Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 15 din 11 ianuarie 2006

pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor si a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

ACT EMIS DE:        MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR

ACT PUBLICAT IN:    MONITORUL OFICIAL  NR. 108 din  3 februarie 2006 

     In baza prevederilor art. 48, 50, 53, 56 si 58 si ale art. 110 lit. b) si c) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
     in temeiul art. 5 alin. (8) din Hotararea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
     avand in vedere Referatul de aprobare nr. 80/SB din 11 ianuarie 2006,

     ministrul mediului si gospodaririi apelor emite prezentul ordin.

     Art. 1. - Se aproba Procedura de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor si Procedura de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, prevazute in anexele nr. 1 si 2 care fac parte integranta din prezentul ordin.
     Art. 2. - Directia managementul resurselor de apa din cadrul Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor si Administratia Nationala "Apele Romane" vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
     Art. 3. - Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1.241/2003 pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 19 februarie 2003, se abroga.
     Art. 4. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

     Ministrul mediului si gospodaririi apelor,
     Sulfina Barbu

     ANEXA 1

     PROCEDURA
     de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor

     I. Dispozitii generale
     Art. 1. - (1) In conformitate cu prevederile art. 48, 50 si 58 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 4 alin. (1) si ale art. 6 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, punerea in functiune a lucrarilor pe ape sau in legatura cu apele, precum si a celor de eliminare ori depozitare a substantelor periculoase, care pot duce la evacuarea indirecta in ape, se poate face in baza autorizatiei de gospodarire a apelor.
     (2) Dupa punerea in functiune a constructiilor si instalatiilor care au facut obiectul investitiei pot aparea situatii in care este necesara suspendarea temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor.

     II. Procedura de suspendare temporara a autorizatiilor de gospodarire a apelor
     Art. 2. - (1) Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi suspendata temporar, fara despagubiri, in urmatoarele cazuri:
     a) daca nu s-au respectat conditiile impuse in autorizatia de gospodarire a apelor;
     b) daca lucrarile, constructiile si instalatiile autorizate nu prezinta siguranta in exploatare, atat cu privire la rezistenta structurilor, cat si la eficienta tehnologiilor adoptate;
     c) pentru abateri repetate sau grave de la conditiile de folosire ori de evacuare a apei, prevazute in autorizatie, precum si in cazul in care utilizatorul nu realizeaza conditiile de siguranta in exploatare, ca si alte masuri stabilite de autoritatea publica centrala in domeniul apelor si de Administratia Nationala "Apele Romane";
     d) in caz de poluare accidentala a resurselor de apa, care ameninta sanatatea populatiei sau produce pagube ecologice.
     (2) In cazul situatiilor prevazute la alin. (1) lit. d), autoritatea publica centrala in domeniul apelor poate dispune si oprirea activitatii poluatorului sau a instalatiei care provoaca poluarea apelor, pana la inlaturarea cauzelor acesteia.
     Art. 3. - (1) Decizia de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor apartine autoritatii de gospodarire a apelor, emitenta a autorizatiei de gospodarire a apelor.
     (2) Constatarea neindeplinirii conditiilor din autorizatia de gospodarire a apelor se face printr-un proces-verbal de constatare incheiat de personalul cu atributii de inspectie conform legii, in prezenta beneficiarului. Daca acesta lipseste, procesul-verbal de constatare poate fi incheiat in lipsa, transmitandu-se ulterior acestuia pentru insusire.
     (3) Procesul-verbal va prevedea un termen pana la care se va remedia situatia constatata, in cazul neremedierii urmand sa se dispuna suspendarea temporara a autorizatiei.
     (4) Refuzul beneficiarului de a semna va fi consemnat in procesul-verbal, in prezenta unui martor.
     (5) In cazul in care in termenul prevazut in procesul-verbal nu se remediaza situatia constatata anterior, autoritatea emitenta a autorizatiei emite o somatie care va fi adusa la cunostinta beneficiarului. In somatie se va specifica o perioada de timp de maximum 6 luni in care beneficiarul trebuie sa remedieze situatia neconformarii cu autorizatia de gospodarire a apelor.
     (6) La expirarea termenului prevazut in somatie, autoritatea de gospodarire a apelor emitenta ia decizia de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor, pe care o comunica in scris beneficiarului.
     (7) Decizia de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor contine obligativitatea functionarii utilizatorului in regim minim pe durata suspendarii temporare.
     Art. 4. - Termenul maxim de suspendare temporara a autorizatiei de gospodarire a apelor este de 3 luni de la data comunicarii deciziei de suspendare, dar nu mai mare decat termenul de valabilitate a autorizatiei care se suspenda.
     Art. 5. - In situatia in care autoritatea de gospodarire a apelor emitenta constata ca la incetarea perioadei de suspendare temporara beneficiarul nu se conformeaza prevederilor legale, se procedeaza la retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor.
     Art. 6. - Reluarea valabilitatii autorizatiei de gospodarire a apelor dupa suspendarea temporara se face prin decizia emitentului, pe baza solicitarii titularului si a procesului-verbal de constatare a incetarii cauzelor care au dus la suspendare, incheiat de personalul cu atributii de inspectie, conform legii, in prezenta beneficiarului.
     Art. 7. - (1) In cazul in care remedierea situatiei impune realizarea de lucrari supuse procedurii de avizare din punctul de vedere al gospodaririi apelor, la finalizarea acestora se va reautoriza folosinta de apa pe baza unei noi documentatii de fundamentare.
     (2) Documentatiile tehnice pe baza carora se solicita reautorizarea vor fi intocmite conform legislatiei in vigoare si vor fi elaborate de institutii publice sau private, abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor ori de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.
     Art. 8. - Pe perioada suspendarii temporare a autorizatiei de gospodarire a apelor, titularul acesteia are obligatia sa ia toate masurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrarilor asupra apelor, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse.

     III. Dispozitii finale
     Art. 9. - (1) Pentru reluarea valabilitatii autorizatiei de gospodarire a apelor dupa incetarea cauzelor care au condus la suspendarea temporara, se percep tarife conform prevederilor legale pentru autorizarea unei folosinte de apa.
     (2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a autorizatiei de gospodarire a apelor este stabilita in anexa nr. 7 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

     ANEXA 2

     PROCEDURA
de modificare sau de retragere a avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor

     I. Dispozitii generale
     Art. 1. - In conformitate cu prevederile art. 48, 50, 53 si 56 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu prevederile art. 6 alin. (9) si ale art. 9 alin. (2) din Hotararea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, executia lucrarilor pe ape sau in legatura cu apele se face numai in baza avizului de gospodarire a apelor sau a notificarilor de incepere a executiei, iar punerea in functiune a acestor lucrari se face in baza autorizatiei de gospodarire a apelor sau a notificarilor de punere in functiune a investitiei. In perioada premergatoare inceperii investitiei, in perioada de realizare a investitiei si dupa punerea in functiune a constructiilor si instalatiilor care au facut obiectul investitiei pot aparea situatii in care sunt necesare modificarea sau retragerea avizului de gospodarire a apelor si, respectiv, modificarea sau retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor.

     II.1. Procedura de modificare a avizelor de gospodarire a apelor
     Art. 2. - (1) La solicitarea titularului de investitie avizul de gospodarire a apelor se modifica daca:
     a) pana la finalizarea proiectarii - proiect tehnic, caiet de sarcini sau detalii de executie - s-au modificat solutiile tehnologice ori parametrii de functionare ai lucrarilor care fac obiectul avizului;
     b) exista necesitatea corelarii cu noi tehnologii depoluante, cu cerinte de apa mai reduse fata de datele initiale luate in considerare la emiterea avizului;
     c) se impune schimbarea parametrilor hidrologici in vederea inlaturarii efectelor negative asupra apelor.
     (2) Solicitarea de modificare a avizului de gospodarire a apelor se realizeaza de catre titularul de investitie cu cel putin doua luni inainte de data inceperii executiei lucrarilor sau pe parcursul executiei acestora, in conditiile stabilite la alin. (1), pe baza unui formular transmis emitentului, conform modelului prezentat in anexa nr. 2a), a unui exemplar din avizul de gospodarire a apelor emis anterior si a documentatiei tehnice de fundamentare.
     Art. 3. - Modificarea avizului de gospodarire a apelor se realizeaza de catre emitentul acestuia, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii, prin emiterea unui aviz de gospodarire a apelor modificator in baza unei documentatii tehnice intocmite conform legislatiei in vigoare de catre institutii publice sau private abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.

     II.2. Procedura de retragere a avizelor de gospodarire a apelor
     Art. 4. - (1) In cazul renuntarii la executia lucrarilor care fac obiectul avizului de gospodarire a apelor, precum si in cazul renuntarii atunci cand s-au executat partial unele componente ale lucrarilor, beneficiarul de investitie solicita retragerea acestuia. In acest scop va completa si va transmite autoritatii de gospodarire a apelor, emitenta a avizului de gospodarire a apelor, un formular conform modelului prezentat in anexa nr. 2b).
     (2) Retragerea avizului de gospodarire a apelor se face la solicitarea beneficiarului de investitie sau, dupa caz, la initiativa emitentului avizului.
     (3) Daca renuntarea la executia investitiei s-a facut dupa ce s-au executat partial unele componente ale acesteia, beneficiarul avizului de gospodarire a apelor va prezenta un program de conservare sau, dupa caz, de demolare a lucrarilor executate si de refacere a conditiilor initiale de scurgere. Programul face parte integranta din solicitarea de retragere a avizului si are drept scop prevenirea impactului negativ al constructiilor executate asupra apelor.
     (4) Retragerea avizului de gospodarire a apelor se face si in cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor de investitii autoritatea de gospodarire a apelor constata ca nu se respecta prevederile din aviz, in baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de catre personalul cu atributii de inspectie, conform legii.
     (5) In termen de 15 zile lucratoare de la primirea solicitarii sau de la data intocmirii procesului-verbal de constatare, Administratia Nationala "Apele Romane" are obligatia sa retraga avizul de gospodarire a apelor prin decizie a conducatorului instantei.
     (6) Decizia de retragere a avizului de gospodarire a apelor se formuleaza in scris si se transmite beneficiarului.
     (7) Dupa incetarea conditiilor care au dus la retragerea avizului de gospodarire a apelor, beneficiarul poate solicita eliberarea unui nou aviz de gospodarire a apelor, in conditiile legii.

     III.1. Procedura de modificare a autorizatiilor de gospodarire a apelor
     Art. 5. - Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi modificata de catre emitent, fara despagubiri, in urmatoarele cazuri:
     a) la modificarea parametrilor de capat autorizati in legatura cu prelevarea si evacuarea apelor si/sau modificarea instalatiilor tehnologice sau a procesului de fabricatie;
     b) la evacuarea indirecta a substantelor periculoase apartinand familiilor si grupelor de substante din lista I, prevazute conform anexei B la Programul de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, prevazut in anexa la Hotararea Guvernului nr. 351/2005;
     c) in cazul aparitiei unor noi acte normative care conduc la necesitatea modificarii valorilor indicatorilor de calitate a apelor;
     d) in cazul in care rezultatele activitatii de monitoring al calitatii apelor sau de inspectie a apelor arata ca activitatile autorizate conduc la poluarea cu substante periculoase si prioritar periculoase, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 351/2005;
     e) in vederea asigurarii in mod echitabil si eficient a cerintelor de apa nou-aparute sau care trebuie satisfacute cu prioritate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
     f) in cazul instituirii unor zone protejate, promovate prin acte normative;
     g) in caz de forta majora, al unor calamitati naturale intervenite asupra instalatiilor folosintei de apa sau datorita schimbarilor naturale privind resursa de apa.
     Art. 6. - (1) Modificarea autorizatiilor de gospodarire a apelor se face, dupa caz, la solicitarea titularului sau la initiativa autoritatii de gospodarire a apelor.
     (2) Solicitarea de modificare a autorizatiei de gospodarire a apelor se face prin completarea unui formular, conform modelului prezentat in anexa nr. 2c), ce va fi insotit de o documentatie tehnica de fundamentare, intocmita conform legislatiei in vigoare, de catre institutii publice sau private, abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.
     (3) Modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor in conditiile prevazute la art. 5 se realizeaza prin emiterea de catre Administratia Nationala "Apele Romane" sau de catre unitatea sa teritoriala a unei autorizatii de gospodarire a apelor modificatoare, in baza unui proces-verbal de constatare semnat de reprezentantul emitentului si de reprezentantul utilizatorului de apa.
     (4) Eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor modificatoare se realizeaza in termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la constatarea uneia dintre situatiile mentionate la alin. (1).

     III.2. Procedura de retragere a autorizatiilor de gospodarire a apelor
     Art. 7. - Autorizatia de gospodarire a apelor poate fi retrasa de catre emitent, fara despagubiri, in urmatoarele cazuri:
     a) la nerespectarea prevederilor programelor etapizate sau a conditiilor prevazute in autorizatia de gospodarire a apelor din vina titularului acesteia sau a administratorului lucrarilor care fac obiectul autorizatiei;
     b) la nerespectarea in mod sistematic a regulamentului de exploatare ce face parte integranta din autorizatia de gospodarire a apelor;
     c) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundatiilor ori pentru securitatea publica;
     d) in caz de pericol cu efecte semnificative asupra mediului acvatic, ca urmare a poluarii sistematice a resurselor de apa sau in cazul producerii unei poluari accidentale;
     e) in cazul in care rezultatele activitatii de monitoring al calitatii apelor sau de inspectie a apelor arata ca activitatile autorizate conduc la poluarea cu substante periculoase si prioritar periculoase, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din anexa la Hotararea Guvernului nr. 351/2005.
     Art. 8. - (1) Retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor, in conditiile Legii nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si in conditiile art. 5 din prezenta procedura, se face de catre emitent, printr-o decizie, in baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de catre personalul cu atributii de inspectie conform legii.
     (2) Retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor atrage pierderea drepturilor obtinute in baza acesteia, precum si obligativitatea incetarii activitatii folosintei ori exploatarii lucrarilor construite pe ape sau care au legatura cu apele.
     (3) Decizia de retragere a autorizatiei de gospodarire a apelor se comunica beneficiarului acesteia.
     (4) Dupa incetarea conditiilor care au dus la retragerea autorizatiei de gospodarire a apelor, beneficiarul poate solicita eliberarea unei noi autorizatii de gospodarire a apelor, in conditiile legii.
     Art. 9. - In cazul retragerii autorizatiei de gospodarire a apelor, titularul acesteia are obligatia sa ia toate masurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrarilor asupra apelor, in caz contrar fiind raspunzator de daunele produse.
     Art. 10. - (1) In cazul scoaterii din functiune a folosintei de apa si de renuntare la dreptul de folosire a apelor, titularul autorizatiei de gospodarire a apelor va completa un formular, conform modelului prezentat in anexa nr. 2d). La primirea solicitarii, emitentul autorizatiei are obligatia ca in termen de 10 zile sa instiinteze titularul acesteia asupra retragerii autorizatiei de gospodarire a apelor.
     (2) Operatorul/proprietarul folosintei de apa va prezenta un program de conservare sau, dupa caz, de demolare a obiectelor folosintei si de refacere a conditiilor initiale.
     (3) Lucrarile de conservare sau, dupa caz, de demolare vor fi supuse avizarii din punctul de vedere al gospodaririi apelor, in baza unei documentatii tehnice de fundamentare, intocmita conform legislatiei in vigoare, de catre institutii publice sau private, abilitate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau de o autoritate competenta din statele Uniunii Europene.

     IV. Dispozitii finale
     Art. 11. - (1) Pentru modificarea ori retragerea avizului sau a autorizatiei de gospodarire a apelor se percep tarife conform prevederilor legale.
     (2) Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere a avizelor si autorizatiilor modificatoare este stabilita in anexa nr. 7 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2002 privind infiintarea Administratiei Nationale "Apele Romane", aprobata cu modificari prin Legea nr. 404/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
     Art. 12. - Anexele nr. 2a), 2b), 2c) si 2d) fac parte integranta din prezenta procedura.

     ANEXA 2a)
     la procedura

     SOLICITARE
     de modificare a avizului de gospodarire a apelor

     Catre
     ...........................................................................
     (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia apelor/S.G.A.)
     In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
     a) subsemnatul, ..............................................., posesor al
     (numele si prenumele solicitantului)
buletinului/cartii de identitate seria ...... nr. ..............., cod numeric personal .................., domiciliat in localitatea ........................, str. ....................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon ............., fax ...................;
     b) .......................................................................,
     (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
codul fiscal nr. ...................., inregistrata la registrul comertului cu nr. ........., telefon ................., fax ...................., cu sediul in localitatea ..........................., str. .................... nr. ......,
judetul .................., prin reprezentantul sau ...........................,
     (numele si prenumele)
in calitate de .........................................., solicita modificarea
     (beneficiar sau titular de investitie)
Avizului de gospodarire a apelor nr. ........ din .........................., emis de ............................................., pentru investitia
................................. din bazinul hidrografic .....................,
     (denumirea investitiei)
pe raul ...................................... .
     Pretentie de confidentialitate ........................................... .
     Executia obiectivului (folosinta, lucrarea) urmeaza sa inceapa la data de ..............., iar punerea in functiune de la data de .................... .
     Subsemnatul, .........................................., declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care se solicita modificarea avizului de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
     Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte necesare pentru avizare:
..............................................................................
     (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

     Data ................................
     L.S. ................................
     (functia, numele si semnatura)

     NOTA:
     Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
     Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

     ANEXA 2b)

     SOLICITARE
     de retragere a avizului de gospodarire a apelor

     Catre
     .........................................................................
     (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia apelor/S.G.A.)
     In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
     a) subsemnatul, .................................................., posesor
     (numele si prenumele solicitantului)
al buletinului/cartii de identitate seria ......... nr. ..........., cod numeric personal ......................, domiciliat in localitatea ...................., str. ................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon ..............., fax ........................;
     b) ................................................................., codul
     (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
fiscal nr. ........., inregistrata la registrul comertului cu nr. ............., telefon ................, fax ......................, cu sediul in localitatea ........................, str. ............ nr. ......, judetul ...............,
prin reprezentantul sau ..........................................., in calitate
     (numele si prenumele)
de .............................................................., solicita
     (beneficiar sau titular de investitie)
retragerea Avizului de gospodarire a apelor nr. .......... din .........., emis
de ............., pentru investitia ........................................
     (denumirea investitiei)
din bazinul hidrografic .........................., pe raul .................. .
     Subsemnatul, ...................................................., declar pe propria raspundere urmatoarele:
     - lucrarile/constructiile/instalatiile ce au facut obiectul avizului nu au fost realizate;
     - lucrarile realizate nu au impact negativ asupra apelor.

     Data
     .....................................
     L.S. ................................
     (functia, numele si semnatura)

     NOTA:
     Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
     Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

     ANEXA 2c)

     SOLICITARE
     de modificare a autorizatiei de gospodarire a apelor

     Catre
     ..........................................................................
     (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia apelor/S.G.A.)
     In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
     a) subsemnatul, .................................................., posesor
     (numele si prenumele solicitantului)
al buletinului/cartii de identitate seria ....... nr. ............, cod numeric personal ................., domiciliat in localitatea ........................., str. ................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon .............., fax ......................;
     b) ................................................................., codul
     (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
fiscal nr. ......., inregistrata la registrul comertului cu nr. ..............., telefon ................., fax ................., cu sediul in localitatea ......................., str. .............................. nr. ......, judetul
..................., prin reprezentantul sau ................................,
     (numele si prenumele),
in calitate de ..................................................., solicita
     (titularul autorizatiei)
modificarea Avizului de gospodarire a apelor nr. ........ din ............, emis
de ..................., pentru folosinta de apa ...............................
     (denumirea folosintei de apa)
din bazinul hidrografic ..................., pe raul ......................... .
     Pretentie de confidentialitate ......................................... .
     Subsemnatul, ....................................., declar pe propria raspundere ca documentatia pentru care se solicita modificarea autorizatiei de gospodarire a apelor a fost intocmita conform normativelor de continut, iar lucrarile/constructiile/instalatiile indeplinesc conditiile necesare de asigurare a gospodaririi rationale a apelor si protectiei resurselor de apa impotriva poluarii, potrivit reglementarilor in vigoare.
     Anexam in doua exemplare documentatia tehnica insotita de urmatoarele acte
necesare .....................................................................
     (denumirea actelor, numarul si data emiterii)

     Data ................................
     L.S. ................................
     (functia, numele si semnatura)

     NOTA:
     Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul folosintei de apa este o persoana fizica.
     Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul folosintei de apa este o persoana juridica.

     ANEXA 2d)

     SOLICITARE
     de retragere a autorizatiei de gospodarire a apelor

     Catre
     ..........................................................................
     (Administratia Nationala "Apele Romane"/Directia apelor/S.G.A.)
     In conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare,
     a) subsemnatul, .................................................., posesor
     (numele si prenumele solicitantului)
al buletinului/cartii de identitate seria ........ nr. ............, cod numeric personal ................., domiciliat in localitatea ........................, str. .................... nr. ..., bl. ..., ap. ..., telefon ............, fax ..................;
     b) ..........................................................., codul fiscal
     (denumirea societatii comerciale/regiei autonome)
nr. ..............., inregistrata la registrul comertului cu nr. .............., telefon ............., fax ................., cu sediul in localitatea ..........................., str. ........................... nr. ....,
judetul ..................., prin reprezentantul sau .........................,
     (numele si prenumele)
in calitate de ......................................................., solicita
     (titularul autorizatiei)
retragerea Autorizatiei de gospodarire a apelor nr. .......... din ............,
emisa de ............., pentru folosinta de apa ................................
     (denumirea folosintei de apa)
din bazinul hidrografic ........................, pe raul ....................., ce este in functiune de la data de ..................... .
     Subsemnatul, ......................................., declar pe propria raspundere ca incetarea activitatii nu are un impact negativ asupra apelor.

     Data ................................
     L.S. ................................
     (functia, numele si semnatura)

     NOTA:
     Lit. a) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana fizica.
     Lit. b) se completeaza in cazul in care beneficiarul sau titularul de investitie este o persoana juridica.

    


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 15/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 15 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 15/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu