Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.891 din 23.07.2019

privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 654 din 07 august 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 140.351/2019 al Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Apelor şi Pădurilor,în temeiul prevederilor art. 110 lit. a1), b), c) şi f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Procedura şi competenţele de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Normativul de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării, prevăzut în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă: a)Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 662/2006 pentru aprobarea Procedurii şi a competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006, cu modificările ulterioare; b)Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conţinut al documentaţiilor tehnice de fundamentare necesare obţinerii avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 7 martie 2012, cu modificările ulterioare; c)Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3 februarie 2006, cu modificările ulterioare. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul apelor şi pădurilor,Adriana Petcu,secretar de statANEXA Nr. 1PROCEDURA ŞI COMPETENŢELE de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Prezenta procedură reglementează etapele procedurale de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi competenţele de emitere a acestora.
(2) În scopul gospodăririi durabile a resurselor de apă şi protecţiei acestora împotriva epuizării şi poluării, Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, introduce obligaţia utilizatorului de apă de a solicita şi obţine, atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune, „autorizaţia de gospodărire a apelor" ce reglementează funcţionarea şi exploatarea lucrărilor şi activităţilor desfăşurate pe ape sau care au legătură cu apele.
(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (2) lucrările şi activităţile prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 2Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezenta procedură este cea prevăzută în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIProcedura de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor Secţiunea 1Autorizaţia de gospodărire a apelor Articolul 3Autorizaţia de gospodărire a apelor reprezintă actul care condiţionează din punct de vedere tehnic şi juridic funcţionarea sau exploatarea obiectivelor noi, construite pe ape sau care au legătură cu apele de suprafaţă, subterane, cu zona costieră, faleza, litoralul şi plaja mării, cu apele maritime interioare, marea teritorială, zona economică exclusivă şi platoul continental, precum şi funcţionarea şi exploatarea în continuare a celor existente şi, după caz, desfăşurarea activităţii de depozitare, manevrare şi/sau transport prin conducte al substanţelor periculoase sau alte activităţi pe sol sau în subsol care pot conduce la evacuarea indirectă de substanţe periculoase în apele subterane sau de suprafaţă. Articolul 4Prin autorizaţia de gospodărire a apelor se obţin următoarele drepturi: a)de funcţionare a folosinţei de apă, în cadrul căreia apele de suprafaţă se utilizează pentru alimentări cu apă potabilă sau industrială, irigaţii, producerea de energie electrică, navigaţie, piscicultură, flotaj, agrement sau ca receptor pentru apele evacuate de către alţi utilizatori din intravilanul sau extravilanul localităţilor, precum şi în alte scopuri neexceptate prin Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ca şi pentru utilizarea apelor subterane, inclusiv a celor arteziene, pentru alimentări cu apă; b)de evacuare, după utilizare în condiţiile prevăzute de lege, după caz, cu respectarea programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase în receptorii naturali, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 570/2016 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase şi alte măsuri pentru principalii poluanţi; c)de evacuare prin injectare în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice, care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri, a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate; d)de evacuare în cursuri de apă, după epurare corespunzătoare, a apelor de mină sau de zăcământ; e)de funcţionare sau exploatare a lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor executate pe ape sau care au legătură cu apele şi a căror execuţie a fost reglementată prin aviz de gospodărire a apelor; f)de folosinţă a albiilor minore, a plajei şi a ţărmului mării, în alte scopuri decât cele pentru recreere; g)de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor, prin exploatări organizate din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi bălţilor sau din terasă aflate în zone care necesită decolmatare, reprofilarea albiei şi regularizarea scurgerii, fără împiedicarea curgerii apelor mari, fără afectarea construcţiilor din zonă ce au legătură directă sau indirectă cu regimul de curgere a apelor şi, respectiv, a apelor subterane; h)de exploatare a nisipurilor şi pietrişurilor necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 metri cubi anual, oferit la solicitarea administraţiei publice locale. Articolul 5Categoriile de activităţi pentru care nu sunt necesare solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor sunt următoarele: a)alimentarea cu apă pentru folosinţe destinate satisfacerii nevoilor gospodăriei proprii, în condiţiile în care, pentru aceasta, nu se folosesc instalaţii sau se folosesc instalaţii cu capacitate de până la 0,2 l/s; b)lucrări de dragare efectuate pe căile navigabile pentru menţinerea adâncimii de navigaţie şi la care locurile de depozitare a materialului rezultat din lucrările de dragare şi condiţiile care trebuie îndeplinite se stabilesc anual de către Administraţia Naţională „Apele Române" împreună cu Administraţia Fluvială a Dunării de Jos Galaţi - R.A. Articolul 6
(1) Emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor poate obliga beneficiarul sau titularul de investiţie să execute şi alte lucrări necesare, necuprinse în documentaţia tehnică prezentată la autorizare, dar care se impune a fi realizate în scopul conformării cu prevederile legale.
(2) De asemenea se pot impune condiţii pentru: asigurarea monitorizării indicatorilor de calitate, respectarea limitelor de calitate impuse prin acte normative pentru asigurarea conservării şi dezvoltării resursei de apă, contorizarea consumurilor de apă, asigurarea debitului de servitute pe cursuri de apă, alocarea raţională şi monitoringul resurselor de apă, precum şi alte condiţii ce conduc la protejarea interesului public în acest domeniu.
Articolul 7În perioadele de secetă în care, potrivit legii, se aplică restricţii, prevederile autorizaţiei de gospodărire a apelor se subordonează planurilor de restricţie pe toată durata de aplicare a acestora. Autorizaţiile de gospodărire a apelor se consideră modificate, în conformitate cu planurile de aplicare a restricţiilor pe perioade secetoase. Aplicarea restricţiilor va fi adusă la cunoştinţa titularilor de autorizaţii şi a celorlalţi beneficiari interesaţi, în scris, de către administraţiile bazinale de apă ale Administraţiei Naţionale „Apele Române", prin sistemele de gospodărire a apelor, cu cel puţin 72 de ore înainte de aplicarea acestora.
Secţiunea a 2-aSolicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor Articolul 8Autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită atât pentru funcţionarea şi exploatarea folosinţelor existente, cât şi pentru punerea în funcţiune a obiectivului de investiţie sau, după caz, a folosinţei de apă sau, pentru instalaţii aflate sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, de către titularul/operatorul acestora, pe baza unei documentaţii tehnice de fundamentare întocmite de către unităţi publice sau private certificate de Ministerul Apelor şi Pădurilor, conform prevederilor legale. Articolul 9În cazul folosinţelor de apă ale localităţilor, platformelor sau zonelor industriale, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către titularul/operatorul acestor sisteme. Articolul 10
(1) Pentru folosinţele de apă din interiorul unor localităţi sau zone industriale care preiau apa de alimentare din reţele comunale sau de zonă, dar evacuează apele uzate în receptorii naturali, precum şi pentru cele care au surse proprii de apă subterană sau de suprafaţă, dar evacuează apele uzate în reţelele de canalizare comunală sau de zonă, beneficiarul acestora va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
(2) Solicită eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi beneficiarul folosinţelor cu potenţial major de poluare, racordate la reţelele de apă şi de canalizare ale localităţilor sau ale altor operatori.
(3) Cererea de solicitare va fi însoţită şi de acceptul deţinătorului sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare, după caz.
Articolul 11
(1) Pentru instalaţiile care intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se alimentează cu apă de la alt consumator şi evacuează apă uzată preepurată/epurată în reţeaua de canalizare urbană, beneficiarul acestora va solicita autorizaţie de gospodărire a apelor.
(2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) autorizaţia de gospodărire a apelor este emisă cu respectarea legislaţiei privind prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale şi a măsurilor necesare pentru conformarea cu aceasta.
Articolul 12În cazul sistemelor de irigaţii sau desecări, autorizaţia de gospodărire a apelor se solicită de către deţinătorii acestor sisteme.
Secţiunea a 3-aModalitatea de obţinere a autorizaţiei de gospodărire a apelor Articolul 13Persoanele fizice sau juridice care doresc să obţină o autorizaţie de gospodărire a apelor trebuie să completeze formularul prevăzut în anexa nr. 1.a. Acest formular se va completa şi în cazul în care se doreşte modificarea, transferul sau retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor iniţiale. Cererea prin care se solicită eliberarea autorizaţiei modificatoare va fi însoţită de documentaţia tehnică de fundamentare care va prezenta noua situaţie şi caracteristicile lucrărilor pentru care se solicită autorizaţia modificatoare. Articolul 14
(1) Documentaţia tehnică de fundamentare va fi întocmită de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale.
(2) Documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor se va elabora conform conţinutului-cadru stabilit în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării.
(3) Solicitantul autorizaţiei de gospodărire a apelor îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în formularul de solicitare.
(4) Elaboratorul documentaţiei îşi asumă responsabilitatea exactităţii datelor şi informaţiilor cuprinse în documentaţia tehnică de fundamentare aferentă acestuia şi trebuie să demonstreze următoarele:a)conformarea cu cerinţele legale în domeniu; b)punerea în funcţiune a lucrărilor şi respectarea prevederilor avizului de gospodărire a apelor la realizarea lucrărilor de investiţii; c)măsurile întreprinse şi propuse pentru minimizarea impacturilor adverse datorate lucrărilor supuse autorizării; d)asigurarea debitului de servitute în albiile cursurilor de apă; e)măsurile şi lucrările existente pentru asigurarea gospodăririi durabile a resurselor de apă; f)conformarea cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la prevenirea şi controlul integrat al poluării rezultate din activităţile industriale, în ceea ce priveşte managementul şi calitatea apelor.
Articolul 15În cererea de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor se poate solicita, motivat în fapt şi în drept, exceptarea de la punerea la dispoziţia publicului a informaţiilor care fac obiectul confidenţialităţii comerciale şi industriale, inclusiv al proprietăţii intelectuale. Articolul 16
(1) Solicitarea de autorizare va fi însoţită de documentaţia tehnică împreună cu următoarele documente:a)avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului şi, după caz, autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă, emisă în conformitate cu prevederile legale, în cazul lucrărilor hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare; în cazul reautorizării sau modificării autorizaţiei se va prezenta şi autorizaţia de gospodărire a apelor în baza căreia a funcţionat până la data solicitării, însoţită de autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă în cazul lucrărilor menţionate mai sus; b)procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivele noi, cu toate anexele acestuia; c)schema generală a lucrărilor, construcţiilor, instalaţiilor sau a folosinţei de apă pentru care se solicită autorizaţia, cu prezentarea principalilor parametri constructivi şi funcţionali, inclusiv încadrarea în ansamblu a folosinţei de apă; d)regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere, întocmit conform prevederilor legale; e)macheta fişei de inventariere a forajelor, întocmită conform anexei nr. 1.c, după caz; f)acceptul deţinătorilor sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare, după caz; g)planul de prevenire şi de combatere a poluărilor accidentale, după caz; h)alte documente necesare, după caz.
(2) Nu intră în procedură de autorizare solicitările care nu au anexată documentaţia tehnică împreună cu documentele prevăzute la alin. (1).
Secţiunea a 4-aCompetenţele de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor Articolul 17
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite de către Administraţia Naţională „Apele Române", administraţiile bazinale de apă sau sistemele de gospodărire a apelor, conform competenţelor din anexa nr. 1.b.
(2) Refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi contestat de solicitant potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 18Autorizaţia de gospodărire a apelor emisă pentru exploatarea lucrărilor construite pe ape sau care au legătură cu apele, amplasate pe cursurile de apă care formează sau traversează frontiera de stat şi care fac obiectul acordurilor bilaterale, va fi aprobată de secretarul de stat care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
Secţiunea a 5-aEmiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor Articolul 19Cererea de solicitare a autorizării, însoţită de documentaţia de fundamentare, se transmite astfel: a)în două exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa. Administraţia bazinală de apă poate solicita sistemului de gospodărire a apelor eliberarea referatului tehnic de specialitate în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data solicitării; b)într-un exemplar tipărit şi unul electronic la Administraţia Naţională „Apele Române" şi două exemplare tipărite şi unul electronic la administraţia bazinală de apă pe teritoriul căreia este amplasată folosinţa, dacă emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor este în competenţa Administraţiei Naţionale „Apele Române". În termen de cel mult 20 de zile lucrătoare, administraţia de apă bazinală eliberează referatul tehnic de specialitate pe care îl va transmite Administraţiei Naţionale „Apele Române". Pentru lucrările amplasate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", un exemplar din documentaţie se va depune şi la Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, care va înainta administraţiei bazinale de apă referatul tehnic de specialitate în vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor. Articolul 20Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în baza verificării tehnice, în teren, a modului de respectare a prevederilor legale privind gospodărirea apelor pentru punerea în exploatare a lucrărilor şi a exactităţii datelor cuprinse în cerere şi în documentaţia anexată acesteia. Pentru lucrările noi, constatările se efectuează în prezenţa beneficiarului, de preferinţă odată cu recepţia finală a investiţiilor. Procesul-verbal de recepţie finală face parte integrantă din documentele în baza cărora se va elibera autorizaţia de gospodărire a apelor. Articolul 21
(1) Pentru situaţiile în care se constată că documentaţia tehnică de fundamentare necesită completări/ informaţii suplimentare în vederea emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor, autoritatea competentă de gospodărire a apelor va solicita titularului, în termen de 20 de zile de la data primirii solicitării de emitere, completările.
(2) Completările solicitate la alin. (1) vor fi înaintate în termen de cel mult 30 de zile de la data la care acestea au fost solicitate.
(3) Dacă la verificarea în teren se constată lipsuri care nu ar permite emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va fixa un termen de maximum 60 de zile pentru efectuarea remedierilor sau a completărilor necesare. Dacă lipsurile constatate permit exploatarea sau funcţionarea folosinţei fără pericol din punctul de vedere al gospodăririi apelor şi al atingerii obiectivelor de mediu, autorizaţia se poate emite cu durată limitată de maximum un an.
(4) Pentru corpurile de apă care nu au atins starea bună sau potenţialul ecologic bun în perioada prevăzută în planul de management, potrivit art. 55 alin. (6) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se impune reactualizarea prevederilor autorizaţiilor de gospodărire a apelor.
Articolul 22
(1) În baza unei justificări, emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor din motive tehnice şi va comunica, în scris, solicitantului decizia luată.
(2) Emitentul poate refuza eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi în următoarele situaţii:a)titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură; b)nu au fost respectate condiţiile impuse în avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului.
(3) Refuzul de a emite autorizaţia de gospodărire a apelor se comunică, în scris, motivat, solicitantului.
Articolul 23În cazul elaborării programelor de măsuri în condiţiile Legii nr. 298/2018 privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor, emitentul autorizaţiei de gospodărire a apelor va înscrie în autorizaţia de gospodărire a apelor lucrările şi termenele stabilite în acestea. Articolul 24Autorizaţia de gospodărire a apelor se eliberează în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de autorizare şi a documentaţiei tehnice complete. Odată cu autorizaţia se restituie titularului un exemplar din documentaţia depusă - vizată spre neschimbare - care face parte integrantă din autorizaţie. Articolul 25Autorizaţia de gospodărire a apelor se emite pe perioada de: a)1 an, pentru exploatările de nisipuri şi pietrişuri necesare interesului public local, în limita cantităţii maxime de 5.000 mc/an, la solicitarea administraţiei publice locale; b)1 an, pentru lucrările de decolmatare şi reprofilare a albiei minore realizate prin exploatarea organizată de nisipuri şi pietrişuri, în funcţie de evoluţia morfologică a albiei, corelat cu perioada emiterii permisului de exploatare de către Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; c)valabilitate a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă, pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare; d)urmărire postînchidere stabilită de autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru monitorizarea postînchidere a iazurilor de decantare şi a depozitelor de deşeuri urbane şi industriale; e)maximum 5 ani, pentru restul categoriilor de lucrări pe ape sau în legătură cu apele. Articolul 26
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, la solicitarea titularului sau la iniţiativa autorităţii de gospodărire a apelor, fără despăgubiri, în cazurile enumerate la art. 31 din prezenta procedură.
(2) Modificarea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de gospodărire a apelor modificatoare, în baza solicitării, conform formularului din anexa nr. 1.a, a documentaţiei tehnice de fundamentare (după caz) şi a procesului-verbal de constatare din teren.
(3) Autorizaţia de gospodărire a apelor modificatoare este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor supuse modificării.
Articolul 27
(1) La expirarea termenului de valabilitate a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe baza unei solicitări şi a documentaţiei tehnice vizate spre neschimbare, după verificarea în teren în prezenţa titularului, emitentul eliberează o nouă autorizaţie, dacă nu s-au modificat condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră.
(2) Dacă condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei de gospodărire a apelor al cărei termen expiră s-au modificat, solicitantul urmează procedura stabilită la art. 16-25.
Articolul 28Deţinătorul unei autorizaţii de gospodărire a apelor va solicita o nouă autorizaţie cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate. Pentru aceasta este necesară completarea unei cereri întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1.a, însoţită de copie după autorizaţia de gospodărire a apelor, de documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor vizată spre neschimbare, de eventuale completări la aceasta şi, după caz, de un raport privind modul de realizare a obligaţiilor cu termen înscrise în autorizaţia de gospodărire a apelor. Articolul 29Un exemplar din autorizaţiile emise se va păstra în evidenţa şi, respectiv, în arhiva tehnică a administraţiei bazinale de apă şi a sistemului de gospodărire a apelor pe raza căruia se amplasează obiectivul, pe toată durata de valabilitate a autorizaţiei, şi se va introduce de emitent în arhiva computerizată. Articolul 30
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor nu exclude obligativitatea solicitării şi obţinerii autorizaţiei de mediu şi a altor autorizaţii şi avize prevăzute de reglementările legale în vigoare.
(2) Pentru lucrările hidrotehnice care intră sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, eliberarea autorizaţiei de gospodărire a apelor este condiţionată de existenţa autorizaţiei de funcţionare în siguranţă emise de autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale.
Articolul 31
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi modificată de către emitent, la solicitarea titularului sau la iniţiativa autorităţii de gospodărire a apelor, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:a)la modificarea parametrilor de capăt autorizaţi în legătură cu prelevarea şi evacuarea apelor şi/sau modificarea instalaţiilor tehnologice sau a procesului de fabricaţie; b)în cazul apariţiei unor noi prevederi legislative care conduc la necesitatea modificării autorizaţiilor de gospodărire a apelor; c)în vederea asigurării în mod echitabil şi eficient a cerinţelor de apă nou-apărute sau care trebuie satisfăcute cu prioritate, în conformitate cu prevederile art. 10 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modificarea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de gospodărire a apelor modificatoare, în baza solicitării, conform formularului din anexa nr. 1.a, a documentaţiei tehnice de fundamentare şi a procesului-verbal de constatare din teren.
Articolul 32
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi transferată la un alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care din analiza efectuată la teren se constată că se respectă integral măsurile şi condiţiile impuse prin aceasta, se respectă valorile parametrilor cantitativi şi calitativi ai apelor epurate evacuate, iar caracteristicile lucrărilor autorizate nu se modifică.
(2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face în baza unei cereri de transfer completate conform anexei nr. 1.a şi a unei documentaţii justificative adresate emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor. Transferul se consideră efectuat începând cu data expedierii către fostul şi noul beneficiar a adresei de confirmare a transferului, ce va face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor.
(3) Documentaţia justificativă va conţine: acte constitutive ale societăţii care preia activitatea, certificat de înregistrare, certificat constatator, documente care să ateste transferul activităţii, inclusiv îndeplinirea în continuare a condiţiilor impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor, orice alte acte care servesc la justificarea transferului.
Articolul 33Dacă transferul propus implică modificări de soluţii în tehnologia de tratare a apei, modificări ale sursei de alimentare cu apă etc. sau la verificarea din teren se constată că în funcţionare nu sunt respectate condiţiile impuse, noul beneficiar trebuie să solicite o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor, urmând procedura stabilită la art. 16-23. Articolul 34Valoarea tarifelor pentru serviciile de emitere, modificare sau transfer al autorizaţiei de gospodărire a apelor este stabilită în anexa nr. 7 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare. Tarifele se reactualizează periodic prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorităţii publice centrale din domeniul apelor.
Secţiunea a 6-aRetragerea şi suspendarea autorizaţiei de gospodărire a apelor Articolul 35
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi retrasă în cazul scoaterii din funcţiune a folosinţei de apă sau al renunţării la exploatarea lucrărilor care fac obiectul autorizaţiei de gospodărire a apelor. În acest scop, titularul autorizaţiei de gospodărire a apelor va completa şi va transmite autorităţii de gospodărire a apelor emitente a autorizaţiei de gospodărire a apelor un formular conform modelului prezentat în anexa nr. 1.a.
(2) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face la solicitarea titularului autorizaţiei de gospodărire a apelor sau, după caz, la iniţiativa emitentului.
(3) În cazul scoaterii din funcţiune a folosinţei sau al renunţării la exploatarea obiectivelor pe ape, titularul autorizaţiei de gospodărire a apelor va prezenta un program de conservare sau, după caz, de demolare a lucrărilor executate şi de refacere a condiţiilor iniţiale. Programul face parte integrantă din solicitarea de retragere a autorizaţiei şi are drept scop prevenirea impactului negativ al construcţiilor executate asupra apelor.
(4) Retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor se face şi în cazul în care pe perioada de exploatare a lucrărilor sau a folosinţei de apă autoritatea de gospodărire a apelor constată că nu se respectă prevederile din autorizaţia de gospodărire a apelor, în baza unui proces-verbal de constatare. Constatarea se va face de către personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii.
(5) În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea solicitării sau de la data întocmirii procesului-verbal de constatare, autoritatea emitentă a autorizaţiei are obligaţia să retragă autorizaţia de gospodărire a apelor prin decizie a conducătorului acesteia.
(6) Decizia de retragere a autorizaţiei de gospodărire a apelor se formulează în scris şi se transmite beneficiarului.
(7) După îndeplinirea măsurilor stabilite prin procesul-verbal de constatare la retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor, titularul poate solicita o nouă autorizaţie de gospodărire a apelor, în condiţiile legii.
Articolul 36
(1) Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi suspendată temporar, fără despăgubiri, în următoarele cazuri:a)dacă nu au fost respectate condiţiile impuse prin autorizaţia de gospodărire a apelor; b)dacă lucrările, construcţiile şi instalaţiile autorizate nu prezintă siguranţă în exploatare, atât cu privire la rezistenţa structurilor, cât şi la eficienţa tehnologiilor adoptate; c)pentru abateri repetate sau grave de la condiţiile de folosire ori de evacuare a apei, prevăzute în autorizaţie, precum şi în cazul în care utilizatorul nu realizează condiţiile de siguranţă în exploatare, ca şi alte măsuri stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul apelor şi de Administraţia Naţională „Apele Române"; d)în caz de poluare accidentală a resurselor de apă, care ameninţă sănătatea populaţiei sau poate produce pagube ecologice.
(2) Suspendarea temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor se face la iniţiativa emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor, în baza unei decizii.
(3) Constatarea neîndeplinirii condiţiilor din autorizaţia de gospodărire a apelor se face printr-un proces-verbal de constatare încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie conform legii, în prezenţa beneficiarului. Dacă beneficiarul refuză să semneze, se va consemna refuzul acestuia în procesul-verbal, în prezenţa unui martor. Dacă acesta lipseşte, procesul-verbal de constatare poate fi încheiat în lipsă, transmiţându-se ulterior beneficiarului.
(4) Procesul-verbal de constatare va prevedea un termen până la care se va remedia situaţia constatată, în cazul neremedierii urmând să se dispună suspendarea temporară a autorizaţiei.
(5) În cazul în care nu se remediază situaţia constatată în procesul-verbal de constatare, autoritatea emitentă a autorizaţiei emite o somaţie care va fi adusă la cunoştinţa beneficiarului. În somaţie se va specifica o perioadă de timp de maximum 6 luni în care beneficiarul trebuie să remedieze situaţia neconformării cu autorizaţia de gospodărire a apelor.
(6) La expirarea termenului prevăzut în somaţie, autoritatea de gospodărire a apelor emitentă ia decizia de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor, pe care o comunică în scris beneficiarului.
(7) Decizia de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor conţine obligativitatea funcţionării utilizatorului în regim minim pe durata suspendării temporare.
(8) Termenul maxim de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor este de 3 luni de la data comunicării deciziei de suspendare, dar nu mai mare decât termenul de valabilitate a autorizaţiei care se suspendă.
(9) În situaţia în care autoritatea de gospodărire a apelor emitentă constată că la încetarea perioadei de suspendare temporară beneficiarul nu se conformează prevederilor legale, se procedează la retragerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.
(10) Reluarea valabilităţii autorizaţiei de gospodărire a apelor după suspendarea temporară se face prin decizia emitentului, pe baza solicitării titularului şi a procesului-verbal de constatare a încetării cauzelor care au dus la suspendare, încheiat de personalul cu atribuţii de inspecţie, conform legii, în prezenţa beneficiarului.
(11) În cazul în care remedierea situaţiei impune realizarea de lucrări supuse procedurii de avizare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, la finalizarea acestora se va reautoriza folosinţa de apă pe baza unei noi documentaţii de fundamentare.
(12) Pe perioada suspendării temporare a autorizaţiei de gospodărire a apelor, titularul acesteia are obligaţia să ia toate măsurile care se impun pentru evitarea impactului negativ al lucrărilor asupra apelor, în caz contrar fiind răspunzător de daunele produse.
Articolul 37
(1) Controlul activităţii de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se realizează de către personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale „Apele Române".
(2) Coordonarea activităţii de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor se organizează şi se exercită de către direcţia de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor prin personalul propriu, precum şi de către personalul de specialitate al Administraţiei Naţionale „Apele Române".
Articolul 38Anexele nr. 1a-1c fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1.ala procedură Către 1........ ................ ................ ........ ........... În conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare2, a)Subsemnatul ........ ................ ................ ................ ................ ............., posesor al BI/CI seria ........... nr. ........ ............., (numele şi prenumele solicitantului) CNP ........ ................ .............., domiciliat în localitatea ........ ................ ................ ........ ........., judeţul/sectorul ........ ........ .............., str. ........ ................ ................ ........ ........... nr. ......., bl. ........., ap. ......, tel. ........ ........ ............, fax ........ ........ ............, în calitate de ........ ................ ................ ..............; sau b)Denumirea societăţii comerciale/regiei autonome ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........., codul fiscal ........ ........ ........., nr. de înmatriculare la registrul comerţului ........ ................ ........, cod CAEN ........ ................ ............., profil de activitate ........ ................ ........ ............, cu sediul în localitatea ........ ................ ..........., judeţul/sectorul ........ ........ ..............., str. ........ ................ ................ ............... nr. ....., bl. ......., ap. ...., tel. ........ ........ ............, fax ........ ........ ............, prin reprezentantul său ........ ................ ................ ........, tel/fax/e-mail ..........., în calitate de ........ ................ ................ ................ ................ ................; (numele şi prenume) solicită:  AUTORIZAŢIE DE GOSPODĂRIRE A APELOR  AUTORIZAŢIE MODIFICATOARE A AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR NR. ....../................  TRANSFERUL AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR  RETRAGEREA AUTORIZAŢIEI DE GOSPODĂRIRE A APELOR pentru obiectivul ........ ................ ................ ................ ........ ............ din bazinul hidrografic ........ ................ ........ ......... pe râul ........ ................ ................ ............... km/hm ........ ................ ............ Solicitarea este pentru3:  obiectiv/folosinţă nouă  existentă, ce este în funcţiune de la data de ........ ................şi a fost reglementată anterior cu Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ................ din data de ........ ........ ........ emisă de către ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... (denumirea emitentului) Pretenţie de confidenţialitate: (DA/NU) ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Subsemnatul, declar pe propria răspundere4:  că am furnizat toate datele şi informaţiile necesare elaborării documentaţiei tehnice  că încetarea activităţii nu are impact negativ asupra apelor

Unitatea publică sau privată ......... cu atestatul nr. ........, emis de autoritatea publică centrală în domeniul apelor, declar pe propria răspundere că documentaţia tehnică a fost însuşită de beneficiar şi a fost întocmită conform normativelor de conţinut, iar datele şi informaţiile cuprinse în aceasta sunt corecte. Nume si prenume reprezentant legal Semnătura şi ştampila

1 Se va completa cu numele Administraţiei Naţionale „Apele Române" sau al unităţii subordonate a ANAR cu competenţă în emiterea şi atribuirea AGA, conform anexei nr. 1.b la Procedura şi competenţele de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 891/2019. 2 Punctul a) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană fizică. Punctul b) se completează în cazul în care beneficiarul sau titularul de proiect este o persoană juridică. 3 Se va bifa în funcţie de cererea solicitantului. 4 Se va bifa în funcţie de cererea solicitantului.

Anexăm: TITULAR: Numele în clar, calitatea: ........ ................ ........ ............ Data: ........ ................ ......... Semnătura şi ştampila: ........ ................ ............
Avizul de gospodărire a apelor care a stat la baza realizării proiectului şi ultima autorizaţie de gospodărire a apelor emisă, după caz
Procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, cu toate anexele acestuia, pentru obiectivele noi
Documentaţia tehnică de fundamentare a autorizaţiei de gospodărire a apelor, întocmită conform anexei nr. 2 la Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 891/2019 privind aprobarea Procedurii şi competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării

Entitatea către care se realizează transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor5: Denumirea societăţii comerciale/regiei autonome/nume, prenume persoană fizică ........ ................ ........ ..........., codul fiscal ........ ........ ........., nr. de înmatriculare la registrul comerţului ........ ................ ........ .........., cod CAEN ........ ........., profil de activitate ........ ........ ..........., telefon ........ .............., fax ........ ................ ........ ..............., cu sediul în localitatea ........ ............., judeţul/sectorul ........ ..........., str. ........ ........ ........... nr. ....., bl. ......., ap. ...., prin reprezentantul său ........ ................ ........ ............, (numele şi prenumele) posesor al BI/CI seria ........... nr. ........ ............., CNP ........ ................ .............., tel/fax/e-mail ..........., în calitate de ........ ............. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........

Subsemnatul ........ ........ .........., în calitate de ........ ................ ........., declar pe propria răspundere că obiectivul/folosinţa pentru care a fost emisă Autorizaţia de gospodărire a apelor nr. ......./.............. nu a suferit modificări, iar obligaţiile stipulate în autorizaţia menţionată anterior au fost realizate întocmai şi la timp de către titularul iniţial. Numele şi prenumele reprezentantului legal Semnătura şi ştampila

5 Se completează în cazul în care se solicită transferul autorizaţiei de gospodărire a apelor. ANEXA Nr. 1.bla procedură COMPETENŢELE de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor

Lucrări Categorii lucrări Emitent
Administraţia Naţională „Apele Române" Administraţiile bazinale de apă
0 1 2 3
Art. 48 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:
a) lucrări, construcţii şi instalaţii care asigură gospodărirea complexă a apelor, inclusiv atenuarea apelor mari, prin modificarea regimului natural de curgere: Lacuri de acumulare (inclusiv anexele) cu un volum total mai mari de 20 mil. mc mai mici de 20 mil. mc
derivaţii hidrotehnice între bazine hidrografice în cadrul aceluiaşi bazin hidrografic
b) lucrări de folosire a apelor, cu construcţiile şi instalaţiile aferente alimentări cu apă potabilă cu evacuare ape uzate epurate în alt bazin hidrografic cu evacuare ape uzate epurate în acelaşi bazin hidrografic
alimentări cu apă industrială - cu evacuare ape uzate epurate în alt bazin hidrografic - CNE Cernavodă cu evacuare ape uzate epurate în acelaşi bazin hidrografic
alimentări cu apă pentru irigaţii amplasate pe două sau mai multe bazine hidrografice amplasate în acelaşi bazin hidrografic
centrale hidroelectrice, inclusiv microhidrocentrale, cu putere instalată egală sau mai mare de 15 MW mai mică de 15 MW
amenajări piscicole - de orice fel
folosinţe hidromecanice - de orice fel
amenajări pentru navigaţie, plutărit şi flotaj ecluze, porturi fluviale şi maritime, şantiere navale alte categorii
poduri plutitoare - de orice fel
amenajări balneare turistice sau pentru agrement - de orice fel
alte lucrări de acest fel - de orice fel
c) lucrări, construcţii şi instalaţii pentru protecţia calităţii apelor sau care influenţează calitatea apelor lucrări de canalizare amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice amplasate pe teritoriul unui bazin hidrografic
lucrări de evacuare a apelor uzate cu alimentare cu apă din alt bazin hidrografic cu alimentare cu apă din acelaşi bazin hidrografic
staţii şi instalaţii de prelucrare a calităţii apelor cu alimentare cu apă din alt bazin hidrografic cu alimentare cu apă din acelaşi bazin hidrografic
injecţii de ape în subteran - de orice fel
alte asemenea lucrări - de orice fel
0 1 2 3
d) construcţii de apărare împotriva acţiunii distructive a apei îndiguiri - de orice fel
apărări şi consolidări de maluri şi albii - de orice fel
rectificări şi reprofilări de albii - de orice fel
lucrări de dirijare a apei - de orice fel
combaterea eroziunii solului - de orice fel
regularizarea scurgerii pe versanţi - de orice fel
corectări de torenţi - de orice fel
desecări şi asanări - de orice fel
alte lucrări de apărare - de orice fel
e) traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente poduri aferente autostrăzilor, drumurilor expres şi căilor ferate, amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice magistrale alte categorii
conducte amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice alte categorii
linii electrice amplasate pe teritoriul a două sau mai multe bazine hidrografice alte categorii
alte asemenea lucrări - de orice fel
f) amenajări şi instalaţii de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor şi din terase: balastiere - de orice fel
cariere - de orice fel
alte asemenea lucrări - de orice fel
g) depozite de deşeuri menajere şi industriale şi altele asemenea depozite de deşeuri menajere de orice fel
iazuri de decantare - de orice fel
halde de steril, zguri şi cenuşi, şlamuri, nămoluri - de orice fel
alte asemenea lucrări - de orice fel
h) plantari şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdele antierozionale şi filtrante în zonele de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier plantări - de orice fel
defrişări de vegetaţie lemnoasă - de orice fel
i) lucrări, construcţii şi instalaţii care se execută pe malul mării, pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental, inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecţia şi reabilitarea plajelor pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, platoul continental alte categorii
0 1 2 3
j) lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime, instalaţii hidromecanice, borne topohidrografice şi alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele lucrări de prospecţiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime - de orice fel
instalaţii hidromecanice - de orice fel
borne topohidrografice şi alte lucrări de studii de teren în legătură cu apele - de orice fel
k) lucrări şi instalaţii pentru urmărirea parametrilor hidrologici sau urmărirea automată a calităţii apei - de orice fel
l) lucrări de închidere a minelor şi carierelor, a depozitelor menajere şi industriale şi de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate - de orice fel
m) injectarea în structurile din care au provenit sau în formaţiunile geologice care, din motive naturale, sunt permanent improprii pentru alte scopuri a apelor de zăcământ de la schelele de extracţie, fără a produce poluarea straturilor de ape subterane traversate provenite din activităţi de exploatare petrol şi gaze alte categorii
o) lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate - de orice fel
Art. 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare:
a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalaţii existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi şi calitativi finali ai folosinţei de apă, înscrişi în autorizaţia de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcţionat înainte de începerea execuţiei unor astfel de lucrări - de orice fel
c) instalaţiile de alimentare cu apă, canalizare şi evacuare cu caracter provizoriu - de orice fel
h) reparaţii de drumuri şi poduri - de orice fel
Alte categorii
Lucrările din categoriile menţionate mai sus aflate în administrarea unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale „Apele Române" de orice fel -

NOTE: 1. Competenţele de emitere a autorizaţiilor de gospodărire a apelor la sistemele de gospodărire a apelor se stabilesc prin decizia directorului administraţiei bazinale de apă. Competenţele vor fi acordate în funcţie de personalul sistemului de gospodărire a apelor, pregătirea acestuia, amplasarea şi densitatea folosinţelor de apă din cadrul bazinului/subbazinului hidrografic respectiv, precum şi de posibilităţile reale de emitere a autorizaţiei de gospodărire a apelor. 2. În cazul în care directorul administraţiei bazinale de apă decide că emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor este în competenţa sistemului de gospodărire a apelor, aceasta va fi adusă la cunoştinţa titularului acesteia. ANEXA Nr. 1.c*)la procedură*) Anexa nr. 1.c este reprodusă în facsimil. Macheta fişei de inventariere a forajelor ANEXA Nr. 2NORMATIV DE CONŢINUT al documentaţiilor tehnice supuse autorizării Capitolul IAspecte generale Articolul 1
(1) Emiterea autorizaţiei de gospodărire a apelor se realizează în baza unei documentaţii al cărei conţinut trebuie să respecte prevederile prezentului normativ de conţinut.
(2) Documentaţiile tehnice sunt întocmite de instituţii publice sau private atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale, şi trebuie prezentate numai în limba română, în formă tipărită, precum şi în format electronic.
(3) Documentaţia tehnică trebuie să conţină în mod obligatoriu şi copia certificatului de atestare a elaboratorului, în conformitate cu reglementările legale privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor specializate în elaborarea de documentaţii pentru fundamentarea solicitării autorizaţiilor de gospodărire a apelor.
(4) Documentaţia se semnează şi se ştampilează de către elaborator şi de către titularul investiţiei, care răspund de corectitudinea datelor înscrise în documentaţie, precum şi de respectarea prevederilor prezentului normativ de conţinut.
(5) Autoritatea competentă de gospodărire a apelor poate solicita în scris, în conformitate cu legislaţia în vigoare, completarea documentaţiei şi cu alte date pe care le consideră necesare: date tehnice, planşe, studii de inundabilitate, studii hidrogeologice, hidrologice şi alte studii în legătură cu gospodărirea apelor etc.
Capitolul IIConţinutul documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor Articolul 2
(1) Prevederile generale comune pentru toate categoriile de folosinţe care sunt realizate pe ape sau care au legătură cu apele şi care se supun procedurii de autorizare sunt următoarele:a)date generale:

a.i) localizarea obiectivului: bazinul hidrografic, cursul de apă, denumirea şi codul cadastral, corpul de apă de suprafaţă (denumire şi cod), corpul de apă subteran (denumire şi cod), judeţul, localitatea sau localităţile din zonă;
a.ii) titularul şi beneficiarul investiţiei, elaboratorul documentaţiei tehnice de fundamentare, precizânduse elementele de identificare: numele, adresa, telefon, fax etc.;
a.iii) denumirea completă a titularului şi beneficiarului investiţiei: CUI, număr de înregistrare în registrul comerţului, adresa, cod poştal, telefon fix şi mobil, fax, cod IBAN şi bancă, reprezentanţi legali;
a.iv) scrisoarea de confirmare a faptului că solicitantul nu înregistrează debite restante faţă de emitentul actului de reglementare;

b)caracterizarea zonei de amplasare:

b.i) date hidrologice de bază - niveluri, debite şi volume de apă - care au stat la baza dimensionării lucrărilor, cu evidenţierea situaţiilor caracteristice;
b.ii) măsuri adoptate de apărare împotriva inundaţiilor;
b.iii) date hidrogeologice;
b.iv) date referitoare la zonele natural protejate;

c)descrierea generală a folosinţei, a fluxurilor tehnologice, capacităţi proiectate şi puse în funcţiune:

c.i) precizări referitoare la alte documente, avize emise anterior şi autorizaţii, anexate în copie la documentaţie;
c.ii) documente care să ateste deţinerea terenurilor aparţinând domeniului public al statului aflat în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române" ocupate de investiţie sau de obiecte componente ale acesteia;
c.iii) precizări privind corelarea lucrărilor şi cooperarea cu alte lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă;
c.iv) clasă şi categoria de importanţă conform standardelor şi actelor normative în vigoare;

d)date despre aparatura şi instalaţiile de măsurare a debitelor şi volumelor de apă captate, prelevate şi evacuate; e)aparatura şi instalaţiile de monitorizare a calităţii apei la evacuare în emisar; f)instalaţii şi aparatură pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor; g)sistemul informaţional, sistem de prognoză hidrometeorologică, sistem de avertizare şi alarmare a populaţiei în caz de accidente la construcţiile hidrotehnice; h)anexe, după caz:

h.i) elemente de fundamentare a principalilor parametri funcţionali şi tehnologici ai folosinţei, consumuri specifice, volume de apă real consumate în perioade anterioare reprezentative, grade de recirculare ale apei, breviar de calcul (după caz);
h.ii) studii hidrologice, hidrogeologice, hidraulice, de inundabilitate, de gospodărire a apelor, de monitorizare calitativă, sinteze sau extrase ale acestora;
h.iii) acceptul altor beneficiari şi condiţiile de cooperare cu lucrări sau instalaţii deţinute de alţi beneficiari;
h.iv) proces-verbal de recepţie a lucrărilor;

i)măsuri pentru prevenirea poluării apelor subterane (după caz); j)piese desenateToate planurile vor fi prezentate în Sistemul naţional de referinţă (planul de proiecţie stereografic 1970 şi sistemul de referinţă altimetric Marea Neagră 1975);

j.i) plan de încadrare în zonă a folosinţei, indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă, lucrări hidrotehnice existente şi hidroedilitare. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
j.ii) plan de ansamblu al folosinţei. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
j.iii) planuri de situaţie;
j.iv) profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice pentru lucrări care se construiesc pe ape sau în legătură cu apele. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100.

(2) În documentaţiile pentru fundamentarea solicitării autorizaţiei de gospodărire a apelor vor fi incluse, pe lângă prevederile generale de la art. 2 şi prevederi specifice pe categorii de lucrări. Articolul 3Pentru alimentări cu apă, evacuări şi epurări de ape uzate şi meteorice la folosinţe, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)precizarea sursei de apă, scopul în care este folosită resursa de apă şi receptorul apelor uzate şi meteorice; b)valorile debitelor medii, maxime şi minime ale necesarului de apă, ale cerinţei la sursă şi ale apelor uzate menajere/tehnologice evacuate, gradul de recirculare a apei, debitul de ape pluviale. Trebuie precizaţi parametrii funcţionali ai folosinţei de apă, fundamentaţi pe baza schemei fluxului apei în procesul tehnologic şi a normelor de apă pe unitatea de produs. Se vor preciza capacităţile de producţie, numărul de locuitori şi locuitori echivalenţi actuali şi cel corespunzător perspectivei pentru care a fost dimensionată investiţia; c)regimul de funcţionare a folosinţei de apă, permanent sau sezonier exprimat în zile/an, ore/zi.Pentru folosinţele sezoniere se vor prezenta parametrii funcţionali de capăt, pentru regimul normal de funcţionare în situaţia de vârf de producţie şi pentru cel în perioada de remont, cu precizarea duratei fiecărei situaţii de activitate. Cerinţa de apă şi evacuarea apelor uzate vor fi prezentate în funcţie de regimul de funcţionare şi se vor exprima astfel:

c.i) cerinţa ca: debitul maxim, mediu şi minim - Qs zi max, Qs zi med, Qs zi min - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate după una dintre următoarele variante:
1. conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare din destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care nu există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
2. în baza monitorizării cantitative a consumului şi restituţiei în perioadele anterioare reprezentative atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
c.ii) evacuarea ca: debitul maxim, mediu şi debitul maxim orar evacuat în receptor - Quz zi max, Quz zi med, Quz orar max - exprimate în metri cubi pe zi şi în litri pe secundă. Debitele vor fi determinate după una dintre următoarele variante:
1. conform standardelor în vigoare, atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care nu există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
2. în baza monitorizării cantitative a consumului şi restituţiei în perioadele anterioare reprezentative atât pentru fiecare dintre destinaţiile de utilizare, cât şi pentru total (în cazul în care există date reale privind consumurile şi restituţia de apă);
c.iii) debite în litri pe secundă, prin valoarea maximă de calcul, ale altor ape în exces care se elimină prin sistemul de canalizare unitar sau divizor (ape meteorice, ape de drenaj etc.);
c.iv) pentru unităţile industriale, parametrii funcţionali se vor prezenta în două situaţii:
1. în regim normal de funcţionare - situaţie în care sursa este disponibilă pentru satisfacerea integrală a cerinţei;
2. în regim de restricţii - situaţii excepţionale în care există deficit pronunţat la sursă;

d)descrierea obiectelor care formează sistemul de captare, tratare, alimentare, canalizare şi epurare al folosinţei, inclusiv fluxul cantitativ şi calitativ al instalaţiilor de tratare şi de epurare.Se vor prezenta: 1. caracteristicile tehnice, constructive şi funcţionale ale sistemului de captare, tratare, alimentare, canalizare şi epurare, inclusiv prezentarea traversărilor cursurilor de apă sau a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor cu reţele hidroedilitare identificate în coordonate STEREO 70; 2. elemente caracteristice ale lucrărilor în albie cum sunt: prize, guri de evacuare, regularizări, consolidări, traversări de cursuri de apă; 3. debitele instalate şi cele de dimensionare a prizelor de apă şi a gurilor de evacuare în receptori; 4. debite de servitute şi construcţii pentru migrarea faunei piscicole în cazul prizelor cu lucrări de barare a cursurilor de apă conform legislaţiei în vigoare; 5. în cazul captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării centralizate cu apă potabilă sau pentru îmbutelierea apei potabile se vor prezenta şi delimita zonele de protecţie instituite conform legislaţiei în vigoare; e)pentru sursa de apă subterană se vor anexa documentele care să ateste debitul capabil (studiul hidrogeologic, referatul de expertiză emis de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), fişa forajului); f)sistem de urmărire a poluării apelor subterane (foraje de monitorizare, parametri fizico-chimici monitorizaţi); g)sistem de măsurare a debitelor şi volumelor de apă prelevate şi/sau evacuate şi de determinare a calităţii apelor evacuate; h)bilanţul de debite prezentat atât pentru alimentare cu apă, cât şi pentru evacuarea apei uzate; i)piese desenate:

i.i) schema fluxului apei sub aspect cantitativ şi calitativ, în cadrul căreia sistemele de alimentare cu apă şi cele pentru canalizare vor fi marcate cu culori diferite;
i.ii) scheme tehnologice funcţionale pentru staţiile de tratare sau de epurare şi pentru prelucrarea şi depozitarea temporară a nămolurilor rezultate;
i.iii) profile longitudinale prin obiectele caracteristice ale instalaţiilor;
i.iv) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale sistemului, pe care vor fi figurate nivelurile caracteristice la debitele de calcul.

Articolul 4Pentru proiecte de alimentări cu apă pentru irigaţii, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)precizarea sursei de apă, scopul în care va fi folosită resursa de apă; b)suprafeţele care se propun a fi irigate; c)necesarul de apă, pe baza planului de cultură adoptat şi a normelor de irigare utilizate: volum anual de apă necesar la sursă, regimul lunar de udare, debite în metri cubi pe secundă şi volume în mii mc pe lună, în funcţie de numărul udărilor rezultate. Trebuie precizate: debitul de dimensionare al construcţiilor şi instalaţiilor de captare, precum şi fundamentarea alegerii unei tehnologii de irigare cu consum redus de apă; d)descrierea sistemului de irigare; e)lucrările şi instalaţiile pentru preluarea apei de alimentare, inclusiv mijloacele de măsură; principalele caracteristici tehnice, dimensiuni, cote, capacităţi instalate; f)lucrări de traversare a cursurilor de apă şi a digurilor, cu obiectele componente ale sistemului de irigare: conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări. Articolul 5Pentru centrale hidroelectrice, inclusiv centrale de mică putere şi microhidrocentrale, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)prezentarea lucrărilor hidrotehnice sau hidroedilitare existente în zonă şi modul de cooperare cu acestea; b)clasa de importanţă şi probabilităţile de calcul şi de verificare pentru care au fost dimensionate obiectivele componente ale amenajării hidroenergetice; c)date hidrologice de bază - debite: minim, mediu, maxim de calcul şi de verificare - niveluri, volume de apă, debitul de servitute aval de secţiunile barate, stabilit în studiul elaborat de INHGA; d)modul în care este valorificat potenţialul hidroenergetic tehnic utilizabil: capacităţi de producţie; producţia medie anuală de energie electrică; parametri caracteristici şi indicatori hidroenergetici, respectiv debite maxime nominale şi minime de funcţionare cu valorile corespondente ale puterii, randamentului şi consumului specific de apă; e)prezentarea amenajării hidroenergetice din care face parte, descrierea obiectelor componente cu principalele caracteristici tehnice şi funcţionale; f)instalaţii de măsură, înregistrare şi transmitere a debitului de servitute; g)parte desenată:

g.i) planul de situaţie;
g.ii) profile transversale şi longitudinale în secţiuni caracteristice pentru obiectele componente ale amenajării, pe care vor fi figurate cotele şi nivelurile caracteristice; inventarul de coordonate (xy - sistem Stereografic 1970 şi z - sistem de referinţă Marea Neagră 1975) al punctelor de amplasament sau care delimitează suprafeţele reprezentative pentru folosinţa apei, considerându-se cel puţin următoarele: captarea, centrala, evacuarea, traversări de cursuri de apă.

Articolul 6Pentru amenajări piscicole, iazuri agropiscicole, heleşteie, bazine, acumulări locale cu volum total până la 5 milioane mc inclusiv, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele lacurilor de acumulare, alimentări cu apă şi evacuări de apă. Documentaţia tehnică va mai cuprinde: a)descrierea caracteristicilor constructive şi a capacităţilor amenajării; b)descrierea modalităţii de alimentare cu apă şi evacuare; c)volume şi debite caracteristice; d)prezentarea formulei de populare, modul de furajare, compoziţia chimică a furajelor şi tehnologia de recoltare; e)măsurile adoptate pentru eliminarea accesului faunei piscicole nonnative în resursele de apă; f)amplasarea forajelor de monitorizare şi a rezultatelor monitorizărilor anterioare. Articolul 7Pentru amenajări pentru navigaţie, plutărit, flotaj, poduri plutitoare, ecluze, porturi fluviale sau maritime, şantiere navale, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)delimitarea sectorului de curs de apă propus navigabilizării, traseu, lungime; b)prezentarea lucrărilor:

b.i) elemente de calcul, debite caracteristice, niveluri corespunzătoare acestora în secţiuni de calcul;
b.ii) elemente constructive: caracteristici de navigaţie - etiaj, niveluri, adâncime, lăţimi, raze de curbură, gabarite de navigaţie, biefarea şenalului navigabil, ecluze;
b.iii) bilanţul hidraulic al canalului navigabil: consumuri de apă prin ecluzare, pierderi de apă datorate neetanşeităţii construcţiilor, sursa de alimentare cu apă şi debite caracteristice;

c)prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor propuse, pentru exploatare, monitoring, semnalizare şenal navigabil; d)prezentarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor şi gheţurilor, a construcţiilor de pe şenalul navigabil: poduri, tunele navigabile; e)pentru activităţile portuare se prezintă amenajările necesare acostării navelor, încărcării şi descărcării mărfurilor, cu precizarea utilităţilor şi surselor de alimentare; soluţiile constructive adoptate; f)se vor prezenta instalaţiile şi măsurile adoptate pentru protecţia calităţii apei, preluarea apelor de santină; g)avizul/acordul autorităţii publice centrale din domeniul transporturilor, conform Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, art. 50 alin. (2). Articolul 8Pentru folosinţe hidromecanice, precum mori de apă, fierăstraie şi pive, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)descrierea amenajărilor destinate captării de apă-priză, precum şi cele destinate devierii debitelor; b)volume şi debite caracteristice, inclusiv debitele de servitute (dacă este cazul); c)descrierea regimului de utilizare a debitelor. Articolul 9Pentru proiecte de amenajări balneare, turistice sau pentru agrement, documentaţia pentru fundamentare se va elabora, după caz, corespunzător problemelor pe care le ridică aceste amenajări, prin adaptarea prevederilor corespunzătoare de la capitolele alimentări cu apă şi evacuări de apă, şi va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)prezentarea construcţiilor, amenajărilor şi dotărilor; b)prezentarea modului de stocare a unor substanţe şi soluţii periculoase şi a măsurilor speciale de intervenţie în caz de poluări accidentale cu ape uzate de la unităţile sanitare ale amenajărilor turistice şi bazele de tratament balnear; c)descrierea lucrărilor necesare protecţiei calităţii apei şi gospodăririi raţionale a resursei; d)contracte de concesiune/licenţe de exploatare apă terapeutică, reglementări emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale conform legislaţiei în vigoare. Articolul 10Pentru lucrări de utilizare a apelor geotermale sau minerale, inclusiv îmbuteliere apă minerală din sursă naturală, documentaţia pentru fundamentare se va adapta prevederilor corespunzătoare de la art. 3; în plus se vor prezenta distinct următoarele: a)prezentarea sursei de apă geotermală sau minerală, compoziţia fizico-chimică, modul de utilizare şi volumele prelevate; b)prezentarea sistemelor de preepurare/epurare locală a apelor geotermale sau minerale uzate, rezultate după utilizare, împreună cu valorile parametrilor cantitativi şi calitativi de ieşire; c)prezentarea emisarului şi a calităţii acestuia în amonte şi în aval de punctul de descărcare; d)fişa perimetrului de exploatare, reglementări emise de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A. şi alte autorităţi/instituţii de reglementare, conform legislaţiei în vigoare; e)în cazul captărilor, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă minerală, terapeutică sau pentru îmbutelierea apei minerale se vor prezenta şi delimita zonele de protecţie instituite conform legislaţiei în vigoare. Articolul 11Pentru injecţii ale apelor de mină, de zăcământ, tehnologice în straturi de mare adâncime, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)analiza tehnologică şi economică din care să rezulte imposibilitatea aplicării unei soluţii de epurare; b)studiul hidrogeologic din care rezultă că substanţele poluante evacuate nu afectează structurile geologice, apele subterane şi substanţele minerale exploatabile; c)precizarea sondei de injectare - amplasare în coordonate STEREO 70 şi a caracteristicilor constructive ale acesteia; d)prezentarea caracteristicilor hidrogeologice şi geomorfologice ale sondei; e)provenienţa apelor ce urmează a fi injectate şi proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor ce urmează a fi injectate în subteran; f)descrierea sistemului şi a tehnologiei de injectare; g)volumele de apă injectată (lunare şi anuale); h)acte de reglementare ale Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale (ANRM); i)elemente adaptate de la capitolul alimentări evacuări ape uzate - pentru situaţiile în care folosinţa presupune alimentarea cu apă potabilă sau industrială şi evacuarea de apă uzată în receptori naturali. Articolul 12Pentru lacuri de acumulare permanente sau nepermanente cu volumul de cel puţin 100.000 mc apă - indiferent de folosinţe - inclusiv barajele şi anexele acestora, documentaţia tehnică de fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)modul de corelare funcţională cu alte lucrări din bazin şi precizarea categoriei de importanţă, stabilită conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţă a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002; b)autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă emisă conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c)folosinţele deservite de acumulare: alimentări cu apă - volume şi debite asigurate; apărare împotriva inundaţiilor - volume de atenuare, debite afluente şi defluente; valorificarea potenţialului hidroenergetic - producţie de energie, debit de servitute; piscicultură - suprafaţa de luciu de apă la nivel minim de exploatare; agrement, navigaţie etc.; d)principalele capacităţi şi caracteristici ale lacului de acumulare:

d.i) caracteristici ale lacului: volum total, de atenuare, util, de colmatare; coeficient de acumulare; graficul de exploatare; coeficientul de regularizare;
d.ii) niveluri caracteristice (Nmax, NNR, Nmin), curba de capacitate a lacului de acumulare;
d.iii) regimul debitelor descărcate din lac: debite de servitute, debite maxime, modul de satisfacere a folosinţelor de apă;
d.iv) prevederile pentru evacuarea temporară ori integrală a sedimentelor reţinute;
d.v) măsurile şi lucrările antierozionale şi de corecţie a torenţilor în bazinul versant şi în amonte, în vederea prevenirii colmatării lacului;
d.vi) eventualele lacuri de compensare a debitelor exploatate după un regim diferit de cel al cerinţelor de apă;
d.vii) lucrări pentru migrarea ihtiofaunei;

e)descrierea principalelor lucrări de construcţii, echipamente hidromecanice, instalaţii şi aparate, cu precizarea elementelor constructive şi a capacităţilor; f)planuri de situaţie şi secţiuni caracteristice cu detalii constructive, cote reprezentative etc.; g)plan de ansamblu al zonei, în care sunt amplasate lucrările ce fac obiectul autorizaţiei, inclusiv lucrările de combatere a eroziunii solului şi de amenajare a torenţilor în bazinul de recepţie al lacului de acumulare şi în bazinul versant al sectorului de râu regularizat; h)aparatura de măsură şi control necesară pentru urmărirea în timp a comportării barajului şi anexelor sale, posturi hidrometrice de exploatare şi sistemul informaţional, sistemul de prognoză hidrometeorologică şi de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de accident la construcţia hidrotehnică. Articolul 13Pentru derivaţii de debite între bazine hidrografice sau în interiorul aceluiaşi bazin, precum şi pentru aducţiuni magistrale, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va stabili, după caz, în raport cu cel pentru lacuri de acumulare şi cel pentru lucrări de regularizare a cursurilor de apă, adaptânduse corespunzător problemelor specifice derivaţiei sau aducţiunii în cauză. Articolul 14Pentru regularizarea cursurilor de apă, apărări şi consolidări de maluri, consolidări de albii şi praguri de fund, lucrări de dirijare a apei, documentaţia pentru fundamentare va prezenta: a)clasa de importanţă a lucrărilor; b)date specifice: delimitarea sectorului de curs de apă supus regularizării, lungimea sectorului şi kilometrajul după axul de referinţă cadastrală; suprafeţe şi obiective apărate; c)debite de calcul şi nivelurile corespunzătoare acestora; d)prezentarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului şi de desecare pe terenurile agricole, ca şi a celor de amenajare a torenţilor din fondul forestier, necesare apărării obiectivelor sau funcţionării lucrărilor de regularizare; e)prevederi pentru urmărirea în timp a comportării lucrărilor; programul de observaţii; f)planul de ansamblu pentru albia regularizată şi teritoriul apărat, cu menţionarea lucrărilor de regularizare; g)profiluri longitudinale prin albia râului, cu indicarea liniilor de pantă ale talvegului, malurilor, lucrărilor proiectate şi a apei la asigurarea considerată, inclusiv lucrările de artă existente; indicarea poziţiei canalelor de colectare a apelor de infiltraţie şi a traversărilor; h)descrierea lucrărilor pentru asigurarea conectivităţii longitudinale (lucrările de barare a cursurilor de apă mai înalte de 0,4 m vor fi prevăzute cu pasaje de trecere pentru fauna acvatică migratoare). Articolul 15Pentru îndiguiri, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)clasa de importanţă a lucrărilor; b)prezentarea soluţiilor de apărare, împotriva inundaţiilor, adoptate:

b.i) descrierea lucrărilor de apărare, cu prezentarea caracteristicilor tehnice şi constructive;
b.ii) debite şi niveluri caracteristice;
b.iii) lucrările de evacuare a apelor pluviale din incinta apărată;

c)poziţionarea lucrării de apărare în coordonate topografice STEREO 70; d)sistemul de avertizare-alarmare automată a lucrărilor; e)acord privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, emis conform prevederilor legale în ceea ce priveşte siguranţa digurilor; f)planul de ansamblu pentru lucrarea de apărare şi teritoriul apărat, cu menţionarea obiectivelor apărate, inclusiv terenurile pe categorii de folosinţe, precum şi a limitelor de inundabilitate la asigurarea considerată; g)profiluri longitudinale şi transversale prin lucrarea de apărare; h)descrierea lucrărilor pentru asigurarea conectivităţii laterale a cursului de apă. Articolul 16Pentru regularizarea scurgerii pe versanţi şi corectări de torenţi, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se va stabili, după caz, în raport cu cel pentru regularizarea cursurilor de apă, apărări şi consolidări de maluri, consolidări de albii şi praguri de fund (art. 14), adaptându-se corespunzător problemelor specifice acestei lucrări. Articolul 17Pentru combaterea eroziunii solului, desecări, asanări şi drenaje, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)suprafaţa totală a zonei ameliorate, pe categorii de folosire şi grupe de deţinători; b)descrierea lucrărilor de ameliorare; principalele tipuri de lucrări cu elemente hidraulice şi geometrice (probabilităţi de calcul, norme de desecare în relaţie cu bilanţul hidric); c)modul de eliminare a excesului de umiditate, construcţii şi caracteristici principale ale acestora, receptori naturali, regimul lunar al debitelor evacuate şi instalaţii de măsurare a acestora; d)plan de situaţie, cu delimitarea suprafeţelor pe categorii de folosire şi a suprafeţelor propuse, cu evidenţierea principalelor lucrări de combatere a eroziunii solului de suprafaţă şi de adâncime; e)lucrări şi construcţii hidrotehnice în albie şi la malurile acesteia, necesare funcţional pentru asigurarea descărcării; lucrări de traversare-intersectare a canalelor sau a conductelor din sistemul de ameliorare, cu diguri, cursuri de apă, văi naturale. Conţinutul acestor documentaţii este cel stabilit pentru traversări. Articolul 18Pentru trasee şi traversări ale apelor de suprafaţă cu drumuri (poduri), conducte de transport lichide şi gaze, căi de comunicaţie, linii electrice, de telecomunicaţii, funiculare sau altele asemenea, inclusiv pentru proiecte de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale reglementate conform prevederilor Legii nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)precizarea clasei de importanţă şi a categoriei căii sau conductei ce traversează cursul de apă, studiul hidrologic cu debitele caracteristice de calcul, nivelul corespunzător debitului de calcul, cote talveg, cota inferioară a suprastructurii înălţime de gardă; b)descrierea şi caracteristicile constructive ale traversării; c)identificarea şi descrierea lucrărilor hidrotehnice şi hidroedilitare existente în zonă; d)calculul hidraulic al debuşeelor traversărilor apelor de suprafaţă; e)măsuri de asigurare a funcţionării în interdependenţă cu balastierele din zonă, pentru evitarea implicaţiilor negative cauzate de exploatările de agregate minerale în zona de influenţă; f)prezentarea adâncimii de îngropare (pentru subtraversări), cota de pozare şi cota talveg, precum şi lucrările realizate pentru stabilizarea patului albiei; g)lucrările, măsurile şi responsabilităţile pentru prevenirea poluării apelor de suprafaţă şi subterane din cauza unor defecţiuni sau avarii la conductele ce transportă produse care, prin natura lor, sunt poluante, precum şi măsurile şi mijloacele de avertizare-alarmare a folosinţelor din aval; h)profil longitudinal al sectorului de traseu studiat, pe care vor fi indicate: linia terenului natural, linia roşie a traseului, talvegul albiilor traversate şi adiacente cu nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi verificate, obiectivele ce pot fi afectate; i)profilul transversal prin albie în zona traversării care va cuprinde talvegul albiei, linia roşie, nivelurile maxime ale debitelor de calcul şi de verificare; j)dispoziţia generală a fiecărei traversări, cu prezentarea parametrilor hidraulici şi constructivi, cota la partea cea mai coborâtă a suprastructurii, nivelurile corespunzătoare debitelor de calcul şi de verificare în secţiune şi lucrările de racordare (rampe de acces, diguri de dirijare, consolidări etc.); k)în cazul subtraversărilor de conducte, dispoziţia generală va cuprinde şi date privind adâncimea de îngropare, adâncimea de afuiere, cota talveg şi lucrările de punere în siguranţă a conductei şi de împiedicare a poluării apelor; l)tabel centralizator al traversărilor cursurilor de apă, poziţia de identificare pe planul general de situaţie, coordonatele topografice aferente fiecărei traversări, în sistem de proiecţie STEREO 70; m)documente care să ateste deţinerea suprafeţei de teren din albia minoră ocupată de lucrări hidrotehnice. Articolul 19
(1) Pentru amenajări şi instalaţii de extragere şi prelucrare a agregatelor minerale din albii sau malurile cursurilor de apă, cuvetele lacurilor şi bălţilor şi din terase, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice:a)caracterizarea zonei de amplasare şi a zăcămintelor de agregate minerale; b)identificarea lucrărilor hidrotehnice existente în zona exploatării şi acordul beneficiarului/concesionarului acumulării; c)contractul de închiriere a perimetrului aflat în domeniul public al statului a suprafeţei de pe care se vor exploata agregatele minerale; d)prezentarea procesului tehnologic de extracţie; e)perimetre de exploatare pe etape, volume de agregate minerale ce se vor exploata în fiecare etapă în corelare cu cele înscrise în actul emis de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, adâncimi de extracţie, pilieri de siguranţă; f)lucrările de stabilizare a albiei cursurilor de apă, dacă au fost impuse prin avizul de gospodărire a apelor; g)capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei; h)pentru exploatările de balast din albiile situate în apropiere de captări de apă, poduri, podeţe, terasamente de căi de comunicaţii ori lucrări de apărare se va prezenta şi acordul beneficiarilor acestora, după caz; i)prezentarea căilor de acces la perimetru; acord de folosire şi reabilitare a infrastructurii rutiere emis de consiliul local al comunei (după caz); j)plan de situaţie cu marcarea următoarelor perimetre: perimetrul închiriat, perimetrul de exploatare şi inventarul de coordonate STEREO 70 ce delimitează fiecare perimetru, marcarea suprafeţelor pe perioade de exploatare, precum şi amplasarea în teren a bornelor de delimitare a perimetrului; k)profiluri transversale şi longitudinale prin cursul de apă, amplasate astfel: amonte de perimetrul de exploatare, în perimetrul de exploatare din 50 în 50 m, aval de perimetrul de exploatare. Zonele amonte şi aval se vor extinde pe o lungime cel puţin egală cu lungimea sectorului de albie în exploatare; l)ridicări topo periodice pentru urmărirea în timp a comportării albiei în zona balastierei şi a obiectivelor ce pot fi afectate (poduri, prize de apă etc.) şi programul de observaţii; m)permisul de exploatare/licenţa eliberată de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale; n)pentru Dunăre şi cursurile de apă navigabile se vor prezenta avizul autorităţii de navigaţie şi celelalte avize şi acorduri legale.
(2) Pentru exploatarea agregatelor minerale din terasele cursurilor de apă se vor prezenta:a)planuri de situaţie; b)profile transversale/longitudinale prin perimetrul de exploatare; c)capacitatea de producţie; lista obiectelor balastierei; calculul rezervei de agregate şi a terasamentelor; d)încadrarea suprafeţei terenului la categoria corespunzătoare investiţiei; e)autorizaţia de construire; f)studiul hidrogeologic; g)acceptul beneficiarilor lucrărilor existente în zona limitrofă ce pot fi afectate, după caz; h)adâncimea maximă de exploatare a agregatelor, cota finală a lucrărilor.
Articolul 20Pentru depozite de deşeuri şi reziduuri, halde de steril, zgură, cenuşă, şlamuri, nămoluri, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă, având în vedere importanţa obiectivului, menajer sau industrial; b)descrierea caracteristicilor depozitelor menajere: suprafaţa totală, suprafaţa compartimentelor, capacitate totală, capacitatea compartimentelor; c)prezentarea procesului tehnologic şi a tehnologiilor folosite pentru depozitare; d)prezentarea categoriilor de deşeuri acceptate în depozit; e)prezentarea tehnologiei utilizate pentru neutralizarea, depozitarea şi valorificarea deşeurilor; f)prezentarea straturilor de bază şi impermeabilizarea depozitului, sistemele de colectare biogaz şi levigat; g)prezentarea sistemului de colectare şi dirijare a apei pluviale scursă de pe versanţi pentru evitarea percolării depozitului; h)prezentarea sistemului de alimentare cu apă, consumuri pe categorii de utilizări; i)prezentarea restituţiei de apă, sistemelor de colectare şi epurare a apelor uzate generate, pe categorii, specificarea emisarilor efluenţilor epuraţi; j)prezentarea lucrărilor de apărare a depozitului împotriva inundaţiilor provocate de undele de viitură de pe cursurile de apă din zonă, scurgerile de pe versanţi şi precipitaţiile maxime căzute pe suprafaţa depozitului; k)sistemul de monitoring al calităţii apelor subterane din zona de influenţă a depozitului şi rezultatele monitorizărilor anterioare; l)sistemul de urmărire a comportării în timp a depozitului; m)modificarea regimului de curgere pe cursurile de apă şi inundabilitatea în amonte pentru cazul în care depozitul este amplasat pe firul văii; n)planşe (plan şi secţiuni) cu principalele caracteristici constructive şi tehnologice ale elementelor ce compun ansamblul depozitului. Articolul 21Pentru lucrările de plantări şi defrişări de vegetaţie lemnoasă, perdelele antierozionale şi filtrante în zone de protecţie sau în albiile majore, care nu fac parte din fondul forestier, documentaţia pentru fundamentare va cuprinde următoarele prevederi specifice: a)caracteristicile geologice, hidrogeologice, pedologice şi hidrologice ale zonei supuse amenajamentelor silvice; b)prezentarea lucrărilor, capacităţilor şi a speciilor utilizate pentru plantări; c)elemente privind corelarea funcţională cu lucrările de gospodărire a apelor existente; d)efectele realizării planurilor de amenajamente silvice, cu referire la asigurarea stabilităţii terenurilor, conservarea ecosistemelor acvatice; e)planuri de situaţie, cu indicarea lucrărilor propuse; f)în cazul existenţei unor lucrări de colectare dirijare apă, se vor adapta prevederile art. 17. Articolul 22Pentru lucrările, construcţiile şi instalaţiile executate pe malul mării, faleză şi plaja mării, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează. Articolul 23Pentru lucrările executate pe fundul apelor maritime interioare şi al mării teritoriale, pe platoul continental sau pentru apărarea ţărmului, conţinutul documentaţiei pentru fundamentare se adaptează conform categoriei de lucrări care se realizează. De asemenea, se vor prezenta: a)fundamentarea lucrărilor şi soluţiilor tehnologice pe baza studiilor meteorologice, hidrologice, hidrochimice specifice; b)sistemul de urmărire în timp a comportării construcţiilor cu dotări specifice pentru condiţii maritime; c)analiza de impact asupra mediului marin, în funcţie de categoria de lucrări. Articolul 24Pentru monitorizarea postînchidere a iazurilor de decantare şi a depozitelor de deşeuri urbane şi industriale, conţinutul-cadru al documentaţiilor pentru fundamentare va cuprinde următoarele: a)date caracteristice reale:

a.i) tipul iazului de decantare;
a.ii) clasă şi categoria de importanţă;
a.iii) capacitate (proiectată/existentă);
a.iv) suprafaţa ocupată;
a.v) cotă teren/cota finală;
a.vi) tipul materialului depus;
a.vii) an punere în funcţiune şi an închidere;
a.viii) curs de apă:
a.ix) date despre stratul de acoperire finală (tip, material, dimensiuni);

b)caracterizarea zonei de amplasare;

b.i) date hidrologice - niveluri, debite şi volume de apă;
b.ii) date hidrogeologice şi hidrochimice;
b.iii) analiza din punctul de vedere al gospodăririi apelor a influenţei iazului de decantare asupra regimului apelor de suprafaţă şi subterane;

c)descrierea lucrărilor monitorizate:

c.i) sistem de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii (şanţuri de gardă, rigole, galerii etc.): amplasare, clasă şi categoria de importanţă, debit dimensionare/debit verificare, tip, material, dimensiuni caracteristice, puncte şi moduri de evacuare, emisar;
c.ii) sisteme de drenaj (drenaje de bază, intermediare, de intervenţie): amplasare, debite estimate, tip, material, dimensiuni caracteristice, instalaţii de măsurare a debitului evacuat, puncte şi moduri de evacuare, emisar;
c.iii) sistem de monitorizare a apei subterane (puţuri de observaţie): amplasare (coordonate STEREO), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
c.iv) sistem de monitorizare a apei din depozit (puţuri piezometrice): amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
c.v) sistem de urmărire tasări/deplasări: amplasare (coordonate), tip, material, dimensiuni caracteristice, număr de puţuri;
c.vi) staţie de epurare: amplasare, tip, dimensiuni constructive, debit instalat (Qinst. exprimat în l/s), eficienţă de epurare, capacitate proiectată/realizată, parametrii fizico-chimici ai apei (indicatori fizico-chimici monitorizaţi, frecvenţa şi punctul de recoltare a probelor, schema fluxului tehnologic al staţiei, puncte şi moduri de evacuare, receptorul apelor uzate, hectometrul de evacuare în emisar;

d)urmărirea comportării lucrărilor monitorizate:

d.i) de colectare, tranzitare a apelor provenite din precipitaţii - starea lucrărilor (fisuri, tasări, deplasări, colmatări); se va preciza cum şi cu ce se face urmărirea parametrilor;
d.ii) sisteme de drenaj - debite evacuate, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
d.iii) sistem de monitorizare a apei subterane: nivelul apei, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);
d.iv) sistem de monitorizare a apei din depozit: nivelul apei, calitatea apei;
d.v) sistem de urmărire tasări/deplasări: deplasări orizontale şi verticale;
d.vi) staţie de epurare: starea tehnică, parametrii fizico-chimici ai apei (substanţe monitorizate şi frecvenţă);

e)planşe:

e.i) plan de încadrare în zonă, cu indicarea schematică a principalelor localităţi, căi de comunicaţie, cursuri de apă. Se recomandă scări cuprinse între: 1:50.000 şi 1:10.000;
e.ii) plan de ansamblu. Se recomandă scări cuprinse între 1:10.000 şi 1:2.000;
e.iii) planuri de situaţie şi profile transversale şi longitudinale, în secţiuni caracteristice. Se recomandă scări cuprinse între 1:500 şi 1:100;
e.iv) plan de amplasare a forajelor şi secţiuni geologice şi hidrogeologice, cu prezentarea cotelor şi caracteristicilor tehnice, precum şi a altor elemente strict necesare pentru evidenţierea influenţei lucrărilor propuse asupra apelor subterane, inclusiv perimetre de protecţie hidrogeologică.

Articolul 25Conţinutul documentaţiei tehnice necesare pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor la folosinţele de apă ce intră sub incidenţa Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare, se va adapta conform categoriei de activitate care se desfăşoară, abordând în plus cerinţele privind cele mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea apei. Capitolul IIIRegulament de funcţionare-exploatare şi întreţinere Articolul 26
(1) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere se elaborează pentru ansamblul lucrărilor ori al folosinţei de apă şi, când este cazul, pe subansambluri de lucrări, secţii, ateliere, obiective, gospodării de apă, staţii de epurare sau altele asemenea.
(2) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere însumează descrierea modului de asigurare a exploatării, funcţionării obiectivelor de gospodărire a apelor, precum şi a activităţilor destinate întreţinerii lucrărilor, construcţiilor şi instalaţiilor aferente, precum şi prevederi specifice privind mijloacele de supraveghere, modalităţile de control tehnic şi mijloacele de intervenţie în caz de incidente, avarii sau accidente la lucrările de gospodărire a apelor.
(3) Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere nu se referă la centrale hidroelectrice, baraje şi lacuri de acumulare. Pentru aceste categorii de lucrări, regulamentul de exploatare se întocmeşte şi se aprobă potrivit prevederilor legale stabilite de autoritatea publică centrală în domeniul apelor. Regulamentul de funcţionare-exploatare şi întreţinere va cuprinde:I. memoriu tehnic, cu următorul conţinut: 1. date generale: denumirea investiţiei, a lucrărilor sau a folosinţei de apă, bazinul hidrografic, cursul de apă, judeţul, localitatea ori, după caz, localităţi limitrofe; coordonatorul hidroedilitar de zonă sau al localităţilor, proiectantul general, numărul avizului de gospodărire a apelor, perioada de execuţie, numărul şi data actului de recepţie; beneficiarul care va exploata lucrarea ori folosinţa de apă; racordări la lucrări hidrotehnice sau hidroedilitare existente; profilul de activitate al beneficiarului folosinţei de apă şi al lucrărilor, capacităţi care generează mărimea parametrilor constructivi şi funcţionali (obiective ori suprafeţe de teren apărate, oraş cu număr de locuitori, unitatea de producţie cu capacităţi pentru principalele produse, suprafeţe irigate sau desecate etc.); încadrarea lucrărilor în clasa de importanţă privind asigurarea surselor de apă şi apărarea împotriva inundaţiilor; lucrări de combatere a eroziunii solului în zonă, executate ori necesare pentru controlul regimului de curgere pe văi şi torenţi; 2. datele caracteristice reale (conform actelor de recepţie) şi funcţionale prevăzute în avizul de gospodărire a apelor emis pentru lucrarea respectivă; volumele de apă prelevate şi evacuate în anul anterior şi eficienţa staţiei de epurare; 3. justificarea amănunţită a eventualelor modificări ale parametrilor constructivi şi funcţionali realizaţi, după executarea lucrărilor şi instalaţiilor, faţă de prevederile avizului de gospodărire a apelor; 4. piese scrise şi desenate privind descrierea amănunţită a tuturor instalaţiilor de măsură, control, avertizare şi/sau alarmare specifice lucrărilor respective; instalaţiile de măsură a debitelor şi volumelor de apă preluate şi, după caz, de recoltare a probelor de apă pentru analize, instalaţii de realizare a automonitoringului pentru supravegherea calităţii apelor uzate evacuate, instalaţii şi aparatură pentru exploatare, instalaţii şi aparatură pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor; piesele desenate ce se vor anexa memoriului tehnic vor trebui să prezinte concludent situaţia reală executată a ansamblului lucrărilor; II. prevederi referitoare la exploatarea lucrărilor, după cum urmează: 1. sistemul de evidenţă, informare şi alarmare cu privire la: elementele hidrologice, hidraulice, prelevările efective de apă, calitatea apelor evacuate, comportarea în timp a construcţiei, în funcţie de specificul lucrării; 2. instalaţii de măsură şi control al debitelor captate, consumate şi evacuate, instalaţii de alarmare şi avertizare, regimul lor de funcţionare; 3. modul de asigurare a evidenţei privind preluarea, folosirea şi evacuarea apelor, precum şi modul de funcţionare a fiecărei instalaţii şi a ansamblului lucrărilor ce se supun autorizării; 4. exploatarea în perioadele de debite medii; 5. exploatarea în perioadele de ape mari; 6. exploatarea în perioadele de îngheţ (zai, sloiuri, pod de gheaţă); 7. exploatarea în perioadele de ape mici (secetă); regimul de funcţionare cu diferite grade de restricţii; 8. măsuri de remediere a lucrărilor după viituri, scurgeri de gheţuri etc.; 9. condiţii speciale de exploatare în cazul în care s-ar periclita, din orice punct de vedere, integritatea şi sănătatea populaţiei; 10. modul de asigurare a tuturor folosinţelor de apă deservite de lucrarea pentru care se solicită autorizaţia, inclusiv acordul scris al beneficiarilor folosinţelor respective; pentru fiecare caz, se vor evidenţia debitele, cotele de nivel, volumul de apă, concentraţii-limită etc. şi măsurile ce se iau în exploatarea fiecărei instalaţii în parte pentru realizarea parametrilor funcţionali înscrişi în avizul de gospodărire a apelor; 11. planul de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale întocmit conform prevederilor legale; III. prevederi referitoare la întreţinere şi reparaţii, după cum urmează: 1. periodicitatea efectuării controlului lucrărilor şi instalaţiilor aferente şi al modului lor de funcţionare (pentru fiecare instalaţie, organ de manevră etc.); 2. intervalul la care se fac lucrări de întreţinere, reparaţii capitale şi în ce constau lucrările respective (pentru fiecare instalaţie, organ de manevră, lucrare hidrotehnică, precum şi pentru luciul de apă, albie sau malul folosit); 3. măsuri şi lucrări în cazul în care apar anumite defecţiuni în corpul lucrărilor sau la instalaţiile şi aparatele de manevră, de măsură şi control ori în cazuri de avarii; 4. măsuri şi lucrări care se execută în perioada de viituri, de ape mici, de iarnă şi cele care se iau după trecerea acestor perioade; 5. modul de asigurare a exploatării pe durata lucrărilor de întreţinere, reparaţii curente ori reparaţii capitale, eventuale modificări ale regimului nominal de exploatare care ar putea influenţa folosinţele din amonte sau din aval; IV. prevederi referitoare la personalul de exploatare, după cum urmează: 1. compartimentul şi funcţia angajatului din cadrul unităţii, responsabil pentru buna funcţionare, exploatare şi întreţinere a lucrărilor ori a instalaţiilor; 2. numărul personalului afectat lucrărilor de exploatare şi întreţinere, inclusiv în laboratoare de analize de apă, pentru aparatele de măsură şi control, pentru prelucrarea datelor primare şi pentru ţinerea evidenţelor; V. prevederi referitoare la normele sanitare şi de tehnica securităţii, după cum urmează: 1. prescripţii sanitare pentru toate lucrările şi instalaţiile de la care apa este utilizată pentru alimentarea populaţiei, în zootehnie, industria alimentară, industria de medicamente şi alte asemenea utilizări; 2. prescripţii de tehnica securităţii în exploatarea şi întreţinerea lucrărilor şi instalaţiilor care fac obiectul autorizaţiei de gospodărire a apelor pentru condiţiile menţionate la cap. II. Regulamentul se semnează de cei ce l-au întocmit şi de beneficiarul autorizaţiei de gospodărire a apelor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 891/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 891 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu