Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.157 din 31.10.2014

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Interne
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 803 din 04 noiembrie 2014SmartCity1

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin: Articolul INormele metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 94/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 20 aprilie 2010, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins: g)misiuni de cooperare - ansamblul de activităţi efectuate pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea misiunilor ce presupun activităţi aeronautice, executate în baza planului-cadru, planurilor de cooperare sau dispoziţiei secretarului de stat pentru ordine publică şi/sau secretarului de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, denumit în continuare D.S.U.; h)situaţii deosebite - stările determinate de evenimente care, prin efectele sau amploarea lor, impun intervenţia aeriană cu mijloacele şi aeronavele utilizate de Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, pentru asigurarea cu operativitate a misiunilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice, a misiunilor umanitare/SMURD, precum şi pentru protecţia mediului înconjurător. 2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3 (1) Direcţia generală management operaţional, denumită în continuare D.G.M.O., prin structura de specialitate, asigură suportul decizional, necesar conducerii MAI, în acord cu legislaţia incidentă, în vederea dispunerii măsurilor optime pentru îndeplinirea activităţilor aeronautice din competenţă.(2) Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, denumit în continuare IGAv, planifică, organizează şi execută, în condiţiile legii, activităţile aeronautice, la solicitarea conducerii ministerului, a structurilor operative sau a autorităţilor publice centrale sau locale, denumite în continuare beneficiarii resursei de aviaţie. 3. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) În vederea elaborării planului-cadru, inspectoratele generale/similare din cadrul MAI înaintează IGAv solicitările privind necesarul resursei de aviaţie pentru anul următor, în scris, până la data de 10 noiembrie a anului curent. Solicitările trebuie să fie argumentate corespunzător şi să cuprindă necesarul de ore de zbor în vederea realizării activităţilor specifice, precum şi a celor de pregătire sau instruire.(3) Planul-cadru se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul următor, se semnează de beneficiarii resursei de aviaţie, se avizează de Direcţia generală monitorizare, control operaţional şi inspecţie a activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU, denumită în continuare D.G.M.C.I.A.U, precum şi de D.G.M.O., Direcţia generală logistică, denumită în continuare D.G.L., Direcţia generală financiară, denumită în continuare D.G.F., şi se aprobă de secretarul de stat pentru ordine publică şi secretarul de stat, şef al D.S.U. 4. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) se analizează la nivelul conducerii IGAv, care transmite ordinele necesare structurilor subordonate, pentru executarea misiunilor de zbor.(4) În situaţii deosebite sau de urgenţă, astfel cum acestea sunt definite potrivit legii, când situaţia operativă o impune, solicitarea se adresează direct inspectorului general al IGAv sau, după caz, comandanţilor structurilor din subordinea acestuia care, potrivit reglementărilor şi procedurilor interne proprii, au competenţa de a ordona executarea misiunilor de zbor şi obligaţia de a raporta ierarhic decizia luată. 5. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5) , cu următorul cuprins: „(5) Echipajele integrate de salvare şi intervenţie aeriană/SMURD execută misiunile de zbor, în baza alertării, prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă «112», potrivit legii.“ 6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Structurile/Instituţiile operative ale MAI care nu sunt cuprinse în planul-cadru pot solicita, în scris, secretarului de stat pentru ordine publică resursă de aviaţie din rezerva la dispoziţia IGAv, pentru executarea unor misiuni specifice. Detaliile privind realizarea acestora şi modul de cooperare se stabilesc în acord cu prevederile prezentelor norme metodologice. 7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7 (1) Solicitările beneficiarilor resursei de aviaţie, alţii decât structurile/instituţiile operative ale MAI, se adresează, după caz, secretarului de stat pentru ordine publică şi/sau secretarului de stat, şef al D.S.U.(2) Solicitările primite direct de IGAv se transmit, în funcţie de natura lor, în termen de cel mult 24 de ore de la primire, la D.G.M.O. şi/sau, după caz, la D.G.M.C.I.A.U.(3) Solicitările transmise în condiţiile alin. (1) şi (2) se analizează de D.G.M.O. şi/sau D.G.M.C.I.A.U, care formulează propuneri şi, după caz, elaborează dispoziţia secretarului de stat pentru ordine publică şi/sau secretarului de stat, şef al D.S.U. Conţinutul şi structura dispoziţiei privind executarea misiunilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.(4) În situaţii deosebite sau de urgenţă, când se impune utilizarea de aeronave de capacitate mare, D.S.U./D.G.M.C.I.A.U solicită intervenţia în aceste condiţii inspectorului general al IGAv sau, după caz, comandanţilor structurilor din subordine care, potrivit reglementărilor incidente în materie, dispun executarea misiunilor de zbor şi au obligaţia de a raporta ierarhic realizarea intervenţiei. 8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8 (1) IGAv informează zilnic, în scris, structura de specialitate cu atribuţii în monitorizarea situaţiei operative din cadrul D.G.M.O., cu privire la resursa de aviaţie utilizată, misiunile executate, cele planificate pentru ziua următoare şi disponibilitatea tehnică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3. Aceste date se comunică secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al D.S.U. 9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9Raportările realizate potrivit art. 8 alin. (2), precum şi stadiul îndeplinirii misiunilor cuprinse în planul-cadru se analizează semestrial sau atunci când situaţia o impune de către D.G.M.O. şi IGAv care, în funcţie de misiunile executate, fondurile financiare aflate la dispoziţie, resursa existentă/utilizată, înaintează propuneri corespunzătoare secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al D.S.U. 10. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10Răspunderea pentru organizarea şi realizarea activităţilor aeronautice revine, în părţile ce-i privesc, inspectorului general al IGAv şi/sau comandanţilor structurilor din subordine, respectiv beneficiarilor resursei de aviaţie. 11. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11Regulile şi detaliile privind cooperarea între IGAv şi beneficiarii resursei de aviaţie se stabilesc prin planuri de măsuri/acţiune, care respectă prevederile prezentelor norme metodologice. Planurile de măsuri/acţiune cuprind, în principal, următoarele: a)misiunile desfăşurate de personalul participant la activităţile specifice; b)detalii despre zonele/locurile de acţiune; c)forţele şi mijloacele la dispoziţie, precum şi de intervenţie în caz de urgenţă la faţa locului; d)mijloacele de comunicaţii necesare desfăşurării/îndeplinirii misiunii, precum şi frecvenţele repartizate; e)instructajul privind respectarea normelor de siguranţa zborului, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă cu personalul participant pe timpul misiunii; f)prevederi referitoare la dispozitivul de pază a aeronavelor la locul de aterizare şi staţionare; g)măsuri de asigurare a transportului, cazării şi hrănirii echipajelor aeronavelor participante la misiune; h)elemente de evaluare a misiunilor executate; i)alte precizări care se impun, în funcţie de activitatea aeronautică desfăşurată. 12. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 12 (1) Pentru misiunile sau activităţile temporare dispuse de conducerea MAI, în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice pentru care se alocă resursă de aviaţie, structurile implicate întocmesc planuri de măsuri/acţiune, conform competenţelor.(2) Pentru misiunile în afara teritoriului naţional care presupun activităţi aeronautice cu privire la gestionarea situaţiilor deosebite sau de urgenţă, IGAv elaborează o notă-raport, cu avizul D.G.M.C.I.A.U şi D.G.M.O., respectiv al Direcţiei afaceri europene şi relaţii internaţionale, denumită în continuare D.A.E.R.I., D.G.F., care se supune aprobării ierarhice secretarului de stat pentru ordine publică şi secretarului de stat, şef al D.S.U., şi ministrului afacerilor interne. 13. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13 (1) Accesul persoanelor la bordul aeronavelor MAI utilizate de IGAv, cu excepţia personalului aeronautic, se realizează în conformitate cu planurile de măsuri/acţiune aprobate sau, în lipsa acestora, cu aprobarea inspectorului general al IGAv ori, după caz, a comandanţilor structurilor din subordine.(2) În cadrul unor activităţi aniversare sau demonstrative sau în alte situaţii justificate, inspectorul general al IGAv poate aproba accesul la bordul aeronavelor şi pentru persoanele care nu sunt prevăzute în planurile de măsuri/acţiune.(3) În situaţii deosebite sau de urgenţă, când nu mai există timpul necesar solicitării aprobărilor legale, comandantul echipajului poate permite accesul la bordul aeronavei şi altor persoane, având obligaţia de a raporta ierarhic, de îndată, despre decizia luată.(4) Inspectorul general al IGAv asigură accesul la bordul aeronavelor personalului aeronautic aparţinând Autorităţii Aeronautice Militare Naţionale şi Autorităţii Aeronautice Civile Române, precum şi al altor organizaţii din ţară şi străinătate, la activităţi aeronautice de cooperare, instruire, calificare şi autorizare a personalului navigant propriu.(5) Comandantul echipajului are autoritatea finală de a decide în legătură cu accesul persoanelor la bordul aeronavei MAI, în funcţie de numărul locurilor disponibile, capacitatea de transport, performanţele aeronavei şi condiţiile de zbor.(6) Intervenţia în deciziile şi acţiunile echipajului a oricărei persoane aflate la bordul aeronavei MAI, pe timpul executării misiunii de zbor, este interzisă. 14. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, IGAv şi structurile care au alocată resursă de aviaţie prin planul-cadru îşi actualizează procedurile interne specifice. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, Gabriel Oprea
ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la normele metodologice) MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob. Secretar de stat, Şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, ........ ................ ................ Aprob. Secretar de stat pentru ordine publică, ........ ................ ................ De acord, rog aprobaţi. Director general al Direcţiei generale monitorizare, control operaţional şi inspecţie a activităţii serviciilor de ambulanţă şi UPU/CPU, ........ ................ ................ Director general al Direcţiei generale logistice, ........ ................ ................ Director general al Direcţiei generale management operaţional, ........ ................ ................ Director general al Direcţiei generale financiare, ........ ................ ................ PLAN-CADRU de alocare a resursei de aviaţie al Inspectoratului General de Aviaţie în anul .....

Nr. crt. Structura Tipul misiunii Ore de zbor Observaţii
Solicitate Alocate
I. Misiuni operative
Total ore zbor
II. Misiuni umanitare/SMURD
Total ore zbor
III. Instruire şi pregătire
Total ore zbor
IV. Rezervă la dispoziţie pentru alte misiuni
Total ore zbor
TOTAL GENERAL:

NOTE: Fiecare inspectorat general/similar va solicita resursă de aviaţie pe structuri subordonate şi tipuri de misiuni.

Planul va fi semnat de inspectorii generali/similari, care solicită resursă de aviaţie. ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la normele metodologice) CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA dispoziţiei pentru executarea misiunilor În conţinutul dispoziţiei se vor stabili principalele elemente necesare executării misiunii, care vor viza: 1. descrierea tipului, caracterului şi scopului misiunii; 2. data şi ora decolării; 3. autorizări/aprobări/limite speciale de zbor; 4. zonele/localităţile sau rutele autorizate pentru operare; 5. aeroporturile/terenurile de decolare-aterizare; 6. forţele şi mijloacele de intervenţie şi modul de realizare a cooperării, în situaţii de urgenţă la faţa locului; 7. personalul care are acces la bordul aeronavei; 8. precizări privind structura de la care se alocă orele de zbor; 9. alte date necesare desfăşurării în siguranţă a misiunii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 157/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 157 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu