E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1386 din 28 iunie 2007

privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat in specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII SI TINERETULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din 1 octombrie 2007In temeiul prevederilor:

- Hotărarii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învăţămantului postuniversitar medical şi farmaceutic uman, cu modificările şi completările ulterioare,

- Hotărarii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,

- Hotărarii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului,

văzand referatul Direcţiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională şi salarizare nr. E.N. 6.860 din 28 iunie 2007,

ministrul sănătăţii publice şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, conform anexei nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Criteriile de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităţilor sanitare, în care se pot derula programe de rezidenţiat, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista centrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă conţinutul şi durata rezidenţiatului în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cuprinse în anexa nr. 4.*)

Art. 5. -Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Direcţiile implicate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, precum şi Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.214/1993 privind înfiinţarea rezidenţiatului ca formă de pregătire în specialitate a medicilor şi farmaciştilor, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 15 august 1994.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sănătăţii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului,

Cristian Mihai Adomniţei

ANEXA Nr. 1

REGULAMENT

de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Pregătirea în specialitate a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor rezidenţi se structurează pe programe de rezidenţiat, conform programelor de învăţămant elaborate de instituţiile de învăţămant superior cu profil medico-farmaceutic acreditate, cu avizele Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Ministerului Sănătăţii Publice.

(2)   Prin program de rezidenţiat se înţelege pregătirea rezidenţilor în unul dintre domeniile de specialitate prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, efectuată într-o unitate sanitară acreditată să desfăşoare învăţămant postuniversitar pentru obţinerea specialităţii.

(3)  Pentru fiecare specialitate, programul de rezidenţiat se desfăşoară după un curriculum de pregătire şi un barem de manopere,   proceduri,   tehnici   diagnostice   şi   terapeutice, obligatorii şi unice pe ţară.

(4)  Curriculele sunt propuse de instituţiile de învăţămant superior cu profil medico-farmaceutic uman acreditate (Bucureşti, Cluj-Napoca, Targu Mureş, Iaşi, Timişoara, Craiova, Arad, Oradea, Sibiu, Braşov, Constanţa), prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, avizate de Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentişti din Romania, Colegiul Farmaciştilor din Romania şi de comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătăţii Publice şi aprobate de Ministerul Sănătăţii Publice şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(5)  Curriculele aprobate se transmit tuturor instituţiilor şi unităţilor acreditate să desfăşoare pregătirea în specialitate şi se aplică tuturor rezidenţilor aflaţi în pregătire, în limita duratei prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

*) Anexa nr. 4 se publică ulterior în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 671 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vanzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

(6) Activitatea de pregătire teoretică şi practică, reprezentată de baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice, este consemnată într-un document cu caracter obligatoriu, denumit în continuare Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

Art. 2. - (1) In fiecare unitate sanitară acreditată pentru învăţămant postuniversitar medical, medico-dentar sau farmaceutic uman activitatea de coordonare a programului de rezidenţiat dintr-o anumită specialitate se realizează de către un coordonator/director de program, după caz, cu cel mai înalt grad didactic în specialitatea respectivă, care răspunde de buna desfăşurare şi de calitatea pregătirii rezidenţilor.

(2)  Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie şef de secţie clinică universitară, şef de laborator sau farmacist-şef, certificat în specialitatea programului;

b) să fie cadru didactic universitar (conferenţiar sau profesor) ori cercetător ştiinţific gradul II sau I.

(3) Pentru programul de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sunt nominalizaţi coordonatori de program fie cadre didactice universitare în specialitatea medicină de familie, medicină internă sau pediatrie, fie şefi de secţie de medicină internă sau pediatrie.

(4) Nominalizările coordonatorilor de program se fac de către Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, pe baza propunerilor instituţiilor de învăţămant superior cu profil medical, medico-dentar sau farmaceutic uman acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale.

Art. 3. - Coordonatorul programului de rezidenţiat are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a) coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat din unitatea sanitară acreditată, în specialitatea în care are integrare clinică;

b) nominalizează îndrumătorii de formare în rezidenţiat;

c)  coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidenţiat din unitatea sanitară respectivă;

d)  urmăreşte activitatea rezidenţilor, repartiţia acestora în serviciul de gardă şi evoluţia profesională a acestora;

e)  urmăreşte şi răspunde de desfăşurarea modulelor de pregătire şi organizează cursurile, conform curriculumului de specialitate, în conformitate cu prevederile art.1;

f)     colaborează cu coordonatorii de program din unităţile/secţiile în care rezidenţii îşi efectuează modulele complementare, în vederea asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a acestora;

g)  organizează examenul final de modul, cu verificarea aptitudinilor teoretice şi practice, dobandite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat;

h) cooptează rezidenţi în cadrul colectivelor de cercetare pe care le conduce.

Art. 4. - (1) Programul de rezidenţiat în medicină de urgenţă este coordonat de către un director de program, care trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) să fie cadru didactic universitar (şef de lucrări, conferenţiar sau profesor) de la disciplina medicină de urgenţă;

b)  să fie medic primar medicină de urgenţă sau medic specialist medicină de urgenţă, cu 5 ani vechime în unitate de primire urgenţe;

c)  să fie medic primar anestezie şi terapie intensivă sau specialist anestezie şi terapie intensivă, cu 5 ani vechime în unitate de primire urgenţe.

(2) Nominalizările directorilor de program se fac de către Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, pe baza propunerilor instituţiilor de învăţămant superior cu profil medical, medico-dentar sau farmaceutic uman acreditate şi cu avizul colegiilor profesionale.

Art. 5. - Directorul de program de rezidenţiat în medicină de urgenţă are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)  coordonează desfăşurarea programului de rezidenţiat la nivelul centrelor universitare acreditate, conform prevederilor art. 1;

b)  nominalizează responsabilii de formare în rezidenţiat medicină de urgenţă şi coordonează activitatea acestora;

c)  coordonează activitatea îndrumătorilor de rezidenţiat din unitatea sanitară respectivă;

d)  urmăreşte şi răspunde de pregătirea practică în cadrul modulelor şi organizează cursurile-conferinţă, conform curriculumului de pregătire;

e)  organizează examenul final de modul cu verificarea aptitudinilor teoretice şi practice dobandite de rezidenţii care au parcurs programul de rezidenţiat.

Art. 6. - Un coordonator sau un director de program nu poate coordona simultan mai multe programe de rezidenţiat.

Art. 7. - Un îndrumător sau un responsabil de formare în rezidenţiat poate instrui un număr de maximum 5 rezidenţi, incluzand şi medicii aflaţi la pregătire în a doua specialitate. In funcţie de particularităţile curriculare ale specialităţii şi ale unităţii de pregătire, coordonatorul sau directorul de program poate stabili un număr mai mic de 5 rezidenţi pentru fiecare îndrumător sau responsabil de formare în rezidenţiat aflat în coordonarea sa, în vederea asigurării unei pregătiri adecvate.

Art. 8. - Indrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat trebuie să îndeplinească una dintre următoarele condiţii:

a) să fie cadru didactic universitar, confirmat specialist sau primar în specialitatea programului de rezidenţiat, doctorand sau cu titlul ştiinţific de doctor;

b) să fie medic primar sau specialist, cu vechime de minimum 5 ani în specialitatea programului de rezidenţiat, cu activitate în unitatea sanitară acreditată în care se derulează programul de pregătire a rezidentului;

c)  să fie cercetător ştiinţific grad I sau II, cu activitate de cercetare în unitatea sanitară acreditată în care se derulează programul de instruire a rezidentului;

d)  pentru specialitatea medicină de familie, să fie medic primar chirurgie generală, medicină internă, obstetrică-ginecologie, pediatrie, pentru modulele respective, respectiv medic primar sau specialist medicină de familie, pentru modulul de dispensar.

Art. 9. - Indrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

a)  urmăreşte evoluţia pregătirii în specialitate a rezidenţilor din cadrul unităţii sanitare respective, indiferent de anul de pregătire al acestora;

b)   verifică şi răspunde, sub semnătură şi parafă, de parcurgerea baremului practic din curriculumul de pregătire, consemnate în caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului;

c)  organizează seminarii şi discuţii periodice, cel puţin 4 ore/săptămană, cu rezidenţii, pe teme specifice din curriculumul de pregătire, prezentări de cazuri, de articole şi actualităţi în domeniu;

d) participă la evaluarea rezidentului la fiecare final de modul.

Art. 10. - (1) Cadrele didactice coordonatori de program de rezidenţiat sau îndrumători de rezidenţiat sunt normate în cadrul instituţiilor de învăţămant superior cu profil medico-farmaceutic uman, acreditate pentru activitatea de pregătire pe durata programului.

(2) Indrumătorii de rezidenţiat care nu sunt cadre didactice beneficiază de 40 de credite de educaţie medicală continuă, în domeniul specialităţii pe care o practică, pentru fiecare an de activitate de instruire.

Drepturile şi obligaţiile rezidenţilor

Art. 11. - (1) Rezidenţii au obligaţia să consemneze în caietul de monitorizare a pregătirii următoarele aspecte:

a) lista cazurilor examinate conform baremului curricular, cu specificarea diagnosticului şi, după caz, a manoperelor/ procedurilor/tehnicilor efectuate, contrasemnate şi parafate de îndrumătorul de rezidenţiat;

b)  data efectuării fiecărei gărzi, semnată şi parafată de medicul şef de gardă;

c)  detaşările, perioada acestora şi modulele efectuate pe durata detaşării, cu avizul coordonatorului de program;

d) modulele de pregătire, perioada în care au fost efectuate, evaluările şi rezultatele obţinute, cu semnătura şi parafa coordonatorului sau directorului de program pentru modulul respectiv;

e)  manifestările de educaţie medicală continuă la care a participat, cu numărul diplomei de participare;

f) lucrările ştiinţifice comunicate/publicate, în situaţia în care respectivele manifestări ştiinţifice sunt elaborate sau finanţate cu sprijinul coordonatorului de program;

g)  studiile clinice efectuate, cu avizul medicului curant al pacienţilor incluşi în studiile clinice sau activităţile ştiinţifice respective.

(2) Acurateţea datelor consemnate în Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului este certificată prin semnătură şi parafă de către îndrumătorul sau responsabilul de formare în rezidenţiat.

(3)  Doctoranzii cu frecvenţă confirmaţi în rezidenţiat pot efectua concomitent pregătirea în rezidenţiat şi stagiul de doctorat cu frecvenţă, în măsura în care conducerea universităţilor de medicină şi farmacie asigură efectuarea stagiului de doctorat în cursul după-amiezii. In caz contrar, pe perioada doctoratului cu frecvenţă se suspendă calitatea de rezident.

(4) Stagiul de doctorat în ştiinţe medicale nu se consideră ca modul de pregătire în rezidenţiat.

Art. 12. - (1) Rezidenţii au obligaţia de a parcurge toate modulele, în conformitate cu curriculumul de pregătire.

(2) Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de program, astfel încat să nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror durată depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului).

(3) Rezidenţii în specialitatea medicină de familie efectuează modulele de pregătire în conformitate cu curriculumul şi baremul de activităţi practice, în funcţie de capacitatea unităţilor sanitare publice acreditate.

(4)  După fiecare modul de pregătire, rezidenţii au obligaţia să îşi informeze coordonatorul sau directorul de program asupra etapei pregătirii.

(5) La finalul fiecărui modul de pregătire, rezidenţii susţin un examen cu probă teoretică şi practică, din tematica prevăzută în baremul de activităţi. Prezentarea la examenul de modul este condiţionată de parcurgerea baremului curricular, confirmată de îndrumătorul de rezidenţiat, prin Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului.

(6)  Examenul de modul se consideră promovat cu nota minimă 7,00. In cazul nepromovării examenului, rezidenţii pot fi reevaluaţi de 2 ori într-un termen de maximum 6 luni.

(7) Neprezentarea sau nepromovarea examenelor de modul în cel mult două sesiuni atrage excluderea din rezidenţiat, cu excepţia cazurilor justificate (graviditate, afecţiuni medicale, contracte de studii în străinătate etc).

Art. 13. - Rezidenţii au dreptul să examineze pacienţii, să aplice soluţii terapeutice sub stricta supraveghere a îndrumătorului sau responsabilului, utilizand abilităţile dobandite, în conformitate cu nivelul lor de pregătire.

Art. 14. - Rezidenţii efectuează gărzi pe tot parcursul pregătirii lor, participand la întreaga activitate din unitatea sanitară în care îşi desfăşoară instruirea, în limita programului legal de muncă.

Art. 15. - Rezidenţii au dreptul să utilizeze pentru informarea de specialitate bibliotecile universitare şi ale spitalelor în care efectuează stagiile de rezidenţiat, bibliotecile electronice cu profil medical şi de cercetare din instituţiile sau unităţile sanitare acreditate.

Art. 16. - (1) Rezidenţii pot participa la diverse forme de pregătire - cursuri, stagii şi altele - conferinţe şi congrese în domeniul specialităţii, organizate pe plan naţional sau internaţional, după informarea coordonatorului sau directorului de program şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Stagiile de pregătire efectuate în afara Romaniei pot fi recunoscute de către Ministerul Sănătăţii Publice, în vederea prezentării la examenul de specialist, pe baza următoarelor documente: fotocopii şi traduceri legalizate ale documentelor emise de autorităţile competente din ţările respective şi avizul comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 17. - (1) Rezidenţiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de pregătire în afara Romaniei, însoţirea soţului/soţiei în misiune oficială sau la studii în străinătate, concediu de boală, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului pană la doi ani şi altele, potrivit legii.

(2)  Intreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara Romaniei şi recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.

(3)  Intreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calităţii de rezident.

Art. 18. - Coordonatorul, directorul de program, respectiv îndrumătorul sau responsabilul de rezidenţiat sunt abilitaţi să urmărească şi activitatea de pregătire a medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor specialişti/primari aflaţi în pregătire în a doua specialitate cu taxă, în condiţiile prevăzute pentru rezidenţi prin prezentul ordin.

Art. 19. - (1) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti aprobă detaşarea rezidenţilor din centrul universitar de pregătire în alte centre universitare pentru efectuarea unor module de pregătire, cu informarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

(2) In scopul detaşării, indiferent de motiv, rezidentul prezintă acordul coordonatorilor sau directorilor de program de rezidenţiat din centrul de pregătire în care a fost confirmat şi, respectiv, centrul în care urmează să se detaşeze, precum şi avizul unităţii de încadrare, în cazul centrului universitar Bucureşti.

(3)  Pe perioada detaşării, responsabilitatea de pregătire, drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta revin instituţiei de învăţămant superior unde rezidentul se detaşează.

Art. 20. - (1) Schimbarea centrului universitar de pregătire se aprobă de către Ministerul Sănătăţii Publice.

(2) In vederea schimbării centrului de pregătire, rezidentul va prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul autorităţii de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care este confirmat, din centrul universitar în care urmează să se pregătească. Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul autorităţilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.

Art. 21. - (1) Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti pune la dispoziţia autorităţilor de sănătate publică programul de evidenţă informatică a rezidenţilor privind modulele de pregătire şi unităţile sanitare acreditate, precum şi coordonatorii, respectiv directorii de program de rezidenţiat din fiecare specialitate.

(2)  Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, pe baza propunerilor instituţiilor de învăţămant medical superior acreditate, pune la dispoziţia autorităţilor de sănătate publică numărul de locuri de pregătire, pe unităţi sanitare acreditate şi coordonatori sau directori de program.

(3)  Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, prin autorităţile de sănătate publică, repartizează rezidenţii, conform programului curricular stabilit, în unităţile sanitare acreditate, în limita locurilor disponibile, cu avizul coordonatorilor, respectiv al directorilor de program. Repartizarea rezidenţilor în unităţile sanitare acreditate se va face în limita numărului de locuri stabilit, pe baza exprimării preferinţelor, în ordinea punctajului obţinut la concursul de rezidenţiat.

(4) Autorităţile de sănătate publică transmit lunar Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti sau la cererea acestuia modificările privind distribuţia rezidenţilor din unităţile sanitare acreditate.

Art. 22. - Carnetul de rezident şi Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului personalizate, precum şi curriculumul de pregătire se tipăresc de către Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi se distribuie contra cost rezidenţilor.

Art. 23. - Pe perioada pregătirii, rezidenţii pot închiria cu prioritate un loc de cazare în căminele universitare, spaţiile de cazare anexate spitalelor universitare sau clinice acreditate, din centrul unde au fost repartizaţi ori detaşaţi, cu respectarea prevederilor legale.

Evaluarea finală a pregătirii şi obţinerea certificatului de specialist

Art. 24. - (1) Evaluarea finală a pregătirii prin rezidenţiat are loc sub forma examenului de medic, medic dentist sau farmacist specialist, organizat de către Ministerul Sănătăţii Publice, în două sesiuni pe an, prin Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti. Confirmarea în specialitate se face după efectuarea integrală a programului de pregătire, certificată de către coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului.

(2)  Examenul de medic specialist se organizează numai în centrele universitare medicale care asigură pregătirea pentru toate modulele teoretice şi baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice din curriculumul de pregătire.

(3)   Pentru susţinerea examenului de medic specialist rezidentul poate opta pentru unul dintre centrele universitare în care a efectuat pregătirea.

Art. 25. - (1) Comisiile de examen de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist au următoarea componenţă:

-  un preşedinte, cadru didactic universitar cu grad de predare, coordonator de program de rezidenţiat;

- 2 membri, din care cel puţin un cadru didactic universitar de predare din specialitate; în acest caz, al doilea membru va avea gradul de medic primar cu titlul ştiinţific de doctor;

-  un secretar de comisie, nominalizat de preşedintele comisiei.

(2) Probele examenului de medic specialist se desfăşoară conform normelor metodologice generale elaborate de Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi aprobate de ministrul sănătăţii publice. Formularea subiectelor de examen de specialitate, a baremurilor de corectură şi întreaga responsabilitate a desfăşurării examenului revin comisiei de examen.

Art. 26. - (1) Examenul de medic specialist cuprinde următoarele probe:

a) proba scrisă, cu 10 subiecte formulate din curriculumul de pregătire, cu durată de 3 ore;

b) probe clinice/practice.

(2) Candidatul este confirmat medic specialist dacă promovează cu minimum nota 7,00 fiecare probă a examenului. Candidatul se poate prezenta la examenul de medic specialist în sesiunile organizate de Ministerul Sănătăţii Publice în decurs de 2 ani de la încheierea pregătirii în rezidenţiat.

Art. 27. - Metodologia generală de desfăşurare a examenului de medic, medic dentist, farmacist specialist se aprobă pentru fiecare sesiune de Ministerul Sănătăţii Publice, la propunerea Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

ANEXA Nr. 2

CRITERIILE

de acreditare/reacreditare a centrelor universitare medicale, respectiv a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat

Art. 1. - Centrele universitare şi unităţile sanitare în care se desfăşoară activităţile de pregătire a rezidenţilor se evaluează şi se acreditează pentru un interval de cel mult 5 ani. Reacreditarea acestora se face de către o comisie formată din 3 coordonatori de programe de rezidenţiat (3 directori de program în cazul specialităţii medicină de urgenţă), 2 îndrumători de formare în rezidenţiat, un reprezentant al Ministerului Sănătăţii Publice, un reprezentant al Centrului Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti şi un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art. 2. - Comisia de acreditare/reacreditare se desemnează prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

Art. 3. - Criteriile de acreditare a centrelor şi unităţilor sanitare în care se desfăşoară programele de rezidenţiat sunt:

I. Criterii generale

Acreditarea unei unităţi sanitare pentru pregătire în specialitate se face pe baza următoarelor criterii:

a) să aibă în componenţă secţii clinice universitare care asigură asistenţă medicală, desfăşoară activitate de învăţămant, cercetare ştiinţifică-medicală şi de educaţie continuă;

b)  să aibă o structură de servicii care acordă asistenţă medicală de specialitate unui număr de pacienţi suficient de mare şi variabil ca patologie, pentru a asigura acoperirea în totalitate a baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice pentru modulul specialităţii acreditate pentru pregătire în rezidenţiat;

c) să includă ca îndrumători personal didactic autorizat sau medici specialişti cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul specialităţii respective, care să asigure formarea şi îndrumarea rezidenţilor pe durata modulelor în domeniul respectiv.

II. Criterii specifice

Unităţile sanitare în care se desfăşoară programe de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sunt:

a)  cabinete medicale individuale de medicină de familie, în care desfăşoară activitate medici primari sau specialişti medicină de familie;

b)   ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic şi tratament încadrate cu medici primari sau specialişti, confirmaţi în specialităţile corespondente din curriculă.

ANEXA Nr. 3

LISTA

centrelor universitare medicale şi a unităţilor sanitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat*)

3.1. Lista centrelor universitare şi a unităţilor sanitare din centre universitare acreditate pentru derularea programelor de specializare prin rezidenţiat

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Arad

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad

Arad

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. Salvador Vuia" Arad

Arad

Spitalul Clinic Municipal Arad

Braşov

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov

Braşov

Spitalul Clinic de Copii Braşov

Braşov

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I.A. Sbarcea" Braşov

Bucureşti

Spitalul Clinic „Sf. Măria" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Gr. Alexandrescu" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă de Chirugie Plastică Reparatorie şi Arsuri Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic „Filantropia" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic „Dr. Ion Cantacuzino" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic „Colentina" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Ortopedie şi TBC Osteoarticular „Foişor" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic Caritas „Acad. N. Cajal" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic „Colţea" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic „N. Malaxa" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale „Dr. V. Babeş" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Copii „Dr. V. Gomoiu" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Dermato-venerologie „Prof. Dr. S. Longhin" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Al. Obregia" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă „Elias" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele" Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sarbu" Bucureşti

Bucureşti

Centrul Metodologic de Reumatologie „Dr. I. Stoia" Bucureşti

Bucureşti

Centrul Clinic de Urgenţe de Boli Cardio-Vasculare al Armatei (M.Ap.N.)

Bucureşti

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „V. Babeş" Bucureşti

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Bucureşti

Institutul Naţional de Hematologie Transfuzionala „Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

Bucureşti

Institutul Oncologic „Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti

Bucureşti

Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului „Prof. Dr. A. Rusescu" Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Endocrinologie „C.I. Parhon" Bucureşti

Bucureşti

Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan" Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş" Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL „Prof. Dr. D. Hociotă" Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta" Bucureşti

Bucureşti

Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu" Bucureşti

Bucureşti

Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneodimatologie Bucureşti

Bucureşti

Institutul Clinic Fundeni Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu" Bucureşti

Bucureşti

Institutul Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici" Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Sănătate Publică Bucureşti

Bucureşti

Institutul de Virusologie „St. S. Nicolau" Bucureşti

Bucureşti

Institutul Naţional de Medicină Sportivă

Bucureşti

Institutul Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă

Bucureşti

Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar

Bucureşti

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila" - MAPN

Bucureşti

Spitalul Militar de Urgenţă „Prof. Dr. D. Gerota" - Ml

Bucureşti

Spitalul Universitar CF Witing Bucureşti - MTTC

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgenţă „Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Danielo" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Inimii „Prof. Dr. Nicolae Stăncioiu" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

Spitalul Universitar CF Cluj-Napoca - MTTC

Constanţa

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

Constanţa

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanţa

Constanţa

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa

Constanţa

Spitalul Universitar CF Constanţa - MTTC

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Craiova

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova

Craiova

Spitalul Clinic Municipal „Filantropia" Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Craiova

Centrul de Cardiologie Craiova

Craiova

Institutul de Medicină Legală Craiova

Craiova

Spitalul Universitar CF Craiova

Craiova

Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ştefan Odobleja" Craiova

Galaţi

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei" Galaţi

Galaţi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan" Galaţi

Iaşi

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Treime" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Urgenţe „Sf. Ioan" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Măria" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic Obstetrică-Ginecologie „Elena Doamna" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Cuza Vodă" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi

Iaşi

Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. GIM Georgescu" Iaşi

Iaşi

Institutul de Gastroenterologie şi Hepatologie Iaşi

Iaşi

Spitalul Clinic de Psihiatrie „Socola" Iaşi

Iaşi

Institutul de Medicină Legală Iaşi

Iaşi

Institutul de Sănătate Publică Iaşi

Iaşi

Spitalul Universitar CF Iaşi - MTTC

Iaşi

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. I. Czihac" Iaşi

Oradea

Spitalul Clinic Judeţean Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Copii „Dr. Gavril Curteanu" Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Boli Infectioase Oradea

Oradea

Spitalul Clinic de Neurologie şi Psihiatrie Oradea

Oradea

Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Avram Iancu" Oradea

Sibiu

Spitalul Clinic Judeţean Sibiu

Sibiu

Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

Sibiu

Centrul de Sănătate Publică Sibiu

Targu Mureş

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Targu Mureş

Targu Mureş

Institutul de Boli Cardiovasculare şi Transplant Targu Mureş

Targu Mureş

Institutul de Medicină Legală Targu Mureş

Targu Mureş

Centrul de Sănătate Publică Targu Mureş

Timişoara

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara

Timişoara

Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

Timişoara

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu" Timişoara

Timişoara

Spitalul Clinic de Boli Infectioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş" Timişoara

Centrul universitar

Unitatea sanitară

Timişoara

Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie „Dr. D. Popescu" Timişoara

Timişoara

Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara

Timişoara

Institutul de Sănătate Publică Timişoara

Timişoara

Institutul de Medicină Legală Timişoara

Timişoara

Spitalul Universitar CF Timişoara - MTTC

Timişoara

Spitalul Militar de Urgenţă Timişoara

*) vor fi reacreditate la un interval de 5 ani.

3.2. Unităţi sanitare judeţene, municipale şi orăşeneşti acreditate pentru pregătire în medicina de familie

Centrul universitar de îndrumare

Judeţul

Unitatea sanitară

Cluj-Napoca

Alba

Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia

Bucureşti

Argeş

Spitalul Judeţean Piteşti

Bucureşti

Argeş

Spitalul de Pediatrie Piteşti

Bucureşti

Argeş

Spitalul Municipal Campulung

Bucureşti

Argeş

Spitalul Militar de Urgenţă „Ion Jianu" Piteşti

Iaşi

Bacău

Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

Iaşi

Bacău

Spitalul de Pediatrie Bacău

Iaşi

Bacău

Spitalul Municipal Oneşti

Iaşi

Bacău

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal „Dr. Pop Mircea" Marghita

Oradea

Bihor

Spitalul Municipal „Episcop N. Popovici" Beiuş

Oradea

Bihor

Spitalul de Pneumoftiziologie Oradea

Oradea

Bihor

Spitalul General CF Oradea

Cluj-Napoca

Bistriţa-Năsăud

Spitalul Judeţean Bistriţa

Iaşi

Botoşani

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati" Botoşani

Iaşi

Botoşani

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Botoşani

Iaşi

Botoşani

Spitalul de Copii Botoşani

Iaşi

Botoşani

Spitalul de Psihiatrie Botoşani

Iaşi

Botoşani

Spitalul Municipal Dorohoi

Bucureşti

Brăila

Spitalul de Urgenţă Judeţean Brăila

Bucureşti

Brăila

Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Brăila

Bucureşti

Brăila

Spitalul de Psihiatrie „Sf. Pantelimon" Brăila

Braşov

Braşov

Spitalul Municipal Făgăraş

Braşov

Braşov

Spitalul de Boli Infecţioase Braşov

Braşov

Braşov

Spitalul de Psihiatrie şi Neurologie Braşov

Braşov

Braşov

Spitalul de Pneumoftiziologie Braşov

Braşov

Braşov

Spital General CF Braşov

Bucureşti

Bucureşti

Spitalul General CF nr. 2 Bucureşti - MTTC

Bucureşti

Bucureşti

Spitalul Militar de Urgenţă „Prof.Dr. D. Gerota" - Ml

Bucureşti

Bucureşti

Spitalul de Urgenţă „Praf. Dr. Agrippa Ionescu" - SRI

Bucureşti

Bucureşti

Spitalul „Prof. Dr. Constantin Angelescu" Bucureşti - MJ

Bucureşti

Buzău

Spitalul Judeţean Buzău

Bucureşti

Călăraşi

Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi

Bucureşti

Călăraşi

Spitalul Municipal Olteniţa

Centrul universitar de îndrumare

Judeţul

Unitatea sanitară

Timişoara

Caraş-Severin

Spitalul Judeţean Reşiţa

Timişoara

Caraş-Severin

Spitalul Municipal de Urgenţă Caransebeş

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Dej

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Municipal Turda

Cluj-Napoca

Cluj

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Constantin Papilian" Cluj

Constanţa

Constanţa

Spitalul Municipal Mangalia

Constanţa

Constanţa

Spitalul Municipal Medgidia

Constanţa

Constanţa

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Gafencu" Constanţa - MAPN

Targu Mureş

Covasna

Spitalul Judeţean „Dr. Fogolyan Kristof" Sfantu Gheorghe

Bucureşti

Damboviţa

Spitalul Judeţean Targovişte

Craiova

Dolj

Spitalul Filişanilor - Filiaşi

Craiova

Dolj

Spitalul Municipal Calafat

Iaşi

Galaţi

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie „Buna Vestire" Galaţi

Iaşi

Galaţi

Spitalul Municipal „Anton Cincu" Tecuci

Iaşi

Galaţi

Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi

Iaşi

Galaţi

Spitalul de Boli Infectioase „Cuvioasa Parascheva" Galaţi

Iaşi

Galaţi

Spitalul de Psihiatrie „Elena Doamna" Galaţi

Iaşi

Galaţi

Spitalul General CF Galaţi

Iaşi

Galaţi

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Aristide Serfioti" Galaţi

Bucureşti

Giurgiu

Spitalul Judeţean Giurgiu

Craiova

Gorj

Spitalul Judeţean Targu Jiu

Targu Mureş

Harghita

Spitalul Judeţean Miercurea-Ciuc

Targu Mureş

Harghita

Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

Timişoara

Hunedoara

Spitalul Judeţean Deva

Timişoara

Hunedoara

Spitalul Municipal „A. Simionescu" Hunedoara

Timişoara

Hunedoara

Spitalul de Urgenţă Petroşani

Bucureşti

Ialomiţa

Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia

Iaşi

Iaşi

Spitalul Municipal Paşcani

Iaşi

Iaşi

Spitalul Orăşenesc Targu Frumos

Iaşi

Iaşi

Spitalul General CF Paşcani

Bucureşti

Ilfov

Spitalul Judeţean Ilfov „Sf. Impăraţi Constantin şi Elena"

Bucureşti

Ilfov

Spitalul Orăşenesc „Dr. Măria Burghele" Buftea

Bucureşti

Ilfov

Spitalul de Psihiatrie „Domniţa Bălaşa"

Cluj-Napoca

Maramureş

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş" Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramureş

Spitalul de Boli Infectioase, Dermato-venerologie şi Psihiatrie Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramureş

Spitalul de Pneumoftiziologie Baia Mare

Cluj-Napoca

Maramureş

Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei

Cluj-Napoca

Maramureş

Spitalul Orăşenesc Vişeu de Sus

Timişoara

Mehedinţi

Spitalul Judeţean Drobeta-Turnu Severin

Timişoara

Mehedinţi

Spitalul Municipal Orşova

Centrul universitar de îndrumare

Judeţul

Unitatea sanitară

Timişoara

Mehedinţi

Spital General CF Drobeta-Turnu Severin

Targu Mureş

Mureş

Spitalul Municipal „Dr. Ghe. Marinescu" Tarnăveni

Targu Mureş

Mureş

Spitalul Municipal „Dr. E. Nicoară" Reghin

Targu Mureş

Mureş

Spitalul Municipal Sighişoara

Iaşi

Neamţ

Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Iaşi

Neamţ

Spitalul Municipal de Urgenţă Roman

Craiova

Olt

Spitalul Judeţean Slatina

Craiova

Olt

Spitalul Municipal Caracal

Bucureşti

Prahova

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti

Bucureşti

Prahova

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploieşti

Bucureşti

Prahova

Spitalul Municipal Ploieşti

Bucureşti

Prahova

Spitalul de Pediatrie Ploieşti

Bucureşti

Prahova

Spitalul de Boli Infecţioase Ploieşti

Bucureşti

Prahova

Spitalul Municipal Campina

Bucureşti

Prahova

Spitalul General CF Ploieşti

Cluj-Napoca

Sălaj

Spitalul Judeţean Zalău

Cluj-Napoca

Sălaj

Spitalul Orăşenesc Şimleu Silvaniei

Cluj-Napoca

Satu Mare

Spitalul Judeţean Satu Mare

Sibiu

Sibiu

Spitalul Municipal Mediaş

Sibiu

Sibiu

Spitalul Orăşenesc Cisnădie

Sibiu

Sibiu

Spitalul de Psihiatrie „Dr. Ghe. Preda" Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul General CF Sibiu

Sibiu

Sibiu

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Augustin" Sibiu

Iaşi

Suceava

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Ioan cel Nou" Suceava

Iaşi

Suceava

Spitalul Municipal Rădăuţi

Bucureşti

Teleorman

Spitalul Judeţean Alexandria

Timişoara

Timiş

Spitalul Municipal Lugoj

Timişoara

Timiş

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu" Timişoara

Constanţa

Tulcea

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tulcea

Craiova

Valcea

Spitalul Judeţean de Urgenţă Ramnicu Valcea

Craiova

Valcea

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ramnicu Valcea

Craiova

Valcea

Spitalul Municipal Drăgăşani

Iaşi

Vaslui

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui

Iaşi

Vaslui

Spitalul Municipal de Adulţi Barlad

Iaşi

Vrancea

Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf. Pantelimon" Focşani

Iaşi

Vrancea

Spitalul Municipal Adjud

Iaşi

Vrancea

Spitalul Militar de Urgenţă „Dr. Alexandru Popescu" Focşani

3.3. Lista centrelor universitare în care pot fi derulate programe de rezidentiat în medicina de urgenţă

• Bucureşti;

• Cluj-Napoca;

• Craiova;

Iaşi;

• Targu Mureş;

• Timişoara

NOTA:

- acreditarea altor centre universitare se face cu aprobarea Ministerului Sănătăţii Publice şi a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;

- rezidenţii în medicina de urgenţă aflaţi în alte centre universitare decat cele prevăzute în prezenta anexă pot solicita schimbarea centrului de pregătire.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1386/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1386 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    Bună ziua domnule / doamnă Oferim împrumuturi organismelor private și comerciale cu o dobândă anuală foarte mică de 3%, rambursare de la 1 an la 25 de ani. Acordăm împrumuturi cuprinse între 5.000 și 500.000.000. Aceasta este pentru a eradica istoricul în creștere al creditului necorespunzător și, de asemenea, pentru a aduce profit stabil atât companiei noastre, cât și clienților noștri. Vă pierdeți somnul în timpul nopții vă faceți griji cum să obțineți un împrumut? Contact: Paul Loan Agency acum prin e-mail: paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Oferim împrumut cu o dobândă scăzută de 3% și, oferim. *Imprumuturi personale * Credite de consolidare a datoriilor *Capital de risc * Împrumuturi pentru afaceri * Împrumuturi pentru educație *Imprumut pentru casa * Împrumuturi din orice motiv Pentru mai multe informații de urgență reveniți imediat la noi. paulhelpfund@yahoo.com sau WhatsApp: +91 963 289 2493 Salutari Domnule Paul Moritz
ANONIM a comentat Ordin 3418 2013
    We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Kindly contact us for our procedures and be sure that we shall respond within 48hrs maximum. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Contact Name : Blaine Lorcan Contact Email: blainelorcan@gmail.com Skype:blainelorcan@gmail.com WhatsApp:+1(408)290-8281
ANONIM a comentat OUG 52 2004
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com WhatsApp +1 (470) 575-0615 ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    Bună ziua, Aveți nevoie de un împrumut rapid? Sunt Susan Benson Sunt creditor și, de asemenea, consultant financiar. Având în vedere stagnarea economică, lumea trece prin rezultatul bolii Corona-virus emergente (COVID-19), mulți oameni se confruntă cu provocări financiare premature. Și cu prezența excedentului de numerar în instituția noastră, ne propunem să accelerăm circulația banilor finanțând clienții din Europa și din afara acesteia cu un împrumut. Dacă aveți nevoie de un împrumut urgent pentru a începe o afacere, cumpărați o casă sau o mașină sau aveți nevoie de un împrumut din alte motive personale? Vreau să contactați firma mea. Furnizăm tot felul de servicii de împrumut, atât împrumuturi garantate, cât și garantate. Dacă citiți acest lucru și știți că aveți nevoie de asistență financiară, ne puteți scrie doar prin e-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com sau trimiteți-mi direct pe WhatsApp prin: +447903159998 și primiți un răspuns instantaneu. Suntem o companie globală de servicii financiare și ne-am angajat să vă ajutăm să vă îmbunătățiți obiectivele financiare pe termen lung și pe termen scurt, deoarece stabilitatea dvs. financiară este obiectivul nostru final. Caracteristici și beneficii; * Convenabilitate - Puteți solicita un împrumut oricând, oriunde. * Suma flexibilă - Decideți cât de mult doriți să împrumutați. * Finanțare rapidă rapidă - primiți împrumutul dvs. în termen de 24 de ore de la aprobare. * Rata dobânzii flexibile de 3,0%. * Rata de aprobare ridicată * Aveți șansa de a selecta data rambursării, fie săptămânal, lunar sau anual, pentru o durată de 1-30 ani. * Aplicație online simplă. * Ghid personalizat și expertiză. * Fără taxe ascunse Mulți oameni găsesc atât de dificil să obțină un împrumut de la băncile locale sau de la alte institute financiare din anumite motive. Dacă aveți nevoie într-adevăr de soluție pentru provocările dvs. financiare, scrieți-ne firmei mele, vă vom ajuta cu un împrumut. Am ajutat numeroase persoane și organizații care se confruntă cu dificultăți financiare în întreaga lume. Când aplicați cu noi, aplicați cu o companie de încredere care are grijă de nevoile dvs. financiare, prioritatea noastră maximă este stabilitatea dvs. financiară și veți fi îngrijit pe parcursul întregului proces. Pentru mai multe informații despre oferta noastră de împrumut, trimiteți-ne cererea dvs. de împrumut prin: E-mail: sunshinefinancialgroupinc@gmail.com SAU; WhatsApp: +447903159998
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 793 2013
    Ai nevoie de un împrumut? Căutați finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă extinde afacerea? Cred că ai ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi la dobândă scăzută. Persoanele interesate trebuie să ne contacteze Pentru răspuns imediat la cererea dvs., amabil răspundeți la aceste e-mailuri de mai jos. Aplicația Whats +918256953815 ushaservicesonline@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați următoarele informații, dacă vă interesează. 1) Numele complet: ……… 2) Gen: ……… 3) Suma de împrumut necesară: ……… 4) Durata împrumutului: ……… 5) Țara: ……… 6) Adresa de acasă: ……… 7) Număr mobil: ……… 8) Venitul lunar: ………………… 9) Ocupatia: ........................... ) Ce site ai făcut aici despre noi ………………… Multumesc si toate cele bune. ushaservicesonline@gmail.com +918256953815
ANONIM a comentat Hotărârea 984 1990
    FOR QUICK, AFFORDABLE AND RELIABLE BUSINESS/HOME/REAL ESTATES/COMPANY/PROJECT/PERSONAL LOAN OFFER WITHOUT COST/STRESS CONTACT US TODAY VIA Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com We are authorized financial consultants providing reliable loans to individuals and funding for business, home, personal and projects start up. Are you tired of seeking loans or are you in any financial mess. Do you have a low credit score, and you will find it difficult to get loans from banks and other financial institutions? then worry no more for we are the solution to your financial misfortune. we offer all types of loan ranging from $5,000.00 to $533,000,000.00USD with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 35 years to pay back the loan secure and unsecured. Are you losing sleep at nights worrying how to get a Legit Loan Lender? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. Contact us on the following Call/Text +1(415)630-7138 Email drbenjaminfinance@gmail.com Do you have an unfinished project due to poor funding? Do you need money to invest in any specialty that will benefit you? BENJAMIN LOAN INVESTMENTS FINANCE aims is to provide excellent professional financial services which include the followings *1* Personal loan *2* Business loan *3* Home loan *4* Farm Loan *5* Education loan *6* Debt consolidation loan *7* Truck Loan *8* Car Loan *9* Eviction Loan *10* Equipment Loan *11* Hotels Loan *12* Refinancing Loan and many more NOTE: GET YOUR INSTANT LOAN APPROVAL 100% GUARANTEED TODAY NO MATTER YOUR CREDIT SCORE. drbenjaminfinance@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 441 1997
    O zi buna   Ai nevoie de împrumut pentru afaceri? Împrumut contractual? Împrumut de student? Împrumut pentru sănătate, Împrumut pentru a investi sau împrumut de proiect? Contactați împrumutul rapid Unicredit atât pentru împrumut, cât și pentru împrumut pe termen scurt, pentru o tranzacție rapidă, sigură și ușoară.    Informatii de contact E-mail: unicreditfastloan@gmail.com Facebook: împrumutul rapid Unicredit Instagram: Împrumut rapid Unicredit Twitter: @FastUnicredit LinkedIn: împrumutul rapid Unicredit Contactați-ne pentru serviciul dvs. de împrumut rapid.
ANONIM a comentat Ordin 2591 2018
    O zi buna, Căutați împrumut pentru afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Midland Credit Home Mgt
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1386/2007
Ordin 3333 2018
Ordin 4758 2017
Ordin 4252 2017
Ordin 6556 2012
Ordin 3106 2012
Ordin 4866 2011
pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
Ordin 6042 2009
pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii publice si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregatirii prin rezidentiat în specialitatile prevazute de Nomenclatorul specialitatilor medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu