Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1426 din 11.10.2011

privind modificarea secţiunii B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 722 din 13 octombrie 2011SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. RL 1.599 din 11 octombrie 2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 3.268 din 28 septembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;

Ordonanţei Guvernului nr. 10/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011 şi unele măsuri financiare,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin: Articolul ISecţiunea B a Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La capitolul II „Achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea specifice programelor naţionale de sănătate“ articolul 21, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Programele/subprogramele naţionale de sănătate pentru care achiziţia medicamentelor, materialelor sanitare, dispozitivelor medicale şi altele asemenea se realizează prin proceduri de achiziţie publică organizate la nivel naţional în anul 2012 se vor nominaliza prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. 2. La capitolul III „Decontarea medicamentelor şi/sau a materialelor sanitare specifice programelor naţionale de sănătate“ articolul 26, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Includerea bolnavilor noi în program se realizează cu încadrarea în numărul de bolnavi prevăzut şi a bugetului aprobat pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică.Contractarea cu furnizorii publici şi privaţi de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii, se realizează pe baza modelului de contract încheiat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu centrele-pilot, aprobat prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi adaptat corespunzător, după caz. 3. Capitolul VII „Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011“ va avea următorul cuprins: mii lei

Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate anul 2011 Credite bugetare aprobate anul 2011
Total credite de angajament aprobate anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Total credite bugetare aprobate în anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 3.184.461 1.183.973 2.484.461 1.183.973
1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 248.996 215.003 97
1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere 233.651 200.000
1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 15.345 15.003 97
Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate anul 2011 Credite bugetare aprobate anul 2011
Total credite de angajament aprobate anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Total credite bugetare aprobate în anul 2011, din care: din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
2. Programul naţional de boli cardiovasculare*) 37.304 37.304
3. Programul naţional de oncologie 1.259.770 358.827 823.531 336.963
3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, din care: 1.249.770 348.827 813.531 326.963
- Medicamente eliberate în anul 2010 309.274
3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000 10.000 10.000 10.000
4. Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.560 5.560 5.560 5.560
5. Programul naţional de diabet zaharat 656.956 408.459 430.415 430.323
6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare 179.544 179.544 179.544 179.544
7. Programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever*) 8.136 8.136
8. Programul naţional de boli endocrine 4.833 4.300
9. Programul naţional de ortopedie 32.569 29.972
10. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 66.046 66.046 66.046 66.046
11. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 563.000 563.000
12. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.650 1.650
Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**) 120.000 120.000 120.000 120.000
Sume reţinute în total programe naţionale cu scop curativ 45.537 45.537

*) Creditele bugetare alocate Programului naţional de boli cardiovasculare, în sumă de 37.304 mii lei, şi cele alocate Programului naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată neachitate până la data de 31 decembrie 2010. **) În fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, a medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, cu modificările ulterioare, este cuprinsă şi: suma de 120.000 mii lei aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor», care se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală 4. La capitolul VIII „Structura programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anii 2011 şi 2012“ subcapitolul I „Programe naţionale de sănătate cu scop curativ“ punctul 1 „Programul naţional de boli transmisibile“ subpunctul 1.1 „Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV-SIDA şi tratamentul postexpunere“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera a) va avea următorul cuprins: a)cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat/an: 29.171,38 lei. 5. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 1 subpunctul 1.2 „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, liniuţa va avea următorul cuprins: cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat/an: 360,17 lei. 6. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 3 „Programul naţional de oncologie“ subpunctul 3.1 „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, liniuţa va avea următorul cuprins: cost mediu/bolnav tratat/an: 9.700,34 lei. 7. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 „Programul naţional de diabet zaharat“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 1) „indicatori fizici“, litera c) va avea următorul cuprins: c)număr bolnavi automonitorizaţi: 125.965, din care:c.1) număr copii cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 2.500; c.2) număr adulţi cu diabet zaharat insulinodependent automonitorizaţi: 123.465. 8. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 5 titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera b) va avea următorul cuprins: b)cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.004,31 lei; 9. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 „Programul naţional de boli endocrine“, titlul „Indicatori de evaluare“, subtitlul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: număr de bolnavi trataţi: 18.369, din care: a)9.269 cu osteoporoză; b)8.000 cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod; c)1.100 cu guşă prin tireomegalie datorată proliferării maligne. 10. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 8 titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera c) va avea următorul cuprins: c)cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie datorată carenţei de iod/an: 526,85 lei. 11. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 „Programul naţional de ortopedie“ titlul „Indicatori de evaluare“, subtitlul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)număr bolnavi cu afecţiuni articulare endoprotezaţi: 9.100; b)număr bolnavi cu endoprotezare articulară tumorală: 15; c)număr bolnavi cu implant segmentar de coloană: 599, din care:c.1) număr bolnavi adulţi cu implant segmentar 516; c.2) număr bolnavi copii cu implant segmentar 83. 12. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 9 titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera a) va avea următorul cuprins: a)cost mediu/bolnav endoprotezat: 3.378,39 lei; 13. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 10 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“ titlul „Indicatori de evaluare“ subtitlul 2) „indicatori de eficienţă“, litera a) va avea următorul cuprins: a)cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 26.759,15 lei; 14. La capitolul VIII subcapitolul I punctul 11 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“ titlul „Indicatori de evaluare“, subtitlul 1) „indicatori fizici“ va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici: a)numărul total de bolnavi trataţi prin dializă: 9.700, din care:a.1) 8.550 prin hemodializă, din care:hemodializă convenţională: 8.165; hemodiafiltrare intermitentă on-line: 385;a.2) 1.150 prin dializă peritoneală, din care:dializă peritoneală continuă: 1.100;dializă peritoneală automată: 50. Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul sănătăţii, Ritli Ladislau Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Nicolae-Lucian DuţăSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1426/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1426 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu