Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1329 din 14 iulie 1997

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 174 din 29 iulie 1997


SmartCity3


    Ministru de stat, ministrul finantelor,
    in baza prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, republicata, si ale pct. 6 din Normele metodologice de tiparire, de stabilire a preturilor si tarifelor, de adaptare si utilizare a formularelor specifice (anexa nr. 2 la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995), cu modificarile ulterioare, avand in vedere necesitatea actualizarii modelelor si caracteristicilor formularelor tipizate specifice, utilizate in activitatea de stabilire, evidenta, urmarire, incasare si raportare a impozitelor si taxelor, potrivit modificarilor intervenite in legislatia fiscala,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba modelele urmatoarelor formulare tipizate, prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezentul ordin:
    1. Declaratia pentru impozitul pe profit cod 14.13.01.01/A;
    2. Instructiuni pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A - Declaratia de impunere a profitului impozabil. Aceste instructiuni se difuzeaza fiecarui agent economic o singura data pe an.
    Anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995, cu modificarile ulterioare, se modifica in mod corespunzator.
    Art. 2
    Directia generala impozite directe, Directia presa, relatii cu publicul, protocol si administrativ, Directia generala organizare, resurse umane si servicii generale, Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat, precum si, dupa caz, directiile interesate din minister vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

                 Ministru de stat,
                 ministrul finantelor,
                 Mircea Ciumara

    ANEXA 1

               DECLARATIA PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT

    Pe perioada de la inceputul anului pana la ........................ .
    Denumirea contribuabilului ............, codul fiscal ..............,
    str. ............... nr. ...., localitatea .........................,
    judetul (sectorul) ..................., codul postal .............. .
                                                          - lei -
    Venituri din exploatare         01 ..............
    Cheltuieli aferente
    veniturilor din exploatare
    (inclusiv cheltuielile
    privind impozitul pe profit)    02 ..............
    Profit (pierdere) din
    exploatare (rd. 01 - rd. 02)                        03 ..............
    Venituri financiare             04 ..............
    Cheltuieli financiare           05 ..............
    Profit (pierdere)
    financiar (rd. 04 - rd. 05)                         06 ..............
    Venituri exceptionale           07 ..............
    Cheltuieli exceptionale         08 ..............
    Profit (pierdere)
    exceptional (rd. 07 - rd. 08)                       09 ..............
    Profit (pierdere) total
    (rd. 03 + rd. 06 + rd. 09)                          10 ..............
    Deduceri:
    Dividendele primite de la o
    alta persoana juridica romana   11 ..............
    Sumele utilizate pentru
    constituirea sau majorarea
    fondului de rezerva in limita
    a 5% din profitul contabil
    anual, pana cand acesta va
    atinge 20% din capitalul
    social                          12 ..............
    Veniturile din provizioanele
    pentru care nu s-a admis
    deducerea                       13 ..............
    Sumele utilizate pentru
    constituirea sau majorarea
    rezervei create de banci in
    limita a 2% din soldul
    creditelor acordate si a
    fondului de rezerva in
    limitele prevazute de Legea
    nr. 33/1991 privind
    activitatea bancara             14 ...............
    Sumele utilizate pentru
    constituirea sau majorarea
    rezervelor tehnice ale
    societatilor de asigurare
    si reasigurare, conform
    dispozitiilor legale in
    materie                         15 ...............
    Alte sume deductibile in
    limitele prevazute de
    legislatia in vigoare           16 ...............
    Total deduceri
    (rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 +
    + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16)                         17 ..............
    Profit (pierdere)
    (rd. 10 - rd. 17)                                   18 ..............
    Cheltuieli nedeductibile:
    Impozitul pe profitul din
    orice sursa, romana si
    straina, din care:              19 ...............
    Impozitul pe venitul
    realizat in strainatate         20 ...............
    Amenzi si penalitati            21 ...............
    Cheltuielile de protocol,
    reclama si publicitate,
    care depasesc limitele
    prevazute de lege               22 ...............
    Sumele utilizate pentru
    constituirea sau majorarea
    provizioanelor si a
    rezervelor, peste limitele
    prevazute de lege               23 ...............
    Cheltuielile de
    sponsorizare ce depasesc
    limita stabilita de Legea
    nr. 32/1994                     24 ...............
    Pierderile din surse externe,
    calculate pe fiecare sursa
    de venit                        25 ...............
    Alte cheltuieli
    nedeductibile din punct de
    vedere fiscal                   26 ...............
    Total cheltuieli
    nedeductibile (rd. 19 +
    + rd. 21 pana la rd. 26)                            27 ...............
    Profitul impozabil
    (pierdere) inainte de
    reportarea pierderii
    (rd. 18 + rd. 27)                                   28 ...............
    Pierderea fiscala de
    recuperat din anii
    precedenti                                          29 ...............
    Profitul impozabil
    (pierderea)
    (rd. 28 - rd. 29)                                   30 ...............
    Impozitul pe profit
    *) Contribuabilii ale
    caror venituri se impun
    cu cota normala
    (rd. 30 x 38%)                                      31 ...............
    *) Contribuabilii care
    obtin venituri din jocuri
    de noroc, baruri si
    cluburi de noapte
    (rd. 30 x 38%) +
    + (k x 60%)
    k = ponderea veniturilor
    realizate din aceste
    activitati in volumul
    total al veniturilor                                31 ...............
    *) Contribuabilii ale
    caror venituri se impun
    cu cota de 25%
    (rd. 30 x 25%)                                      31 ...............
    *) Contribuabilii care
    realizeaza profit
    impozabil printr-un sediu
    permanent in Romania
    [rd. 30 x 38% +
    + (rd. 30 x 6,2%)]                                  31 ...............
    Creditul fiscal, din care:      32 ...............
    - Credit fiscal extern          33 ...............
    - Impozit pe profit aferent
    perioadei de scutire,
    conform art. 30 din lege        34 ...............
    Reducerile de impozit pe
    profit prevazute de art.
    7 din lege, inclusiv cele
    calculate potrivit
    legislatiei in vigoare          35 ...............
    Total credit fiscal
    (rd. 32 + rd. 35)                                   36 ...............
    Impozitul pe profit
    datorat (rd. 31 - rd. 36)                           37 ...............
    Impozitul pe profit pe
    anul curent, platit
    cumulat de la inceputul
    anului fiscal                   38 ...............
    Impozitul pe profit de
    plata (rd. 37 - rd. 38)                             39 ...............
    Impozitul pe profit,
    platit in plus (rd. 38 -
    - rd. 37)                                           40 ...............

    M.F. Cod 14.13.01.01/A
    Tiparit la Regia Autonoma "Imprimeria Nationala"         Format A3/t2
-------------------
    *) Daca rezultatul este zero sau mai putin, inscrieti 0.

                         DOCUMENT DE PLATA
    ____________________________________________
   | Felul documentului | Numarul | Data | Suma |
   |____________________|_________|______|______|
   |____________________|_________|______|______|
   |____________________|_________|______|______|
   |____________________|_________|______|______|

    Sub penalitatile aplicate pedepsei de fals in acte publice, declar ca am examinat aceasta declaratie, inclusiv anexele insotitoare, si, in conformitate cu informatiile furnizate, o declar corecta si completa.

    Numele .................. Prenumele ........... Data ............
 Functia ............................................... Semnatura ......
       (directorul general sau alta persoana autorizata) si stampila

    ANEXA 2

    MINISTERUL FINANTELOR

                        INSTRUCTIUNI
pentru completarea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A
        - Declaratia de impunere a profitului impozabil -

    Instructiuni generale
    Scopul formularului
    Contribuabilii au obligatia sa completeze Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A si sa raporteze profitul cumulat si impozitul datorat pe anul fiscal in curs, pana la sfarsitul fiecarei perioade la care se refera raportarea.
    Platitorii impozitului pe profit
    Sunt obligati la plata impozitului pe profit urmatorii contribuabili:
    - persoanele juridice romane, pentru profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania, cat si din strainatate;
    - persoanele juridice straine care desfasoara activitati printr-un sediu permanent in Romania, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;
    - persoanele fizice si juridice straine care desfasoara activitati in Romania ca partener intr-o asociere ce nu da nastere unei persoane juridice, pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfasurata in Romania;
    - asocierile dintre persoanele fizice romane si persoanele juridice romane care nu dau nastere unei persoane juridice, pentru veniturile realizate atat in Romania, cat si in strainatate.
    Persoana juridica trebuie sa calculeze si sa plateasca impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridica fara scop lucrativ plateste impozitul pe profit aferent veniturilor si cheltuielilor legate de activitatile economice desfasurate in scopul obtinerii de profit.
    Scutirile de la plata impozitului, prevazute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, la art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind investitiile straine, cu ultimele modificari, raman in vigoare doar pentru persoanele juridice inregistrate la Registrul comertului pana la data de 31 decembrie 1994 si pentru cele a caror perioada de scutire nu a expirat inca. Scutirea opereaza pana la expirarea perioadei legale, cu conditia de a activa si de a realiza in continuare venituri, inca o perioada egala cu perioada de scutire. Astfel, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutita, in conformitate cu regulamentele in vigoare la data acordarii acesteia.
    Depunerea declaratiei de impunere
    Formularul M.F. cod 14.13.01.01/A se depune la termenele prevazute de lege, acestea fiind si termenele de plata a impozitului. Daca data respectiva este o zi nelucratoare, contribuabilul poate face depunerea in prima zi lucratoare urmatoare acesteia. Nu sunt exceptati de la obligatia depunerii declaratiei de impunere contribuabilii care beneficiaza de prevederile art. 30 din lege, precum si acei contribuabili care se inregistreaza cu pierdere fiscala la finele perioadei de raportare.
    Depunerea Formularului M.F. cod 14.13.01.01/A se face la unitatea teritoriala a administratiei fiscale unde isi are sediul contribuabilul.
    Declaratia trebuie semnata si datata de catre directorul general sau de orice persoana autorizata prin lege sa-l reprezinte pe contribuabil.
    Pastrarea evidentelor
    Evidentele contribuabilului trebuie tinute atat timp cat este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislatiei romane.
    Contribuabilul trebuie, de asemenea, sa pastreze copiile de pe toate declaratiile depuse. Acestea sunt necesare pentru intocmirea viitoarelor declaratii si efectuarea calculelor la depunerea unor declaratii rectificate.
    Plata impozitului pe profit
    Contribuabilul trebuie sa plateasca impozitul datorat, nu mai tarziu de termenul de depunere a Formularului M.F. 14.13.01.01/A. Daca termenul de depunere nu cade intr-o zi lucratoare, contribuabilul poate sa plateasca in urmatoarea zi lucratoare.
    Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispozitie de plata care se preda la banca la care contribuabilul isi are contul principal.
    Majorari de intarziere
    Pentru impozitele neplatite la termen, contribuabilul este obligat sa plateasca majorari de intarziere.
    Sanctiuni
    Depunerea cu intarziere a declaratiei
    Un contribuabil care depune declaratia dupa termenul prevazut, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la acea data, este sanctionat cu o amenda egala cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care isi depune declaratia in termen de peste 30 de zile de la data prevazuta sau nu furnizeaza toate informatiile necesare pentru calcularea impozitului se sanctioneaza cu o amenda egala cu 2% din impozitul datorat. Nedepunerea in termenul prevazut de lege a declaratiei de impunere, in cazul contribuabililor care nu inregistreaza profit, se sanctioneaza cu amenda de 0,1% din cifra de afaceri aferenta perioadei pentru care nu s-a depus declaratia.
    Neplata in intregime a impozitului stabilit
    Un contribuabil care nu plateste in intregime impozitul pe profit se sanctioneaza cu o amenda egala cu 3% din impozitul neplatit.
    Instructiuni specifice de completare
    Randul 01 pana la 09
    Completati sumele respective asa cum sunt inregistrate in evidenta contabila a contribuabilului. Pierderile se vor trece in paranteze la randurile 03, 06 si 09.
    Randul 10 - Profit (pierdere) total
    Pierderea se va trece in paranteza.
    Randul 11 - Dividendele primite de la o alta persoana juridica romana
    Completati cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit de la o alta persoana juridica romana.
    Randul 12 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezerva
    Completati cu cresterea neta a fondului de rezerva in timpul anului, daca acesta exista, in limita a 5% din profitul contabil anual, pana cand acesta va atinge 20% din capitalul social.
    Randul 13 - Veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea
    Completati cu veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea, la constituirea lor, potrivit prevederilor legale.
    Randul 16 - Alte sume deductibile in limitele prevazute de legislatia in vigoare
    Se va completa de catre contribuabilii care, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, beneficiaza de deduceri, altele decat cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 70/1994, republicata.
    Contribuabilii care au in componenta unitati fara personalitate juridica determina limitele cheltuielilor deductibile, la nivelul unitatii cu personalitate juridica.
    Randul 19 - Impozitul pe profitul din orice sursa, romana si straina
    Treceti suma impozitului pe profit realizat, care este inregistrat ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    Randul 20 - Impozitul pe venitul realizat in strainatate
    Treceti suma impozitului pe veniturile din strainatate reflectate drept o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului.
    Randul 21 - Amenzi si penalitati
    Completati suma amenzilor si a penalitatilor platite sau datorate autoritatilor romane sau straine, precum si confiscarile de bunuri sau de valori efectuate potrivit reglementarilor legale in vigoare si reflectate drept o cheltuiala in evidenta contribuabilului.
    Randul 22 - Cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, care depasesc limitele prevazute de lege
    Completati suma cheltuielilor de protocol, reclama si publicitate, reflectate ca o cheltuiala in evidenta contabila a contribuabilului, in masura in care acestea depasesc limitele prevazute de legea bugetara anuala.
    Randul 23 - Sumele utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, peste limitele prevazute in lege
    Treceti toate sumele din evidenta contabila a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor si a rezervelor, cu exceptia:
    - rezervelor create de banci, in masura in care acestea nu depasesc 2% din soldul creditelor acordate si fondul de rezerva, in conformitate cu Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancara;
    - rezervelor tehnice ale societatilor de asigurare si reasigurare, constituite conform prevederilor legale in vigoare.
    Randul 24 - Cheltuielile de sponsorizare ce depasesc limita stabilita de Legea nr. 32/1994
    Treceti valoarea cheltuielilor de sponsorizare, in masura in care acestea depasesc limita prevazuta de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.
    Randul 25 - Pierderile din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit
    Completati valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din strainatate ce depasesc veniturile respective. Efectuati acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.
    Randul 26 - Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal
    Inscrieti sumele reprezentand depasiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispozitii legale (de exemplu: depasiri la cheltuieli de delegare-detasare, la cheltuieli cu actiuni social-culturale, conform prevederilor legii bugetare anuale, perisabilitati, orice cheltuiala facuta in favoarea actionarilor sau a asociatilor etc.).
    Randul 28 - Profitul impozabil (pierderea) inainte de reportarea pierderii
    Inscrieti la randul 28 pierderea, in paranteze.
    Randul 29 - Pierderea fiscala de recuperat din anii precedenti
    Se inregistreaza pierderea fiscala de recuperat, aferenta ultimelor 36 de luni, incepand cu 1 ianuarie 1995, care sa nu depaseasca profitul impozabil inscris la randul 28. Pierderea aferenta unui an fiscal reprezinta suma negativa inscrisa la randul 30.
    Pierderile fiscale inregistrate inainte de 1 ianuarie 1995 se recupereaza conform prevederilor legale in vigoare pana la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente urmatorilor 2 ani.
    Randul 30 - Profitul impozabil (pierderea)
    Pierderea se va inscrie in paranteze.
    Randul 32 - Credit fiscal
    Inscrieti sumele platite in strainatate, cu titlu de impozit pe dobanzi, redevente, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit platit in strainatate, impozitul scutit la plata intr-un an fiscal in cazul contribuabililor care intra sub incidenta art. 30 din lege.
    Randul 33 - Credit fiscal extern
    Creditul fiscal extern reprezinta minimul dintre urmatoarele doua valori:
    1. suma impozitelor externe platite sau retinute pentru venitul din sursa externa, confirmata de documentele ce atesta plata acestora; sau
    2. suma egala cu suma veniturilor impozabile realizate in strainatate, la care se aplica cota de impozit pe profit din Romania.
    Randul 35 - Reducerile de impozit pe profit, prevazute la art. 7 din lege, inclusiv cele calculate potrivit legislatiei in vigoare
    Completati cu sumele ce reprezinta reduceri ale impozitului pe profit, potrivit prevederilor art. 7 alin. 1 lit. a), b) si c) si alin. 2 din lege. Reducerile mentionate la art. 7 se calculeaza lunar, cumulat de la inceputul anului, cu exceptia celei prevazute la alin. 1 lit. a), care se calculeaza lunar.
    Suma totala a reducerilor mentionate la art. 7 din lege nu poate depasi 50% din impozitul pe profit determinat inainte de aplicarea reducerilor.
    La acest rand se inscriu reducerile calculate potrivit legislatiei in vigoare.
    Randul 38   Impozitul pe profit pe anul curent, platit cumulat de la inceputul anului fiscal
    Se va inscrie numai suma impozitului pe profit datorat si platit pentru anul fiscal in curs.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1329/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1329 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu