Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1415 din 11 august 2009

privind aprobarea modelului si continutului unor documente si formulare utilizate în activitatea de inspectie fiscala la persoane fizice

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 591 din 26 august 2009In temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 86, 109 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 106.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor documente utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice:

a)  Raport de inspecţie fiscală, încheiat la persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 1a);

b) Instrucţiunile privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală, încheiat la persoane fizice, prevăzute în anexa nr. 1b);

c) Raport de inspecţie fiscală pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice, prevăzut în anexa nr. 2a);

d) Instrucţiunile privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice, prevăzute în anexa nr. 2b).

Art. 2. - Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice:

a) Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 3a);

b)  Instrucţiunile de completare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale", prevăzute în anexa nr. 3b);

c) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale", prevăzute în anexa nr. 3c);

d)  Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, prevăzută în anexa nr. 4a);

e)  Instrucţiunile de completare a formularului „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare", prevăzute în anexa nr. 4b);

f) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare", prevăzute în anexa nr. 4c);

g) Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, prevăzută în anexa nr. 5a);

h) Instrucţiunile de completare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale", prevăzute în anexa nr. 5b);

i) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale", prevăzute în anexa nr. 5c).

Art. 3. - Competenţa de a stabili obligaţii fiscale pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale revine organelor fiscale cu atribuţii de administrare a veniturilor statului.

Art. 4. - Prin excepţie de la art. 3, competenţa de a stabili obligaţii fiscale pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale revine şi organelor de inspecţie fiscală care au constatat, prin acţiuni de inspecţie fiscală, că persoana fizică a obţinut venituri impozabile.

Art. 5. - (1) Obligaţiile fiscale vor fi stabilite de organele de inspecţie fiscală la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, numai pentru perioada în care s-a constatat că acestea au desfăşurat activitatea.

(2) Dacă activitatea a fost desfăşurată pe parcursul mai multor ani fiscali, atunci impozitul pe venit va fi stabilit pe fiecare an fiscal.

Art. 6. - Rezultatele acţiunilor de inspecţie fiscală, efectuate la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, se înscriu în raportul de inspecţie fiscală prevăzut la art. 1 lit. a) şi stau la baza emiterii Deciziei de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale şi/sau a Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, după caz.

Art. 7. - Rezultatele acţiunii de inspecţie fiscală, efectuată la persoane fizice, pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, se înscriu în raportul de inspecţie fiscală prevăzut la art. 1 lit. c) şi stau la baza emiterii deciziei de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere, după caz.

Art. 8. -Actele administrative fiscale emise de organele de inspecţie fiscală în sarcina persoanelor fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale se comunică organului fiscal unde persoana fizică are domiciliul fiscal, potrivit legii.

Art. 9. - Prin excepţie de la art. 8, Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare sau Decizia de nemodificare a bazei de impunere, emise de organele de inspecţie fiscală, se comunică organului fiscal unde persoana fizică este înregistrată ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 10. - Pentru emiterea Deciziei de nemodificare a bazei de impunere se va utiliza formularul „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere", cod MFP 14.13.02.99/3, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.267/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 29 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. 11. -In cazul unei asocieri între persoane fizice care desfăşoară activităţi economice, actele administrative fiscale privind impozitul pe venit se emit pentru fiecare persoană fizică pentru care organele de inspecţie fiscală au stabilit obligaţii fiscale.

Art. 12. - (1) Direcţia generală de tehnologia informaţiei va elabora aplicaţia informatică pentru crearea bazei de date cu rezultatele inspecţiei fiscale la persoane fizice şi editarea automată a formularelor „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale", „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugata cu opţiune de rambursare" şi „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale".

(2) Până la implementarea aplicaţiei informatice, formularele prevăzute la alin. (1) se vor edita şi completa manual.

Art. 13. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 14. -Anexele nr. 1a), 1b), 2a), 2b), 3a)-3c), 4a)-4c), 5a)-5c) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 15. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Sorin Blejnar

ANEXA Nr. 1a)

Nr...../data ....

APROBAT

Funcţia

..............................................

Numele şi prenumele,

..............................................

Semnătura şi ştampila

RAPORT   DE   INSPECŢIE   FISCALĂ

încheiat la persoana fizică...................................... la data de.............................

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

1.  Date despre inspecţia fiscală

2.  Baza legală pentru efectuarea inspecţiei fiscale

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

1.  Numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal);

3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA (pentru persoană fizică impozabilă înregistrată în scopuri de TVA)

4.  Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice

5.  Date privind locul sau locurile unde a desfăşurat activitatea

CAPITOLUL III

Constatări privind taxa pe valoarea adăugată

1. Stabilirea calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

2.  Perioada verificată

3. Verificarea depunerii deconturilor de taxă pe valoarea adăugată

4. Stabilirea bazei de impozitare şi calculul taxei pe valoarea adăugată, cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

6. Amenzi

CAPITOLUL IV

Constatări privind impozitul pe venit

1.  Perioada supusă inspecţiei fiscale

2. Constatările fiscale, cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

1.1.  Identificarea activităţii desfăşurate

1.2. Stabilirea bazei impozabile

1.3. Stabilirea impozitului pe venit

3. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

4. Amenzi aplicate

CAPITOLUL V

Constatări privind alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat

1.  Perioada supusă inspecţiei fiscale

2. Constatările fiscale, cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

3. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

4. Amenzi aplicate

CAPITOLUL VI

Discuţia finală cu contribuabilul

1.  Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului

2. Consideraţii asupra punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

1. Taxa pe valoarea adăugată

2.  Impozitul pe venit

3. Alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat

CAPITOLUL VIII

Anexe

Intocmit

Organe de inspecţie fiscală

Numele şi prenumele,

..............................................

Funcţia şi semnătura

..............................................

Avizat

Şef serviciu/birou,

Numele şi prenumele,

..............................................

Semnătura

..............................................

ANEXA Nr. 1b)

INSTRUCŢIUNILE

privind conţinutul si obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoana fizică

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecţii fiscale la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.

De asemenea, modelul de raport de inspecţie fiscală se utilizează şi pentru consemnarea rezultatelor inspecţiei fiscale efectuate la persoanele fizice impozabile înregistrate în scopuri de TVA, dar care au şi alte activităţi nedeclarate organelor fiscale, cu excepţia inspecţiei fiscale anticipate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

In realizarea inspecţiei fiscale se vor avea în vedere următoarele:

1. Raportul de inspecţie fiscală se va întocmi ca urmare a unei inspecţii fiscale efectuate:

- la persoanele fizice care desfăşoară activităţi impozabile din punct de vedere al TVA şi care nu s-au înregistrat la organul fiscal competent;

-  pentru stabilirea impozitului pe venit şi a altor obligaţii fiscale datorate de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice, fără a fi înregistrate la organul fiscal competent;

- la persoanele fizice impozabile înregistrate în scopuri de TVA, pentru verificarea obligaţiilor fiscale datorate ca urmare a activităţii economice desfăşurate, precum şi a taxei pe valoarea adăugată în situaţia în care nu au depus deconturi de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare.

2. Raportul de inspecţie fiscală va cuprinde constatări pentru stabilirea bazei impozabile şi calculul:

-  taxei pe valoarea adăugată, în cazul desfăşurării de activităţi impozabile, pentru care persoana fizică s-a declarat sau nu ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, fără să depună decont de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare;

-  impozitului pe venit datorat, în cazul în care persoana fizică a desfăşurat activităţi economice impozabile, fără a fi declarate, iar suma stabilită de organele de inspecţie fiscală reprezintă obligaţia de plată pentru perioada în care a desfăşurat activitatea;

- altor obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat ca urmare a activităţilor desfăşurate în perioada verificată.

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

Se vor înscrie datele de identificare ale organelor de inspecţie fiscală care efectuează verificarea şi care întocmesc Raportul de inspecţie fiscală, astfel:

- numele şi prenumele;

- funcţia;

- numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală;

- unitatea fiscală din care face parte;

- numărul şi data ordinului de serviciu.

De asemenea, se vor preciza:

- baza legală pentru efectuarea inspecţiei fiscale;

-  numărul şi data transmiterii avizului de inspecţie fiscală (după caz).

In cazul în care data începerii inspecţiei a fost amânată se vor specifica numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat;

- perioada supusă verificării pentru fiecare obligaţie fiscală verificată;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia fiscală, precum şi locul de desfăşurare.

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

1.  Numele şi prenumele persoanei fizice supuse verificării

2.  Codul de identificare fiscală, care poate fi:

2.1.  pentru impozitul datorat pentru veniturile proprii:

- codul numeric personal pentru persoanele fizice;

-  numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal;

2.2.  pentru persoanele fizice înregistrate în scopuri de TVA:

- codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA.

3.  Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:

- adresa (localitate, stradă, etaj, apartament, cod poştal, judeţ/sector).

In cazul asocierilor se vor înscrie datele de identificare pentru fiecare persoană fizică asociată, precum şi cota de distribuire pentru fiecare:

- numele, iniţiala tatălui şi prenumele;

-  codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală;

- adresa (localitate, stradă, etaj, apartament, cod poştal, judeţ/sector);

- cota de distribuire.

Se va considera asociere şi cazul în care două persoane au realizat o operaţiune sau o activitate economică impozabilă şi nu există un contract de asociere, dar ambele persoane sunt parte în operaţiunea sau activitatea desfăşurată.

4.  Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice impozabile:

- localitate;

- stradă, etaj, apartament, cod poştal;

- judeţ (sector);

- detalii privind activitatea economică desfăşurată.

5. Alte informaţii

Se va preciza locul de efectuare a inspecţiei fiscale.

In cazul în care persoana este reprezentată de un împuternicit, se va specifica acest fapt, cu precizarea datelor de identificare ale acestuia, şi se va anexa împuternicirea în copie.

De asemenea, se vor preciza informaţii privind suspendarea inspecţiei fiscale, respectiv perioada şi motivele suspendării, conform prevederilor legale în vigoare.

Se vor consemna orice alte date sau informaţii în legătură cu inspecţia fiscală.

CAPITOLUL III

Constatări privind taxa pe valoarea adăugată

1.  Stabilirea calităţii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată

In cazul verificării taxei pe valoarea adăugată se vor verifica documentele prin care se face dovada obţinerii calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, dacă este cazul, cu precizarea datei de la care a devenit plătitor de TVA şi dacă înregistrarea s-a făcut prin opţiune sau prin depăşirea plafonului de scutire.

In cazul în care persoana nu s-a înregistrat ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA, deşi activitatea desfăşurată era supusă impozitării din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, se vor verifica următoarele:

-  documentele care atestă realizarea de venituri din operaţiuni impozabile din punctul de vedere al TVA;

-  stabilirea datei când a fost depăşit plafonul de scutire privind taxa pe valoarea adăugată;

-  identificarea tuturor operaţiunilor impozabile efectuate după data la care trebuia să se înregistreze ca plătitor de TVA;

- modul de derulare a operaţiunilor impozabile efectuate în perioada verificată, pentru stabilirea tratamentului fiscal.

In cazul în care persoana fizică a fost înregistrată ca persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA prin opţiune, se vor verifica următoarele:

- dacă persoana fizică a respectat prevederile legale ce îi reveneau de la data înregistrării ca plătitor privind întocmirea şi depunerea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată;

-   respectarea prevederilor legale privind încadrarea operaţiunilor efectuate din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;

- concordanţa dintre data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată şi data înscrisă în primele documente înregistrate în jurnalul de vânzări sau de cumpărări.

In cazul în care înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA s-a făcut ca urmare a depăşirii plafonului de scutire, se vor verifica documentele emise pentru înregistrarea vânzărilor, concordanţa acestora cu jurnalul de vânzări, precum şi cu documentele întocmite pentru înregistrarea veniturilor, pentru stabilirea corectă a datei depăşirii plafonului de scutire.

2.  Perioada verificată

Pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată, perioada va fi de la data ultimului control (dacă a fost efectuat) sau de la data începerii activităţii, după caz, şi până la sfârşitul ultimei perioade pentru care trebuia sau a fost depus decontul de TVA (anterior datei de începere a inspecţiei fiscale).

3. Verificarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată

La verificarea deconturilor de TVA, organele de inspecţie vor avea în vedere următoarele:

- se va verifica modul de întocmire a decontului de TVA. In acest sens, se va verifica dacă sumele înscrise în jurnalul de vânzări şi cumpărări corespund cu cele din decontul de TVA (taxă colectată şi deductibilă);

- dacă persoana fizică nu a înscris corect în decontul de TVA taxa datorată bugetului de stat, diferenţa dintre aceasta şi cea stabilită de organele de inspecţie fiscală constituie suma suplimentară şi se înscrie în decizia de impunere;

- dacă în perioada verificată persoana fizică a realizat sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, se va verifica corectitudinea determinării şi aplicării pro-ratei.

4.  Stabilirea bazei de impozitare şi calculul taxei pe valoarea adăugată cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

In cazul efectuării inspecţiei fiscale pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată, pentru stabilirea/verificarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă, se vor solicita toate documentele justificative care sunt aferente unor bunuri achiziţionate sau unor servicii prestate în legătură cu activitatea economică desfăşurată şi care au fost înregistrate în jurnalul de cumpărări, după caz.

Astfel, la verificarea TVA deductibilă se vor urmări înregistrarea corectă în jurnalul de cumpărări sau stabilirea, precum şi realitatea acestor operaţiuni economice.

Pentru stabilirea TVA colectată şi TVA deductibilă, vor fi verificate toate documentele ce reflectă livrările şi achiziţiile de bunuri sau servicii, avându-se în vedere legalitatea şi realitatea operaţiunilor cuprinse în acestea. In situaţia în care există jurnale de TVA, se vor verifica corectitudinea şi completitudinea înregistrărilor din acestea.

a)   Verificarea corectitudinii documentelor şi realităţii operaţiunilor:

- se vor verifica datele înscrise în documentele care au stat la baza exercitării dreptului de deducere a TVAşi a obligaţiei de colectare a TVA. In condiţiile în care legislaţia prevede mai multe cote de TVA, se va stabili dacă operaţiunilor impozabile derulate le sunt aplicate cotele corespunzătoare;

- se va verifica dacă documentele conţin datele obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

- se va verifica realitatea operaţiunilor înscrise în documente;

- se vor verifica devizele de lucrări, în special pentru fazele deja recepţionate;

- se va verifica existenţa proceselor-verbale de recepţie, parţială sau finală, după caz;

- se vor verifica eventualele achiziţii de bunuri care prin înregistrarea acestora au condus la exercitarea dreptului de deducere a TVA şi care, ulterior depunerii decontului, au fost stornate sau anulate;

-  se va stabili, în baza documentelor privind veniturile obţinute sau prin estimarea acestora, taxa pe valoarea adăugată de plată, pe care persoana impozabilă ar fi trebuit să o colecteze dacă ar fi fost înregistrată normal în scopuri de taxă, conform legii.

b) Controale încrucişate:

- în cazul în care organele de inspecţie fiscală au suspiciuni temeinic fundamentate asupra realităţii sau legalităţii unor operaţiuni economice efectuate de persoana fizică şi pentru clarificarea stării fiscale de fapt a acesteia, se va propune efectuarea unui control încrucişat, precizându-se datele de identificare ale contribuabilului şi obiectivele de verificat;

- verificările încrucişate vor fi solicitate doar atunci când este depăşit un prag de semnificaţie, concretizat în riscul pe care respectiva tranzacţie îl reprezintă pentru bugetul statului, precum şi în raportul dintre suma solicitată la rambursare şi valoarea tranzacţiei.

Constatările pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt şi a temeiului de drept.

5. Calculul de obligaţii fiscale accesorii

Pentru obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în raportul de inspecţie fiscală.

6. Amenzi aplicate

Se vor prezenta sancţiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

CAPITOLUL IV

Constatări pentru stabilirea impozitului pe venit

In cazul verificării modului de determinare a impozitului pe venit se vor avea în vedere următoarele:

1.  Perioada supusă inspecţiei fiscale

Pentru impozitul pe venit perioada supusă verificării va fi cuprinsă de la data începerii activităţii şi până la zi sau până la data încetării activităţii, după caz (cu încadrarea în termenul de prescripţie).

Data de început se va stabili pe baza primului document pentru operaţiunea sau activitatea desfăşurată ori pe bază de documente sau informaţii primite de la terţi.

Data până la care se efectuează inspecţia fiscală poate fi:

- data la care a încetat activitatea persoana fizică supusă verificării;

- data de sfârşit a ultimului an fiscal;

- orice dată anterioară începerii inspecţiei fiscale stabilită de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

2. Constatările fiscale se vor prezenta pe fiecare an fiscal şi se vor referi la:

2.1. Identificarea activităţii desfăşurate

Organele de inspecţie fiscală vor proceda la identificarea activităţii prin:

- verificarea realităţii activităţii desfăşurate în corelaţie cu documente, informaţii culese de la terţi, declaraţii informative depuse de alţi contribuabili care au avut relaţii comerciale cu persoana fizică supusă verificării sau, după caz, cu orice alte documente justificative obţinute prin controale încrucişate.

2.2.  Stabilirea bazei impozabile cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

Pentru stabilirea bazei impozabile organele de inspecţie fiscală vor proceda la:

-  verificarea modului în care s-a desfăşurat activitatea pentru determinarea tuturor operaţiunilor impozabile realizate de persoana fizică;

-  verificarea documentelor pentru stabilirea cheltuielilor aferente obţinerii veniturilor, precum şi a tratamentului fiscal al acestora.

In vederea stabilirii venitului impozabil pe an fiscal sau pe o perioadă dintr-un an fiscal, după caz, se vor avea în vedere următoarele:

- faptele constatate de către echipa de control;

-  modul de interpretare a aspectelor fiscale de către contribuabil;

- consecinţele fiscale ale abaterilor constatate, motivele de fapt şi temeiul de drept pentru determinarea venitului impozabil.

Având în vedere că persoana fizică nu a fost autorizată să desfăşoare activităţi producătoare de venituri se vor verifica toate documentele identificate direct sau de la terţi şi se vor anexa la Raportul de inspecţie fiscală, în copie, pentru justificarea modului de stabilire a bazei impozabile.

In situaţia în care nu sunt identificate suficiente documente pentru stabilirea exactă a veniturilor atunci se va proceda la estimarea veniturilor.

In cazul în care pentru o perioadă (an fiscal) venitul determinat de organele de inspecţie fiscală va fi mai mic decât cheltuielile aferente activităţii atunci acest fapt se va consemna în Raportul de inspecţie fiscală.

Constatările pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt şi a temeiului de drept.

2.3. Stabilirea impozitului pe venit

După stabilirea venitului net anual impozabil organele de inspecţie fiscală vor stabili impozitul pe venit în conformitate cu prevederile în vigoare pentru fiecare an fiscal verificat. In cazul în care activitatea se desfăşoară pe o perioadă mai mică de un an fiscal, atunci impozitul pe venit se va stabili pe această fracţiune.

3.  Calculul de obligaţii fiscale accesorii

Pentru obligaţiile fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în Raportul de inspecţie fiscală.

4. Amenzi aplicate

Se vor prezenta sancţiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

CAPITOLUL V

Constatări privind alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat

Pentru fiecare altă obligaţie fiscală datorată bugetului general consolidat care face obiectul inspecţiei fiscale se vor înscrie următoarele:

1. Perioada supusă inspecţiei fiscale

Pentru alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat perioada supusă verificării va fi cuprinsă de la data începerii activităţii sau data ultimei inspecţii fiscale pentru fiecare obligaţie fiscală constatată ca fiind datorată şi până la data începerii inspecţiei fiscale, după caz (cu încadrarea în termenul de prescripţie).

Data de început se va stabili pe baza primului document pentru operaţiunea sau activitatea desfăşurată ori pe bază de documente sau informaţii primite de la terţi.

Data până la care se efectuează inspecţia fiscală poate fi:

- data la care a încetat activitatea persoana fizică supusă verificării;

- data începerii acţiunii de inspecţie fiscală;

- orice dată anterioară începerii inspecţiei fiscale stabilită de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală.

In cazul în care verificarea se va face pe o perioadă diferită de cea precizată în avizul de inspecţie se va preciza perioada verificată efectiv.

2.  Constatări fiscale cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

In acest capitol se vor înscrie constatările pentru fiecare obligaţie fiscală care a făcut obiectul inspecţiei fiscale astfel:

a) în cazul nerespectării prevederilor legale, pentru fiecare obligaţie fiscală se va înscrie motivul de fapt prin detalierea modului în care contribuabilul a efectuat şi a tratat din punct de vedere fiscal activitatea, cu prezentarea consecinţei fiscale;

b) precizarea temeiului de drept pentru faptele constatate se va face prin menţionarea expresă a actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea textului de lege pentru fundamentarea legală a cazului constatat;

c)   obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală. Se va prezenta modul de calcul al obligaţiilor fiscale stabilite de inspecţia fiscală, cu trimitere la anexele în care s-au calculat (acolo unde este cazul).

Constatările pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt şi a temeiului de drept.

3. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

Pentru obligaţiile fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în Raportul de inspecţie fiscală.

4. Amenzi aplicate

Se vor prezenta sancţiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

CAPITOLUL VI

Discuţia finală

1.  Prezentarea punctului de vedere al persoanei fizice verificate

In acest capitol se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care persoana fizică a fost înştiinţată despre data, ora şi locul de desfăşurare a discuţiei finale.

In caz de refuz al acesteia de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat expres în Raportul de inspecţie fiscală.

Punctul de vedere al persoanei fizice va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscală.

In cazul în care persoana fizică nu prezintă la discuţia finală punctul de vedere în scris, acest fapt va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscală.

2.    Consideraţii asupra punctului de vedere al contribuabilului

Se vor prezenta consideraţiile organelor de inspecţie fiscală asupra punctului de vedere al contribuabilului, în măsura în care susţinerile acestuia sunt argumentate.

Tot în acest capitol se va preciza dacă reprezentantul legal al contribuabilului sau împuternicitul acestuia a declarat ori nu că a pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele şi informaţiile solicitate.

Declaraţia va fi anexată la Raportul de inspecţie fiscală.

Refuzul contribuabilului de a prezenta această declaraţie va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscală.

CAPITOLUL VII

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

1. Taxa pe valoarea adăugată

Acest tabel se va completa numai cu rezultatele inspecţiei fiscale privind TVA.

                                                                                                                         - lei -

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligaţiile fiscale accesorii

TVA stabilită de inspecţia fiscală

De la data

Până la data

1

Taxa pe valoarea adăugată

zz.ll.aa

zz.ll.aa

2

Obligaţii fiscale accesorii

zz.ll.aa

zz.ll.aa

3

Amenzi aplicate

X

X

2. Impozitul pe venit

In cazul impozitului pe venit, se va completa în următorul tabel câte un rând pentru fiecare persoană verificată, cu următoarele informaţii:

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Anul verificat

Impozitul pe venitul net anual stabilit de inspecţia fiscală

Obligaţiile fiscale accesorii

Amenzile aplicate

3. Alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat

Pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie, cu excepţia impozitului pe venit şi TVA, datorate bugetului general consolidat, pentru care s-au calculat obligaţii fiscale principale şi/sau accesorii, se vor prezenta următoarele informaţii:

Nr. crt.

Denumirea obligaţiei fiscale

Perioada verificată/Perioada pentru care s-au calculat obligaţiile fiscale accesorii

Obligaţia fiscală stabilită de inspecţia fiscală2

De la data    (zz.ll.aa)

Până la data    (zz.ll.aa)

1

Obligaţia fiscală1

2

Obligaţii fiscale accesorii

3

Amenzi aplicate

X

X

1  Se va completa cu denumirea obligaţiei bugetare, exclusiv impozitul pe venit şi taxa pe valoarea adăugată.

2 Se va completa cu suma totală a obligaţiei fiscale stabilită de inspecţia fiscală şi calculată în anexele la Raportul de inspecţie fiscală, pentru fiecare categorie de impozit, taxă sau contribuţie, cu excepţia impozitului pe venit şi TVA.

Raportul de inspecţie fiscală va fi:

- semnat de organele de inspecţie fiscală;

- avizat de şeful serviciului/biroului;

- aprobat de conducătorul organului fiscal (conducătorul activităţii de inspecţie fiscală) de care aparţine echipa de inspecţie fiscală.

Raportul va fi întocmit într-un număr de exemplare astfel determinat încât să fie transmis câte un exemplar la:

- organul fiscal unde persoana fizică a desfăşurat activitatea;

- fiecare organ fiscal unde persoanele fizice au domiciliul;

- contribuabilul verificat (în cazul asocierilor, un exemplar pentru asociaţie şi câte un exemplar pentru fiecare asociat). Un exemplar al raportului va rămâne la echipa de inspecţie fiscală care a efectuat inspecţia.

CAPITOLUL VIII

Anexe

Acest capitol va cuprinde la început, în mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.

Pentru fiecare obligaţie fiscală verificată, la Raportul de inspecţie fiscală se vor anexa situaţii, tabele, copii după documente, note explicative, necesare susţinerii constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de inspecţie fiscală.

Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de inspecţie fiscală vor fi semnate de organele de inspecţie fiscală şi pentru luare la cunoştinţă, de persoana fizică verificată sau de împuternicitul acesteia.

De asemenea, la Raportul de inspecţie fiscală se va anexa orice document întocmit pentru înştiinţarea, solicitarea de documente sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări efectuate în timpul inspecţiei fiscale.

ANEXA Nr. 2a)

APROBAT

Funcţia

..............................................

Numele şi prenumele

..............................................

Semnătura şi ştampila

Nr....../data..........

RAPORT   DE   INSPECŢIE   FISCALĂ

pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoana fizică..................................................la data de......................

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

1.  Date despre inspecţia fiscală

2.  Baza legală pentru efectuarea inspecţiei fiscale

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

1.  Numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei

2. Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal;

- numărul de identificare fiscală (pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal);

3. Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA

4.  Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice

5.  Date privind locul sau locurile unde a desfăşurat activitatea

CAPITOLUL III

Constatări privind soluţionarea decontului/deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare

1. Stabilirea calităţii de persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA

2.  Perioada verificată

3. Verificarea deconturilor de TVA

4. Verificarea bazei de impozitare şi a modului de calcul al taxei pe valoarea adăugată, cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

6. Amenzi

CAPITOLUL IV

Discuţia finală cu contribuabilul

1.  Prezentarea punctului de vedere al contribuabilului

2. Consideraţii asupra punctului de vedere al contribuabilului

CAPITOLUL V

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

1. TVA solicitată la rambursare

2. TVA stabilită suplimentar

3. TVA respinsă la rambursare

4. TVA aprobată la rambursare

5. TVA rămasă suplimentar de plată

CAPITOLUL VI

Anexe

Intocmit

Organe de inspecţie fiscală

Numele şi prenumele

..............................................

Funcţia şi semnătura

Avizat

Şef serviciu/birou,

Numele şi prenumele

..............................................

Semnătura

ANEXA Nr. 2b)

INSTRUCŢIUNILE

privind conţinutul şi obiectivele minimale ale Raportului de inspecţie fiscală pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, încheiat la persoane fizice

Raportul de inspecţie fiscală se întocmeşte de echipa de inspecţie fiscală pentru consemnarea rezultatelor verificării, ca urmare a unei inspecţii fiscale anticipate la persoane fizice, pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

CAPITOLUL I

Date despre inspecţia fiscală

Se vor înscrie datele de identificare ale organelor de inspecţie fiscală care efectuează verificarea şi care întocmesc Raportul de inspecţie fiscală, astfel:

- numele şi prenumele;

- funcţia;

- numărul legitimaţiei de inspecţie fiscală;

- unitatea fiscală din care face parte;

- numărul şi data ordinului de serviciu.

De asemenea, se vor preciza:

- baza legală pentru efectuarea inspecţiei fiscale;

-  numărul şi data transmiterii avizului de inspecţie fiscală (după caz).

In cazul în care data începerii inspecţiei a fost amânată se vor specifica numărul şi data acordului, precum şi noul termen aprobat:

- perioada supusă verificării pentru fiecare obligaţie fiscală verificată;

- perioada în care s-a desfăşurat inspecţia fiscală, precum şi locul de desfăşurare.

CAPITOLUL II

Datele de identificare ale contribuabilului

1.  Numele şi prenumele persoanei fizice supuse verificării.

2.  Codul de identificare fiscală, care poate fi:

- codul numeric personal pentru persoane fizice;

-  numărul de identificare fiscală pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal.

3.  Codul de înregistrare fiscală în scopuri de TVA.

4.  Date privind domiciliul fiscal al persoanei fizice:

- adresa (localitate, stradă, etaj, apartament, cod poştal, judeţ/sector).

5.  Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice impozabile:

- localitate;

- stradă, etaj, apartament, cod poştal;

- judeţ (sector);

- detalii privind activitatea economică desfăşurată.

6. Alte informaţii

Se va preciza locul de efectuare a inspecţiei fiscale.

In cazul în care persoana este reprezentată de un împuternicit se va specifica acest fapt, cu precizarea datelor de identificare ale acestuia, şi se va anexa împuternicirea în copie.

De asemenea, se vor preciza informaţii privind suspendarea inspecţiei fiscale, respectiv perioada şi motivele suspendării, conform prevederilor legale în vigoare.

Se vor consemna orice alte date sau informaţii în legătură cu inspecţia fiscală.

CAPITOLUL III

Constatări privind soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

1. Stabilirea calităţii de plătitor de taxă pe valoarea adăugată

In cazul verificării taxei pe valoarea adăugată se vor verifica documentele prin care se face dovada obţinerii calităţii de persoană  impozabilă înregistrată în  scopuri  de TVA,   cu precizarea datei de la care a devenit plătitor de TVA şi daca înregistrarea s-a făcut prin opţiune sau prin depăşirea plafonului de scutire.

Pentru activitatea desfăşurată, organele de inspecţie fiscală vor verifica următoarele:

- documentele care atestă realizarea de venituri din operaţiuni impozabile din punctul de vedere al TVA;

- respectarea prevederilor legale privind stabilirea datei când a fost depăşit plafonul de scutire privind taxa pe valoarea adăugată;

- modul de derulare al operaţiunilor impozabile efectuate în perioada verificată, pentru stabilirea tratamentului fiscal.

In cazul în care persoana fizică a fost înregistrată ca plătitoare de taxă pe valoarea adăugată prin opţiune se vor verifica următoarele:

- dacă persoana fizică a respectat prevederile legale ce îi reveneau de la data înregistrării ca plătitor privind întocmirea şi depunerea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată;

- respectarea prevederilor legale privind încadrarea operaţiunilor efectuate din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată;

- concordanţa dintre data înregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată şi data înscrisă în primele documente înregistrate în jurnalul de vânzări sau de cumpărări.

In cazul în care înregistrarea persoanei impozabile în scopuri de TVA s-a făcut ca urmare a depăşirii plafonului de scutire se vor verifica documentele emise pentru înregistrarea vânzărilor, concordanţa acestora cu jurnalul de vânzări, precum şi cu documentele întocmite pentru înregistrarea veniturilor, pentru stabilirea corectă a datei depăşirii plafonului de scutire.

2.  Perioada verificată

-  perioada verificată va fi de la data ultimei perioade verificate sau de la data începerii activităţii, după caz, şi până la data de sfârşit a perioadei pentru care s-a depus ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare, anterior începerii inspecţiei fiscale;

- în cazul verificării mai multor deconturi, acestea se vor soluţiona în ordine cronologică;

-  în toate cazurile se va avea în vedere încadrarea în termenele legale de prescripţie.

3. Verificarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată

- se va verifica modul de întocmire a decontului de TVA. In acest sens se va verifica concordanţa dintre sumele înscrise în jurnalul de vânzări şi cumpărări şi cele din decontul de TVA (taxă colectată şi deductibilă);

- dacă în perioada verificată persoana fizică a realizat sau urmează să realizeze atât operaţiuni care dau drept de deducere, cât şi operaţiuni care nu dau drept de deducere, se va verifica corectitudinea determinării şi aplicării pro-ratei.

4. Verificarea bazei de impozitare şi a modului de calcul al taxei pe valoarea adăugată cu prezentarea motivului de fapt şi a temeiului de drept

Obiective minimale

La efectuarea inspecţiei fiscale pentru verificarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va avea în vedere ca pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă să fie verificate documentele justificative înregistrate în jurnalul de cumpărări şi care sunt aferente unor bunuri achiziţionate ori unor servicii prestate în legătură cu activitatea economică desfăşurată.

Astfel, la verificarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă se vor urmări înregistrarea corectă în jurnalul de cumpărări, precum şi realitatea acestor operaţiuni economice.

Pentru verificarea taxei pe valoarea adăugată colectată, organele de inspecţie fiscală vor urmări înregistrarea documentelor în jurnalul de vânzări, riscul fiscal fiind acela de a nu se prezenta toate documentele privind veniturile impozabile şi/sau operaţiunile economice derulate, deci se vor avea în vedere completitudinea tranzacţiilor şi reflectarea acestora în jurnalul de vânzări.

a)   Verificarea corectitudinii documentelor şi realităţii operaţiunilor:

- se vor verifica datele înscrise în documentele care au stat la baza exercitării dreptului de deducere a taxei pe valoarea adăugată şi a obligaţiei de colectare a taxei pe valoarea adăugată. In condiţiile in care legislaţia prevede mai multe cote de taxă pe valoarea adăugată, se va stabili dacă operaţiunilor impozabile derulate le sunt aplicate cotele corespunzătoare;

- se va verifica dacă documentele conţin datele obligatorii în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

-   se va verifica realitatea operaţiunilor înscrise în documente;

- se vor verifica devizele de lucrări, în special pentru fazele deja recepţionate;

- se va verifica existenţa proceselor-verbale de recepţie, parţială sau finală, după caz;

- se vor analiza stornările sau anulările de facturi, care au condus la diminuarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.

b) Controale încrucişate:

- în cazul în care organele de inspecţie fiscală au suspiciuni temeinic fundamentate asupra realităţii sau legalităţii unor operaţiuni economice efectuate de persoana fizică şi pentru clarificarea stării fiscale de fapt a acestuia, se va propune efectuarea unui control încrucişat, precizându-se datele de identificare ale contribuabilului şi'obiectivele de verificat;

- verificările încrucişate vor fi solicitate doar atunci când este depăşit un prag de'semnificaţie, concretizat în riscul pe care respectiva tranzacţie îl reprezintă pentru bugetul statului, precum şi în raportul dintre suma solicitată la rambursare şi valoarea tranzacţiei.

In cazul în care se soluţionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, cu control anticipat, se va efectua o singură inspecţie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont de taxă pe valoarea adăugată, în ordine cronologică, pentru care s-a solicitat rambursarea de TVA, se vor face constatări aferente fiecăruia dintre acestea, astfel:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei anterioare neverificate (cu condiţia încadrării în termenul legal de prescripţie) până la data de sfârşit a perioadei aferente decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare;

-  următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârşit a perioadei aferente ultimului decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica.

In acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse şi neverificate.

Constatările pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale vor fi fundamentate prin înscrierea motivului de fapt şi a temeiului de drept.

5. Calculul obligaţiilor fiscale accesorii

Pentru obligaţiile fiscale suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală se datorează majorări de întârziere calculate începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale şi până la data stingerii acesteia, dacă este cazul, sau până la data înscrisă în raportul de inspecţie fiscală.

6. Amenzi

Se vor prezenta sancţiunile aplicate cu precizarea numărului procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.

CAPITOLUL IV

Discuţia finală

1.  Prezentarea punctului de vedere al persoanei fizice verificate

In acest capitol se vor consemna, în mod obligatoriu, numărul şi data documentului prin care persoana fizică a fost înştiinţată despre data, ora şi locul de desfăşurare a discuţiei finale.

In caz de refuz al acesteia de a se prezenta la discuţia finală, acest fapt va fi menţionat în mod expres în Raportul de inspecţie fiscală.

Punctul de vedere al persoanei fizice va fi anexat la Raportul de inspecţie fiscală.

In cazul în care persoana fizică nu prezintă la discuţia finală punctul de vedere în scris, acest fapt va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscală.

2.    Consideraţii asupra punctului de vedere al contribuabilului

Se vor prezenta consideraţiile organelor de inspecţie fiscală asupra punctului de vedere al contribuabilului, în măsura în care susţinerile acestuia sunt argumentate.

Tot în acest capitol se va preciza dacă reprezentantul legal al contribuabilului sau împuternicitul acestuia a declarat ori nu că a pus la dispoziţia organelor de inspecţie fiscală toate documentele şi informaţiile solicitate.

Declaraţia va fi anexată la Raportul de inspecţie fiscală.

Refuzul contribuabilului de a da această declaraţie va fi consemnat în Raportul de inspecţie fiscală.

CAPITOLUL V

Sinteza constatărilor inspecţiei fiscale

Soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiunea de rambursare

In acest tabel se va completa câte un rând pentru fiecare decont.

Dacă persoana fizică nu a înscris corect în decontul de TVA taxa datorată bugetului de stat, diferenţa între aceasta şi cea stabilită de organele de inspecţie fiscală constituie suma suplimentară şi se înscrie în decizia de impunere.

Nr. crt.

Perioada verificată

TVA solicitată la rambursare

TVA stabilită

suplimentar

de inspecţia fiscală

TVA respinsă la rambursare

TVA aprobată la rambursare

TVA rămasă suplimentar de plată

De la data (zz.ll.aa)

Până la data (zz.ll.aa)

Amenzi aplicate

Număr

Valoare

Raportul de inspecţie fiscală va fi:

- semnat de organele de inspecţie fiscală;

- avizat de şeful serviciului/biroului;

- aprobat de conducătorul organului fiscal (conducătorul activităţii de inspecţie fiscală) de care aparţine echipa de inspecţie fiscală.

Raportul de inspecţie fiscală va fi întocmit într-un număr de exemplare astfel determinat, încât să fie transmis câte un exemplar la:

- organul fiscal unde persoana fizică a desfăşurat activitatea;

- fiecare organ fiscal unde persoanele fizice au domiciliul;

- contribuabilul verificat.

Un exemplar al raportului va rămâne la echipa de inspecţie fiscală care a efectuat inspecţia fiscală.

CAPITOLUL VI

Anexe

Acest capitol va cuprinde la început, în mod obligatoriu, o listă a tuturor anexelor.

Pentru fiecare obligaţie fiscală verificată, la Raportul de inspecţie fiscală se vor anexa situaţii, tabele, copii după documente, note explicative, necesare susţinerii constatărilor, fiind parte integrantă din Raportul de inspecţie fiscală.

Tabelele şi situaţiile anexate la Raportul de inspecţie fiscală vor fi semnate de organele de inspecţie fiscală şi, pentru luare la cunoştinţă, de persoana fizică verificată sau de împuternicitul acesteia.

De asemenea, la Raportul de inspecţie fiscală se va anexa orice document întocmit pentru înştiinţarea, solicitarea de documente sau procese-verbale pentru consemnarea unor constatări efectuate în timpul inspecţiei fiscale.

ANEXA Nr. 3a)*

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Direcţia.......................................................

Nr. inregistrare.....................

Data........../.........../...............

DECIZIE DE IMPUNERE

privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscala, pentru persoane Fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale

1.   Datele de identificare ale persoanei fizice

I. I     Numele şi prenumele

                                               Iniţiala

Numele                                   tatălui                     Prenumele

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2 Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.   Cod de înregistrare fiscala

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.   Date privind domiciliul persoanei fizice

Judeţ______________Localitate______________Sector______Strada ________________________Nr.____ Bloc_____Scara___

Etaj __ Ap.______Cod postai____________       Telefon______________Fax____________E-mail_________________________

4.     Date privind   locul de desfăşurare a activităţii

Judeţ___________Localitate_________________ Sector_____ Strada______________ Nr.___Bloc___Scara__ Etaj___Ap.___

Cod poştal_____________________________ Telefon__________Fax_________  E-mail______________________________

5.DATE   PRIVIND  CREANŢA   FISCALĂ

5.1   Rezultatele inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit

* Anexa nr. 3a) este reprodusă în facsimil.

Nr. crt.

Anul verificat

Perioada verificată

zz.ll.aa - zz.ll.aa

Venitul net anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală

Impozitul pe venitul net anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală

Obligaţii fiscale accesorii de plată pentru impozitul pe venit stabilit

Cod cont bugetar

Valoare obligaţii accesorii

Perioada de calcul a accesoriilor

De la (zz.ll.aa)

Până la (zz.ll.aa)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.2    Motivul de fapt

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5.3 Temeiul de drept      Act normativ:_________, articol:_____. paragraf:____, punct:_____, literă:___. alineat_______

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6,  DATA COMUNICĂRII Data comunicarii actului administrativ fiscal reprezintă :

- data semnării de primire, in condiţiile art. 44. alin (2). lit. a) şi h) din OG 92/2003 privind Codul de procedurii fiscală, republicată;

- data înscrisă de postă la remiterea "confirmării de primire". în condiţiile art.44, alin (2), lit. c) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata:

- dala la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar în condiţiile art. 44. alin (3) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată:

7 . TERMENUL DE PLATĂ Impoziltul pe venit stabilit de inspecţia fiscala . precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc in funcţie de dala comunicării prezentei, astfel:

- pană la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprindă in intervalul 01 - 15 din lună:

- pana la data de 20 a lunii următoare, când dala comunicării este cuprinsa în intervalul 16-31 din lună; 8. DISPOZIŢII FINALE

La prezenta Decizie de impunere sc anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine |..... |  pagini.

In conformitate eu art, 205 si art, 207 din Ordonanţa Guvernului nr, 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicata. împotriva sumelor de plata şi /sau aprobate la rambursare prin prezenta sc poate face contestaţie, care sc depune. în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. Prezenta reprezintă titlu de creanţă .

APROBAT

AVIZAT,

ÎNTOCMIT

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef seiviciu/şef birou/şef compartiment

Numele şi prenumele

Functia

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

Numele si prenumele

Semnatura şi ştampila*

Semnatura

* Ştampi1a se va aplica numai pentru coloana ..aprobat"

Cod MEF 14.13.02.18/ l.i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08 2000

ANEXA Nr. 3b)

INSTRUCŢIUNILE DE COMPLETARE

a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale"

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferenţelor de impozit pe venit.

Acesta se va completa la finalizarea unei inspecţii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligaţii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfăşurat activităţi economice supuse impozitării, pe baza constatărilor înscrise în „Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale".

In cazul asocierilor, formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se emite pentru fiecare persoană fizică plătitor de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii, în baza constatărilor din raportul de inspecţie fiscală.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală din care face parte echipa de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se vor completa, după cum urmează:

1. „Date de identificare ale contribuabilului" va cuprinde:

1.1.  „Numele si prenumele" - se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate.

1.2.  „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală", definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel:

a)  pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b)   pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. „Cod de înregistrare fiscală" se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.

3. „Date privind domiciliul persoanei fizice" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică.

4.  „Date privind locul de desfăşurare a activităţii" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa locului de desfăşurare a activităţii.

5. „Date privind creanţa fiscală"

Rezultatele inspecţiei fiscale vor fi întotdeauna prezentate distinct, completându-se câte un rând pentru fiecare an fiscal. Punctul 5.1. -Tabelul va fi completat astfel:

- Coloana 1 se va completa cu numărul curent al rândului.

- Coloana 2 se va completa cu anul verificat.

-  Coloana 3 se va completa cu perioada din an supusă verificării.

- Coloana 4 se va completa cu venitul net anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală.

- Coloana 5 se va completa cu impozitul pe venitul anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală.

- Coloana 6 se va completa cu valoarea obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) calculate pentru impozitul pe venit stabilit de organele de inspecţie fiscală.

- Coloana 7 se va completa cu data de început a perioadei pentru care s-au calculat majorări de întârziere.

- Coloana 8 se va completa cu data de sfârşit a perioadei pentru care s-au calculat majorări de întârziere.

Punctul 5.2 - se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat şi a tratat din punct de vedere fiscal o operaţiune cu influenţă în veniturile sau cheltuielile activităţii economice, cu prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt va fi completat şi pentru accesoriile fiscale calculate.

Punctul 5.3 - se va completa detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.

6.   „Data comunicării" - reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Această dată va fi înscrisă de contribuabil, pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire", în condiţiile art. 44 alin (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „Confirmarea de primire" va fi anexată la exemplarul deciziei de impunere care rămâne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în a cărei administrare se află persoana fizică verificată;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin (2) lit. d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Câte o copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în a cărei administrare se află persoana fizică verificată, precum şi la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.

7. „Termenul de plată". Impozitul pe venit stabilit de organele de inspecţie fiscală, precum şi obligaţiile accesorii aferente acesteia se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

-   până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

8. La „Dispoziţii finale" se va completa numărul total de pagini al Raportului de inspecţie fiscală, care se anexează la Decizia de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.

Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se va întocmi pentru fiecare plătitor de impozit pe venit, în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

-   organul fiscal unde persoana fizică verificată este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit;

- echipa de inspecţie fiscală;

- persoana fizică verificată.

ANEXA Nr. 3c)

CARACTERISTICILE   DE   TIPĂRIRE

modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale"

1. Denumire: Decizie de impunere privind impozitul pe venit, stabilit de inspecţia fiscală, pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.

2.  Cod: MFP 14.13.02.18/1.i.v

3.  Format: A4/t1 (număr variabil de pagini).

4.  Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5.  Se difuzează: gratuit.

6.  Se utilizează: la stabilirea obligaţiilor fiscale de plată privind impozitul pe venit de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.

7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana fizică verificată;

-  un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

-  un exemplar la organul fiscal unde persoana fizică verificată este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al persoanei fizice.

ANEXA Nr. 4a)*

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia generală.................................

Administraţia finanţelor publice a........

Nr. înregistrare........................

Data........../.........../...............

DECIZIA DE IMPUNERE

pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugata cu opţiune de rambursare

1.   Datele de identificare ale persoanei fizice.

1.1     Numele si prenumele

                                                Iniţiala

Numele                                    tatălui                      Prenumele

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2 Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.   Cod de înregistrare fiscală

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.    Date privind domiciliul persoanei fizice

Judeţ______________Localitate___________Sector______Strada _________________________Nr.____ Bloc_____ Scara_____

Etaj __ Ap.______Cod poştal_____________       Telefon_______________Fax_____________E-mail______________________

4.    Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice

Judeţ_________________Localitate________________Sector______Strada ______________Nr.__ Bloc____Scara ___  Etaj ____

Ap.______Cod poştal_____________  Telefon_______________Fax_____________

5.   Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

5.1   Rezultatele soluţionării decontului/deconturilor de organele de inspecţie

Nr. crt.

Număr şi dată decont de TVA cu sume negative eu opţiune de rambursare

Perioada verificată

TVA solicitată la rambur­ sare

-lei-

Obligaţie fiscală stabilită suplimentar

TVA respinsă la rambursare

-lei-

TVA aprobata la rambursare

-lei-

TVA stabilită

suplimentar şi rămasă de plată

-lei-

Obligaţii fiscale accesorii de plată

Cod cont bugetar

De la data

(zz.ll.aa)

Până la data

(zz.ll.aa)

Baza impo­ zabilă

-lei

TVA stabilită

supli­ mentar de plată

-lei-

Calculate

Valoare

obligaţii

accesorii

-lei-

De la data

(zzllaa)

Până   la

data

(zzlla)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

5.2   Motivul de fapt

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5.3. Temeiul de drept   :   Act normativ:________, articol:_____.paragraf:____, punct:_____, litera:___. alineat

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Data comunicării:

Dala comunicării Deciziei de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată ca opţiune de ambursare. reprezintă:

- data semnării de primire, în condiţiile art. 44. alin (2). lit. a) şi b) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioarei

-  data înscrisă de poştă la remiterea" confirmării de primire", în condiţiile art. 44, alin (2), lit. c) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

-data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar în condiţiile alin {2), lit. d) şi alin { 3) art. 44 din OG 92/2003 privind Codul e procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

* Anexa nr. 4a) este reprodusă în facsimil.

7. Termenul de plată

Diferenţa de taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar si rămasă de plată precum si obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă in intervalul 01 - 15 din lună:

-  până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsa în intervalul 16-31 din lună;

8.   Dispoziţii finale

La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine |..... |   pagini.

In conformitate cu art. 205 si art. 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. împotriva sumelor stabilite prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune   în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitem, sub sancţiunea decăderii.

Prezenta decizie de impunere reprezintă titlu de creanţă .

APROBAT,

AVIZAT,

ÎNTOCMIT,

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef serviciu/ Şef birou/ Şef compartiment

Numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

Numele si prenumele

Semnătura şi ştampila*

Semnătura

* Ştampila se va aplica numai pentru coloana ..aprobat"

Cod MFP 14.13.02.18/2 i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/ 11.08.2009

ANEXA Nr.4b)

INSTRUCŢIUNILE   DE   COMPLETARE

a formularului „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare"

Formularul „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a decontului/deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare.

„Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" va cuprinde taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală împreună cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice pentru soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare.

Formularul „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" se întocmeşte de către echipa de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală de care aparţine echipa de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale persoanei fizice" va cuprinde:

1.1.  „Numele şi prenumele" se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate.

1.2.  „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală", definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel, după caz:

a)  pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b)   pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. „Cod de înregistrare fiscală" - se completează cu codul atribuit de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.

3. „Date privind domiciliul persoanei fizice" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică.

4. „Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa locului de desfăşurare a activităţii.

5.  „Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare".

Punctul 5.1 - tabelul va cuprinde rezultatele inspecţiei fiscale pentru soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare.

Acest tabel se completează numai în cazul în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea cel puţin a unui decont cu sumă negativă de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare cu control anticipat şi numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată.

In cazul în care se soluţionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va efectua o singură inspecţie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont de TVA, în ordine cronologică, se vor face constatări separate, după cum urmează:

- prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei neverificate până la data de sfârşit a perioadei aferentă primului decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu respectarea încadrării în termenul legal de prescripţie;

-  următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârşit a perioadei cuprinse în ultimul decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont de TVA ce urmează a se verifica.

Decizia de impunere va cuprinde în tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare.

In acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse şi neverificate.

Tabelul va cuprinde următoarele:

- coloana 0 se va completa cu numărul curent al rândului;

- coloana 1 se completează cu numărul şi data decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, primit pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată;

-  coloana 2 se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 3 se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa;

-   coloana 4 se completează cu suma solicitată la rambursare care este preluată din decontul de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare;

-  coloana 5 se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. In cazul utilizării unor cote diferite de TVAse vor înscrie bazele însumate ale acestora;

- coloana 6 se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată;

-   coloana 7 se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelaţii:

a)  este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare;

b) este egală cu TVAstabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare;

-   coloana 8 se completează cu suma aprobată la rambursare şi se calculează ca diferenţa dintre TVAsolicitată la rambursare şi TVA respinsă la rambursare;

- coloana 9 se completează cu diferenţa pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată şi TVA respinsă la rambursare;

-  coloana 10 se completează cu data de la care se calculează majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aa;

- coloana 11 se va înscrie data până la care se calculează majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aa;

- coloana 12 se completează cu valoarea obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA rămasă suplimentar de plată;

- coloana 13 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Punctul 5.2 - se vor înscrie detaliat modul în care persoana fizică a desfăşurat activitatea, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal operaţiunile şi prezentarea consecinţelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia.

Punctul 5.3 - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru situaţia constatată. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia.

Formularul „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" are rol şi de „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată" în cazul inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată.

Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau 117, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

6.  „Data comunicării" actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire", în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „Confirmarea de primire" va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspecţie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.

7. „Termenul de plată". Diferenţa de obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc, în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

-   până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

8. „Dispoziţii finale" - se va completa numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la formularul „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare".

Formularul „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare" se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal în evidenţa căruia persoana fizică verificată se află înregistrată în scopuri de TVA;

- echipa de inspecţie fiscală;

- persoana fizică verificată.

ANEXA Nr. 4c)

CARACTERISTICILE   DE   TIPĂRIRE

modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare"

1.  Denumire: Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

2.  Cod: MFP 14.13.02.18/2.i.v

3.  Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4.  Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5.  Se difuzează: gratuit

6.  Se utilizează: la stabilirea taxei pe valoarea adăugată de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, ca urmare a soluţionării decontului/deconturilor de TVA, pe baza Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice pentru soluţionarea deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare.

7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana fizică verificată;

-  un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal în evidenţa căruia persoana fizică verificată se află înregistrată în scopuri de TVA.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al persoanei fizice.

ANEXA Nr. 5a)*

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Directia generala..................................

Administraţia finanţelor publice a..........

Nr. înregistrare........................

Data........../.........../...............

DECIZIA DE IMPUNERE

privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale

1.   Datele de identificare ale persoanei fizice,

l.l     Numele si prenumele

                                                Iniţiala

Numele                                    tatălui                     Prenumele

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|________|__|__|__|__|__|__|__|__|

1.2 Cod numeric personal / Număr de identificare fiscală

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

2.   Cod de înregistrare fiscală

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

3.   Date privind domiciliul persoanei fizice

Judeţ_________________Localitate___________Sector______Strada __________________Nr.____ Bloc_____Scara___ Etaj____

Ap.______Cod poştal_____________       Telefon_______________Fax_____________E-mail_____________________________

4.   Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice

Judeţ________________Localitate____________________Sector______Strada ___________________Nr. __ Bloc_____Scara __

Etaj __ Ap.______Cod poştal_____________       Telefon_______________Fax_________________________________________

5. Date    privind   creanţa   fiscală

5.1 Taxa pe valoarea adăugată

Nr. crt.

Taxa pe valoarea adăugată / obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată (rd.l)

Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii (rd.2 )

Baza impozabilă

stabilită de organele de

inspecţie

-lei-

TVA stabilită de plată de organele de inspecţie (rd. 1)

Obligaţii fiscale accesorii

-lei-

Cod cont bugetar

De la data

(zz.U.aa)

Până la data

(zz.ll.aa)

0

1

2

3

4

5

6

1

Taxa pe valoarea adăugată

2

Majorări de întârziere

* Anexa nr. 5a) este reprodusă în facsimil.

5.2. Motivul de fapt

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

5.3. Temeiul de drept                       Act normativ: __________. articol:_____. paragraf:____. punct:____, literă:___. alineat:_________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6. Alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat

6.1   Denumirea obligaţiei fiscale

Nr. crt.

Denumire obligaţie fiscală /obligaţii fiscale accesorii

Perioada verificată (rd.l)/ Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii (rd.2)

Baza impozabilă stabilită de organele de inspecţie fiscală -lei-

Obligaţie fiscală stabilită de plată / Obligaţii fiscale accesorii

-lei-

Cod cont bugetar

De la dala

Până la data

0

1

2

3

4

5

6

1

Obligaţia fiscala principala

zz.ll.aa

zz.ll.aa

2

Majorări de întârziere

zz.ll.aa

zz.ll.aa

6.1.1. Motivul de fapt

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

6.1.2. Temeiul de drept                       Act normativ:_______, articol :_____, paragraf:____. punct:_____, literă:___. alineat :_____

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

7. Data comunicării:

Data comunicării Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată si alte obligaţii fiscale   stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale, reprezintă:

-  data semnării de primire. în condiţiile art. 44. alin. {2), lit. a) şi b) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările ţi completările ulterioare:

-  data înscrisă de poştă la remiterea" confirmării de primire". în condiţiile art. 44. alin. (2). lit. c) din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expira termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar în condiţiile alin. (2). lit. d) şi alin, (3) art, 44 din OG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

8.  Termenul de plată

Obligaţiile fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă in intervalul 01-15 din lună;

- până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din luna:

9.    Dispoziţii finale

La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care. împreună cu anexele, conţine |..... |   pagini.

In conformitate cu art. 205 si art. 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare împotriva sumelor stabilite prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii.

Prezenta decizie de impunere reprezintă titlu de creanţă .

APROBAT.

AVIZAT.

ÎNTOCMIT.

Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală

Şef serviciu/Şef birou/Şef compartiment

Numele ţi prenumele

Funcţia

Semnătura

Funcţia

Numele si prenumele

Numele şi prenumele

Semnătura şi ştampila*

Semnătura

Ştampila se va aplica numai pentru coloana ..aprobat"

Cod MFP 14,13.02.18/3.i.v aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009

ANEXA Nr. 5b)

INSTRUCŢIUNILE   DE   COMPLETARE

a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale"

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată şi a altor obligaţii fiscale (cu excepţia impozitului pe venit) la persoana fizică sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale.

„Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" va cuprinde taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale suplimentare împreună cu accesoriile aferente acestora, înscrise în „Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale".

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se întocmeşte de către echipa de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală de care aparţine echipa de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se vor completa după cum urmează:

1. „Datele de identificare ale persoanei fizice" va cuprinde:

1.1.  „Numele şi prenumele" - se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate.

1.2.  „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală", definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel, după caz:

a)  pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;

b)   pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

2. „Cod de înregistrare fiscală" - se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate.

3. „Date privind domiciliul persoanei fizice" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică.

4. „Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice" - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa locului de desfăşurare a activităţii.

5. „Date privind creanţa fiscală"

Punctul 5.1. - tabelul va cuprinde rezultatele inspecţiei fiscale privind taxa pe valoarea adăugată şi va fi completat numai în situaţia în care, în perioada verificată, persoana fizică nu a depus niciun decont de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare, astfel:

Pentru fiecare din rândurile 1-2, organele de inspecţie vor înscrie următoarele:

Rând 1:

-  coloana 2 - se completează data de la care începe perioada supusă verificării sub forma zz.ll.aa;

- coloana 3 - se completează data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa;

- coloana 4 - se completează cu valoarea totală a bazei impozabile stabilită de organele de inspecţie asupra căreia se aplică cota de TVA pentru calculul taxei pe valoarea adăugată., In cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora;

- coloana 5 - se completează taxa pe valoarea adăugată stabilită de plată de organele de inspecţie fiscală;

- coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată.

Rând 2:

- coloana 2 - se completează data de început a perioadei pentru care se calculează majorările de întârziere, pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa;

-  coloana 3 - se completează data până la care se calculează majorările de întârziere, sub forma zz.ll.aa;

-  coloana 4 - se completează cu taxa pe valoarea adăugată de plată stabilită de organele de inspecţie fiscală, care a stat la baza calculului obligaţiilor fiscale accesorii;

- coloana 5 - se completează cu suma totală a accesoriilor calculate pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită de inspecţia fiscală. Pentru perioadele de până la 31 decembrie 2005 se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere care se vor cumula cu majorările de întârziere datorate pentru perioada de după 1 ianuarie 2006;

- coloana 6 - se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru majorările de întârziere.

Punctul 5.2. - se va detalia activitatea economică desfăşurată de persoana fizică şi vor fi prezentate implicaţiile fiscale din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată identificate. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta.

Punctul 5.3. - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită de inspecţia fiscală, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia.

6. „Alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat" va cuprinde:

Punctul 6.1. - se va înscrie denumirea obligaţiei fiscale. De asemenea, se va completa un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informaţii:

- rândul 0: se va completa cu numărul curent al rândului;

- rândul 1 coloana 1: în acest rând se vor înscrie denumirea obligaţiei fiscale principale, impozitul, taxa sau contribuţia care a făcut obiectul inspecţiei fiscale (cu excepţia taxei pe valoarea adăugată);

- rândul 2 coloana 1: în acest rând se va înscrie denumirea „majorări de întârziere".

Pentru fiecare din rândurile 1 şi 2, organele de inspecţie fiscală vor înscrie următoarele:

- rândul 1 coloana 2: se completează cu data de început a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aa;

- rândul 1 coloana 3: se completează cu data de sfârşit a perioadei verificate, sub forma zz.ll.aa;

-  rândul 1 coloana 4: reprezintă valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de impozit pentru determinarea obligaţiei fiscale;

- rândul 1 coloana 5: se completează cu valoarea totală a sumelor stabilite de către inspecţia fiscală pentru impozitul, taxa, contribuţia care a făcut obiectul' inspecţiei fiscale, pentru toată perioada verificată;

-  rândul 1 coloana 6: reprezintă codul de cont bugetar al obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale;

- fândul 2 coloana 2: se completează cu data de la care se calculează majorările de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite de plată de organele de inspecţie, sub forma zz.ll.aa;

- rândul 2 coloana 3: se completează cu data până la care se calculează majorările de întârziere pentru obligaţiile fiscale stabilite de plată, sub forma zz.ll.aa;

-  rândul 2 coloana 4: se completează cu suma totală a bazei impozabile stabilite de organele de inspecţie;

-  rândul 2 coloana 5: se completează cu suma totală a obligaţiilor fiscale accesorii calculate pentru sumele stabilite de inspecţia fiscală;

- rândul 2 coloana 6: se completează cu simbolul codului de cont bugetar al majorărilor de întârziere aferente obligaţiei fiscale care a făcut obiectul inspecţiei fiscale.

Punctul 6.1.1. - se vor înscrie detaliat modul în care persoana fizică a desfăşurat activitatea, tratamentul fiscal aplicat de aceasta, precum şi prezentarea consecinţelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie'atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia.

Punctul 6.1.2. - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta.

Informaţiile prevăzute la pct. 6.1.1 şi 6.1.2 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat diferenţe de obligaţii fiscale şi/sau accesorii aferente acestora. In cazurile în care legea permite şi există constatări, se pot înscrie obligaţii fiscale accesorii, fără ca organele fiscale să stabilească o obligaţie fiscală principală suplimentară la sfârşitul perioadei verificate. In acest caz, în coloana 4 „Baza impozabilă stabilită de organele de inspecţie fiscală" se va înscrie obligaţia fiscală principală stabilită de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat.

7. „Data comunicării" actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează:

- data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire", în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „Confirmarea de primire" va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspecţie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (3) din

Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea.

8. „Termenul de plată". Diferenţa de obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc, în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel:

- până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;

-   până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.

9. „Dispoziţii finale" - se va completa numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale".

Formularul „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale" se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru:

- organul fiscal pe raza căruia persoana fizică verificată are domiciliul fiscal, potrivit legii, sau în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, după caz;

- echipa de inspecţie fiscală;

- persoana fizică verificată.

ANEXA Nr. 5c)

CARACTERISTICILE   DE   TIPĂRIRE,

modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale"

1.  Denumire: Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală la persoane fizice, care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale

2.  Cod: MFP 14.13.02.18/3.i.v

3.  Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

4.  Caracteristici de tipărire:

- se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare; poate avea un număr variabil de pagini.

5.  Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: la stabilirea taxei pe valoarea adăugată şi a altor obligaţii fiscale de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală, pe baza Raportului de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale.

7. Se întocmeşte: în 3 exemplare, de către organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

8. Circulă:

- un exemplar la persoana fizică verificată;

-  un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

-  un exemplar la organul fiscal pe raza căruia persoana fizică verificată are domiciliul fiscal, potrivit legii, sau în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, după caz.

9. Se arhivează la:

- dosarul fiscal al persoanei fizice.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1415/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1415 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu