Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1456 din 25.08.2020

pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 787 din 28 august 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică nr. NT 7.201 din 24.08.2020,având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Normele de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, unităţi publice sau private, denumite în continuare unităţi, au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile acestuia. Articolul 3Nerespectarea normelor de igienă din unităţile prevăzute la art. 1 se constată conform competenţelor şi se sancţionează contravenţional, conform legislaţiei în vigoare, de către personalul împuternicit de conducerea Ministerului Sănătăţii. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 bis din 22 martie 1996, cu modificările ulterioare, se abrogă. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii,Horaţiu Moldovan,secretar de statANEXĂNORME DE IGIENĂ privind unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1În sensul prezentelor norme, următorii termeni şi expresii se definesc astfel: a)unităţi pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor reprezintă creşe, grădiniţe, şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale, universităţi, palatele şi cluburile copiilor, cluburile sportive şcolare, ateliere de creaţie, servicii de îngrijire a copiilor pe timp de zi, cu sau fără semiinternat de tipul „after school", „before school", „baby-sitting", „baby-parking", centre de vacanţă şi alte unităţi publice sau private autorizate pentru organizarea şi desfăşurare de activităţi similare (de tipul centrelor educaţionale); b)unităţile de învăţământ sunt formate din unităţile de învăţământ antepreşcolar (creşe), unităţile de învăţământ preşcolar (grădiniţe), unităţi de învăţământ şcolar (şcoli, licee, colegii, şcoli profesionale) şi unităţi de învăţământ universitar (universităţi); c)centre de vacanţă reprezintă taberele şcolare publice sau private sau orice unitate publică sau privată care organizează activităţi similare centrelor de vacanţă, respectiv activităţi culturale, artistice, distractive, educative, turistice, sportive şi de agrement pentru copii şi tineri; Articolul 2În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se asigură condiţii de igienă necesare apărării, păstrării şi promovării stării de sănătate, dezvoltării fizice şi neuropsihice armonioase şi prevenirii apariţiei unor îmbolnăviri. Articolul 3
(1) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se primesc în colectivitate numai copiii şi tinerii care prezintă documente medicale care atestă starea lor de sănătate, astfel:a)la înscrierea în unităţile de învăţământ sunt necesare: adeverinţa de înscriere în colectivitate eliberată de medicul de familie sau de medicul colectivităţii din care provine copilul, dovada de (re)vaccinare (carnet de vaccinări) şi, după caz, fişa medicală de la unitatea frecventată anterior (în cazul copiilor care au frecventat o unitate cu cabinet medical propriu şi se înscriu într-o unitate de învăţământ cu cabinet medical şcolar); b)la intrarea în unităţile pentru odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor (centre de vacanţă) sunt necesare: avizul epidemiologic şi dovada de vaccinare (antecedentele vaccinale), eliberate de medicul de familie/medicul colectivităţii/medicul şcolar cu 24 de ore înainte de plecarea în aceste unităţi sau cu 72 de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale.
(2) Conducerea unităţilor de învăţământ şi organizatorii taberelor şcolare/centrelor de vacanţă au obligaţia să solicite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai copilului prezentarea obligatorie a documentelor prevăzute la alin. (1), până la începerea frecventării colectivităţii.
(3) Unităţile de învăţământ trebuie să aibă în structură cabinet medical propriu, care să respecte structura funcţională prevăzută de legislaţie, dotat conform normelor legale, în care asistenţa medicală a copiilor şi tinerilor se asigură conform normării personalului medico-sanitar din cabinetele medicale din grădiniţe, unităţi şcolare şi universitare prevăzută de legislaţia în vigoare. În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale şi stomatologice în grădiniţe şi şcoli, până la constituirea acestora, asistenţa medicală a copiilor şi tinerilor se realizează prin medicii de familie/medicină generală şi medicii stomatologi din localităţile respective sau din localităţile apropiate şi asistenţii medicali ai acestora, încadraţi de către unitatea administrativ-teritorială. În unităţile de învăţământ private cu personalitate juridică se asigură asistenţa medicală a copiilor şi tinerilor cu personal medical angajat, conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 4
(1) Amplasarea unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se face cu respectarea normelor privind protecţia sanitară, prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, în zone ferite de surse de poluare a atmosferei şi de zgomote, în afara arterelor de mare circulaţie - având orientarea ferestrelor sălilor de grupă sau de clasă, ale amfiteatrelor şi ale dormitoarelor spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcţie de zonele climatice. Între clădirea unităţii şi accesul în curtea acesteia este prevăzut un spaţiu verde (cu lăţimea de minimum 25 de metri), cu rol şi în reducerea influenţei zgomotului stradal.
(2) Orice modificare de structură a spaţiilor din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se va efectua numai cu notificarea prealabilă a direcţiei de sănătate publică judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti.
(3) Se interzice schimbarea destinaţiei încăperilor din aceste unităţi fără aprobarea direcţiei de sănătate publică judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti.
(4) Terenul aferent unităţilor pentru educarea, odihna, instruirea şi recreerea copiilor şi tinerilor trebuie să permită desfăşurarea în aer liber a activităţilor recreative şi sportive a copiilor şi tinerilor, asigurând pentru aceasta: a)minimum 5-10 mp pentru un copil antepreşcolar sau preşcolar; b)între 5 şi 50 mp pentru un elev/copil, pe schimb (cursuri de dimineaţă şi cursuri de după-amiază), în funcţie de factorii geografici, de mediu (urban, rural) şi de specificul unităţii (cu sau fără internat şi cantină); c)amenajarea terenului astfel încât să împiedice băltirea apei pluviale; d)amenajarea spaţiilor pentru joc sau practicarea activităţilor fizice conform grupelor de vârstă; e)la distanţa legală (10 m) de fosele septice sau alte pericole potenţiale pentru sănătatea şi securitatea copiilor şi tinerilor.
(5) Unităţile administrativ-teritoriale au obligaţia de a asigura şi amenaja clădirile, spaţiile, terenul, precum şi circuitele funcţionale aferente unităţilor publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor conform prezentelor norme.
(6) Ministerele cu reţea proprie de unităţi pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor au obligaţia de a asigura şi amenaja clădirile, spaţiile, terenul, precum şi circuitele funcţionale aferente unităţilor din subordine, necesare desfăşurării activităţilor conform prezentelor norme.
(7) Este interzisă funcţionarea unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor fără gard împrejmuitor al terenului aferent.
(8) Grădiniţele care funcţionează în incinta unor unităţi şcolare au căi de acces separate, spaţii de joacă separate şi sunt despărţite printr-un gard împrejmuitor faţă de curtea destinată elevilor.
(9) În incinta unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, precum şi pe strada de acces al elevilor în aceste unităţi (pe o rază de 500 m) este interzisă comercializarea sau expunerea spre vânzare a băuturilor alcoolice, băuturilor energizante, produselor de tutun, cafea, substanţelor psihoactive, alimentelor nerecomandate şi a altor produse interzise minorilor conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 5
(1) Unităţile pentru antepreşcolari (creşe) şi preşcolari (grădiniţe) sunt prevăzute cu încăperi pentru triajul epidemiologic zilnic, situate cât mai aproape de accesul în unitate (filtre în creşe şi cabinete medicale în grădiniţe) şi vestiare amenajate la fiecare nivel al clădirii, iluminate şi ventilate corespunzător, dimensionate astfel încât să se evite aglomerarea la orele de vârf (primirea şi plecarea copiilor).
(2) În grădiniţele în care se organizează grupe de educaţie antepreşcolară şi în creşe cuplate cu grădiniţe, personalul de educaţie are obligaţia să supravegheze cu atenţie sporită desfăşurarea activităţilor copiilor pentru evitarea riscului de accidentare a acestora.
(3) Creşele şi unităţile de învăţământ preşcolar, cu program prelungit, nu se cuplează cu unităţi şcolare de alt nivel sau cu instituţii de alt profil. Creşele pot fi cuplate numai cu unităţile de învăţământ preşcolar cu program prelungit.
(4) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor vor fi asigurate circuite separate pentru copii şi tineri faţă de cele pentru activităţile administrativ-gospodăreşti.
(5) Pentru copiii şi tinerii care sunt depistaţi sau suspecţi de boli transmisibile în perioada în care se află în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se asigură izolarea asistată a acestora (în cabinetul medical sau izolator) până la preluarea lor de către părinţi, reprezentantul legal, personalul de îngrijire sau serviciul de ambulanţă judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz. Revenirea în creşe şi grădiniţe după o perioadă de absenţă mai mare de 3 zile consecutive, din motive medicale, se va face numai pe baza avizului epidemiologic eliberat de medicul de familie sau, după caz, de către medicul curant, cu informarea personalului medico-sanitar de colectivitate şi predarea adeverinţei/avizului la cabinetul medical şcolar.
(6) În unităţile cu cazare pentru elevi şi studenţi (internate şcolare şi cămine studenţeşti) se asigură spaţii de dormit, spaţii pentru studiul individual, spaţii pentru activităţi cultural-educative şi sportive, spaţii/dulapuri pentru păstrarea îmbrăcăminţii şi a obiectelor personale; în unităţile cu cazare pentru studenţi se vor asigura şi oficii pentru prepararea hranei la fiecare etaj şi spaţiu pentru spălătorie.
(7) În internatele şcolare şi în căminele studenţeşti cazarea se va face separat pe sexe. După caz, în căminele studenţeşti, cazarea studenţilor familişti se poate face în cămine studenţeşti pentru familişti.
(8) Se interzice funcţionarea claselor sau a sălilor de grupă în internatele şcolare.
(9) Prin excepţie de la prevederile alin. (8), este permisă funcţionarea claselor sau a sălilor de grupă în clădirile internatelor şcolare în situaţii excepţionale, dar numai cu acces separat faţă de internat şi în baza autorizaţiei emise de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti.
(10) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, dotarea cu mobilier va respecta caracteristicile tehnice conforme cu vârsta copiilor şi tinerilor, precum şi destinaţia acestuia.
Articolul 6
(1) Numărul maxim de copii admişi la o grupă în unităţile de antepreşcolari, preşcolari sau într-o clasă pentru elevi se stabileşte în funcţie de normele specifice de cubaj şi de particularităţile tipului de unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu recomandarea de maximum 10 antepreşcolari/grupă în creşe şi în alte servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, 20 de preşcolari/grupă în grădiniţe, 25 de elevi/clasă în ciclul primar şi 30 de elevi/clasă în ciclul gimnazial, învăţământ liceal şi profesional.
(2) Unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor au obligaţia să respecte toate reglementările legislaţiei în vigoare, privind persoanele cu dizabilităţi care frecventează învăţământul de masă.
Articolul 7
(1) Dimensionarea, amplasarea şi adaptarea instalaţiilor sanitare se realizează în raport cu vârsta şi numărul copiilor şi tinerilor.
(2) Grupurile sanitare pentru copii şi tineri sunt separate de cele pentru personal şi sunt repartizate proporţional la fiecare palier. În unităţile pentru elevi şi studenţi, grupurile sanitare destinate acestora sunt separate pe sexe, inclusiv grupurile sanitare de la vestiarele sălilor de educaţie fizică. Vestibulul grupurilor sanitare este amenajat cu chiuvetă - lavoar cu apă rece şi caldă cu săpun lichid, prosop de hârtie, coşuri de gunoi cu capac, pedală şi sac menajer. Fiecare toaletă este dotată cu hârtie igienică şi coş de gunoi cu capac, pedală şi sac menajer.
(3) În vestibulul grupurilor sanitare, în ateliere şcolare, în laboratoare (fizică, chimie, alimentaţie publică din cadrul şcolilor de profil), în antreul sălilor de mese, precum şi în vestibulul grupurilor sanitare din cadrul sălilor de educaţie fizică/sălilor de gimnastică şcolare se amenajează chiuvete - lavoare, cu săpun lichid sau solid şi prosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor.
(4) În spaţiile de recreaţie, interioare sau exterioare, se amenajează surse de apă potabilă cu jet ascendent sau se amplasează recipiente - dozatoare de apă potabilă prevăzute cu pahare de unică folosinţă.
(5) Racordarea la reţeaua de apă potabilă şi canalizare în unităţile pentru ocrotirea, educaţia, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor este obligatorie.
(6) În cazul în care nu se poate asigura alimentarea cu apă potabilă în regim permanent sau sursa de apă este necorespunzătoare se acceptă temporar utilizarea de recipiente - dozatoare de apă potabilă, prevăzute cu pahare de unică folosinţă. Pentru spălarea mâinilor se vor amenaja temporar spălătoare provizorii, pentru o perioadă de maximum 90 de zile, formate din bazin cu robinet (cu o capacitate de 5-10 litri) şi chiuveta cu scurgere la fosă vidanjabilă.
(7) În lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, autorităţile publice locale şi unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor sunt obligate să îşi prevadă instalaţii proprii pentru colectarea, tratarea şi evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere şi a apelor uzate sau fose septice vidanjabile, care se execută şi se exploatează astfel încât să prevină accidentarea copiilor şi să nu producă poluarea solului, a apelor şi a aerului.
(8) Fosele septice sunt menţinute în permanentă stare de funcţionare şi igienizare, evitându-se depăşirea capacităţii. Distanţa minimă a acestor instalaţii, respectiv fose septice, va fi de 10 m de cea mai apropiată clădire a unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor. Fosele septice vor fi în aval de acestea şi vor fi împrejmuite corespunzător pentru a nu fi un pericol de accidentare pentru copii. Pentru reziduurile menajere solide se amenajează ghene impermeabilizate şi împrejmuite cu gard racordate la hidrant şi sifon de scurgere, situate la minimum 10 m de blocul alimentar. Igienizarea şi dezinfecţia ghenelor se va face zilnic şi ori de câte ori este nevoie, iar a recipientelor, după fiecare evacuare.
(9) Colectarea, depozitarea, transportul şi neutralizarea, după caz, a deşeurilor menajere şi a celor periculoase provenite din activitatea medicală se fac conform prevederilor legale în vigoare.
(10) Instalaţiile interioare de distribuţie a apei potabile şi de evacuare a reziduurilor lichide, sifoanele de pardoseală şi obiectele sanitare sunt menţinute în permanentă stare de funcţionare şi curăţenie şi sunt dezinfectate zilnic cu produse biocide, avizate/autorizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.
(11) Pentru efectuarea curăţeniei şi dezinfecţiei prin ştergere a grupurilor sanitare sunt utilizate 4 ştergătoare/lavete de culori diferite, stabilite prin proceduri interne, privind efectuarea dezinfecţiei grupurilor sanitare: una pentru mânerele uşilor cabinelor closetelor şi pentru mânerul lanţului de tras apa din rezervor/bazinul WC, a doua pentru pereţii şi uşa cabinei, a treia pentru colacul vaselor closetelor şi a patra pentru podeaua acestora. Ştergătoarele vor fi spălate, dezinfectate zilnic, individual, într-un lavoar destinat acestui scop din oficiul de curăţenie şi înlocuite periodic/la nevoie. Personalul care efectuează operaţiunile curente de curăţenie şi dezinfecţie va urma cursurile de însuşire a noţiunilor fundamentale de igienă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
(12) Orice lucrări de transformare, suplimentare şi/sau reducere a reţelei de apă, canalizare şi instalaţii sanitare se efectuează numai cu notificarea şi autorizarea de către direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.
(13) Autorităţile administraţiei publice locale, producătorii/distribuitorii de apă şi conducerea unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor sunt obligate să rezolve cu maximum de operativitate toate defecţiunile apărute în reţeaua de apă-canalizare.
Articolul 8
(1) Dotarea cu mobilier se face corespunzător vârstei şi dezvoltării fizice sau dizabilităţii copiilor şi tinerilor, având în vedere numărul acestora, caracterul activităţii şi destinaţia încăperilor. În unităţile de învăţământ unde activitatea elevilor se desfăşoară în două schimburi/ture mobilierul şcolar (pupitru şi scaun) va fi astfel conceput încât să fie uşor de reglat în funcţie de înălţimea elevilor.
(2) Conducerea unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor are obligaţia de a repara imediat orice defecţiuni ale mobilierului.
(3) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor nu se admite utilizarea paturilor pliante din material textil. Paturile sunt strict individualizate.
(4) Se permite utilizarea paturilor suprapuse în internate şcolare şi cămine studenţeşti numai dacă se îndeplinesc cubajele specifice tipului de colectivitate şi dacă patul de deasupra este prevăzut cu sistem de siguranţă pentru prevenirea accidentelor.
(5) Se interzice folosirea în laboratoare sau ateliere şcolare a taburetelor cu suprafaţă de şedere metalică.
(6) Se interzice folosirea scaunelor fără spătar în sălile de grupă/clasă.
(7) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se recomandă scaune cu şezutul din alt material decât cel textil, uşor de curăţat şi dezinfectat (de exemplu, piele ecologică). Se interzice folosirea pernuţelor pe scaunul preşcolarilor şi elevilor, a huselor din material textil pentru protejarea mobilierului şcolar sau a scaunului tapiţat din material textil.
(8) Tabla şcolară va fi orientată astfel încât razele solare să nu cadă perpendicular pe suprafaţa acesteia; suprafaţa tablei şcolare să fie netedă, mată, să nu producă reflexii; tabla va fi prevăzută cu jgheab de colectare a prafului de cretă, după caz, curăţarea se va realiza în regim umed sau uscat pentru unele table de scris cu marker, conform recomandărilor producătorului.
Articolul 9Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se asigură următoarele condiţii ale regimului de încălzire: a)oscilaţiile de temperatură din interiorul încăperilor nu trebuie să depăşească 2°C pe perioada în care copiii şi tinerii se află în încăperile respective; b)diferenţele dintre temperatura încăperilor destinate activităţii sau odihnei copiilor şi cea a anexelor (coridoare, vestiare ş.a.) să nu depăşească 2°C pentru unităţile de antepreşcolari şi preşcolari şi 3°C pentru unităţile şcolare şi de învăţământ superior; c)sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanţe toxice în încăperi. Pentru evitarea unor accidente prin intoxicare cu fum/monoxid de carbon se interzice, în toate unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, utilizarea pentru încălzire a sobelor metalice, sobelor de teracotă şi folosirea cărbunilor. Temperatura suprafeţei de încălzire nu trebuie să depăşească 70-80°C pentru a nu se scădea umiditatea relativă sub 30%; d)corpurile de încălzire centrală vor fi prevăzute cu grilaje de protecţie pentru evitarea accidentelor; e)prin excepţie de la prevederile lit. c), în unităţile de ocrotire, educare, instruire, odihnă şi recreere a copiilor şi tinerilor, pentru care montarea centralei termice nu este posibilă, pentru evitarea accidentelor prin arsuri, în dreptul uşilor sobelor se montează paravane protectoare din materiale ignifuge, iar supravegherea acestora se face de către personal cu atribuţii specifice; f)în anotimpul cald, pentru evitarea supraîncălzirii încăperilor se folosesc mijloace de reducere a însoririi directe şi mijloace sau metode de intensificare a ventilaţiei. Se permite montarea aparatelor pentru aer condiţionat în sălile de grupă/clasă sau pe holurile de acces cu condiţia ca acestea să nu pună în pericol starea de sănătate a copiilor/tinerilor; g)în dormitoare, săli de grupă şi de clasă, săli de gimnastică şi laboratoare se asigură pardoseli din materiale izoterme, nontoxice şi nonalergice, uşor lavabile şi dezinfectabile pentru a permite spălarea acestora conform programului de curăţenie. Se interzice folosirea motorinei la salubrizarea pardoselii; h)încăperile pentru depozitarea oliţelor din unităţile de antepreşcolari sunt prevăzute cu grătare confecţionate din material uşor lavabil şi care să permită dezinfecţia; i)pardoselile băilor şi duşurilor din unităţile pentru antepreşcolari şi preşcolari sunt acoperite cu materiale antiderapante, pentru prevenirea accidentării copiilor, să fie lavabile şi dezinfectabile; j)în vestiarele din unităţile pentru antepreşcolari şi preşcolari se asigură paviment acoperit cu materiale izoterme, nontoxice şi nonalergice, uşor lavabile şi dezinfectabile. Articolul 10
(1) Toate încăperile destinate copiilor şi tinerilor sunt prevăzute cu ventilaţie naturală. Mijloacele de ventilaţie trebuie să asigure o împrospătare a aerului de cel puţin 1,5 schimburi de aer pe oră în încăperile de grupă din unităţile pentru antepreşcolari şi preşcolari, 3 schimburi pe oră în sălile de clasă şi de cursuri pentru elevi şi studenţi şi 5 schimburi pe oră în grupurile sanitare. Eficienţa ventilaţiei se apreciază prin metode de laborator.
(2) Viteza curenţilor de aer din încăperile destinate copiilor şi tinerilor nu va depăşi 0,3 m/s.
(3) Ventilaţia prin deschiderea ferestrei se realizează în aşa fel încât să se evite disconfortul termic şi să asigure înlăturarea continuă a aerului viciat.
(4) Pentru asigurarea unei ventilaţii naturale permanente, oberlihturile au o suprafaţă totală de cel puţin 1/50 din suprafaţa încăperii; sensul de deschidere a acestora este spre interior şi în sus.
(5) Încăperile destinate copiilor şi tinerilor se ventilează în pauzele din timpul programelor de activitate prin deschiderea ferestrelor. În aceste perioade copiii şi tinerii părăsesc obligatoriu încăperea.
(6) Aerisirea dormitoarelor şi a sălilor de mese se efectuează în perioadele în care copiii nu se află în aceste încăperi.
(7) La calcularea cubajului, în încăperile destinate pentru copii şi tineri nu se ia în calcul o valoare a înălţimii mai mare de 3 m, cu excepţia sălilor de educaţie fizică.
(8) Pentru prevenirea accidentelor prin cădere ale copiilor, de la nivelul încăperilor situate la etaj, conducerile unităţilor vor lua obligatoriu măsurile de protecţie necesare la ferestre, casa scării şi oriunde este necesar.
(9) Folosirea aparatelor de aer condiţionat/altor sisteme de ventilaţie sau climatizare se face cu respectarea strictă a parametrilor de microclimat (curenţi de aer, temperatură, nivel de zgomot, frecvenţa de igienizare a filtrelor cu respectarea recomandărilor producătorului, precum şi poziţionarea acestora).
Articolul 11
(1) În încăperile destinate activităţii copiilor şi tinerilor se asigură un iluminat natural direct, cu un raport luminos (raportul dintre suprafaţa ferestrelor şi suprafaţa pardoselii) de 1/4-1/5, iar în cele pentru odihnă de 1/6-1/8. În sălile de desen şi în ateliere raportul luminos este de 1/3.
(2) La locul de activitate se asigură primirea luminii din partea stângă. Se evită reducerea iluminatului natural prin obstacole exterioare, perdele, jaluzele interioare, flori în exces sau prin culori închise folosite la zugrăvirea interioarelor.
(3) Se utilizează iluminatul local artificial oriunde este necesar, în funcţie de specificul şi dificultatea sarcinii vizuale, precum tabla, locul de lucru în ateliere, sălile de lectură, sălile de desen ş.a.
(4) Iluminatul artificial trebuie să asigure o iluminare uniformă a spaţiilor în care se desfăşoară activitatea, să evite efectele de pâlpâire, stroboscopic, de strălucire şi/sau de modificare a culorilor. În acest scop, pentru iluminatul fluorescent, la fiecare corp de iluminat se utilizează tuburi de cel puţin două culori diferite, prevăzute cu grile protectoare pentru evitarea accidentelor.
(5) În exploatarea sistemelor de iluminat se respectă recomandările producătorului, precum şi prevederile normativelor în vigoare referitoare la verificarea instalaţiilor electrice şi la înlocuirea lămpilor uzate, curăţarea periodică a echipamentului de iluminat şi a suprafeţelor reflectorizante din încăpere (geamuri, pereţi, tavan).
Articolul 12Nivelul de zgomot acustic-echivalent continuu Leq, în încăperile pentru activitatea teoretică a copiilor şi tinerilor, nu trebuie să depăşească 35 dB (A), curba de zgomot 30. Articolul 13
(1) Jucăriile şi materialele didactice utilizate în unităţile pentru copii şi tineri se depozitează în anexe special amenajate pentru acest scop. Jucăriile şi materialele didactice utilizate trebuie să fie confecţionate din materiale, forme şi dimensiuni care să nu constituie un risc pentru sănătatea şi siguranţa acestora şi să permită curăţarea şi dezinfectarea lor periodică şi la nevoie. Fiecare grupă are jucării separate. Se asigură un număr corespunzător de jucării şi materiale didactice, adaptate cerinţelor dezvoltării neuropsihice şi specificului activităţilor. Se interzic jucăriile din material textil.
(2) Jucăriile şi materialele didactice deteriorate se scot din folosinţă.
(3) Jucăriile se spală şi se dezinfectează periodic, cel puţin o dată/lună în cursul anului şcolar, după fiecare vacanţă şcolară sau ori de câte ori este nevoie.
(4) Sticlăria, instrumentele şi materialele didactice, după caz, utilizate în unităţile de ocrotire, educare, instruire, odihnă şi recreere, în cadrul activităţilor practice şi de laborator, se spală şi se dezinfectează după fiecare întrebuinţare. Este interzisă participarea elevilor şi studenţilor la aceste operaţiuni.
Articolul 14
(1) Unităţile care asigură cazare pentru copii şi tineri sunt prevăzute cu spaţii, aparatură şi mijloace pentru colectarea, dezinfectarea/dezinsecţia, spălarea, fierberea, uscarea, călcarea şi distribuirea rufelor sau contractează aceste tipuri de servicii cu firme specializate. Se asigură spaţii pentru depozitarea rufelor cu respectarea obligatorie a circuitelor separate pentru rufăria curată şi cea murdară.
(2) Pentru uscarea şi călcarea lenjeriei personale de către elevi şi studenţi în internate se asigură spaţiile necesare pentru aceste activităţi. Schimbarea lenjeriei individuale de pat se face săptămânal şi ori de câte ori este necesar.
(3) La spălarea rufelor şi lenjeriei se respectă următoarele faze: debarasarea eventuală de materii fecale, spălare, dezinfecţie chimică sau termochimică (10 minute la 70°C sau minimum 1 minut la 80°C, după caz) şi limpezire. Călcarea lenjeriei de corp, de pat şi a feţelor de masă este obligatorie, cu fier de călcat/staţie de călcat cu abur la 130°C.
Articolul 15
(1) Unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor sunt dotate şi aprovizionate permanent cu ustensile, materiale şi produse biocide avizate/autorizate de Comisia Naţională de Produse Biocide sau alte instituţii abilitate în acest sens, necesare pentru întreţinerea curăţeniei şi efectuarea operaţiunilor de dezinfecţie. Aceste ustensile, substanţe şi materiale se păstrează în oficii de curăţenie prevăzute cu lavoar cu apă caldă şi rece, ventilaţie naturală şi amenajate cu pardoseală lavabilă. Lavetele utilizate la curăţenie se vor înlocui periodic sau la nevoie. Ustensilele folosite la efectuarea curăţeniei vor fi inscripţionate/etichetate conform destinaţiei acestora, respectiv săli de clasă, holuri, săli de mese, bucătărie, grupuri sanitare şi alte spaţii destinate procesului de învăţământ, respectând codul UE al culorilor materialelor de curăţenie. Cabinetele medicale/stomatologice vor avea ustensile şi materiale de curăţenie special destinate acestora.
(2) În unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor dezinsecţia periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere, în funcţie de prezenţa vectorilor. Pentru efectuarea acestor operaţiuni unitatea încheie contracte de prestări de servicii cu firme autorizate în domeniul dezinsecţiei şi deratizării.
(3) Se asigură grupuri sanitare şi vestiare, cu dulapuri separate pentru păstrarea îmbrăcămintei şi, respectiv, a echipamentului de protecţie a personalului de îngrijire, a personalului educativ din unităţile de copii antepreşcolari, preşcolari, a personalului blocului alimentar, precum şi pentru personalul de îngrijire din blocul alimentar şi spălătorii din toate unităţile de învăţământ.
(4) Se asigură permanent materialele necesare igienei personale la grupurile sanitare din unitate, corespunzător numărului de copii şi tineri, respectiv hârtie igienică, apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie de unică folosinţă.
(5) Autorităţile administraţiei publice locale şi conducerea unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor iau măsurile necesare pentru conservarea integrităţii clădirilor în scopul evitării riscului de accidente, inclusiv în caz de seism, precum şi a integrităţii pavimentelor, a tâmplăriei şi mobilierului, pentru a preveni accidentarea copiilor şi tinerilor.
Articolul 16
(1) Regimul de activitate şi de odihnă în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor este asigurat în concordanţă cu particularităţile de vârstă ale curbei fiziologice, capacitatea de efort din cursul unei ore, zile, săptămâni, semestru şi an de învăţământ. În dozarea solicitărilor se are în vedere evitarea eforturilor crescute la începutul şi sfârşitul perioadelor de timp menţionate. În creşe, grădiniţe cu program săptămânal, conţinutul regimului de viaţă este astfel organizat încât să stimuleze dezvoltarea corespunzătoare a motricităţii, a funcţiilor de cunoaştere, a vorbirii şi a comportamentului social.
(2) În unităţile de preşcolari şi şcolari se va urmări desfăşurarea activităţii în condiţiile unui regim de activitate şi de odihnă corespunzător capacităţii de efort a diferitelor grupe de vârstă conform anexei nr. 1 la prezentele norme.
(3) Aşezarea copiilor în bănci se face în funcţie de înălţime şi tulburări vizuale sau tulburări auditive necorectate cu dispozitive medicale specifice.
(4) Antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii din învăţământul primar (clasa pregătitoare şi clasele I-IV) şi elevii din clasele a VIII-a şi a XII-a au activitate educativă/cursuri numai dimineaţa.
(5) Întocmirea orarelor şi repartizarea zilnică, săptămânală, semestrială şi anuală a solicitărilor cuprinse în programele diferitelor discipline se fac conform prevederilor prevăzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
Articolul 17
(1) În unităţile de învăţământ preuniversitar alimentaţia se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.
(2) Copiii/Tinerii cu diferite alergii/intoleranţe alimentare sau boli cronice care necesită regimuri alimentare speciale (de exemplu, diabetul zaharat) vor prezenta unităţii de învăţământ şi cabinetului medical şcolar recomandările pentru meniul personalizat, întocmite de medicul de specialitate care are în evidenţă copilul/tânărul, în colaborare cu specialistul în nutriţie-dietetică. Unitatea de învăţământ va asigura aprovizionarea cu alimentele necesare pregătirii acestor meniuri personalizate. Personalul din bucătării va fi instruit prin cursuri de către specialişti în nutriţie-dietetică.
(3) Nu este permisă introducerea în unitatea de învăţământ a altor alimente în afara celor achiziţionate de aceasta.
Articolul 18
(1) Pentru asistenţa medicală preventivă, curativă şi de urgenţă, în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se asigură următoarele spaţii: a)cabinet medical şcolar - în fiecare locaţie a unităţilor pentru ocrotirea, educarea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor este necesar să existe un cabinet medical autorizat şi organizat conform prevederilor legale pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. În mod excepţional, în grădiniţele cu program normal/prelungit care nu au mai mult de 150 de preşcolari înscrişi şi nici grupe de antepreşcolari pot fi autorizate cabinete medicale în care o singură încăpere să îndeplinească rolul de cabinet de consultaţii şi sală de tratament, dacă acea încăpere îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: are cel puţin 12 m2, este situată în apropierea căii de acces în unitate, este iluminată şi ventilată corespunzător, natural şi artificial, pavimentul şi pereţii sunt uşor dezinfectabili, iar dotările sunt conform baremului; b)izolator - în creşe, grădiniţe cu program prelungit şi săptămânal, internate şcolare, centre de vacanţă şi tematice, pentru cel puţin 1% din numărul copiilor şi tinerilor din aceste unităţi, dar nu mai puţin de două paturi, cu mărimi corespunzătoare vârstei. Izolatorul din unităţile menţionate în acest paragraf va respecta condiţiile igienice prevăzute de legislaţia referitoare la izolarea cazurilor din secţiile de pediatrie, cu modificările şi actualizările ulterioare, astfel:pentru copii antepreşcolari, 1- 3 ani, suprafaţa utilă/pat în izolator va fi de minimum 4-5 m2; pentru copii preşcolari (3-6 ani), suprafaţa utilă/pat în izolator va fi de minimum 6 m2, iar peretele izolatorului orientat spre postul asistentului medical va fi parţial vitrat securizat; pentru copiii mai mari de 6 ani şi tineri, suprafaţa utilă/pat în izolator/infirmerie va fi de minimum 7 m2; izolatorul va fi obligatoriu într-o încăpere iluminată natural corespunzător; distanţa dintre două paturi nu va fi mai mică de 0,70 m; izolatorul va fi dotat cu o chiuvetă cu apă caldă/rece, săpun lichid dezinfectant, prosoape de hârtie de unică folosinţă.
(2) Cabinetele medicale din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea sunt dotate conform ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii care reglementează acordarea asistenţei medicale în unităţile de învăţământ.
(3) Curăţenia şi dezinfecţia cabinetului medical din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, aprovizionarea cu materiale de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi asigurarea întreţinerii şi a bunei funcţionări a cabinetului revin conducerii unităţilor respective.
(4) Colectarea, depozitarea şi îndepărtarea reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicală se fac conform legislaţiei în vigoare.
(5) Cabinetele medicale şi izolatoarele trebuie să fie prevăzute cu apă curentă caldă şi rece. Personalul medico-sanitar poartă obligatoriu echipament de protecţie de culoare deschisă.
(6) Asistenţa medicală preventivă şi curativă în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se asigură prin cabinetele medicale organizate şi autorizate conform legislaţiei în vigoare.
Articolul 19Pentru promovarea şi menţinerea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor, în unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor se respectă prevederile legale pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. Articolul 20Conducerea unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor ia toate măsurile pentru menţinerea stării de igienă şi confort în unitate, având în vedere: a)întreţinerea igienică permanentă a terenului, locaţiilor, instalaţiilor şi mobilierului; b)măturarea umedă sau aspirarea mecanică a prafului, zilnic sau ori de câte ori este nevoie, precum şi dezinfecţia periodică şi după necesitate a mobilierului şi a jucăriilor; c)întreţinerea permanentă a stării de curăţenie generală şi a grupurilor sanitare din unităţi prin dotarea şi utilizarea corespunzătoare a materialelor de curăţenie generală, de igienă individuală şi a substanţelor dezinfectante, prin spălare şi dezinfectare zilnică şi la necesitate, asigurarea permanentă a apei calde pentru curăţenie; d)întreţinerea stării permanente de curăţenie în spaţiile de învăţământ, de desfăşurare a activităţilor educative/sportive, în blocul alimentar, în spălătorie şi în spaţiile exterioare clădirii unităţilor pentru copii şi tineri; e)asigurarea dezinsecţiei şi deratizării încăperilor şi a anexelor, periodic şi ori de câte ori este necesar, pentru prevenirea apariţiei insectelor şi a rozătoarelor; f)asigurarea colectării, depozitării şi transportului reziduurilor potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare. Platformele pentru colectarea reziduurilor se amplasează la distanţa de minimum 10 m de clădirea unităţii, amenajate conform legislaţiei în vigoare; g)asigurarea curăţeniei generale, a dezinfecţiei mobilierului şi a pavimentelor, săptămânal, în unităţile de antepreşcolari şi preşcolari, iar în unităţile şi internatele şcolare, în unităţile de învăţământ superior şi căminele studenţeşti, înainte de reluarea activităţii după vacanţele şcolare/studenţeşti şi ori de câte ori este nevoie.
Capitolul IINorme specifice diferitelor tipuri de unităţi pentru copii şi tineri Articolul 21În unităţile pentru copii antepreşcolari (creşe) se asigură obligatoriu: a)în dormitoare cubajul minim de aer de 6 mc pentru un copil, iar în spaţiul de joacă din sălile de grupă cubajul minim de aer de 5 mc pentru un copil; b)microclimatul din sălile de grupă şi din dormitoare având o temperatură de 22-24°C, o umiditate relativă de 40-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,1-0,3 m/s; c)iluminatul artificial în camerele de primire de 300 lucşi, iar în sălile de grupă de 200 lucşi; d)amplasarea prizelor şi întrerupătoarelor electrice mai sus decât posibilitatea de atingere a copiilor şi dotate cu sisteme de protecţie; e)următoarele obiecte sanitare: o cădiţă cu scurgere la reţeaua de canalizare pentru maximum 10 copii, o chiuvetă pentru maximum 5 copii, un scaun WC pentru maximum 10 copii şi un duş flexibil (mobil) pentru maximum 10 copii, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme; f)oliţe individuale pentru copiii sub 2 ani, care se utilizează numai după ce sunt spălate şi dezinfectate, pentru evitarea riscului apariţiei unor boli transmisibile, precum şi cădiţele pentru îmbăiere şi măsuţele pentru înfăşat; g)spaţiu pentru schimbat scutecele dotat cu masă pentru înfăşat/schimbat şi chiuvetă racordată la apa caldă şi rece; h)pentru personal o cabină WC şi o chiuvetă pentru 40 de persoane, precum şi un duş flexibil pentru 10 persoane, în conformitate cu reglementările în vigoare; i)amplasarea paturilor în dormitoare la o distanţă de minimum 1 m faţă de pereţii exteriori, iar intervalele între rânduri de 0,75-1 m; j)cazarmamentul adecvat vârstei copiilor, respectiv saltea, pled, muşama de protecţie, 2-3 schimburi de pat şi de lenjerie pentru fiecare copil; k)amplasarea sălilor de grupă pentru copiii de 1-2 ani şi a grupelor de grădiniţă cu grupe de vârstă mici la parterul clădirii; l)dotarea corespunzătoare a sălii de joc (ţarcuri, jucării, tobogane etc.) şi a curţii colectivităţii (nisipare, umbrele, cumpene etc.), precum şi organizarea activităţii în funcţie de vârsta copiilor. Nisipul din nisipare va fi înlocuit înainte de fiecare an şcolar. Articolul 22
(1) Oficiile alimentare ale unităţilor pentru antepreşcolari se dotează obligatoriu cu: a)dulap pentru depozitarea veselei, separat pe grupe de copii; b)masă acoperită cu material inoxidabil; c)chiuvetă bicompartimentată pentru spălat, dezinfectat şi uscat vesela; d)racordare la sistem de apă caldă şi rece.
(2) Pentru situaţia înscrierii copiilor sub 2 ani ce nu pot fi alimentaţi cu linguriţa trebuie să existe un spaţiu separat care, pe lângă dotările menţionate la alin. (1), trebuie să fie echipat obligatoriu cu:a)unul sau mai multe sterilizatoare pentru biberoane; b)biberoane care să permită dezinfecţie termică la +93°C timp de 10 minute.
(3) Cadrul medical din unitatea pentru copii antepreşcolari controlează zilnic starea de igienă şi funcţionalitatea oficiilor.
Articolul 23În unităţile de învăţământ pentru preşcolari (grădiniţe) şi alte unităţi destinate copiilor preşcolari (centre de zi, centre educaţionale) se asigură: a)un cubaj de aer de 8 mc pentru un copil în camerele de grupă cu triplă funcţionalitate (dormitor, sală de activităţi, sală de mese), precum şi în dormitoarele cu paturi fixe, din colectivităţile cu program săptămânal, şi de 5 mc pentru un copil, în cazul utilizării lor numai pentru procesul instructiv-educativ; în dormitoarele cu paturi fixe din grădiniţele cu program prelungit se admite un cubaj de cel puţin 6 mc pentru un copil; b)microclimatul din sălile de grupă şi dormitoare se asigură cu o temperatură de 20-22°C, o umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,1-0,3 m/s; c)minimum 24 W/mp în sălile de grupă, respectiv 150 lx pentru iluminatul incandescent sau 300 lx pentru iluminatul fluorescent; d)scaunele şi măsuţele pentru preşcolari trebuie să respecte dimensiunile, în funcţie de vârsta şi talia copiilor, conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 3 şi 4 la prezentele norme; e)în unităţile pentru preşcolari se asigură obiecte sanitare, conform prevederilor cuprinse în anexa nr. 2 la prezentele norme; f)amplasarea chiuvetelor se face la o înălţime de 50 cm faţă de podea pentru copiii în vârstă de 3-4 ani, 55 cm pentru copiii în vârstă de 4-5 ani şi 60 cm pentru copiii în vârstă de 5-6 ani; g)în grădiniţele cu program prelungit la care, din motive obiective, nu se pot amenaja dormitoare cu paturi fixe se pot folosi în sălile de grupă paturi pliante pentru somnul de după-amiază al copiilor, cu condiţia ca acestea să fie dimensionate la talia preşcolarilor, să asigure o poziţie fiziologică confortabilă în timpul somnului şi să fie dotate cu cazarmamentul corespunzător dimensiunilor paturilor. Articolul 24În unităţile de învăţământ şcolar şi universitar şi centrele de vacanţă: a)în sălile de clasă şi cursuri, respectiv în sălile pentru activităţi de educaţie nonformală se asigură un cubaj de aer de 5-8 mc pentru o persoană; b)în dormitoare (internate şcolare, cămine studenţeşti) cubajul de aer este pentru o persoană după cum urmează: 1. pentru şcolarii între 7-10 ani: 10-12 mc; 2. pentru şcolarii între 11-15 ani: 13-15 mc; 3. pentru şcolarii peste 15 ani: 16-20 mc; c)în dormitoarele din centrele de vacanţă se asigură un cubaj de aer de minimum 13 mc pentru o persoană; d)microclimatul în sălile de clasă şi de cursuri, respectiv în sălile pentru activităţi de educaţie nonformală asigură o temperatură de minimum 20°C, o umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,2-0,3 m/s. În dormitoare se asigură o temperatură de minimum 22°C, o umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,2-0,3 m/s; e)în sălile de educaţie fizică temperatura este de minimum 18°C şi cubajul de aer de 30 mc/persoană; f)în sălile de clasă, de cursuri, de lectură, de meditaţii, pentru activităţi de educaţie nonformală, în bibliotecă şi în laboratoare iluminatul artificial fluorescent asigură minimum 300 lucşi, pentru iluminatul incandescent 150 lucşi sau minimum 24 W/mp; g)în sălile de desen se asigură 400-500 lucşi (lx) pentru iluminatul incandescent sau minimum 40 W/mp; h)în sălile de gimnastică şi de festivităţi se asigură un iluminat artificial de 200 lucşi; i)obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti, precum şi obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti - internate şi cămine se asigură conform prevederilor cuprinse în anexele nr. 5 şi 6 la prezentele norme; j)în aceste unităţi este obligatorie separarea pe sexe a grupurilor sanitare; k)sălile de educaţie fizică/sălile de gimnastică sunt prevăzute cu vestiare şi grupuri sanitare, separate pe sexe, dotate permanent cu hârtie igienică, apă caldă, săpun lichid, prosoape de hârtie sau dispozitiv electric de uscare a mâinilor. Articolul 25În laboratoarele şcolare se asigură următoarele condiţii: a)obţinerea autorizaţiei de protecţie a muncii speciale de către laboratoarele de chimie care posedă substanţe toxice, conform legislaţiei în vigoare; b)iluminat artificial de minimum 300 lucşi şi iluminat natural cu raport luminos între suprafaţa ferestrelor şi cea a podelei de 1/3-1/4; c)temperatură de 20°C, umiditate relativă de 30-60% şi o viteză a curenţilor de aer de 0,2-0,3 m/s; d)cubaj de aer de minimum 6 mc pentru un elev; e)amenajarea în laboratoarele de chimie a unor nişe cu hote prevăzute cu un sistem eficient de absorbţie a gazelor degajate; f)manipularea substanţelor toxice se face în nişe numai de către profesori şi laboranţi instruiţi; g)respectarea normelor de protecţie a muncii şi de prevenire a incendiilor conform legislaţiei în vigoare; h)închiderea uşilor de intrare a laboratoarelor de chimie se face spre interiorul acestora; i)substanţele chimice se păstrează în dulapuri închise sub cheie, iar cele toxice se păstrează în recipiente inscripţionate cu simbolul specific reglementat de pericol şi cu denumirea substanţelor respective; j)dotarea laboratoarelor de chimie cu instalaţii de apă şi gaze; sistem de detecţie a gazelor; k)acoperirea meselor de lucru în laboratoarele de chimie cu materiale acido- şi alcalino-rezistente şi uşor lavabile; l)interzicerea depozitării în nişele din laboratoarele de chimie a substanţelor chimice sau a altor materiale; m)dotarea laboratoarelor de chimie cu truse de prim ajutor conţinând materiale sanitare şi medicamente specifice substanţelor toxice existente în laborator; n)în laboratoarele de chimie, la orele în care se efectuează experienţe, elevii poartă obligatoriu echipament de protecţie. Articolul 26În atelierele şcolare se asigură următoarele condiţii: a)cubaj de aer de minimum 10 mc pentru un elev, în funcţie de specificul activităţii; b)temperatură interioară de 18°C în sezonul rece în atelierele în care activitatea necesită efort fizic mediu sau mare, ca de exemplu tâmplărie, lăcătuşerie, prelucrări prin aşchiere etc., iar în celelalte, de 20°C; c)iluminat natural cu raport luminos între suprafaţa ferestrelor şi cea a podelei de 1/3-1/4; d)iluminat artificial general de minimum 300 lucşi, combinat în funcţie de specificul activităţii cu iluminatul local; e)amplasarea de grătare din lemn sau material antiderapant în atelierele cu paviment de mozaic sau de beton; f)situarea înălţimii bancului de lucru în atelierele de lăcătuşerie la nivelul cotului îndoit lipit de torace ± 5 cm. În acest scop se montează minimum 3 înălţimi ale menghinei, iar pentru elevii cu statură foarte mică se aşază grătare de lemn sub picioare; g)montarea de sisteme de ventilaţie artificială, eficiente în atelierele în care, în urma activităţii, apar pulberi, gaze sau vapori; h)adaptarea dimensiunilor uneltelor de lucru la indicatorii antropometrici ai elevilor; i)diferenţierea sarcinilor de lucru după sex, indicatori antropometrici (somatometrici), vârstă, eventuale tulburări ale stării de sănătate a elevilor; j)asigurarea de vestiare pentru depozitarea hainelor de stradă şi a ghiozdanelor elevilor; k)interzicerea păstrării în ateliere a hainelor de stradă şi a ghiozdanelor elevilor; l)purtarea obligatorie, în timpul activităţii, a echipamentului de protecţie (halate, iar în atelierele de prelucrări prin aşchiere, ochelari de protecţie, bascuri pentru băieţi şi basmale pentru fete); m)existenţa în atelierele şcolare a truselor de prim ajutor, dotate corespunzător; n)dotarea atelierelor cu chiuvete cu apă caldă şi rece pentru spălarea mâinilor, săpun lichid şi prosop de hârtie; o)interzicerea depozitării în atelierele şcolare a altor materiale şi unelte de lucru decât cele care se folosesc curent în activitatea de instruire practică în ziua respectivă; p)respectarea întocmai a contraindicaţiilor medicale temporare sau definitive, condiţionate de tulburări ale stării de sănătate a elevilor. Articolul 27În cadrul activităţilor specifice, la instruirea practică a elevilor/studenţilor, atât conducerile unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, cât şi ale celor în care se desfăşoară instruirea practică răspund de aplicarea tuturor măsurilor de prevenire a accidentării sau îmbolnăvirii elevilor/studenţilor. Articolul 28Conducerea unităţilor pentru educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor organizează activitatea şcolară sau extraşcolară a elevilor, astfel încât între tura de dimineaţă şi cea de după-amiază să existe o pauză de cel puţin o oră pentru efectuarea curăţeniei grupurilor sanitare şi a spaţiilor de învăţământ. Articolul 29
(1) Mobilierul din şcoli şi licee trebuie să fie ergonomic. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un mobilier şcolar ca să fie ergonomic sunt:a)să realizeze un raport corespunzător între dimensiunile lui, nivelul de dezvoltare fizică şi particularităţile morfofuncţionale ale elevului; b)să permită o poziţie ergonomică a elevului în timpul activităţii şcolare; c)să faciliteze schimbările de poziţie ale elevului; d)să nu expună utilizatorii la traumatisme; e)să fie uşor de întreţinut.
(2) Principalele caracteristici ale băncii şcolare ergonomice sunt:a)dimensiunile băncii să fie în concordanţă cu caracteristicile morfologice ale elevului, cu nivelul de dezvoltare fizică a acestuia; b)banca şcolară să se adapteze caracteristicilor morfologice ale utilizatorului şi să respecte curburile fiziologice ale coloanei vertebrale; adaptarea să se facă cu uşurinţă la fiecare schimbare de utilizator; c)pupitrul, planul de lucru să fie înclinabil cu uşurinţă între 0-15 grade pentru a-l aduce la 30-40 cm de ochi, perpendicular pe direcţia privirii; d)scaunul să fie modulabil şi cu o porţiune înclinată în faţă la 5-7 grade, permiţând aşezarea în mai multe moduri, dar şi existenţa mai multor puncte de sprijin, asigurând poziţii variabile ale acestuia; e)adâncimea totală a băncii trebuie să fie egală cu distanţa de la umărul elevului până la vârful degetelor plus 7 cm; f)înălţimea scaunului să corespundă cu aproximativ 20% din înălţimea elevului sau cu lungimea gambei plus 2-3 cm asigurând un sprijin pe toată talpa piciorului; g)distanţa dintre marginea posterioară a pupitrului şi marginea anterioară a scaunului pe verticală să corespundă cu aproximativ 16% din înălţimea elevului.
(3) Fiecare sală de clasă sau de curs se dotează cu bănci cu mărime reglabilă atât a înălţimii pupitrului, cât şi a înălţimii scaunului sau cu trei mărimi de bănci din cele 8 mărimi existente. Aşezarea băncilor şcolare se face în sistem amfiteatru pentru a plasa elevii în funcţie de nivelul lor de dezvoltare şi a evita apariţia deformărilor de coloană vertebrală la elevi şi studenţi.
(4) Mobilierul şcolar va fi uşor reglabil şi în conformitate cu caracteristicile prezentate la art. 8 alin. (1).
(5) Înlocuirea băncilor cu mese şi scaune impune o mai strictă supraveghere din partea cadrelor didactice şi medicale. Mesele vor fi bine încheiate, din lemn tare, nevopsite, ci numai lustruite, fără colţuri în care să se lovească copiii.
Articolul 30
(1) Volumul şi greutatea manualelor, ale rechizitelor şi ale altor materiale necesare în procesul de învăţământ, transportate zilnic de elevi la şcoală şi de la şcoală, trebuie adaptate capacităţii de efort fizic corespunzătoare vârstei copiilor şi tinerilor.
(2) Elevii din ciclul primar si gimnazial folosesc ghiozdane de spate cu faţa posterioară întărită.
(3) Greutatea conţinutului ghiozdanului la toate ciclurile de învăţământ nu trebuie să depăşească 10% din greutatea copilului.
Articolul 31
(1) În organizarea centrelor de vacanţă se respectă indicaţiile medicale cu privire la regimul climatic favorabil fiecărui copil sau tânăr.
(2) În centrele de vacanţă, conform reglementărilor Ministerului Sănătăţii, sunt necesare:a)aviz epidemiologic eliberat cu 24 de ore înaintea plecării în tabără (sau cu 72 de ore, dacă plecarea se face într-o zi de luni sau după sărbători legale) de către medicul de familie sau medicul de colectivitate; b)antecedentele vaccinale ale copilului; c)examenele medicale periodice ale personalului centrului de vacanţă şi ale cadrelor didactice însoţitoare.
(3) În centrele de vacanţă sunt obligatorii:a)efectuarea curăţeniei generale, dezinfecţiei mobilierului şi a pavimentelor înainte de începerea activităţii şi în intervalele dintre serii, precum şi pregătirea materială corespunzătoare; b)repararea şi menţinerea în bună stare de funcţionare a clădirii, mobilierului, instalaţiilor sanitare şi electrice, de apă şi de canalizare, a echipamentelor şi aparatelor blocului alimentar; c)dotarea cu inventar moale în cantităţi suficiente (minimum două schimburi) şi de calitate corespunzătoare, cu tacâmuri şi veselă cel puţin egale cu numărul consumatorilor; d)asigurarea obligatorie a apei curente reci şi calde la blocul alimentar şi grupurile sanitare; e)efectuarea vidanjării ritmice a foselor septice; f)asigurarea mijloacelor adecvate de transport auto pentru aprovizionarea centrului de vacanţă; g)amenajarea şi dotarea corespunzătoare a cabinetului medical, a izolatorului; h)asigurarea asistenţei medicale 24 din 24 de ore de cel puţin un cadru mediu sanitar.
Articolul 32Pauza necesară efectuării operaţiunilor de igienizare în centrele de vacanţă între o serie şi alta este de minimum o zi. Articolul 33Pentru servirea meselor în sălile de grupă din creşe, grădiniţe şi centre de zi se respectă următoarele condiţii: a)mâncarea se transportă de la bucătărie în vase acoperite; b)personalul care aduce mâncarea de la bucătărie trebuie să poarte echipament de protecţie şi să aibă examinările medicale periodice specifice personalului din unităţile de alimentaţie efectuate conform legislaţiei în vigoare; c)în unităţile pentru preşcolari se interzice participarea la servitul mesei, la debarasarea veselei şi la spălarea acesteia a personalului de îngrijire care a participat, în prealabil, la curăţenia grupurilor sanitare; d)se interzice servirea mesei pe măsuţe fără feţe de masă din material textil; e)feţele de masă se păstrează între orele de servire a meselor în aşa fel încât să se evite orice impurificare sau contaminare; f)înlocuirea feţelor de masă murdare se face zilnic şi ori de câte ori este nevoie; g)măsuţele pe care se serveşte mâncarea copiilor se şterg, în prealabil, cu o soluţie dezinfectantă; h)una dintre măsuţe se foloseşte exclusiv pentru aşezarea vaselor mari; i)înainte de servirea mesei, copiii se spălă pe mâini sub supravegherea educatoarelor (la preşcolari), a educatorului puericultor, a asistentelor sau a infirmierelor (în creşe); j)supravegherea respectării normelor de igienă la masa copiilor revine educatoarelor şi, după caz, educatorului puericultor, prin sondaj, şi personalului medical al colectivităţii; k)după servirea mesei se efectuează operaţiunile de curăţenie a sălilor de grupă, cu aerisirea obligatorie a acestora timp de 15-30 de minute, în funcţie de sezon şi de tipul sălii de grupă (cu dublă sau triplă funcţionalitate); l)recipientele copiilor, pentru băut apă între mese, sunt individualizate şi confecţionate din materiale care în contact cu alimentul respectă legislaţia în domeniu şi se păstrează în locuri care să evite impurificarea sau contaminarea; nu se permite intrarea în colectivitate cu băuturi sau alimente din exterior (în grădiniţele, creşele cu program prelungit/săptămânal); m)se interzice aşezarea scaunelor pe măsuţe în timpul efectuării curăţeniei sălii de grupă; n)montarea paturilor în sălile de grupă folosite şi ca dormitoare din colectivităţile de preşcolari se face numai după terminarea curăţeniei după servirea mesei. Articolul 34
(1) În unităţile publice sau private pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, fără bloc alimentar propriu, se asigură următoarele condiţii:a)amenajarea unui oficiu pentru primirea hranei şi spaţiu pentru servirea mesei cu suprafeţe care se pot spăla şi dezinfecta cu uşurinţă; b)amenajarea unui oficiu pentru spălarea şi depozitarea veselei; c)aducerea tuturor produselor alimentare de la blocul alimentar (bucătărie) al altei unităţi de alimentaţie colectivă sau publică în sistem catering numai cu mijloace de transport auto autorizate sanitar, care să nu fie folosite în alte scopuri, în recipiente cu capace etanşe, care să asigure o ermetizare perfectă; d)montarea în oficii a unui sistem de încălzire pentru menţinerea la cald a mâncărurilor servite; hrana destinată copiilor nu se va reîncălzi; e)asigurarea spălării veselei şi a tacâmurilor obligatoriu cu apă caldă curentă. Spălarea acestora constă în următoarele operaţiuni: curăţare mecanică de resturi alimentare, spălare cu apă caldă cu detergenţi, dezinfectanţi pentru sectorul alimentar şi clătire cu apă rece; f)utilizarea maşinilor automate de spălat vase este permisă doar în urma verificării eficienţei prin teste de salubritate atestate de laborator şi efectuate de unitate periodic (semestrial)/la nevoie. Recoltarea se efectuează de reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene; g)resturile alimentare vor fi eliminate în saci etanş şi depozitate în pubelă/container închis până la eliminarea zilnică din unitate; h)depozitarea veselei şi a tacâmurilor numai în dulapuri închise; i)asigurarea veselei şi tacâmurilor în număr cel puţin egal cu cel al consumatorilor care servesc masa. Sunt interzise spălarea veselei între serii şi folosirea acesteia la mai multe serii de consumatori; j)montarea la nivelul principalelor căi de acces a mijloacelor de protecţie împotriva vectorilor; k)în cazul în care masa se asigură în sistem de catering şi există personal care asigură servirea acestei mese, este obligatoriu ca acest personal să poarte echipament de protecţie şi să efectueze examinările medicale prevăzute de legislaţia în vigoare pentru angajaţii unităţilor de alimentaţie colectivă; l)păstrarea de probe din toate alimentele consumate timp de 48 de ore. Păstrarea se va face în spaţii frigorifice; m)efectuarea la sfârşitul fiecărei săptămâni a curăţeniei generale; n)efectuarea de reparaţii curente ale încăperilor, anual sau ori de câte ori este nevoie; o)asigurarea în sala de mese a unei suprafeţe de cel puţin 1,2 mp/elev; p)se interzice aşezarea scaunelor pe măsuţe în timpul efectuării curăţeniei de după servirea mesei.
(2) În cazul în care masa se asigură în regim catering, firma care aprovizionează unitatea pentru ocrotirea, educarea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor trebuie să deţină autorizaţie pentru activităţi de catering şi transport alimente, conform prevederilor legale în vigoare, şi să respecte următoarele condiţii:a)meniul săptămânal va fi stabilit în colaborare cu conducerea unităţilor mai sus menţionate şi avizat de medicul acestor unităţi, numai dacă este conform reglementărilor în vigoare şi afişat la loc vizibil, cu gramajul/porţie şi cu lista de alergeni prezenţi în alimentele furnizate; b)porţiile vor fi individualizate şi transportate în recipienţi de unică folosinţă; c)vor fi păstrate probe alimentare (câte o porţie) din fiecare aliment servit timp de 48 de ore în frigiderul unităţii; d)este responsabilitatea firmei de catering să asigure efectuarea anchetei alimentare de către un specialist, în lunile octombrie, februarie şi mai, şi să prezinte această anchetă alimentară conducerii unităţilor pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, cabinetului medical al unităţilor respective şi organelor de control; e)meniul zilnic va fi însoţit de o listă a ingredientelor cu gramaj/porţie individuală.
Capitolul IIINorme de igienă a procesului instructiv-educativ Articolul 35
(1) În unităţile de învăţământ antepreşcolar şi preşcolar se respectă următoarele perioade dedicate unei sesiuni din categoria activităţilor de învăţare:a)pentru copii sub 1 an: între 5 şi 10 minute/sesiune; b)pentru copii între 1 şi 3 ani: între 10 şi 15 minute/sesiune; c)pentru copii între 3 şi 4 ani: între 15 şi 20 minute/sesiune; d)pentru copii între 4 şi 6 ani: între 20 şi 35 minute/sesiune.
(2) Prin activităţi de învăţare pentru copiii cu vârste de la naştere la 6 ani se înţelege un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculumul specific (activităţi liber alese, activităţi pe domenii experienţiale, activităţi de dezvoltare personală).
(3) Pentru fiecare grupă de vârstă, activităţile de învăţare alternează cu pauze de 10-15 minute între ele.
Articolul 36Pentru formele de învăţământ şcolar şi universitar, în orarul şcolar, numărul zilnic de ore de activitate nu trebuie să depăşească următoarele limite, cu excepţia celor cu pregătire specială în anumite domenii de activitate: a)pentru învăţământul primar:clasa 0 şi I = 3-4 ore pe zi; de la clasa a II-a = 4 ore pe zi; b)pentru învăţământul gimnazial: 4-5 ore pe zi; c)pentru învăţământul liceal, profesional: 5-6 ore pe zi; d)pentru învăţământul postliceal şi universitar: 6-7 ore pe zi. Articolul 37Activitatea de scriere nu se desfăşoară la clasa pregătitoare şi clasele I-II la prima oră. Articolul 38Orele de educaţie fizică nu se efectuează în prima oră a turei de după-amiază. Articolul 39Orele de desen, mai ales de desen tehnic, se vor efectua în perioadele de timp în care elevii beneficiază de iluminatul natural. Articolul 40
(1) Se evită situarea a două ore consecutive ale aceluiaşi obiect de studiu.
(2) Se evită planificarea unui număr mai mare de două teze pe săptămână, iar pentru clasele la care sunt prevăzute numai două teze se planifică o teză pe săptămână.
(3) Tezele şi lucrările de control planificate nu se stabilesc în prima şi în ultima zi din săptămâna şcolară şi nici în două zile şcolare consecutive.
Articolul 41
(1) Programul de instruire practică a elevilor din şcoli profesionale şi licee începe după ora 7,30 şi nu depăşeşte ora 19,00.
(2) Durata activităţii zilnice de instruire practică este de maximum 5-6 ore pentru cei din învăţământul liceal şi profesional.
(3) Se interzice efectuarea instruirii practice la locurile de muncă cu noxe profesionale sau cu condiţii de muncă periculoase ori care reclamă poziţii vicioase ale corpului.
(4) Se interzice ca elevii sub 16 ani să facă transporturi manuale într-o activitate permanentă, care necesită ridicări de greutăţi mai mari de 5 kg pentru fete şi 10 kg pentru băieţi, pe o distanţă care depăşeşte 50 m, cu o diferenţă de nivel mai mare de 4 m.
(5) Înălţimea maximă la care elevii pot ridica manual greutăţi pe verticală este 0,75 m.
(6) Elevii care îşi desfăşoară activitatea de instruire practică în atelierele şcolare sau în întreprinderi sunt instruiţi periodic şi ori de câte ori este necesar pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de protecţia muncii şi trebuie să aibă echipament individual de protecţie, conform normativelor în vigoare.
(7) La repartizarea pe meserii şi locuri de muncă, în cadrul instruirii practice, se ţine seama de starea de sănătate şi de posibilităţile de efort ale elevilor la recomandarea medicului, în conformitate cu criteriile medicale de orientare şcolară şi profesională.
Articolul 42
(1) Regimul de activitate şi de odihnă în centrele de vacanţă trebuie organizat în funcţie de vârsta, sexul, capacitatea fizică şi starea de sănătate a copiilor.
(2) Locurile de joacă din exteriorul centrelor de vacanţă vor fi notificate şi autorizate sanitar de către specialişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi vor îndeplini următoarele caracteristici:a)vor fi amplasate la o distanţă de minimum 10 metri de arterele de circulaţie; b)vor fi împrejmuite şi dotate cu sisteme de siguranţă care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spaţiului de joc în timpul activităţilor; c)vor fi prevăzute cu fântâni cu jet de apă ascendent şi coşuri pentru colectarea reziduurilor solide; d)vor fi amenajate pe suprafeţe care previn accidentarea copiilor (nisip, iarbă sau alte materiale speciale care amortizează căderile); e)vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces şi norme specifice obligatorii privind protecţia şi sănătatea copiilor; f)vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, care să respecte prevederile legale în vigoare.
(3) Locurile de joacă din interiorul centrelor de vacanţă vor fi notificate şi autorizate sanitar de către specialişti din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi vor îndeplini următoarele caracteristici:a)vor fi împrejmuite şi dotate cu sisteme de siguranţă care să nu permită copiilor părăsirea accidentală a spaţiului de joc în timpul activităţilor; b)vor fi prevăzute cu chiuvete şi dozatoare de apă cu pahare de unică folosinţă şi coşuri pentru colectarea reziduurilor solide; c)vor fi amenajate pe suprafeţe care previn accidentarea copiilor (materiale speciale care amortizează căderile); d)vor fi dotate cu panouri avertizoare privind vârsta copiilor care au acces şi norme specifice obligatorii privind protecţia şi sănătatea copiilor; e)vor fi dotate cu obiecte de joc pe grupe de vârstă ergonomice, autorizate; f)accesul părinţilor va fi restricţionat; g)se vor amenaja vestiare şi rafturi pentru încălţămintea de exterior.
Articolul 43Prevederile prezentelor norme se completează cu dispoziţiile Legii nr. 123/2008 pentru o alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ preuniversitar, ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.563/2008 pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi, ale Ordinului ministrului sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor legale pentru asigurarea asistenţei medicale a preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos. Articolul 44Autorităţile publice locale care au în administrare unităţile publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, conducerea unităţilor publice pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, furnizorul de servicii şi conducerea unităţilor private pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor au obligaţia să ducă la îndeplinire prevederile prezentelor norme. Articolul 45Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA Nr. 1 la norme Regim de activitate şi odihnă pe diferite grupe de vârstă în unităţile de preşcolari şi şcolari

Vârsta Numărul de ore (din 24 de ore)
(ani) Activitate intelectuală şi fizică cu caracter de instruire* Activităţi recreative în aer liber, sport, joc Somn (din 24 de ore) Somn/relaxare în timpul zilei
până la 1 an 2** (stimulare senzorială în interacţiune cu adultul) 4 18 4
1 2** (stimulare senzorială în interacţiune cu adultul) 5 16 3
2 2** (stimulare senzorială în interacţiune cu adultul) 5 16 3
3 1** (fracţionat în 4 perioade) 6 13 2
4 1** (fracţionat în 3 perioade) 6 12 1/2 2
5 1 ½ ** (fracţionat în 2 sau 3 perioade) 5 12 1 1/2
6 3*** 4 11 1/2 1
7-8 4 ½ 4 11 1
9-10 5 4 10 1/2 -
11-13 6 3 10 -
14-15 7 3 9 1/2 -
16-18 8 3 9 -

* Inclusiv timpul de pregătire a temelor pentru ziua următoare. ** Delimitarea temporară este orientativă pentru acest nivel de vârstă, ca şi fracţionarea activităţilor, care poate varia în funcţie de interesul manifestat de copil/grupul de copii pentru activitatea respectivă. Pentru copilul sub 3 ani, este important ca adultul să fie atent şi să aştepte răspunsul acestuia. *** Pe parcursul orei de studiu se vor face 2-3 pauze a câte 3 minute de relaxare fizică şi intelectuală. ANEXA Nr. 2 la norme Obiectele sanitare în colectivităţile de antepreşcolari şi preşcolari

Destinaţia clădirii WC-uri Lavoare Duşuri) Observaţii
B F B F B F
Creşe/grupe de creşă în grădiniţe. Pentru un număr de copii de maximum: Grupurile sanitare sunt comune pentru copii de ambele sexe. Suplimentar, vor exista şi oliţe individuale pentru copiii sub 2 ani. Cifrele se referă la numărul de copii pe unitate. Bateriile duşurilor sunt cu tub flexibil. La oficiu se prevede un spălător.
- 15 3 3 1
- 30 3 3 1
- 50 4 4 2
Grădiniţe cu program normal, prelungit şi săptămânal. Pentru un număr de copii de maximum: Grupurile sanitare sunt comune pentru copii de ambele sexe. Cifrele se referă la numărul de copii de pe un nivel al unităţii. Bateriile duşurilor sunt cu tub flexibil. La oficiu se prevede un spălător.
- 25 3 3 2
- 50 5 5 4
- 75 8 8 6
- 100 10 10 8
- 150 15 15 11
- 200 20 20 15
- 250 22 22 17
- 300 25 25 20
Pentru personal (la de 40 de femei) 1 1 1
Cabinetul medical 1 WC pentru personalul medical 1 lavoar în cabinetul medical 1 lavoar în izolator

ANEXA Nr. 3 la norme Dimensiunile scăunelelor (cm) pentru preşcolari

Mărimea Înălţimea Adâncimea Lăţimea
I (antepreşcolari, preşcolari mici, 3-5 ani) 21 20 20
II (preşcolari mari, 5-6 ani şi şcolari mici, CP - clasele I-IV) 26 24 23
III (şcolari mari, clasele V-XII/XIII) 30 29 26

ANEXA Nr. 4 la norme Dimensiunile măsuţelor pentru copii (cm) pentru preşcolari

Mărimea Înălţimea
I 43
II 47
III 52

ANEXA Nr. 5la norme Obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti

Destinaţia clădirii WC-uri Robinet cu jet ascendent Lavoare Duşuri Observaţii
B F B F B F
Şcoli şi instituţii de învăţământ superior pentru un număr concomitent de elevi/studenţi de maximum: Valorile înscrise sunt valabile pentru elevii de acelaşi sex, pentru acelaşi grup sanitar.
- 50 5 5 1 2 2 - -
- 100 8 8 2 4 4 - -
- 200 13 13 3 6 6 - -
- 400 20 20 4 8 8 - -
- 600 25 25 5 10 10 - -
- 1000 30 30 6 12 12 - -
Săli de gimnastică şi ateliere - şcoală 1/20 1/20 1/50 1/10 1/10 1/10 1/10
Pentru cadre didactice şi personal administrativ 1/20 1/20 1/25 1/35 - -
Cabinetul medical 1 WC pentru personalul medical 1 lavoar în cabinetul medical 1 lavoar în sala de tratamente
Cabinetul stomatologic 1 WC pentru personalul stomatologic 1 lavoar în cabinetul stomatologic şi 1 lavoar în sala de sterilizare sau 2 lavoare în cabinetul stomatologic

ANEXA Nr. 6la norme Obiectele sanitare pentru unităţile şcolare şi studenţeşti - internate şi cămine

Destinaţia clădirii WC-uri/persoane Băi pentru picioare/persoane Lavoare/persoane Duşuri/persoane Observaţii
B F B F B F B F
Clădiri pentru cazare:
- cămine şi internate având obiectele sanitare în grupurile sanitare 1/10 1/10 1/40 1/40 1/7 1/7 1/15 1/15 Cel puţin unul dintre duşuri la fete va fi mobil, pentru igiena intimă, la fiecare sală de duş.
- cămine şi internate cu lavoare în fiecare cameră 1/10 1/10 1/40 1/40 1/30 1/30 1/15 1/15
- cămine şi internate cu grupuri sanitare în cameră 1/10 1/10 - - 1/6 1/6 1/10 1/10
Cabinetul medical 1 WC pentru personalul medical 1 lavoar în cabinetul medical 1 lavoar în sala de tratamente
Cabinetul stomatologic 1 WC pentru personalul medical 1 lavoar în cabinetul stomatologic şi 1 lavoar în sala de sterilizare sau 2 lavoare în cabinetul stomatologic


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1456/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1456 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu