Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.143 din 20.01.2014

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 31 ianuarie 2014SmartCity1

Având în vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.625/C/10.716 din 5 noiembrie 2013 şi 26 noiembrie 2013 privind modificarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 529/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.456 din 10 decembrie 2013 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de ordine interioară al parchetelor,în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 5 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La titlul II - Ierarhia funcţiilor din cadrul Ministerului Public, la articolul 3 alineatul (14), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) specialist IT şef; 2. La titlul II articolul 3 alineatul (14), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)specialist IT; 3. La titlul II articolul 3 alineatul (16), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) director; 4. La titlul II articolul 3, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:(19) Specialiştii IT din cadrul parchetelor au calitatea de personal auxiliar de specialitate, având atribuţii legate exclusiv de activitatea specifică domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului Public şi de monitorizare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din România. Conducătorii parchetelor asigură sprijinul logistic necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora. 5. La titlul III - Organizarea şi funcţionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, capitolul I - Structura şi conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la articolul 4 alineatul (1), literele h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)Serviciul de tehnologia informaţiei;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... k)Direcţia de audit public intern; 6. La titlul III, capitolul VIII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VIII Serviciul de tehnologia informaţiei Secţiunea 1Atribuţiile, conducerea şi structura Articolul 50 (1) Serviciul de tehnologia informaţiei desfăşoară activităţile specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare IT&C, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea şi implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate.(2) Serviciul de tehnologia informaţiei este condus de un specialist IT şef, care are următoarele atribuţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel:a)coordonează activitatea IT&C în Ministerul Public; b)participă la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate, şi asigură implementarea acesteia; c)coordonează proiectele IT&C ale Ministerului Public; d)coordonează realizarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice; e)elaborează şi monitorizează strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C a Ministerului Public; în acest sens:

analizează, evaluează şi formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul;

asigură eficientizarea permanentă a utilizării tehnicii de calcul; f)monitorizează asigurarea securităţii informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora; g)asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; h)apreciază şi evaluează activitatea specialiştilor IT; i)coordonează aspectele legate de cariera specialiştilor IT, constând în recrutarea, instruirea şi specializarea lor; j)participă la sesiuni ştiinţifice, seminare şi alte forme de perfecţionare profesională; k)exercită alte atribuţii dispuse de procurorul general; l)răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-k). (3) Serviciul de tehnologia informaţiei are următoarea structură:A. Compartimentul de aplicaţii software; B. Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii. Secţiunea a 2-aCompartimentul de aplicaţii software Articolul 51 (1) Compartimentul de aplicaţii software are următoarele atribuţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel:a)creează şi întreţine aplicaţiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare şi extindere) ale Ministerului Public; b)instruieşte personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în utilizarea produselor software; c)participă la toate fazele proiectelor privind achiziţionarea sau dezvoltarea de aplicaţii/produse software, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia produselor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora; d)proiectează, realizează şi administrează bazele de date; e)administrează aplicaţiile şi serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la aplicaţiile externe; f)furnizează servicii de proxy, e-mail şi mesagerie instant pentru utilizatorii din reţelele INTERNET şi INTRANET; g)asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; h)asigură arhivarea datelor şi realizează restaurarea lor în caz de incident; i)asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul IT de la parchetele din subordine; j)întreţine şi actualizează site-urile Ministerului Public în reţelele INTERNET şi INTRANET; k)asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora; l)monitorizează accesul la servicii, aplicaţii şi servere; m)instalează şi configurează servere şi firewall-uri; n)îndeplineşte orice alte sarcini din dispoziţia specialistului IT şef. (2) Specialiştii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – n). Secţiunea a 3-aCompartimentul de resurse hardware şi comunicaţii Articolul 52 (1) Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii are următoarele atribuţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel:a)participă la toate fazele realizării proiectelor privind achiziţionarea de sisteme informatice şi achiziţionarea de servicii pentru reţelele de calculatoare, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia sistemelor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora; b)asigură managementul infrastructurii IT&C; c)asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora; d)monitorizează desfăşurarea activităţilor în cadrul contractelor de service şi întreţinere preventivă pentru echipamentele din dotare; e)instalează, configurează şi administrează sistemele de operare utilizate în instituţie; f)instalează şi configurează servere şi echipamente de tipul «Storage Area Network» (SAN-uri); g)instalează, configurează staţii de lucru, imprimante, scannere etc.; h)instalează şi configurează echipamente de reţea; i)asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul IT de la parchetele din subordine; j)exploatează şi monitorizează sistemul de comunicaţii de arie extinsă (WAN); k)administrează reţelele locale (LAN); l)monitorizează accesul în cadrul reţelelor (LAN, WAN); m)asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; n)îndeplineşte orice alte sarcini din dispoziţia specialistului IT şef. (2) Specialiştii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1). 7. La titlul III, capitolul XI se modifică şi va avea următorul titlu: Capitolul XIDirecţia de audit public intern Articolul 63 (1) Direcţia de audit public intern îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, ale Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013, şi ale normelor metodologice ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind organizarea şi funcţionarea auditului intern la Ministerul Public, aprobate prin ordin al procurorului general.
(2) Direcţia de audit public intern este condusă de un director. Articolul 64 (1) Direcţia de audit public intern are următoarele atribuţii:a)elaborează norme metodologice specifice după care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv pentru direcţiile din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele de pe lângă curţile de apel; b)elaborează planul anual de audit public intern în cadrul Ministerului Public, respectiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale, pe care îl supune aprobării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; c)efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Ministerului Public sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d)asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate; e)informează Unitatea Centrală de Armonizare privind Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorii entităţii auditate, precum şi despre consecinţele acestora; f)raportează procurorului general constatările şi concluziile rezultate din misiunile de audit public intern desfăşurate, precum şi stadiul implementării recomandărilor formulate; g)elaborează raportările trimestriale şi semestriale prevăzute de lege; h)elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Public; i)în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi structurii de control intern abilitate; j)efectuează misiuni de consiliere, potrivit legii; k)desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern; l)exercită alte atribuţii şi efectuează orice alte lucrări dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Direcţia de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a)angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; b)plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c)vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d)concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; e)constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; f)efectuează misiuni de audit public intern, necuprinse în plan, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) În cadrul Direcţiei de audit public intern funcţionează Compartimentul de monitorizare şi metodologie, care exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f), precum şi orice alte atribuţii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Articolul 65Directorul Direcţiei de audit public intern are următoarele atribuţii: a)organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor de serviciu; b)coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic şi, după caz, supervizează misiunile de audit efectuate de auditorii interni; c)repartizează personalului din subordine lucrările de competenţa direcţiei şi îl îndrumă în vederea soluţionării corecte şi în termen a acestora; d)soluţionează unele lucrări ale direcţiei, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat; e)propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, conducătorilor unităţilor de parchet verificate tragerea la răspundere, în limitele atribuţiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate; f)evaluează performanţele profesionale individuale ale auditorilor interni, potrivit legii. Articolul 66 (1) Directorul Direcţiei de audit public intern are obligaţia să definească modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii de consiliere în Carta auditului intern, alături de activităţile de asigurare.(2) Directorul Direcţiei de audit public intern răspunde de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de consiliere şi de resursele necesare pentru desfăşurarea acestor misiuni. 8. La titlul IV - Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă curţile de apel, capitolul I - Conducerea şi structura parchetelor de pe lângă curţile de apel, articolul 75 alineatul (1), litera E) se abrogă. 9. La titlul X - Departamentele economico-financiare şi administrative şi compartimentele de audit public intern, capitolul II - Departamentele economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi tribunale, articolul 108 se abrogă. 10. La titlul XI - Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor, capitolul I - Dispoziţii generale, secţiunea a 5-a - Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat şi evidenţa punerii în executare a ordonanţelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare şi amenzi administrative, articolul 174 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 174Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ocazia acţiunilor de control financiar, va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea de evidenţă şi de gestionare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă. 11. Anexa la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IISecţia de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul III(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc
ANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa la regulament)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 143/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 143 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu