Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1363 din 10 noiembrie 1993

pentru aprobarea Instructiunilor metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare, atributiile si raspunderile organelor fiscale

ACT EMIS DE:                MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 273 din 26 noiembrie 1993


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul art. 19 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 29 iunie 1993,
    emite urmatorul ordin:

    1. Se aproba Instructiunile metodologice privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare, atributiile si raspunderile organelor fiscale.
    2. Incepand cu data prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea Instructiunile metodologice nr. 115665/1991 privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare, atributiile si raspunderile organelor fiscale.
    3. Directia generala a impozitelor directe si directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin.

                 p. Ministru de stat, ministrul finantelor,
                 Dan Mogos,
                 secretar de stat


                   INSTRUCTIUNI METODOLOGICE
privind tehnica de calcul al impozitului pe salarii, formularistica corespunzatoare, atributiile si raspunderile organelor fiscale

    I. Tehnica de calcul al impozitului pe salarii
    1. Platitorii de impozit pe salarii
    Potrivit art. 1 din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicata (denumita in continuare lege), veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale, realizate de catre persoanele fizice romane sau straine pe teritoriul Romaniei, sunt supuse impozitului pe salarii, in conditiile prevederilor acestei legi.
    Sunt supuse impozitului pe salarii inclusiv salariile si alte drepturi salariale platite in natura de catre persoanele fizice sau juridice cu sediul in Romania, precum si cele primite din strainatate de catre persoanele care isi desfasoara activitatea in Romania.
    In cazul persoanelor straine, la impozitarea veniturilor sub forma de salarii si alte drepturi salariale realizate pe teritoriul Romaniei se va tine seama de prevederile din conventiile si acordurile de evitare a dublei impuneri la care Romania este parte.
    Conform alin. 3 al art. 1 din lege, salariile si indemnizatiile in valuta, inclusiv echivalentul in lei a 50% din drepturile in valuta stabilite in cuantum net pentru personalul apartinand cultelor religioase trimis sa deserveasca asezamintele Bisericii Ortodoxe Romane din strainatate, stabilite in cuantum net, primite de personalul roman care isi desfasoara activitatea in cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare si al altor forme de reprezentare a Romaniei in strainatate, dar care sunt platite de institutiile publice romane, nu sunt supuse impunerii.
    Salariile persoanelor fizice romane si alte drepturi salariale platite de catre sucursalele, filialele, santierele de constructii, reprezentantele, agentiile, birourile si alte asemenea unitati, apartinand persoanelor juridice cu sediul in Romania, altele decat institutiile publice, si care isi desfasoara activitatea in strainatate, sunt supuse impozitului pe salarii conform dispozitiilor acestei legi, coroborate cu prevederile conventiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu statele unde isi desfasoara activitatea aceste unitati.
    Drepturile banesti primite de catre inventatori si inovatori sunt supuse impozitului pe salarii in conditiile legii.
    2. Baza de calcul al impozitului pe salarii
    Impozitul pe salarii se calculeaza asupra totalitatii sumelor brute primite in cursul unei luni, sub forma de salarii si alte drepturi salariale, astfel cum sunt enumerate la lit. a)-i) ale art. 2 din lege, indiferent de perioada la care se refera, cu exceptiile prevazute la art. 3 din lege.
    Evaluarea produselor acordate ca plata in natura se face la pretul de vanzare practicat de unitate, care cuprinde, dupa caz, accizele si taxa pe valoarea adaugata.
    Pentru produsele achizitionate de platitorii de impozit de la producatorii individuali si acordate salariatilor ca plata in natura, evaluarea se face la pretul de achizitie, la care se adauga, dupa caz, accizele si T.V.A., iar pentru alte produse aprovizionate de la diversi agenti economici, evaluarea se face la pret de aprovizionare (care, de asemenea, cuprinde, dupa caz, accizele si T.V.A. aferenta acestuia).
    In cazul serviciilor, evaluarea acestora in vederea calculului impozitului pe salarii se face pe baza tarifelor practicate pentru acestea, inclusiv T.V.A.
    T.V.A. si accizele se calculeaza numai pentru produsele si serviciile care intra sub incidenta acestor impozite.
    Sunt supuse impozitarii, in conditiile legii, toate castigurile in natura, acordate salariatilor sub forma de produse sau prestari de servicii, sub titulatura de "gratuit", si anume: permisele si biletele de calatorie de orice fel (transport C.F.R., auto, aerian etc.), cantitatea de energie electrica furnizata salariatilor Regiei Autonome de Electricitate "Renel" fara a se incasa contravaloarea acesteia, abonamentele de radio si televiziune acordate salariatilor Radioteleviziunii Romane, abonamentele si costul convorbirilor telefonice ale salariatilor Regiei Autonome "Rom-Telecom", diferentele de pret sau tarif pentru produsele livrate sau serviciile prestate propriilor salariati la preturi si, respectiv, tarife mai mici decat cele practicate si alte asemenea avantaje, precum si diferenta dintre dobanda practicata de banci si dobanda perceputa la creditele acordate propriilor salariati.
    La determinarea venitului lunar impozabil al personalului casnic nu se iau in calcul avantajele in natura (locuinta si cheltuielile de intretinere aferente, hrana etc.).
    Drepturile banesti acordate persoanelor care desfasoara activitati pe baza de contracte civile, fara a avea calitatea de salariati, inclusiv celor din cadrul asociatiilor de locatari, se impoziteaza, in toate cazurile, indiferent de nivelul acestora, fara a se aplica scutirile prevazute la art. 6 lit. c) si e) din lege, precum si scutirile prevazute de Legea nr. 93/1992, referitoare la luptatorii pentru victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 si, respectiv, de Legea nr. 53/1993, pentru persoanele persecutate din motive politice.
    In cazul salariatilor (cu contract de munca) care intra sub incidenta Legii nr. 93/1992 si Legii nr. 53/1993, scutirea de impozit pe salarii se acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii urmatoare intrarii in vigoare a legilor respective.
    3. Calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii
    Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii venitului realizat in luna expirata, de catre fiecare salariat, prin aplicarea cotelor prevazute la art. 7 din lege, cu modificarile ulterioare aduse prin hotararile Guvernului referitoare la indexarea salariilor, utilizandu-se tabelele de calcul elaborate de Ministerul Finantelor.
    In situatia in care salariatii obtin in aceeasi unitate, pe langa veniturile realizate in cadrul functiei de baza, si alte venituri de natura salariilor si a altor drepturi salariale in bani si/sau in  natura, impunerea se face cumulat, potrivit art. 2 din lege.
    Daca asemenea venituri se realizeaza in cadrul altor unitati decat unitatea detinatoare a cartii de munca*), impozitarea se face separat, pe fiecare loc de munca, cu cotele prevazute la art. 7 alin. 1 din lege, cu modificarile ulterioare aduse prin hotararile Guvernului referitoare la indexarea salariilor, impozitul majorindu-se cu 30% .
    Pentru salariile si alte drepturi salariale platite in valuta, impozitul datorat se calculeaza prin transformarea in lei la cursul de schimb in vigoare in ultima zi a lunii pentru care se face plata, dupa care impozitul in lei stabilit potrivit legii se transforma, se retine si se varsa la bugetul de stat in valuta in care se face plata salariilor si a altor drepturi salariale la acelasi curs.
    In cazul in care salariatul realizeaza venituri de aceasta natura atat in lei cat si in valuta, impozitul se calculeaza conform aceleiasi metodologii, se retine si se varsa in lei si in valuta, proportional cu ponderea veniturilor in valuta in totalul venitului impozabil, cursul de schimb fiind cel din ultima zi a lunii pentru care se face plata drepturilor salariale.
    Exemplu:
-------------------------------------------------------------------------------
  Venituri in lei                                          60.000 lei
  Venituri in valuta (100$ x 955*lei)                     95.500 lei
  Total venit impozabil                                   155.500 lei
  Ponderea veniturilor in valuta in total venit              61,4 %
  Impozit total - lei                                      37.138
    din care:
    - impozit in lei                                       14.335
    - impozit in valuta                                        24 $
                                                         (22.803: 955 lei/$)
-------------------------------------------------------------------------------
    Fractiunile de pana la 50 de bani inclusiv si peste 50 de bani se neglijeaza, respectiv se reintregesc la 1 leu. In mod asemanator se procedeaza si in cazul platilor in valuta.
    Sumele platite pentru inventii si inovatii in cursul unui an calendaristic se defalca in vederea impunerii pe cele 12 luni ale anului, cumulindu-se cu alte recompense de aceeasi natura, platite de unitate in cursul anului respectiv, chiar daca valoarea acestora este aferenta unei perioade mai mari de un an.
    Exemplu:
    Un inventator primeste pentru intregul an 1993 drepturi banesti pentru inventii in suma de 960.000 lei, astfel:
    - pentru o inventie, plata se face in martie 1993, in suma de 360.000 lei;
    - pentru a doua inventie, drepturile banesti in suma de 600.000 lei se platesc in luna august 1993.
    In luna martie 1993
        360.000 lei: 12 luni                            =  30.000 lei/luna
Impozit (Calculatorul nr. 1, anexa la Hotararea
         Guvernului nr. 124/1993 )                      =   6.938 lei/luna
Total impozit (6.938 x 12 luni)                         =  83.256 lei
    In luna august 1993
        600.000 lei: 12 luni                            =  50.000 lei/luna
         30.000 lei + 50.000 lei                         =  80.000 lei/luna
Impozit (Calculatorul nr. 1, anexa la Hotararea
         Guvernului nr. 381/1993)                        =  16.189 lei/luna
Total impozit (16.189 x 12 luni)                         = 194.268 lei
Impozit achitat initial                                  =  83.256 lei
Impozit de plata (194.268 - 83.256)                      = 111.012 lei
    In cazul in care drepturile pentru inventii si inovatii privesc si perioade mai mici de un an, acestea se defalca, in vederea impunerii, pe lunile la care se refera.
    Exemplu:
    Drepturile banesti ce urmeaza a fi incasate de un salariat, ca urmare unei inventii, sunt in suma de 4.800.000 lei, pentru o perioada de 4 ani, incepand cu data de 1 octombrie 1993.
-------------------------------------------------------------------------------
  Perioada         Sume                Venit          Impozit   Impozit
                   cuvenite pe an      lunar          lunar     de plata
                     - lei -          - lei -         - lei -     - lei -
-------------------------------------------------------------------------------
1.X.-31.XII.1993
    (3 luni)         300.000            100.000        21.189     63.567
1.I.-31.XII.1994
    (12 luni)      1.200.000            100.000        21.189    254.268
1.I.-31.XII.1995
    (12 luni)      1.200.000            100.000        21.189    254.268
1.I.-31.XII.1996
    (12 luni)      1.200.000            100.000        21.189    254.268
1.I.-30.IX.1997
    ( 9 luni)        900.000            100.000        21.189    190.701
-------------------------------------------------------------------------------
    Recompensele pentru inventii si inovatii, incasate de la alte unitati decat unitatea unde salariatul are functia de baza, sunt supuse impunerii potrivit aceleiasi metodologii, fara a se aplica majorarea de 30% .
    Potrivit art. 8 din lege, impozitul pe salarii se calculeaza, se retine si se varsa lunar de platitorii salariilor si ai altor drepturi salariale din sumele cuvenite la a doua chenzina.
    In cazul platilor de salarii si a altor drepturi salariale care se achita lunar, calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii se fac o data cu ridicarea de la banca a sumelor pentru plata salariilor.
    Pentru drepturile banesti de natura celor prevazute la art. 4 din lege, impozitul se calculeaza si se retine la fiecare plata, prin cumulare cu sumele platite anterior in cursul aceleiasi luni, de catre acelasi platitor, cu exceptia drepturilor banesti pentru inventii si inovatii.
    Exemplu:
-------------------------------------------------------------------------------
 Data platii                Venit impozabil               Impozit
-------------------------------------------------------------------------------
  5.VIII.1993                 46.000 lei                   8.408 lei
 17.VIII.1993                 38.000 lei                      -
-------------------------------------------------------------------------------
    TOTAL                     84.000 lei                  17.189 lei
Impozit de retinut pe 17.VIII.1993
     (17.189 - 8.408)                                      8.781 lei
 25.VIII.1993                 16.000 lei                      -
-------------------------------------------------------------------------------
     TOTAL                   100.000 lei                  21.189 lei
Impozit de retinut pe
27.VIII.1993
      (21.189 - 17.189)                                     4.000 lei
-------------------------------------------------------------------------------
    In cazul drepturile banesti mentionate la art. 4 din lege, realizate de salariatii care au functia de baza in cadrul altei unitati decat cea unde este tinuta cartea de munca, impozitul se majoreaza cu 30%, exceptie facand drepturile pentru inventii si inovatii.
    In situatia in care platitorul de salarii sau de alte drepturi salariale nu are sau nu foloseste cont bancar pentru plata acestor drepturi, calcularea, retinerea si varsarea la bugetul de stat a impozitului aferent se fac lunar, in ziua lucratoare imediat urmatoarei datei platii acestor drepturi.
    Bancile nu vor executa documentele de plata pentru ridicarea sumelor in numerar pentru salarii (cu exceptia avansurilor sau a chenzinei I), decat conditionat de virarea in aceeasi proportie a impozitului pe salarii, in cazul cand in contul platitorului de salarii nu sunt disponibilitati pentru acoperirea integrala a salariilor nete si a impozitului aferent.
    Impozitul pe salarii retinut in plus se restituie salariatilor respectivi de platitorul acestora in termen de 30 de zile de la data constatarii plusului.
    Restituirea sumelor retinute in plus se poate face pe o perioada de 3 ani in urma de la data retinerii.
    Restituirea impozitului retinut in plus se va efectua de catre platitorul de salarii prin diminuarea cu sumele respective a impozitului pe salarii cuvenit bugetului de stat in luna efectuarii acestei operatiuni.
    Impozitul pe salarii neretinut la timp sau in cuantumul legal se retine, de catre platitorul venitului, de la salariatii respectivi, pe o perioada de 3 ani in urma de la data constatarii. Retinerea se poate face in rate egale, in cel mult 12 luni de la data constatarii neretinerii.
    In cazul in care impozitul pe salarii nu mai poate fi recuperat de la salariatul in cauza, acesta se suporta de platitorul salariului.
----------------
    *) Potrivit art. 2 din Legea nr. 2/1991 privind cumulul de functii, unitatea la care salariatul are functia de baza este cea care plateste pentru salariatul respectiv contributia de asigurari sociale, retine contributia pentru pensia suplimentara si orice alte sume datorate potrivit legii, care detine si completeaza cartea de munca a salariatului. *) Presupus a fi cursul de schimb din ultima zi a lunii.

    4. Scutiri si inlesniri la plata impozitului pe salarii
    Scutirea de impozit pe salarii pentru persoanele prevazute la art. 6 lit. c) si e) din lege, art. 2 alin. 2 din Legea nr. 42/1990, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, si art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 175 din 23 iulie 1993, se acorda numai de unitatea unde acestea au functia de baza, determinata potrivit prevederilor legale in vigoare, coroborate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 2/1991 privind cumulul de functii.
    Scutirea prevazuta la art. 6 lit. d) din lege se aplica atat veniturilor prevazute la art. 2, cat si celor de la art. 4 din lege.
    La acordarea scutirii prevazute la art. 6 lit. c) din lege se au in vedere sumele sub 7.600*) lei (suma de 7.600 lei se indexeaza potrivit art. 7 alin. 6 din lege), venit brut lunar ce se compune din salariul de baza, precum si din celelalte drepturi salariale, astfel cum sunt mentionate la art. 2 din lege, primite de la unitatea unde salariatul are functia de baza, indiferent de cauzele care au condus la realizarea unor venituri de pana la aceasta suma.
    Scutirea de impozit pe salarii pentru categoriile de salariati prevazute la art. 6 lit. d) din lege se acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii urmatoare celei in care persoanele in cauza prezinta actele doveditoare prin care se atesta indeplinirea conditiilor prevazute de lege.
    Conform prevederilor art. 16 din lege, Ministerul Finantelor poate acorda, in cazuri temeinic justificate, esalonari sau amanari la plata impozitului pe salarii si esalonari, amanari, reduceri sau scutiri la plata majorarilor de intarziere.
    Esalonarea si amanarea platii impozitului pe salarii si a majorarilor de intarziere se vor face conform competentelor stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
-------------------
    *) Conform Hotararii Guvernului  nr. 381/1993.

    5. Contestatii
    Impotriva modului in care se aplica prevederile legii de catre persoanele fizice sau juridice la care sunt angajati, salariatii se pot adresa cu plangere direct acestora, in termen de 30 de zile de la data retinerii impozitului. Persoana fizica sau juridica care a facut angajarea este obligata ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii plangerii, sa procedeze la reverificarea modului de determinare a venitului lunar impozabil si a impozitului si sa emita o decizie care sa cuprinda rezultatele verificarii. Decizia se va comunica salariatului in cauza.
    In termen de 30 de zile de la data  comunicarii deciziei emise de cel care a facut angajarea, salariatul poate face contestatie adresata Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau sediul persoana fizica sau juridica al carei angajat este. Potrivit Ordinului nr. 519/1993 al ministrului finantelor, contestatia se rezolva de catre Serviciul (biroul) de revizie fiscala si contestatii in termen de 30 de zile de la inregistrare, iar comunicarea solutiei catre salariat se face printr-o decizie semnata de directorul general al Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, iar in lipsa acestuia, de catre inlocuitorul sau.
    In termen de 30 de zile de la comunicare, impotriva deciziei date de Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, salariatul poate face apel, pe baza de contestatie, la Ministerul Finantelor - Directia generala de solutionare a contestatiilor, care, in termen de 40 de zile de la inregistrare, este obligat sa-l solutioneze. Solutia data de Ministerul Finantelor este definitiva si se comunica salariatului in cauza.
    Contestatiile si apelurile privind impozitul pe salarii sunt scutite de plata taxei de timbru.
    6. Sanctiuni si contraventii
    Potrivit dispozitiilor art. 11 din lege, pentru nevarsarea la termen a impozitului pe salarii se aplica o majorare de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere.
    In conformitate cu prevederile art. 17 din lege, constituie contraventii urmatoarele fapte, daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:
    a) nedepunerea, in termen de 15 zile de la incheierea semestrului, a darii de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii, care se sanctioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 150.000 lei;
    b) refuzul de a pune la dispozitia organelor fiscale a documentelor privind calcularea, retinerea si varsarea la bugetul de stat a impozitului pe salarii, care se sanctioneaza, conform Ordonantei Guvernului nr. 17/1993 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la reglementarile financiar-gestionare si fiscale [art. 3 lit. h)], cu amenda de la 600.000 lei la 2.000.000 lei.
    Conform dispozitiilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1993, in cazul repetarii contraventiei de la art. 3 lit. h) din aceasta ordonanta, se poate lua masura suspendarii activitatii pe o perioada de pana la 6 luni.
    Potrivit art. 18 din lege si art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 17/1993, in cazul contraventiilor mentionate mai sus se aplica si prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25, 26 si 27.
    Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute de lege se fac de organele de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitatile sale teritoriale, in termen de 3 ani de la data savarsirii faptelor respective.
    Actele de constatare intocmite de organele imputernicite sa constate si sa aplice amenzi constituie titluri executorii, in conditiile reglementarilor legale, dupa ramanerea lor definitiva, care, conform art. 39 din Legea bugetului de stat pe anul 1993 nr. 21/1993, urmeaza procedura de executare silita.
    II. Formularistica utilizata pentru evidenta, calcularea, retinerea, varsarea si declararea salariilor si a impozitului pe salarii
    1. Veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale cuvenite salariatilor pentru plata muncii prestate se reflecta in formularele cuprinse in "Catalogul formularelor tipizate comune":
    - stat de salarii (cod 14-4-1 si 14-4-1/a);
    - stat de salarii, fara elementele componente ale veniturilor totale (cod 14-4-1/c M si cod 14-4-1/d M);
    - fisa de evidenta a salariilor (cod 14-4-2);
    - fisa de evidenta a salariilor, cu elementele componente ale acestora (cod 14-4-2/a).
    In formularele "stat de salarii" se aduc modificari in sensul ca, dupa coloanele corespunzatoare de calcul al salariilor si al altor drepturi salariale se mai trec in coloanele urmatoare: "alte castiguri in bani si in natura", "Venitul lunar impozabil", urmat de coloana "Impozit". Restul coloanelor nu se modifica.
    In conditiile intocmirii statelor de salarii si a fiselor de evidenta a salariilor cu ajutorul tehnicii de calcul, situatiile de iesire obtinute vor trebui sa contina aceleasi elemente ca in cazul intocmirii manuale a acestor formulare.
    Pentru asigurarea confidentialitatii veniturilor sub forma de salarii conform art. 1 alin. (6) din Legea salarizarii nr. 14/1991, se utilizeaza formularele prevazute in "Precizarile privind utilizarea formularelor tipizate comune privind activitatea financiara si contabila pentru calculul si plata drepturilor banesti ale salariatilor in conditiile asigurarii confidentialitatii lor" nr. 150483/29.05.1991, respectiv:
    - drepturi banesti - chenzina I (extras - cod 14-4-1/i);
    - drepturi banesti - chenzina a II-a (extras - cod 14-4-1/j).
    Formularele specifice privind veniturile sub forma de salarii si alte drepturi salariale (castigul salariatilor zilieri sau temporari, onorariile incasate de avocati prin barouri, sumele obtinute din colaborari de orice natura, onorariile de expertiza etc.) se vor modifica si se vor completa conform normelor de mai sus.
    Normele de utilizare a formularelor financiar-contabile comune sunt cele in vigoare.
    2. Darea de seama prevazuta la art. 10 din lege se intocmeste de platitor, conform modelului din anexa la prezentele instructiuni, si se depune la organul financiar pe raza caruia isi au sediul sau domiciliul platitorii de salarii, semestrial, respectiv pentru semestrul I pana la 15 iulie, si pe intregul an, cumulat, pana la 15 ianuarie a anului urmator.
    In darea de seama anuala se vor evidentia separat si datele referitoare la persoanele care realizeaza venituri de natura celor prevazute la art. 4 din lege, precum si modificarile aparute ulterior semestrului I, ca urmare a verificarilor efectuate de organele financiare sau a solutionarii contestatiilor, inaintate in conditiile legii de beneficiarii veniturilor.
    Persoanele fizice care folosesc personal casnic nu sunt obligate sa depuna darea de seama prevazuta la art. 10 din lege. In aceste cazuri, persoanele fizice care folosesc asemenea personal sunt obligate sa depuna trimestrial, la organul financiar pe raza caruia isi au domiciliul, statele de plata a salariului, care, dupa verificare si vizare, se restituie persoanelor respective.
    III. Atributiile si raspunderile organelor fiscale privind impozitul pe salarii
    1. Potrivit art. 12 din lege, controlul privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii se efectueaza de organele fiscale la care platitorii sunt obligati, conform art. 10 din lege, sa depuna darile de seama privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii sau statele de plata.
    Pentru aducerea la indeplinire a acestor atributii, la nivelul organelor fiscale judetene, municipale, orasenesti, ale municipiului Bucuresti si ale sectoarelor acestuia, inclusiv ale sectorului agricol Ilfov, se va avea in vedere evidenta nominala a tuturor persoanelor fizice si juridice care folosesc salariati si care au obligatia calcularii, retinerii si varsarii impozitului pe salarii. Pe langa evidentele proprii se vor utiliza si datele existente la organele cu atributii legale privind aprobarea si inregistrarea agentilor economici (Camera de Comert si Industrie a Romaniei - Oficiul Registrului comertului si organele sale teritoriale, judecatoriile si tribunalele, ministerele si departamentele economice etc.), precum si la unitatile bancare si C.E.C.
    Pe baza acestor evidente, conducerile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor intocmi programe de verificare semestriale si anuale, detaliate pe obiective de verificat si pe inspectori.
    Aceasta evidenta tehnico-operativa a platii salariilor se va completa si cu datele privind impozitul virat de fiecare platitor de salarii in parte, inregistrat pe baza documentelor de plata emise de platitor si onorate de organul bancar.
    Verificarea la platitori a modului de calcul, retinere si varsare a impozitului pe salarii se efectueaza cel putin o data pe semestru si ori de cate ori apare necesar, in baza datelor din evidenta condusa de organele fiscale.
    2. Obiectivele de control privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii sunt, in principal, urmatoarele:
    - corecta conducere a evidentei contabile privind drepturile si obligatiile salariatilor si ale celorlalte persoane ale caror venituri se impun in aceleasi conditii ca si salariile;
    - corecta calculare, retinere si varsare a impozitului pe salarii, respectiv stabilirea venitului impozabil, aplicarea cotelor de impozit si respectarea termenului de plata, inclusiv modul de evaluare a drepturilor acordate ca plata in natura, atat in produse, cat si in servicii prestate;
    - acordarea inlesnirilor la plata impozitului pe salarii, potrivit prevederilor legale;
    - intocmirea si depunerea corecta si la termen a darilor de seama semestriale si anuale privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii, precum si a statelor de plata lunare;
    - modul de solutionare a contestatiilor adresate la nivelul platitorului de salarii, frecventa acestora si cauzele care au generat astfel de contestatii;
    - modul de aducere la indeplinire a masurilor dispuse, prin procesele de verificare anterioare.
    Obiectivele de control enumerate nu sunt limitative, acestea putand fi extinse in functie de aspectele rezultate din analiza evidentei conduse la nivelul organelor fiscale sau pe baza situatiilor constatate in timpul desfasurarii verificarii.
    Verificarea se efectueaza in prezenta contabilului sef sau a altei persoane desemnate de acesta, care are obligatia de a pune la dispozitia organelor fiscale toate documentele solicitate, si ea cuprinde intreaga perioada de la ultimul control sau, in cazul platitorilor de salarii inca neverificati, de la inceputul activitatii, cu respectarea termenelor de prescriptie legale.
    Rezultatele verificarii, deficientele constatate, precum si masurile ce trebuie intreprinse pentru eliminarea acestora se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de organul de control, de conducatorul si contabilul sef, in cazul persoanelor juridice, sau numai de persoana fizica, in cazul acesteia din urma, din care un exemplar ramane la persoana verificata.
    IV. Alte prevederi
    1. Impozitul pe salarii se varsa de catre agentii economici la bugetul de stat, astfel:
    a) la judetele unde nu functioneaza trezorerii ale finantelor publice, in contul 60 04X*) 01, deschis la unitatile Bancii Comerciale Romane - S.A. pe seama organelor fiscale, administratiilor financiare,  circumscriptiilor financiare orasenesti din raza de activitate  a organelor fiscale;
    b) la judetele unde functioneaza trezorerii ale finantelor publice, in contul 20 04x *) 01, deschis pe seama trezoreriilor locale (municipale, orasenesti, perceptiilor rurale) din raza de activitate a organelor fiscale.
    Persoanele juridice si fizice cu sediul sau domiciliul in comune varsa impozitul pe salarii in contul Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene pe raza careia isi au sediul sau domiciliul.
    Persoanele juridice si fizice care nu au cont la banca varsa impozitul pe salarii in contul mentionat mai sus, astfel:
    - la agentul fiscal care elibereaza chitanta pentru suma incasata;
    - la unitatile C.E.C.
------------------
    *) x = cifra de control a bancii.


    ANEXA 1

    Unitatea platitoare ......................
    Adresa ...................................
    Contul bancar ............................
    Codul fiscal .............................

                        DARE DE SEAMA
  privind calcularea, retinerea si varsarea impozitului pe salarii pe
  perioada ...............

-------------------------------------------------------------------------------
|  Nr.  |  Luna   |  Nr. total  | din care:   |  Total  |  Impozite | Nr. si
| crt.  |         |     de      | scutiti de  |venituri |  retinute |data docu-
|       |         | salariati   | impozit     | brute   |      si   | mentului
|       |         |             |             | platite |   varsate | de plata
-------------------------------------------------------------------------------
|       |         |             |             |         |           |
-------------------------------------------------------------------------------
|       |         |             |             |         |           |
-------------------------------------------------------------------------------
|       |         |             |             |         |           |
                                                                              
         Director,                            Contabil sef,


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1363/1993

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1363 din 1993
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu