Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1426 din 11.10.2011

privind modificarea secţiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 13 octombrie 2011SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. RL 1.599 din 11 octombrie 2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.268 din 28 septembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul ISecţiunea B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La capitolul II „Achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea specifice programelor naţionale de sănătate“ articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Programele/subprogramele naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional în anul 2012 se vor nominaliza prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 2. La capitolul III „Decontarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate“ articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi a bugetului aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.Contractarea cu furnizorii publici şi privaţi de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, se realizează pe baza modelului de contract încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi adaptat corespunzător, după caz. 3. Capitolul VII „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011“ va avea următorul cuprins: mii lei

Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate anul 2011 Credite bugetare aprobate anul 2011
Total credite de angajament aprobate anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Total credite bugetare aprobate în anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 3.184.461 1.183.973 2.484.461 1.183.973
1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 248.996 215.003 97
1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 233.651 200.000
1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 15.345 15.003 97
Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate anul 2011 Credite bugetare aprobate anul 2011
Total credite de angajament aprobate anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Total credite bugetare aprobate în anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
2. Programul naţional de boli cardiovasculare*) 37.304 37.304
3. Programul naţional de oncologie 1.259.770 358.827 823.531 336.963
3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, din care: 1.249.770 348.827 813.531 326.963
- Medicamente eliberate în anul 2010 309.274
3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000 10.000 10.000 10.000
4. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.560 5.560 5.560 5.560
5. Programul naţional de diabet zaharat 656.956 408.459 430.415 430.323
6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare 179.544 179.544 179.544 179.544
7. Programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever*) 8.136 8.136
8. Programul naţional de boli endocrine 4.833 4.300
9. Programul naţional de ortopedie 32.569 29.972
10. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 66.046 66.046 66.046 66.046
11. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 563.000 563.000
12. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.650 1.650
Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**) 120.000 120.000 120.000 120.000
Sume reţinute în total programe naţionale cu scop curativ 45.537 45.537

*) Creditele bugetare alocate Programului naţional de boli cardiovasculare, în sumă de 37.304 mii lei, şi cele alocate Programului naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010. **) În fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările ulterioare, este cuprinsă şi: suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor», care se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală 4. La capitolul VIII „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012“ subcapitolul I „Programe naţionale de sănătate cu scop curativ“ punctul 1 „Programul naţional de boli transmisibile“ subpunctul 1.1 „Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV-SIDA şi tratamentul postexpunere“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera a) va avea următorul cuprins: a)cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.171,38 lei. 5. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 1 subpunctul 1.2 „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, liniuţa va avea următorul cuprins: cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 360,17 lei. 6. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 3 „Programul naţional de oncologie“ subpunctul 3.1 „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, liniuţa va avea următorul cuprins: cost mediu/bolnav tratat/an: 9.700,34 lei. 7. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 „Programul naţional de diabet zaharat“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 1) „indicatori fizici“, litera c) va avea următorul cuprins: c)număr bolnavi automonitorizaţi: 125.965, din care:c.1) număr copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 2.500; c.2) număr adulţi cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 123.465. 8. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera b) va avea următorul cuprins: b)cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.004,31 lei; 9. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 „Programul naţional de boli endocrine“, titlul „Indicatori de evaluare“, subtitlul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 18.369, din care: a)9.269 cu osteoporoză; b)8.000 cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod; c)1.100 cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne. 10. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera c) va avea următorul cuprins: c)cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod/an: 526,85 lei. 11. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 „Programul naţional de ortopedie“ titlul „Indicatori de evaluare“, subtitlul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi: 9.100; b)număr bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală: 15; c)număr bolnavi cu implant segmentar de coloană: 599, din care:c.1) număr bolnavi adulţi cu implant segmentar 516; c.2) număr bolnavi copii cu implant segmentar 83. 12. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera a) va avea următorul cuprins: a)cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.378,39 lei; 13. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 10 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera a) va avea următorul cuprins: a)cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 26.759,15 lei; 14. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 11 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“ titlul „Indicatori de evaluare“, subtitlul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 9.700, din care:a.1) 8.550 prin hemodializă, din care:hemodializă convenţională: 8.165; hemodiafiltrare intermitentă on-line: 385;a.2) 1.150 prin dializă peritoneală, din care:dializă peritoneală continuă: 1.100;dializă peritoneală automată: 50. Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Nicolae-Lucian DuţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1426/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1426 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1008 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 1695 2019
    Căutați un împrumut autentic? sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă de 3% scăzută și accesibilă. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat contactează-mă prin e-mail acum la; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Ordin 411 1998
    Bună ziua tuturor!!! Numele meu este doamna Nedzla Kerso și vorbesc ca unul dintre cei mai fericiți oameni din lume și astăzi îmi spun că creditorul mi-a salvat familia din situația noastră rea, îi voi spune lumii numele și sunt foarte fericit să spun asta familia mea s-a întors pentru totdeauna pentru că aveam nevoie de un împrumut de 50.000 de euro pentru a-mi începe viața de când eram o singură mamă cu 5 copii, iar lumea părea să se bazeze pe mine când am încercat să obțin un împrumut de la bănci și băncile online mi-au refuzat împrumuturile a spus că venitul meu este scăzut și că nu am garanții pentru un împrumut, așa că merg online să caut un împrumut atunci când am întâlnit creditorii falsi care îmi cer toți banii cu cuvinte dulci. Până când am văzut o postare a mamei doamnei Maria de pe un blog și am pledat cu ea, mi-a oferit toți termenii și condițiile și am fost de acord și m-a surprins cu împrumutul care îmi schimbă viața și familia, iar la început m-am gândit acest lucru nu ar fi posibil din cauza experienței mele anterioare și a promisiunilor false, însă, spre surprinderea mea, am primit împrumutul meu de 50.000 de euro și aș sfătui oricui are nevoie de un împrumut să o contacteze pe doamna Maria Alexander, femeia cu cuvântul ei, prin e-mail: ( mariaalexander818@gmail.com) pentru că este cel mai înțelegător și amabil creditor. oricine dorește un împrumut sau cum poate obține un împrumut original, trebuie să o contacteze Via. e-mail: (mariaalexander818@gmail.com) whatsapp: (+1 651-243-8090) Viber; (+1 651-243-8090) Puteți să mă contactați pe doamna Nedzla Kerso pentru mai multe informații (nedzlakerso@gmail.com) Vă mulțumesc tuturor
ANONIM a comentat Decizia 313 2005
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 67 2018
    Bună ziua, Caută un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână datorită finanțării inadecvate? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte institute financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile dvs. de împrumut chiar aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice sumă pentru companii și persoane fizice, cu o dobândă scăzută și accesibilă de 3%. Procesul nostru de capital și creditare este sigur, autentic și garantat 100%. Interesat va rugam sa ma contactati prin e-mail; (carmelapedro24@gmail.com) Număr WhatsApp: +1 585-326-2165 Număr Viber: +1 585-326-2165
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Salut, Ai nevoie de un împrumut confortabil pentru satisfacția ta? Oferim un împrumut accesibil la rata dobânzii de 3% pentru debitorii locali și internaționali. Suntem certificate, de încredere, de încredere, eficiente, rapide și dinamice și lucrăm împreună. acordăm un împrumut pe termen lung de la 2 la 50 de ani cel mult. Aveți nevoie de un împrumut direct, ușor și accesibil pentru a plăti datoriile, pentru a începe o afacere sau pentru un alt motiv? Dacă da, vă rugăm să ne contactați pentru a vă solicita împrumutul. Această ofertă este destinată persoanelor serioase. Vă rugăm să ne contactați: accessloanfirm2030@gmail.com WhatsApp: +79265038734 Suntem certificate, fiabil, fiabil, eficient, rapid și dinamic. Toate cele bune, Domn scott Trimiteți-ne un e-mail la: accessloanfirm2030@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 185 1999
    Atenţie! Sunt un creditor privat care acordă împrumuturi private și corporative persoane fizice. Ai fost refuzat de atâtea bănci? Aveți nevoie de finanțare pentru a vă stabili afacerea? Ai nevoie de finanțare pentru extinderea afacerii tale? Sau aveți nevoie de un împrumut personal? Împrumutul meu variază de la împrumut personal la afaceri. Ofer împrumut cu 3% dobândă în termen de 1 an până la 30 de ani durata rambursării. Sunt foarte dispus să fac din toate problemele tale financiare un lucru din trecut. Satisfacția dvs. financiară este obiectivul meu, iar colaborarea cu mine va fi o experiență bună, vă rugăm să contactați astăzi pentru întrebări suplimentare dacă sunteți interesat să obțineți orice fel de împrumuturi: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune, Dna Cheryl Tinley (CEO / Președinte) E-mail: cheryltinleyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
ANONIM a comentat Ordin 150 2019
    Bună ziua tuturor Aveți nevoie de un împrumut instantaneu? Aplicați cu compania mea prin (capitalfunding.usa.org@gmail.com) dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, pentru că oferim cel mai bun serviciu de împrumut din toată lumea. Ai nevoie de bani pentru a plăti facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă? Aveți la dispoziție un proiect neterminat din cauza finanțării proaste? Aveți nevoie de bani pentru a investi într-o anumită zonă de specializare care vă va aduce profit? și nu știi ce să faci. Redăm toate tipurile de servicii de împrumut, cum ar fi; Împrumuturi pentru afaceri (până la 20 de milioane) Împrumuturi personale (până la 5 milioane) Consolidarea datoriilor Împrumuturi internaționale Împrumut pentru familie și multe altele. Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru persoanele care au o problemă financiară și au nevoie de soluție pentru aceasta, o mulțime de oameni le este atât de dificil să obțină împrumuturi de capitaluri de la băncile locale sau de la alte institute financiare, datorită ratei dobânzii ridicate, insuficiente. garanția, raportul datoriei / veniturile, scorul creditului scăzut și multe alte motive Dacă v-a fost îngrijorat cu privire la obținerea unui împrumut, nu vă mai faceți griji, deoarece vă putem oferi împrumutul de care aveți nevoie. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut, vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: (capitalfunding.usa.org@gmail.com) Rețineți că împrumutul este acordat cu o dobândă de 3%, vă rugăm să ne reveniți acum, dacă sunteți interesat. Denumirea companiei: Elements Capital Funding Adresa de e-mail: capitalfunding.usa.org@gmail.com Număr de telefon (WhatsApp): +4915758108767
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu