Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 94 din 15 aprilie 2010

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviatie, cooperarea si accesul la bordul aeronavelor Ministerului Administratiei si Internelor

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 255 din 20 aprilie 2010In temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzute în anexa care face parte din prezentul ordin.

Art. 2. - Şefii (comandanţii) tuturor structurilor centrale şi teritoriale vor lua măsuri pentru aplicarea întocmai a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţia generală management operaţional urmăreşte respectarea întocmai a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

ANEXĂ

NORME   METODOLOGICE

privind procedurile de planificare a resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Administraţiei si Internelor

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc cadrul normativ privind planificarea resursei de aviaţie, cooperarea şi accesul la bordul aeronavelor Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare MAI.

Art. 2. -In sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile utilizate au următorul înţeles:

a)  resursa de aviaţie - totalitatea resurselor materiale, tehnice, umane şi financiare necesare îndeplinirii unei misiuni de zbor;

b)  activităţi aeronautice - totalitatea acţiunilor care se desfăşoară în legătură şi pentru executarea zborului;

c) activităţi specifice de pregătire şi instruire - ansamblul de activităţi desfăşurate în legătură cu pregătirea şi perfecţionarea personalului operativ din cadrul MAI;

d)   siguranţa zborului - acea capacitate a activităţii aeronautice care constă în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti, precum şi a producerii de pagube materiale, în timpul sau din cauza activităţilor de zbor;

e)   plan-cadru de alocare a resursei de aviaţie al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, denumit în continuare plan-cadru - documentul în baza căruia se alocă resursa de aviaţie în sprijinul structurilor operative ale MAI;

f) plan de măsuri/acţiune - documentul în baza căruia se planifică, se coordonează şi se efectuează misiunile, la care se alocă resursă de aviaţie;

g) misiuni de cooperare - ansamblul de activităţi efectuate pentru organizarea, desfăşurarea şi evaluarea misiunilor ce presupun activităţi de zbor, executate în baza planului-cadru, planurilor de cooperare sau dispoziţiei secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică;

h) situaţii deosebite - stările determinate de evenimente care prin efectele sau amploarea lor impun intervenţia aeriană cu mijloacele şi aeronavele din dotarea Inspectoratului General de Aviaţie al MAI, pentru asigurarea misiunilor în domeniul ordinii şi siguranţei publice, protecţiei mediului înconjurător, precum şi a misiunilor umanitare.

Art. 3. - (1) Direcţia generală management operaţional, denumită în continuare DGMO, prin Biroul planificare resurse aeronavale, asigură suportul decizional de specialitate, necesar conducerii MAI, în vederea dispunerii măsurilor optime pentru îndeplinirea activităţilor aeronautice din competenţă.

(2) Inspectoratul General de Aviaţie al MAI, denumit în continuare IGAv, planifică, organizează şi execută activităţile aeronautice în sprijinul structurilor operative ale MAI, administraţiei centrale şi locale sau la solicitarea conducerii ministerului, conform prevederilor legale.

CAPITOLUL II

Planificarea resursei de aviaţie

Art. 4. - (1) Alocarea resursei de aviaţie pentru structurile operative ale MAI se face anual, în baza planului-cadru al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Planul-cadru se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a anului curent pentru anul următor, se avizează de către DGMO şi se aprobă de către secretarul de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică.

(3)  In vederea elaborării planului-cadru, inspectoratele generale/similare din cadrul MAI înaintează IGAv solicitările privind resursa de aviaţie pentru anul următor, în scris, până la data de 20 noiembrie a anului curent. Solicitările trebuie să cuprindă necesarul de ore de zbor în vederea realizării activităţilor specifice de pregătire şi instruire, precum şi motivaţiile/argumentele în susţinerea acestora.

Art. 5. - (1) Structurile operative ale MAI cuprinse în planul-cadru transmit IGAv necesarul privind resursa de aviaţie pentru luna următoare, în scris, până la data de 25 a lunii curente.

(2) Pentru misiunile neprevăzute, structurile operative solicită IGAv necesarul privind resursa de aviaţie, în scris, cu cel puţin 48 de ore înainte de începerea misiunii, specificându-se scopul activităţii, data, ora, numărul persoanelor participante, durata de timp estimată, locurile de desfăşurare a activităţilor, aeroporturile/terenurile de decolare-aterizare, precum şi alte date necesare pregătirii misiunii de zbor.

(3)  Solicitările prevăzute la alin. (1) şi (2) se analizează la nivelul conducerii IGAv, care transmite ordinele necesare pentru executarea misiunilor de zbor de către structurile subordonate.

(4) In caz de urgenţă, situaţii deosebite sau când situaţia operativă o impune, solicitarea se adresează direct inspectorului general al IGAv sau, după caz, comandanţilor unităţilor speciale de aviaţie care au competenţa de a ordona executarea misiunii de zbor şi obligaţia de a raporta ierarhic decizia luată.

Art. 6. - (1) Structurile/Instituţiile MAI care nu sunt cuprinse în planul-cadru pot solicita secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, în scris, motivat, resursă de aviaţie pentru executarea unor misiuni/activităţi ce rezultă din exercitarea atribuţiilor legale.

(2)  Solicitările structurilor/instituţiilor prevăzute la alin. (1) primite direct de IGAv se transmit, în termen de 24 de ore de la primire, la DGMO.

(3) Solicitările transmise potrivit alin. (1) şi (2) se analizează de DGMO, care formulează propuneri şi, după caz, elaborează dispoziţia secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică. Conţinutul şi structura dispoziţiei pentru executarea misiunilor sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 7. - (1) Alte instituţii publice sau private pot solicita ministrului administraţiei şi internelor, în scris, motivat, resursă de aviaţie pentru executarea unor misiuni/activităţi ce rezultă din exercitarea atribuţiilor legale sau care servesc unor scopuri publice, compatibile cu competenţele MAI, ori unor scopuri umanitare.

(2) Solicitările transmise potrivit alin. (1) se analizează de DGMO, care formulează propuneri şi, după aprobarea de către ministrul administraţiei şi internelor, elaborează dispoziţia secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, şi comunică solicitantului decizia MAI.

Art. 8. - (1) IGAv informează zilnic, în scris, DGMO -Centrul operaţional de comandă cu privire la resursa de aviaţie utilizată, misiunile executate, cele planificate pentru ziua următoare şi disponibilitatea tehnică, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) IGAv transmite lunar sau la cerere DGMO situaţii referitoare la misiunile efectuate, nivelul de pregătire şi calificare a personalului aeronautic, consumul de resursă de aviaţie, precum şi alte date solicitate.

Art. 9. - Stadiul îndeplinirii activităţilor cuprinse în planul-cadru se analizează, semestrial sau atunci când situaţia impune acest lucru, de DGMO şi IGAv, care, în funcţie de resursa de aviaţie existentă/utilizată, de misiunile executate şi de fondurile financiare aflate la dispoziţie, înaintează propuneri privind optimizarea activităţilor aeronautice secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică.

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea misiunilor de cooperare, precum şi accesul personalului la bordul aeronavelor

Art. 10. - Misiunile de cooperare între IGAv şi celelalte structuri ale MAI se realizează într-o concepţie unitară, iar răspunderea pentru organizarea şi realizarea activităţilor revine şefilor structurilor participante.

Art. 11. - Regulile şi detaliile privind cooperarea între IGAv şi structurile/instituţiile beneficiare se stabilesc prin planuri de cooperare, care respectă prevederile prezentelor norme metodologice, standardele şi procedurile specifice. Planurile de cooperare cuprind, în principiu, următoarele:

a)   misiunile desfăşurate de personalul participant la activităţile specifice;

b) mijloacele de comunicaţii necesare desfăşurării/îndeplinirii misiunii, precum şi frecvenţele repartizate;

c)  instructajul privind respectarea normelor de siguranţă a zborului, precum şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă cu personalul îmbarcat pe timpul misiunii;

d) prevederi referitoare la dispozitivul de pază a aeronavelor la locul de aterizare şi staţionare;

e)  măsuri de asigurare a transportului, cazării şi hrănirii echipajelor aeronavelor participante la misiune;

f) evaluarea misiunilor executate;

g)  alte precizări care se impun, în funcţie de activitatea desfăşurată.

Art. 12. - Pentru misiunile sau activităţile temporare ordonate/dispuse de conducerea MAI în scopul asigurării ordinii şi siguranţei publice, pentru care se alocă resursă de aviaţie, structurile implicate întocmesc planuri de măsuri/acţiune, conform competenţelor.

Art. 13. - (1) Accesul personalului la bordul aeronavelor MAI, cu excepţia personalului aeronautic, este permis în conformitate cu planurile de măsuri/acţiune, iar răspunderea privind nominalizarea acestuia îi revine şefului/comandantului structurii în sprijinul căreia se desfăşoară misiunea de zbor.

(2) Personalul altor instituţii publice sau private are acces la bordul aeronavelor MAI în situaţii justificate, cerute de realizarea misiunilor/activităţilor prevăzute la art. 7 alin. (1), în conformitate cu protocoalele de colaborare/cooperare interinstituţională sau, dacă acestea nu există, în condiţiile stabilite prin dispoziţia secretarului de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică, privind executarea misiunilor.

(3) Accesul persoanelor la bordul aeronavelor MAI cu ocazia unor activităţi aniversare sau demonstrative este permis cu aprobarea inspectorului general al IGAv.

(4) In situaţii de urgenţă, când nu mai există timpul necesar solicitării aprobărilor legale, comandantul echipajului poate permite accesul la bordul aeronavei şi altor categorii de personal ce sunt implicate în efectuarea misiunilor operative sau activităţilor specifice de zbor.

(5)  Comandantul echipajului are autoritatea deplină de a decide în legătură cu accesul persoanelor la bordul aeronavei MAI, în funcţie de numărul locurilor disponibile, capacitatea de transport, performanţele aeronavei şi condiţiile de zbor.

(6)  Intervenţia în deciziile şi acţiunile echipajului a oricărei persoane aflate la bordul aeronavei MAI pe timpul executării misiunilor de zbor este interzisă.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

Art. 14. - IGAv, comandanţii unităţilor subordonate acestuia, precum şi şefii structurilor MAI care utilizează resursa de aviaţie răspund de asigurarea şi utilizarea judicioasă a resursei de aviaţie alocate executării misiunilor din competenţă.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 la normele metodologice

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI Şl INTERNELOR

Aprob

Secretar de stat, şef al Departamentului ordine şi siguranţă publică,

De acord, rog aprobaţi

Director general al Direcţiei generale management operaţional,

PLAN-CADRU

de alocare a resursei de aviaţie pentru structurile operative ale Inspectoratului General de Aviaţie în anul

Nr. crt.

Structura

Tipul misiunii

Ore de zbor

Observaţii

Solicitate

Alocate

I. Misiuni operative

Total ore zbor

II. Misiuni SMURD

Total ore zbor

III. Instruire şi pregătire

Total ore zbor

IV. Rezervă la dispoziţie pentru alte misiuni

Total ore zbor

TOTAL GENERAL:

NOTĂ:

Fiecare inspectorat general/similar va solicita resursă de aviaţie pe structuri subordonate şi tipuri de misiuni. Prezentul plan va fi semnat de inspectorii generali/similari care solicită resursă de aviaţie.

ANEXA Nr. 2 la normele metodologice

CONŢINUTUL   Şl   STRUCTURA

dispoziţiei pentru executarea misiunilor

In conţinutul dispoziţiei se vor stabili principalele elemente necesare executării misiunii, care vor viza:

1. tipul, caracterul şi scopul misiunii;

2.  precizări privind structura de la care se alocă orele de zbor;

3. tipul de aeronavă;

4. data şi ora decolării;

5. zona/localitatea sau traiectul de zbor;

6. aeroporturile/terenurile de decolare-aterizare;

7.  numărul maxim de ore de zbor;

8.  personalul care are acces la bordul aeronavei şi structura/instituţia publică sau privată din care provine;

9. alte date necesare desfăşurării în siguranţă a misiunii.

ANEXA Nr. 3 la normele metodologice

I. Misiuni executate la data de...............

Misiuni executate

Nr. crt.

Tip/Nr. aeronavă

Echipaj

Echipă medicală SMURD

Ora decolării/ aterizării

Ore zbor misiuni

Ore zbor instrucţie

Traiectul

Scopul misiunii

Beneficiar

Total ore zbor

Nr. persoane transportate

II. Misiuni planificate pentru data de...............

Misiuni planificate

Nr. crt.

Tipul misiunii

Scopul misiunii

Tip/Nr. aeronavă

Structura beneficiară

III. Disponibilitatea aeronavelor la data de...............

Nr. crt.

Tip/Nr. aeronavă

Starea de disponibilitate

Locaţia/Zona


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 94/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 94 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 111 2020
    OBȚINEȚI CARDUL BLANC PENTRU AVANȚARE FINANCIARĂ (blankatmcard.online@yahoo.com) sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 CÂND AM OBȚINUT CARDUL MEU BLANC DE LA CJ BLANK CARD (BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM) TOTUL S-A SCHIMBAT PENTRU MINE !!! Bună ziua băieți, viața mea nu va rămâne niciodată la fel !!! Sunt atât de fericit că am primit-o pe a mea de la CJ CORPORATION. Cardul meu bancar gol poate retrage 3000 EUR săptămânal. Am primit-o de la ei săptămâna trecută și acum am până la 23.000 de euro din ultimele săptămâni. Cardul ATM retrage bani de la orice casier automatizat din întreaga lume. Nu există niciun nume, de asemenea, este de neratat. Am fost direct legat de această organizație pe web-ul întunecat și sunt foarte fericit că am avut norocul să-i cunosc pentru că sunt un sceptic 99,9% când vine vorba de lucruri de genul acesta, dar se dovedește că funcționează ca spălătorii subterane în curcan, în mare parte bancă ziraat și au o politică de 100% împotriva înșelătoriei. Cardul vă poate fi trimis prin DHL în două zile dacă le contactați devreme prin e-mail: BLANKATMCARDS.ONLINE@YAHOO.COM sau WATSAPP: +1 (845) 381 3566 sau găsiți mai multe pe site-ul lor Obțineți-l acum. Adică acum, dacă știi că te lupți financiar și îmi mulțumești pentru eternitate. La revedere. Deocamdată. +1 (678) 753 2440
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu