Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 884 din 13 septembrie 2001

pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 578 din 14 septembrie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 96 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Regulamentul de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul tineretului si sportului,
                         Georgiu Gingaras

                         Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
                         Marian Sarbu

                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         p. Ministrul apararii nationale,
                         Sorin Encutescu,
                         secretar de stat

                         p. Ministru de interne,
                         Nicolae Berechet,
                         secretar de stat

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                            REGULAMENT
de punere in aplicare a dispozitiilor Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatorul inteles:
    a) atribuire - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului elibereaza Certificatul de identitate sportiva si acorda numar de identificare structurilor sportive, cu respectarea unor conditii si sub un anumit control;
    b) avizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza constituirea si functionarea unei structuri sportive;
    c) autorizare - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului aproba: participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si regionale; afilierea organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate, precum si organizarea pe teritoriul Romaniei de campionate mondiale, europene si regionale;
    d) inregistrare - consemnare facuta in scop de publicitate in Registrul sportiv, pentru realizarea unei evidente centralizate la nivel national a structurilor sportive;
    e) recunoastere - act administrativ emis de Ministerul Tineretului si Sportului, care atesta calitatea de structura sportiva in raport cu tertii;
    f) revocarea recunoasterii - act administrativ prin care Ministerul Tineretului si Sportului anuleaza recunoasterea emisa anterior;
    g) supravegherea si controlul structurilor sportive - complex de activitati prin care Ministerul Tineretului si Sportului verifica modul de functionare si administrare a structurilor sportive, in conformitate cu statutele, regulamentele si dispozitiile legale in vigoare;
    h) afiliere - ca act juridic reprezinta decizia luata de o federatie sportiva nationala de a admite printre membrii sai o structura sportiva; ca relatie juridica este legatura care uneste o federatie sportiva nationala cu fiecare structura sportiva afiliata;
    i) legitimare - act juridic bilateral intre o structura sportiva si un sportiv, care le confera acestora drepturi si obligatii reciproce;
    j) legitimatie sportiva - document care atesta apartenenta unui sportiv la un club sportiv;
    k) asociatie sportiva - societate civila particulara fara personalitate juridica, pe ramuri de sport, constituita in conditiile Codului civil;
    l) societate comerciala sportiva pe actiuni - club sportiv constituit in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, ale Legii educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, precum si, in completare, ale Codului comercial;
    m) structura sportiva de utilitate publica - structura sportiva care a urmat procedura prevazuta de Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, pentru a fi recunoscuta ca fiind de utilitate publica, precum si structura sportiva care este de utilitate publica in conditiile Legii nr. 69/2000;
    n) sectie pe ramura de sport - subunitate in cadrul unui club sportiv sau unei asociatii sportive fara personalitate juridica;
    o) proba sportiva - ansamblu de exercitii fizice complexe, specializate printr-o tehnica distincta si un profil propriu de efort, care face parte dintr-o ramura de sport, avand reguli de concurs specifice si o performanta de un anumit gen, evaluata dupa un anumit cod si printr-un sistem de unitati de masura propriu;
    p) proba olimpica - proba sportiva inclusa in programul fiecarei editii a Jocurilor Olimpice;
    r) ramura de sport - ansamblul exercitiilor fizice sportive si/sau probelor sportive, validate in timp, care se realizeaza in concurs dupa reguli prestabilite si in conditii proprii;
    s) disciplina sportiva - ansamblul ramurilor si/sau probelor sportive ale caror structura motrica, elemente si procedee tehnice, tip de efort, conditii si mod asemanator de reglementare, alcatuire si evaluare - concursuri pe echipe/individuale -, pe acelasi aparat, cu acelasi obiect de intrecere, cu aceeasi durata, pe acelasi spatiu de joc, se constituie intr-un sistem unitar de pregatire si competitie.

    CAP. 2
    Educatia fizica si sportul scolar, universitar si militar

    Art. 2
    Educatia fizica este cuprinsa in trunchiul comun al planurilor de invatamant. Numarul orelor va fi stabilit de comun acord de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Tineretului si Sportului, diferentiat pe cicluri scolare, dupa cum urmeaza:
    a) la invatamantul prescolar, zilnic, cate o activitate psihomotrica;
    b) la invatamantul preuniversitar, 3 ore de educatie fizica, saptamanal, in trunchiul comun, pentru fiecare clasa.
    Art. 3
    Educatia fizica in universitati este disciplina de invatamant cu frecventa saptamanala prevazuta in planurile de invatamant peste numarul de ore alocat pe profiluri, pe parcursul a 4 semestre, optional pe ramura de sport sau grupe sportive.
    Art. 4
    Unitatile de invatamant cu program sau profil sportiv, precum si palatele si cluburile copiilor se pot afilia la federatiile sportive nationale, sub conditia indeplinirii cumulative a urmatoarelor cerinte:
    a) existenta actului de dispozitie privind infiintarea persoanei juridice de drept public;
    b) existenta actului de dispozitie care sa stabileasca pe langa activitatea de invatamant si activitati de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional national.
    Art. 5
    (1) In aplicarea prezentului regulament institutiile sistemului de aparare, ordine publica, siguranta nationala si cele aflate in reteaua invatamantului de stat pot emite ordine si instructiuni cu caracter sportiv in domeniul de activitate propriu, cu consultarea Ministerului Tineretului si Sportului.
    (2) Institutiile mentionate la alin. (1) pot incheia protocoale si conventii cu structurile sportive nationale de profil, precum si cu cele internationale de specialitate.

    CAP. 3
    Organizarea Registrului sportiv

    Art. 6
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza Registrul sportiv, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1.
    (2) Registrul sportiv este public.
    (3) Structurile sportive sunt supuse inregistrarii in Registrul sportiv.
    (4) Ca urmare a inregistrarii in Registrul sportiv, structurile sportive primesc numar de identificare si Certificat de identitate sportiva, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2.
    (5) Ministerul Tineretului si Sportului poate elibera, la solicitarea si pe cheltuiala persoanei care a facut cererea, copii certificate de pe inregistrarea sau mentiunile facute, precum si certificatele constatatoare referitoare la un anumit act sau fapt inscris ori mentionat in Registrul sportiv.
    Art. 7
    (1) Registrul sportiv este compus din doua subregistre - subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica si subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica.
    (2) Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica se tine la Ministerul Tineretului si Sportului si cuprinde 6 parti:
    a) partea I - A, destinata inregistrarii cluburilor sportive, este structurata in 3 sectiuni:
    - sectiunea A1: cluburi sportive persoane juridice de drept public;
    - sectiunea A2: cluburi sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ;
    - sectiunea A3: cluburi sportive societati comerciale sportive pe actiuni.
    b) partea a II-a - B, destinata inregistrarii asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport;
    c) partea a III-a - C, destinata inregistrarii federatiilor sportive nationale;
    d) partea a IV-a - D, destinata inregistrarii ligilor profesioniste;
    e) partea a V-a - E, destinata inregistrarii organizatiilor sportive nationale si Comitetului Olimpic Roman;
    f) partea a VI-a - F, destinata centralizarii datelor structurilor sportive fara personalitate juridica inregistrate, din subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica, de la directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti.
    (3) Subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica cuprinde evidenta asociatiilor sportive fara personalitate juridica. El se tine de directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti si se centralizeaza, numeric si nominal, de Ministerul Tineretului si Sportului.
    (4) Fiecare dintre structurile sportive se inregistreaza in partea corespunzatoare a Registrului sportiv si poarta un numar de identificare.
    (5) In fiecare an se deschide un nou Registru sportiv.
    (6) Toate mentiunile ulterioare cu privire la o structura sportiva inregistrata in Registrul sportiv se opereaza sub acelasi numar.
    Art. 8
    Inregistrarea in Registrul sportiv se face pe baza cererii, semnata si stampilata, formulata de reprezentantul legal al fiecarei structuri sportive.
    Art. 9
    Cererea de inregistrare in Registrul sportiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3, urmatoarele:
    a) pentru persoanele juridice fara scop lucrativ:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociaza;
    - denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
    - precizarea patrimoniului initial;
    - numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
    - numarul si data emiterii Certificatului de inscriere in Registrul national;
    - hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care a dobandit personalitate juridica, sau incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
    b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociaza;
    - denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
    - precizarea capitalului social initial;
    - numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
    - numarul si data emiterii Certificatului de inmatriculare in Registrul comertului;
    c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociaza;
    - denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
    - precizarea aporturilor;
    - precizarea ramurilor de sport practicate;
    - numarul si data autentificarii contractului de societate;
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - denumirea si sediul structurii sportive, telefon, fax;
    - numarul si data actului de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale, in baza caruia functioneaza.
    Art. 10
    La cerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii:
    a) pentru persoanele juridice fara scop lucrativ:
    - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice sau de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
    - actul constitutiv si statutul, autentificate;
    - dovada sediului;
    - dovada patrimoniului initial;
    - copie legalizata de pe Certificatul de inscriere in Registrul national;
    b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
    - actul constitutiv si statutul, autentificate;
    - dovada sediului;
    - dovada capitalului social;
    - copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului;
    c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
    - contractul de societate civila autentificat;
    - actele doveditoare ale sediului si aporturilor;
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
    - actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale in baza caruia functioneaza;
    - dovada sediului.
    Art. 11
    Dupa depunerea, analizarea cererii si inscrierea in Registrul sportiv structura sportiva primeste numar de identificare si Certificatul de identitate sportiva, in conditiile legii.
    Art. 12
    (1) In termen de 15 zile de la producerea modificarilor aduse statutului si actului constitutiv/contractului de societate/actului de dispozitie, structura sportiva este obligata sa solicite inregistrarea lor in Registrul sportiv.
    (2) Cererea pentru inregistrarea modificarilor aduse actului constitutiv si statutului/contractului de societate, cuprinde in mod corespunzator mentiunile prevazute la art. 9, conform modelului prevazut in anexa nr. 4.
    (3) La cerere se anexeaza in afara inscrisurilor prevazute la art. 10, sub sanctiunea nulitatii, si urmatoarele acte:
    a) pentru persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ:
    - hotararea autentificata a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;
    - actul aditional autentificat;
    - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila, prin care s-a dispus modificarea, sau de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
    b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
    - hotararea autentificata a organului de conducere prin care s-a dispus modificarea actelor de constituire;
    - actul aditional autentificat;
    c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
    - actul aditional autentificat;
    - alte acte;
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
    - actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale care a decis modificarea.
    Art. 13
    Cluburile sportive notifica Ministerului Tineretului si Sportului in termen de 30 de zile orice modificare intervenita in practicarea ramurilor de sport prevazute in actul constitutiv si in statut, in vederea operarii modificarilor in Registrul sportiv.
    Art. 14
    Prevederile art. 13 se aplica in mod corespunzator si asociatiilor sportive societati civile particulare.
    Art. 15
    Nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 13 conduce la suspendarea temporara a Certificatului de identitate sportiva sau la radierea din Registrul sportiv a structurii sportive respective, in conditiile legii.

    CAP. 4
    Procedura avizarii constituirii structurilor sportive

    Art. 16
    Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza constituirea structurilor sportive.
    Art. 17
    Cererea pentru acordarea avizului va cuprinde, conform modelului prevazut in anexa nr. 5, sub sanctiunea nulitatii:
    a) pentru persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice sau juridice care se asociaza;
    - denumirea si sediul structurii sportive;
    - precizarea patrimoniului initial;
    - numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
    b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul persoanelor fizice si/sau juridice care se asociaza;
    - denumirea si sediul structurii sportive;
    - precizarea capitalului social initial;
    - numarul si data autentificarii actului constitutiv si ale statutului;
    - numarul Certificatului de inmatriculare la Registrul comertului;
    c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul asociatilor;
    - denumirea si sediul structurii sportive;
    - precizarea aporturilor;
    - precizarea ramurilor de sport practicate;
    - numarul si data autentificarii contractului de societate;
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
    - numele si domiciliul persoanelor imputernicite;
    - numele/denumirea si domiciliul/sediul membrilor;
    - denumirea si sediul structurii sportive;
    - precizarea ramurii/ramurilor de sport practicate.
    Art. 18
    La cerere se anexeaza, sub sanctiunea nulitatii:
    a) pentru persoanele juridice de drept privat fara scop lucrativ:
    - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de dobandire a personalitatii juridice sau de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
    - copie legalizata de pe actul constitutiv si de pe statut;
    - actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
    b) pentru societatile comerciale sportive pe actiuni:
    - copie legalizata de pe actul constitutiv si de pe statut;
    - actele doveditoare ale sediului si capitalului social initial;
    - copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare la Registrul comertului;
    c) pentru asociatiile sportive societati civile particulare:
    - copie legalizata de pe contractul de societate;
    - actele doveditoare ale sediului/aporturilor;
    d) pentru cluburile sportive persoane juridice de drept public:
    - actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale in baza caruia functioneaza;
    - actul de dispozitie care stabileste pe langa activitatea de invatamant si activitati de selectie, pregatire si participare la sistemul competitional national;
    - dovada sediului.

    CAP. 5
    Avizarea si autorizarea afilierii federatiilor sportive nationale si a tuturor organizatiilor cu profil sportiv la federatiile sportive internationale, la forurile europene si mondiale si la alte foruri sportive de specialitate. Procedura autorizarii desfasurarii pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale si a participarii reprezentativelor nationale la campionatele mondiale europene si regionale organizate in strainatate

    Art. 19
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului avizeaza afilierea federatiilor sportive nationale la federatiile sportive internationale si la alte foruri europene sau mondiale si autorizeaza afilierea tuturor organizatiilor cu profil sportiv la forurile internationale de specialitate, in baza urmatoarelor acte:
    a) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila privind dobandirea personalitatii juridice sau de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor;
    b) actul constitutiv si statutul, autentificate;
    c) statutul forului international de specialitate, in traducere legalizata;
    d) angajamentul solicitantului, conform caruia cheltuielile care decurg din calitatea de membru afiliat vor fi suportate din surse financiare proprii.
    (2) Conditiile avizarii sau autorizarii afilierii prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    Art. 20
    Ministerul Tineretului si Sportului autorizeaza participarea reprezentativelor nationale la campionatele mondiale, europene si regionale in baza cererii scrise a federatiei sportive nationale, care va cuprinde:
    a) locul si data desfasurarii actiunii;
    b) obiectivele de performanta;
    c) componenta nominala si calitatea oficiala a fiecarui membru in delegatie.
    Art. 21
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului autorizeaza desfasurarea pe teritoriul Romaniei a campionatelor mondiale, europene si regionale, in urmatoarele conditii:
    a) angajarea de negocieri cu organismele sportive internationale privind acceptarea candidaturii federatiilor sportive nationale de organizare in Romania a unor competitii sportive oficiale - campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobarea prealabila a Ministerului Tineretului si Sportului;
    b) aprobarea pentru depunerea candidaturii unei federatii sportive nationale de a organiza in Romania campionate mondiale, europene si regionale se acorda cu respectarea urmatoarelor cerinte:
    - prezentarea devizului de cheltuieli si precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;
    - prezentarea angajamentului scris al detinatorului bazei sportive in cadrul careia urmeaza sa se desfasoare competitia, care sa confirme asigurarea tuturor conditiilor necesare;
    - prezentarea programului de masuri privind organizarea si desfasurarea competitiei.
    (2) Dupa acordarea dreptului de organizare in Romania a competitiei sportive oficiale de catre organismul international federatia sportiva nationala actioneaza in scopul pregatirii, organizarii si desfasurarii competitiei in cele mai bune conditii.
    (3) La incheierea competitiei federatia sportiva nationala inainteaza Ministerului Tineretului si Sportului un raport complet cu privire la desfasurarea acesteia.

    CAP. 6
    Procedura revocarii recunoasterii functionarii structurilor sportive

    Art. 22
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului revoca recunoasterea functionarii structurilor sportive in urmatoarele cazuri:
    a) scopul sau obiectul de activitate al structurii sportive a devenit ilicit, contrar bunelor moravuri, ordinii publice si sigurantei nationale;
    b) structura sportiva, fara a fi autorizata, urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit si pe care l-a declarat;
    c) deciziile adunarii generale sunt luate cu incalcarea dispozitiilor actelor constitutive si ale legii;
    d) alte cazuri, in conditiile legii.
    (2) Revocarea recunoasterii functionarii unei structuri sportive opereaza de drept in cazul dizolvarii si lichidarii acesteia.
    Art. 23
    Actul administrativ de revocare a recunoasterii functionarii unei structuri sportive se comunica de catre Ministerul Tineretului si Sportului instantei judecatoresti din circumscriptia in care isi are sediul respectiva structura sportiva, precum si Ministerul Justitiei, dupa caz.

    CAP. 7
    Dispozitii speciale referitoare la federatiile sportive nationale; recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sport in Romania; procedura afilierii unui club sau a unei asociatii judetene la o federatie sportiva nationala

    Art. 24
    (1) Denumirea federatiilor sportive nationale este "Federatia Romana de - ramura de sport - ", cu exceptia cazurilor prevazute de Legea nr. 69/2000.
    (2) Utilizarea denumirii "Federatia Romana de - ramura de sport -" pentru orice federatie sportiva nationala se autorizeaza de catre Ministerul Tineretului si Sportului in cadrul procesului de avizare si/sau recunoastere, sub sanctiunea nulitatii absolute.
    Art. 25
    (1) In vederea dobandirii personalitatii juridice, precum si in cadrul procedurii de reorganizare se vor depune la Ministerul Tineretului si Sportului actul constitutiv si statutul federatiei sportive nationale, in forma autentica, precum si actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
    (2) Actul constitutiv va cuprinde in mod obligatoriu cel putin urmatoarele elemente:
    a) datele de identificare a membrilor, respectiv denumirea, sediul si dovada personalitatii juridice ale cluburilor sportive si ale asociatiilor judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport ce compun federatia sportiva nationala;
    b) exprimarea prin acte doveditoare a vointei de asociere si a scopului propus;
    c) denumirea federatiei sportive nationale;
    d) sediul federatiei sportive nationale;
    e) durata de functionare a federatiei sportive nationale;
    f) patrimoniul federatiei sportive nationale;
    g) componenta nominala a organelor de conducere, administrare si control ale federatiei sportive nationale;
    h) persoana sau persoanele imputernicita/imputernicite sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice.
    (3) Statutul va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
    a) dispozitii generale;
    b) denumirea federatiei sportive nationale;
    c) statutul juridic;
    d) insemnele;
    e) sediul;
    f) patrimoniul;
    g) scopul si mijloacele de actiune;
    h) conditiile pentru afiliere: cererea de afiliere, consecintele afilierii, reafilierii, excluderii, radierii;
    i) membrii federatiei sportive nationale; drepturi si obligatii; modul de dobandire si de pierdere a calitatii de membru;
    j) organele de conducere ale federatiei sportive nationale:
    - adunarea generala - convocare, atributii: adunarea generala ordinara, adunarea generala extraordinara, alegeri;
    - birou federal sau comitet federal ori alta denumire, in conformitate cu statutul federatiei;
    - organism de administrare: componenta, atributii, competente;
    k) organe de control financiar intern: atributii, competente;
    l) comisiile si colegiile centrale: componenta, atributii, competente;
    m) asociatiile judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport: organizare, structura, atributii, competente;
    n) mijloacele financiare;
    o) statutul disciplinar;
    p) organizarea activitatii profesioniste, dupa caz;
    r) dizolvarea;
    s) dispozitii finale.
    (4) Statutul federatiei sportive nationale se elaboreaza in conformitate cu prevederile statutului federatiei internationale pe ramura de sport corespondente.
    Art. 26
    (1) Statutul unui club sportiv persoana juridica de drept privat fara scop lucrativ cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele elemente:
    a) denumirea;
    b) sediul;
    c) patrimoniul;
    d) insemnele si culorile;
    e) obiectul de activitate, cu nominalizarea expresa a sectiilor pe ramura de sport;
    f) cerintele si procedura de dobandire si de pierdere a calitatii de membru; drepturile si indatoririle membrilor;
    g) organele de conducere, administrare si control si atributiile lor;
    h) regimul de disciplina pentru membrii clubului: recompense si sanctiuni, conditiile de acordare a acestora.
    (2) Actul de dispozitie al organului administratiei publice centrale sau locale prin care s-a infiintat ori s-a organizat un club sportiv, persoana juridica de drept public cuprinde in mod obligatoriu elementele mentionate la alin. (1), cu circumstantierile prevazute de legislatia in vigoare pentru institutiile publice.
    Art. 27
    (1) Recunoasterea oficiala a practicarii unei ramuri de sport in Romania se face de catre Ministerul Tineretului si Sportului la solicitarea practicantilor acesteia.
    (2) Cererea de recunoastere oficiala se adreseaza Ministerului Tineretului si Sportului si cuprinde urmatoarele date:
    a) numarul de practicanti la nivel local si national;
    b) regulamentele de competitie;
    c) tipurile de instalatii, materiale si echipamente utilizate;
    d) informatii sintetice despre practicarea ramurii de sport respective pe plan international;
    e) statutul si regulamentele organizatiei internationale a ramurii de sport, daca acestea exista;
    f) orice alte materiale documentare considerate elocvente pentru sustinerea cererii.
    (3) Analiza si verificarea documentatiei care insoteste cererea de recunoastere oficiala se efectueaza de catre comisia numita prin ordin al ministrului tineretului si sportului.
    (4) Raportul comisiei, intocmit in baza cererii de recunoastere, a documentatiei anexate si in urma vizionarii a minimum 3 demonstratii, va contine concluzii privind caracteristicile sportului respectiv, valentele sale sociale si instructiv-educative, precum si necesitatea recunoasterii oficiale.
    (5) In baza raportului favorabil al comisiei Ministerul Tineretului si Sportului recunoaste oficial, prin ordin al ministrului, practicarea ramurii de sport respective in Romania.
    (6) In baza recunoasterii oficiale practicantii ramurii de sport se pot constitui in asociatii judetene si a municipiului Bucuresti, pe ramuri de sport, cluburi sportive, federatie sportiva nationala, si pot participa la intreceri demonstrative si competitii, potrivit legii.
    Art. 28
    Conditiile necesare pentru infiintarea unei federatii sportive nationale sunt:
    a) activitatea ramurii de sport se desfasoara in minimum 5 judete;
    b) la data constituirii sa existe minimum 10 cluburi sportive care sa aiba minimum 200 de membri practicanti;
    c) activitatea in ramura de sport recunoscuta oficial sa se desfasoare in mod organizat de cel putin 3 ani de la recunoasterea oficiala a practicarii ramurii de sport in Romania.
    Art. 29
    (1) Federatiile sportive nationale stabilesc prin statut si prin regulamentul de organizare si functionare conditiile de afiliere.
    (2) Afilierea unui club sportiv si/sau a unei asociatii judetene si a municipiului Bucuresti pe ramuri de sport se face pe baza de cerere-tip emisa de fiecare federatie sportiva nationala.
    (3) Cererea contine, sub sanctiunea nulitatii:
    a) numarul de identificare;
    b) Certificatul de identitate sportiva - numarul si data emiterii;
    c) denumirea structurii sportive;
    d) sediul - judetul, localitatea, adresa, telefon, fax, e-mail;
    e) organele de conducere si de administrare;
    f) culorile clubului;
    g) data, semnatura si stampila.
    (4) La cerere se anexeaza urmatoarele inscrisuri doveditoare:
    a) actul constituirii si statutul, autentificate;
    b) copie de pe hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila de acordare a personalitatii juridice, de pe incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor, in cazul structurilor sportive cu personalitate juridica;
    c) copie legalizata de pe Certificatul de identitate sportiva;
    d) copie legalizata de pe Certificatul de inscriere in Registrul national al persoanelor juridice, in cazul structurilor sportive persoane juridice fara scop patrimonial;
    e) copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul societatilor comerciale sportive pe actiuni;
    f) dovada sediului;
    g) dovada patrimoniului.
    Art. 30
    In situatia indeplinirii conditiilor statutare, organul de administrare si conducere a federatiei sportive nationale hotaraste afilierea provizorie pe care o supune spre ratificare primei adunari generale, care decide afilierea definitiva.
    Art. 31
    Afilierea unitatilor de invatamant cu program sau profil sportiv, precum si a palatelor si cluburilor copiilor se face in conditiile art. 4 si 29.
    Art. 32
    In vederea afilierii cluburile sportive persoane juridice de drept public vor anexa la cerere, in afara celor prevazute la art. 29 alin. (3), si urmatoarele inscrisuri doveditoare:
    a) actul de dispozitie prin care au fost infiintate si/sau organizate;
    b) actul de dispozitie prin care se aproba regulamentul de organizare si functionare;
    c) dovada sediului;
    d) dovada patrimoniului.

    CAP. 8
    Supravegherea si controlul

    Art. 33
    Ministerul Tineretului si Sportului exercita supravegherea si controlul asupra structurilor sportive persoane juridice de drept public sau privat.
    Art. 34
    Supravegherea si controlul structurilor sportive de drept public se realizeaza in colaborare cu organele administratiei publice centrale sau locale in subordinea carora se afla.
    Art. 35
    Ministerul Tineretului si Sportului numeste delegati in cadrul structurilor sportive persoane juridice de drept privat de utilitate publica cu care a incheiat contracte de finantare pe baza de programe.
    Art. 36
    (1) Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului are dreptul de a suspenda executarea hotararilor organului de conducere care contravin actelor de constituire si statutelor, contractelor incheiate cu ministerul, legilor, ordinii publice si sigurantei nationale.
    (2) Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului participa cu vot consultativ la sedintele organelor de conducere si administrare.
    (3) Delegatul Ministerului Tineretului si Sportului intocmeste un proces-verbal care se comunica organelor de conducere ale persoanei juridice controlate.
    Art. 37
    Organele de conducere si administrare sunt obligate sa repuna in discutie problemele care fac obiectul hotararii de suspendare. In caz de refuz din partea organelor de conducere si administrare delegatul Ministerului Tineretului si Sportului va aduce cazul la cunostinta ministrului tineretului si sportului, care decide in conditiile legii.
    Art. 38
    In raport cu structurile sportive prezentate la art. 35, delegatul Ministerului Tineretului si Sportului poate exercita si alte atributii, in baza mandatului stabilit prin ordin al ministrului tineretului si sportului.

    CAP. 9
    Ocupatii complementare in activitatea de educatie fizica si sport

    Art. 39
    (1) In activitatea de educatie fizica si sport se exercita urmatoarele ocupatii complementare:
    Grupa 1 de profesii:
    - presedintele Comitetului Olimpic Roman;
    - director tehnic al lotului sportiv;
    - antrenor al federatiei sportive;
    - presedinte al federatiei sportive;
    - presedinte al clubului sportiv;
    - director al complexului sportiv, clubului sportiv;
    - secretar general al federatiei sportive;
    - secretar general al Comitetului Olimpic Roman.
    Grupa 2 de profesii: specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice
    - consilier sportiv;
    - kinetoterapeut;
    - fizioterapeut;
    - biochimist;
    - medic de specialitate;
    - medic veterinar;
    - farmacist;
    - profesor de cultura fizica medicala;
    - jurisconsult;
    - documentarist;
    - economist;
    - traducator;
    - translator;
    - psiholog;
    - fotoreporter;
    - redactor;
    - reporter;
    - ziarist;
    - desenator artistic;
    - grafician;
    - acompaniator;
    - corepetitor;
    - coregraf.
    Grupa 3 de profesii: tehnicieni, maistri si profesiuni asociate
    - laborant chimist;
    - maistru mecanic;
    - operator calculator electronic si retele;
    - operator imagine;
    - fotograf;
    - laborant foto;
    - operator imagine;
    - asistent medical generalist;
    - igienist;
    - dietetician;
    - instructor educatie fizica;
    - maseur;
    - asistent veterinar;
    - tehnician veterinar;
    - laborant farmacie;
    - sora medicala;
    - impresar sportiv;
    - contabil;
    - antrenor;
    - secretar de federatie;
    - sportiv profesionist;
    - instructor sportiv;
    - monitor schi;
    - arbitru, judecator sportiv;
    - cronometror;
    - animator sportiv;
    - antrenor coordonator;
    - oficial sportiv acreditat;
    - preparator fizic.
    Grupa 5 de profesii: lucratori operativi in servicii, comert si asimilati
    - cabanier;
    - bucatar;
    - organizator de prestari de servicii;
    - salvator.
    Grupa 6 de profesii: personal specializat in agricultura si pescuit
    - antrenor de cabaline;
    - crescator-ingrijitor de cabaline.
    Grupa 7 de profesii: mestesugari si lucratori calificati in meserii de tip artizanal, de reglare si intretinere a masinilor si instalatiilor
    - potcovar;
    - electrician de intretinere si reparatii;
    - armurier;
    - marangoz calafatuitor;
    - marangoz cala-tachelagiu.
    Grupa 8 de profesii: operatori de instalatii, masini si ansambluri de masini
    - operator la confectionarea industriala a articolelor de sport si proteze;
    - electronist;
    - asamblor articole de sport;
    - sofer;
    - conducator salupa;
    - timonier.
    Grupa 9 de profesii: muncitori necalificati
    - ingrijitor animale;
    - lucrator la amenajarea terenurilor sportive (amenajator baza sportiva).
    (2) In activitatea de educatie fizica si sport, pe langa profesiunile si ocupatiile enumerate mai sus, pot fi exercitate si alte ocupatii prevazute de legislatia in vigoare.

    CAP. 10
    Protectia sociala a sportivilor de performanta

    Art. 40
    Confirmarea dreptului la renta viagera se face de Ministerul Tineretului si Sportului dupa urmatoarea procedura:
    1. Persoana care solicita renta viagera depune o cerere la registratura Ministerului Tineretului si Sportului, al carei model este prezentat in anexa nr. 6.
    2. Ministerul Tineretului si Sportului transmite cererea federatiei sportive nationale care, in termen de 3 zile, atesta:
    - retragerea din activitatea competitionala a solicitantului;
    - performantele realizate pentru care se solicita renta viagera.
    3. Cererea, insotita de nota federatiei sportive nationale, se inainteaza Comitetului Olimpic Roman care, in termen de 3 zile, atesta ca performanta a fost obtinuta intr-o proba olimpica.
    Art. 41
    Sportivul de performanta care beneficiaza de renta viagera este obligat sa comunice in scris, in termen de 30 de zile, Ministerului Tineretului si Sportului revenirea in activitatea competitionala oficiala ca sportiv activ.
    Art. 42
    Nerespectarea prevederilor art. 41 obliga persoana in cauza sa restituie Ministerului Tineretului si Sportului sumele incasate necuvenit.
    Art. 43
    De realitatea si exactitatea datelor cuprinse in cerere si in notele prevazute la art. 40 raspund, in conditiile legii: petentul, federatia sportiva nationala si Comitetul Olimpic Roman.

    CAP. 11
    Incasarea si gestionarea surselor pentru finantarea activitatii sportive a Ministerului Tineretului si Sportului si a directiilor pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti

    Art. 44
    Sursele pentru finantarea activitatii sportive a Ministerului Tineretului si Sportului sunt urmatoarele:
    a) alocatii de la buget, stabilite de administratia publica centrala si locala;
    b) venituri provenite din incasarile Companiei Nationale "Loteria Romana", stabilite potrivit legii;
    c) 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigari si bauturi alcoolice;
    d) donatii si sponsorizari;
    e) alte venituri, in conditiile legii;
    f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
    Art. 45
    Sumele prevazute la art. 44 lit. b), c) si e) se vireaza in contul Ministerului Tineretului si Sportului 50.03 "Disponibil din mijloace extrabugetare ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti. Donatiile si sponsorizarile de care beneficiaza Ministerul Tineretului si Sportului se vireaza in contul 50.07 "Disponibil din donatii", deschis la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    Art. 46
    (1) Persoanele fizice si juridice care, potrivit dispozitiilor legale, datoreaza bugetului de stat taxe si accize, aplicate la nivel national, pentru tigari si bauturi alcoolice, au obligatia sa vireze, lunar, cota de 1% din valoarea acestora, in contul Ministerului Tineretului si Sportului, prevazut la art. 45, pana la data de 25 a lunii urmatoare, o data cu virarea taxelor si accizelor la bugetul de stat. In situatia in care plata se efectueaza in numerar, sumele datorate se depun la casieria Ministerului Tineretului si Sportului.
    (2) Neplata in termen a cotei de 1% din taxele si accizele aplicate la nivel national pentru tigari si bauturi alcoolice genereaza majorari de intarziere stabilite, potrivit legii, de organele fiscale in a caror raza teritoriala isi au sediul platitorii de taxe si accize.
    (3) Sumele rezultate din calculul majorarilor de intarziere se vireaza la bugetul de stat.
    Art. 47
    Pentru realizarea obiectului de activitate al Comitetului Olimpic Roman, Ministerul Tineretului si Sportului vireaza lunar, pana la data de 5 a lunii urmatoare celei in care s-au incasat, o patrime din sumele incasate potrivit art. 46 alin. (1).
    Art. 48
    Veniturile repartizate activitatii sportive derulate la nivelul Ministerului Tineretului si Sportului se gestioneaza pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, aprobat de ordonatorul principal de credite, in conditiile prevazute de normele privind finantele publice.
    Art. 49
    (1) Pentru finantarea activitatilor sportive de interes local si judetean, directiile pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, isi asigura sursele din:
    a) alocatii de la bugetul de stat, repartizate de Ministerul Tineretului si Sportului, si alocatii de la bugetele locale, stabilite de administratia publica locala;
    b) 30% din impozitele pe spectacolele sportive desfasurate pe teritoriul judetului respectiv;
    c) 15% din valoarea de piata a bazelor sportive dezafectate sau carora li s-a schimbat destinatia, aflate in proprietatea structurilor sportive de drept privat de pe teritoriul judetului respectiv;
    d) donatii si sponsorizari;
    e) alte venituri, in conditiile legii;
    f) sume ramase din exercitiul financiar precedent.
    (2) Sursele prevazute la lit. b) - e), precum si alocatiile de la bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, se vireaza in contul 50.09 "Disponibil al institutiilor subventionate de la bugetul de stat", deschis pe seama directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreriile municipale.
    (3) Excedentul bugetelor directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, servicii publice descentralizate, se regularizeaza la finele anului bugetar cu bugetul de stat sau bugetele locale, in mod proportional, in limita subventiilor primite de la acestea.
    Art. 50
    (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care organizeaza, cu plata, spectacole sportive au obligatia sa plateasca o cota de 30% din impozitul pe spectacole calculat potrivit dispozitiilor legale asupra incasarilor din vanzarea biletelor de intrare si a abonamentelor, mai putin valoarea timbrelor instituite potrivit legii.
    (2) Cota de 30% din impozitul pe spectacole sportive se plateste lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare. Plata se poate efectua prin virament in contul 50.09 deschis pe seama directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la trezoreriile statului sau in numerar, prin casieriile directiilor respective.
    (3) Pentru nevirarea la termenul stabilit a cotei de 30% din impozitul pe spectacole sportive se calculeaza de catre organele fiscale majorari de intarziere in cuantumurile stabilite, potrivit legii, pentru impozitele si taxele datorate bugetului de stat.
    (4) Platitorii de impozit pe spectacole sportive au obligatia de a depune lunar, pana la data de 15 inclusiv, a lunii urmatoare, la directia pentru tineret si sport judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala au loc spectacolele sportive, o copie de pe decontul de impunere si copia de pe documentul prin care s-a efectuat plata.
    Art. 51
    Veniturile repartizate activitatii sportive derulate la nivelul directiilor pentru tineret si sport judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se gestioneaza pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli, aprobate de ordonatorul principal de credite, in conditiile prevazute de normele privind finantele publice.
    Art. 52
    Controlul asupra respectarii prevederilor legale cu privire la impozitul pe spectacole, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac in conditiile dispozitiilor legale in materie.

    CAP. 12
    Dispozitii finale

    Art. 53
    (1) Sumele de la bugetul de stat si de la bugetele locale destinate finantarii programelor sportive de utilitate publica ale structurilor sportive de drept privat sunt aprobate prin legea bugetara anuala si bugetele locale si sunt prevazute distinct in bugetul autoritatilor administratiei publice centrale sau locale, dupa caz, la titlul "Transferuri".
    (2) In cazul in care legea anuala a bugetului de stat si bugetele locale nu au fost aprobate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, finantarea programelor sportive de utilitate publica ale structurilor sportive de drept privat, pana la aprobarea bugetului de stat si a bugetelor locale, se realizeaza, pe baza de contract, in limita creditelor bugetare repartizate ordonatorilor principali de credite, conform legii.
    Art. 54
    (1) Prin ordin al ministrului tineretului si sportului se aproba programele sportive de utilitate publica, contractul-cadru, criteriile si conditiile de finantare a structurilor sportive de drept privat.
    (2) Numarul de posturi ce se poate finanta de la bugetul de stat pentru federatiile sportive nationale, in cadrul programelor sportive de utilitate publica, este prevazut in contractele incheiate intre acestea si Ministerul Tineretului si Sportului.
    Art. 55
    (1) Propunerea federatiei sportive nationale privind conditiile de practicare a profesionismului in ramura de sport respectiva se face in conformitate cu statutul si regulamentele federatiei internationale la care aceasta este afiliata si vizeaza, dupa caz:
    a) cerintele obtinerii licentei de sportiv profesionist;
    b) cerintele obtinerii licentei de club profesionist;
    c) modul de organizare a competitiei profesioniste.
    (2) Sportul profesionist poate fi practicat in cluburi sportive, indiferent de forma lor de organizare, cu respectarea prevederilor statutare ale federatiilor sportive nationale in acest domeniu.
    Art. 56
    Cluburile sportive existente se pot transforma in societati comerciale sportive pe actiuni in baza hotararii adunarii generale, cu avizul federatiei sportive nationale si cu respectarea dispozitiilor legale in materie.
    Art. 57
    (1) Ligile profesioniste sunt persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ, autonome.
    (2) Statutele si regulamentele ligilor profesioniste se aproba de adunarile generale si se avizeaza in mod obligatoriu de federatiile sportive nationale si de Ministerul Tineretului si Sportului.
    Art. 58
    (1) Federatiile sportive nationale sunt obligate ca pana la data de 30 ianuarie a fiecarui an sa transmita Ministerului Tineretului si Sportului rapoarte pentru anul precedent, care cuprind, in principal, date referitoare la activitatea sportiva, modul de indeplinire a obiectivelor si de realizare a obligatiilor asumate in contractul incheiat cu ministerul.
    (2) De asemenea, dupa caz, la informatiile mentionate la alin. (1) se vor adauga si date referitoare la:
    a) modificari survenite la statutele si regulamentele organismelor internationale la care sunt afiliate;
    b) activitatea reprezentantilor Romaniei alesi in organismele internationale.
    Art. 59
    (1) Ministerul Tineretului si Sportului si directiile pentru tineret si sport judetene si a municipiului Bucuresti vor asigura inregistrarea si aducerea la zi a evidentei structurilor sportive, pe suport de hartie si electronic.
    (2) Ministerul Tineretului si Sportului va lua masuri pentru dotarea cu mijloacele tehnice necesare informatizarii sistemului de evidenta a structurilor sportive.
    Art. 60
    Ordinele cu caracter normativ emise de ministrul tineretului si sportului in aplicarea prezentului regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 61
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integranta din prezentul regulament.

    ANEXA 1
    la regulament

                         REGISTRUL SPORTIV

    TITLUL I
    Subregistrul structurilor sportive cu personalitate juridica

    PARTEA I - A - CLUBURI SPORTIVE

    SECTIUNEA I A1
    Cluburi sportive persoane juridice de drept public

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti
    3. Numarul si data inscrierii actului de dispozitie prin care s-a infiintat
    4. Denumirea
    5. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    6. Durata de functionare
    7. Patrimoniul initial
    8. Scopul
    9. Obiectivele
    10. Reprezentantul legal
    11. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    12. Mentiuni cu privire la afilierea la o federatie sportiva nationala:
    - denumirea federatiei sportive nationale;
    - sediul federatiei sportive nationale;
    - radierea.
    13. Modificari ale actelor de dispozitie prin care s-a infiintat
    14. Mentiuni cu privire la reorganizare
    15. Alte mentiuni.

    SECTIUNEA a II-a A2
    Cluburi sportive persoane juridice de drept privat fara scop lucrativ

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti
    3. Numarul si data inscrierii in Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
    4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dobandirea personalitatii juridice:
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a personalitatii juridice.
    5. Denumirea
    6. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea:
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    7. Durata de functionare
    8. Patrimoniul initial
    9. Asociatii - membrii
    10. Scopul
    11. Obiectivele
    12. Consiliul director - componenta nominala
    13. Organul de control - componenta nominala
    14. Reprezentantul legal
    15. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    16. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia/federatiile sportiva/sportive nationala/nationale, dupa caz:
    - denumirea federatiei sportive nationale;
    - sediul federatiei sportive nationale;
    - radierea.
    17. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii sportive:
    - denumirea organizatiei sportive;
    - sediul organizatiei sportive;
    - radierea.
    18. Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:
    - recunoasterea: Hotararea Guvernului nr. ../...., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr ..... din ............
    - retragerea: Hotararea Guvernului nr. ..../......, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr ..... din .............
    19. Modificari ale actelor de constituire:
    - numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti;
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii;
    - numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis modificarea;
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis modificarea.
    20. Mentiuni cu privire la reorganizare
    21. Mentiuni cu privire la dizolvare
    22. Alte mentiuni
    23. Data radierii.

    SECTIUNEA a III-a A3
    Cluburi sportive societati comerciale sportive pe actiuni

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul comertului
    3. Numarul si data Monitorului Oficial al Romaniei in care s-a facut publicarea
    4. Denumirea
    5. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    6. Durata de functionare
    7. Capitalul social si structura actionariatului
    8. Actionarii:
    - numele/denumirea;
    - domiciliul/sediul.
    9. Scopul
    10. Obiectivele
    11. Consiliul de administratie - componenta nominala
    12. Organul de control - componenta nominala
    13. Reprezentantul legal
    14. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    15. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva nationala:
    - denumirea federatiei sportive nationale;
    - sediul federatiei sportive nationale;
    - radierea.
    16. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii sportive:
    - denumirea organizatiei sportive;
    - sediul organizatiei sportive;
    - radierea.
    17. Modificari ale actelor de constituire:
    - data inscrierii modificarii in Registrul comertului;
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii.
    18. Mentiuni cu privire la reorganizare
    19. Mentiuni cu privire la dizolvare
    20. Alte mentiuni
    21. Data radierii.

    PARTEA a II-a - B - ASOCIATII SPORTIVE JUDETENE SI ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE RAMURA DE SPORT

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti
    3. Numarul si data inscrierii in Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
    4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dobandirea personalitatii juridice:
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a personalitatii juridice.
    5. Denumirea
    6. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    7. Durata de functionare
    8. Scopul
    9. Obiectivele
    10. Patrimoniul initial
    11. Asociatii - membri
    12. Consiliul director - componenta nominala
    13. Organul de control - componenta nominala
    14. Reprezentantul legal
    15. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    16. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva nationala:
    - denumirea federatiei sportive nationale;
    - sediul federatiei sportive nationale;
    - radierea.
    17. Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:
    - recunoasterea: Hotararea Guvernului nr. ../..., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din ........
    - retragerea: Hotararea Guvernului nr. ../...., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ..... din ......
    18. Modificari ale actelor de constituire:
    - numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti;
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii;
    - numarul dosarului de la instanta judecatoreasca in care s-a admis modificarea;
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis modificarea.
    19. Mentiuni cu privire la reorganizare
    20. Mentiuni cu privire la dizolvare
    21. Alte mentiuni
    22. Data radierii.

    PARTEA a III-a - C - FEDERATII SPORTIVE NATIONALE

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti.
    3. Numarul si data inscrierii in Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei.
    4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dobandirea personalitatii juridice:
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a personalitatii juridice.
    5. Denumirea
    6. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    7. Durata de functionare
    8. Patrimoniul initial
    9. Structurile sportive membre:
    - numele/denumirea;
    - domiciliul/sediul;
    - numarul de identificare;
    - Certificatul de identitate sportiva - numarul si data emiterii.
    10. Scopul
    11. Obiectivele
    12. Consiliul director - componenta nominala
    13. Organul de control - componenta nominala
    14. Reprezentantul legal
    15. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    16. Mentiuni cu privire la afilierea la federatia sportiva internationala:
    - denumirea federatiei sportive internationale;
    - sediul federatiei sportive internationale;
    - radierea.
    17. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii internationale:
    - denumirea organizatiei;
    - sediul organizatiei;
    - radierea.
    18. Mentiuni cu privire la statutul juridic de utilitate publica:
    - Legea nr. ..../...., publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ....
    19. Modificari ale actelor de constituire:
    - numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti;
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii;
    - numarul dosarului de la instanta judecatoreasca in care s-a admis modificarea;
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis modificarea.
    20. Mentiuni cu privire la reorganizare
    21. Mentiuni cu privire la dizolvare
    23. Alte mentiuni
    24. Data radierii.

    PARTEA a IV-a - D - LIGI PROFESIONISTE

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti.
    3. Numarul si data inscrierii in Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
    4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dobandirea personalitatii juridice:
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a personalitatii juridice.
    5. Denumirea
    6. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    7. Durata de functionare
    8. Patrimoniul initial
    9. Asociatii - membrii:
    - numele/denumirea;
    - domiciliul/sediul;
    - numarul de identificare;
    - Certificatul de identitate sportiva - numarul si data emiterii.
    10. Scopul
    11. Obiective
    12. Consiliul director/administratie - componenta nominala
    13. Organul de control - componenta nominala
    14. Reprezentantul legal
    15. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    16. Modificari ale actelor de constituire:
    - numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti;
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii;
    - numarul dosarului de la instanta judecatoreasca in care s-a admis modificarea;
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis modificarea.
    17. Mentiuni cu privire la reorganizare
    18. Mentiuni cu privire la dizolvare
    19. Alte mentiuni
    20. Data radierii.

    PARTEA a V-a - E - ORGANIZATII SPORTIVE NATIONALE SI COMITETUL OLIMPIC ROMAN

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti
    3. Numarul si data inscrierii in Registrul national, tinut la Ministerul Justitiei
    4. Numarul dosarului de la instanta judecatoreasca care a admis dobandirea personalitatii juridice:
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile de acordare a personalitatii juridice.
    5. Denumirea
    6. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    7. Durata de functionare
    8. Patrimoniul initial
    9. Asociatii - membrii:
    - numele/denumirea;
    - domiciliul/sediul;
    - numarul de identificare;
    - Certificatul de identitate sportiva - numarul si data emiterii.
    10. Scopul
    11. Obiectivele
    12. Consiliul director - componenta nominala
    13. Organul de control - componenta nominala
    14. Reprezentantul legal
    15. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    16. Mentiuni cu privire la afilierea la alte organizatii internationale:
    - denumirea organizatiei;
    - sediul organizatiei;
    - radierea.
    17. Modificari ale actelor de constituire:
    - numarul si data inscrierii in Registrul special al persoanelor juridice, tinut la instantele judecatoresti;
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii;
    - numarul dosarului de la instanta judecatoreasca in care s-a admis modificarea;
    - numarul si data hotararii judecatoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis modificarea.
    18. Mentiuni cu privire la reorganizare
    19. Mentiuni cu privire la dizolvare
    20. Alte mentiuni
    21. Data radierii.

    PARTEA a VI-a - F - STRUCTURILE SPORTIVE FARA PERSONALITATE JURIDICA

    1. Numarul de identificare
    2. Denumirea
    3. Ramura de sport
    4. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.

    TITLUL II
    Subregistrul structurilor sportive fara personalitate juridica

    1. Numarul de identificare
    2. Numarul si data autentificarii contractului de societate
    3. Denumirea
    4. Sediul:
    - judetul;
    - localitatea;
    - adresa;
    - telefon;
    - fax;
    - e-mail (URL).
    5. Durata de functionare
    6. Aporturile
    7. Ramurile de sport
    8. Asociatii:
    - numele/denumirea;
    - domiciliul/sediul.
    9. Scopul
    10. Obiectivele
    11. Certificatul de identitate sportiva:
    - numarul;
    - data emiterii.
    12. Mentiuni cu privire la calitatea de membru al asociatiei judetene pe ramura de sport
    13. Modificari ale actelor de constituire:
    - temeiul modificarii;
    - obiectul modificarii.
    14. Alte mentiuni.

    ANEXA 2
    la regulament

     __________________________                        ___________________
    |        MINISTERUL        |                      | Registrul special |
    | TINERETULUI SI SPORTULUI |                      | nr. ............. |
    |__________________________|                      |___________________|

                       Certificat de identitate sportiva
 ______________________________________________________________________________
| 1. Denumirea structurii sportive ........................................... |
| ............................................................................ |
| 2. Sediul structurii sportive .............................................. |
| ............................................................................ |
| 3. Durata de functionare ................................................... |
| ............................................................................ |
| 4. Numarul de identificare din Registrul sportiv si data ................... |
| ............................................................................ |
| 5. Mentiuni ................................................................ |
| ............................................................................ |
| 6. Semnatura si stampila ................................................... |
| ............................................................................ |
| 7. Data eliberarii ......................................................... |
|                                                                              |
| Eliberat in baza art. 21 alin. (3) si a art. 24 alin. (1) din Legea educatiei|
| fizice si sportului nr. 69/2000.                                             |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3
    la regulament

                                CERERE
                 de inregistrare in Registrul sportiv
 ______________________________________________________________________________
| 1. Persoana care reprezinta structura sportiva:                              |
|    numele .................................................................. |
|    domiciliul .............................................................. |
| 2. Asociatii, fondatorii, membrii sau, dupa caz, persoanele juridice care    |
| constituie structura sportiva:                                               |
|    numele/denumirea ........................................................ |
|    domiciliul/sediul ....................................................... |
| 3. Denumirea structurii sportive:                                            |
| ............................................................................ |
| 4. Sediul:                                                                   |
|    judetul ................................................................. |
|    localitatea ............................................................. |
|    adresa .................................................................. |
|    telefon/fax ............................................................. |
|    e-mail (URL) ............................................................ |
| 5. Patrimoniul initial/capitalul social initial/aportul asociatilor          |
| ............................................................................ |
| 6. Certificatul de inmatriculare in Registrul comertului, in cazul           |
| structurilor sportive, societati comerciale sportive pe actiuni (numarul si  |
| data emiterii):                                                              |
| ............................................................................ |
| 7. Certificatul de inscriere in Registrul national, in cazul structurilor    |
| sportive, persoane juridice fara scop patrimonial (numarul si data emiterii):|
| ............................................................................ |
| 8. Actele de constituire autentificate de ................. sub nr. ........ |
| din data de ...................                                              |
| 9. Temeiul juridic al cererii (in baza prevederilor Legii educatiei fizice si|
| sportului nr. 69/2000) ..................................................... |
|10. Ramurile de sport practicate: ........................................... |
|11. Inscrisuri doveditoare:                                                   |
|    - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si           |
| irevocabila de acordare a personalitatii juridice, in cazul structurilor     |
| sportive cu personalitate juridica;                                          |
|    - contractul de societate, autentificat, in cazul structurilor sportive   |
| fara personalitate juridica;                                                 |
|    - copie legalizata de pe Certificatul de inregistrare a structurilor      |
| sportive, persoane juridice fara scop patrimonial, in Registrul national;    |
|    - copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul       |
| comertului, in cazul structurilor sportive societati comerciale sportive pe  |
| actiuni;                                                                     |
|    - copii de pe actul de dispozitie al organului administratiei publice     |
| centrale sau locale in baza caruia functioneaza, inclusiv de pe regulamentul |
| propriu de organizare si functionare si de pe actul de dispozitie care sa    |
| stabileasca, pe langa activitatea de invatamant, si activitati de selectie,  |
| pregatire si participare la sistemul competitional national, in cazul        |
| cluburilor sportive persoane juridice de drept public;                       |
|    - dovada sediului.                                                        |
|12. Data ....................                                                 |
|    .........................                                                 |
|     (semnatura si stampila)                                                  |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 4
    la regulament

                                CERERE
de inregistrare in Registrul sportiv a modificarilor actelor de constituire
 ______________________________________________________________________________
| 1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:                            |
|    numele .................................................................. |
|    domiciliul .............................................................. |
| 2. Asociatii, fondatorii, membrii sau, dupa caz, persoanele juridice care    |
| constituie structura sportiva:                                               |
|    numele/denumirea ........................................................ |
|    domiciliul/sediul ....................................................... |
| 3. Denumirea structurii sportive:                                            |
| ............................................................................ |
| 4. Sediul:                                                                   |
|   judetul .................................................................. |
|   localitatea .............................................................. |
|   adresa ................................................................... |
|   telefon/fax .............................................................. |
|   e-mail (URL) ............................................................. |
| 5. Modificarea se refera la:                                                 |
| ............................................................................ |
| 6. Actul aditional autentificat de ...................... sub nr. .......... |
| din ......................                                                   |
| 7. Hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care s-a autorizat|
| modificarea actelor constitutive, in cazul structurilor sportive cu          |
| personalitate juridica:                                                      |
| ............................................................................ |
| 8. Temeiul juridic al cererii (in baza prevederilor Legii educatiei fizice si|
| sportului nr. 69/2000): .................................................... |
| 9. Ramurile de sport nou-infiintate sau desfiintate: ....................... |
|10. Inscrisuri doveditoare:                                                   |
|    - copie legalizata de pe hotararea judecatoreasca definitiva si           |
| irevocabila de acordare a personalitatii juridice, in cazul structurilor     |
| sportive cu personalitate juridica;                                          |
|    - contractul de societate, autentificat, in cazul structurilor sportive   |
| fara personalitate juridica;                                                 |
|    - copie legalizata de pe Certificatul de inregistrare a structurilor      |
| sportive persoane juridice fara scop patrimonial in Registrul national;      |
|    - copie legalizata de pe Certificatul de inmatriculare in Registrul       |
| comertului, in cazul structurilor sportive societati comerciale sportive pe  |
| actiuni;                                                                     |
|    - copii de pe actul de dispozitie al organului administratiei publice     |
| centrale sau locale in baza caruia functioneaza, inclusiv de pe regulamentul |
| propriu de organizare si functionare si de pe actul de dispozitie care sa    |
| stabileasca, pe langa activitatea de invatamant, si activitati de selectie,  |
| pregatire si participare la sistemul competitional national, in cazul        |
| cluburilor sportive persoane juridice de drept public;                       |
|    - dovada sediului;                                                        |
|    - dovada patrimoniului.                                                   |
|    11. Data ......................                                           |
|    ...............................                                           |
|       (semnatura si stampila)                                                |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 5
    la regulament

                             CERERE
de acordare a avizului si autorizarii functionarii structurilor sportive
 ______________________________________________________________________________
|  1. Persoana imputernicita sa efectueze procedura:                           |
|     numele ................................................................  |
|     domiciliul ............................................................  |
|  2. Asociatii, fondatorii sau, dupa caz, persoanele juridice care constituie |
|  structura sportiva:                                                         |
|     numele/denumirea ......................................................  |
|     domiciliul/sediul .....................................................  |
|  3. Denumirea structurii sportive: ........................................  |
|  4. Sediul:                                                                  |
|     judetul ...............................................................  |
|     localitatea ...........................................................  |
|     adresa ................................................................  |
|     telefon/fax ...........................................................  |
|     e-mail (URL) ..........................................................  |
|  5. Patrimoniul initial/capitalul social initial/aportul asociatilor:        |
|  ..........................................................................  |
|  6. Actele de constituire autentificate de ...... sub nr. ... din ....       |
|  7. Temeiul juridic al cererii (in baza prevederilor Legii educatiei fizice  |
|  si sportului nr. 69/2000):                                                  |
|  ..........................................................................  |
|  8. Ramurile de sport practicate:                                            |
|  ..........................................................................  |
|  9. Inscrisuri doveditoare:                                                  |
|  - copii legalizate de pe actele de constituire, in cazul structurilor       |
|  sportive cu personalitate juridica;                                         |
|  - contractul de societate, autentificat, in cazul structurilor sportive     |
|  fara personalitate juridica;                                                |
|  - copii de pe actul de dispozitie al organului administratiei publice       |
|  centrale sau locale in baza caruia functioneaza, inclusiv de pe regulamentul|
|  propriu de organizare si functionare si de pe actul de dispozitie care sa   |
|  stabileasca, pe langa activitatea de invatamant, si activitati de selectie, |
|  pregatire si participare la sistemul competitional national, in cazul       |
|  cluburilor sportive persoane juridice de drept public;                      |
|  - dovada sediului;                                                          |
|  - dovada patrimoniului.                                                     |
|  10. Data ......................                                             |
|  ...........................                                                 |
|    (semnatura si stampila)                                                   |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 6
    la regulament

                                CERERE
                     pentru acordarea rentei viagere

    Subsemnatul/Subsemnata .................................., nascut/nascuta la data de ......... in localitatea ........., domiciliat/domiciliata in ........., str. ............ nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ..., judetul (sectorul) ....., telefon ....., avand cetatenia romana, act de identitate ......... seria ... nr. ....., pasaport seria ... nr. ...... (pentru persoanele stabilite in strainatate care detin cetatenia romana), solicit sa aprobati plata rentei viagere cuvenite in conformitate cu prevederile art. 64 din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000 pentru rezultatele obtinute in activitatea sportiva, astfel:
    - medalie de ............................. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ......................., din anul ........, in proba olimpica de ....................................;
    - medalie de ............................. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ......................., din anul ........, in proba olimpica de ....................................;
    - medalie de ............................. la Jocurile Olimpice/Campionatele Mondiale/Campionatele Europene de la ......................., din anul ........, in proba olimpica de .................................... .

    Mentionez ca m-am retras din activitatea sportiva competitionala oficiala in anul ..... .
    Solicit ca plata drepturilor ce mi se cuvin sa se efectueze: in numerar/prin mandat postal la adresa sus-mentionata/prin virament in contul curent personal nr.*) .......... deschis la Banca ..................................... .
    Ma oblig ca in cazul revenirii in activitatea competitionala sa aduc la cunostinta acest fapt Ministerului Tineretului si Sportului, in scris, in termen de cel mult 7 zile de la reluarea activitatii.
    Ma oblig ca in cazul renuntarii sau retragerii cetateniei romane sa aduc la cunostinta acest fapt Ministerului Tineretului si Sportului, in scris, in termen de 7 zile de la aceasta.
    Anexez copie xerox de pe actul de identitate (pasaport/buletin de identitate/certificat de nastere) prin care dovedesc calitatea de cetatean roman.

     ..........................               ...................
       (localitatea, data)                        (semnatura)

    Domnului ministru al tineretului si sportului

           
    *) Se bareaza situatiile care nu corespund.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 884/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 884 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu