Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.2117 din 23.05.2011

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice
ACT EMIS DE: Agentia Nationala de Administrare Fiscala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 418 din 15 iunie 2011SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 86, 109 şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: Articolul IOrdinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, se modifică după cum urmează: Anexele nr. 3a) , 3b) , 4a) , 4b) , 5a) şi 5b) se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6. Articolul IIDirecţia generală coordonare inspecţie fiscală, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de tehnologia informaţiei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IIIAnexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Sorin Blejnar ANEXA Nr. 1[Anexa nr. 3a) la Ordinul nr. 1.415/2009] DECIZIE DE IMPUNERE privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale 1. Datele de identificare ale persoanei fizice 1.1. Numele şi prenumele
Numele Iniţiala tatălui Prenumele

1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

2. Cod de înregistrare fiscală

3. Date privind domiciliul persoanei fizice Judeţul ............, localitatea ........ ........., sectorul .............., str. ........ ............... nr. ........., bl. .........., sc. ........., et. ......, ap. ........., cod poştal ..........., telefon .............., fax .........., e-mail ........ ........... 4. Date privind locul de desfăşurare a activităţii Judeţul .............., localitatea ..........., sectorul ........., str. ............ nr. ....., bl. ......... , sc. ......., et. ......, ap. ........, cod poştal ................, telefon ........ ........ ........., fax ........ ............, e-mail ........ ........... 5. Date privind creanţa fiscală 5.1. Rezultatele inspecţiei fiscale privind impozitul pe venit Anul verificat:

Nr. crt. Denumirea obligaţiei fiscale Perioada verificată (rd. 1)/Perioada pentru calculul de accesorii (rd. 2, 3) Baza de calcul Valoarea obligaţiilor fiscale Cod cont bugetar
De la data Până la data
0 1 2 3 4 5 6
1. Impozit pe venit zz.ll.aa zz.ll.aa
2. Dobânzi/Majorări de întârziere* zz.ll.aa zz.ll.aa
3. Penalităţi de întârziere zz.ll.aa zz.ll.aa

* Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată. 5.2. Motivul de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 5.3. Temeiul de drept : act normativ: ..............., articol: ............., paragraf: .............., punct: ......., literă: ..........., alineat ............. 6. Data comunicării Data comunicării actului administrativ fiscal reprezintă: data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;7. Termenul de plată Impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel: până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună; până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună;8. Dispoziţii finale La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine..... pagini. Penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale suplimentare pentru care cota nu este definitivă, la data finalizării inspecţiei fiscale, vor fi comunicate de organele fiscale competente. Lista debitelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, cuprinde componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent, şi este anexată la decizia de impunere. În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva sumelor de plată şi/sau aprobate la rambursare prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. Prezenta reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat Avizat Întocmit
Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală Şef de serviciu/Şef de birou/Şef de compartiment Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
Funcţia Numele şi prenumele
Numele şi prenumele
Semnătura şi ştampila** Semnătura

** Ştampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat“. Cod MFP 14.13.02.18/1.i.v, aprobat prin OPANAF nr. 1.415/11.08.2009. ANEXA Nr. 2[Anexa nr. 3b) la Ordinul nr. 1.415/2009] INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală în aplicarea prevederilor legale privind stabilirea diferenţelor de impozit pe venit. Acesta se va completa la finalizarea unei inspecţii fiscale, ca urmare a stabilirii de obligaţii privind impozitul pe venit în sarcina unor persoane fizice, înregistrate sau neînregistrate la organul fiscal, care au desfăşurat activităţi economice supuse impozitării, pe baza constatărilor înscrise în „Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“. În cazul asocierilor, formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se emite pentru fiecare persoană fizică plătitoare de impozit pe venit datorat pentru veniturile proprii, în baza constatărilor din raportul de inspecţie fiscală. Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală din care face parte echipa de inspecţie fiscală. Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se vor completa după cum urmează: 1. „Datele de identificare ale persoanei fizice“ va cuprinde: 1.1 „Numele şi prenumele“ - se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate. 1.2 „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“, definit conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel: a)pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; b)pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2. „Cod de înregistrare fiscală“ se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate. 3. „Date privind domiciliul persoanei fizice“ - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică. 4. „Date privind locul de desfăşurare a activităţii“ - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa locului de desfăşurare a activităţii. 5 „Date privind creanţa fiscală“ Rezultatele inspecţiei fiscale vor fi întotdeauna prezentate distinct, completându-se câte un tabel pentru fiecare an fiscal cu următoarele informaţii: Rândul 1 coloana 1: va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale principale „impozitul pe venit“. Rândul 2 coloana 1 „Dobânzi/Majorări de întârziere“: în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar, acolo unde este cazul. Se vor înscrie şi obligaţiile fiscale accesorii aferente sumelor suplimentare, calculate de organele de inspecţie în situaţiile în care, la sfârşitul perioadei verificate, nu a fost stabilit impozit pe venit suplimentar. În acest caz, la rândul „Dobânzi/Majorări de întârziere“ în coloana „Baza de calcul“ se va înscrie impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată pe o anumita perioadă, chiar dacă în perioadele următoare acesta s-a anulat. Rândul 3 coloana 1: „Penalităţi de întârziere“ calculate pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar. Organele de inspecţie fiscală vor calcula şi înscrie în rândul de penalităţi de întârziere valoarea acestora pentru sumele suplimentare stabilite dacă, până la finalizarea inspecţiei fiscale, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.Pentru sumele suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile de mai sus, sumele reprezentând penalităţi de întârziere vor fi comunicate contribuabilului de către organele fiscale competente, după data rămânerii definitive a cotei de penalizare. Lista debitelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, va cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent, şi va fi anexată la decizia de impunere. Punctul 5.1 - tabelul va fi completat astfel: Anul verificat: Se va completa cu anul supus verificării. Rândul 1 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale „Impozitul pe venit“; Rândul 1 coloana 2 se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 3 se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 4 se completează cu venitul net anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală. Rândul 1 coloana 5 se completează cu impozitul pe venitul anual impozabil stabilit de organele de inspecţie fiscală. Rândul 1 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru impozitul pe venit. Rândul 2 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Dobânzi/Majorări de întârziere“. Rândul 2 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 3 se completează cu data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 4 se completează cu suma impozitului pe venit stabilit suplimentar de plată asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere. Rândul 2 coloana 5 se completează cu suma totală a dobânzilor/majorărilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală. Rândul 2 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru impozitul pe venit. Rândul 3 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Penalităţi de întârziere“. Rândul 3 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 3 se completează cu data până la care se calculează penalităţile de întârziere pentru impozitul pe venit stabilit suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 4 se completează cu suma impozitului pe venit stabilit suplimentar de plată, asupra căreia se aplică cota de penalităţi de întârziere. Rândul 3 coloana 5 se completează cu suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în cazul în care cota de penalităţi de întârziere a rămas definitivă. Rândul 3 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar aferent impozitului pe venit. Punctul 5.2 - se va înscrie detaliat modul în care contribuabilul a efectuat şi tratat din punct de vedere fiscal o operaţiune cu influenţă în veniturile sau cheltuielile activităţii economice, cu prezentarea consecinţei fiscale. Motivul de fapt va fi completat şi pentru obligaţiile fiscale accesorii calculate. Punctul 5.3 - se va completa detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta. 6. „Data comunicării“: reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează: data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere; data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „Confirmarea de primire“ va fi anexată la exemplarul deciziei de impunere care rămâne la organul fiscal, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în a cărui administrare se află persoana fizică verificată; data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Câte o copie a anunţului publicitar, care a fost afişat, va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă împreună cu aceasta la organul fiscal competent în a cărui administrare se află persoana fizică verificată, precum şi exemplarului rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea. 7. „Termenul de plată“. Impozitul pe venit stabilit de organele de inspecţie fiscală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestuia se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel: până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.8. La „Dispoziţii finale“ se va completa numărul total de pagini al Raportului de inspecţie fiscală care se anexează la „Decizia de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“. Formularul „Decizie de impunere privind impozitul pe venit stabilit de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se va întocmi pentru fiecare plătitor de impozit pe venit, în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru: organul fiscal unde persoana fizică verificată este înregistrată ca plătitoare de impozit pe venit;echipa de inspecţie fiscală;persoana fizică verificată. ANEXA Nr. 3[Anexa nr. 4 a) la Ordinul nr. 1.415/2009] DECIZIE DE IMPUNERE pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 1. Datele de identificare ale persoanei fizice 1.1. Numele şi prenumele

Numele Iniţiala tatălui Prenumele

1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

2. Cod de înregistrare fiscală

3. Date privind domiciliul persoanei fizice Judeţul ........ ........ ............., localitatea ........ ........ ............., sectorul ........ ........, str. ........ ........ ............. nr. ........., bl. ......, sc. ............, et. .............., ap. ......., cod poştal ........ ..............., telefon ........ ........ ..........., fax ........ ..........., e-mail ........ ........ .......... 4. Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice Judeţul ........ ........ ............., localitatea ........ ........ ............., sectorul ........ ........, str. ........ ........ ............. nr. ........., bl. ......, sc. ...........,. et. .............., ap. ......., cod poştal ........ ........ ............., telefon ........ ........ ............., fax ................ 5. Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare 5.1. Rezultatele soluţionării decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare

Nr. crt. Numărul şi data decontului de TVA* Denumirea obligaţiei fiscale Perioada verificată/Perioada de calcul al obligaţilor fiscale accesorii TVA solicitată la rambursare - lei - Obligaţie fiscală stabilită suplimentar TVA respinsă la rambursare - lei - TVA aprobată la rambursare - lei - TVA stabilită suplimentar şi rămasă de plată - lei - Valoare obligaţii fiscale accesorii de plată - lei - Cod cont bugetar
De la data Până la data Baza impozabilă - lei - TVA stabilită suplimentar de plată - lei -
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. TVA zz.ll.aa zz.ll.aa X
2. Dobânzi/ Majorări de întârziere ** zz.ll.aa zz.ll.aa X X X X X
3. Penalităţi de întârziere zz.ll.aa zz.ll.aa X X X X X

* În cazul soluţionării mai multor deconturi de TVA cu sume negative cu opţiune de rambursare se vor completa rândurile „TVA“, „Dobânzi“ şi „Penalităţi de întârziere“ pentru fiecare decont în parte. ** Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată. 5.2. Motivul de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 5.3. Temeiul de drept: act normativ: ............., articol: ..........., paragraf: ........., punct: ......., literă: ......., alineat ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 6. Data comunicării: Data comunicării deciziei de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare reprezintă: data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin (2), lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.7. Termenul de plată Diferenţa de taxă pe valoarea adăugată stabilită suplimentar şi rămasă de plată, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel: până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.8. Dispoziţii finale La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine ...... pagini. Penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale suplimentare, pentru care cota nu este definitivă la data finalizării inspecţiei fiscale, vor fi comunicate de organele fiscale competente. Lista debitelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, cuprinde componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent, şi este anexată la decizia de impunere. În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva sumelor stabilite prin prezenta decizie de impunere se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. Prezenta decizie de impunere reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat, Avizat, Întocmit,
Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală Şef de serviciu/Şef de birou/Şef de compartiment Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
Funcţia Numele şi prenumele
Numele şi prenumele
Semnătura şi ştampila*** Semnătura

*** Ştampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat“. Cod MFP 14.13.02.18/2.i.v, aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009 ANEXA Nr. 4[Anexa nr. 4b) la Ordinul nr. 1.415/2009] INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ Formularul „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru soluţionarea cu inspecţie fiscală anticipată a decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Decizia de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ va cuprinde taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de organele de inspecţie fiscală împreună cu accesoriile aferente acesteia, înscrise în Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare. Formularul „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ se întocmeşte de către echipa de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală de care aparţine echipa de inspecţie fiscală. Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ se vor completa după cum urmează: 1. „Datele de identificare ale persoanei fizice“ va cuprinde: 1.1. „Numele şi prenumele“ - se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate. 1.2. „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“, definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel, după caz: a)pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; b)pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2. „Cod de înregistrare fiscală“ - se completează cu codul atribuit de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate. 3. „Date privind domiciliul persoanei fizice“ - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică. 4. „Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice“ - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa locului de desfăşurare a activităţii. 5. „Soluţionarea decontului cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“. Punctul 5.1 - tabelul va cuprinde rezultatele inspecţiei fiscale pentru soluţionarea decontului/deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare: Acest tabel se completează numai în cazul în care inspecţia fiscală este efectuată pentru soluţionarea cel puţin a unui decont cu sumă negativă de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare cu control anticipat şi numai dacă s-a stabilit suplimentar taxă pe valoarea adăugată. În cazul în care se soluţionează mai multe deconturi cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare se va efectua o singură inspecţie fiscală pentru toate deconturile, dar pentru fiecare decont de TVA, în ordine cronologică, se vor face constatări separate, după cum urmează: prima perioadă verificată va cuprinde intervalul de timp de la începutul perioadei neverificate până la data de sfârşit a perioadei aferentă primului decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu respectarea încadrării în termenul legal de prescripţie; următoarea perioadă verificată va începe de la data de sfârşit a perioadei cuprinsă în ultimul decont verificat până la sfârşitul perioadei aferente următorului decont ce urmează a se verifica.Decizia de impunere va cuprinde în tabel câte un rând pentru fiecare perioadă verificată aferentă unui decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare. În acelaşi mod se va continua până la soluţionarea tuturor deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse şi neverificate. În cazul soluţionării mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, Decizia de impunere va cuprinde în tabelul „Soluţionarea decontului de taxă pe valoarea adăugată cu sume negative cu opţiune de rambursare“ pentru fiecare decont, după caz, câte un rând de „TVA“, „Dobânzi/Majorări de întârziere“ şi „Penalităţi de întârziere“. Rândul 1 coloana 1: va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale principale „Taxa pe valoare adăugată“. Rândul 2 coloana 1 „Dobânzi/Majorări de întârziere“: în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată aferente TVA suplimentară stabilită pentru fiecare decont soluţionat, acolo unde este cazul; Se vor înscrie şi obligaţiile fiscale accesorii aferente TVA suplimentară, calculate de organele de inspecţie în situaţiile în care, la sfârşitul perioadei verificate, nu a fost stabilită o obligaţie fiscală suplimentară. În acest caz, la rândul „Dobânzi/Majorări de întârziere“, în coloana „Obligaţie fiscală stabilită suplimentar - Bază impozabilă“ se va înscrie TVA suplimentară stabilită de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă până la sfârşitul perioadei verificate aceasta nu se mai datorează. Rândul 3 coloana 1: „Penalităţi de întârziere“ calculate pentru TVA suplimentară. Organele de inspecţie fiscală vor calcula şi înscrie în rândul de penalităţi de întârziere valoarea acestora pentru sumele suplimentare stabilite dacă, până la finalizarea inspecţiei fiscale, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.Pentru sumele suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile de mai sus, sumele reprezentând penalităţi de întârziere vor fi comunicate contribuabilului de către organele fiscale competente, după data rămânerii definitive a cotei de penalizare. Lista debitelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, va cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent, şi va fi anexată la decizia de impunere. Pentru fiecare dintre rândurile 1-3 organele de inspecţie vor înscrie următoarele: Rândul 1 coloana 1 se completează cu numărul şi data decontului cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, primit pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată. Rândul 1 coloana 2 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale „Taxa pe valoare adăugată“. Rândul 1 coloana 3 se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 4 se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 5 se completează cu suma solicitată la rambursare şi este preluată din decontul cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, care a fost transmis pentru soluţionare cu inspecţie fiscală anticipată. Rândul 1 coloana 6 se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora. Rândul 1 coloana 7 se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată în perioada verificată. Rândul 1 coloana 8 se completează cu suma respinsă la rambursare ca urmare a inspecţiei fiscale, cu respectarea următoarelor corelaţii: a)este egală cu TVA solicitată la rambursare, dacă TVA stabilită suplimentar este mai mare sau egală cu TVA solicitată la rambursare; b)este egală cu TVA stabilită suplimentar, dacă aceasta este mai mică decât TVA solicitată la rambursare.Rândul 1 coloana 9 se completează cu suma aprobată la rambursare şi se calculează ca diferenţa dintre TVA solicitată la rambursare şi TVA respinsă la rambursare. Rândul 1 coloana 10 se completează cu diferenţa pozitivă dintre TVA stabilită suplimentar de plată şi TVA respinsă la rambursare. Rândul 1 coloana 11 nu se completează. Rândul 1 coloana 12 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată. Rândul 2 coloana 1 nu se completează. Rândul 2 coloana 2 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Dobânzi/Majorări de întârziere“. Rândul 2 coloana 3 se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 4 - se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 5 nu se completează. Rândul 2 coloana 6 se completează cu valoarea TVA stabilită suplimentar de plată asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere. Rândul 2 coloanele 7-10 nu se completează. Rândul 2 coloana 11 se completează cu valoarea dobânzilor/majorărilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a stabilit TVA datorată suplimentar. Rândul 2 coloana 12 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzile/majorările de întârziere aferente TVA. Rândul 3 coloana 1 nu se completează. Rândul 3 coloana 2 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Penalităţi de întârziere“. Rândul 3 coloana 3 se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 4 se va înscrie data până la care se calculează penalităţile de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 5 nu se completează. Rândul 3 coloana 6 se completează cu valoarea TVA stabilită suplimentar de plată asupra căreia se aplică cota de penalităţi de întârziere care a rămas definitivă. Rândul 3 coloanele 7-10 nu se completează. Rândul 3 coloana 11 se completează cu valoarea penalităţilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA datorată suplimentar. Rândul 3 coloana 12 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalităţi de întârziere aferente TVA. Punctul 5.2 - se va înscrie detaliat modul în care persoana fizică a desfăşurat activitatea, modul cum a tratat din punct de vedere fiscal operaţiunile şi prezentarea consecinţelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia. Punctul 5.3 - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru situaţia constatată. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia. Formularul „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ are rol şi de „Decizie de rambursare a taxei pe valoarea adăugată“ în cazul inspecţiilor fiscale anticipate efectuate pentru soluţionarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoare adăugată cu opţiune de rambursare, în urma cărora se stabilesc diferenţe faţă de suma solicitată. Suma aprobată la rambursare urmează procedura prevăzută la art. 116 sau 117, după caz, din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 6. „Data comunicării“ actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează: data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere; data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „Confirmarea de primire“ va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspecţie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat; data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea. 7. „Termenul de plată“. Diferenţa de obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc, în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel: până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.8. „Dispoziţii finale“ - se va completa numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la formularul „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“. Formularul „Decizie de impunere pentru soluţionarea, la persoane fizice, a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare“ se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru: organul fiscal în evidenţa căruia persoana fizică verificată se află înregistrată în scopuri de TVA;echipa de inspecţie fiscală;persoana fizică verificată. ANEXA Nr. 5[Anexa nr. 5a) la Ordinul nr. 1.415/2009] DECIZIE DE IMPUNERE privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale 1. Datele de identificare ale persoanei fizice 1.1. Numele şi prenumele

Numele Iniţiala tatălui Prenumele

1.2. Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală

2. Cod de înregistrare fiscală

3. Date privind domiciliul persoanei fizice Judeţul........ ................ ........., localitatea ........ ........ ......... sectorul .............. str. ........ ........ ........... nr. ........, bl. ........., sc. .........., et. ............, ap..........., cod poştal ............., telefon ........ ........ ........, fax ........ ............, e-mail ........ ................ ......... 4. Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice Judeţul........ ................ ........., localitatea ........ ........ ........., sectorul ........ ........, str. ........ ........ .......... nr. ........, bl. ........., sc. .........., et. ............, ap..........., cod poştal ............., telefon ........ ........ ........, fax ........ ............ 5. Date privind creanţa fiscală 5.1. Taxa pe valoarea adăugată

Nr. crt. Taxa pe valoarea adăugată/Obligaţii fiscale accesorii Perioada verificată (rd. 1) Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii (rd. 2, 3 ) Baza impozabilă stabilită suplimentar - lei- TVA stabilită de plată de organele de inspecţie (rd. 1) Obligaţii fiscale accesorii - lei- Cod cont bugetar
De la data Până la data
0 1 2 3 4 5 6
1. Taxa pe valoarea adăugată zz.ll.aa zz.ll.aa
2. Dobânzi/Majorări de întârziere* zz.ll.aa zz.ll.aa
3. Penalităţi de întârziere zz.ll.aa zz.ll.aa

* Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată. 5.2. Motivul de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... 5.3. Temeiul de drept: act normativ: ........ ........, articol: .........., paragraf: ........, punct: ......., literă: ......., alineat ....... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ......... 6. Alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat 6.1. Denumirea obligaţiei fiscale

Nr. crt. Denumire obligaţie fiscală/obligaţii fiscale accesorii Perioada verificată (rd. 1) Perioada pentru care s-au calculat obligaţii fiscale accesorii (rd. 2, 3) Baza impozabilă stabilită suplimentar - lei - Obligaţie fiscală stabilită de plată/Obligaţii fiscale accesorii - lei - Cod cont bugetar
De la data Până la data
0 1 2 3 4 5 6
1. Obligaţia fiscală principală** zz.ll.aa zz.ll.aa
2. Dobânzi/Majorări de întârziere*** zz.ll.aa zz.ll.aa
3. Penalităţi de întârziere zz.ll.aa zz.ll.aa

** Lista cuprinzând impozitul pe venitul din salarii stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere. *** Se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată. 6.1.1. Motivul de fapt ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ ................ ................ ................ ................ ........ 6.1.2. Temeiul de drept: act normativ: ........, articol: ........, paragraf: .........., punct: .........., literă: ........, alineat: ........... ........ ................ ................ ................ ................ ........ 7. Data comunicării: Data comunicării Deciziei de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale reprezintă: data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.8. Termenul de plată Obligaţiile fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora se plătesc în funcţie de data comunicării prezentei, astfel: până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.9. Dispoziţii finale La prezenta decizie de impunere se anexează Raportul de inspecţie fiscală care, împreună cu anexele, conţine ..... pagini. Penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale suplimentare pentru care cota nu este definitivă, la data finalizării inspecţiei fiscale, vor fi comunicate de organele fiscale competente. Lista debitelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent, şi este anexată la decizia de impunere. Lista cu impozitul pe venitul din salarii, stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere. În conformitate cu art. 205 şi 207 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva sumelor stabilite prin prezenta decizie de impunere se poate face contestaţie, care se depune, în termen de 30 de zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decăderii. Prezenta decizie de impunere reprezintă titlu de creanţă.

Aprobat Avizat Întocmit
Conducătorul activităţii de inspecţie fiscală Şef de serviciu/Şef de birou/Şef de compartiment Numele şi prenumele Funcţia Semnătura
Funcţia Numele şi prenumele
Numele şi prenumele
Semnătura şi ştampila**** Semnătura

**** Ştampila se va aplica numai pentru coloana „aprobat“. Cod MFP 14.13.02.18/3.i.v, aprobat prin OPANAF nr. 1415/11.08.2009 ANEXA Nr. 6 [Anexa nr. 5b) la Ordinul nr. 1.415/2009] INSTRUCŢIUNI DE COMPLETARE a formularului „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ Formularul „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală la finalizarea inspecţiei fiscale pentru stabilirea taxei pe valoarea adăugată şi a altor obligaţii fiscale (cu excepţia impozitului pe venit) la persoana fizică sau asocierile de persoane fizice neînregistrate la organele fiscale. Decizia de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ va cuprinde taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale suplimentare împreună cu accesoriile aferente acestora, înscrise în „Raportul de inspecţie fiscală încheiat la persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale Formularul „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se întocmeşte de către echipa de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu/birou/compartiment şi se aprobă de conducătorul activităţii de inspecţie fiscală de care aparţine echipa de inspecţie fiscală. Informaţiile din conţinutul formularului „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se vor completa după cum urmează: 1. „Datele de identificare ale persoanei fizice“ va cuprinde: 1.1. „Numele şi prenumele“ se va completa cu numele, iniţiala tatălui şi prenumele persoanei fizice verificate. 1.2. „Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală“, definit conform prevederilor din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează astfel, după caz: a)pentru persoanele fizice, codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale; b)pentru persoanele fizice care nu deţin cod numeric personal, numărul de identificare fiscală atribuit de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.2. „Cod de înregistrare fiscală“ - se completează în situaţia în care persoanei fizice i-a fost atribuit acest cod de către organul fiscal competent pentru activităţile economice desfăşurate. 3. „Date privind domiciliul persoanei fizice“ - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa unde îşi are domiciliul persoana fizică. 4. „Date privind locul de desfăşurare a activităţii economice“ - se va completa cu toate informaţiile care definesc complet adresa locului de desfăşurare a activităţii. 5. „Date privind creanţa fiscală“ Se va completa câte un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informaţii: Rândul 1 coloana 1 va cuprinde denumirea obligaţiei fiscale principale. Rândul 2 coloana 1 „Dobânzi/Majorări de întârziere“: în acest rând se va înscrie valoarea cumulată a majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar, acolo unde este cazul. Se vor înscrie şi obligaţiile fiscale accesorii aferente sumelor suplimentare, calculate de organele de inspecţie în situaţiile în care la sfârşitul perioadei verificate nu a fost stabilită o obligaţie fiscală suplimentară. În acest caz, la rândul „Dobânzi/Majorări de întârziere“ în coloana „Baza impozabilă stabilită suplimentar“ se va înscrie obligaţia fiscală stabilită suplimentar de plată pe o anumită perioadă, chiar dacă în perioadele următoare aceasta s-a anulat. Rândul 3 coloana 1: „Penalităţi de întârziere“ calculate pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar. Organele de inspecţie fiscală vor calcula şi vor înscrie în rândul de penalităţi de întârziere valoarea acestora pentru sumele suplimentare stabilite dacă, până la finalizarea inspecţiei fiscale, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: obligaţiile fiscale suplimentare nu au fost stinse, iar numărul zilelor de întârziere este mai mare de 90;obligaţiile fiscale suplimentare au fost stinse, iar cota de penalizare a rămas definitivă, în condiţiile legii.Pentru sumele suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală care nu se încadrează în niciuna dintre condiţiile de mai sus, sumele reprezentând penalităţi de întârziere vor fi comunicate contribuabilului de către organele fiscale competente, după data rămânerii definitive a cotei de penalizare. Lista debitelor suplimentare stabilite de organele de inspecţie fiscală, pentru care nu s-au calculat penalităţi de întârziere, va cuprinde pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie componenţa debitului suplimentar, cu termenul scadent aferent, şi va fi anexată la decizia de impunere. Punctul 5.1 - tabelul va cuprinde rezultatele inspecţiei fiscale privind taxa pe valoarea adăugată şi va fi completat numai în situaţia în care, în perioada verificată, persoana fizică nu a depus niciun decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, astfel: Pentru fiecare din rândurile 1-2, organele de inspecţie vor înscrie următoarele: Rândul 1 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale „Taxa pe valoare adăugată“. Rândul 1 coloana 2 se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 3 se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 4 se completează cu valoarea totală a bazei impozabile asupra căreia se aplică cota de TVA pentru determinarea taxei pe valoarea adăugată suplimentare. În cazul utilizării unor cote diferite de TVA se vor înscrie bazele însumate ale acestora. Rândul 1 coloana 5 se completează cu taxa pe valoarea adăugată stabilită suplimentar de plată de organele de inspecţie fiscală în perioada verificată. Rândul 1 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru taxa pe valoarea adăugată. Rândul 2 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Dobânzi/Majorări de întârziere“. Rândul 2 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 3 se va înscrie data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 4 se completează cu valoarea TVA stabilită suplimentar de plată asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere. Rândul 2 coloana 5 se completează cu valoarea dobânzilor/majorărilor de întârziere. Se va înscrie valoarea cumulată a dobânzilor/majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru fiecare perioadă în care s-a stabilit TVA datorată suplimentar. Rândul 2 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru dobânzi/majorări de întârziere aferente TVA. Rândul 3 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Penalităţi de întârziere“. Rândul 3 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere şi se va înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 3 - se va înscrie data până la care se calculează penalităţile de întârziere şi se înscrie sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 4 se completează cu valoarea TVA stabilită suplimentar de plată de organele de inspecţie fiscală asupra căreia se aplică cota de penalităţi de întârziere care a rămas definitivă. Rândul 3 coloana 5 se completează cu valoarea penalităţilor de întârziere calculate pentru fiecare perioadă în care s-a calculat TVA datorată suplimentar. Rândul 3 coloană 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar pentru penalităţi de întârziere aferente TVA. Punctul 5.2 - se va detalia activitatea economică desfăşurată de persoana fizică şi vor fi prezentate implicaţiile fiscale, din punctul de vedere al taxei pe valoarea adăugată, identificate. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată, cât şi pentru accesoriile calculate pentru aceasta. Punctul 5.3 - se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru taxa pe valoarea adăugată stabilită de inspecţia fiscală, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia. 6. „Alte obligaţii fiscale datorate bugetului general consolidat“ va cuprinde: Punctul 6.1 - se va înscrie denumirea obligaţiei fiscale. De asemenea, se va completa un tabel pentru fiecare obligaţie fiscală stabilită suplimentar cu următoarele informaţii: Tabelul va fi completat astfel: Rândul 1 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale. Rândul 1 coloana 2 se completează cu data de la care începe verificarea, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 3 se completează cu data de sfârşit a perioadei supuse verificării, sub forma zz.ll.aa. Rândul 1 coloana 4 se completează cu baza impozabilă stabilită de organele de inspecţie fiscală. Rândul 1 coloana 5 se completează cu obligaţia fiscală suplimentară stabilită de organele de inspecţie fiscală. Rândul 1 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar al obligaţiei fiscale. Rândul 2 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „dobânzi/majorări de întârziere“. Rândul 2 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligaţia fiscală stabilită suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 3 se completează cu data până la care se calculează dobânzile/majorările de întârziere pentru obligaţia fiscală stabilit suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 2 coloana 4 se completează cu suma obligaţiei fiscale stabilită suplimentar de plată asupra căreia se aplică cota de dobânzi/majorări de întârziere. Rândul 2 coloana 5 se completează cu valoarea cumulată a dobânzilor/majorărilor de întârziere calculate până la 1 iulie 2010 şi a dobânzilor calculate după această dată pentru sumele stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală. Rândul 2 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar al obligaţiei fiscale. Rândul 3 coloana 1 cuprinde denumirea obligaţiei fiscale accesorii „Penalităţi de întârziere“. Rândul 3 coloana 2 se completează cu data de la care se calculează penalităţile de întârziere pentru obligaţia fiscală stabilită suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 3 se completează cu data până la care se calculează penalităţile de întârziere pentru obligaţia fiscală stabilită suplimentar de plată, sub forma zz.ll.aa. Rândul 3 coloana 4 se completează cu suma obligaţiei fiscale suplimentare stabilită de plată asupra căreia se aplică cota de penalităţi de întârziere. Rândul 3 coloana 5 se completează cu suma totală a penalităţilor de întârziere calculate pentru sumele stabilite suplimentar de inspecţia fiscală, în cazul în care cota de penalităţi de întârziere a rămas definitivă. Rândul 3 coloana 6 se completează cu simbolul codului de cont bugetar al obligaţiei bugetare. În cazul în care se stabilesc debite suplimentare reprezentând impozitul pe venitul din salarii, valoarea va fi defalcată pe sediul principal şi sediile secundare, conform anexei la instrucţiuni: Punctul 6.1.1 - Motivul de fapt: se vor înscrie detaliat modul în care persoana fizică a desfăşurat activitatea, tratamentul fiscal aplicat de aceasta, precum şi prezentarea consecinţelor fiscale. Motivul de fapt se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile aferente acesteia. Punctul 6.1.2 - Temeiul de drept: se va înscrie detaliat încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a celorlalte elemente prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat. Temeiul de drept se va înscrie atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru accesoriile calculate la aceasta. Informaţiile prevăzute la pct. 6.1.1 şi 6.1.2 se vor completa pentru fiecare impozit, taxă sau contribuţie pentru care s-au constatat diferenţe de obligaţii fiscale şi/sau accesorii aferente acestora. 7. „Data comunicării“ actului administrativ fiscal reprezintă data stabilită în conformitate cu prevederile art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi este, în funcţie de modalitatea de comunicare, după cum urmează: data semnării de primire, în condiţiile art. 44 alin (2) lit. a) şi b) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; această dată va fi înscrisă de contribuabil pe toate exemplarele deciziei de impunere, împreună cu semnătura de primire, la momentul primirii deciziei de impunere; data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire“, în condiţiile art. 44 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. „Confirmarea de primire“ va fi anexată la exemplarul actului administrativ fiscal care rămâne la organul de inspecţie fiscală, iar o copie va fi transmisă organului fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat; data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.O copie a anunţului publicitar care a fost afişat va fi anexată deciziei de impunere şi va fi transmisă, împreună cu aceasta, la organul fiscal competent în administrarea căruia se află contribuabilul verificat, iar o altă copie va fi anexată la exemplarul rămas la organul de inspecţie fiscală care a efectuat verificarea. 8. „Termenul de plată“. Diferenţa de obligaţie fiscală stabilită suplimentar de plată, precum şi obligaţiile accesorii aferente acestora se plătesc, în funcţie de data comunicării prezentei decizii, astfel: până la data de 5 a lunii următoare, când data comunicării prezentei decizii este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună;până la data de 20 a lunii următoare, când data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună.9. „Dispoziţii finale“ - se va completa numărul total de pagini al raportului de inspecţie fiscală care se anexează la formularul „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“. Lista cu impozitul pe venitul din salarii, stabilit suplimentar de plată, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare, este anexată prezentei decizii de impunere. Formularul „Decizie de impunere privind taxa pe valoarea adăugată şi alte obligaţii fiscale stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care realizează venituri impozabile din activităţi economice nedeclarate organelor fiscale“ se va întocmi în 3 exemplare, toate cu titlu de original, câte un exemplar pentru: organul fiscal pe raza căruia persoana fizică verificată are domiciliul fiscal, potrivit legii, sau în evidenţa căruia aceasta se află înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, după caz; echipa de inspecţie fiscală;persoana fizică verificată. ANEXĂLista impozitului pe venit din salarii stabilit suplimentar, defalcat pe sediul principal şi sedii secundare F.1 Sediul principal

Cod înregistrare fiscală Suma de plată

F.2 Sediile secundare

Nr. crt. Cod înregistrare fiscală sediu secundar Suma de plată
....... ........ ........ ..........SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 2117/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 2117 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu