Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.128 din 28.07.2019

pentru aprobarea Procedurii de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României şi pentru modificarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. din 11 septembrie 2020SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.533 din 1 iulie 2020, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,ţinând cont de prevederile:art. 4 alin. (1) şi ale art. 7 lit. i ) şi j) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97; art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;art. 5 alin. (1), alin. (2) şi alin. (3) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 77/2020;art. 4 lit. B pct. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii Navale Române aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2002, cu modificările ulterioare;art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor;art. 66 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emit următorul ordin: Articolul ISe aprobă Procedura de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrevederile prezentului ordin se aplică în cazul călătoriilor maritime care depăşesc 10 mile marine. Articolul IIIDirecţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi Autoritatea Navală Română duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul IVNorma sanitară veterinară privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 16/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 şi 194 bis din 26 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 17, alineatele (6) şi (7) se abrogă. 2. Articolul 20 se abrogă. 3. La anexa nr. 1, punctul 66 se abrogă. 4. La anexa nr. 3 numărul curent 22, punctul 4 se abrogă. 5. Anexa nr. 18 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 18 la norma sanitară veterinară1) 1) Anexa nr. 18 este reprodusă în facsimil. 6. Anexa nr. 20 va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 20 la norma sanitară veterinară1) 1) Anexa nr. 20 este reprodusă în facsimil. 7. Anexa nr. 23 se abrogă. Articolul VLa anexa nr. 5 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 şi 611 bis din 18 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, la litera B numărul curent 26 coloana a doua, după textul „Mijloc de transport naval pentru animale vii" se introduce o notă de subsol, nota de subsol 1, cu următorul cuprins: 1 Pentru cererile de autorizare soluţionate în «Regim de urgenţă» tariful se majorează cu 100%. «Regim de urgenţă» înseamnă soluţionarea cererii în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării. Articolul VI Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 45 de zile de la publicarea acestuia.Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Robert-Viorel ChioveanuMinistrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,Lucian Nicolae BodeANEXĂ PROCEDURĂ de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României Capitolul I Dispoziţii generale Articolul 1Transportul animalelor vii în călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine se poate efectua doar cu condiţia deţinerii autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru astfel de călătorii şi a certificatului de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine, emise în baza prevederilor prezentei proceduri. Articolul 2Autorizaţia sanitar-veterinară deţinută de transportatorii maritimi la data intrării în vigoare a prezentei proceduri rămâne valabilă până la data înscrisă pe aceasta. Articolul 3Certificatul de autorizare sanitar-veterinară deţinut de navele de transport animale vii la data intrării în vigoare a prezentei proceduri rămâne valabil până la data înscrisă pe acesta. Articolul 4
(1) În vederea autorizării navelor de transport animale vii se efectuează o inspecţie de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române, concomitent cu o inspecţie realizată de inspectori independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
(2) Reprezentanţii Autorităţii Navale Române sunt responsabili de verificarea conformităţii şi valabilităţii documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) care certifică respectarea regulilor internaţionale de navigaţie, precum şi faptul că sunt îndeplinite cerinţele Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării şi completează partea I din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
(3) Reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11), incluse în partea a II-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
(4) Inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 şi la art. 13 alin. (1)-(11), incluse în referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 6.
Articolul 5Înainte de operarea pe teritoriul României a navelor de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă a României sau a altui stat membru al Uniunii Europene, acestea sunt supuse unei inspecţii efectuate de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române, concomitent cu o inspecţie realizată de către inspectori independenţi autorizaţi în domeniul maritim. Articolul 6Modul de realizare a inspecţiilor în cazul navelor care operează de pe teritoriul României este detaliat în cap. IV. Articolul 7
(1) Pentru autorizarea sanitar-veterinară a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii, precum şi pentru inspecţiile prevăzute la art. 5 se percep tarifele prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cele stabilite de inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită de către transportator/reprezentantul său în România.
Capitolul IIProcedura privind autorizarea sanitar-veterinară a transportatorilor maritimi Articolul 8În vederea autorizării sanitar-veterinare, transportatorul/reprezentantul său în România transmite următoarele documente, prin mijloace electronice sau în format hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană: a)cererea, în original, conform modelului prevăzut la anexa nr. 1; b)copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului; c)dovadă scrisă că solicitantul este stabilit/reprezentat în România, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, respectiv copia certificatului de înregistrare fiscală; d)proceduri operaţionale pentru echipaj referitoare la manipularea animalelor la îmbarcare şi debarcare, precum şi la manipularea şi îngrijirea acestora în timpul călătoriei, în conformitate cu reglementările tehnice prevăzute de anexa I din Regulamentul (CE) nr. 1/2005; e)dovezi ale instruirii echipajului, asigurată de transportator/reprezentantul său în România şi susţinută de un medic veterinar cu competenţe şi experienţă de minimum 2 ani în domeniul protecţiei animalelor în timpul transportului, inclusiv materialele de instruire cu privire la îmbarcarea, debarcarea, manipularea, separarea, adăparea, furajarea şi inspecţia zilnică a animalelor, asigurarea aşternutului, precum şi la îngrijirea şi izolarea animalelor bolnave sau rănite; f)declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; g)plan general pentru situaţii de urgenţă care specifică procedurile referitoare la remedierea problemelor mecanice, tratamentul bolilor şi accidentelor la animale, mijloacele de ucidere şi de eliminare a cadavrelor, gestionarea situaţiilor de întârziere a debarcării animalelor în ţara terţă de destinaţie, conform modelului prevăzut la anexa nr. 3; h)dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia în vigoare. Articolul 9
(1) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană soluţionează cererea depusă de solicitant în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei.
(2) În cazul în care se constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 8, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emite autorizaţia sanitar-veterinară de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, cu o perioadă de valabilitate de maximum 3 ani.
(3) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maximum două zile lucrătoare de la depunere, cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
(4) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 8, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană informează solicitantul cu privire la neacordarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine.
Capitolul IIIProcedura privind autorizarea navelor de transport animale vii Articolul 10
(1) În vederea autorizării navei de transport animale vii, transportatorul autorizat/reprezentantul său în România transmite documentele prevăzute la art. 12, prin mijloace electronice sau în format hârtie, la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană.
(2) În cazul depunerii unei documentaţii incomplete, solicitantul este informat în maximum două zile lucrătoare de la depunere cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare.
(3) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană transmite prin poşta electronică la Autoritatea Navală Română, în vederea verificării, documentele prevăzute la art. 12 lit. e) şi f).
Articolul 11
(1) Echipa mixtă alcătuită din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române verifică, în maximum 15 zile lucrătoare de la data primirii documentaţiei complete, îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13, după cum urmează:a)reprezentanţii Autorităţii Navale Române verifică conformitatea şi valabilitatea documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) şi completează partea I din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5; b)reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene verifică, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 13 alin. (1)-(11) şi completează partea a II-a din referatul de evaluare prevăzut în anexa nr. 5.
(2) O copie a referatului de evaluare completat de echipa prevăzută la alin. (1) se înmânează transportatorului/ reprezentantului său în România.
(3) Concomitent cu verificarea prevăzută la alin. (1), inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 şi la art. 13 alin. (1)-(11) din capitolul III al prezentei proceduri, incluse în referatul prevăzut la anexa nr. 6; o copie a referatului completat se înmânează transportatorului sau reprezentantului său în România, precum şi direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene.
(4) Durata verificărilor prevăzute la alin. (1) şi (3) este de minimum o zi, în funcţie de mărimea navei de transport animale vii, precum şi de numărul şi suprafaţa punţilor.
Articolul 12În vederea autorizării navei de transport animale vii se depun următoarele documente: a)cerere scrisă, conform modelului prevăzut la anexa nr. 7; b)declaraţie pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 8; c)planul navei care specifică următoarele:

(i) amplasarea şi identificarea boxelor, a pasajelor, a rampelor de acces şi a altor tipuri de rampe, a zonei de depozitare pentru diverse tipuri de hrană şi diverse tipuri de rezervoare;
(ii) dimensiunile suprafeţelor utilizabile pentru animale per platformă, respectiv suprafeţele per boxă, exclusiv suprafeţele coridoarelor, ale rampelor de acces şi ale boxelor de izolare;
(iii) sistemele de iluminat, alimentare cu apă, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor şi ventilaţie;

d)documente care indică modul de funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor şi ventilaţie, precum şi faptul că:

(i) capacitatea de stocare şi/sau producţie de apă proaspătă îndeplineşte cerinţele prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005, ţinând cont de numărul maxim şi speciile de animale care vor fi transportate, precum şi de durata maximă a călătoriei intenţionate;
(ii) echipamentele de stingere a incendiilor sunt instalate în conformitate cu cele mai recente norme solicitate de Convenţia internaţională pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, în legătură cu prevenirea, detectarea şi stingerea incendiilor;
(iii) capacitatea de ventilaţie asigură cel puţin: 40 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total închis, iar înălţimea este mai mică sau egală de 2,3 m; 30 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total închis, iar înălţimea este mai mare de 2,3 m; 75% din capacitatea menţionată anterior, în cazul în care compartimentul este parţial închis;
(iv) sursa principală de alimentare cu electricitate este suficientă pentru alimentarea continuă cu electricitate a sistemelor de ventilaţie, alimentare cu apă proaspătă, evacuare a dejecţiilor şi iluminat, iar sursa secundară de alimentare cu electricitate este suficientă pentru a înlocui sursa principală de alimentare cu electricitate pe o perioadă neîntreruptă de 3 zile;

e)copii ale certificatelor eliberate de o societate de clasificare recunoscută de statul de pavilion al navei, pentru corpul navei şi maşini, valabile pe anul în curs; f)certificat de naţionalitate a navei de transport animale vii emis de autoritatea competentă a statului în care a fost înmatriculată nava; g)declaraţia, în original, privind inspectorul independent autorizat în domeniul maritim care efectuează inspecţia prevăzută la art. 4, conform modelului prevăzut la anexa nr. 9; h)copii ale rapoartelor comandantului pentru ultimele 5 transporturi de animale vii, după caz, cuprinzând informaţiile prevăzute la anexa nr. 10; i)dovada efectuării curăţării şi dezinfecţiei navei de transport animale vii; j)dovada achitării tarifului prevăzut de legislaţia în vigoare. Articolul 13
(1) Nava de transport animale vii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe generale:a)este proiectată, construită, întreţinută şi exploatată corespunzător pentru speciile şi categoriile de animale care urmează să fie transportate; b)poate fi curăţată şi dezinfectată; c)asigură o protecţie suficientă la acţiunea condiţiilor meteorologice şi maritime.
(2) Boxele, punţile, rampele şi pasajele de pe navele de transport animale vii îndeplinesc următoarele cerinţe:a)nu prezintă margini ascuţite, proeminenţe, goluri, spaţii sau accesorii care pot cauza căderea sau rănirea animalelor; b)laturile boxelor, pasajelor de acces şi rampelor sunt verticale; c)pardoseala de la fiecare capăt al rampelor este antiderapantă; d)rampele sunt prevăzute cu bariere laterale, iar unghiurile rampelor sunt corespunzătoare pentru speciile şi categoriile de animale care urmează să fie transportate, respectiv: maximum 20 de grade pentru ecvine, porcine şi viţei şi 26 de grade şi 34 de minute pentru ovine şi bovine; e)rampele sunt prevăzute cu şipci transversale sau alte mijloace antiderapante, în cazul în care înclinaţia acestora depăşeşte 10 grade; f)rampele pentru animale sunt prevăzute, după caz, cu rampe laterale adecvate pentru personalul care îngrijeşte animalele, în scopul facilitării deplasării animalelor pe rampă; g)pasajele de acces, intrările şi rampele au o înălţime suficientă pentru a permite deplasarea animalelor fără să se rănească; h)platformele elevatoare sunt dotate cu bariere de siguranţă, astfel încât să se împiedice căderea sau evadarea animalelor în timpul operaţiunilor de îmbarcare şi debarcare; i)boxele sunt numerotate, iar pardoseala acestora are suprafaţa antiderapantă; j)boxele sunt etanşeizate sau izolate, după caz, în mod eficient; k)mijloacele de închidere a boxelor sunt asigurate împotriva deschiderii accidentale; l)este prevăzut un pasaj de serviciu pe cel puţin una dintre laturile fiecărei boxe, pentru accesul la animale; m)sunt prevăzute boxe de izolare, identificate în mod clar, cu spaţiu suficient pentru un procent de 1% din numărul total; n)se asigură o densitate corespunzătoare fiecărei specii de animale de pe platformă, precum şi un spaţiu suficient deasupra capului, astfel încât animalele să se poată mişca natural atunci când sunt în poziţie patrupedă; o)există spaţiu suficient pentru depozitarea cantităţilor de apă şi hrană pentru întreaga durată a călătoriei, plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru încă 3 zile în cazul călătoriilor care depăşesc 24 de ore; p)există spaţiu pentru depozitarea unei cantităţi suficiente de aşternut.
(3) Sistemul de iluminat funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:a)zonele pentru animale, precum şi pasajele şi rampele spre aceste zone sunt iluminate corespunzător, lămpile fixe asigurând cel puţin 20 lucşi; b)pe toate platformele pentru animale sunt disponibile suficiente surse portabile de iluminat suplimentare care asigură cel puţin 110 lucşi; c)sunt disponibile echipamente de iluminat de urgenţă în cazul defectării instalaţiei electrice principale, care furnizează 8 lucşi în pasaje şi pe căile de acces, pe o perioadă neîntreruptă de minimum 15 minute.
(4) Sistemul de alimentare cu apă funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:a)sistemul are capacitatea de a furniza continuu apă proaspătă în fiecare boxă; b)jgheaburile/recipientele pentru apă sunt corespunzătoare speciilor, categoriilor şi numărului de animale şi asigură accesul facil şi constant al tuturor animalelor la apă proaspătă; c)rezervoarele pentru apă sunt dotate cu sistem de verificare a nivelului apei; d)există echipamente alternative de pompare pentru apă în cazul defectării sistemelor principale de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile.
(5) Sistemul de ventilaţie funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:a)există o înălţime corespunzătoare deasupra fiecărei boxe pentru a se asigura ventilaţia adecvată pentru speciile şi categoriile de animale transportate; b)gurile de admisie a aerului sunt amplasate astfel încât fluxul de aer să nu fie împiedicat de nicio obstrucţie precum partiţii solide, aşternuturi, nutreţ; c)la bord sunt transportate piese de schimb suficiente pentru repararea sau înlocuirea ventilatoarelor sau motoarelor ventilatoarelor.
(6) Sistemul de evacuare a dejecţiilor funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:a)are o capacitate corespunzătoare pentru evacuarea fluidelor din boxe şi de pe punţi, în orice condiţii; b)conductele şi canalele colectează fluidele în puţuri sau în rezervoare din care acestea pot fi evacuate prin pompe sau ejectoare; c)există echipamente alternative de pompare pentru evacuarea dejecţiilor în cazul defectării sistemelor principale de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile.
(7) Sistemul de stingere a incendiilor funcţionează aşa cum este specificat în planurile navei, în special:a)există un sistem adecvat de stingere a incendiilor în toate zonele pentru animale; b)există un program de inspecţie şi testare a extinctoarelor de pe platformele pentru animale, în conformitate cu reglementările Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare; c)în cazul în care se utilizează sau se transportă fân, paie, alte tipuri de nutreţ ori materiale de aşternut de natură inflamabilă, trebuie afişate, în locuri vizibile, notificări privind interzicerea fumatului şi a utilizării de lămpi cu flacără deschisă.
(8) Pentru sistemele de ventilaţie, alimentare cu apă, evacuare a dejecţiilor, stingere a incendiilor şi iluminat există o sursă principală şi o sursă secundară de electricitate care funcţionează conform specificaţiilor din planurile navei.
(9) Există un sistem de monitorizare, control şi alarmă pentru ventilaţie, alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat.
(10) Există un pistol cu bolţ captiv şi capse suficiente.
(11) Există instrumente de măsurare a temperaturii, amplasate în zonele care, în funcţie de caracteristicile de proiectare, pot fi supuse celor mai aspre condiţii climatice, după cum urmează:a)cel puţin 2, în cazul punţilor deschise; b)cel puţin 3, în cazul punţilor închise.
(12) În conformitate cu legislaţia maritimă privind respectarea regulilor internaţionale de navigaţie şi a cerinţelor Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării, nava de transport animale vii prezintă la inspecţie următoarele documente: a)certificat de registru/naţionalitate; b)certificat de tonaj; c)certificat de siguranţă a echipamentului; d)certificat de siguranţă a construcţiei; e)certificat de siguranţă radio; f)certificat de clasă; g)certificat de bord liber; h)certificat cu privire la personalul minim de siguranţă; i)certificat de prevenire a poluării; j)certificat de prevenire a poluării cu ape uzate; k)certificat de prevenire a poluării aerului; l)certificat de deratizare; m)certificat de asigurare poluare cu combustibil; n)certificat de eficienţă energetică; o)certificat sistem antivegetativ; p)document de conformitate; q)certificat de management al siguranţei; r)registru sinoptic permanent; s)certificat de securitate a navei; t)poliţa de asigurare; u)ultimul raport de inspecţie PSC; v)certificat de muncă în domeniul maritim.
Articolul 14
(1) În cazul în care, în urma inspecţiei efectuate, se constată faptul că sunt respectate cerinţele prezentei proceduri, în baza referatului de evaluare întocmit de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană în comun cu Autoritatea Navală Română şi a referatului întocmit de inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană emite certificatul de autorizare sanitar-veterinară a navelor de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
(2) În cazul în care, în urma inspecţiei efectuate, se constată faptul că nava nu respectă cerinţele prezentei proceduri, transportatorul/reprezentantul său în România poate solicita efectuarea unei noi evaluări în vederea autorizării, prin depunerea documentelor prevăzute la art. 12, după remedierea neconformităţilor înscrise în referatele de evaluare.
(3) Orice modificare sau reechipare a navei de transport animale vii care afectează bunăstarea animalelor trebuie notificată direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, impunând reluarea procedurii de autorizare.
(4) În cazul schimbării denumirii sau a pavilionului unei nave autorizate sanitar-veterinar în România, fără schimbarea proprietarului şi fără modificări structurale care pot afecta condiţiile de bunăstare a animalelor, se poate elibera un nou certificat de autorizare sanitar-veterinară, în baza unei inspecţii efectuate de către autoritatea competentă din România sau din alt stat membru al Uniunii Europene.
(5) În cazul în care inspecţia prevăzută la alin. (4) este efectuată de către autoritatea competentă din alt stat membru al Uniunii Europene, este necesară notificarea autorităţii competente din România privind inspecţia; noul certificat de autorizare sanitar-veterinară se eliberează de către autoritatea competentă din România, cu păstrarea valabilităţii iniţiale şi fără a se percepe taxă de autorizare.
(6) Certificatul de autorizare sanitar-veterinară prevăzut la alin. (1) are o perioadă de valabilitate de maximum 3 ani, dar fără a depăşi perioada de valabilitate a documentelor prevăzute la art. 12 lit. e).
Capitolul IVEvaluarea navelor pentru transport animale vii autorizate de autoritatea competentă din România sau a altui stat membru care îmbarcă animale vii destinate exportului din România Articolul 15
(1) Înainte de operarea pe teritoriul României a navelor de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă a României sau a altui stat membru al Uniunii Europene, acestea sunt supuse unei inspecţii efectuate de către echipe mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române, concomitent cu o inspecţie realizată de către inspectori independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
(2) În cadrul inspecţiilor realizate de echipele mixte alcătuite din reprezentanţi ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi ai Autorităţii Navale Române se completează o fişă de inspecţie comună, al cărei model se elaborează de către cele două instituţii în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri.
(3) Reprezentanţii direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene urmăresc respectarea cerinţelor prevăzute la anexa I capitolul IV din Regulamentul (CE) nr. 1/2005.
(4) Reprezentanţii Autorităţii Navale Române sunt responsabili de verificarea conformităţii şi valabilităţii documentelor prevăzute la art. 13 alin. (12) care certifică respectarea regulilor internaţionale de navigaţie, precum şi faptul că sunt îndeplinite cerinţele Codului internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru prevenirea poluării.
(5) În cadrul inspecţiei realizate de inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim se verifică respectarea cerinţelor prevăzute în anexa nr. 12.
(6) Inspecţiile realizate de către echipele mixte ale Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ale Autorităţii Navale Române se desfăşoară concomitent cu cele realizate de către inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
Articolul 16
(1) În vederea evaluării navei de transport animale vii, transportatorul autorizat/reprezentantul său legal în România, cu minimum 4 zile înainte de sosirea navei în port pentru îmbarcare, notifică, în scris sau electronic, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
(2) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană notifică Autoritatea Navală Română, în vederea evaluării navei pentru transport animale vii care soseşte în port pentru îmbarcare, iar transportatorul autorizat/reprezentantul său legal în România notifică inspectorii independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
Articolul 17Costurile generate de inspecţia realizată înainte de fiecare îmbarcare de animale vii destinate exportului sunt suportate de către exportatorul animalelor vii.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 18
(1) În termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei proceduri, Autoritatea Navală Română publică pe pagina web lista inspectorilor independenţi autorizaţi în domeniul maritim.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează lunar de către Autoritatea Navală Română.
Articolul 19Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la procedură Operatorul economic ........... C.U.I. Adresa ........ ................ ................ Tel./fax ........ ................ ................ Nr. de înregistrare ........ ........... din data ........ ................ CERERE Subsemnatul, ........ ................ ................ ..........., reprezentant legal al ........ ................ ................ ..........., cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ........, posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ........ ................ ........., eliberat/ă (adresa completă, nr. tel., fax) de ........ ................ ............ la data ........ ................ .........., prin prezenta solicit eliberarea autorizaţiei sanitar-veterinare de transport animale vii pentru călătorii maritime care depăşesc 10 mile marine pentru transportatorul ........ ............... Anexat, depun următoarele documente: □ copia certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului; □ dovadă scrisă că transportatorul are sediul/este reprezentat în România, conform prevederilor legale în vigoare; □ declaraţie scrisă pe propria răspundere, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la Procedura de evaluare a transportatorilor maritimi şi a navelor de transport animale vii în vederea autorizării sau operării de pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 128/1.669/2020; □ plan general pentru situaţii de urgenţă. Data Numele şi prenumele Semnătura ANEXA Nr. 2la procedură D E C L A R A Ţ I E Subsemnatul/a, ........ ................ ................ ................ ........ .........., reprezentantul legal al ........ ................ ................ ........., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ........ ............., înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. ........ ........ .........., declar pe propria răspundere că: □ transportatorul nu a fost autorizat în alt stat membru; □ transportatorul dispune de echipaj instruit alcătuit din ........ ........ ......... persoane, echipamente şi proceduri operaţionale suficiente şi corespunzătoare, referitoare la manipularea şi îngrijirea animalelor la îmbarcarea şi debarcarea animalelor, precum şi în timpul călătoriei, cu respectarea legislaţiei în vigoare; □ transportatorul nu a fost înregistrat pentru încălcări grave ale legislaţiei comunitare şi/sau ale legislaţiei naţionale privind protecţia animalelor, în ultimii 3 ani anteriori datei la care se solicită autorizaţia. Data Numele şi prenumele Semnătura ANEXA Nr. 3la procedură PLAN GENERAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

A. Probleme mecanice - descriere (exemple), remediere
B. Funcţionarea defectuoasă a sistemelor automate de furajare şi adăpare - detalierea măsurilor întreprinse
C. Apariţia unei boli/accidentări la animale în timpul călătoriei 1. Tratamente administrate - în cazul în care la bord este prezent un medic veterinar 2. Ucidere de urgenţă
D. Înregistrarea de mortalităţi - metode de eliminare a cadavrelor
E. Condiţii meteorologice extreme - detalierea măsurilor întreprinse
F. Întârzierea debarcării animalelor în ţara terţă de destinaţie - gestionarea situaţiei

ANEXA Nr. 41 1 Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.la procedură ANEXA Nr. 5 la procedură AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR DIRECŢIA SANITAR-VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR ........ ................ ........... MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ŞI COMUNICAŢIILOR AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ Nr. ........ .............. data ........ ................ ............ REFERAT DE EVALUARE pentru autorizarea sanitar-veterinară a navei de transport animale vii Subsemnaţii, ........ ................ ................ ..........., medic veterinar oficial în cadrul Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ........ ................ ........ ............, şi ........ ................ ................ .........., căpitan specialist în cadrul Autorităţii Navale Române, având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor cu nr. ........ ............... din data de ........ ............... privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare pentru nava de transport animale vii aparţinând operatorului economic ........ ................ ................ ........ ..............., prin societatea de exploatare ........ ................ ........, (armatorul) cu nr. IMO ........ ................ ............, adresa ........ ................ ..............., str. ........ ........ .......... nr. ..........., cod poştal ................, telefon ............, fax ......, e-mail ..............., reprezentată legal prin ........ ................ ........ , în calitate de ........ ................ ........ ........ al S.C. ........ ................ ................ ........ ............., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea ........ ................ ........., nr. IMO ........ ................ ................ ........... sub pavilion ........ ........ ............., în suprafaţă de ........ ................ ................ .......... m2, (capacitatea de transport) în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, am verificat documentaţia şi cerinţele de construcţie şi echipare pe care le îndeplineşte nava de transport animale vii, constatând următoarele: Partea I

Document Data emiterii Data expirării Data vizei anuale
Certificat de registru/naţionalitate
Certificat de tonaj
Certificat de siguranţă a echipamentului
Certificat de siguranţă a construcţiei
Certificat de siguranţă radio
Certificat de clasă
Certificat de bord liber
Certificat cu privire la personalul minim de siguranţă
Certificat de prevenire a poluării
Certificat de prevenire a poluării cu ape uzate
Certificat de prevenire a poluării aerului
Certificat de deratizare
Certificat de asigurare poluare cu combustibil
Certificat de eficienţă energetică
Certificat sistem antivegetativ
Document de conformitate
Certificat de management al siguranţei
Registru sinoptic permanent
Certificat de securitate a navei
Poliţa de asigurare
Ultimul raport de inspecţie PSC
Certificat de muncă în domeniul maritim

Partea a II-a 1. Cerinţe generale: nava poate fi curăţată şi dezinfectată ........ ................ ................ ................ ................ ................ □ conform □ neconform2. Cerinţe privind boxele, punţile, rampele şi pasajele: nu prezintă margini ascuţite, proeminenţe, goluri, spaţii sau accesorii care pot cauza căderea sau rănirea animalelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. □ conform □ neconform pardoseala de la fiecare capăt al rampelor este antiderapantă ........ ................ ................ .......... □ conform □ neconform rampele sunt prevăzute cu bariere laterale, iar unghiurile rampelor sunt corespunzătoare pentru speciile şi categoriile de animale care vor fi transportate ........ ................ ................ ................ ......... □ conform □ neconform rampele sunt prevăzute cu şipci transversale sau alte mijloace antiderapante în cazul în care înclinaţia acestora depăşeşte 10 grade ........ ................ ................ ................ ................ ............... □ conform □ neconform rampele pentru animale sunt prevăzute, după caz, cu rampe laterale adecvate pentru personalul care îngrijeşte animalele, în scopul facilitării deplasării animalelor pe rampă ........ ........ .............. □ conform □ neconform pasajele, intrările şi rampele asigură o înălţime suficientă care permite deplasarea animalelor fără rănirea acestora ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ □ conform □ neconform platformele elevatoare sunt dotate cu bariere de siguranţă, astfel încât să se împiedice cădereasau evadarea animalelor în timpul operaţiunilor de îmbarcare şi debarcare ........ ................ ........ .............. □ conform □ neconform boxele sunt numerotate, iar pardoseala acestora are suprafaţa antiderapantă ........ ........ .......... □ conform □ neconform există un pasaj de serviciu pe cel puţin una dintre laturile fiecărei boxe ........ ................ ............ □ conform □ neconform există boxe de izolare clar identificate pe fiecare platformă, cu spaţiu suficient pentru 1% din animale ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... □ conform □ neconform mijloacele de închidere a boxelor sunt asigurate împotriva deschiderii accidentale ........ ............ □ conform □ neconform boxele sunt etanşeizate sau izolate, după caz, în mod eficient ........ ................ ................ ......... □ conform □ neconform laturile boxelor, pasajelor de acces şi rampelor sunt verticale ........ ................ ................ ........... □ conform □ neconform se asigură o densitate corespunzătoare fiecărei specii/m2/punte şi spaţiu deasupra capului astfel încât atunci când animalele sunt în poziţie patrupedă să se poată mişca natural ........ ................ .........□ conform □ neconform există spaţiu suficient pentru depozitarea unei cantităţi de apă şi hrană pentru întreaga durată a călătoriei, plus o cantitate suplimentară de 25% sau echivalentul necesar pentru încă 3 zile în cazul călătoriilor care depăşesc 24 de ore ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... □ conform □ neconform există spaţiu suficient pentru depozitarea unei cantităţi suficiente de aşternut ........ ........ .......... □ conform □ neconform3. Sistemul de iluminat zonele pentru animale, precum şi pasajele şi rampele spre aceste zone sunt iluminate corespunzător, lămpile fixe asigurând cel puţin 20 lucşi ........ ................ ................ ................ ........ ............. □ conform □ neconform pe toate platformele pentru animale sunt disponibile suficiente surse portabile de iluminat suplimentare care asigură cel puţin 110 lucşi ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... □ conform □ neconform sunt disponibile echipamente de iluminat de urgenţă în cazul defectării instalaţiei electrice principale, care furnizează 8 lucşi în pasaje şi pe căile de acces, pe o perioadă neîntreruptă de minimum 15 minute ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... □ conform □ neconform 4. Sistemul de alimentare cu apă există adăpători adecvate speciei, categoriei şi numărului de animale transportate ........ ........... □ conform □ neconform5. Sistemul de ventilaţie există o înălţime corespunzătoare deasupra fiecărei boxe pentru a se asigura ventilaţia adecvată pentru speciile şi categoriile de animale transportate ........ ................ ................ ................ ......... □ conform □ neconform gurile de admisie a aerului sunt amplasate astfel încât fluxul de aer să nu fie împiedicat de nicio obstrucţie precum partiţii solide, aşternuturi, nutreţ ........ ................ ................ ................ ........ ........... □ conform □ neconform 6. Altele există 1 pistol cu bolţ captiv şi capse ........ ................ ................ ................ ................ .............. □ conform □ neconform există cel puţin 2 instrumente de măsurare a temperaturii, în cazul punţilor deschise şi cel puţin 3 în cazul punţilor închise ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ □ conform □ neconform

7. SUPRAFAŢA UTILĂ PENTRU ANIMALE (m2)
Nr. punte Suprafaţa boxei de izolare Suprafaţa utilă Specia

□ nava de transport animale vii îndeplineşte cerinţele pentru autorizare şi este destinată pentru transportul următoarelor specii ........ ................ ................ ........... şi categorii ........ ................ ................ .......... de animale. □ nava de transport animale vii nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare. Se propune autorizarea navei ........ ................ ............... şi emiterea certificatului de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine de către DSVSA ........ ................ ......... Partea I Căpitan specialist, ........ ................ ......... (semnătura) Verificat Partea I Căpitan-şef, ........ ................ ......... (numele şi semnătura) Aprobat Director, ........ ................ ......... (semnătura, parafa şi ştampila) Partea a II-a Medic veterinar oficial, ........ ................ ......... (semnătura, parafa şi ştampila) Partea a II-a Şef Serviciu Catagrafie, Autorizare, Înregistrare şi Evidenţă Informatizată (S.C.A.I.E.I.), ........ ................ ......... (numele, semnătura, parafa şi ştampila) Reprezentant legal al operatorului economic, ........ ................ ......... (numele şi semnătura) Comandant navă, ................ (numele, semnătura şi ştampila navei) ANEXA Nr. 6 la procedură Nr. ........ .............. data ........ ........ .......... REFERAT pentru evaluarea anumitor cerinţe în vederea autorizării sanitar-veterinare a navei de transport animale vii Subsemnatul/ţii, ........ ................ ................ ..........., inspector/i independent/ţi în cadrul ........ ................ ................ ............., având în vedere documentaţia înregistrată la Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor cu nr. ........ ........ ........ din data ........ ............... privind solicitarea emiterii certificatului de autorizare pentru nava de transport animale vii aparţinând operatorului economic ........ ................ ................ ................ ........ ........., prin societatea de exploatare ........ ................ .........., cu (armatorul) nr. IMO ........ ................ ............, adresa ........ ................ ..............., str. ........ ........ .............. nr. ..........., cod poştal ................, telefon ............, fax ......, e-mail, ..............., reprezentată legal prin ........ ................ ........ ............... , în calitate de ........ ........ ......... al S.C. ........ ................ ................ ........ ........., deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea ........ ................ ............., nr. IMO ........ ................ ................ .......... sub pavilion ........ ........ ............. în suprafaţă de ........ ................ ................ ............... m2, (capacitatea de transport) în conformitate cu prevederile Regulamentului(CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97, cu amendamentele ulterioare, 1. Cerinţe generale: nava este proiectată, construită, întreţinută şi exploatată corespunzător pentru speciile şi categoriile de animale care urmează să fie transportate ........ ................ ................ ................ ........ ........ □ conform □ neconform rezistenţa barelor şi a platformelor boxelor este adecvată pentru speciile şi categoriile ce urmează a fi transportate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .............. □ conform □ neconform se asigură protecţie suficientă la acţiunea condiţiilor meteorologice şi maritime ........ ............... □ conform □ neconform2. Sistemul de alimentare cu apă există un sistem care are capacitatea de furnizare continuă a apei proaspete în fiecare boxă ... □ conform □ neconform există echipamente alternative de pompare pentru apă în cazul defectării sistemelor principale de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile ........ ................ ................ ........ ........ □ conform □ neconform există rezervoare de apă curate, dotate cu sistem de verificare a nivelului apei ........ .............. □ conform □ neconform3. Sistemul de ventilaţie se asigură cel puţin: - 40 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total închis, iar înălţimea este mai mică sau egală cu 2,3 m; 30 de reîmprospătări/h, în cazul în care compartimentul este total închis, iar înălţimea este mai mare de 2,3 m; 75% din capacitatea menţionată anterior în cazul în care compartimentul este parţial închis ........ ................ ........ ............. □ conform □ neconform la bord sunt transportate piese de schimb suficiente pentru repararea sau înlocuirea ventilatoarelor sau motoarelor ventilatoarelor ........ ................ ................ ................ ................ ................ □ conform □ neconform 4. Sistemul de evacuare a dejecţiilor are o capacitate suficientă pentru a evacua fluidele din boxe şi de pe platforme, în orice condiţii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ □ conform □ neconform conductele şi canalele de evacuare colectează fluidele în puţuri sau rezervoare din care reziduurile sunt evacuate prin pompe sau ejectoare ........ ................ ................ ................ ........ .............. □ conform □ neconform există echipamente alternative de pompare care asigură evacuarea în cazul defectării sistemului principal de pompare, precum şi pompe de rezervă sau portabile ........ ................ ........ ............ □ conform □ neconform 5. Sistemul de stingere a incendiilor există un sistem adecvat de stingere a incendiilor în toate zonele pentru animale ........ .......... □ conform □ neconform există un program de inspecţie şi testare a extinctoarelor de pe platformele pentru animale, în conformitate cu reglementările Convenţiei internaţionale pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare ........ □ conform □ neconform în cazul în care se utilizează sau se transportă fân, paie, alte tipuri de nutreţ ori materiale de aşternut de natură inflamabilă, trebuie afişate, în locuri vizibile, notificări privind interzicerea fumatului şi a utilizării de lămpi cu flacără deschisă ........ ................ ................ ........ .............. □ conform □ neconform 6. Altele există o sursă principală şi o sursă secundară de electricitate care funcţionează conform specificaţiilor din planurile navei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... □ conform □ neconform există un sistem de monitorizare, control şi alarmă în cabina timonei pentru sistemele de alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat ........ ................ ................ ........ ........ □ conform □ neconform □ Nava de transport animale vii îndeplineşte cerinţele pentru autorizare şi este destinată pentru transportul următoarelor specii ........ ................ ................ ........... şi categorii ........ ................ ................ ......... de animale. □ Nava de transport animale vii nu îndeplineşte cerinţele pentru autorizare. Se propune autorizarea navei ........ ................ ............... şi emiterea certificatului de autorizare pentru nave de transport animale vii pentru călătorii care depăşesc 10 mile marine de către DSVSA ........ ................ ........ . Verificat Inspector independent autorizat în domeniul maritim, ........ ................ ........ ........... (numele şi semnătura) Reprezentant legal al operatorului economic, ........ ................ ........ ........... (numele şi semnătura) Comandant navă, ........ ................ ........ ........... (numele, semnătura şi ştampila navei) ANEXA Nr. 7la procedură Operatorul economic ........ ........ ............. C.U.I. Adresa ........ ................ ................ ......... Tel./Fax ........ ................ ................ ........ Nr. de înregistrare ........ ........ din data ............. CERERE Subsemnatul, ........ ................ ........, reprezentant legal al ........ ............., cu sediul social în ........ ................ ........ ..............., (adresa completă, nr. tel., fax) posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ........ ................ ........, eliberat/ă de ........ ................ ............ la data ........ ................ ............., prin prezenta solicit autorizarea navei de transport animale vii ........ ........ ............, aparţinând armatorului ........ ............., cu sediul în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. (adresa completă) Detalii privind nava de transport animale vii: a)Numărul Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO) al navei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ b)Denumirea actuală a navei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ c)Denumirea anterioară cunoscută a navei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........... d)Statul de pavilion: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. e)Numărul IMO al armatorului/proprietarului navei: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............. f)Compania de management: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... g)Numărul IMO al companiei de management: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............. h)Portul de înmatriculare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. i)Data construcţiei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... j)Tipul navei: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... k)Data conversiei în navă pentru animale vii (dacă este cazul): ........ ................ ................ ................ ................ ........ l)Societatea de clasificare: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... m)Speciile pentru care se solicită autorizaţia: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............Data Numele şi prenumele Semnătura ANEXA Nr. 8la procedură DECLARAŢIE Subsemnatul/a, ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ..............., reprezentantul legal al ........ ................ ................ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........, înregistrată la oficiul registrul comerţului cu nr. ........ ........ .........., declar pe propria răspundere că: □ nava de transport animale vii nu face obiectul vreunei cereri de autorizare depuse în alt stat membru şi că aceasta nu este deja autorizată; □ orice modificare sau reechipare a navei de transport animale vii care afectează bunăstarea animalelor va fi imediat adusă la cunoştinţa direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene. Data Numele şi prenumele Semnătura ANEXA Nr. 9la procedură DECLARAŢIE Subsemnatul/a, ........ ................ ................ ................ ........., reprezentant legal al ........ ................ ................ .............. în România, cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............, (adresa completă, nr. tel., fax) posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ........ ................ ........., eliberat/ă de ........ ................ ............ la data ........ ................ .........., declar pe propria răspundere că inspectorul independent autorizat în domeniul maritim ........ ................ ........ ............. va efectua inspecţia în vederea autorizării navei de transport animale vii cu denumirea ........ ................ ................ ........, înregistrată cu numărul (IMO) ........ ........ ............... la Organizaţia Maritimă Internaţională şi statul de pavilion ........ ........ ........ . Data Numele şi prenumele Semnătura ANEXA Nr. 10la procedură Raportul comandantului/Master’s report

Denumirea navei/Name of Vessel
Numărul OMI/IMO Number
Portul de înmatriculare/Port of Registry
Tipul navei/Data conversiei în navă de transport animale vii, dacă este cazul/Type of vessel/Date of conversion to livestock vessel, if applicable
Nr. autorizaţie/Approval Number
Numele proprietarului navei/Name of Owner of Vessel
Adresa/Address
Portul (porturile) de îmbarcare/Loading Port(s)
Data (datele) îmbarcării/Date(s) of Loading
Numărul şi specia de animale îmbarcate/ Number of Livestock Loaded
Portul (porturile) de îmbarcare/Loading Port(s)
Data (datele) debarcării/Date(s) of Unloading
Numărul şi specia de animale debarcate/Number of Livestock Discharged
Cantitatea şi tipul furajelor încărcate/existente la bord în momentul plecării/Amount and type of feed loaded/on board at departure
Cantitatea de apă încărcată/existentă la bord în momentul plecării/Amount of drinking water loaded/on board at departure
Cantitatea zilnică de apă produsă la bord/Daily amount of water produced on board
Cantitatea de apă încărcată în porturile intermediare (Se ataşează documente suplimentare.)/Amount of water taken on board at intermediate ports (Attach documentary evidence.)
Condiţiile meteorologice/Weather conditions
Defecţiuni/Breakdowns
Ziua/Day Temperatura pe punţi/Temperature in decks Umiditatea pe punţi/Humidity in decks Vânt/Wind Direcţia navei/ Course of vessel
1 Punte/ Deck 1 Punte/ Deck 2 Punte/ Deck 3 Punte/ Deck 4 Punte/ Deck 1 Punte/ Deck 2 Punte/ Deck 3 Punte/ Deck 4 Viteză/ Speed Direcţie/ Direction
2
3
4
Puntea/ Deck Nr. total de animale îmbarcate/ Total no. of loaded animals Nr. animale rănite la îmbarcare/ No. of injured animals during loading Nr. animale rănite/bolnave în timpul călătoriei/ No. of ill/injured animals during voyage Nr. animale rănite/bolnave la debarcare/ No. of ill/injured animals during discharge Nr. total de animale rănite/bolnave/ Total no. of ill/injured animals Motive/Reasons
1
2
3
4
Puntea/ Deck Nr. total de animale îmbarcate/Total no. of loaded animals Mortalitate la îmbarcare/Mortalities during loading Mortalitate în timpul călătoriei/Mortalities during voyage Mortalitate la debarcare/Mortalities during discharge Mortalitate totală/Total mortalities Motive/Reasons
1
2
3
4
5

Numele şi semnătura comandantului/Master’s name and signature Data/Date ANEXA Nr. 111 )1) Anexa nr. 11 este reprodusă în facsimil.la procedură ANEXA Nr. 12la procedură CERINŢE pentru evaluarea navei de transport animale vii autorizate de autoritatea competentă din România sau a altui stat membru al Uniunii Europene care îmbarcă animale vii destinate exportului din România Subsemnatul/ţii, ........ ................ ................ ..........., inspector/i independent/ţi în cadrul ........ ................ ................ ............., având în vedere notificarea Direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene cu nr. ........ ................ ........ ............ din data de ........ ................ .............. privind solicitarea evaluării navei de transport animale vii aparţinând operatorului economic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........, prin societatea de exploatare ........ ................ .........., (armatorul) cu nr IMO ........ ................ ............ adresa ........ ................ .............., str. ........ ........ .......... nr. ..........., cod poştal ................ telefon ............, fax ......, e-mail ..............., reprezentată legal prin ........ ................ ........ ............., în calitate de ........ ........ .......... al S.C. ........ ........ ............, deţinător al navei de transport animale vii cu denumirea ........ ................ ........., nr. IMO ........ ................ ................ ..........., sub pavilion ........ ........ ............ în suprafaţă de ........ ................ ................ ........ ...............m2, (capacitatea de transport) în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1255/97, cu amendamentele ulterioare, 1. Cerinţe generale privind proiectarea, construcţia, întreţinerea şi exploatarea navei de transport animale vii ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... □ conform ........ ........... □ neconform 2. Cerinţe privind sistemul de alimentare cu apă ........ ................ ................ ........... □ conform ........ ........... □ neconform 3. Cerinţe privind sistemul de ventilaţie ........ ................ ................ ................ ........ □ conform ........ ........... □ neconform 4. Cerinţe privind sistemul de evacuare al dejecţiilor ........ ................ ........ ............. □ conform ........ ........... □ neconform 5. Cerinţe privind sistemul de stingere a incendiilor ........ ................ ........ ............... □ conform ........ ........... □ neconform 6. Alte cerinţe: a)există o sursă principală şi o sursă secundară de electricitate care funcţionează conform specificaţiilor din planurile navei ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... □ conform ........ ........... □ neconform b)există un sistem de monitorizare, control şi alarmă în cabina timonei pentru sistemele de alimentare şi/sau producţie a apei, evacuarea dejecţiilor şi iluminat ........ ................ ................ ................ ........ ............... □ conform ........ ........... □ neconform c)există cel puţin două instrumente de măsurare a temperaturii, în cazul punţilor deschise şi cel puţin 3 în cazul punţilor închise ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ □ conform ........ ........... □ neconform□ Nava de transport animale vii îndeplineşte condiţiile pentru îmbarcarea animalelor. □ Nava de transport animale vii nu îndeplineşte condiţiile pentru îmbarcarea animalelor şi se propune remedierea deficienţelor constatate. Verificat Reprezentanţii societăţii de certificare Inspector independent, ........ ................ ............... (numele şi semnătura) Reprezentant legal al operatorului economic, ........ ................ ............... (numele şi semnătura) Comandant navă, ........ ................ ............... (numele, semnătura şi ştampila navei) ANEXA Nr. 13la procedură NOTIFICARE Subsemnatul/a, ........ ................ ................ ................ ........ .........., reprezentant legal al ........ ................ ................ .......... în România, cu sediul social în ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........., (adresa completă, nr. tel., fax) posesor al BI/CI seria ... nr. ......., CNP ........ ................ ........., eliberat/ă de ........ ................ ............ la data ........ ................ .........., declar pe propria răspundere următoarele: Nava de transport animale vii cu denumirea ........ ................ ..........., înregistrată cu numărul (IMO) ........ ........ ............... la Organizaţia Maritimă Internaţională şi statul de pavilion ........ ................ ........, cu nr. de autorizare al navei ........ ................ ......... emis de ........ ................ ................ ............., intenţionează să sosească în România pentru îmbarcare în data de ........ ................ Precizez că am contactat inspectorul independent autorizat în domeniul maritim ........ ................ ..........., care va efectua inspecţia navei ........ ............ . Data Numele şi prenumele SemnăturaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 128/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 128 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 128/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu