Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1307 din 14 iulie 2008

pentru aprobarea Normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea si prezentarea vinurilor aromatizate, a bauturilor aromatizate pe baza de vin si a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 565 din 28 iulie 2008Văzând Referatul de aprobare nr. 64.017 din 29 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generală de inspecţii tehnice şi control,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată, şi ale Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, cu amendamentele şi modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii Publice şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin direcţiile generale pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi, respectiv, prin inspectoratele regionale pentru protecţia consumatorilor, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

(2) Verificarea şi controlul respectării prevederilor prezentului ordin se fac de către reprezentanţii Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi al Ministerului Sănătăţii Publice.

Art. 3. - (1) Comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor norme, etichetate şi aflate pe stoc la producători şi distribuitori înaintea intrării în vigoare a prezentului ordin, este permisă până la epuizarea stocului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Vinurile aromatizate, băuturile aromatizate pe bază de vin şi cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole, care nu corespund prevederilor prezentelor norme, aflate în reţeaua de comercializare cu amănuntul la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pot fi comercializate până la epuizarea stocului.

(3)  La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 145/270/59/2002 pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, conţinutul, originea, fabricarea, ambalarea, etichetarea, marcarea şi calitatea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole destinate comercializării pentru consumul uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 23 iulie 2002, se abrogă.

(4)   Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dacian Cioloş

Ministrul sănătăţii publice,

 Gheorghe Eugen Nicolăescu

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

ANEXĂ

NORME

de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 cu privire la regulile generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezentele norme definesc termenii utilizaţi şi stabilesc autorităţile responsabile cu verificarea respectării prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, privind utilizarea materiilor prime şi a substanţelor aromatizante pentru obţinerea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi cu verificarea pe piaţă a etichetării acestora.

Art. 2. - (1) Evidenţa materiilor prime şi a băuturilor definite în prezentele norme se realizează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 234/2004 privind aprobarea documentelor de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol.

(2)  Operatorii economici care produc şi/sau îmbuteliaza în vederea comercializării băuturile definite în prezentele norme au obligaţia înscrierii în Registul Industriilor Vitivinicole, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 71/2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la înscrierea agenţilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul vitivinicol în Registrul Industriilor Vitivinicole.

(3) Inainte de comercializarea fiecărui lot de produse finite, producătorii comunică în scris organismelor de control ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol care au obligaţia de a verifica şi a viza rapoartele de fabricaţie şi registrele de evidenţă obligatorii, prelevând totodată probe-martor care se vor păstra la producător pe toată perioada comercializării lotului respectiv.

(4)  Loturile de produse finite se pun în circulaţie numai pe baza unui buletin de analiză emis de un laborator autorizat în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 277/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea laboratoarelor în vederea executării de analize pentru vinurile şi celelalte produse pe bază de must şi vin ce urmează a fi expediate în scopul comercializării pe piaţa internă prin care se atestă conformitatea din punct de vedere al compoziţiei fizico-chimice şi caracteristicilor organoleptice cu prevederile prezentelor norme.

(5)  Producerea, definirea şi comercializarea altor vinuri aromatizate, băuturi aromatizate pe bază de vin sau cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole decât cele definite în prezentele norme elaborate în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 se pot face numai cu respectarea procedurii prevăzute la art. 13 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991.

(6)  Vinurile şi musturile utilizate ca materii prime sau adiţionale în compoziţia băuturilor definite în prezentele norme trebuie să fie realizate în conformitate cu practicile şi tratamentele oenologice şi să corespundă parametrilor de compoziţie şi caracteristicilor organoleptice stabilite prin Legea viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr. 244/2002, republicată, precum şi a normelor metodologice de aplicare a acestei legi.

Art. 3. - (1) Alcoolul etilic utilizat pentru prepararea vinurilor aromatizate şi a băuturii definite la art. 8 pct. 3 trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi (5), în conformitate cu anexa I „Caracteristicile alcoolului etilic" din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991.

(2) Alcoolul etilic utilizat pentru a dilua sau a dizolva materiile colorante, aromele sau orice alt aditiv autorizat nu este considerat ca un ingredient.

Art. 4. - (1) Utilizarea apei eventual distilată sau demineralizată este admisă în cazul în care calitatea apei este conformă cu dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice de exploatare şi comercializare a apelor minerale naturale, ale Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară, a producţiei şi distribuţiei apei potabile şi dacă adaosul de apă nu modifică natura băuturii.

(2) Lista aditivilor alimentari permişi, modalităţile de folosire a acestora, precum şi substanţele adăugate trebuie să corespundă prevederilor legislaţiei în vigoare.

Art. 5. - In conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, vinul aromatizat, băutura aromatizată pe bază de vin şi cocteilul aromatizat din produse vitivinicole reprezintă:

A. Vinul aromatizat este băutura:

1. obţinută din vinuri de masă sau de calitate, vinuri petiante gazeificate şi eventual cu un adaos de must de struguri şi/sau must de struguri parţial fermentat;

2.   la care s-a adăugat alcool etilic, care trebuie să corespundă caracteristicilor prevăzute la art. 6 alin. (4) şi (5);

3.   a) care a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante naturale şi/sau produse aromatizante naturale şi/sau plante aromatice şi/sau mirodenii;

b)   la care este interzisă aromatizarea cu substanţe aromatizante identice cu cele naturale şi/sau cu substanţe aromatizante şi/sau produse aromatizante obţinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substanţă prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

c)   (1) la care utilizarea amestecurilor de substanţe aromatizante identice cu cele naturale, care prezintă aromă şi/sau gust de migdală, caisă sau ou, este autorizată numai în completarea migdalelor, caiselor sau ouălor utilizate la producerea vinurilor aromatizate, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 122/1994 de stabilire a unor norme de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 de stabilire a normelor generale privind definirea, descrierea şi prezentarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole.

(2) Amestecurile de arome utilizate trebuie să respecte prevederile legislative în domeniu, iar producătorul respectiv are obligaţia de a păstra un registru separat pentru utilizarea acestor arome. Registrul cuprinde informaţii detaliate privind utilizarea suplimentară a aromei în băutură în comparaţie cu aroma principală, natura şi cantitatea aromei identice cu aroma naturală prezentă în produs şi locul de stocare, precum şi înscrierea fiecărei operaţii sau manipulări efectuate.

d)  la care este autorizată utilizarea aromelor identice cu aroma naturală de vanilie, conform reglementărilor legislaţiei în vigoare;

4.  care a fost supusă, în general, unei îndulciri şi eventual unei colorări cu caramel;

5. care are o concentraţie alcoolică dobândită minimă 14,5% în volume şi de maximum 22% în volume şi o concentraţie alcoolică totală minimă de 17,5% în volume;

6.   pentru produsele care poartă menţiunea „sec" sau „extrasec" concentraţia alcoolică totală este de minimum 16% în volume, respectiv 15% în volume;

7.  Vinurile şi/sau musturile de struguri parţial fermentate, utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, trebuie să fie prezente în produsul finit în proporţie de minimum 75%, procent ce va fi menţionat în sistemul de etichetare;

8.  denumirea „vin aromatizat" poate fi înlocuită cu cea de „aperitiv pe bază de vin". Utilizarea termenului „aperitiv" în acest context este limitată numai pentru produsele prevăzute la art. 7.

B. Băutura aromatizată pe bază de vin este băutura:

1. obţinută din vin nou aflat încă în fermentaţie, vin de masă, vin de calitate, vin spumant, vin spumos, vin petiant şi vin petiant gazeificat, cu excepţia vinurilor fabricate cu adaos de alcool şi eventual cu un adaos de must de struguri şi/sau must de struguri parţial fermentat;

2.   a) care a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante naturale şi/sau produse aromatizante naturale şi/sau plante aromatice şi/sau substanţe aromatizante identice cu cele naturale;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substanţe aromatizante şi/sau produse aromatizante obţinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substanţă prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

3.  care a fost supusă unei eventuale îndulciri;

4.  care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool etilic, cu următoarele excepţii:

a) băuturile aromatizate pe bază de vin definite la art. 8 pct. 3 din prezentele norme;

b)  băuturile aromatizate pe bază de vin, îndulcite, obţinute din vin alb, la care s-a adăugat distilat de struguri uscaţi şi care au fost aromatizate exclusiv cu extract de nucşoară, conform Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 122/1994.

Băuturile aromatizate pe bază de vin, obţinute din vin roşu, care au fost îndulcite şi la care s-au adăugat preparatele aromatizante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. c) din Directiva CEE 88/388 a Consiliului. Aceste preparate aromatizante sunt obţinute exclusiv din condimente, ginseng, nuci, citrice şi plante aromatice;

5. care are o concentraţie alcoolică dobândită egală sau mai mare de 7% în volume şi de maximum 14,5% în volume;

6. vinurile utilizate la fabricarea băuturii aromatizate pe bază de vin trebuie să fie prezente în produsul finit în proporţie de minimum 50%, menţionat in sistemul de etichetare.

C. Cocteilul aromatizat din produse vitivinicole este băutura:

1. obţinută din vin şi/sau musturi de struguri;

2.   a) care a fost supusă aromatizării cu substanţe aromatizante naturale şi/sau produse aromatizante naturale şi/sau plante aromatice şi/sau substanţe aromatizante identice cu cele naturale;

b) la care este interzisă aromatizarea cu substanţe aromatizante şi/sau produse aromatizante obţinute prin sinteză chimică, dar care nu sunt identice din punct de vedere chimic cu o substanţă prezentă în mod natural în produsele de origine vegetală;

3.   care a fost supusă unei eventuale îndulciri şi unei eventuale colorări, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

4.  care nu a făcut obiectul unui adaos de alcool;

5. care nu are o concentraţie alcoolică dobândită mai mică de 7% în volume;

6.  vinurile şi/sau musturile de struguri utilizate la fabricarea cocteilului aromatizat din produse vitivinicole trebuie să fie prezente în produsul finit în proporţie de minimum 50%, menţionat în sistemul de etichetare;

7. folosirea termenului „cocteil" în acest context nu exclude utilizarea acestuia pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme.

CAPITOLUL II

Definiţii

Art. 6. -In sensul prezentelor norme, termenii folosiţi se definesc, conform prevederilor Regulamentului (CEE) nr. 1.601/1991, după cum urmează:

1. îndulcire - operaţia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multora dintre următoarele produse: zahăr semialb, zahăr alb, zahăr alb rafinat, dextroza, fructoza, sirop de glucoza, zahăr lichid, zahăr lichid invertit, sirop de zahăr invertit, must de struguri concentrat, must de struguri concentrat rectificat, must proaspăt de struguri, zahăr caramelizat, miere, sirop de roşcove.

Prin zahăr caramelizat se înţelege produsul obţinut exclusiv prin încălzirea controlată a zaharozei, fără adaos de baze, de acizi minerali sau de alţi aditivi chimici;

2.   aromatizare - operaţia care constă în utilizarea la prepararea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a uneia sau mai multor substanţe aromatizante naturale, produse aromatizante naturale, plante aromatice si/sau mirodenii, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, prin adăugarea cărora caracteristicile organoleptice ale produsului finit sunt modificate faţă de cele ale vinului;

3. colorare - operaţia care constă în utilizarea la fabricarea vinurilor aromatizate sau a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole a unuia sau mai multor coloranţi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

4. adaos de alcool - operaţia care constă în folosirea pentru prepararea vinurilor aromatizate şi a băuturii definite la art. 8 pct. 3 a unuia sau a mai multora dintre următoarele produse: alcool etilic de origine viticolă, agricolă; alcool de vin sau de stafide; distilat de vin din stafide sau de origine agricolă; rachiu de vin sau tescovină de struguri ori rachiu din stafide;

5.  alcoolul etilic de origine agricolă trebuie să corespundă următoarelor caracteristici:

a)  caracteristici organoleptice: niciun gust detectabil străin de materia primă;

b) concentraţia alcoolică în volume minimă de 96%;

c) valori maxime în elemente reziduale:

- aciditate totală exprimată în acid acetic g/hl de alcool la 100% în volume: 1,5;

-  esteri exprimaţi în acetat de etil g/hl alcool la 100% în volume: 1,3;

- aldehide exprimate în acetaldehidă g/hl alcool la 100% în volume: 0,5;

- alcooli superiori exprimaţi în metil-2 propanol-1 g/hl alcool la 100% în volume: 0,5;

- metanol g/hl alcool la 100% în volume: 50;

- extract sec g/hl alcool la 100% în volume: 1,5;

- baze azotate volatile exprimate în azot g/hl alcool la 100% în volume: 0,1;

- furfural g/hl alcool la 100% în volume: nedetectabil;

6. concentraţie alcoolică dobândită în volume - numărul de volume de alcool pur, la temperatura de 20°C, conţinute în 100 volume din produsul considerat la aceeaşi temperatură;

7. concentraţie alcoolică potenţială în volume - numărul de volume de alcool pur, la temperatura de 20°C, ce pot fi obţinute prin fermentarea totală a zaharurilor conţinute în 100 volume din produsul considerat la aceeaşi temperatură;

8.   concentraţie alcoolică totală în volume - suma concentraţiilor alcoolice dobândită şi potenţială, în volume;

9.  concentraţie alcoolică naturală în volume - concentraţia alcoolică totală în volume a produsului considerat înaintea oricărei îmbogăţiri.

Art. 7. - Definiţiile diferitelor categorii de vinuri aromatizate a căror denumire poate înlocui denumirea de „vin aromatizat" trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 şi sunt:

1.  vermut - vinul aromatizat obţinut din vinurile definite la art. 5 lit. A pct. 1 care au fost supuse unei aromatizări cu substanţe din speciile de pelin Artemisia sau cu substanţe derivate din acestea. Indulcirea se realizează numai cu zahăr caramelizat, zaharoză, must de struguri, must de struguri concentrat şi must de struguri concentrat rectificat;

2.  vin aromatizat amar- vinul de struguri care a fost supus unei aromatizări amare caracteristice. Denumirea „vin aromatizat amar" este urmată de numele principalei substanţe aromatizante. Denumirea „vin aromatizat amar" este urmată de numele substanţei aromatizante principale şi poate fi completată sau înlocuită de următoarele denumiri:

a)  vin cu chinină, în cazul în care aromatizarea principală este obţinută cu aroma principală chinină;

b)  Bitter vino, în cazul în care aromatizarea principală este făcută cu aromă naturală de genţiană şi când băutura a fost supusă unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul unor coloranţi alimentari autorizaţi; folosirea termenului „bitter" nu prejudiciază în acest context folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;

c) Americano, în cazul în care aromatizarea este datorată prezenţei substanţelor aromatizante naturale provenind din pelin şi din genţiană şi când băutura a fost supusă unei colorări galbene şi/sau roşii cu ajutorul unor coloranţi autorizaţi, conform reglementărilor legale în vigoare;

3.  vin aromatizat cu ou - vinul aromatizat, cu adaos de gălbenuş de ou de calitate sau cu substanţe derivate din acesta, al cărui conţinut în zahăr, exprimat în zahăr invertit, este de minimum 200 g, iar conţinutul în gălbenuş de ou este de minimum 10 g/l de produs finit.

Termenul cremovo poate însoţi termenul „vin aromatizat cu ou" atunci când vinul aromatizat cu ou conţine vin Marsala într-o proporţie de minimum 80%.

Termenul cremovo zabaione poate însoţi termenul „vin aromatizat cu ou" atunci când vinul aromatizat cu ou conţine vin Marsala într-o proporţie de minimum 80% şi are un conţinut în gălbenuş de ou de minimum 60 g/l;

4.  Vakeva viiniglogi/Starkvinsglogg - vinul aromat care a fost preparat din vinurile menţionate la art. 5 lit. A, al cărui gust caracteristic este obţinut prin utilizarea cuişoarelor şi/sau scorţişoarei care trebuie întotdeauna să fie folosite împreună cu alte mirodenii; această băutură poate fi îndulcită în conformitate cu art. 6 pct. 1.

Art. 8. - Definiţiile diferitelor categorii de băuturi aromatizate pe bază de vin, a căror denumire poate înlocui denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin" în statul membru producător sau poate fi utilizată ca o completare la denumirea „băutură aromatizată pe bază de vin" în celelalte state membre, trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt:

1. Sangria - băutura obţinută pe bază de vin, aromatizată prin adaos de extracte sau esenţe naturale de citrice, cu sau fără sucul acestor fructe, eventual cu un adaos de mirodenii, îndulcită, cu adaos de bioxid de carbon şi având o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 12% în volume.

a) Băutura poate conţine particule solide provenind din pulpa sau din coaja citricelor, iar culoarea sa trebuie să provină în exclusivitate din materiile prime folosite.

b)   Denumirea „Sangria" trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de menţiunea „Fabricat în România";

2.  Clarea - băutura pe bază de vin alb obţinută în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute pentru băutura „Sangria".

- Denumirea „Clarea" trebuie să fie însoţită în mod obligatoriu de menţiunea „Fabricat în România";

3.  Zurra - băutura obţinută prin adaos de brandy sau de rachiu de vin, conform definiţiilor prevăzute de Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.576/89, la băuturile definite la pct. 1 şi 2 şi cu adaos eventual de bucăţi de fructe. Concentraţia alcoolică în volume dobândită trebuie să fie de minimum 9% vol. şi de maximum 14% vol.;

4. Bitter soda - băutura aromatizată obţinută din bitter vino, al cărei conţinut în produsul final trebuie să fie de minimum 50% în volume, cu adaos de bioxid de carbon sau de apă gazoasă şi eventual cu aceiaşi coloranţi ca pentru bitter vino.

a) Concentraţia alcoolică dobândită trebuie să fie egală sau mai mare de 8% şi de maximum 10,5% în volume.

b)   Folosirea termenului „bitter" în acest context nu prejudiciază folosirea acestui termen pentru a defini produsele care nu se supun prevederilor prezentelor norme;

5. Kalte Ente - băutură aromatizată obţinută prin amestecul de vin, vin petiant sau de vin petiant cu adaos de bioxid de carbon cu vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon, la care se adaugă substanţe naturale de lămâie sau extracte din aceste substanţe al căror gust trebuie să fie predominant. Conţinutul produsului finit în vin spumant sau vin spumos cu adaos de bioxid de carbon trebuie să fie de minimum 25% în volume;

6.   Viiniglogi/Vinglogg - băutura aromatizată obţinută exclusiv din vin roşu sau alb, aromatizată în special cu scorţişoară şi/sau cuişoare. In cazul în care a fost preparată din vin alb, denumirea comercială „Viiniglogi/Vinglogg" trebuie să fie completată cu cuvintele „vin alb";

7. Maiwein - băutura aromatizată obţinută din vin cu adaos de plante de Asperula odorata sau din extracte ale acesteia, astfel încât gustul de Asperula odorata să fie predominant;

8. Maitrank- băutura aromatizată obţinută din vin alb sec în care au fost macerate plante de Asperula odorata sau căreia i s-au adăugat extracte din aceste plante, cu adaos de portocale şi/sau de alte fructe, eventual sub formă de suc, cu concentrate sau extracte, şi care a fost supusă unei îndulciri cu maximum 5% îndulcitori;

9. Pelin - băutura aromatizată pe bază de vin, produsă din vin alb sau roşu, must de struguri concentrat, suc de struguri (sau sfeclă de zahăr) şi o tinctură specială din ierburi, având o tărie alcoolică de nu mai puţin de 8,5% vol., un conţinut de zahăr, exprimat ca zahăr invertit, de 45-50 g/l şi o aciditate totală de nu mai puţin de 3 g/l, exprimată ca acid tartric.

Art. 9. - Definiţiile diferitelor categorii de cocteiluri aromatizate din produse vitivinicole, a căror denumire poate înlocui denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole" în statul membru producător sau poate fi utilizată ca o completare la denumirea „cocteil aromatizat din produse vitivinicole" în celelalte state membre, trebuie să corespundă prevederilor art. 2 alin. (4) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 şi sunt:

a) cocteil pe bază de vin - băutura aromatizată în care mustul de struguri concentrat este de maximum 10% din volumul total al produsului finit şi conţinutul în zahăr, exprimat în zahăr invertit, este de maximum 80 g/l;

b) petiant de struguri aromatizat- băutura fabricată exclusiv din must de struguri, cu o concentraţie alcoolică dobândită de maximum 4% în volume şi cu anhidridă carbonică provenind exclusiv din fermentaţia mustului de struguri.

Art. 10. - (1) Denumirile prevăzute la cap. I art. 5 lit. A şi B şi în cap. II art. 7 şi 8 pot fi completate cu menţiunile „extrasec", „sec", „demisec", „demidulce" şi „dulce", cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)  Menţiunile „demidulce" şi „dulce" pot fi înlocuite cu o indicaţie asupra conţinutului în zahăr, exprimat în g/l de zahăr invertit.

(3) Atunci când denumirea sub care se vinde produsul a băuturilor aromatizate pe bază de vin conţine termenul „spumant", cantitatea de vin spumant utilizată trebuie să fie de minimum 95%.

CAPITOLUL III

Producere şi comercializare

Art. 11. - (1) Producerea băuturilor prevăzute în prezentele norme se poate face numai pe baza licenţei de fabricaţie a produselor alimentare, obţinută în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995 privind producţia de produse alimentare destinate comercializării aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Fără a aduce atingere prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 42/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii licenţei de fabricaţie, solicitanţii vor prezenta pentru fiecare categorie de produse şi tip de băutură din cadrul categoriei respective modelul de etichetă şi contraetichetă ale produselor, însoţit de un aviz de conformitate a sistemului de etichetare emis de Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol din cadrul direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, după consultarea prealabilă a inspectoratelor regionale pentru protecţia consumatorilor.

Art. 12. - Producerea şi comercializarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole care nu corespund caracteristicilor de compoziţie definite la art. 5, 7, 8, 9 şi 10 sunt interzise.

Art. 13. - Prelucrarea, transformarea sau utilizarea directă a produselor vitivinicole pentru obţinerea în vederea comercializării cu amănuntul a unor băuturi alcoolice nedistilate, care nu sunt definite şi descrise din punctul de vedere al compoziţiei şi caracteristicilor organoleptice prin norme comunitare ori naţionale, este permisă conform art. 15.

Art. 14. - Producerea în vederea comercializării cu amănuntul a băuturilor alcoolice nedistilate, care nu sunt reglementate prin norme naţionale sau comunitare din punctul de vedere al compoziţiei fizico-chimice şi caracteristicilor organoleptice, obţinute prin fermentarea sau refermentarea diferitelor materii prime sau produse de origine agricolă, este permisă conform art. 15.

Art. 15. - In vederea producerii băuturilor alcoolice prevăzute la art. 13 şi 14, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia de industrie alimentară, va elabora, în condiţiile legii, normele tehnice privind definirea, descrierea, compoziţia, parametrii de calitate şi modul de etichetare a băuturilor alcoolice nedistilate, în termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentelor norme.

CAPITOLUL IV

Etichetare şi îmbuteliere

Art. 16. - (1) Băuturile care fac obiectul prezentelor norme nu se pot comercializa sub alte denumiri faţă de cele prevăzute la art. 5, 7, 8, 9 şi 10, prin asocierea de termeni ori formule, precum: „gen", „tip", „mod", „stil", „marcă", „gust" sau alte menţiuni similare cu una dintre denumirile prevăzute în prezentele norme.

(2) Denumirile sub care se vând produsele definite în prezentele norme nu pot fi completate cu denumiri de origine controlată ori cu indicaţii geografice la care au dreptul produsele vitivinicole.

Art. 17. - Comercializarea vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole se face numai în formă îmbuteliată în recipiente de sticlă.

Art. 18. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, etichetarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produsele vitivinicole definite la art. 2 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.601/1991 trebuie să cuprindă elementele suplimentare de etichetare prevăzute la art. 7 şi 8 din acelaşi regulament.

(2) Etichetele vinurilor aromatizate, băuturilor aromatizate pe bază de vin şi cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele elemente:

a) denumirea sub care se vinde produsul, care se va înscrie cu caractere de aceleaşi formă şi mărime;

b) lista cuprinzând ingredientele; în cazul utilizării alcoolului provenit dintr-o singură materie primă, se va indica natura alcoolului utilizat;

c)   cantitatea din anumite ingrediente sau categorii de ingrediente care dau specificitatea produsului;

d) volumul net;

e)  concentraţia alcoolică înscrisă cu cifre cu cel mult o zecimală, urmată de simbolul „% vol." şi care poate fi precedată de cuvântul „alcool" sau de abrevierea „alc";

f) data durabilităţii minimale pentru băuturile aromatizate pe bază de vin ce prezintă concentraţia alcoolică mai mică de 10% exclusiv şi pentru cocteilurile aromatizate din produse vitivinicole;

g)  condiţiile de depozitare sau de folosire, atunci când acestea necesită indicaţii speciale;

h) denumirea sau denumirea comercială şi adresa producătorului ori ale ambalatorului sau ale distribuitorului; în cazul produselor provenite din afara Uniunii Europene, respectiv din import, se înscriu numele şi adresa importatorului sau ale distribuitorului înregistrat în România;

i) locul de origine sau de provenienţă a produsului, dacă omiterea acestuia ar fi de natură să creeze confuzii în gândirea consumatorilor cu privire la originea sau provenienţa reală a alimentului;

j) numărul lotului, care să permită identificarea acestuia;

k) menţiunea „Fabricat în România" pentru sortimentele „Sangria" şi „Clarea";

l) menţionarea ingredientelor care pot cauza reacţii adverse, conform anexei nr. 1 f) la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Etichetarea, publicitatea şi prezentarea produselor nu trebuie să cuprindă cuvinte, desene, elemente figurative sau orice altă combinaţie a acestor semne identice ori similare utilizate pentru descrierea sau prezentarea unui vin, soi de struguri, a unui areal de producţie, a unei categorii de calitate, a unei indicaţii geografice sau denumiri de origine controlată, care:

- pot crea confuzii sau induce în eroare consumatorii cărora le sunt adresate;

-  pot fi confundate de către consumatorii cărora le sunt destinate, cu descrierea completă sau parţială a unui vin a cărui descriere este stabilită prin dispoziţii speciale.

(4) Reprezentarea grafică a strugurilor, viţei-de-vie sau a părţilor vegetale din acestea pe etichete, contraetichete, banderole sau pe alte materiale de promovare nu este permisă.

Art. 19. - (1) Elementele obligatorii de etichetare se înscriu cu caractere vizibile, lizibile, care să nu permită ştergerea, să nu fie acoperite de alte înscrisuri, imagini sau desene.

(2) Denumirea sub care se vinde produsul, volumul net, concentraţia alcoolică şi, după caz, data durabilităţii minimale trebuie să fie înscrise în acelaşi câmp vizual.

CAPITOLUL V

Verificarea, controlul şi aplicarea sancţiunilor

Art. 20. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, şi Ministerul Sănătăţii Publice, prin inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică şi controlează materiile prime utilizate la fabricarea vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole şi documentele de însoţire a transporturilor de produse vitivinicole şi evidenţele obligatorii în sectorul vitivinicol.

(2) Verificarea calităţii loturilor de produse se face pe întregul lor circuit, de la producere până la comercializare, pe baza licenţei de fabricaţie, a documentaţiei tehnice a produsului, a buletinului de analiză, a probei-martor şi a expertizelor de laborator autorizat.

(3) Verificarea pe piaţă a conformităţii vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate din produse vitivinicole, precum şi a modului de respectare a prevederilor legale privind etichetarea acestora se face de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, prin inspectoratele regionale pentru protecţia consumatorilor, şi Ministerul Sănătăţii Publice, prin inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare fiecărei instituţii.

Art. 21. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea nr. 244/2002, republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, şi de Ordonanţa Guvernului nr. 42/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 123/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către Inspecţia de Stat pentru Controlul Tehnic Vitivinicol, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi de Ministerul Sănătăţii Publice, prin inspecţiile sanitare de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform atribuţiilor fiecărei instituţii.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1307/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1307 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu