Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 139 din 23 septembrie 2003

privind aprobarea Criteriilor specifice Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie persoanelor juridice de drept privat fara scop patrimonial

ACT EMIS DE: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI


SmartCity3

              AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 703 din  7 octombrie 2003

    Avand in vedere prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2003, si ale art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 770/2003 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie,

    secretarul de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Criteriile specifice de acordare a statutului de utilitate publica asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor care desfasoara activitati in sfera de competenta a Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, conform anexei nr. 1.
    (2) Se aproba Lista documentelor solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica, prevazuta in anexa nr. 2.
    (3) Se aproba modelul Raportului de activitate al asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica, prevazut in anexa nr. 3.
    Art. 2
    (1) Directia politici, programe examineaza, in termen de cel mult 60 de zile de la primirea cererii, documentatia prezentata de asociatii, fundatii sau federatii, iar in situatia in care constata indeplinirea criteriilor si conditiilor prevazute de lege, intocmeste impreuna cu Biroul juridic si contencios proiectul de hotarare a Guvernului privind recunoasterea ca fiind de utilitate publica, pe care il prezinta, in vederea insusirii, secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie.
    (2) In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor legale, Directia politici, programe transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, in termenul prevazut la alin. (1).
    Art. 3
    Directiile de specialitate din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentul ordin.
------------
    *) Anexele nr. 1 - 3 sunt reproduse in facsimil.

          Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptie
                               Gabriela Coman,
                               secretar de stat

    ANEXA 1

                            CRITERII SPECIFICE
de acordare a statutului de utilitate publica a asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor care desfasoara activitati in sfera de competenta a Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie

    Criterii specifice de acordare a statutului de utilitate publica:
    a) activitatea acesteia se desfasoara in interes general sau comunitar, dupa caz:
________________________________________________________________________________
                 Criterii                        Documentele care   Indeplinirea
                                                 se analizeaza      criteriului
                                                                    (se noteaza
                                                                    da/nu)
________________________________________________________________________________
                    1                                    2                3
________________________________________________________________________________
 1. Activitatea de interes public general        Statutul, actul
    si/sau comunitar se desfasoara in sfera de   constitutiv,
    competenta a Autoritatii Nationale pentru    regulamentul
    Protectia Copilului si Adoptie, conform      intern de
    Strategiei guvernamentale in domeniul        functionare,
    protectiei copilului in dificultate          pct. 2 din
    (2001 - 2004), aprobata prin                 raportul de
    Hotararea Guvernului nr. 539/2001.           activitate
________________________________________________________________________________
 2. In obiectul de activitate, activitatile de   Idem
    interes public general si/sau comunitar
    care se desfasoara in sfera de competenta a
    Autoritatii Nationale pentru Protectia
    Copilului si Adoptie sunt preponderente in
    raport cu activitatile in interes personal
    nepatrimonial al asociatiilor si
    fundatiilor.
________________________________________________________________________________
 3. Nu desfasoara activitati angajate politic    Idem
    in mod partizan, inclusiv acela de
    sprijinire sau promovare a unor partide ori
    aliante politice sau electorale, candidati
    in alegeri ori persoane care ocupa functii
    de demnitate publica.
________________________________________________________________________________
 4. Durata de functionare, conform statutului,   Statutul, actul
    permite desfasurarea pe durata               constitutiv
    nedeterminata a unor activitati de interes
    general si/sau comunitar.
________________________________________________________________________________

    b) functioneaza de cel putin 3 ani si a realizat o parte din obiectivele stabilite:
________________________________________________________________________________
     Criterii       Indicatori de      Documentele    Realizarea    Indeplinirea
                    realizare ai       care se        indicatorului criteriului
                    criteriului        analizeaza     (se noteaza   (se noteaza
                                                      da/nu)        da/nu)
________________________________________________________________________________
         1               2                  3             4             5
________________________________________________________________________________
1. Asociatia sau    a) Definirea clara Statutul,
fundatia face       a organelor de     organigrama,
dovada bunei        conducere,         pct. 3.1 din
desfasurari         administrare si    raportul de
a activitatii       control            activitate
organelor de        ____________________________________________________________
conducere,          b) Existenta       Pct. 3.2 din
administrare si     rapoartelor,       raportul de
control, in         proceselor-        activitate,
conformitate cu     verbale,           copii de pe
prevederile         care atesta        documente
statutare si        functionarea
cu regulamentul     organelor de
intern de           conducere,
functionare.        administrare si
                    control
                    ____________________________________________________________
                    c) In statut sau   Statutul,
                    in regulamentul    regulamentul
                    intern de          intern de
                    functionare exista functionare
                    prevederi
                    referitoare la
                    solutionarea
                    conflictelor de
                    interes aparute
                    in activitatea
                    asociatiei/
                    fundatiei.
                    ____________________________________________________________
                    d) Ponderea        Pct. 3.1, 3.3
                    personalului       din raportul
                    calificat angajat  de activitate
                    cu caracter
                    permanent
________________________________________________________________________________
2. Asociatia sau    a) Depunerea       Copii de pe
   fundatia face    formularelor       formularele
   dovada           situatiilor        situatiilor
   functionarii in  financiare anuale  financiare
   conformitate cu  la administratia   anuale depuse
   legislatia in    financiara din
   vigoare.         raza teritoriala
                    in care asociatia
                    sau fundatia isi
                    are sediul
                    ____________________________________________________________
                    b) Plata           Certificate
                    impozitelor,       constatatoare
                    taxelor,           privind
                    contributiilor si  indeplinirea
                    a altor venituri   obligatiilor
                    bugetare datorate  exigibile de
                    creditorilor       plata a
                    bugetari           impozitelor
                                       si taxelor
                                       catre stat,
                                       inclusiv a
                                       celor locale,
                                       precum si a
                                       contributiilor
                                       pentru
                                       asigurarile
                                       sociale de
                                       stat,
                                       asigurarile
                                       sociale de
                                       sanatate,
                                       asigurarile
                                       de somaj
                    ____________________________________________________________
                    c) Personalul      Pct. 3.3 din
                    este incadrat in   raportul de
                    conformitate cu    activitate si
                    legislatia in      certificate
                    vigoare.           constatatoare
                                       privind
                                       indeplinirea
                                       obligatiilor
                                       exigibile de
                                       plata a
                                       impozitelor si
                                       taxelor catre
                                       stat, inclusiv
                                       a celor
                                       locale, precum
                                       si a
                                       contributiilor
                                       pentru
                                       asigurarile
                                       sociale de
                                       stat,
                                       asigurarile
                                       sociale de
                                       sanatate,
                                       asigurarile de
                                       somaj
                    ____________________________________________________________
                    d) Are             Autorizatiile
                    autorizatiile      administrative
                    necesare in        conforme cu
                    vederea            legislatia in
                    desfasurarii       vigoare si/sau
                    activitatilor      acordurile
                    statutare.         necesare
                                       desfasurarii
                                       activitatilor,
                                       copii de pe
                                       documente
________________________________________________________________________________
3. Asociatia sau    a) Dispune de un   Pct. 1 din
fundatia dispune    sediu adecvat si   raportul de
de resurse          de dotari          activitate,
financiare,         destinate in       copie de pe
materiale si        exclusivitate      document
umane adecvate      realizarii
functionarii        activitatilor de
organizatiei.       interes general
                    si/sau comunitar.
                    ____________________________________________________________
                    b) A dezvoltat in  Pct. 3.7 si
                    teritoriu filiale  Fisa
                    sau puncte de      activitatilor
                    lucru adecvate     din raportul
                    realizarii de      de activitate
                    activitati de
                    interes general
                    ori comunitar (in
                    cazul asociatiilor
                    si fundatiilor
                    care desfasoara
                    activitati de
                    interes general).
                    ____________________________________________________________
                    c) Resursele       Pct. 4 din
                    financiare de care raportul de
                    dispune permit     activitate,
                    realizarea         copii de pe
                    activitatilor de   documentele
                    interes general    contabile
                    si/sau comunitar.
                    ____________________________________________________________
                    d) Personalul are  Pct. 3.3, 3.4
                    pregatire          din raportul
                    profesionala si    de activitate
                    experienta in
                    domeniul de
                    activitate.
________________________________________________________________________________
4. Asociatia,       a) Utilizeaza un   Fisa
fundatia sau        mijloc constant    activitatilor
federatia face      de informare       din raportul
dovada unei bune    referitor la       de activitate
comunicari si       serviciile si
colaborari cu       activitatile
cetatenii,          derulate.
beneficiarii        ____________________________________________________________
serviciilor,        b) Parteneriat cu  Documente care
alte organizatii    alte organizatii   atesta
neguvernamentale    neguvernamentale,  parteneriatul
si institutii       institutii publice cu alte
publice.            etc. in vederea    asociatii,
                    dezvoltarii de     fundatii,
                    activitati comune  institutii
                    si/sau finantarii  publice etc.
                    acestor activitati si pct. 3.6
                                       din raportul
                                       de activitate
________________________________________________________________________________
5. Obiectivele de   A realizat mai     Pct. 2, 3.5 si
interes general     mult de jumatate   Fisa
si/sau comunitar    din numarul        activitatilor
realizate au fost   obiectivelor de    din raportul
semnificative in    interes general    de activitate
raport cu           si/sau comunitar
obiectivele de      stabilite prin
aceeasi natura      actul constitutiv
stabilite prin      sau statut.
actul constitutiv
sau statut.
________________________________________________________________________________
6. Activitatile     In domenii de      Fisa
de interes          interes general    activitatilor
general si/sau      si/sau comunitar,  din raportul
comunitar realizate activitatile       de activitate
sunt de utilitate   desfasurate au     si
publica, respectiv  condus la          recomandarea
scopurile vizate    rezultate reale    serviciului
sunt benefice si    si benefice pentru public
respecta            comunitate, grupul specializat
standardele de      de persoane.       pentru
calitate si                            protectia
indicatorii de                         copilului
performanta
existenti in
domeniul
protectiei
copilului.
________________________________________________________________________________

    c) a desfasurat activitate anterioara semnificativa, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, insotite de situatiile financiare anuale si bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica:
________________________________________________________________________________
     Criterii       Indicatori de      Documentele    Realizarea    Indeplinirea
                    realizare ai       care se        indicatorului criteriului
                    criteriului        analizeaza     (se noteaza   (se noteaza
                                                      da/nu)        da/nu)
________________________________________________________________________________
         1               2                  3             4             5
________________________________________________________________________________
1. Activitatile     Activitatile       Statutul,
desfasurate         desfasurate        pct. 2 si Fisa
anterior au fost    au condus la       activitatilor
adecvate            indeplinirea       din raportul
indeplinirii        obiectivelor de    de activitate
obiectivelor        interes general
statutare.          si/sau comunitar
                    prevazute in
                    statut.
________________________________________________________________________________
2. Dezvolta         a) Dezvolta si     Pct. 3.5 si
programe, proiecte  imbogateste, prin  Fisa
specifice.          proiecte           activitatilor
                    specifice,         din raportul
                    activitatile de    de activitate
                    interes general
                    si/sau comunitar,
                    serviciile
                    acordate, in
                    functie de
                    evaluarea
                    periodica
                    a acestora.
                    ____________________________________________________________
                    b) Numarul de      Pct. 3.3 si
                    beneficiari ai     Fisa
                    aceluiasi serviciu activitatilor
                    nu s-a diminuat    din raportul
                    cu mai mult de     de activitate
                    10% fata de anul
                    precedent.
________________________________________________________________________________
3. Sustenabilitatea a) Utilizeaza      Pct. 3.3 si
activitatilor,      resurse umane      Fisa
serviciilor, din    adecvate           activitatilor
punct de vedere     activitatilor      din raportul
tehnic,             desfasurate:       de activitate
patrimonial, al     - personal
grupului de         calificat in
beneficiari         specialitate;
                    - personal
                    angajat cu norma
                    intreaga;
                    - dezvolta
                    politici de
                    formare si
                    dezvoltare a
                    personalului si
                    a voluntarilor.
                    ____________________________________________________________
                    b) Utilizeaza      Fisa
                    metodologii de     activitatilor
                    lucru adecvate     din raportul
                    serviciilor        de activitate
                    oferite: tehnici,
                    metode,
                    instrumente de
                    evaluare,
                    respectarea
                    legislatiei.
                    ____________________________________________________________
                    c) Are capacitatea Pct. 4 si Fisa
                    de autofinantare   activitatilor
                    a serviciilor      din raportul
                    dezvoltate de      de activitate
                    cel putin 10% din
                    costul total al
                    acestora.
                    ____________________________________________________________
                    d) Are capacitatea Pct. 4 si Fisa
                    de a atrage mai    activitatilor
                    multe surse de     din raportul
                    finantare.         de activitate
                    ____________________________________________________________
                    e) Dispune de      Pct. 4 si Fisa
                    dotarile materiale activitatilor
                    adecvate           din raportul
                    desfasurarii       de activitate
                    serviciilor.
                    ____________________________________________________________
                    f) Serviciile      Fisa
                    oferite se         activitatilor
                    desfasoara cu      din raportul
                    consimtamantul     de activitate
                    beneficiarilor si,
                    dupa caz, cu
                    aportul
                    beneficiarilor in
                    realizarea
                    acestora.
                    ____________________________________________________________
                    g) Serviciile      Fisa
                    oferite se         activitatilor
                    desfasoara cu      din raportul
                    acordul si,        de activitate
                    dupa caz, cu
                    aportul
                    comunitatii
                    locale.
                    ____________________________________________________________
                    h) Exista          Fisa
                    rezultate ale      activitatilor
                    serviciilor.       din raportul
                                       de activitate
________________________________________________________________________________
4. Situatiile       a) Concordanta     Pct. 4 din
financiare anuale   intre prevederile  raportul de
si bugetele de      bugetului de       activitate,
venituri si         venituri si        bugetul de
cheltuieli reflecta cheltuieli si      venituri si
desfasurarea        datele reflectate  cheltuieli
activitatilor de    in situatiile      si situatiile
interes general     financiare anuale  financiare
sau comunitar.                         anuale
                    ____________________________________________________________
                    b) Cheltuieli      Pct. 4 si Fisa
                    adecvate           activitatilor
                    activitatilor      din raportul
                    desfasurate        de activitate,
                                       bugetul de
                                       venituri si
                                       cheltuieli si
                                       situatiile
                                       financiare
                                       anuale
                    ____________________________________________________________
                    c) Cheltuieli in   Pct. 4 din
                    concordanta cu     raportul de
                    veniturile         activitate,
                    obtinute           bugetul de
                                       venituri si
                                       cheltuieli si
                                       situatiile
                                       financiare
                                       anuale
________________________________________________________________________________

    d) valoarea activului patrimonial pe fiecare din cei 3 ani anteriori este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial:
________________________________________________________________________________
                 Criteriu                  Documentele care         Indeplinirea
                                           se analizeaza            criteriului
                                                                    (se noteaza
                                                                    da/nu)
________________________________________________________________________________
                    1                                    2                3
________________________________________________________________________________
Valoarea activului patrimonial pe fiecare  Pct. 4 din raportul de
din cei 3 ani anteriori nu a scazut sub    activitate, bugetul de
valoarea patrimoniului initial.            venituri si cheltuieli
                                           si situatiile financiare
                                           anuale
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                              LISTA DOCUMENTELOR
solicitate asociatiilor, fundatiilor sau federatiilor in vederea recunoasterii ca fiind de utilitate publica

    1. Raportul de activitate pe ultimii 3 ani, in conformitate cu modelul prezentat, obligatoriu in doua exemplare dactilografiate
    2. Actul constitutiv, statutul si, dupa caz, actele aditionale la acestea
    3. Dovada dobandirii personalitatii juridice si, dupa caz, a inregistrarii modificarilor actului constitutiv si/sau statutului in Registrul asociatiilor si fundatiilor sau in Registrul federatiilor
    4. Dovada privind bonitatea asociatiei, a fundatiei sau a federatiei, emisa de banca la care are deschis contul
    5. Ultimul extras de cont bancar
    6. Situatia privind situatia juridica a sediului asociatiei, al fundatiei sau al federatiei si a sediului ori sediilor unde se desfasoara activitatile pentru care solicita recunoasterea
    7. Situatiile financiare anuale depuse la administratia financiara pe ultimii 3 ani
    8. Bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani, aprobate de organul de conducere
    9. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv a celor locale, precum si a contributiilor pentru asigurarile sociale de stat, asigurarile sociale de sanatate, asigurarile de somaj (formulare-tip eliberate de autoritatile competente)
    10. Autorizatiile administrative conforme cu legislatia in vigoare si/sau acordurile necesare desfasurarii activitatilor
    11. Recomandarea Serviciului Public Specializat pentru Protectia Copilului unde isi desfasoara activitatea cu privire la oportunitatea recunoasterii ca fiind de utilitate publica; recomandarea trebuia sa cuprinda si confirmarea respectarii standardelor de calitate si a indicatorilor de performanta existenti in domeniul protectiei copilului
    12. Regulamentul intern de functionare
    13. Organigrama asociatiei, fundatiei sau federatiei
    14. Raportul comisiei de cenzori, pe ultimii 3 ani
    15. Documente care atesta parteneriatul cu alte asociatii, fundatii, institutii publice
    16. Numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice cu care asociatia sau fundatia colaboreaza in mod frecvent in vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care solicita recunoasterea
    17. Declaratie pe proprie raspundere a presedintelui, cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul in declaratii, privind veridicitatea informatiilor cuprinse in raport, a faptului ca organizatia nu a desfasurat activitati ilicite sau contrare ordinii publice ori bunelor moravuri si nu are sume neachitate la scadenta catre persoane fizice sau juridice
    18. In cazul federatiilor care solicita recunoasterea ca fiind de utilitate publica, dovada ca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care le alcatuiesc sunt de utilitate publica

    NOTA:
    Documentele de la pct. 1, 9 si 17 se solicita in original.
    Documentele de la pct. 2 - 8, 10 - 16 si 18 se solicita in copie.

    ANEXA 3

                 RAPORT DE ACTIVITATE PE ULTIMII 3 ANI
al asociatiei, fundatiei sau federatiei care solicita acordarea statutului de utilitate publica

    1. Date privind asociatia/fundatia/federatia
       Denumirea asociatiei/fundatiei/federatiei:
       Denumirea abreviata (daca este cazul):
       Tipul de organizatie: (asociatie/fundatie/federatie)
       Sediul: adresa:
               tel./fax:
               e-mail:
               situatia juridica:
               suprafata totala (mp):
               numarul de incaperi:
    Dobandirea personalitatii juridice:
    - in temeiul Legii nr. 21/1924:
     _
    |_| nr. dosarului la dobandirea personalitatii juridice:
     _
    |_| sentinta civila de dobandire a personalitatii juridice:
     _
    |_| sentinte civile care autorizeaza modificarile actului constitutiv si/sau statutul:
       - nr.:
       - eliberata de:
       - data:
       - in temeiul Ordonantei Guvernului nr. 26/2000:
     _
    |_| certificate de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor:
       - nr. :
       - data:
    Codul fiscal nr. ............ anul ............., eliberat de ............
    Cont bancar nr. ...... deschis la banca .........., adresa bancii ........
    Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnatura:
    Persoane fizice/juridice       - membrii asociatiei
    la constituire: - fondator/fondatori
    2. Obiectivul de activitate prevazut in statut
    Scop: (se defineste in conformitate cu art. .... din statut)
    Obiectivele stabilite in statut:
    - de interes general (dezvoltare sociala, asistenta sociala speciala pentru copilul aflat in dificultate);
    - de interes comunitar, respectiv in interesul public al unei comunitati si/sau al unor grupuri de persoane fizice ori juridice care urmaresc un obiectiv comun sau au aceleasi opinii, aceeasi cultura, orientare religioasa, sociala, profesionala si altele.
______________________________________________________________
Activitati de interes general         In conformitate   Grupul
sau comunitar prevazute in statut     cu art. ......    tinta
______________________________________________________________
______________________________________________________________

    3. Date privind organizarea si functionarea
    3.1. Organizarea asociatiei/fundatiei/federatiei:
    - organe de conducere (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    - organe de administrare (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    - organe de control (numele, prenumele, adresa, profesia, alese/numite):
    3.2. Informatii privind functionarea asociatiei/fundatiei/federatiei (pe ultimii 3 ani):
    - activitatea organelor de conducere:
       - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data ...........
       - alte documente (specificati)
    - activitatea organelor de administrare:
       - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data ...........
       - alte documente (specificati)
    - activitatea organelor de control:
       - nr. sedinte in conformitate cu procesele-verbale nr./data ...........
       - alte documente (specificati)
    3.3. Personalul administrativ al organizatiei (in ultimii 3 ani):
    - contract de munca:
    - cu contract de munca cu timp partial:
    - nr. de voluntari:
    3.4. Dezvoltarea resurselor umane (programe de formare a personalului organizate de diferite asociatii/fundatii/federatii pe ultimii 3 ani):
    - asociatia/fundatia/federatia:
    - domeniul:
    - nr. de persoane:
    Programe pentru atragerea de voluntari (in ultimii 3 ani):
    - nr. de participanti:
    - nr. de voluntari atrasi:
    3.5. Activitati de interes general sau comunitar realizate (in ultimii 3 ani):
    - denumirea activitatii, in conformitate cu fisa activitatilor:
    - nr. de beneficiari:
    3.6. Principalele mijloace de comunicare si informare utilizate (in ultimii 3 ani):
    - tipul activitatii:
    3.7. Dezvoltare teritoriala:
    - filiale:
    - puncte de lucru:
    - judet/localitate/telefon:
    - persoana de contact:
    - nr. de membri asociati sau personal al fundatiei:
    - anul infiintarii:
    3.8. Afiliere la nivel national:
    - denumirea si adresa organismului national:
    - documentul care atesta afilierea:
    - data afilierii:
    3.9. Afiliere internationala (documentul care atesta afilierea, anul, tipul de afiliere):
    - membru deplin:
    - membru asociat:
    - alte specificatii:
    3.10. Premii, nominalizari, alte forme de recunoastere a activitatii:
    - denumirea:
    - anul:
    - institutia care a acordat/recunoscut activitatea:
    4. Resurse materiale si financiare Patrimoniul (in conformitate cu ultima balanta contabila), total valoare, din care:
    a) Total imobilizari corporale, din care:
    - constructii:
    - terenuri:
    - alte mijloace: - mobilier
                     - echipament
                     - altele
    - mijloace de transport:
    - imobilizari corporale in curs:
    b) Total disponibilitati banesti, din care:
    - lei:
    - valuta:
    Venituri (in conformitate cu ultima balanta contabila), total valoare, din care:
    - resurse obtinute de la bugetul de stat:
    - resurse obtinute de la bugetul local:
    - cotizatiile membrilor:
    - dividendele societatilor comerciale infiintate:
    - dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile:
    - venituri realizate din activitati economice proprii:
    - donatii, sponsorizari sau legate:
    - finantari, granturi:
    Miscarea patrimoniala (valoare activ in mii lei, in ultimii 3 ani):
    Proiecte desfasurate cu finantare externa (pe ultimii 3 ani):
    - perioada/anul:
    - denumirea programului:
    - valoarea:
    - finantator:
    Proiecte subventionate de la bugetul de stat/local (in ultimii 3 ani):
    - perioada/anul:
    - denumirea programului:
    - valoarea:
    - temeiul legal si sursa subventiei:
    Societati comerciale infiintate:
    - denumirea:
    - anul infiintarii:
    - obiectul de activitate:
    - adresa:
    - codul fiscal:

    ANEXA 1
    la raportul de activitate pe ultimii 3 ani

                           FISA Nr. .............
privind activitatile in interes general si/sau comunitar desfasurate

    1. Denumirea activitatii:
    2. Scop:
    3. Obiective:
    4. Durata (limitata/nelimitata):
    5. Aria de desfasurare (locala, judeteana, nationala):
    6. Categoria de persoane beneficiare:
    - nr. de beneficiari:
    - caracteristici socioeconomice ale grupului tinta:
    7. Precizati modalitatea de selectare a beneficiarilor activitatilor
    8. Descrieti modalitatile prin care proiectul si-a propus implicarea beneficiarilor in activitatile desfasurate in beneficiul acestora
    9. Descrieti activitatile/serviciile desfasurate si metodologiile de lucru utilizate
    10. Resurse umane utilizate (specializare/vechime in specialitate/contract de munca/conventie civila/voluntari):
    - nr. total, din care: conducere:
                           executie:
    Numele persoanei care conduce si administreaza activitatea:
    11. Costul programului, proiectului pe toata durata finantarii sau, dupa caz, costul anual al serviciului, in conformitate cu cheltuielile din anul precedent depunerii documentatiei, in mii lei, din care:
    - contributia organizatiei:
    - subventii de la bugetul de stat:
    - subventii de la bugetul local:
    - contributii ale partenerilor externi:
    - contributii ale beneficiarilor:
    12. Costul lunar al serviciului, pe beneficiar:
    13. Parteneri implicati (forma parteneriatului):
    14. Autorizatii necesare desfasurarii activitatii:
    - institutia care a eliberat autorizatia:
    - nr. documentului/data:
    15. Evaluarea activitatilor, metode utilizate:
    - cand a avut loc evaluarea:
    - cine a evaluat activitatea:
    - masuri luate in urma evaluarii:
    16. Rezultatele activitatii (specificati indicatorii de performanta utilizati):
    17. Efectele benefice ale activitatii la nivelul comunitatii:
    - modalitatile de informare a comunitatii privind activitatile si rezultatele acestora:
    - alte comentarii privind activitatea desfasurata:
    Numele persoanei desemnate pentru a oferi informatii suplimentare:
    Numele si prenumele presedintelui asociatiei/fundatiei:
    Data/semnatura/stampilaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 139/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 139 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu