţii referitoare la deschiderea de credite:

a)   analizează lunar cererile de credite ale Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, instanţelor judecătoreşti şi unităţilor subordonate ministerului, în vederea efectuării, la termenele şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale, a deschiderilor de credite;

b)  centralizează propunerile privind cererile de deschidere de credite, repartizează creditele bugetare pe capitole şi pe titluri de cheltuieli, pe ordonatori de credite, la termenele precizate în legea bugetului de stat, asigurând totodată urmărirea şi încadrarea cheltuielilor în limita şi structura aprobată prin fila de buget a fiecărui beneficiar de finanţare;

c) întocmeşte lunar deschiderile de credite pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi de investiţii, transferuri pentru instituţiile subordonate ministerului, precum şi sumele reprezentând cofinanţarea programelor cu  finanţare rambursabilă şi nerambursabilă, în limita bugetului aprobat, cu încadrare în repartizarea pe trimestre;

d) înaintează spre vizare persoanei/persoanelor cu atribuţii privind controlul financiar preventiv propriu/delegat şi apoi spre aprobare ordonatorului principal de credite, potrivit legii, alocarea creditelor bugetare şi a celorlalte resurse financiare ale ministerului;

e) efectuează, în situaţii de excepţie, deschideri suplimentare de credite sau retrageri şi repartizări de credite între ordonatorii secundari de credite, ţinând cont şi de disponibilul la zi, aflat în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului;

3. atribuţii în domeniul execuţiei bugetare:

a) monitorizează execuţia bugetară, pe structura clasificaţiei bugetare, a instanţelor judecătoreşti, aparatului propriu al ministerului, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi a unităţilor aflate în subordinea ministerului, propunând retragerea creditelor bugetare deschise şi neutilizate, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea realizării indicatorilor economici sau bugetari;

b)  asigură relaţiile funcţionale cu direcţia de trezorerie din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în vederea efectuării punctajului disponibilităţilor băneşti existente în conturile ministerului şi ale celorlalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;

c) verifică, după caz, lunar, trimestrial sau anual, cu ocazia prezentării situaţiilor financiare ale execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli, încadrarea în limitele creditelor bugetare/veniturilor proprii aprobate şi repartizate pe trimestre;

d)  ţine evidenţa extracontabilă a repartizărilor de credite pentru minister şi celelalte instituţii pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite;

e)  întocmeşte bugetele pe programe, conform strategiei politicii de guvernare privind reforma în justiţie şi planului de acţiuni aprobate anual, şi urmăreşte execuţia acestora;

f)  propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi categorii de cheltuieli, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

4.   atribuţii referitoare la întocmirea situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale:

a)  transmite instanţelor judecătoreşti, Serviciului financiar-contabilitate, Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi unităţilor aflate în subordinea ministerului termenele de depunere a situaţiilor financiare lunare, trimestriale şi anuale, în funcţie de calendarul stabilit prin ordin al Ministerului Finanţelor Publice;

b)   verifică şi centralizează trimestrial şi anual situaţia financiară la nivelul ministerului, o supune aprobării ministrului justiţiei şi o transmite Ministerului Finanţelor Publice, conform legislaţiei în vigoare;

c) îndrumă şi coordonează organizarea evidenţei contabile, pentru ordonatorii secundari şi terţiari de credite;

5.  atribuţii în domeniul salarizării şi al altor drepturi de personal:

a) întocmeşte situaţia centralizată cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru instanţele judecătoreşti, Serviciul financiar-contabilitate şi unităţile aflate în subordinea ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o predă, în termenele stabilite, Ministerului Finanţelor Publice;

b) verifică, din punctul de vedere al salarizării şi al drepturilor de personal, statele de funcţii şi de personal, în vederea aprobării acestora în conformitate cu prevederile art. 135 din Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

c)  emite puncte de vedere în probleme de salarizare şi drepturi de personal;

6. alte atribuţii specifice:

a)   elaborează puncte de vedere în scopul soluţionării cererilor, sesizărilor şi memoriilor din domeniul specific de activitate;

b)   colaborează cu compartimentele de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative, în domeniul său de competenţă.

§2. Serviciul financiar-contabilitate

Art. 152. - Serviciul financiar-contabilitate îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. atribuţii referitoare la formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice alocate pentru aparatul propriu al ministerului:

a) întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli pentru activităţile cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru activităţile finanţate integral din venituri proprii pentru aparatul propriu al ministerului;

b) întocmeşte cererile de credite pentru aparatul propriu al ministerului şi le înaintează Serviciului buget; analizează permanent situaţia utilizării creditelor aprobate prin buget şi face propuneri de redistribuire, retragere sau anulare, în condiţiile legii finanţelor publice, şi le înaintează, cu aprobarea directorului direcţiei, Serviciului buget;

c)  întocmeşte documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea cheltuielilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate, în limita şi pe structura bugetului repartizat, cu aprobarea ordonatorului de credite şi numai pentru efectuarea acelor cheltuieli permise de actele normative în vigoare;

d)  efectuează plăţi din creditele bugetare, în limita şi pe structura bugetului aprobat, după ce au fost angajate, lichidate şi ordonanţate de ordonatorul de credite;

e) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;

f) evidenţiază şi utilizează veniturile proprii obţinute conform normelor legale în vigoare;

2. atribuţii referitoare la încasări şi plăţi:

a)   întocmeşte documentele de încasări şi plăţi pentru operaţiunile care se efectuează prin conturile curente sau prin casieria proprie;

b)   verifică documentele justificative în baza cărora se efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi;

c)  asigură decontarea la timp a obligaţiilor faţă de furnizori, cu respectarea scadenţelor legal prevăzute;

d)  asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în ţară ale salariaţilor aparatului propriu al ministerului, în interesul serviciului, pe baza ordinelor de deplasare prezentate; ţine evidenţa operativă a acestora şi verifică deconturile, conform reglementărilor în vigoare, urmărind încadrarea corectă în cheltuielile aprobate;

e)  asigură, în limita bugetului aprobat, fondurile necesare pentru deplasările în străinătate, atât pentru personalul aparatului propriu, cât şi pentru personalul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice şi pentru personalul din instanţele judecătoreşti, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; ţine evidenţa operativă a acestora, verifică deconturile şi urmăreşte încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget;

f) asigură fondurile necesare privind cofinanţarea naţională, în limita bugetului aprobat şi cu respectarea normelor legale în vigoare, pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă;

g) asigură programarea tuturor plăţilor la Trezoreria Statului, conform prevederilor legale;

h) verifică deconturile de cheltuieli prezentate de titulari şi efectuează operaţiunile de regularizare a avansurilor încasate;

i) face propuneri ordonatorului principal de credite pentru numirea prin ordin al ministrului justiţiei a unui responsabil cu evidenţa avansurilor acordate, conform art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) încasează şi virează la bugetul de stat sumele provenite din vânzarea, închirierea, concesionarea bunurilor din patrimoniul ministerului, precum şi din venituri realizate care se constituie ca sursă la bugetul de stat;

k) urmăreşte şi efectuează plata obligaţiilor financiare ale ministerului faţă de organismele şi structurile internaţionale la care România este membră prin intermediul ministerului;

3. atribuţii referitoare la casierie:

a)   organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale;

b)  ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu alte instituţii bancare la care sunt deschise conturi curente în lei sau în valută;

4. atribuţii în domeniul contabilităţii:

a) organizează şi conduce contabilitatea generală bazată pe principiul constatării drepturilor şi obligaţiilor, asigurând efectuarea înregistrării operaţiunilor economico-financiare pe baza principiilor contabilităţii de angajamente; asigură organizarea contabilităţii cheltuielilor şi veniturilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor şi plata cheltuielilor aferente exerciţiului bugetar;

b)  asigură ţinerea corectă şi la zi a evidenţei financiar-contabile a aparatului propriu al ministerului, conform prevederilor legii contabilităţii şi planului de conturi aprobat pentru instituţiile publice;

c)  verifică documentele justificative primite şi întocmeşte notele contabile pentru toate operaţiunile economico-financiare;

d) asigură evidenţa contabilă a debitorilor şi colaborează cu Direcţia contencios pentru recuperarea creanţelor exigibile;

e) asigură evidenţa contabilă a împrumuturilor şi a datoriilor asimilate;

f)  asigură evidenţa contabilă a imobilizărilor necorporale, imobilizărilor corporale, imobilizărilor în curs şi a imobilizărilor financiare;

g)  asigură evidenţa contabilă a materialelor şi a obiectelor de inventar;

h) asigură evidenţa contabilă a furnizorilor;

i) asigură evidenţa contabilă a drepturilor de personal şi a conturilor asimilate;

j) asigură evidenţa contabilă a datoriilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, protecţie socială şi conturi asimilate;

k) asigură evidenţa contabilă a conturilor de trezorerie;

l) asigură evidenţa contabilă a fondurilor externe nerambursabile de preaderare, ale altor donatori şi din alte facilităţi şi instrumente postaderare;

m) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor aferente programelor cu finanţare rambursabilă;

n) asigură evidenţa contabilă a fondurilor cu destinaţie specială;

o) asigură evidenţa contabilă a disponibilului din împrumuturi;

p) asigură evidenţa contabilă a cheltuielilor;

q) asigură evidenţa contabilă a finanţărilor şi a veniturilor;

r) asigură evidenţa rezultatului patrimonial;

s) asigură înregistrarea în contabilitate a obligaţiilor financiare ale ministerului faţă de organismele şi structurile internaţionale la care România este membră prin intermediul ministerului;

t) asigură evidenţa contabilă a conturilor în afara bilanţului, conform prevederilor legale;

5. atribuţii referitoare la evidenţa patrimoniului:

a) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului din aparatul propriu al ministerului;

b) îndrumă activitatea de inventariere;

c)   analizează şi avizează, în limitele competenţelor, propunerile făcute de comisia de inventariere privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale fără mişcare, potrivit reglementărilor în vigoare;

d)  completează Registrul inventar, conform prevederilor legale;

e) înregistrează în evidenţa contabilă rezultatele inventarierii, în baza procesului-verbal de inventariere, aprobat de ordonatorul principal de credite, şi conform prevederilor legale;

f)   coordonează operaţiunile de valorificare a bunurilor prevăzute la lit. c);

6. atribuţii referitoare la situaţiile financiare:

a)  organizează evidenţa sintetică şi analitică, întocmeşte balanţe de verificare lunare, pentru activitatea aparatului propriu;

b)  întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale, precum şi alte raportări lunare şi trimestriale, conform prevederilor legale;

c)  răspunde de întocmirea registrelor contabile obligatorii: Registrul jurnal, Registrul inventar, Cartea Mare;

d) întocmeşte situaţia privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate;

7. atribuţii faţă de comisii de inspecţie, control, audit:

- are obligaţia de a asigura organelor de control condiţiile necesare desfăşurării activităţii, punându-le la dispoziţie documentele necesare pentru îndeplinirea misiunilor;

8. alte atribuţii:

a)  stabileşte necesarul de timbre judiciare şi îl transmite Serviciului achiziţii publice, în funcţie de situaţia stocurilor de timbre judiciare, transmisă de Compania Naţională Poşta Română, potrivit legislaţiei în vigoare;

b) întocmeşte şi transmite, la termenele comunicate de către compartimentele de specialitate, situaţia financiară a cheltuielilor efectuate din fonduri nerambursabile acordate ministerului sau din fondurile alocate cofinanţării proiectelor nerambursabile, în vederea raportării acestora către instituţiile finanţatoare şi/sau către alte instituţii competente, după caz;

c)  colaborează cu direcţia de specialitate la elaborarea proiectelor de acte normative specifice, în domeniul său de competenţă;

d)    întocmeşte proiectele de ordin privind stabilirea competenţelor pentru angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor pe parcursul exerciţiului bugetar, în limita bugetului aprobat conform prevederilor legale;

e)  se ocupă de încheierea contractelor pentru constituirea de garanţii gestionare în numerar, evidenţa, păstrarea, actualizarea, utilizarea, reconstituirea şi restituirea acestora;

f)  face propuneri către Direcţia resurse umane pentru organizarea de cursuri de pregătire şi perfecţionare a cunoştinţelor profesionale pentru personalul din cadrul serviciului, pe baza unei analize prealabile a nevoilor de pregătire şi perfecţionare;

g)    furnizează datele de specialitate solicitate prin compartimentul înfiinţat în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a cererilor formulate de petenţi;

h) elaborează puncte de vedere la cererile, sesizările şi memoriile primite, în domeniul specific de activitate.

§3. Biroul salarizare şi drepturi de personal

Art.   153.  - Biroul  salarizare şi  drepturi  de  personal îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare privind acordarea drepturilor salariale pentru salariaţii aparatului propriu al ministerului, având la bază statele de funcţii şi de personal întocmite în colaborare cu Direcţia resurse umane;

b) avizează, împreună cu Direcţia resurse umane şi Direcţia contencios, ordinele ministrului justiţiei privind încadrările, reîncadrările şi modificările de încadrării echivalările de funcţii şi specialităţi pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;

c)  răspunde, din punct de vedere salarial, de aplicarea ordinelor ministrului justiţiei privind încadrarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie/desfacerea contractelor de muncă pentru personalul din aparatul ministerului;

d)  execută deciziile de reţinere sau imputare, avizate de Direcţia contencios, privind recuperarea pagubelor cauzate de salariaţii aparatului propriu al ministerului;

e)  stabileşte drepturile salariale şi alte drepturi de natură salarială pentru toate categoriile de personal din aparatul propriu al ministerului, conform normelor legale în vigoare, asigurând legalitatea şi realitatea datelor înscrise în statele de plată;

f)  asigură plata drepturilor salariale şi a altor drepturi de natură salarială;

g)   asigură plata drepturilor reprezentând compensaţia bănească a drepturilor de hrană şi echipament pentru funcţionarii publici cu statut special, conform reglementărilor legale în vigoare, pe baza pontajelor şi a situaţiilor privind normele de echipare întocmite de Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

h) stabileşte şi efectuează vărsămintele la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sănătate, în termenele prevăzute de lege;

i) întocmeşte fişele fiscale 1 şi 2 privind impozitul pe venitul salarial general şi asigură transmiterea acestora în termen legal către administraţia financiară şi salariaţi;

j) întocmeşte şi depune lunar declaraţiile nominale privind: contribuţiile de asigurări sociale, la fondul de şomaj, sănătate şi la bugetul general consolidat;

k) întocmeşte dările de seamă statistice lunare şi periodice privind indicatorii de muncă şi salariile pentru aparatul propriu al ministerului şi transmiterea acestora, conform legii, la Institutul Naţional de Statistică;

l) întocmeşte situaţia centralizată cu privire la monitorizarea cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, indiferent de sursa de finanţare, şi o înaintează în termenele stabilite Serviciului buget;

m) urmăreşte angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor de personal pentru aparatul propriu al ministerului, potrivit Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

n) fundamentează proiectul de buget pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata drepturilor de personal din aparatul propriu al ministerului, în colaborare cu Direcţia resurse umane;

o)  colaborează cu Direcţia resurse umane la elaborarea criteriilor pentru acordarea premiilor trimestriale şi anuale, pe categorii de personal;

p) asigură repartizarea salariilor angajaţilor ministerului, în condiţii ce garantează respectarea confidenţialităţii acestora şi a extraselor de pe statul de plată;

q) analizează şi soluţionează, în baza reglementărilor legale în vigoare, cereri, contestaţii, memorii adresate ministerului pe probleme de salarizare şi drepturi de personal, pentru personalul din aparatul propriu al ministerului, unităţile aflate în subordinea acestuia şi al instanţelor judecătoreşti;

r) întocmeşte, în colaborare cu Direcţia resurse umane, adeverinţele privind stabilirea, actualizarea şi recalcularea pensiilor, respectiv a pensiilor de serviciu pentru personalul din aparatul propriu;

s) colaborează cu direcţiile de specialitate la elaborarea şi avizarea actelor normative şi a celorlalte documente privind drepturile de personal pentru personalul din aparatul propriu, determinate de aplicarea actelor normative privind creşterile salariale acordate periodic (majorări, indexări).

Art. 154. - La nivelul Direcţiei financiar-contabile sunt constituite următoarele evidenţe:

a)    registrul de evidenţă cu numerele date pentru ordonanţările la plată;

b) registrul de evidenţă cu numerele atribuite dispoziţiilor de plată şi de încasare prin casierie;

c)  registrul de evidenţă cu numerele atribuite ordinelor de plată prin trezorerie şi bănci;

d)  registrul de evidenţă cu numerele operaţiunilor supuse vizei controlului financiar preventiv propriu;

e) Registrul jurnal;

f) Registrul inventar;

g)  registrul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv;

h) registrul unic de control;

i) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;

j) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

k) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;

1) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului şi Serviciul de informaţii clasificate;

m) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de direcţie; n) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia tehnologia informaţiei

Art. 155. - Direcţia tehnologia informaţiei este compartimentul care coordonează activitatea informatică în cadrul aparatului propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia, precum şi al instanţelor judecătoreşti, în scopul constituirii unui sistem informatic judiciar unitar şi care implementează programele guvernamentale de informatizare în unităţile sistemului judiciar.

Art. 156. - Direcţia tehnologia informaţiei are următoarele atribuţii:

1. administrare reţea locală:

a)    administrează reţelele de calculatoare LAN ale ministerului;

b)   asigură conectarea la reţeaua de calculatoare - hardware;

c) asigură conectarea la reţeaua de calculatoare - software;

d)   asigură instalarea/dezinstalarea software de bază, antivirus;

e)   propune, spre achiziţie, componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

f) asigură întreţinerea hard a tehnicii de calcul;

g)  asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul;

h) administrează serverele de mail, internet, comunicaţii;

i) participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

j) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;

k) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;

l) răspunde în faţa instituţiilor şi serviciilor care exercită un drept de control sau audit;

m) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

2. administrare reţele WAN şi VPN:

a)  administrează reţeaua de comunicaţii WAN a sistemului judiciar;

b)   propune spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

c)  asigură întreţinerea hard a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;

d) asigură întreţinerea pentru soft de bază a tehnicii de calcul specifice reţelelor WAN/VPN;

e)  participă la recepţiile de tehnică de calcul şi licenţe software de bază;

f) participă la organizarea evidenţei echipamentelor de calcul şi comunicaţii;

g) participă la organizarea evidenţei produselor software de bază;

h) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

3.   elaborare, implementare şi monitorizare politici de securitate:

a)  participă la elaborarea politicilor de securitate la nivelul ministerului;

b)  participă la elaborarea normelor şi a ghidurilor de bune practici pentru implementarea politicilor de securitate;

c)  pune în practică prevederile politicilor şi normelor de securitate;

d)   monitorizează respectarea prevederilor politicilor şi normelor de securitate;

e)   propune, spre achiziţie, componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii în domeniul securităţii;

f)  participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

g) realizează instalarea sistemelor informatice la Serviciul informaţii clasificate, pe baza normelor elaborate şi a ghidurilor de proceduri;

h) participă din punct de vedere tehnic la elaborarea modalităţilor de procesare, stocare şi manipulare a informaţiilor clasificate în format electronic, astfel încât să se aplice dispoziţiile legale în materie;

4.  Help desk (centru de apel):

a)   asigură preluarea şi înregistrarea notificărilor sau solicitărilor utilizatorilor aplicaţiilor locale sau la nivel naţional gestionate din punct de vedere tehnic de minister;

b) asigură soluţionarea notificărilor/solicitărilor primite;

c)  asigură suport tehnic în instalarea, administrarea şi utilizarea aplicaţiilor locale sau la nivel naţional gestionate din punct de vedere tehnic de minister;

d) asigură intervenţii pentru instalarea staţiilor de lucru (fizic) on site;

e)   asigură intervenţii pentru instalarea imprimantelor hardware/software on site;

f)  asigură intervenţii pentru configurare software staţii de lucru on site;

g)  asigură intervenţii pentru instalare/dezinstalare software de bază, antivirus on site;

h) participă, la cerere, la instruirea personalului ministerului, pentru: utilizare calculator, folosire aplicaţii de bază, utilizare periferice în reţea;

i) propunere spre achiziţie componente, periferice, alte elemente de tehnică de calcul pe care le consideră necesare pentru buna desfăşurare a activităţii;

j) participă la întreţinerea hard a tehnicii de calcul;

k) participă la întreţinerea software-ului de bază a tehnicii de calcul;

l) acordă asistenţă de specialitate compartimentelor din minister la realizarea comunicărilor în format electronic;

m) verifică versiunile de software noi sau modificate stocate pe diferite medii care se introduc în minister, în vederea depistării software-ului nociv sau a viruşilor de calculator, înainte de a fi folosite;

n) participă la actualizarea elementelor operaţionale gestionate de serverele de e-mail, internet, comunicaţii, precum conturi e-mail, asigurarea acces internet a utilizatorilor LAN/WAN şi alte asemenea activităţi;

o) formulează propuneri privind realizarea de noi aplicaţii care nu au specific juridic;

p) analizează şi testează aplicaţiile nou-achiziţionate;

q) organizează trecerea la exploatarea curentă a aplicaţiilor software nou-instalate;

r) asigură întreţinerea soft a tehnicii de calcul, pentru produsele soft ce nu fac parte din categoria soft-ului de bază;

5.     secretariat, corespondenţă, arhivare electronică documente şi altele:

a)   organizează, în colaborare cu Institutul Naţional al Magistraturii şi Şcoala Naţională de Grefieri, cursuri de specializare în domeniu a magistraţilor, asimilaţilor acestora şi a personalului auxiliar de specialitate;

b) organizează pregătirea în domeniu a funcţionarilor publici şi a personalului contractual din minister şi instituţiile subordonate acestuia;

c)  participă la organizarea, în colaborare cu conducerea instanţelor judecătoreşti şi cu compartimentul de resurse umane al ministerului, a examenelor de ocupare a posturilor vacante de personal IT;

d) asigură primirea şi transmiterea corespondenţei direcţiei;

e)  asigură comunicarea cu instanţele judecătoreşti şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice;

f)   asigură organizarea documentelor direcţiei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;

g) asigură arhivarea electronică a documentelor direcţiei şi organizarea ei conform criteriilor stabilite de conducerea direcţiei;

h) asigură pregătirea documentelor pentru arhivare şi predarea lor la departamentul cu atribuţii în păstrarea arhivei ministerului.

Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridic

Art. 157. - Serviciul strategie informatizare şi dezvoltare software juridic îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. strategie şi modificări legislative:

a) elaborează strategia de informatizare a sistemului judiciar;

b)  realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;

c) analizează modificările legislative cu aplicare în domeniul informatic judiciar şi propune măsuri pentru respectarea acestora;

d) face propuneri de modificare şi completare a legislaţiei în domeniul IT, pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite prin strategia de informatizare a sistemului judiciar şi pentru implementarea altor obligaţii în materie ce provin din cooperarea la nivelul UE;

e) întocmeşte puncte de vedere privind avizarea proiectelor de acte normative cu specific IT, transmise de către Direcţia avizare acte normative;

f)  participă la elaborarea de ordine, regulamente, norme şi alte acte normative de organizare a sistemului judiciar, precum şi de acte care reglementează unele aspecte procedurale aferente activităţii instanţelor;

g)  participă la elaborarea de rapoarte privind îndeplinirea măsurilor stabilite în diferite planuri de acţiuni, strategii şi alte documente programatice;

h) elaborează, în colaborare cu Biroul mass-media, conceptul noilor site-uri de web, proiectele de modificare şi reproiectare a site-ului de web al ministerului, ia măsuri pentru actualizarea acestora;

i) organizează colective de lucru în domeniul informatic la instanţele judecătoreşti şi unităţile subordonate ministerului;

j) elaborează puncte de vedere solicitate de instanţele judecătoreşti privind utilizarea aplicaţiei ECRIS şi a altor aplicaţii ITcu specific judiciar;

k) organizează şi participă la şedinţele comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aplicaţiei ECRIS şi elaborează întreaga documentaţie specifică acestor şedinţe;

l) organizează şedinţele comisiei de monitorizare şi implementare a strategiei de informatizare a sistemului judiciar, elaborează rapoartele de progrese ale procesului de informatizare, celelalte acte necesare funcţionării comisiei;

m) participă la lucrările comisiilor ministeriale sau interministeriale, vizând aspecte privind securitatea datelor, interconectarea aplicaţiilor, colaborarea interministerială, implementarea politicilor Guvernului în domeniul IT, precum şi alte asemenea activităţi;

n) elaborează corespondenţa direcţiei;

2. gestionare şi implementare proiecte:

a)    elaborează/participă la elaborarea planurilor de management de proiect;

b) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software noi;

c)  realizează analiza juridică pentru dezvoltarea softului judiciar;

d)   analizează şi corelează propunerile instanţelor de îmbunătăţire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;

e)   asigură comunicarea cu instanţele şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în derularea proiectelor/contractelor gestionate;

f)   realizează proiecte, note de fundamentare pentru obţinerea de fonduri în vederea dezvoltării sistemului informatic judiciar;

g) elaborează proiectele de buget ale direcţiei;

h) participă la întocmirea proiectelor de fişe cu finanţare externă;

i) participă la derularea proiectelor cu componente IT, finanţate din fonduri externe;

j) întocmeşte note de fundamentare pentru derularea achiziţiilor publice din fonduri interne ale ministerului în domeniul IT şi proiecte de ordin pentru organizarea comisiilor de evaluare;

k) gestionează relaţiile cu furnizorii ministerului în domeniul IT, inclusiv derularea service-ului din perioada de garanţie;

l) elaborează rapoarte privind îndeplinirea măsurilor stabilite pentru reforma în administraţia publică şi a altor măsuri stabilite de conducerea ministerului;

m) formulează propuneri privind perfecţionarea şi dezvoltarea aplicaţiilor informatice utilizate, în ceea ce priveşte partea tehnico-funcţională a acestora;

n) participă la organizarea evidenţei produselor software, altele decât cele de bază;

o) participă la recepţiile de licenţe software, altele decât cele de bază;

p) participă la pregătirea sistemului informatic în vederea acreditării din punctul de vedere al securităţii acestuia;

3. administrare baze de date:

a) realizează instalarea/dezinstalarea software-ului specific, altul decât software-ul de bază;

b) asigură activităţile specifice de administrare baze de date conform procedurilor producătorului şi documentaţiei furnizorilor de aplicaţii;

c) întocmeşte, după caz, instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software specifice;

d)  asigură efectuarea copiilor de siguranţă pentru datele gestionate;

e) administrează şi gestionează serverele de baze de date, în conformitate cu documentaţia de administrare;

4. dezvoltare şi administrare aplicaţii aflate în exploatare:

a)   asigură dezvoltarea de aplicaţii specifice aflate în exploatare curentă, atât cele dezvoltate în regie proprie, cât şi cele livrate de către producător, unde există cod sursă;

b) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software modificate;

c) realizează analiza funcţională pentru dezvoltarea softului judiciar aflat în exploatare;

d) participă la analiza şi corelarea propunerilor instanţelor de îmbunătăţire a programelor software existente, specifice domeniului judiciar;

e)   asigură comunicarea cu instanţele şi cu instituţiile subordonate ministerului, precum şi cu celelalte instituţii din sistemul judiciar şi din sistemul administraţiei publice în dezvoltarea şi administrarea aplicaţiilor gestionate, aflate în exploatare curentă.

Art. 158. - La nivelul Direcţiei tehnologia informaţiei sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general;

c)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

d)  condica cuprinzând deplasările la celelalte locaţii ale ministerului sau la instituţii ale sistemului judiciar din Bucureşti;

e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de direcţie;

f) condica de prezenţă;

g) arhiva pe suport hârtie.

SECŢIUNEA a 4-a

Direcţia resurse umane

Art. 159. - Direcţia resurse umane este compartimentul care asigură cadrul organizatoric necesar desfăşurării activităţii ministerului, instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor aflate în subordinea ministerului, analizează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi propune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionării normale a acestora.

Art. 160. - Structura Direcţiei resurse umane este următoarea:

a) Serviciul resurse umane;

b) Serviciul organizarea instanţelor.

§1. Serviciul resurse umane

Art. 161. - Serviciul resurse umane îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. atribuţii referitoare la gestionarea carierei personalului ministerului şi al instituţiilor aflate în subordinea sau în coordonarea ministerului:

a)  întocmeşte lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului;

b) întocmeşte lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;

c) întocmeşte lucrările necesare numirii, delegării, detaşării, transferului şi eliberării din funcţie a personalului din aparatul propriu al ministerului;

d)  efectuează lucrările necesare realizării procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului;

e)  organizează, în condiţiile legii, activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului din aparatul propriu al ministerului;

f)  primeşte şi rezolvă corespondenţa privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă;

g)  efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal;

h) colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcţiilor publice şi al carierei funcţionarilor publici;

i) întocmeşte Planul anual de ocupare a funcţiilor publice, potrivit legii;

j) păstrează carnetele de muncă ale personalului din minister, efectuează operaţiile legale în aceste carnete şi asigură securitatea păstrării acestora;

k) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fişelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii şi ţine evidenţa acestora;

l) efectuează lucrările necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, după caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului şi înaintează documentaţia la Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

m) întocmeşte proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători, asistenţi judiciari şi personalul de probaţiune şi colaborează, după caz, cu direcţiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi cu instanţele judecătoreşti;

n) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire, de eliberare din funcţie, precum şi de modificare a raporturilor de serviciu pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

o) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului general şi a directorului general adjunct ai Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi cele de numire şi de eliberare din funcţie a directorilor oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale;

p) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului şi directorului adjunct ai Institutului Naţional de Expertize Criminalistice;

q) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire şi de eliberare din funcţie a directorului Spitalului „Prof. Dr. Constantin Angelescu" şi a directorului-medic şef al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu;

r) efectuează lucrările necesare privind numirea, transferul şi eliberarea din funcţie a asistenţilor judiciari;

s) efectuează, în colaborare cu Direcţia de probaţiune, lucrările necesare privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul şi eliberarea din funcţie a personalului de probaţiune;

t) stabileşte, împreună cu Direcţia de probaţiune, data şi locul susţinerii, precum şi tematica şi bibliografia examenului de definitivare în funcţie pentru consilierii de probaţiune debutanţi;

u) stabileşte, împreună cu Direcţia de probaţiune, data şi locul susţinerii concursului de promovare pentru personalul de probaţiune, precum şi tematica, actele de înscriere, termenul de depunere a acestora şi numărul posturilor pentru care se organizează concursul;

v) întreprinde demersuri în vederea efectuării testării psihologice, la încadrarea în funcţie, potrivit legii;

w) asigură ţinerea la zi a evidenţei personalului din cadrul ministerului, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;

x) ţine evidenţa asistenţilor judiciari şi a personalului de probaţiune şi gestionează dosarele profesionale ale acestora;

y) alcătuieşte şi gestionează dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justiţiei, cu excepţia celui din unităţile subordonate ministerului, asigurând confidenţialitatea datelor cuprinse în acestea;

z) întocmeşte, păstrează şi arhivează, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, registrele, opisele, documentele proprii, precum şi dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva ministerului;

2. atribuţii referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative:

a)  elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate şi îndeplineşte atribuţiile specifice în aplicarea acestora;

b)   formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul de competenţă;

c) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea, în domeniul de competenţă;

d) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister, a unităţilor aflate în subordinea acestuia sau a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative, în domeniul de competenţă.

Art. 162. - Pentru îndeplinirea atribuţiilor referitoare la resursele umane, la nivelul Serviciului resurse umane sunt organizate următoarele evidenţe:

a)   registrul privind evidenţa dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadă nedeterminată în aparatul propriu al ministerului, cu următoarele rubrici: număr dosar, nume şi prenume, funcţia, data numirii în minister, data eliberării din funcţie, observaţii;

b)   registrul privind asistenţii judiciari, pe tribunale, cu următoarele rubrici: număr curent, nume şi prenume, studii, numărul dosarului profesional, alte date de interes;

c) registrul privind personalul din serviciile de probaţiune, pe tribunale, cu următoarele rubrici: număr curent, nume şi prenume, studii, numărul dosarului profesional, alte date de interes;

d)  dosarele profesionale ale personalului din minister, ale asistenţilor judiciari, precum şi ale personalului de probaţiune;

e) registrul de evidenţă a fişelor de post şi fişele de post; în registru se menţionează: numărul curent, denumirea postului, direcţia/compartimentul, numele şi prenumele titularului postului, numărul fiecărei fişe de post, observaţii.

Art. 163. - Dosarele profesionale cuprind:

a) fişa de evidenţă;

b) cererea de numire în funcţie;

c) actele de stare civilă, în copie;

d) actele de studii, în copie;

e) curriculum vitae;

f) carnetul de muncă, după caz, în copie;

g) cazierul judiciar;

h) adeverinţele medicale, potrivit legii, precum şi rezultatele testelor psihologice, după caz;

i) declaraţiile cu privire la respectarea interdicţiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

j) rezultatele obţinute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrările scrise susţinute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfecţionare, alte diplome şi certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master şi alte cursuri, diplome de doctorat, în copie;

k) ordinele şi celelalte documente, precum şi comunicările privind numirea, delegarea, detaşarea, transferul, promovarea şi eliberarea din funcţie, în copie;

l) rezultatele  evaluărilor performanţelor profesionale individuale;

m) fişa postului, în copie;

n) hotărârea definitivă privind aplicarea unei sancţiuni disciplinare;

o) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate în urma eventualelor sesizări privind activitatea profesională.

Art. 164. - (1) La nivelul Serviciului resurse umane se organizează şi registrul privind asistenţii judiciari, personalul de probaţiune şi personalul din aparatul propriu, care au ieşit din evidenţa ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent, numele şi prenumele persoanei, data încetării activităţii, rubrică de observaţii privind motivul plecării din sistemul ministerului şi opis alfabetic privind asistenţii judiciari, personalul de probaţiune şi personalul din aparatul propriu, care au ieşit din evidenţa ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent de registru, numărul dosarului (scos din evidenţă), numele şi prenumele persoanei.

(2)  Registrul, precum şi opisele alfabetice prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe ani calendaristici.

(3) Dosarele profesionale ale personalului scos din evidenţa ministerului, ale asistenţilor judiciari şi personalului de probaţiune eliberaţi din funcţie poartă numărul din registrul respectiv.

§2. Serviciul organizarea instanţelor

Art. 165. - (1) Serviciul organizarea instanţelor are următoarele atribuţii:

a)  examinează solicitările privind înfiinţarea de noi instanţe judecătoreşti şi formulează propuneri corespunzătoare;

b)  fundamentează propuneri referitoare la circumscripţiile teritoriale ale instanţelor judecătoreşti, în funcţie de volumul de activitate, particularităţile cazuistice şi gradul de procesivitate estimat;

c) formulează propuneri privind înfiinţarea de sedii secundare cu activitate permanentă la tribunale, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;

d) elaborează proiecte de regulamente sau instrucţiuni care interesează organizarea şi funcţionarea ministerului şi a instanţelor judecătoreşti;

e)  verifică, în colaborare cu Direcţia financiar-contabilă, statele de funcţii ale instanţelor judecătoreşti şi ale unităţilor subordonate ministerului, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei, după obţinerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii;

f)  urmăreşte permanent echilibrarea statului de funcţii cu volumul de activitate al instanţelor judecătoreşti şi, după caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanţe, întocmind lucrările necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;

g)  efectuează lucrările necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul ministerului, unităţilor subordonate acestuia şi al instanţelor judecătoreşti, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;

h) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti pe care le înaintează conducerii ministerului, propunând măsurile ce se impun;

i) formulează, la solicitarea Direcţiei elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul său de activitate;

j) întocmeşte, la solicitarea altor compartimente din minister şi a instanţelor judecătoreşti, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative;

k) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, observaţii şi propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea;

l) asigură ţinerea la zi a evidenţei posturilor de la instanţele judecătoreşti;

m) rezolvă cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare.

(2) Serviciul organizarea instanţelor coordonează, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de autorizare şi evidenţă a experţilor criminalişti autorizaţi.

Art. 166. - La nivelul Direcţiei resurse umane sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)    condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;

c) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului, Serviciul Informaţii Clasificate şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor;

d) condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justiţiei, pentru viză;

e) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 5-a

Serviciul de asistenţă medicală

Art. 167. - (1) Serviciul de asistenţă medicală este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului prin care se realizează asigurarea condiţiilor necesare acordării asistenţei medicale personalului din sistemul justiţiei, coordonarea metodologică a activităţii de asistenţă medicală desfăşurată la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atât pentru persoanele private de libertate, cât şi pentru personalul acesteia şi controlul activităţii de asistenţă medicală la locurile de deţinere.

(2) In cadrul reţelei sanitare a ministerului, Serviciul de asistenţă medicală funcţionează ca structură cu atribuţii de autoritate de sănătate publică, ce aplică reglementările privind asigurarea asistenţei medicale pentru personalul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia, precum şi pentru persoanele private de libertate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 168. - Serviciul de asistenţă medicală îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale la nivelul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia, inclusiv la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b)    elaborează proiecte de acte normative, precum regulamente, instrucţiuni şi alte asemenea acte normative, în domeniul asistenţei medicale, adaptate la specificul de organizare şi funcţionare a ministerului, pe baza normativelor Ministerului Sănătăţii şi ale altor instituţii centrale cu rol de reglementare în domeniul sanitar;

c)  propune conducerii ministerului măsurile ce urmează a fi adoptate în vederea asigurării asistenţei medicale, potrivit legii, judecătorilor, procurorilor şi personalului de specialitate juridică asimilat acestora, personalului auxiliar de specialitate, economic, administrativ şi de serviciu din sistemul justiţiei, precum şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

d)  duce la îndeplinire ordinele şi instrucţiunile ministrului justiţiei, în domeniul de competenţă, aplică actele normative din domeniul sanitar, ordinele, instrucţiunile şi alte reglementări ale Ministerului Sănătăţii, colaborează cu unităţile descentralizate ale Ministerului Sănătăţii, cu celelalte ministere şi instituţii centrale cu reţea sanitară proprie, precum şi cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Art. 169. - Serviciul de asistenţă medicală îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

1. atribuţii referitoare la activitatea metodologică:

a)   organizează, coordonează, îndrumă şi controlează activitatea de acordare a asistenţei medicale în unităţile medicale din subordinea ministerului, respectiv Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu" şi Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, precum şi în unităţile aflate în structura Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

b)  formulează propuneri de iniţiere sau de modificare şi completare a actelor normative referitoare la activitatea sanitară în cadrul reţelei sanitare proprii a ministerului şi avizează proiectele de acte normative elaborate. In vederea îndeplinirii acestor atribuţii, colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul ministerului şi unităţile subordonate acestuia;

c)  avizează structura organizatorică şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Spitalului „Prof. Dr. Constantin Angelescu" şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu şi le înaintează spre aprobare ministrului justiţiei;

d) participă, la solicitarea Corpului de control al ministrului, la controalele efectuate în unităţile subordonate ministerului;

e) înaintează ministrului justiţiei şi conducerii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru informare şi analiză, notele de constatare întocmite cu ocazia controalelor efectuate în unităţile subordonate acesteia şi măsurile propuse;

2.  atribuţii în domeniul coordonării activităţii de evaluare a stării de sănătate a personalului din cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia:

- efectuează periodic analiza statistică a cauzelor de îmbolnăvire care au condus la acordarea concediilor medicale de recuperare, pierderea totală sau parţială a capacităţii de muncă şi a cauzelor de deces al funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia;

3.  atribuţii în domeniul coordonării activităţii de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă:

a) coordonează activitatea de expertiză medicală şi evaluare a capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi a cadrelor militare în rezervă;

b) colaborează cu comisiile de expertiză medicală şi medico-militară din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vederea realizării expertizei medicale şi a evaluării capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi vizează din punct de vedere tehnic certificatele de decizie medicală eliberate de aceste comisii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare care reglementează această activitate;

c)   întocmeşte, la propunerea comisiilor de expertiză medicală, documentaţia necesară în vederea aprobării de către ministrul justiţiei a concediilor medicale de recuperare a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

4.   atribuţii în domeniul pregătirii şi perfecţionării de specialitate:

a)  propune Direcţiei resurse umane teme de pregătire şi perfecţionare de specialitate a personalului din cadrul Serviciului de asistenţă medicală;

b) avizează scoaterea la concurs şi organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de personal medico-sanitar cu pregătire superioară din unităţile sanitare aflate în subordinea ministerului, conform reglementărilor legale în vigoare;

5. alte atribuţii:

a)  propune măsuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru asigurarea sănătăţii, informării şi instruirii angajaţilor ministerului, cu privire la riscurile din mediul de muncă privind sănătatea;

b)    analizează şi soluţionează petiţiile şi memoriile persoanelor private de libertate, ale membrilor de familie ai acestora sau ale altor persoane fizice ori instituţii publice, adresate ministerului, cu privire la condiţiile de asigurare şi acordare a asistenţei medicale şi a medicamentelor, efectuând din ordinul ministrului justiţiei verificarea aspectelor semnalate, la locurile de detenţie. In acest sens, colaborează cu Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi cu direcţiile de specialitate din aparatul propriu al ministerului;

c)    analizează şi soluţionează, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, memoriile adresate Serviciului de asistenţă medicală, de către personalul ministerului şi al unităţilor subordonate acestuia, în activitate, sau de către pensionari, referitoare la modalitatea de acordare a serviciilor medicale, medicamentelor şi protezelor;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul de activitate, potrivit legii.

Art. 170. - La nivelul Serviciului de asistenţă medicală sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului, secretarilor de stat, subsecretarului de stat şi secretarului general;

c)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

d) condica de repartizări lucrări în cadrul serviciului, conform repartiţiei şefului de serviciu;

e)  registrul de evidenţă a lucrărilor de expertiză medicală a capacităţii de muncă a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi a cadrelor militare în rezervă;

f)  registrul de evidenţă a concediilor medicale acordate funcţionarilor publici cu statut special din cadrul ministerului;

g)  registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de către serviciu;

h) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 6-a

Serviciul informaţii clasificate

Art. 171. - Serviciul informaţii clasificate este structura de specialitate care elaborează, implementează şi monitorizează aplicarea ansamblului de măsuri de natură juridică, procedurală, fizică şi de protecţie a personalului, destinate securităţii documentelor şi a materialelor clasificate, atât la nivelul aparatului propriu al ministerului, cât şi la nivelul unităţilor subordonate acestuia, potrivit prevederilor legale.

Art. 172. - Serviciul informaţii clasificate îndeplineşte următoarele atribuţii:

1. elaborarea, multiplicarea şi evidenţa datelor şi informaţiilor clasificate:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii ministerului normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit actelor normative în vigoare;

b)   întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare ia măsuri pentru aplicarea acestuia;

c) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

d)    actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

e) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate şi păstrate la nivelul ministerului, pe clase şi niveluri de secretizare;

f)   participă la elaborarea Nomenclatorului arhivistic al ministerului;

g)  asigură serviciul permanent la nivelul ministerului, prin personalul desemnat din cadrul dispeceratului;

h) coordonează şi controlează măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

i) coordonează şi controlează măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;

2.  relaţia cu alte instituţii şi structuri abilitate în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate:

a)  asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b)  acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor legale, în vederea verificării persoanelor care solicită accesul la informaţii clasificate;

c) ţine legătura cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secret de Stat (ORNISS) şi cu structurile de profil din celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

d) participă la întâlnirile organizate periodic de ORNISS, pe problematica informaţiilor naţionale clasificate, NATO clasificate şi UE clasificate şi acţionează pentru implementarea noilor reglementări în materie la nivelul ministerului;

e) colaborează cu Direcţia tehnologia informaţiei pentru buna îndeplinire a atribuţiilor;

3.   coordonarea şi controlul măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul ministerului:

a)   coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

b)   monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

c) oferă consiliere conducerii ministerului în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

d)       informează conducerea ministerului despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

e) asigură consilierea persoanelor care au acces la informaţii clasificate, cu privire la normele specifice;

f)  prezintă conducerii ministerului date privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

g)   efectuează, cu aprobarea conducerii ministerului, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

4.  managementul documentelor, materialelor şi a fondului arhivistic propriu:

a) ţine evidenţa documentelor clasificate, primite şi expediate la nivelul ministerului;

b)  primeşte şi verifică corespondenţa clasificată secret de stat, secret de serviciu şi neclasificată, primite prin poşta specială (integritatea sigiliilor, seria ştampilelor de expediţie şi ambalajele în care au fost împachetate acestea);

c) înregistrează documentele clasificate destinate expedierii: împachetează, sigilează şi predă documentele destinate expedierii organelor însărcinate cu transportul acestora;

d)    predă corespondenţa neclasificată primită de la compartimentele din cadrul ministerului organelor însărcinate cu transportul acesteia (poşta specială);

e) procesează şi multiplică documentele secret de stat şi de serviciu; urmăreşte permanent modul în care personalul respectă regulile de întocmire, multiplicare, evidenţă, mânuire, păstrare, transport şi distrugere a documentelor şi informează funcţionarul de securitate despre neregulile constatate;

f)  coordonează şi participă la procesul de inventariere a documentelor secret de stat şi secret de serviciu existente la nivelul ministerului;

g)  organizează activitatea de constituire a arhivei proprii, ordonarea, inventarierea, evidenţa, folosirea, păstrarea şi depozitarea acesteia, precum şi a arhivei din unităţile subordonate ministerului;

h) asigură măsurile ce se impun pentru siguranţa, buna păstrare şi depozitare a arhivei clasificate;

i) pune la dispoziţie, pe baza aprobărilor, spre consultare, documentele clasificate aflate în arhiva curentă persoanelor care deţin autorizaţii de acces la informaţii clasificate;

j) asigură predarea la depozitele intermediare de arhivă a arhivei proprii cu termenele de păstrare permanente şi temporare;

k) ţine evidenţa fondului arhivistic al aparatului propriu al ministerului cu privire la informaţiile clasificate secret de stat şi secret de serviciu, până la predarea acestuia, conform reglementărilor în vigoare;

l) ţine evidenţa, păstrează şi distribuie ştampilele şi sigiliile din evidenţa compartimentului;

5.  monitorizarea şi aplicarea măsurilor INFOSEC:

a)   monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora în cadrul sistemului informatic şi de comunicaţii propriu şi la nivelul unităţilor din subordinea ministerului;

b)  monitorizează, împreună cu personalul desemnat din cadrul Direcţiei tehnologia informaţiei, aplicarea măsurilor INFOSEC;

6. alte atribuţii:

- îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare.

Art. 173. - La nivelul Serviciului informaţii clasificate sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită;

b) registrul de evidenţă a informaţiilor strict secrete şi secrete;

c) registrul de evidenţă a informaţiilor secrete de serviciu;

d) registrul de evidenţă a informaţiilor clasificate multiplicate;

e)       registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate/autorizaţiilor de acces la informaţii naţionale clasificate;

f) registrul pentru evidenţa certificatelor de securitate tip Aşi B pentru acces la informaţii NATO clasificate;

g) registrul de evidenţă a autorizaţiilor de acces la informaţii UE clasificate;

h) condica de primire-predare a documentelor clasificate - către compartimentele din minister;

i) condica de predare-primire a corespondenţei în minister;

j) registrul pentru evidenţa informaţiilor UE clasificate;

k) registrul pentru evidenţa documentelor dactilografiate (procesate la calculator, desenate etc);

l) registrul pentru evidenţa şi distribuirea mediilor de stocare a informaţiilor;

m) registrul pentru evidenţa specială;

n) registrul pentru evidenţa literaturii clasificate;

o) fişa de pregătire individuală;

p) registrul pentru evidenţa mapelor şi cutiilor cu chei (combinaţiilor cifrurilor, codurilor/cartelelor de acces);

q) condica de predare-primire a corespondenţei neclasificate - către compartimentele din cadrul ministerului; r) condica de prezenţă.

CAPITOLUL VIII

Direcţia generală dezvoltare şi management

Art. 174. - Direcţia generală dezvoltare şi management este structura de specialitate din cadrul ministerului care are următoarele atribuţii principale:

a) dezvoltarea cadrului instituţional şi acordarea de asistenţă în domeniul managementului organizaţional şi al planificării strategice;

b)  coordonarea şi monitorizarea programării, implementării tehnice, raportării şi evaluării asistenţei financiare nerambursabile pre- şi postaderare acordate de UE şi alte state, având ca beneficiar ministerul, precum şi instituţiile din subordinea acestuia;

c)  coordonarea programelor de asistenţă în care România acţionează ca furnizor de expertiză tehnică în domeniul sistemului judiciar în limitele de competenţă ale ministerului;

d)  coordonarea implementării Proiectului privind reforma sistemului judiciar, finanţat de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Guvernul României, în baza Acordului de împrumut nr. 4811-RO, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completările ulterioare.

Art. 175. - Structura Direcţiei generale dezvoltare şi management este următoarea:

a) Unitatea de management public şi planificare strategică;

b) Direcţia programe europene;

c)   Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe.

SECŢIUNEA 1

Unitatea de management public şi planificare strategică

Art. 176. - Unitatea de management public şi planificare strategică este compartimentul de specialitate care acordă asistenţă în domeniul managementului organizaţional şi asigură coordonarea activităţii în domeniul planificării strategice.

Art. 177. - Unitatea de management public şi planificare strategică îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   coordonează, la propunerea conducerii ministerului, ansamblul proceselor şi componentelor administrative necesare documentării, implementării şi menţinerii unor sisteme de management în cadrul ministerului;

b)  coordonează elaborarea şi actualizarea documentelor sistemului de management al calităţii;

c) face propuneri de îmbunătăţire a documentelor sistemului de management al calităţii;

d)   iniţiază şi monitorizează, la propunerea conducerii ministerului, acţiunile corective şi preventive, precum şi analize anuale pentru dezvoltarea/îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii;

e)  elaborează documente de monitorizare privind sistemul de management al calităţii;

f)  reprezintă ministerul în relaţii externe în probleme privind sistemul de management al calităţii;

g) gestionează aspectele organizaţionale privind elaborarea planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

h) acordă asistenţă tehnică compartimentelor din cadrul ministerului în vederea elaborării şi implementării planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

i) asigură expertiza necesară cu privire la utilizarea diferitelor instrumente şi metode necesare elaborării, implementării şi monitorizării rezultatelor planului strategic de management pe termen mediu al ministerului;

j) asigură expertiza necesară compartimentelor din cadrul ministerului pentru elaborarea, implementarea şi monitorizarea strategiilor şi planurilor de acţiune în domeniile de competenţa ministerului;

k) elaborează rapoarte de monitorizare periodice, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor şi activităţilor prevăzute în strategiile şi planurile de acţiune, în domeniile de competenţa ministerului;

l) formulează propuneri cu privire la funcţionarea eficace şi eficientă a compartimentelor din cadrul ministerului şi la îmbunătăţirea practicilor manageriale, la solicitarea conducerii ministerului şi cu consultarea compartimentelor respective;

m) coordonează elaborarea raportărilor periodice prevăzute de reglementările în vigoare, solicitate de Secretariatul General al Guvernului;

n) formulează puncte de vedere, la solicitarea conducerii ministerului, cu privire la lucrările de competenţa ministerului;

o) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister şi a unităţilor subordonate acestuia, propuneri şi observaţii la proiectele de regulamente întocmite de acestea in domeniul de activitate;

p) asigură consultanţă compartimentelor de specialitate din cadrul ministerului în ceea ce priveşte elaborarea propunerilor de politici publice;

q) elaborează rapoarte de monitorizare şi evaluare cu privire la politicile publice iniţiate şi implementate la nivelul ministerului, în colaborare cu compartimentele de specialitate;

r) elaborează documentul „Sinteză a politicilor publice finanţate prin proiectul de buget" pentru anul bugetar următor;

s) soluţionează cererile, sesizările şi memoriile care îi sunt repartizate pentru soluţionare, în domeniul său de activitate;

t) îndeplineşte atribuţiile referitoare la activitatea de statistică judiciară.

Art. 178. - La nivelul Unităţii de management public şi planificare strategică sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;

c)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

d) condica de prezenţă.

SECŢIUNEA a 2-a

Direcţia programe europene

Art. 179. - Direcţia programe europene este compartimentul de specialitate din cadrul ministerului, care este responsabil pentru coordonarea, programarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei financiare nerambursabile şi coordonează programele de asistenţă în care România acţionează ca furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state în domeniul de activitate al ministerului şi sistemului judiciar, în conformitate cu principiile şi rigorile managementului de proiect.

Art. 180. - Direcţia programe europene gestionează următoarele instrumente aferente asistenţei financiare nerambursabile:

a)  programele finanţate de UE din fonduri pre- şi post-aderare, precum şi din alte fonduri de care România beneficiază în calitate de stat membru al UE, precum PHARE, Facilitatea de tranziţie, fonduri structurale, programele comunitare specifice „Drepturi fundamentale şi justiţie", „Justiţie civilă" şi alte asemenea programe;

b) programele dezvoltate pe linie bilaterală cu guvernele altor state care acordă asistenţă tehnică sau financiară pentru domeniul sistemului judiciar;

c) programele de asistenţă dezvoltate în cadrul cooperării cu organizaţii neguvernamentale în diferite domenii de drept sau de consolidare instituţională pentru sistemul judiciar;

d)  programele de asistenţă în care România acţionează ca furnizor de expertiză tehnică şi/sau financiară către alte state în domeniul de activitate al ministerului şi sistemului judiciar;

e) orice alte programe finanţate din fonduri nerambursabile, având ca autoritate de implementare, beneficiar sau partener ministerul.

Art. 181. - Direcţia programe europene îndeplineşte următoarele atribuţii:

a)   identifică, împreună cu direcţiile de specialitate din minister şi potenţialii beneficiari finali, domeniile de intervenţie în care este necesară acordarea de asistenţă tehnica şi propune/identifică sursele din care se poate asigura asistenţa financiară nerambursabilă pentru aceştia;

b)  participă, în limita atribuţiilor ministerului, la elaborarea, negocierea şi încheierea memorandumurilor/acordurilor ce urmează a fi semnate cu diferite state/organisme/instituţii ce acţionează în calitate de donatori de asistenţă financiară nerambursabilă, denumiţi în continuare finanţatori, în vederea aprobării/derulării unor prbgrame/proiecte/contracte de asistenţă finanţate prin instrumente financiare nerambursabile;

c)  negociază şi semnează, împreună cu beneficiarii finali ai programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile şi autoritatea contractantă/partenerii/finanţatorul/ alte instituţii competente, acorduri/protocoale de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;

d)  coordonează implementarea contractelor de asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri, servicii, înfrăţire instituţională şi grant pentru care s-a obţinut finanţare;

e) supervizează şi asigură luarea măsurilor necesare pentru atingerea obiectivelor şi a rezultatelor proiectelor/programelor/ contractelor;

f)  monitorizează şi raportează finanţatorului stadiul derulării fiecărui proiect/program/contract;

g)   contribuie la întocmirea planurilor de acţiune şi a strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, în limita competenţelor ministerului;

h) pregăteşte şi susţine punctul de vedere al ministerului şi reprezintă ministerul la grupurile de lucru constituite la nivelul UE pentru gestionarea şi implementarea programelor sau iniţiativelor comunitare specifice prin care se finanţează proiecte dezvoltate de statele membre în domeniul justiţiei, libertăţilor fundamentale şi securităţii.

§1. Serviciul programe europene

Art. 182. - Serviciul programe europene îndeplineşte următoarele atribuţii în legătură cu instrumentele de asistenţă financiară nerambursabilă:

a)  întreprinde toate demersurile pe care le presupune exerciţiul de programare a fondurilor de asistenţă financiară nerambursabilă, în vederea asigurării  eligibilităţii programelor/proiectelor propuse; în acest scop elaborează, în colaborare cu beneficiarii şi/sau partenerii şi în conformitate cu legislaţia şi procedurile aplicabile, documentele de solicitare a asistenţei financiare nerambursabile;

b)  întocmeşte, în colaborare cu beneficiarii, documentele subsecvente aprobării finanţării, în vederea contractării fondurilor nerambursabile;

c)  întreprinde măsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a ofertelor depuse în vederea contractării fondurilor care intră în domeniul său de responsabilitate;

d)   elaborează sau, după caz, verifică, în limitele de competenţă ale ministerului, contractele încheiate pentru implementarea programelor/proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile, în vederea semnării lor de către autorităţile sau persoanele competente;

e) contribuie la elaborarea şi verifică acordurile/protocoalele de implementare a programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;

f)  coordonează şi participă, alături de beneficiarii finali, la implementarea contractelor de asistenţă tehnică, achiziţii de bunuri, servicii, înfrăţire instituţională şi de grant pentru care s-a obţinut finanţare, asigurându-se de atingerea de către contractori a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor; în acest scop întocmeşte, verifică şi/sau aprobă, după caz, documentele sau efectuează demersurile necesare în conformitate cu prevederile normative şi procedurale, aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantă şi specificul programului/proiectului/contractului derulat;

g) estimează sumele necesare pentru derularea programelor/proiectelor/contractelor şi întreprinde demersurile necesare pe lângă departamentele/instituţiile/organismele competente din cadrul ministerului, al unităţilor subordonate acestuia, al beneficiarilor finali sau al partenerilor în vederea prevederii în bugetul naţional consolidat sau, după caz, în bugetele respectivelor instituţii sau organisme a fondurilor nerambursabile şi a contribuţiei naţionale aferente programelor/proiectelor/contractelor gestionate;

h) întreprinde demersurile necesare pentru asigurarea şi gestionarea sumelor aferente contribuţiei naţionale la derularea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile;

i) verifică şi aprobă cu „Citit şi aprobat" facturile care sunt trimise de către contractori/parteneri, în vederea efectuării plăţii, către Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, în baza documentelor justificative întocmite de către contractori/parteneri şi a cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant;

j) iniţiază demersurile în vederea includerii în patrimoniul instituţiei, în calitate de instituţie care asigură implementarea programelor/proiectelor/contractelor, a bunurilor achiziţionate în cadrul programelor/proiectelor/contractelor derulate şi participă, alături de celelalte direcţii responsabile, la transmiterea acestora în patrimoniul beneficiarilor finali;

k) monitorizează, din punct de vedere tehnic şi financiar, implementarea programelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, conform cadrului normativ şi procedural aplicabil în funcţie de tipul de finanţare relevant, verificând atingerea obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi efectuarea, în bune condiţii, a tuturor acţiunilor şi activităţilor; în acest scop: realizează misiuni de verificare „la faţa locului" la beneficiarii finali ai contractelor; elaborează, pe baza informaţiilor solicitate/primite de la beneficiarii finali, raportările sau orice alte documente necesare privind stadiul implementării programelor/proiectelor/contractelor gestionate, în conformitate cu cadrul normativ şi procedural aplicabil şi le transmite instituţiilor competente să le solicite şi să le obţină;

l) identifică şi raportează către instituţiile competente neregulile survenite pe parcursul implementării proiectelor/contractelor ce au ca Autoritate de implementare ministerul;

m) participă la elaborarea documentelor strategice şi programatice la nivelul ministerului prin asigurarea contribuţiei necesare, raportat la competenţele sale;

n) coordonează activitatea ministerului în ceea ce priveşte acordarea de asistenţă la nivel de experţi statelor în curs de dezvoltare, în cadru bilateral sau multilateral, prin asocierea cu demersurile comunitare sau internaţionale în domeniu; în acest sens, colaborează cu direcţiile de specialitate ale ministerului, cu Ministerul Afacerilor Externe, coordonatorul politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare, precum şi cu alte ministere/instituţii/organizaţii cu atribuţii în acest domeniu;

o) participă la organizarea vizitelor experţilor străini şi/sau reprezentanţilor finanţatorilor la minister, instanţe, parchete, precum şi la unităţile subordonate ministerului;

p) participă şi, după caz, reprezintă ministerul, la reuniunile de lucru organizate la nivelul ministerului, a finanţatorului sau la nivel inter-instituţional pentru discutarea unor chestiuni legate de: derularea prdgramelor/proiectelor/contractelor finanţate din fonduri nerambursabile, atingerea rezultatelor şi obiectivelor specifice, evitarea suprapunerilor de finanţare, iniţierea sau monitorizarea programelor;

q) colaborează, în cadrul derulării programelor/proiectelor/ contractelor gestionate, cu compartimentele de specialitate din minister şi instituţiile subordonate acestuia, Consiliul Superior al Magistraturii şi instituţiile aflate în coordonarea acestuia, cu Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele aflate în subordinea acestuia, precum şi cu celelalte instituţii din cadrul sistemului judiciar, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţă financiară nerambursabilă şi a alegerii soluţiilor optime de management al proiectului raportat la sistemul judiciar în ansamblul său;

r) colaborează cu direcţiile de specialitate din cadrul administraţiei publice din România, cu reprezentanţii, instituţiile, organizaţiile desemnate în acest sens de către finanţatori, precum şi cu alte organisme sau instituţii cu atribuţii în domeniu în conformitate cu legislaţia şi procedurile naţionale aplicabile şi/sau legislaţia şi procedurile agreate cu finanţatorul, în vederea îndeplinirii obiectivelor programelor/proiectelor/contractelor finanţate prin instrumente de asistenţă financiară nerambursabilă, implementării în bune condiţii a acestora şi derulării tuturor activităţilor specifice, şi monitorizării specifice;

s) elaborează materiale de sinteză privind programele implementate la nivelul direcţiei în vederea dezvoltării sistemului judiciar;

t) răspunde în faţa instituţiilor abilitate, conform legii, să exercite un drept de control sau audit.

§2. Unitatea de implementare a programelor

Art. 183. - (1) La nivelul Direcţiei programe europene funcţionează Unitatea de implementare a programelor, care are drept scop principal coordonarea, programarea, implementarea şi monitorizarea programelor/proiectelor/contractelor finanţate de UE din fonduri PHARE, ca instrument de pre-aderare şi din fonduri Facilitatea de tranziţie, ca instrument post-aderare destinat României şi Bulgariei.

(2) Componenţa Unităţii de implementare a programelor se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, ţinându-se seama de exigenţele impuse de către sistemul de management EDIS (Extended Decentralised Implementation System) al programelor Phare şi Facilitatea de tranziţie. Unitatea de implementare a programelor este condusă de către SPO (Senior Programme Officer/Responsabil de Proiect) şi DSPO (Deputy Senior Programme Officer- Responsabil de Proiect Adjunct).

(3)  Unitatea de implementare a programelor îşi derulează activitatea în conformitate cu prevederile Manualului de proceduri elaborat conform cerinţelor de management EDIS, ale acordurilor de implementare semnate în acest sens, ale instrucţiunilor emise de către Ministerul Finanţelor Publice prin Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE pentru implementarea proiectelor, precum şi în conformitate cu orice alte prevederi normative şi procedurale aplicabile în funcţie de sursa de finanţare relevantă şi specificul programului/proiectului/ contractului derulat.

(4)  Unitatea de implementare a programelor din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor funcţionează în subordinea Unităţii de implementare a programelor din cadrul ministerului, în ceea ce priveşte programele/proiectele/ contractele pentru care ministerul este Autoritate de implementare.

Art. 184. - La nivelul Direcţiei programe europene sunt constituite următoarele evidenţe:

a)  registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);

b)  condica de corespondenţă către compartimentele din minister şi către cabinetele ministrului şi ale secretarilor de stat;

c)   condica de corespondenţă prin Serviciul informaţii clasificate şi Registratura ministerului;

d) condica de corespondenţă cu alte instituţii;

e)    registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;

f)   documentele aferente derulării programelor în toate etapele de management de proiect ce se constituie în fişiere auditabile, conform procedurilor aplicabile după natura programului;

g) manualul de proceduri;

h) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de direcţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe

Art.185. - (1) Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe este structura funcţională, fără personalitate juridică, constituită în cadrul ministerului ca o unitate de management a proiectului.

(2)  Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe asigură implementarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, conform prevederilor Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, nr. 4811-RO, ratificat prin Legea nr. 205/2006, cu completările ulterioare, a acordului subsidiar de împrumut, a Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare şi a Protocolului semnat de Ministerul Justiţiei cu Consiliul Superior al Magistraturii, precum şi a regulilor şi procedurilor din ghidurile de achiziţii ale Băncii Mondiale, a Manualului de implementare a proiectelor şi a legislaţiei române în vigoare.

(3)  Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe răspunde de implementarea activităţilor Proiectului „Reforma sistemului judiciar", asigură managementul tehnic şi financiar, activitatea de achiziţii, de decontare şi de elaborare a rapoartelor de progres şi anuale cu privire la proiect.

(4) Activităţile privind derularea proiectelor implementate în cadrul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe sunt coordonate de persoana din conducerea ministerului desemnată în acest sens de către ministrul justiţiei, denumită în continuare coordonatorul de proiect.

(5)  In vederea implementării componentelor proiectului, conducerea Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe se exercită de către managerul de proiect şi managerul adjunct al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, sub coordonarea directorului general al Direcţiei generale dezvoltare şi management, precum şi a coordonatorului de proiect.

(6) Competenţa de a exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru activităţile de derulare a proiectului implementat prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi dreptul de a semna contractele şi documentele create şi emise de Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, care angajează raporturi juridice cu terţii este delegată coordonatorului de proiect. Pe perioadele determinate ale absenţei coordonatorului de proiect, această competenţă se deleagă, prin ordin al ministrului justiţiei, către alt ordonator principal de credite de la nivelul conducerii ministerului.

(7)  Până la suma stabilită prin ordin al ministrului justiţiei, competenţa de a exercita atribuţiile de ordonator principal de credite pentru angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor pentru activităţile de derulare a proiectului implementat prin Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, precum şi dreptul de a semna contractele şi documentele create şi emise de Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, care angajează raporturi juridice cu terţii este delegată managerului de proiect al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe sau managerului de proiect adjunct, pe perioadele determinate ale absenţei managerului de proiect. Pe perioadele determinate ale absenţei atât a managerului de proiect, cât şi a managerului de proiect adjunct, aceste atribuţii pot fi încredinţate de către ordonatorul principal de credite, unuia dintre ceilalţi manageri din cadrul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, pe bază de împuternicire.

Art.186. - Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe are următoarele responsabilităţi:

1.  planificare:

a) asigură managementul integrat în vederea implementării proiectului prin coordonarea, organizarea, controlul, monitorizarea şi planificarea activităţilor proiectului;

b)  participă, alături de beneficiarii direcţi, la identificarea, modificarea sau schimbarea activităţilor cuprinse în proiect;

c)  coordonează elaborarea termenilor de referinţă de către beneficiarii direcţi ai activităţilor cuprinse în proiect pentru încadrarea în termene prevăzute în planul de achiziţii;

d) asigură planificarea şi derularea procedurilor de achiziţii, în conformitate cu termenele prevăzute în planul de achiziţii;

e)   participă alături de compartimentele ministerului, la elaborarea şi fundamentarea bugetului necesar implementării proiectului;

f)   asigură relaţii funcţionale cu instituţiile finanţatoare, Ministerul Finanţelor Publice şi cu alte instituţii publice în vederea îndeplinirii scopului proiectului;

2. contractare:

a)   iniţiază şi organizează procedurile privind atribuirea contractelor de servicii, lucrări şi bunuri achiziţionate pentru componentele şi subcomponentele cuprinse în proiect;

b) asigură şi coordonează întreaga activitate de achiziţii, în conformitate cu procedurile şi ghidurile de achiziţii ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi cu prevederile acordului de împrumut, precum şi cu legislaţia română în vigoare;

c)  întreprinde măsuri în vederea constituirii comisiilor de evaluare a expresiilor de interes, ofertelor tehnice şi financiare depuse, în vederea contractării lucrărilor, bunurilor sau serviciilor ce fac obiectul procedurii de achiziţie; asigură prin departamentul de achiziţii elaborarea documentaţiilor de licitaţie în conformitate cu solicitările beneficiarilor direcţi şi prevederile ghidurilor de achiziţii ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

d) asigură suport tehnic în cadrul secretariatului comisiilor de evaluare, în ceea ce priveşte procedurile şi ghidurile de achiziţii ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi realizarea rapoartelor de evaluare;

e)  asigură corespondenţa cu instituţia finanţatoare pentru obţinerea avizelor necesare în cursul derulării procedurilor de achiziţii;

f)   participă la procesul de negociere şi semnare a contractelor alături de persoanele autorizate în acest sens;

3.  implementare:

a)      supervizează, monitorizează şi coordonează implementarea activităţilor derulate în cadrul contractelor încheiate în cadrul proiectului, asigurându-se de atingerea, de către contractori şi beneficiarii finali, a obiectivelor şi a rezultatelor preconizate şi de efectuarea în bune condiţii a tuturor acţiunilor şi activităţilor;

b)   asigură, prin compartimentul tehnic propriu, analiza documentelor tehnice şi coordonarea fluxului informaţiilor între părţile interesate - beneficiari direcţi, contractor, consultanţi etc;

c) fundamentează şi propune iniţierea hotărârilor de guvern pentru aprobarea investiţiilor conform prevederilor legale în vigoare;

d) întocmeşte rapoarte de progres;

e)  identifică potenţialele riscuri şi întreprinde acţiuni de minimizare/anihilare a efectelor acestora;

4.  management financiar:

a) întocmeşte situaţiile financiare, trimestrial şi anual, pe care le înaintează Direcţiei generale dezvoltare şi management şi Direcţiei generale sprijin logistic, în vederea întocmirii situaţiilor financiare la nivelul ministerului;

b) elaborează bugetul de cheltuieli după procedura stabilită de Ministerul Finanţelor Publice şi ordonatorul principal de credite, cu respectarea legislaţiei în vigoare;

c)  elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli final, după comunicarea sumelor aprobate şi a trimestrializării acestora, aprobate de ordonatorul principal de credite;

d) asigură păstrarea evidenţei financiare, în conformitate cu practicile financiare internaţionale acceptate şi legislaţia românească în vigoare;

e) întocmeşte şi transmite departamentului de specialitate din cadrul ministerului solicitările pentru deschiderile de credite aferente fondurilor din contribuţia Guvernului României; întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor Publice sumarul de cheltuieli şi documentele justificative, în vederea efectuării de către acesta a tragerilor din contul de împrumut;

f) gestionează conturile şi evidenţa financiar-contabilă;

g) întocmeşte documentaţia necesară premergătoare plăţilor şi ordinele de plată; efectuează plăţile din contul de trezorerie;

h) întocmeşte documentele necesare pentru salarizarea personalului propriu şi plata contribuţiilor aferente; întocmeşte şi depune lunar declaraţiile privind contribuţiile datorate de angajaţi şi angajator la bugetul de stat;

i) realizează monitorizarea cheltuielilor şi efectuează raportările, contabilizarea şi auditarea proiectelor.

Art. 187. - Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe are şi următoarele atribuţii:

a)  întocmeşte şi transmite Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare situaţia cheltuielilor şi rapoartele de management financiar;

b) întocmeşte şi transmite rapoarte financiare, periodic, către Ministerul Finanţelor Publice şi către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare;

c)   asigură păstrarea evidenţei impuse de procedurile împrumuturilor Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi transmiterea periodică, conform prevederilor documentelor încheiate, a rapoartelor de progres către Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, către banca finanţatoare, la intervalele şi în formatele precizate în documentele acordului de împrumut;

d)  asigură controlul tuturor operaţiunilor financiar-contabile şi auditul în conformitate cu prevederile documentelor de împrumut şi a legislaţiei româneşti în vigoare;

e) organizează controlul financiar preventiv propriu, potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 188. - (1) Implementarea proiectului la nivelul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe se face cu respectarea Manualului de implementare a proiectului, elaborat la nivelul Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe şi avizat de conducerea ministerului.

(2) Manualul de implementare a proiectului se revizuieşte cu ocazia schimbărilor cu efect major asupra derulării şi implementării proiectului, la propunerea managerului de proiect al Direcţiei de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, cu acordul coordonatorului de proiect şi al directorului general al Direcţiei generale dezvoltare şi management.

TITLUL VIII

Colaborarea dintre compartimentele din structura ministerului

Art. 189. - (1) Dispoziţiile cu caracter general pentru compartimentele din minister pot fi date cu respectarea legii numai de ministrul justiţiei, secretarii de stat, subsecretarul de stat şi secretarul general, în limitele competenţelor ce le sunt stabilite.

(2) In îndeplinirea atribuţiilor, compartimentele din minister pot lua legătura direct, prin şefii compartimentelor, cu celelalte unităţi subordonate ministerului, cu instanţele judecătoreşti şi cu celelalte unităţi din sistemul justiţiei.

Art. 190. - (1) Colaborarea dintre compartimentele din structura organizatorică a ministerului se realizează prin şefii de compartimente.

(2) In situaţia în care, potrivit reglementărilor în vigoare sau potrivit sarcinilor stabilite de conducerea ministerului, pentru realizarea unei lucrări este necesară colaborarea dintre compartimentele prevăzute la alin. (1), şefii acestora pot desemna persoane care să efectueze lucrarea.

Art. 191. - Lucrările la a căror elaborare este necesară colaborarea mai multor compartimente din minister, în raport cu atribuţiile prevăzute în prezentul regulament, se verifică şi se semnează de toţi şefii de compartimente implicate. In cazul în care şefii de compartimente nu ajung la un acord în legătură cu soluţionarea lucrării, fiecare prezintă punctul de vedere într-o notă de informare motivată, avizată de secretarul de stat, subsecretarul de stat sau secretarul general coordonator al compartimentului. Intregul material se transmite secretarului de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general care coordonează lucrarea, care dispune asupra modului de soluţionare a acesteia.

Art. 192. - Pentru deplasările pe care personalul ministerului le efectuează în străinătate se va solicita şi avizul Direcţiei generale cooperare, prin Direcţia drept internaţional şi tratate, iar pentru cele pe linia afacerilor europene şi avizul Direcţiei afaceri europene şi drepturile omului, în situaţia în care aceste direcţii nu sunt iniţiatoarele propunerii de deplasare, în conformitate cu prevederile ordinului ministrului justiţiei emis în acest sens.

TITLUL IX

Inregistrarea şi circuitul lucrărilor

Art. 193. - (1) Corespondenţa adresată ministerului se înregistrează de către Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice. Corespondenţa primită în format electronic de către Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice se redirecţionează, în acelaşi format, pe adresa de e-mail a compartimentului sau compartimentelor competente şi se înregistrează de către acesta/acestea.

(2)   Corespondenţa primită prin Serviciul de informaţii clasificate se înregistrează la compartimentele cărora Ie-a fost adresată, prin registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului.

(3)   Corespondenţa adresată expres ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general de către Preşedintele României, primul-ministru şi preşedinţii celor două camere ale Parlamentului se înregistrează ia cabinetele acestora, prin registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului.

Art. 194. - Circuitul lucrărilor în cadrul ministerului se realizează după cum urmează:

a)   corespondenţa înregistrată la cabinetele ministrului justiţiei, secretarilor de stat, subsecretarului de stat sau secretarului general se repartizează, potrivit rezoluţiilor, compartimentului sau, după caz, compartimentelor competente;

b)   corespondenţa înregistrată prin registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului se repartizează compartimentului sau, după caz, compartimentelor competente, pe baza rezoluţiei Departamentului pentru comunicare şi relaţii publice; în situaţia în care lucrarea necesită colaborarea mai multor compartimente, se transmite câte un exemplar fiecărui compartiment;

c) lucrările repartizate unui compartiment care nu are atribuţii în domeniul respectiv se transmit compartimentului din minister competent. In situaţia în care nu este identificat compartimentul competent, lucrarea se restituie cu notă de informare motivată la cabinetul celui care a repartizat lucrarea sau, după caz, la Departamentul pentru comunicare şi relaţii publice.

Art. 195. - (1) Lucrările se soluţionează în termenele prevăzute de actele normative, calculate de la data primei înregistrări efectuate în minister, cu excepţia situaţiei în care prin rezoluţie sau în cuprinsul acestora sunt prevăzute alte termene.

(2) Termenul maxim de soluţionare a lucrărilor pentru care Direcţia avizare acte normative solicită altor compartimente punctul de vedere, în domeniul de competenţă, pentru proiectele de acte normative transmise spre avizare, este de cel mult 3 zile lucrătoare.

(3) Compartimentele din minister cărora le-au fost transmise de către Direcţia avizare acte normative materialele pentru şedinţa pregătitoare şi pentru şedinţa de Guvern au obligaţia de a le restitui de urgenţă acestei direcţii.

Art. 196. - Principalele documente utilizate de compartimentele din minister sunt următoarele:

a) note de informare;

b) adrese către autorităţi, instituţii sau petiţionari;

c) ordine ale ministrului justiţiei;

d) referate de necesitate;

e) note de oportunitate;

f) documente specifice compartimentelor ale căror formulare sunt prevăzute în procedurile de proces, în cadrul sistemului de management al calităţii.

Art. 197. -Adresele se întocmesc în două exemplare şi se semnează de persoanele competente. Primul exemplar al adresei se transmite destinatarului, iar cel de-al doilea exemplar, precum şi documentele care au stat la baza elaborării acesteia se păstrează la compartimentul care a soluţionat lucrarea.

Art. 198. - Ordinele emise de ministrul justiţiei se întocmesc în două exemplare şi se înregistrează la Cabinetul ministrului justiţiei, într-un registru special constituit în acest sens. Primul exemplar se păstrează în original la Cabinetul ministrului justiţiei. In acest scop, fiecare compartiment din minister, precum şi unităţile subordonate acestuia sunt obligate să transmită originalul ordinului la Cabinetul ministrului justiţiei. Al doilea exemplar, care cuprinde avizele compartimentelor de specialitate, precum şi lucrările care au stat la baza elaborării acestuia se păstrează la compartimentul din minister sau, după caz, la unitatea subordonată acestuia care l-a întocmit şi se evidenţiază într-un registru constituit în acest sens.

Art. 199. - Circularele care privesc unităţile din sistemul justiţiei se păstrează în original la compartimentul care Ie-a emis, fiind îndosariate într-o mapă specială.

TITLUL X

Dispoziţii finale

Art. 200. - Compartimentele din minister îndeplinesc orice alte activităţi, potrivit specificului, altele decât cele cuprinse în prezentul regulament, stabilite de lege.

Art. 201. - Secretariatele din minister au următoarele atribuţii principale:

a) asigură înregistrarea şi evidenţa lucrărilor compartimentului;

b) asigură circuitul lucrărilor, în cadrul compartimentului şi la alte compartimente ale ministerului, conform repartizării stabilite de conducerea ministerului sau de conducerea compartimentului;

c) pregătesc corespondenţa, inclusiv completarea plicurilor şi a tipizatelor anexate acestora, în vederea expedierii şi predării acesteia Departamentului pentru comunicare şi relaţii publice şi, după caz, Serviciului informaţii clasificate;

d)    pregătesc materialele pentru arhivarea lucrărilor compartimentului, potrivit Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, şi le predau la arhiva ministerului;

e)  păstrează în mape separate sau, după caz, în dosare, conform Nomenclatorului de documente referitoare la fondul arhivistic şi materialele preconstituite, al doilea exemplar al documentelor efectuate în cadrul compartimentului, precum şi lucrările care au stat la baza elaborării acestora;

f)     asigură, după caz, tehnoredactarea lucrărilor compartimentului, precum şi multiplicarea materialelor necesare;

g)  asigură evidenţele compartimentelor prin introducerea, conservarea şi valorificarea acestora;

h) păstrează şi folosesc ştampilele direcţiei, conform prevederilor legale;

i) păstrează evidenţa concediilor de odihnă sau a altor concedii ale salariaţilor;

j) efectuează şi păstrează evidenţa orelor suplimentare, lucrate în condiţiile legii de către personalul din cadrul compartimentului;

k) ţin evidenţa ordinelor de deplasare a personalului din cadrul compartimentului;

l) ridică de la compartimentul de specialitate rechizitele şi celelalte materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii compartimentului şi le repartizează personalului acestuia.

Art. 202. -In cazul în care compartimentele din minister nu au organizate secretariate, atribuţiile prevăzute la art. 201 se îndeplinesc de către o persoană desemnată în acest scop de către conducerea compartimentului.

Art. 203. -Termenele de păstrare a documentelor sunt cele prevăzute în Nomenclatorul de documente referitoare la fondul arhivistic şi materiale preconstituite, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 204. - (1) Programul de lucru în minister este stabilit prin ordin al ministrului justiţiei.

(2)   Personalul din minister este obligat să respecte programul de lucru.

(3) Plecarea înainte de terminarea programului sau prezenţa la serviciu după program, precum şi alte învoiri sunt permise cu aprobarea şefului ierarhic superior.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1650/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1650 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu