Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.143 din 20.01.2014

pentru modificarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007
ACT EMIS DE: Ministerul Justitiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 77 din 31 ianuarie 2014SmartCity1

Având în vedere propunerile procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 1.625/C/10.716 din 5 noiembrie 2013 şi 26 noiembrie 2013 privind modificarea unor prevederi ale Ordinului ministrului justiţiei nr. 529/C/2007 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al parchetelor, cu modificările ulterioare,luând în considerare Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 1.456 din 10 decembrie 2013 prin care au fost avizate favorabil propunerile de modificare a Regulamentului de ordine interioară al parchetelor,în conformitate cu dispoziţiile art. 9 şi art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 140 alin. (2) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin: Articolul IRegulamentul de ordine interioară al parchetelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 529/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 5 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La titlul II - Ierarhia funcţiilor din cadrul Ministerului Public, la articolul 3 alineatul (14), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins: c1) specialist IT şef; 2. La titlul II articolul 3 alineatul (14), litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins: i)specialist IT; 3. La titlul II articolul 3 alineatul (16), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a1), cu următorul cuprins: a1) director; 4. La titlul II articolul 3, alineatul (19) se modifică şi va avea următorul cuprins:(19) Specialiştii IT din cadrul parchetelor au calitatea de personal auxiliar de specialitate, având atribuţii legate exclusiv de activitatea specifică domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a Ministerului Public şi de monitorizare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar din România. Conducătorii parchetelor asigură sprijinul logistic necesar pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora. 5. La titlul III - Organizarea şi funcţionarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, capitolul I - Structura şi conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la articolul 4 alineatul (1), literele h) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins: h)Serviciul de tehnologia informaţiei;........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... k)Direcţia de audit public intern; 6. La titlul III, capitolul VIII se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul VIII Serviciul de tehnologia informaţiei Secţiunea 1Atribuţiile, conducerea şi structura Articolul 50 (1) Serviciul de tehnologia informaţiei desfăşoară activităţile specifice domeniului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, denumit în continuare IT&C, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi coordonează această activitate la nivelul Ministerului Public, asigurând elaborarea şi implementarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate.(2) Serviciul de tehnologia informaţiei este condus de un specialist IT şef, care are următoarele atribuţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel:a)coordonează activitatea IT&C în Ministerul Public; b)participă la elaborarea Strategiei de informatizare a Ministerului Public şi a sistemului judiciar din România, alături de toate instituţiile implicate, şi asigură implementarea acesteia; c)coordonează proiectele IT&C ale Ministerului Public; d)coordonează realizarea, implementarea şi exploatarea sistemelor informatice; e)elaborează şi monitorizează strategia de dezvoltare a infrastructurii IT&C a Ministerului Public; în acest sens:

analizează, evaluează şi formulează propuneri privind asigurarea necesarului de tehnică de calcul;

asigură eficientizarea permanentă a utilizării tehnicii de calcul; f)monitorizează asigurarea securităţii informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora; g)asigură elaborarea, actualizarea şi aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; h)apreciază şi evaluează activitatea specialiştilor IT; i)coordonează aspectele legate de cariera specialiştilor IT, constând în recrutarea, instruirea şi specializarea lor; j)participă la sesiuni ştiinţifice, seminare şi alte forme de perfecţionare profesională; k)exercită alte atribuţii dispuse de procurorul general; l)răspunde pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la lit. a)-k). (3) Serviciul de tehnologia informaţiei are următoarea structură:A. Compartimentul de aplicaţii software; B. Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii. Secţiunea a 2-aCompartimentul de aplicaţii software Articolul 51 (1) Compartimentul de aplicaţii software are următoarele atribuţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel:a)creează şi întreţine aplicaţiile software (realizare, depanare, adaptare, modificare şi extindere) ale Ministerului Public; b)instruieşte personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în utilizarea produselor software; c)participă la toate fazele proiectelor privind achiziţionarea sau dezvoltarea de aplicaţii/produse software, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia produselor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora; d)proiectează, realizează şi administrează bazele de date; e)administrează aplicaţiile şi serverele pe care sunt instalate, inclusiv accesul la aplicaţiile externe; f)furnizează servicii de proxy, e-mail şi mesagerie instant pentru utilizatorii din reţelele INTERNET şi INTRANET; g)asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; h)asigură arhivarea datelor şi realizează restaurarea lor în caz de incident; i)asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul IT de la parchetele din subordine; j)întreţine şi actualizează site-urile Ministerului Public în reţelele INTERNET şi INTRANET; k)asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora; l)monitorizează accesul la servicii, aplicaţii şi servere; m)instalează şi configurează servere şi firewall-uri; n)îndeplineşte orice alte sarcini din dispoziţia specialistului IT şef. (2) Specialiştii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) – n). Secţiunea a 3-aCompartimentul de resurse hardware şi comunicaţii Articolul 52 (1) Compartimentul de resurse hardware şi comunicaţii are următoarele atribuţii, cu excepţia cazurilor în care legea prevede altfel:a)participă la toate fazele realizării proiectelor privind achiziţionarea de sisteme informatice şi achiziţionarea de servicii pentru reţelele de calculatoare, respectiv la: întocmirea caietelor de sarcini, participarea în comisiile privind achiziţiile publice, recepţia sistemelor, instalarea, darea în exploatare şi administrarea acestora; b)asigură managementul infrastructurii IT&C; c)asigură securitatea informaţiilor şi protecţia împotriva alterării şi distrugerii acestora; d)monitorizează desfăşurarea activităţilor în cadrul contractelor de service şi întreţinere preventivă pentru echipamentele din dotare; e)instalează, configurează şi administrează sistemele de operare utilizate în instituţie; f)instalează şi configurează servere şi echipamente de tipul «Storage Area Network» (SAN-uri); g)instalează, configurează staţii de lucru, imprimante, scannere etc.; h)instalează şi configurează echipamente de reţea; i)asigură asistenţă tehnică şi suport pentru personalul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul IT de la parchetele din subordine; j)exploatează şi monitorizează sistemul de comunicaţii de arie extinsă (WAN); k)administrează reţelele locale (LAN); l)monitorizează accesul în cadrul reţelelor (LAN, WAN); m)asigură aplicarea politicii de securitate a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; n)îndeplineşte orice alte sarcini din dispoziţia specialistului IT şef. (2) Specialiştii IT din cadrul compartimentului răspund pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1). 7. La titlul III, capitolul XI se modifică şi va avea următorul titlu: Capitolul XIDirecţia de audit public intern Articolul 63 (1) Direcţia de audit public intern îşi desfăşoară activitatea potrivit prevederilor Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare, ale Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2013, şi ale normelor metodologice ale Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind organizarea şi funcţionarea auditului intern la Ministerul Public, aprobate prin ordin al procurorului general.
(2) Direcţia de audit public intern este condusă de un director. Articolul 64 (1) Direcţia de audit public intern are următoarele atribuţii:a)elaborează norme metodologice specifice după care îşi desfăşoară activitatea, inclusiv pentru direcţiile din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi parchetele de pe lângă curţile de apel; b)elaborează planul anual de audit public intern în cadrul Ministerului Public, respectiv pentru Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale, pe care îl supune aprobării procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; c)efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Ministerului Public sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate; d)asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfăşurate; e)informează Unitatea Centrală de Armonizare privind Auditul Public Intern despre recomandările neînsuşite de către conducătorii entităţii auditate, precum şi despre consecinţele acestora; f)raportează procurorului general constatările şi concluziile rezultate din misiunile de audit public intern desfăşurate, precum şi stadiul implementării recomandărilor formulate; g)elaborează raportările trimestriale şi semestriale prevăzute de lege; h)elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern la nivelul Ministerului Public; i)în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi structurii de control intern abilitate; j)efectuează misiuni de consiliere, potrivit legii; k)desfăşoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit public intern; l)exercită alte atribuţii şi efectuează orice alte lucrări dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (2) Direcţia de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a)angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare; b)plăţile asumate prin angajamentele bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; c)vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; d)concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; e)constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora; f)efectuează misiuni de audit public intern, necuprinse în plan, stabilite prin ordin al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. (3) În cadrul Direcţiei de audit public intern funcţionează Compartimentul de monitorizare şi metodologie, care exercită atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi f), precum şi orice alte atribuţii dispuse de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Articolul 65Directorul Direcţiei de audit public intern are următoarele atribuţii: a)organizează, coordonează, controlează şi răspunde de activitatea întregului personal din subordine privind îndeplinirea la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor de serviciu; b)coordonează, îndrumă şi verifică din punct de vedere tehnic şi metodologic şi, după caz, supervizează misiunile de audit efectuate de auditorii interni; c)repartizează personalului din subordine lucrările de competenţa direcţiei şi îl îndrumă în vederea soluţionării corecte şi în termen a acestora; d)soluţionează unele lucrări ale direcţiei, în special acelea cu un grad de complexitate ridicat; e)propune procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sau, după caz, conducătorilor unităţilor de parchet verificate tragerea la răspundere, în limitele atribuţiilor ce le revin, a persoanelor vinovate de neregulile constatate; f)evaluează performanţele profesionale individuale ale auditorilor interni, potrivit legii. Articolul 66 (1) Directorul Direcţiei de audit public intern are obligaţia să definească modalităţile de organizare şi desfăşurare a activităţii de consiliere în Carta auditului intern, alături de activităţile de asigurare.(2) Directorul Direcţiei de audit public intern răspunde de organizarea şi desfăşurarea misiunilor de consiliere şi de resursele necesare pentru desfăşurarea acestor misiuni. 8. La titlul IV - Organizarea şi funcţionarea parchetelor de pe lângă curţile de apel, capitolul I - Conducerea şi structura parchetelor de pe lângă curţile de apel, articolul 75 alineatul (1), litera E) se abrogă. 9. La titlul X - Departamentele economico-financiare şi administrative şi compartimentele de audit public intern, capitolul II - Departamentele economico-financiare şi administrative din cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi tribunale, articolul 108 se abrogă. 10. La titlul XI - Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor, capitolul I - Dispoziţii generale, secţiunea a 5-a - Calcularea cheltuielilor judiciare avansate de stat şi evidenţa punerii în executare a ordonanţelor prin care s-a dispus plata de cheltuieli judiciare şi amenzi administrative, articolul 174 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 174Departamentul economico-financiar şi administrativ din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu ocazia acţiunilor de control financiar, va verifica modul în care sunt respectate prevederile legale în activitatea de evidenţă şi de gestionare a corpurilor delicte şi a celorlalte mijloace de probă. 11. Anexa la regulament se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IISecţia de resurse umane şi documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Articolul III(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.Ministrul justiţiei, Robert Marius Cazanciuc
ANEXĂ*) *) Anexa este reprodusă în facsimil. (Anexa la regulament)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 143/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 143 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu