Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 149 din  7 noiembrie 2003

privind aprobarea Criteriilor si conditiilor de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programelor sportive de utilitate publica si contractului-cadru de finantare a acestora

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA PENTRU SPORT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 852 din 29 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 54 alin. (1) din Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 884/2001,
    tinand cont de prevederile art. 1 alin. (2) si ale art. 6 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 759/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Sport,
    avand in vedere Referatul nr. 699 din 29 septembrie 2003 intocmit de Directia programe ale institutiilor publice pentru sport,

    presedintele Agentiei Nationale pentru Sport emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Criteriile si conditiile de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programele sportive de utilitate publica si contractul-cadru de finantare a acestora, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.
    Art. 3
    Directiile generale, directiile si celelalte compartimente de specialitate din cadrul Agentiei Nationale pentru Sport, Ministerul Administratiei si Internelor, institutiile publice subordonate acestora, autoritatile publice locale si structurile sportive de drept privat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                 Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,
                              Octavian Morariu

    ANEXA 1

                            CRITERII SI CONDITII
de finantare a structurilor sportive de drept privat, altele decat federatiile sportive nationale, programele sportive de utilitate publica si contractul-cadru de finantare a acestora

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In continutul prezentului ordin, termenii de mai jos se definesc astfel:
    1. proiect/actiune sportiva - activitati de implementare a programelor sportive de utilitate publica;
    2. parteneriat - relatie de colaborare intre persoane fizice si/sau juridice, statuata printr-un acord de parteneriat, respectiv conventie/protocol/contract, in care se stabilesc drepturile si obligatiile care precizeaza responsabilitatea partenerilor in realizarea actiunii sportive;
    3. programele sportive de utilitate publica - activitati desfasurate in vederea atingerii obiectivelor fundamentale prevazute in Programul de guvernare si in Strategia generala de organizare si dezvoltare a activitatilor de educatie fizica si sport.
    Art. 2
    Structurile sportive care fac obiectul prezentului ordin sunt:
    a) cluburile sportive de drept privat fara scop lucrativ, care functioneaza in conditiile art. 26 - 28 din Legea nr. 69/2000;
    b) asociatiile judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, care functioneaza in conditiile art. 34 din Legea nr. 69/2000.

    CAP. 2
    Programe sportive de utilitate publica

    A. Promovarea sportului de performanta
    Art. 3
    (1) Scop: valorificarea aptitudinilor individuale intr-un sistem organizat de selectie, pregatire, competitie, pentru ameliorarea rezultatelor sportive, realizarea de recorduri sau obtinerea victoriei.
    (2) Obiective:
    a) dezvoltarea activitatii sportive pe plan local, national sau international, dupa caz;
    b) asigurarea reprezentarii pe plan local, national sau international, dupa caz.

    B. Sportul pentru toti
    Art. 4
    (1) Scop: practicarea sportului pentru sanatate, educatie, recreere, ca parte integranta a modului de viata, in vederea mentinerii starii de sanatate a individului si societatii.
    (2) Obiective:
    a) atragerea populatiei de toate varstele in activitati de practicare a sportului pentru sanatate si recreere;
    b) mentinerea si valorificarea traditiilor in domeniul sportului.

    C. Intretinerea, functionarea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale sportive
    Art. 5
    (1) Scop: asigurarea conditiilor optime pentru pregatirea si desfasurarea activitatilor de pregatire si competitionale.
    (2) Obiectiv: intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei sportive la nivelul cerintelor.

    CAP. 3
    Criterii si conditii minimale de finantare a structurilor sportive de drept privat

    Art. 6
    (1) Criteriile si conditiile minimale de finantare a cluburilor sportive de drept privat sunt urmatoarele:
    a) sa faca dovada afilierii la federatiile sportive nationale si/sau la asociatiile judetene pe ramura de sport;
    b) sa prezinte raport de activitate pentru anul anterior, din care sa rezulte structura organizatorica a clubului, numarul de sportivi legitimati, rezultatele sportive obtinute in competitiile oficiale, obiectivele de performanta stabilite pentru o perioada definita, care va fi inregistrat si avizat la directia pentru sport judeteana;
    c) sa faca dovada depunerii in termenele prevazute de lege a situatiei financiare pe anul anterior la organele fiscale competente, cu exceptia cluburilor nou-infiintate;
    d) sa faca dovada ca dispune de cadre tehnice (profesori de educatie fizica si sport, antrenori, instructori sportivi) calificate in conditiile legii, la activitatile pentru care se solicita finantarea;
    e) sa faca dovada ca pe parcursul derularii activitatii a desfasurat actiuni pentru promovarea spiritului de fair-play, combaterea, prevenirea violentei si a dopajului in sport;
    f) sa dovedeasca ca detine si alte surse de finantare necesare desfasurarii activitatilor pentru care solicita finantare;
    g) sa nu se afle in litigiu cu institutia finantatoare.
    (2) Criteriile si conditiile minimale de finantare a asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, sunt urmatoarele:
    a) sa faca dovada afilierii la federatia sportiva nationala de specialitate;
    b) sa faca dovada depunerii in termenele prevazute de lege a situatiei financiare pe anul anterior la organele fiscale competente, cu exceptia acelora infiintate in anul pentru care se solicita finantarea;
    c) sa prezinte raport de activitate pentru anul anterior, din care sa rezulte numarul de concursuri organizate in anul anterior, numarul de arbitri si instructori sportivi, precum si alte date necesare sustinerii pe anul anterior;
    d) sa faca dovada atragerii si altor surse de finantare necesare desfasurarii activitatilor pentru care solicita finantare;
    e) sa nu se afle in litigiu cu institutia finantatoare.
    Art. 7
    Proiectele actiunilor pentru care se solicita finantare trebuie sa se regaseasca in mod obligatoriu in programele sportive de utilitate publica definite la cap. II.
    Art. 8
    Procedura de finantare a actiunilor si activitatilor sportive, respectiv criteriile de evaluare, evaluarea, selectia si alte aspecte ce tin de procedura, se vor stabili de finantator prin actul de decizie interna al acestuia.
    Art. 9
    Solicitarea de finantare se transmite pe formularul-model, prevazut la cap. IV.
    Art. 10
    Finantarea proiectelor sportive selectate se va efectua in baza unui contract incheiat intre finantator si beneficiar, in conditiile respectarii dispozitiilor legale in materie, potrivit modelului prevazut la cap. V. Decontarea sumelor repartizate se face in baza documentelor justificative intocmite potrivit dispozitiilor legale si a raportului de evaluare al actiunii (actiunilor).

    CAP. 4
    Cererea de finantare - model

    A. Structura sportiva
    Nr. ..... din ..........

________________________________________________________________________________
 1. Denumirea structurii sportive:
________________________________________________________________________________
 2. Adresa:
________________________________________________________________________________
 3. Numarul certificatului de identitate sportiva:
________________________________________________________________________________
 4. Ramurile de sport:
________________________________________________________________________________
 5. Numarul contului:
________________________________________________________________________________
 6. Codul fiscal:
________________________________________________________________________________
 7. Alte date de identificare:
________________________________________________________________________________
    Telefon:                   Fax:
________________________________________________________________________________
    E-mail:                    Web:
________________________________________________________________________________
 8. Persoana de contact:
________________________________________________________________________________
 9. Echipa de conducere (numele, functia, adresa)
________________________________________________________________________________
____________________________|_______________________________|___________________
____________________________|_______________________________|___________________
____________________________|_______________________________|___________________
____________________________|_______________________________|___________________
 Coordonatorul proiectului:
________________________________________________________________________________

    B. Proiect/proiecte (denumirea/titlul/perioada/locul de desfasurare/participantii)

________________________________________________________________________________
____________________________|_______________________________|___________________
____________________________|_______________________________|___________________
____________________________|_______________________________|___________________
 Perioada                   | De la:                        | Pana la:
____________________________|_______________________________|___________________
 Locul de desfasurare       | Localitatea:                  | Judetul:
____________________________|_______________________________|___________________
 Participantii (numarul si calitatea participantilor)       |
____________________________________________________________|___________________

    C. Scopul si obiectivele proiectului/proiectelor

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

    D. Bugetul proiectului

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
          Natura cheltuielilor                     Suma        Resursele  Total
                                                   solicitata  proprii    buget
________________________________________________________________________________
 Cheltuieli privind alocatia de masa
 Cheltuieli privind cazarea
 Cheltuieli privind transportul (se va specifica
 felul transportului)
 Cheltuieli privind inchirierea de bunuri si
 servicii (se vor preciza bunurile si/sau
 serviciile inchiriate)
 Cheltuieli pentru achizitii de
 materiale consumabile
 Cheltuieli pentru activitati social-culturale
 Cheltuieli pentru realizarea de tiparituri,
 multiplicari, inscriptionari si altele asemenea
 Cheltuieli pentru transport, altul decat
 cel de persoane
 Cheltuieli reprezentand taxele de participare
 la actiuni sportive
 Cheltuieli pentru procurarea de carti,
 publicatii si materiale pe suport magnetic
 Cheltuieli pentru promovarea
 activitatii sportive
 Alte cheltuieli
________________________________________________________________________________
 Total cheltuieli:
________________________________________________________________________________

    Structura sportiva .............................
    (numele si semnatura reprezentantilor legali si stampila entitatii)

    CAP. 5
    Contract-cadru de finantare

                                   CONTRACT
                            Nr. ...... din .........

    CAP. 1
    Partile contractante

    Institutia ......................., cu sediul in localitatea ..........................., str. ........................... nr. ....., judetul ............................., cod fiscal ..........................., cont nr. ....................., deschis la ......................., reprezentata prin ....................... si ......................., denumita in continuare institutia,
    si
    Structura sportiva .............................., cu sediul in localitatea ................................., str. ................... nr. ......, judetul ...................., telefon: ...................., fax: ................., certificat de identitate sportiva nr. ................, cod fiscal nr. ..................., cont nr. ...................., deschis la ................,
reprezentata prin .................... si ..............................,
                                          (numele, prenumele si functia)
denumita in continuare structura sportiva
    In baza dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, ale Hotararii Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 si ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport nr. 149/2003 s-a incheiat prezentul contract.

    CAP. 2
    Obiectul si valoarea contractului

    Art. 1
    (1) Institutia repartizeaza structurii sportive in anul .......... suma de .................. lei pentru finantarea programului/programelor ........................................
    Actiunea/actiunile/activitatea/activitatile si categoriile de cheltuieli care se pot finanta din suma repartizata sunt prevazute in anexa la contract.
    (2) Scopul si obiectivele contractului:
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    CAP. 3
    Durata contractului

    Art. 2
    Contractul intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si este valabil pana la data de .................

    CAP. 4
    Obligatiile partilor

    Art. 3
    Structura sportiva are urmatoarele obligatii:
    3.1. sa utilizeze suma prevazuta la art. 1 exclusiv pentru finantarea cheltuielilor privind programul/programele ......................... potrivit destinatiei stabilite prin contract si in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
    3.2. sa realizeze actiunea/actiunile, activitatea/activitatile prevazute la art. 1;
    3.3. sa intocmeasca si sa transmita decontul de cheltuieli in termen de 15 zile de la finalizarea actiunii/activitatii sau actiunilor/activitatilor, dupa caz;
    3.4. sa transmita un raport cu privire la realizarea obiectivelor prevazute in contract o data cu decontul;
    3.5. sa permita utilizarea, in scop necomercial, de catre institutia finantatoare a imaginii de grup sau individuale, statica sau in miscare, a sportivilor care participa la actiunile finantate;
    3.6. sa respecte procedurile de avizare si autorizare prevazute de lege.
    Art. 4
    Institutia are urmatoarele obligatii:
    4.1. sa vireze suma prevazuta la art. 1 astfel:
    - 30% in avans, in conditiile legii, in termen de ........................;
    - 70% dupa terminarea actiunii si numai in baza documentelor justificative legal intocmite.
    In situatia in care programul finantat are o durata mai mare de 30 de zile, se pot realiza decontari partiale in baza documentelor justificative legal intocmite;
    4.2. sa supravegheze si sa controleze modul de utilizare a sumelor mentionate la art. 1;
    4.3. sa dispuna diminuarea valorii contractului in cazul nerealizarii obiectivelor.
    Art. 5
    Institutia poate sista virarea sumei prevazute la art. 1, in situatia in care nu se respecta prevederile art. 3.

    CAP. 5
    Raspunderea contractuala

    Art. 6
    (1) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin contract, partea in culpa raspunde in conditiile legii.
    (2) In cazul nedepunerii decontului de cheltuieli in termenul stabilit potrivit prezentului contract, se percep penalitati de intarziere in cuantumul prevazut de lege.
    Art. 7
    Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii.

    CAP. 6
    Litigii

    Art. 8
    Divergentele care pot aparea intre parti pe parcursul derularii contractului vor face obiectul unei concilieri pe cale amiabila. In situatia in care aceasta nu s-a realizat, partea nemultumita se poate adresa instantei de judecata competente, in conditiile legii.

    CAP. 7
    Dispozitii finale

    Art. 9
    Regimul de gestionare a sumelor si controlul financiar se realizeaza in conditiile legii. Angajarea si decontarea cheltuielilor efectuate in baza prezentului contract se fac potrivit normelor privind finantele publice.
    Art. 10
    Structura sportiva poate modifica, fara acordul prealabil al institutiei, structura cheltuielilor prevazute la art. 1, in limita a +/- 10% din nivelurile aprobate, in conditiile realizarii obiectivelor prevazute in contract.
    Art. 11
    In cazul in care structura sportiva nu respecta prevederile prezentului contract, finantatorul are dreptul de a decide oricand incetarea acestuia si de a solicita restituirea sumelor acordate.
    Art. 12
    Prevederile contractului au putere deplina pentru parti si se constituie in norme cu caracter tehnic, financiar si administrativ.
    Art. 13
    Modificarea clauzelor prezentului contract se poate face numai cu acordul partilor si se consemneaza prin acte aditionale.
    Art. 14
    Cererea de finantare si anexa/anexele fac parte integranta din contract.
    Art. 15
    Prezentul contract se incheie in 3 exemplare, dintre care doua exemplare pentru institutie si un exemplar pentru structura sportiva.

           Institutia finantatoare             Structura sportiva
           ........................         .........................
           (numele si semnatura             (numele si semnatura
           reprezentantilor legali          reprezentantilor legali
           si stampila entitatii)           si stampila entitatii)

    ANEXA 1
    la contractul nr. ........ din .................

                                REPARTIZAREA
          sumei aprobate pe programe si categorii de cheltuieli

________________________________________________________________________________
Nr.        Programul/Categoria de cheltuieli            Suma (lei)   Observatii
crt.
________________________________________________________________________________
  1. Programul "Promovarea sportului de performanta"
     Denumirea actiunii/activitatii .................
     - Bugetul actiunii/activitatii - total, din care:
     .................................................
     .................................................
     .................................................
     (se vor specifica categoriile de cheltuieli)
________________________________________________________________________________
  2. Programul "Sportul pentru toti"
     Denumirea actiunii/activitatii ..................
     - Bugetul actiunii/activitatii - total, din care:
     .................................................
     .................................................
     .................................................
     (se vor specifica categoriile de cheltuieli)
________________________________________________________________________________
  3. Programul "Intretinerea, functionarea,
     dezvoltarea si modernizarea bazei materiale
     sportive"
     Denumirea activitatii ...........................
     - Bugetul activitatii - total, din care:
     .................................................
     .................................................
     .................................................
     (se va detalia pe naturi de cheltuieli)
________________________________________________________________________________
  4. TOTAL (1 + 2 + 3):
________________________________________________________________________________SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 149/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 149 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu