Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ACORD Nr

ACORD   Nr. 0 din 19 mai 2009

între Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind înfiintarea si functionarea Centrului comun de contact de cooperare politieneasca si vamala

ACT EMIS DE: ACT INTERNATIONAL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 375 din 7 iunie 2010Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părţi contractante,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. 2 din Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea între autorităţile de frontieră, semnat la Sofia la 22 decembrie 2004,

având în vedere Convenţia privind asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale din 18 decembrie 1997, întocmită în baza art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (Convenţia Napoli II),

luând în considerare prevederile Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune,

având în vedere importanţa unei cooperări strânse între autorităţile competente ale părţilor contractante,

hotărâte să combată migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră şi să stabilească siguranţa şi ordinea publică prin prevenirea ameninţărilor şi, în principal, prin desfăşurarea unei lupte eficiente împotriva criminalităţii, în special în domeniile infracţiunilor legate de droguri, reţelelor infracţionale privind migraţia ilegală şi traficului de vehicule furate,

dorind să îmbunătăţească schimbul de informaţii între autorităţile lor competente,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Infiinţare

(1) Părţile contractante înfiinţează un centru comun de contact (denumit în continuare CCC) pentru schimbul de informaţii şi cooperarea între autorităţile lor competente, prevăzute la art. 3.

(2) CCC este localizat pe teritoriul României, la Giurgiu.

(3) CCC este continuator al activităţii Biroului comun de contact româno-bulgar (Giurgiu-Ruse).

ARTICOLUL 2

Definiţii

In scopul aplicării prevederilor prezentului acord, expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

- centrul comun de contact (CCC) - forma de cooperare între autorităţile competente ale părţilor contractante;

- autorităţi competente - instituţiile împuternicite ale părţilor contractante, prevăzute la art. 3;

- coordonator - reprezentantul desemnat din cadrul autorităţilor competente ale părţilor contractante, care organizează şi coordonează activitatea personalului propriului stat în CCC;

- personalul CCC - reprezentanţii autorităţilor competente ale părţilor contractante, care îsi desfăşoară activitatea în cadrul CCC.

ARTICOLUL 3

Autorităţi competente

Pentru partea română:

1. Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin:

- Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră;

- Inspectoratul General al Poliţiei Române;

2. Ministerul Finanţelor Publice, prin:

- Autoritatea Naţională a Vămilor. Pentru partea bulgară:

1. Ministerul de Interne, prin:

- Direcţia Generală a Poliţiei de Frontieră;

- Direcţia de migraţie din cadrul Direcţiei Generale a Poliţiei de Ordine Publică;

2. Ministerul de Finanţe, prin:

- Agenţia Vamală.

ARTICOLUL 4

Sarcinile CCC

Sarcinile CCC sunt:

1. analiza şi schimbul de date şi informaţii în conformitate cu un standard comun, care va fi stabilit prin regulamentul de organizare şi funcţionare al CCC, prevăzut la art. 7 alin. (4);

2. transmiterea şi coordonarea cererilor de asistenţă referitoare la prevenirea şi combaterea săvârşirii faptelor ilegale, precum şi ajutorul acordat pentru întocmirea unor asemenea cereri. Cererile de asistenţă şi răspunsul la acestea se vor face în scris, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 13 şi 14;

3. evaluarea comună a situaţiei, pe baza informaţiilor obţinute;

4. sprijinirea, prin schimb de date şi informaţii, potrivit prevederilor art. 5, a activităţilor desfăşurate de către autorităţile competente ale părţilor contractante.

ARTICOLUL 5

Schimbul de date şi informaţii

Schimbul de date şi informaţii prevăzut la art. 4 vizează, în special, următoarele:

1. legislaţiile statelor părţilor contractante;

2. circumstanţele care conduc la apariţia de complicaţii la trecerea frontierelor statelor părţilor contractante;

3. apariţia situaţiilor de urgenţă la frontierele statelor părţilor contractante;

4. apariţia situaţiilor care pot influenţa realizarea controlului la trecerea frontierei comune a statelor părţilor contractante;

5. persoane cărora li s-a refuzat intrarea pe teritoriul statelor părţilor contractante;

6. încălcarea sau tentativele de încălcare a legislaţiilor naţionale ale statelor părţilor contractante, în timpul trecerii frontierelor statelor părţilor contractante;

7. combaterea criminalităţii transfrontaliere, în special a traficului de fiinţe umane, migraţiei ilegale, contrabandei, traficului ilegal de arme, materiale explozive, muniţie, substanţe radioactive, substanţe stupefiante, psihotrope şi precursori, precum şi a operaţiunilor intracomunitare ilegale cu mărfuri accizate;

8. infracţiuni şi contravenţii în legătură cu autovehiculele;

9. modele de documente care sunt folosite pentru realizarea de activităţi ilegale la frontierele statelor părţilor contractante;

10. bunuri care constituie valori istorice, culturale şi arheologice, precum şi bunuri de patrimoniu naţional;

11. încălcări ale reglementărilor vamale comise de către persoane fizice sau juridice;

12. readmisia persoanelor conform prevederilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind readmisia cetăţenilor proprii şi a străinilor, semnat la Bucureşti la 23 iunie 2000;

13. supravegherea traficului naval şi monitorizarea navelor suspecte pe fluviul Dunărea.

ARTICOLUL 6

Forme de comunicare

(1) Schimbul de date şi informaţii între autorităţile competente ale părţilor contractante se realizează în scris.

(2) O solicitare verbală va fi admisă în caz de urgenţă, cu precizarea că solicitarea şi răspunsul respectiv vor fi înregistrate pe scurt într-un registru special şi va fi confirmată în scris în 24 de ore de la primirea sa.

(3) Partea contractantă solicitantă trebuie să precizeze scopurile la care ar folosi acea informaţie şi dacă va fi folosită de alte autorităţi competente.

(4) Toate cererile şi răspunsurile trebuie să fie înregistrate în mod corespunzător de către personalul CCC. Modul în care sunt manipulate documentele în cadrul CCC trebuie să respecte prevederile legislaţiei naţionale a statelor autorităţilor respective.

(5) Comunicarea se va desfăşura în limba română, bulgară sau engleză.

ARTICOLUL 7

Reguli generale de funcţionare a CCC

(1) CCC nu are personalitate juridică.

(2) CCC funcţionează permanent, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână.

(3) Managementul administrativ al CC este asigurat de coordonatori, conform art. 10.

(4) Modalităţile practice de efectuare a serviciului vor fi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al CCC, care va fi elaborat şi aprobat de către autorităţile competente, prevăzute la art. 3. Regulamentul de organizare şi funcţionare al CCC se va aplica odată cu intrarea în vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 8

Echipamentul

(1) Partea română va pune la dispoziţia celeilalte părţi contractante, cu titlu gratuit, spaţiile necesare funcţionării CCC, echipamentele de birou, locuri de parcare, conform listei stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al CCC.

(2) Echipamentele suplimentare, altele decât cele prevăzute la alin. (1), vor fi asigurate de fiecare parte contractantă.

(3) Părţile contractante facilitează instalarea şi exploatarea reţelelor de telecomunicaţii şi a materialelor informatice necesare activităţii personalului CCC şi conectarea acestora cu instalaţiile corespondente, precum şi crearea unor reţele interne. Comunicaţiile fiecărei părţi contractante sunt confidenţiale şi inviolabile.

ARTICOLUL 9

Cheltuieli de exploatare

(1) Partea română acoperă cheltuielile legate de costurile chiriei, ale utilităţilor, precum şi costurile întreţinerii birourilor şi ale sarcinilor locative.

(2) Fiecare parte contractantă acoperă individual costurile legate de exploatarea şi repararea dotărilor suplimentare, prevăzute la art. 8 alin. (2).

(3) Alte cheltuieli decât cele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt acoperite de către fiecare parte contractantă, în funcţie de utilizare. Cheltuielile de reprezentare ale CCC, convenite de către toţi coordonatorii, sunt achitate în mod egal.

ARTICOLUL 10

Atribuţiile coordonatorilor

Coordonatorii au următoarele atribuţii:

1. asigură funcţionarea părţii lor naţionale din cadrul CCC şi iau măsurile necesare organizării şi desfăşurării activităţii curente a acesteia. Hotărârile coordonatorilor sunt obligatorii pentru personalul propriului stat;

2. organizează, de comun acord cu ceilalţi coordonatori, buna funcţionare a CCC;

3. se informează reciproc despre componenţa personalului propriului stat în CCC;

4. reprezintă CCC. De comun acord, poate fi desemnat doar unul dintre coordonatori să asigure reprezentarea CCC, în ceea ce priveşte activităţile din afara acestuia, cu aprobarea autorităţilor naţionale competente ale părţilor contractante.

ARTICOLUL 11

Personalul CCC

(1) Personalul CCC îşi îndeplineşte atribuţiile în vederea asigurării analizei şi schimbului de date şi informaţii în probleme care decurg din aplicarea prevederilor prezentului acord şi, de asemenea, în scopul de a sprijini acţiunile coordonate în cazul realizării acestora simultan de către mai multe autorităţi competente ale părţilor contractante.

(2) Personalul CCC cooperează direct, fără a lua măsuri cu caracter operativ.

(3) Numirea şi numărul personalului CCC sunt aprobate de şefii autorităţilor competente ale părţilor contractante.

(4) Personalul CCC îşi îndeplineşte atribuţiile în limitele competenţelor şi în conformitate cu legislaţia naţională a statului părţii contractante pe care o reprezintă şi respectă legislaţia statului părţii contractante pe teritoriul căruia este amplasat CCC.

(5) Pe timpul serviciului, personalul CCC nu deţine armament, este obligat să poarte uniforma, însemne de apartenenţă la autorităţile competente, precum şi ecusoane de identificare.

(6) Personalul CCC se deplasează la sediul CCC pe baza legitimaţiilor de serviciu şi a unui document de călătorie valabil pentru trecerea frontierei de stat. Mijloacele de transport de serviciu care trec frontiera de stat comună sunt scutite de orice taxe şi impozite.

(7) In exercitarea atribuţiilor de serviciu personalul CCC se consideră că îşi îndeplineşte sarcinile de serviciu pe teritoriul statului propriu.

ARTICOLUL 12

Insemnele comune

Emblema comună şi alte însemne, care identifică CCC şi personalul acestuia, vor fi prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al CCC, prevăzut la art. 7 alin. (4).

ARTICOLUL 13

Protecţia datelor personale

Schimbul reciproc de date personale dintre autorităţile competente ale părţilor contractante se va face în conformitate cu legislaţia naţională, respectându-se condiţiile impuse de către autoritatea competentă care le furnizează, şi cu următoarele principii, care se aplică în procesarea automată şi neautomată a datelor:

1. datele furnizate nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele pentru care au fost iniţial furnizate, fără acordul autorităţii competente trimiţătoare;

2. datele furnizate vor fi distruse/corectate în cazul în care:

- datele se dovedesc a fi incorecte; sau

- autoritatea competentă trimiţătoare anunţă că datele au fost strânse ori furnizate prin încălcarea legii; sau

- datele nu mai sunt necesare pentru scopul în care au fost furnizate, în afară de cazul în care există o autorizaţie specifică ca datele furnizate să fie folosite şi în alte scopuri;

3. la cererea autorităţii competente trimiţătoare, autoritatea competentă a părţii contractante primitoare poate furniza informaţii despre folosirea lor;

4. autoritatea competentă trimiţătoare se va asigura că datele transmise sunt corecte şi satisfăcătoare. In cazul în care, ulterior, se stabileşte că au fost transmise date incorecte sau date care nu ar fi trebuit să fie trimise ori că datele transmise legal în conformitate cu legislaţia statului autorităţii competente transmiţătoare sau primitoare ar trebui distruse ulterior, autoritatea competentă primitoare ori trimiţătoare trebuie să fie imediat notificată pentru a le distruge sau pentru a face corectările necesare conform pct. 2;

5. autoritatea competentă primitoare va avea datoria să protejeze în mod eficient datele furnizate împotriva accesului neautorizat, modificării sau circulaţiei;

6. în caz de acces neautorizat sau diseminare a datelor furnizate, autoritatea competentă a părţii contractante primitoare va informa imediat autoritatea competentă trimiţătoare în legătură cu împrejurările aferente accesului neautorizat sau diseminării, precum şi în legătură cu măsurile luate pentru evitarea unor astfel de incidente pe viitor;

7. atât autoritatea competentă trimiţătoare, cât şi cea primitoare sunt obligate să ţină evidenţa trimiterii, primirii, modificării sau distrugerii datelor;

8. atunci când sunt trimise, autoritatea competentă care furnizează datele va specifica, în conformitate cu legislaţia naţională, termenul-limită pentru distrugerea datelor;

9. persoana despre care au fost sau vor fi trimise date poate primi, în baza unei cereri scrise, informaţii despre datele furnizate şi scopul în care vor fi folosite, în conformitate cu legislaţia naţională a statelor părţilor contractante. Dacă persoana la care se referă datele înaintează o cerere pentru accesul, modificarea sau distrugerea acelor date, autoritatea primitoare va lua o decizie, ţinând cont de declaraţia autorităţii competente trimiţătoare;

10. autoritatea competentă care a primit o cerere pentru o informaţie de la un cetăţean al celeilalte părţi contractante este obligată să informeze imediat autoritatea competentă a celeilalte părţi contractante înainte de a furniza o astfel de informaţie;

11. datele pot fi furnizate şi unei terţe părţi numai dacă există consimţământul scris de la autoritatea competentă trimiţătoare;

12. se poate înregistra un refuz pentru furnizarea de date dacă există o ameninţare pentru securitatea naţională sau pentru ordinea publică;

13. părţile contractante se obligă să ia toate măsurile necesare în conformitate cu legislaţia lor naţională pentru a evita pagubele produse unei terţe persoane care rezultă din furnizarea, primirea sau utilizarea datelor şi pentru a elimina condiţiile esenţiale care duc la posibile consecinţe nefavorabile.

ARTICOLUL 14

Schimbul de informaţii clasificate

Schimbul de informaţii clasificate se va realiza cu respectarea dispoziţiilor Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate, semnat la Bucureşti la 13 aprilie 2006.

ARTICOLUL 15

Arhivarea documentelor

Documentele fiecărei părţi contractante sunt arhivate separat, în conformitate cu legislaţiile naţionale ale statelor lor. Documentele şi arhivele fiecărei părţi contractante sunt inviolabile.

ARTICOLUL 16

Soluţionarea diferendelor

Orice diferend apărut pe timpul funcţionării CCC se soluţionează de către coordonatori pe cale amiabilă. In caz contrar, diferendele vor fi soluţionate de către părţile contractante pe calea negocierilor.

ARTICOLUL 17

Relaţia cu alte documente internaţionale

Prezentul acord nu aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor părţilor contractante ce decurg din alte tratate internaţionale la care acestea sunt părţi.

ARTICOLUL 18

Refuzul asistenţei

Oricare dintre părţile contractante poate refuza asistenţa temporar, total sau parţial, în cazul unor ameninţări la adresa securităţii naţionale, altor interese publice importante sau în cazul în care aceasta contravine prevederilor legislaţiei sale naţionale. Cealaltă parte contractantă va fi informată în scris, în timp util, despre motivele unui asemenea refuz.

ARTICOLUL 19

Dispoziţii finale

(1) Prezentul acord intră în vigoare după 30 de zile de la data primirii ultimei notificări prin care părţile contractante se informează reciproc în legătură cu îndeplinirea procedurii legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord se modifică şi se completează prin acordul scris al părţilor contractante. Modificările şi completările intră în vigoare potrivit alin. (1).

(3) Prezentul acord poate fi denunţat de oricare parte contractantă. In caz de denunţare, acordul îşi încetează valabilitatea la 6 luni de la data primirii unei astfel de notificări.

(4) Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani şi se prelungeşte automat pe perioade de câte 5 ani, dacă niciuna dintre părţile contractante, cu 6 luni înainte de încetarea termenului de valabilitate a acestuia, nu anunţă despre intenţia sa de a-l denunţa.

Semnat la Vidin la 19 mai 2009, în două exemplare, fiecare în limbile română, bulgară şi engleză, toate textele fiind egal autentice. In cazul diferenţelor de interpretare, textul în limba engleză va prevala.

Pentru Guvernul României,

Dan Nica,

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei şi internelor

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Mihail Mikov,

ministrul afacerilor interne


SmartCity5

COMENTARII la Acord 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Acord 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu