Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.13 din 24.02.2017

privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 24 martie 2017SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 586 din 27 ianuarie 2017, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul sănătăţii emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Norma pentru siguranţa alimentelor privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi Ministerul Sănătăţii duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Prezentul ordin constituie transpunerea Directivei (UE) 2015/2.203 a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman şi de abrogare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2015. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului sănătăţii publice nr. 6/828/2007 pentru aprobarea Normei cu privire la anumite lactoproteine - cazeine şi cazeinaţi - destinate consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 30 iulie 2007. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Geronimo Răducu Brănescu Ministrul sănătăţii, Florian-Dorel Bodog ANEXĂNORMĂ PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR privind cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman Articolul 1Prezenta normă pentru siguranţa alimentelor reglementează cazeinele şi cazeinaţii destinaţi consumului uman, precum şi amestecurile din acestea. Articolul 2În sensul prezentei norme pentru siguranţa alimentelor se aplică următoarele definiţii: a)cazeină acidă comestibilă înseamnă un produs lactat obţinut prin separarea, spălarea şi uscarea coagulului acid precipitat din lapte degresat şi/sau din alte produse obţinute din lapte; b)cazeină cheag comestibilă înseamnă un produs lactat obţinut prin separarea, spălarea şi uscarea coagulului din lapte degresat şi/sau din alte produse obţinute din lapte; coagulul se obţine prin reacţia cheagului sau a altor enzime de coagulare; c)cazeinaţi comestibili înseamnă un produs lactat obţinut prin reacţia cazeinei comestibile sau a coagulului de cazeină comestibilă granulată cu agenţi de neutralizare, urmată de uscare. Articolul 3(1) Produsele lactate definite la art. 2 pot fi comercializate sub denumirile menţionate la articolul respectiv numai dacă respectă prevederile prezentei norme pentru siguranţa alimentelor şi standardele stabilite în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor.(2) Cazeinele şi cazeinaţii care nu respectă standardele stabilite în anexa nr. 1 pct. I lit. b) şi c), în anexa nr. 1 pct. II lit. b) şi c) sau în anexa nr. 2 lit. b) şi c) la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor nu sunt folosiţi la prepararea alimentelor şi, atunci când sunt comercializaţi în mod legal cu altă destinaţie, sunt denumiţi şi etichetaţi astfel încât cumpărătorul să nu fie indus în eroare privind natura, calitatea sau destinaţia prevăzută pentru utilizarea lor. Articolul 4(1) Menţiunile următoare sunt marcate pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor lactate menţionate la art. 2 cu caractere uşor vizibile, lizibile clar şi indelebile:a)denumirea produselor lactate astfel cum este stabilită la art. 2, în cazul cazeinaţilor comestibili împreună cu o indicaţie privind cationul sau cationii, astfel cum se prevede în anexa nr. 2 pct. d) la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor; b)cantitatea netă a produselor, exprimată în kilograme sau grame; c)numele sau denumirea comercială şi adresa operatorului din sectorul alimentar sub a cărui denumire ori denumire comercială se comercializează produsul sau, dacă operatorul din sectorul alimentar respectiv nu are sediul în Uniunea Europeană, ale importatorului pe piaţa Uniunii Europene; d)în cazul produselor importate din ţări terţe, denumirea ţării de provenienţă; e)identificarea lotului produselor sau data de producţie. (2) Denumirea produselor lactate, în cazul produselor comercializate sub formă de amestec:a)menţiunea „amestec de..." urmată de denumirile diverselor produse care alcătuiesc amestecul, în ordine descrescătoare după greutate; b)o indicaţie privind cationul sau cationii, astfel cum sunt enumeraţi în anexa nr. 2 lit. d), în cazul cazeinaţilor comestibili; c)conţinutul de proteine, în cazul amestecurilor conţinând cazeinaţi comestibili. (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), menţiunile pot fi marcate numai într-un document de însoţire.(4) Este interzisă comercializarea pe teritoriul României a produselor lactate definite la art. 2 dacă informaţiile menţionate la alin. (1) din prezentul articol nu sunt marcate în limba română, cu excepţia cazului în care astfel de informaţii sunt furnizate de către operatorul din sectorul alimentar prin alte mijloace. Menţiunile în cauză pot fi marcate în mai multe limbi.(5) În cazul în care conţinutul minim de grăsimi din lapte stabilite în anexa nr. 1 pct. I lit. a) pct. 2, pct. II lit. a) pct. 2 şi în anexa nr. 2 lit. a) pct. 2 la prezenta normă pentru siguranţa alimentelor este depăşit în produsele lactate definite la art. 2, acest lucru poate fi marcat în mod corespunzător pe ambalajele, recipientele sau etichetele produselor, fără a se aduce atingere altor prevederi ale dreptului Uniunii Europene. ANEXA Nr. 1la norma pentru siguranţa alimentelor CAZEINE COMESTIBILE I. Standarde aplicabile cazeinelor acide comestibil

a) Factori importanţi privind compoziţia:
1. conţinut maxim de apă 12% din greutate
2. conţinutul minim de proteină de lapte calculat pe extractul uscat, 90% din greutate
din care conţinut minim de cazeină 95% din greutate
3. conţinutul maxim de grăsime din lapte 2% din greutate
4. aciditatea titrabilă maximă exprimată în ml de soluţie 0,27
decinormală de hidroxid de sodiu per g
5. conţinutul maxim de cenuşă (inclusiv P2O5) 2,5% din greutate
6. conţinutul maxim de lactoză anhidră 1% din greutate
7. conţinutul maxim de sedimente (particule arse) 22,5 mg în 25 g
b) Contaminanţi:
conţinutul maxim de plumb 0,75 mg/kg
c) Impurităţi:
corpuri străine (precum particulele de lemn, metal, lipsă în 25 g
fragmente de păr sau insecte)

d)Adjuvanţi tehnologici, culturi de bacterii şi ingrediente autorizate: 1. acizi:

(i) acid lactic;
(ii) acid clorhidric;
(iii) acid sulfuric;
(iv) acid citric;
(v) acid acetic;
(vi) acid ortofosforic;

2. culturi de bacterii care produc acid lactic; 3. zer. e)Caracteristici organoleptice1. miros: lipsit de mirosuri străine; 2. aspect: culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea uşoară. II. Standarde aplicabile cazeinelor cheag comestibile

a) Factori importanţi privind compoziţia:
1. conţinut maxim de apă 12% din greutate
2. conţinutul minim de proteină de lapte calculat pe extractul uscat, 84% din greutate
din care conţinutul minim de cazeină 95% din greutate
3. conţinutul maxim de grăsime din lapte 2% din greutate
4. conţinutul maxim de cenuşă (inclusiv P2O5) 7,5% din greutate
5. conţinutul maxim de lactoză anhidră 1% din greutate
6. conţinutul maxim de sedimente (particule arse) 15 mg în 25 g
b) Contaminanţi:
conţinutul maxim de plumb 0,75 mg/kg
c) Impurităţi:
corpuri străine (precum particulele de lemn, metal, fragmente de păr sau insecte) lipsă în 25 g
d) Adjuvanţi tehnologici:

1. cheag care îndeplineşte cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind enzimele alimentare şi de modificare a Directivei 83/417/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999 al Consiliului, a Directivei 2000/13/CE, a Directivei 2001/112/CE a Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 258/97; 2. alte enzime de coagulare a laptelui care îndeplinesc cerinţele Regulamentului (CE) nr. 1.332/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului. e)Caracteristici organoleptice:1. miros: lipsit de mirosuri străine; 2. aspect: culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea uşoară. ANEXA Nr. 2la norma pentru siguranţa alimentelor CAZEINAŢI COMESTIBILI Standarde aplicabile cazeinaţilor comestibili

a) Factori importanţi privind compoziţia:
1. conţinut maxim de apă 8% din greutate
2. conţinutul minim de proteină din lapte calculat pe extract uscat, din care conţinut minim de cazeină 88% din greutate 95% din greutate
3. conţinutul maxim de grăsime din lapte 2% din greutate
4. conţinutul maxim de lactoză anhidră 1% din greutate
5. valoare pH 6,0 la 8,0
6. conţinutul maxim de sedimente (particule arse) 22,5 mg în 25 g
b) Contaminanţi:
conţinutul maxim de plumb 0,75 mg/kg
c) Impurităţi Corpuri străine - precum particulele de lemn, metal, fragmente de păr sau insecte lipsă în 25 g
d) Aditivi alimentari - agenţi neutralizanţi şi de tamponare facultativi

e)Caracteristici1. miros: arome şi mirosuri străine foarte slabe; 2. aspect: culoarea variază de la alb la crem; produsul nu trebuie să conţină aglomerări stabile care să nu cedeze la apăsarea uşoară; 3. solubilitate: solubil aproape în totalitate în apă distilată, cu excepţia cazeinatului de calciu.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 13/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 13 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 13/2017
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu