Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1524 din 09.10.2019

pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 840 din 16 octombrie 2019SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. S.P. 12.171 din 26.09.2019 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii, având în vedere:dispoziţiile art. 7 lit. k) coroborat cu art. 28 şi ale art. 43 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art. 7 alin. (2) lit. a) şi ale art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Metodologia de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Institutul Naţional de Sănătate Publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Tiberius-Marius Brădăţan, secretar de stat Bucureşti, 9 octombrie 2019. Nr. 1.524. ANEXĂMETODOLOGIE de organizare a studiilor de evaluare a impactului anumitor proiecte publice şi private asupra sănătăţii populaţiei Capitolul IDefiniţii Articolul 1În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)impact asupra sănătăţii - totalul efectelor pozitive sau negative ale unui obiectiv funcţional asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din zona de influenţă stabilită prin studiul de evaluare a impactului asupra mediului; b)evaluarea impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare EIS) - combinaţie de proceduri, metode şi instrumente prin care se identifică efecte probabile ale unui obiectiv funcţional asupra sănătăţii unei populaţii din zona de influenţă a acestuia; c)evaluarea prospectivă a impactului asupra sănătăţii - EIS efectuată în faza de pregătire a documentaţiei unui proiect, astfel încât să poată fi luate măsuri de minimizare a impactului negativ şi de maximizare a celui pozitiv încă din faza de pregătire; d)evaluarea concomitentă a impactului asupra sănătăţii - EIS desfăşurată în timpul executării lucrărilor de construcţie a obiectivului, cu scopul de a ajuta solicitanţii să ia măsuri corective prompte de soluţionare a unui impact negativ asupra sănătăţii necunoscut sau de a estima corectitudinea predicţiilor făcute într-un studiu EIS prospectiv sau atunci când apar schimbări semnificative care pot influenţa concluziile studiului EIS prospectiv; e)evaluarea retrospectivă a impactului asupra sănătăţii - EIS desfăşurată în faza de funcţionare a obiectivului pentru a determina impactul asupra sănătăţii şi consecinţele care decurg prin funcţionarea acestuia; f)studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii (denumit în continuare studiu EIS) - document tehnic ce reuneşte aspecte de mediu, de sănătate, economice şi sociale cu scopul de a cuantifica modurile în care este afectată sănătatea, astfel încât să poată fi trase concluzii motivate, ţinând seama de informaţiile furnizate de către solicitant, precum şi de cele obţinute de către evaluator în scopul evaluării complete şi corecte a impactului asupra sănătăţii; g)Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare EESEIS) - document de interes public care cuprinde informaţii cu privire la lista nominală a elaboratorilor de studii EIS, precum şi perioada pentru care aceştia sunt abilitaţi să întocmească studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii, afişat pe site-ul Centrului Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar din Institutul Naţional de Sănătate Publică; h)solicitant EIS - titularul proiectului definit la art. 2 lit. i) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, care depune o cerere pentru un studiu EIS; i)solicitant EESEIS - persoana fizică independentă sau persoana juridică ce depune o cerere pentru înscrierea în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii; j)elaborator de studiu EIS - persoana fizică independentă (medic confirmat în specialităţile igienă sau sănătate publică) sau persoana juridică (un colectiv interdisciplinar coordonat de un medic primar cu specialitatea igienă sau sănătate publică) înscrisă în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii, pe baza deciziei de includere luate de CIESEIS; k)aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact - înscris eliberat elaboratorului de studiu EIS, emis de către Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii, prin care i se acordă dreptul de a efectua studii EIS; l)for decident - autoritate teritorială de mediu, de sănătate sau administrativă; m)obiective funcţionale - planuri, proiecte, investiţii, componente sau activităţi care urmează să fie realizate, sunt în curs de realizare sau care au fost deja realizate; n)obiectiv funcţional de interes naţional - proiect de investiţie cu caracter distinctiv şi unic la nivel naţional, necesar pentru satisfacerea nevoilor societăţii, cu posibile consecinţe negative asupra sănătăţii omului, care îndeplineşte cel puţin 3 dintre următoarele criterii:1. este un proiect naţional de investiţie publică semnificativă, potrivit art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările şi completările ulterioare; 2. este un suport pentru domenii strategice ale economiei naţionale; 3. constituie un potenţial factor de risc în cazul neasigurării funcţionării sale la parametri normali, oprirea sau funcţionarea sub aceşti parametri putând constitui un pericol pentru viaţa şi integritatea populaţiei; 4. prezintă costuri ridicate de construire, întreţinere, funcţionare şi utilizare; 5. ca urmare a funcţionării sale, prezintă un potenţial de producere a deşeurilor, emisiilor poluante, inclusiv zgomot, cu risc de producere a unor accidente grave prin substanţele şi tehnologiile folosite, care pot avea implicaţii majore pentru sănătatea populaţiei din judeţul arondat şi cel puţin alte două judeţe limitrofe; o)obiectiv funcţional care poate determina poluare transfrontalieră - proiect de investiţie aflat pe teritoriul unui judeţ limitrof graniţei României, prin a cărui execuţie s-ar putea produce emisii de poluanţi capabili să provoace daune în mediul unei alte ţări, trecând frontierele prin căi precum apa sau aerul; p)factor de mediu sau factor ecologic - orice condiţie de mediu capabilă să exercite influenţă directă sau indirectă asupra sănătăţii omului; q)public interesat - definiţia prevăzută la art. 2 lit. g) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; r)zona de influenţă - întindere spaţială unde există riscuri potenţiale pentru sănătatea populaţiei din areal, generate de funcţionarea obiectivului. Capitolul II Atribuţii şi responsabilităţi Articolul 2Activitatea de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei este coordonată de Institutul Naţional de Sănătate Publică (denumit în continuare INSP), prin Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (denumit în continuare CNMRMC), cu participarea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti (denumite în continuare DSP), care au responsabilităţi specifice în domeniul riscurilor pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu. Articolul 3INSP are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a)înfiinţează şi organizează Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii (denumită în continuare CIESEIS), formată din 5 membri din personalul încadrat în INSP, numiţi prin decizie a directorului general al INSP, şi anume: un preşedinte - directorul CNMRMC, 4 membri cu studii superioare şi un secretar; b)având în vedere prevederile art. 1 lit. n) şi o), stabileşte dacă un obiectiv funcţional este de interes naţional şi/sau dacă determină poluare transfrontalieră, ca urmare a solicitării transmise de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, pe al căror teritoriu se găseşte obiectivul funcţional; c)realizează studiile EIS pentru obiectivele de interes naţional sau pentru obiectivele funcţionale care pot determina poluare transfrontalieră, prin structurile de specialitate. Articolul 4
(1) CIESEIS are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:a)primeşte solicitările de înscriere în EESEIS, conform modelului din anexa nr. 1 la prezenta metodologie; b)verifică documentele prevăzute la art. 8, depuse de solicitantul EESEIS; c)întocmeşte referatele de evaluare; d)decide în privinţa includerii sau neincluderii în EESEIS; e)eliberează solicitantului avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, semnat de preşedintele acesteia, conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta metodologie; f)în condiţiile prevăzute la art. 9 decide asupra retragerii avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact şi transmite o înştiinţare către deţinător în care sunt enunţate motivele anulării/revocării acestuia; g)întocmeşte şi actualizează lunar EESEIS, conform modelului din anexa nr. 3 la prezenta metodologie.
(2) Secretarul CIESEIS îndeplineşte responsabilităţile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b).
(3) Preşedintele, membrii şi secretarul CIESEIS nu pot fi implicaţi în elaborarea studiilor EIS.
Articolul 5
(1) Direcţia de sănătate publică judeţeană şi, respectiv, a municipiului Bucureşti pe al cărei teritoriu arondat se regăseşte obiectivul funcţional are următoarele responsabilităţi:a)transmite în scris necesitatea efectuării studiului către solicitantul EIS, în cazul în care respectivul obiectiv intră sub incidenţa Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; b)afişează pe pagina de internet rezumatele studiilor EIS întocmite de elaboratori, iar propunerile/recomandările motivate în urma comentariilor publicului interesat vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calităţii studiilor EIS; c)participă în comisiile de analiză tehnică stabilite la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti, constituite potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
(2) Personalul din DSP nu poate fi implicat în elaborarea studiilor EIS pentru obiectivele funcţionale aflate pe teritoriul aceluiaşi judeţ dacă: a)este abilitat cu autorizarea, notificarea sau inspecţia acestora; b)participă în comisiile de analiză tehnică.
Articolul 6Elaboratorul de studiu EIS este responsabil pentru: a)calitatea şi obiectivitatea informaţiilor furnizate în studiul EIS, conţinutul concluziilor şi recomandărilor acestuia; b)informarea CIESEIS în legătură cu orice fel de modificări care au intervenit în perioada de valabilitate a avizului de abilitare legate de conţinutul documentelor depuse la dosar. Articolul 7Titularul proiectului care depune o solicitare EIS este responsabil pentru: a)corectitudinea informaţiilor şi a datelor furnizate în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra sănătăţii; b)suportarea costurilor necesare derulării studiului EIS, beneficiind în exclusivitate de conţinutul lui în derularea acţiunilor administrative pentru obiectivul funcţional pe care îl reprezintă.
Capitolul IIIEliberarea, anularea, revocarea avizelor de abilitare şi înscrierea în EESEIS Articolul 8
(1) Pentru eliberarea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, persoana fizică independentă care solicită înregistrarea în EESEIS trebuie să depună la sediul INSP din Bucureşti un dosar care să cuprindă:a)cerere, conform anexei nr. 1; b)diploma de licenţă medic-doctor, în copie; c)certificat de membru eliberat de Colegiul Medicilor din România şi aviz anual în termen, în copie; d)curriculum vitae; e)diploma de medic specialist sau primar în specialitatea igienă sau sănătate publică; f)certificat profesional curent eliberat de Colegiul Medicilor din România; g)cazier judiciar; h)declaraţie de interese, întocmită conform modelului din anexa nr. 4 la prezenta metodologie; i)nota de informare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, întocmită conform modelului din anexa nr. 5 la prezenta metodologie; j)dovada achitării tarifului pentru serviciile de înscriere, în cuantum de 500 lei, în contul INSP.
(2) Persoana juridică depune următoarele:a)cerere, conform anexei nr. 1; b)documentele prevăzute de alin. (1) lit. b)-i) pentru medicul cu specialitatea igienă sau sănătate publică, coordonatorul studiilor EIS; c)documentele prevăzute la alin. (1) lit. d), g)-i) pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialişti, participant în studiile EIS; d)diplomă de licenţă, în copie, pentru fiecare membru din colectivul interdisciplinar de specialişti, participant în studiile EIS; e)dovada achitării tarifului pentru serviciile de înscriere, în cuantum de 1.000 lei, în contul INSP.
(3) În termen de 30 de zile de la primirea dosarului complet, CIESEIS eliberează avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact, întocmit după modelul din anexa nr. 2.
(4) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact are o valabilitate de trei ani de la data emiterii. Avizul de abilitare se vizează anual în condiţiile în care pentru medici se face dovada valabilităţii avizului anual al certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România.
(5) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi reînnoit numai după reactualizarea documentaţiei şi numai dacă solicitarea a fost făcută cu cel puţin trei luni înaintea datei expirării.
(6) Tariful pentru serviciile prestate pentru reînnoirea avizelor de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact este de 300 lei în cazul persoanelor fizice independente prevăzute la alin. (1) şi de 700 lei în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (2).
(7) Pentru realizarea studiilor/atribuţiilor prevăzute la art. 3 lit. c), pentru INSP nu se aplică prevederile prezentului articol.
(8) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) depuse în copie vor fi certificate „conform cu originalul" şi se păstrează la sediul INSP, potrivit legii.
Articolul 9
(1) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi anulat dacă deţinătorul acestuia a depus la dosar informaţii care se dovedesc a fi false sau înşelătoare.
(2) Avizul de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact poate fi revocat:a)la cererea deţinătorului; b)în cazul neprezentării avizului anual prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. c).
Capitolul IVProcedura pentru elaborarea studiilor EIS Secţiunea 1 Depunerea şi evaluarea cererilor Articolul 10
(1) Impactul asupra sănătăţii populaţiei se evaluează, după caz, prin studiu de evaluare prospectivă/ concomitentă/retrospectivă funcţionării unui proiect, pe baza documentelor depuse de titularul proiectului, prevăzute la alin. (2) şi (3).
(2) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru elaborarea studiului EIS în cazul obiectivelor funcţionale care se supun şi procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeaşi lege, este următoarea:a)cerere de elaborare a studiului; b)decizia scrisă a direcţiei de sănătate publică către titularul de proiect privind necesitatea efectuării studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat, cu menţionarea încadrării obiectivului/activităţii în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare; c)raport la studiul de impact asupra mediului care să conţină inclusiv un studiu de dispersie a poluanţilor şi concluzii privind nivelul imisiilor în zona locuită învecinată; d)studiu geotehnic, după caz; e)studiu de însorire, după caz; f)certificatul de urbanism; g)actele de proprietate/închiriere a spaţiului utilizat; h)documentaţia cadastrală; i)actul constitutiv, certificatul de înregistrare şi statutul societăţii solicitante; j)fişele tehnice şi avizele stabilite prin certificatul de urbanism; k)planul urbanistic zonal (PUZ); l)plan de situaţie cu specificarea distanţelor de la perimetrul unităţii până la faţada imobilelor din vecinătate; m)descrierea proiectului de construcţie şi funcţionare; n)memoriu tehnic din care să rezulte distanţele faţă de vecini pe fiecare reper cardinal, structura construcţiei, descrierea funcţională a obiectivului cu schiţele descriptive, finisajele interioare şi exterioare, racordurile la utilităţi, sursele de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu, lucrări de reconstrucţie ecologică şi măsuri pentru monitorizarea mediului; o)descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieşire - text şi schiţe cu precizarea capacităţii de producţie şi prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanţelor chimice etc. folosite în obţinerea produselor finite; p)în cazul obiectivelor care au funcţionat/funcţionează se prezintă următoarele documente: buletine de analiză de mediu (apă, emisii, zgomot, după caz), planuri de monitorizare, autorizaţii existente, bilanţuri de mediu, rapoarte anuale de mediu şi alte documente la solicitarea justificată a elaboratorului; q)alte avize şi acorduri (pentru situaţiile în care sunt necesare avize şi acorduri la nivel local/naţional).
(3) Lista documentelor depuse de titularul proiectului pentru obiective funcţionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este următoarea:a)cerere de elaborare a studiului; b)decizia scrisă a direcţiei de sănătate publică privind necesitatea studiului pentru obiectivul aflat în teritoriul arondat; c)memoriu de arhitectură; d)memoriu tehnic complet, întocmit conform pct. VI lit. A din anexa nr. 5.E la procedura prevăzută în anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018; e)studiu de însorire, după caz; f)aviz sau notificare de clasare emisă de către autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului organizate la nivel judeţean şi la nivelul municipiului Bucureşti; g)certificat de urbanism; h)acte de identitate ale beneficiarului; i)acte de proprietate/închirierea terenului/spaţiului; j)certificat de înregistrare în registrul comerţului (CUI); k)documentaţia cadastrală; l)plan de încadrare în zonă; m)plan de situaţie cu specificarea distanţelor de la perimetrul unităţii până la faţada imobilelor din vecinătate; n)descrierea procesului tehnologic de la intrare până la ieşire - text şi schiţe cu precizarea capacităţii de producţie şi prezentarea materiilor prime, reactivilor, substanţelor chimice etc. folosite în obţinerea produselor finite - dacă este cazul; o)alte avize şi acorduri (pentru situaţiile în care sunt necesare avize şi acorduri la nivel local/naţional).
(4) Studiile EIS prevăzute la alin. (1) stabilesc măsurile legate de impactul activităţii unui obiectiv funcţional asupra sănătăţii populaţiei şi contribuie la decizia forurilor decidente de realizare, nerealizare sau oprire a funcţionării acestuia.
Articolul 11Documentele prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3) se păstrează la sediul elaboratorului de studii EIS pentru o perioadă de 10 ani, potrivit Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată.
Secţiunea a 2-aEtapele procedurii de realizare şi consultare cu privire la studiile EIS Articolul 12
(1) După primirea deciziei din partea direcţiei de sănătate publică, solicitantul EIS selectează un elaborator de studiu EIS din EESEIS sau se adresează INSP în cazul obiectivelor funcţionale definite la art. 1 lit. n) şi o).
(2) Studiul EIS pentru obiective funcţionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2018 pentru proiectele prevăzute în anexa nr. 1 la aceeaşi lege, va conţine următoarele capitole:a)scop şi obiective; b)opisul de documente care au stat la baza elaborării studiului; c)date generale şi de amplasament; d)identificarea şi evaluarea potenţialilor factori de risc pentru sănătatea populaţiei din mediu şi factori de disconfort pentru populaţie, în care se menţionează la fiecare subcapitol: 1. situaţia existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătăţii populaţiei; 2. evaluarea de risc asupra sănătăţii: identificarea pericolelor, evaluarea expunerii, evaluarea relaţiei doză-răspuns, caracterizarea riscului; 3. recomandări şi măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ şi maximizarea celui pozitiv; e)alternative, dacă este cazul; f)concluzii şi condiţii obligatorii; g)rezumat, cuprinzând: o descriere a proiectului cu informaţii referitoare la amplasarea, concepţia, dimensiunea şi alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătăţii populaţiei din zona de influenţă, concluzii şi recomandări.
(3) Studiul EIS pentru obiective funcţionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului va conţine următoarele capitole:a)scop şi obiective; b)opisul de documente care au stat la elaborarea studiului; c)date generale şi de amplasament; d)identificarea şi evaluarea potenţialilor factori de risc din mediu şi de disconfort pentru populaţie, în care se menţionează la fiecare subcapitol; 1. situaţia existentă/propusă, posibilul risc asupra sănătăţii populaţiei; 2. recomandări şi măsuri obligatorii pentru minimizarea impactului negativ şi maximizarea celui pozitiv; e)alternative, dacă este cazul; f)concluzii şi condiţii obligatorii; g)rezumat, cuprinzând:o descriere a proiectului cu informaţii referitoare la amplasarea, concepţia, dimensiunea şi alte caracteristici relevante ale acestuia, o descriere a eventualelor efecte semnificative ale proiectului asupra sănătăţii populaţiei din zona de influenţă, concluzii şi recomandări.
(4) Studiile EIS prevăzute la alin. (2) sunt elaborate exclusiv de către persoane juridice.
(5) Rezumatele studiilor EIS prevăzute la alin. (2) şi (3) sunt supuse comentariilor publicului interesat prin afişarea pe pagina de internet a direcţiei de sănătate publică care a formulat decizia de efectuare a studiului de evaluare a impactului asupra sănătăţii, iar propunerile/recomandările motivate sunt luate în considerare în etapa de analiză a calităţii studiilor EIS.
(6) DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti analizează calitatea studiilor EIS şi decid acceptarea sau refacerea acestora.
(7) Pe baza studiilor EIS, DSP judeţene şi a municipiului Bucureşti formulează puncte de vedere cu privire la efectele semnificative directe şi indirecte ale unui proiect asupra populaţiei şi sănătăţii umane, potrivit prevederilor art. 12 alin. (7) din Legea nr. 292/2018.
Articolul 13
(1) Studiile EIS se înaintează de solicitantul EIS către DSP pe al cărei teritoriu arondat se găseşte amplasamentul obiectivului funcţional.
(2) Forma finală a studiului EIS se pune la dispoziţia factorilor decidenţi şi comisiei de analiză tehnică, pentru a fi luate deciziile optime de creştere a efectelor pozitive asupra statusului de sănătate al populaţiei şi pentru a se elabora strategii de ameliorare a efectelor negative.
Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
ANEXA Nr. 1 la metodologie (model) CERERE privind eliberarea avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact Către Institutul Naţional de Sănătate Publică Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii Subsemnatul, ........ ................ ............, legitimat cu ........ ................ ..............., reprezentant legal al ........ ................ ........, vă rog să aprobaţi înscrierea mea în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii. În acest sens, depun următoarea documentaţie (copii): (Se enumeră)........ ................ ........ ........ Declar pe propria răspundere că toate actele depuse la dosar sunt conforme cu originalul. Data ........ .......... Semnătura ........ ................ .......... ANEXA Nr. 2la metodologie INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar Comisia de înregistrare a elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii AVIZ DE ABILITARE pentru elaborarea studiilor de impact Nr. aviz ........../...........Data (ziua, luna, anul) Denumirea persoanei juridice/Numele şi prenumele persoanei fizice: Sediul: Adresa: Localitatea: Strada: Judeţul: Nr. de telefon: Nr. de fax: Adresa de e-mail: Adresa paginii de internet a persoanei juridice: Data emiterii avizului: Durata de valabilitate a avizului: Avizul este eliberat în scopul elaborării studiilor de evaluare a impactului asupra sănătăţii pentru: a)obiective funcţionale care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului conform prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului; b)obiective funcţionale care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.Preşedinte, ........ ................ ................ ........... NOTĂ: Emiterea prezentului aviz de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact nu reprezintă certificarea legalităţii, corectitudinii şi a calităţii modului în care au fost efectuate studiile de evaluare a impactului asupra sănătăţii. Întreaga răspundere legală revine elaboratorului de studiu, care este răspunzător în faţa legii pentru eventualele ilegalităţi şi neconformităţi ce ar putea fi constatate ulterior. ANEXA Nr. 3la metodologie DATE PUBLICE cuprinse în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii

Nr. crt. Denumirea persoanei juridice/Numele şi prenumele persoanei fizice Date de contact Adresa paginii de internet a persoanei juridice Nr. şi data eliberării avizului Data reînnoirii avizului acordat Durata de valabilitate a avizului Avizul este eliberat în scopul elaborării studiilor de impact asupra sănătăţii pentru obiective funcţionale:
care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului care nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

ANEXA Nr. 4la metodologie DECLARAŢIE DE INTERESE ....... (denumirea persoanei juridice .....reprezentată prin ...../numele şi prenumele persoanei fizice) ............. Declar pe propria răspundere că nu am interese1 financiare şi nefinanciare, directe şi indirecte, în legătură cu obiectivele funcţionale pe care urmează să le evaluez în cadrul studiilor de evaluare a impactului asupra sănătăţii (studiile EIS), care pot afecta activitatea mea, în calitate de elaborator de studii EIS înscris în Evidenţa elaboratorilor de studii de evaluare a impactului asupra sănătăţii (EESEIS). Totodată, declar că nu deţin calitatea de membru în organele de administraţie şi de conducere şi/sau de acţionar la societăţi cu capital de stat, privat ori mixt, care au legătură cu obiectivele funcţionale pentru care voi elabora studiile EIS. Declar că nu particip la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire, respectiv nu aprob/semnez documente emise în legătură cu sau pentru procedura de atribuire a obiectivelor funcţionale pentru care voi elabora studiile EIS. Data ........ ......... Semnătura ........ ........ 1 Prin interes se înţelege orice asociere, orice aspect ori avantaj financiar, adică deţinerea de acţiuni sau obligaţiuni, deţinerea de titluri diferite, de exemplu, titluri de participaţie, ori deţinerea unei proprietăţi la o societate, companie, grup de interes economic, naţional sau internaţional, public ori privat, sau deţinerea calităţii de membru la o asociaţie, fundaţie, organizaţie neguvernamentală etc. care are legături cu obiectivul funcţional pentru care se elaborează un studiu EIS. ANEXA Nr. 5la metodologie NOTA DE INFORMARE cu privire la protecţia datelor cu caracter personal 1. Operatorul Institutul Naţional de Sănătate Publică, adresa: str. Dr. Leonte Anastasievici nr. 1-3, sector 5, Bucureşti, cod poştal 050463, România, telefon: (401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, fax: (401) 021 312 34 26, site: http://www.insp.gov.ro 2. Responsabilitatea operatorului Operatorul de date este responsabil, conform prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de obţinerea consimţământului de la persoana vizată. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declaraţia de consimţământ este într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. Prelucrarea datelor obţinute în baza consimţământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt colectate („reducerea la minimum a datelor") prin consimţământul explicit dat de persoana vizată. 3. Tipurile de date personale colectate la depunerea unui dosar

Date colectate Scop Perioada de valabilitate
Nume, prenume Depunerea dosarului pentru eliberarea avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact Afişare pe site-ul CNMRMC în Evidenţa elaboratorilor de studii pentru evaluarea impactului asupra sănătăţii În perioada valabilităţii avizului de abilitare pentru elaborarea studiilor de impact şi pe perioada arhivării dosarului depus de solicitant
Telefon
E-mail
Localitatea
Judeţul

4. Drepturile persoanelor vizate: a)dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor şi o copie a datelor procesate (dreptul de acces, art. 15 din Regulamentul UE 2016/679); b)dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (dreptul la rectificare, art. 16 din Regulamentul UE 2016/679); c)dreptul de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori (dreptul la ştergerea datelor, art. 17 din Regulamentul UE 2016/679); d)dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor (dreptul la restricţionarea prelucrării, art. 18 din Regulamentul UE 2016/679); e)dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat şi utilizat în mod obişnuit şi de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, art. 20 din Regulamentul UE 2016/679); f)dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenţia de a înceta prelucrarea (dreptul la opoziţie, art. 21 din Regulamentul UE 2016/679); g)dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul dat. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimţământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimţământului, art. 7 din Regulamentul UE 2016/679); h)dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecţia datelor (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, art. 77 din Regulamentul UE 2016/679).Am luat la cunoştinţă. Numele reprezentatului legal al persoanei juridice/Numele şi prenumele persoanei fizice Data ........ .............. Semnătura ..............SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1524/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1524 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1524/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu