Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 150 din 25 ianuarie 2002

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 77 din 31 ianuarie 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                       Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                         PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

    Art. 1
    Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si contributii, cu exceptia impozitului pe veniturile din salarii, scadente pana la data de 31 decembrie 2001, si majorarile de intarziere aferente acestora, neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele sale, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati Ministerului de Interne si/sau unitatilor subordonate acestuia, pana la data de 15 decembrie 2002, in limita sumei de 200,0 miliarde lei.
    Art. 2
    Pentru compensarea obligatiilor mentionate la art. 1 se intocmeste procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, al carui model este prezentat in anexa nr. 1, in 6 exemplare originale atunci cand acesta este initiat de Ministerul de Interne sau in 7 exemplare originale daca este initiat de unitatile subordonate acestui minister.
    Art. 3
    (1) La pct. 1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata Ministerul de Interne si/sau unitatile sale din subordine completeaza pe propria raspundere contravaloarea facturilor neachitate pana la data incheierii acestuia, toate exemplarele originale ale procesului-verbal fiind apoi transmise sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., mentionate la pct. 2, in vederea confirmarii obligatiilor datorate acestora.
    (2) Dupa confirmarea sumelor de catre sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este inaintat Ministerului de Interne, mentionat la pct. 3 din anexa nr. 1, pentru confirmarea pe propria raspundere a obligatiilor inregistrate de catre unitatile subordonate acestuia si a incadrarii sumelor in limita maxima prevazuta prin Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.
    (3) Ministerul de Interne si/sau unitatile din subordinea sa transmit apoi toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata organului fiscal teritorial la care sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. sunt inregistrate ca platitoare de impozite si taxe, mentionat la pct. 4 din anexa nr. 1.
    (4) Organul fiscal teritorial inscrie la pct. 4.1 din anexa nr. 1 cuantumul obligatiilor bugetare, prevazute la art. 1, pe felurile de impozite si taxe mentionate in formular. Majorarile de intarziere aferente acestora se vor inscrie separat si vor fi calculate pana la data de 31 decembrie 2001.
    (5) In situatia in care nivelul obligatiilor de plata prevazute la art. 1, datorate bugetului de stat de catre sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., este mai mare decat suma datorata de Ministerul de Interne si/sau de unitatile din subordinea acestuia, organul fiscal teritorial efectueaza stingerea obligatiilor nominalizate la pct. 4.2 din anexa nr. 1, in limita sumei inscrise la pct. 1, retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte le transmite dupa cum urmeaza:
    a) unitatii subordonate Ministerului de Interne;
    b) Ministerului de Interne;
    c) sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    d) organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrata Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti;
    e) Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    f) directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (serviciul buget), in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea subordonata Ministerului de Interne.
    (6) In situatia in care procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este intocmit la nivelul Ministerului de Interne, cele 6 exemplare vor fi distribuite de organul fiscal la care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, conform prevederilor alin. (5), cu exceptia exemplarului mentionat la lit. a).
    Art. 4
    (1) In cazul in care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. nu are obligatii de plata la bugetul de stat dintre cele prevazute la art. 1 sau nivelul acestora este mai mic decat suma de incasat de la Ministerul de Interne si/sau de la unitatile subordonate acestuia, suma respectiva va fi stinsa la nivel central cu obligatiile catre bugetul de stat ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., careia ii este subordonata unitatea furnizoare respectiva.
    (2) Pentru stingerea acestei sume se va efectua procedura prevazuta la art. 3 alin. (1), (2) si (3), dupa care organul fiscal teritorial la care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. este inregistrata ca platitor de impozite si taxe inscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata cuantumul obligatiilor bugetare prevazute la art. 1 si efectueaza stingerea acestora la pct. 4.2.
    (3) Daca sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. nu are obligatii catre bugetul de stat, organul fiscal va mentiona aceasta situatie la pct. 4.1 din anexa nr. 1, completand la pct. 4.3 suma ce urmeaza sa fie stinsa la nivel central.
    (4) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) organul fiscal teritorial respectiv retine un exemplar al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, un exemplar il transmite sucursalei, iar pe celelalte le transmite organului fiscal la care este inregistrata ca platitor de impozite si taxe Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (5) Acest organ fiscal, dupa inscrierea la pct. 5.1 din anexa nr. 1 a obligatiilor de plata prevazute la art. 1 ale Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si dupa efectuarea stingerii obligatiilor respective la pct. 5.2 din anexa nr. 1, retine un exemplar al procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite dupa cum urmeaza:
    a) unitatii subordonate Ministerului de Interne;
    b) Ministerului de Interne;
    c) Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    d) directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti (serviciul buget), in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea subordonata Ministerului de Interne.
    (6) Cand procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata este intocmit de Ministerul de Interne, cele 3 exemplare vor urma acelasi circuit, conform art. 4 alin. (5), cu exceptia exemplarului mentionat la lit. a).
    Art. 5
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi are sediul Ministerul de Interne sau unitatile din subordinea acestuia, vor transmite lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru procesele-verbale de compensare a obligatiilor la bugetul de stat primite pana la data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de tehnologia informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 6
    Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat se face astfel:

    a) In contabilitatea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.:

                  %                 =     411 "Clienti"/analitic
                                              Ministerul de Interne
                                              (unitati subordonate)
    441 "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata"
    446 "Alte impozite, taxe si
        varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
        cu bugetul statului"
    447 "Fonduri speciale - taxe
        si varsaminte asimilate"

    b) In contabilitatea sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.:

                  %                 =     411 "Clienti"/analitic
                                              Ministerul de Interne
                                              (unitati subordonate)
    446 "Alte impozite, taxe si
        varsaminte asimilate"
    448 "Alte datorii si creante
        cu bugetul statului"
    447 "Fonduri speciale - taxe
        si varsaminte asimilate"

    c) In contabilitatea Ministerului de Interne si/sau a unitatilor din subordinea acestuia:
    In contabilitatea Ministerului de Interne si a unitatilor din subordinea acestuia operatiunile de compensare a obligatiilor datorate sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.05 "Finantarea in baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001".
    In creditul acestui cont Ministerul de Interne si unitatile din subordinea acestuia inregistreaza sumele datorate si neachitate Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. (sucursalelor acesteia), care au intrat in actiunea de compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.
    Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se efectueaza inregistrarea:

    234 "Furnizori"/                =     701 "Finantarea in baza unor
        analitic distinct                 acte normative speciale" - analitic
                                          701.05 "Finantarea in baza
                                          prevederilor art. 16 alin. (6) din
                                          Legea bugetului de stat pe anul 2002
                                          nr. 743/2001"

    cu sumele compensate prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din anexa nr. 1.
    Ministerul de Interne si unitatile din subordinea acestuia, ale caror obligatii de plata au rezultat din cumpararea unor produse conform Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 701.05 "Finantarea in baza prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001".
    Contul de executie se prezinta ca anexa distincta la situatiile financiare trimestriale si anuale pentru institutii publice.
    Sumele compensate nu se cuprind in "Contul de executie al bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la situatiile financiare pentru institutii publice.
    Art. 7
    (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinse in prezentele precizari metodologice, se aplica pana la data de 15 decembrie 2002.
    (2) Procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de compensare in evidenta analitica pe platitori persoane juridice la organul fiscal, in evidenta contabila a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si a sucursalelor acesteia, in evidentele Ministerului de Interne si ale unitatilor subordonate acestuia, implicati in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    (3) Data compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele acesteia este data la care conducatorul compartimentului competent din cadrul unitatii fiscale a aprobat operatiunea de compensare, conform sumelor mentionate la pct. 4.2 sau 5.2, dupa caz, din anexa nr. 1.
    Art. 8
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele precizari metodologice.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice
    (model)

    Ministerul .....................
    Unitatea*1) ....................
    Adresa .........................
    Codul fiscal ...................

                            PROCES-VERBAL
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, in relatia cu*2) .................... nr. ..../.....
                                                       ________________________
                                                      |      Codul fiscal      |
                                                      |________________________|
                                                      | *2)                    |
                                                      |________________________|
                                                      | *4)                    |
                                                      |________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                      Explicatii                              |Nr. |  Suma    |
|                                                              |rand| - lei -  |
|______________________________________________________________|____|__________|
| 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor neachitate    |    |          |
|    privind livrarea de*3) ............ pana la data          |    |          |
|    incheierii procesului-verbal                              | 01 | ........ |
|                                                              |    |          |
|             Raspundem pentru datele de mai sus,              |    |          |
|       Director,               Conducatorul compartimentului  |    |          |
|         L.S.                       financiar-contabil,       |    |          |
|                                                              |    |          |
| 2. Sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" -    |    |          |
|    S.A.*2) ................................................. |    |          |
|          Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1.         |    |          |
|                                                              |    |          |
|       Director,               Conducatorul compartimentului  |    |          |
|         L.S.                       financiar-contabil,       |    |          |
|                                                              |    |          |
| 3. Ministerul de Interne                                     |    |          |
|    Confirmam pe propria raspundere datele de la pct. 1 si    |    |          |
|    incadrarea in limita maxima precizata prin Legea bugetului|    |          |
|    de stat pe anul 2002 nr. 743/2001.                        |    |          |
|                                                              |    |          |
|       Director,                                              |    |          |
|         L.S.                                                 |    |          |
|                                                              |    |          |
| 4. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla      |    |          |
|    inregistrata sucursala Societatii Nationale a Petrolului  |    |          |
|    "Petrom" - S.A.*2) ...................................... |    |          |
| 4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*2) ..........., |    |          |
|      in suma totala de ...................,                  | 02 | ........ |
|      din care:                                               |    |          |
| a) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| invatamantul de stat ....................................... | 03 | ........ |
| b) 08.01.07. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru invatamantul de stat ............ | 04 | ........ |
| c) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| persoanele cu handicap ..................................... | 05 | ........ |
| d) 09.01.09. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru persoanele cu handicap .......... | 06 | ........ |
| e) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii|    |          |
| si din publicitatea lor .................................... | 07 | ........ |
| f) 17.01.18. Majorari de intarziere aferente taxei asupra    |    |          |
| unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor |    |          |
| ............................................................ | 08 | ........ |
| g) 14.01. Accize ........................................... | 09 | ........ |
| h) 14.01. Majorari de intarziere aferente accizelor ........ | 10 | ........ |
| i) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare  |    |          |
| si exploatare a resurselor minerale ........................ | 11 | ........ |
| j) 17.01.04. Majorari de intarziere aferente taxei pe        |    |          |
| activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a       |    |          |
| resurselor minerale ........................................ | 12 | ........ |
| k) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si     |    |          |
| gazele naturale ............................................ | 13 | ........ |
| l) 17.01.24. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| titeiul din productia interna si gazele naturale ........... | 14 | ........ |
| m) 22.01.07. Venituri din concesiuni ....................... | 15 | ........ |
| n) 22.01.07. Majorari de intarziere aferente veniturilor din |    |          |
| concesiuni ................................................. | 16 | ........ |
|                                                              |    |          |
|        Director,                       Sef serviciu,         |    |          |
|          L.S.                                                |    |          |
|                                                              |    |          |
| 4.2. Se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*2) .....,|    |          |
|      in suma totala de ...................,                  | 17 | ........ |
|      din care:                                               |    |          |
| a) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| invatamantul de stat ....................................... | 18 | ........ |
| b) 08.01.07. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru invatamantul de stat ............ | 19 | ........ |
| c) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| persoanele cu handicap ..................................... | 20 | ........ |
| d) 09.01.09. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru persoanele cu handicap .......... | 21 | ........ |
| e) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare          |    |          |
| sanatatii si din publicitatea lor .......................... | 22 | ........ |
| f) 17.01.18. Majorari de intarziere aferente taxei asupra    |    |          |
| unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor |    |          |
| ............................................................ | 23 | ........ |
| g) 14.01. Accize ........................................... | 24 | ........ |
| h) 14.01. Majorari de intarziere aferente accizelor ........ | 25 | ........ |
| i) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare  |    |          |
| si exploatare a resurselor minerale ........................ | 26 | ........ |
| j) 17.01.04. Majorari de intarziere aferente taxei pe        |    |          |
| activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a       |    |          |
| resurselor minerale ........................................ | 27 | ........ |
| k) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si     |    |          |
| gazele naturale ............................................ | 28 | ........ |
| l) 17.01.24. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| titeiul din productia interna si gazele naturale ........... | 29 | ........ |
| m) 22.01.07. Venituri din concesiuni ....................... | 30 | ........ |
| n) 22.01.07. Majorari de intarziere aferente veniturilor din |    |          |
| concesiuni ................................................. | 31 | ........ |
|                                                              |    |          |
|                   Aprobat compensarea                        |    |          |
|        Director,                       Sef serviciu,         |    |          |
|        Data/L.S.                                             |    |          |
|     ...............                                          |    |          |
|                                                              |    |          |
| 4.3. Obligatii ale Ministerului de Interne sau ale unitatilor|    |          |
|      subordonate acestuia, ramase nestinse la nivelul        |    |          |
|      organelor fiscale teritoriale in evidenta carora se afla|    |          |
|      inregistrate sucursalele, transmise pentru a fi stinse  |    |          |
|      de catre organul fiscal teritorial in evidenta caruia se|    |          |
|      afla inregistrata Societatea Nationala a Petrolului     |    |          |
|      "Petrom" - S.A., respectiv Directia generala a          |    |          |
|      finantelor publice a municipiului Bucuresti             |    |          |
|      (pct. 1 - pct. 4.2) ................................... | 32 | ........ |
|                                                              |    |          |
|        Director,                       Sef serviciu,         |    |          |
|          L.S.                                                |    |          |
|                                                              |    |          |
| 5. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla      |    |          |
|    inregistrata Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - |    |          |
|    S.A.*4), respectiv Directia generala a finantelor publice |    |          |
|    a municipiului Bucuresti                                  |    |          |
| 5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de Societatea      |    |          |
|      Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. ..............., |    |          |
|      in suma totala de ...................................., | 33 | ........ |
|      din care:                                               |    |          |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ..... | 34 | ........ |
| b) 01.01.01. Majorari de intarziere aferente impozitului de  |    |          |
| profit de la agentii economici ............................. | 35 | ........ |
| c) 06.01.04. Impozit pe venituri din dividende ............. | 36 | ........ |
| d) 06.01.04. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| veniturile din dividende ................................... | 37 | ........ |
| e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile          |    |          |
| comerciale ................................................. | 38 | ........ |
| f) 08.01.03. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| dividende de la societatile comerciale ..................... | 39 | ........ |
| g) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| invatamantul de stat ....................................... | 40 | ........ |
| h) 08.01.07. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru invatamantul de stat ............ | 41 | ........ |
| i) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| persoanele cu handicap ..................................... | 42 | ........ |
| j) 09.01.09. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru persoanele cu handicap .......... | 43 | ........ |
| k) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata ........................ | 44 | ........ |
| l) 13.01. Majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea  |    |          |
| adaugata ................................................... | 45 | ........ |
| m) 14.01. Accize ........................................... | 46 | ........ |
| n) 14.01. Majorari de intarziere aferente accizelor ........ | 47 | ........ |
| o) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare  |    |          |
| si exploatare a resurselor minerale ........................ | 48 | ........ |
| p) 17.01.04. Majorari de intarziere aferente taxei pe        |    |          |
| activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a       |    |          |
| resurselor minerale ........................................ | 49 | ........ |
| q) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare          |    |          |
| sanatatii si din publicitatea lor .......................... | 50 | ........ |
| r) 17.01.18. Majorari de intarziere aferente taxei asupra    |    |          |
| unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor |    |          |
| ............................................................ | 51 | ........ |
| s) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si     |    |          |
| gazele naturale ............................................ | 52 | ........ |
| t) 17.01.24. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| titeiul din productia interna si gazele naturale ........... | 53 | ........ |
| u) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ........... | 54 | ........ |
| v) 22.01.07. Majorari de intarziere aferente veniturilor din |    |          |
| concesiuni (redevente) ..................................... | 55 | ........ |
| x) 20.01. Varsaminte din profitul net al regiilor .......... | 56 | ........ |
| y) 20.01. Majorari de intarziere aferente varsamintelor din  |    |          |
| profitul net al regiilor ................................... | 57 | ........ |
| z) 08.01.01. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele |    |          |
| juridice nerezidente ....................................... | 58 | ........ |
| z') 08.01.01. Majorari de intarziere aferente impozitului pe |    |          |
| veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente .... | 59 | ........ |
| 5.2. Se sting obligatiile datorate bugetului de stat de      |    |          |
|      Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., in   |    |          |
|      suma totala de ......................................., | 60 | ........ |
|      din care:                                               |    |          |
| a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici ..... | 61 | ........ |
| b) 01.01.01. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| profit de la agentii economici ............................. | 62 | ........ |
| c) 06.01.04. Impozit pe venituri din dividende ............. | 63 | ........ |
| d) 06.01.04. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| veniturile din dividende ................................... | 64 | ........ |
| e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile          |    |          |
| comerciale ................................................. | 65 | ........ |
| f) 08.01.03. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| dividende de la societatile comerciale ..................... | 66 | ........ |
| g) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| invatamantul de stat ....................................... | 67 | ........ |
| h) 08.01.07. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru invatamantul de stat ............ | 68 | ........ |
| i) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru          |    |          |
| persoanele cu handicap ..................................... | 69 | ........ |
| j) 09.01.09. Majorari de intarziere aferente contributiei    |    |          |
| agentilor economici pentru persoanele cu handicap .......... | 70 | ........ |
| k) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata ........................ | 71 | ........ |
| l) 13.01. Majorari de intarziere aferente taxei pe valoarea  |    |          |
| adaugata ................................................... | 72 | ........ |
| m) 14.01. Accize ........................................... | 73 | ........ |
| n) 14.01. Majorari de intarziere aferente accizelor ........ | 74 | ........ |
| o) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare  |    |          |
| si exploatare a resurselor minerale ........................ | 75 | ........ |
| p) 17.01.04. Majorari de intarziere aferente taxei pe        |    |          |
| activitatea de prospectiuni, explorare si exploatare a       |    |          |
| resurselor minerale ........................................ | 76 | ........ |
| q) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare          |    |          |
| sanatatii din publicitatea lor ............................. | 77 | ........ |
| r) 17.01.18. Majorari de intarziere aferente taxei asupra    |    |          |
| unor activitati daunatoare sanatatii si din publicitatea lor |    |          |
| ............................................................ | 78 | ........ |
| s) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si     |    |          |
| gazele naturale ............................................ | 79 | ........ |
| t) 17.01.24. Majorari de intarziere aferente impozitului pe  |    |          |
| titeiul din productia interna si gazele naturale ........... | 80 | ........ |
| u) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ........... | 81 | ........ |
| v) 22.01.07. Majorari de intarziere aferente veniturilor din |    |          |
| concesiuni (redevente) ..................................... | 82 | ........ |
| x) 20.01. Varsaminte din profitul net al regiilor .......... | 83 | ........ |
| y) 20.01. Majorari de intarziere aferente varsamintelor din  |    |          |
| profitul net al regiilor ................................... | 84 | ........ |
| z) 08.01.01. Impozit pe veniturile realizate de persoanele   |    |          |
| juridice nerezidente ....................................... | 85 | ........ |
| z') 08.01.01. Majorari de intarziere aferente impozitului pe |    |          |
| veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente .... | 86 | ........ |
|                                                              |    |          |
|                   Aprobat compensarea                        |    |          |
|        Director,                       Sef serviciu,         |    |          |
|        Data/L.S.                                             |    |          |
|     ...............                                          |    |          |
|______________________________________________________________|____|__________|
    *1) Denumirea completa a unitatii subordonate Ministerului de Interne, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
    *3) Se inscrie, dupa caz, produsul achizitionat.
    *4) Se completeaza numai in cazul Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.

    ANEXA 2
    la normele metodologice
    (model)

    MINISTERUL DE INTERNE

                           CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare potrivit prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

                                                                   - mii lei -
 ______________________________________________________________________________
|                                   |         Cod           |                  |
|     Denumirea indicatorilor*)     | capitol/titlu/articol |       Suma       |
|___________________________________|_______________________|__________________|
|___________________________________|_______________________|__________________|
|___________________________________|_______________________|__________________|
|___________________________________|_______________________|__________________|

       Ordonator principal de credite,        Conducatorul compartimentului
                   L.S.                             financiar-contabil,
           
    *) Se inscrie denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 150/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 150 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu