Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1265 din 02.08.2016

privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 08 august 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂPROCEDURĂ de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Articolul 1(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege. (2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire. Articolul 2În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3(1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:a)documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/ spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele; b)declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective; c)situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente; d)copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c). (2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii. Articolul 4Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c). Articolul 5Organul fiscal verifică documentaţia depusă potrivit art. 2 şi 3. Articolul 6(1) Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:a)decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege; b)decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. Articolul 7(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.(2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente doreşte reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoţită de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).(3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 8(1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluţionează prin emiterea uneia din următoarele decizii: a)decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea; b)decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea. (2) Dispoziţiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7. Articolul 9Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere. Articolul 10Deciziile prevăzute la art. 6-8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Articolul 11Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Împotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1 la procedurăCERERE pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale) Contribuabilul ........ ................ ................, având cod de identificare fiscală ........ ........ .......... şi domiciliul fiscal în ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ ................ în calitate de ........ ........ ..............., legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ................, eliberată de ........ ................ la data de ................, şi Împuternicirea nr. ........ ................ ................, solicit prin prezenta cerere aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4 din Legea nr. 70/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ........ ............ lei, pentru organizarea de evenimente (nunţi şi/sau botezuri). În vederea aprobării celor solicitate depun următoarele documente: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 6. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Data ........ ............ Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 2la procedură SITUAŢIA încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul ........ ........ ............

Nr. ctr. Datele de identificare ale beneficiarilor serviciilor pe fiecare contract de furnizare servicii Contract de furnizare de servicii nr. ... din ... Suma totală încasată Total încasări, din care:
Avans Diferenţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele înscrise în acest document sunt corecte şi complete. Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ........... ANEXA Nr. 3la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ........ ........... Nr. .........../............... DECIZIE de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de ........ ........., luând în considerare că nivelul maxim al încasărilor obţinut anterior este de ........ ........., se aprobă un plafon de încasări în numerar, în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 4la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ........ .......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............. Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ .......... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ........ .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 5la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1)........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de reînnoire a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. având în vedere Cererea nr. .............. din data de ........ ........ ........, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul de încasări în numerar aprobat prin Decizia nr. ....... din data de ........ ............ se reînnoieşte. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 6la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ................ Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ .......... Nr. .........../............... DECIZIE de modificare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........ ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ .......... din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul aprobat prin Decizia nr. .....din data de ........ se modifică după cum urmează: Se acordă un nou plafon de încasări în numerar în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de modificare a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 7la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............. Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de modificare a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a unui alt plafon de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1265/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1265 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Wealth transformed my financial life, i still find it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lotto for so long and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted the Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second after he has made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play so i went to play the number in the morning and on Tuesday i went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners list i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the worlds to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lotto game and you never won i will advice you to contact Dr Wealth for help and i promise you he will never fail you, here are his contacts, you can email him on Drwealthmag@gmail.com you can also WhatsApp him on +14752913784. GOODLUCK!
ANONIM a comentat Ordin 2540 2021
    vc3cvwrcvwc
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    IS IT POSSIBLE TO ACTUALLY GET BACK FUNDS LOST TO CRYPTOCURRENCY SCAM? ABSOLUTELY, YES. DO YOU NEED TO GET BACK ACCESS TO YOUR CRYPTO WALLET? DO YOU NEED TO RECOVER YOUR BTC FUNDS? THEN YOU MUST CONTACT THE RIGHT AGENCY TO ACHIEVE THIS. CYBERWALLFIRE is a financial regulator, private investigation and funds recovery body that specializes in cases concerning ethical hacking, cryptocurrency, FAKE investment schemes and recovery scam. If you wish to recover your crypto and Bitcoin, Cyberwallfire is the right agency to contact.You can reach them via E-mail: CYBERWALLFIRE(@)TECHIE(.)COM
ANONIM a comentat Declaraţia 0 1992
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! I was actually fooled and scammed over ( $753,000 ) by someone I trusted with my funds through a transaction we did and I feel so disappointed and hurt knowing that someone can steal from you without remorse after trusting them, so I started searching for help legally to recover my stolen funds and latter came across a lot of testimonials about JAMESMCKAYWIZARD, an agent who helps in recovering lost funds, which I can tell has helped so many people who had contacted him regarding such issues and without a questionable doubt their funds was returned back to their wallet in a very short space of time, it took the expert 48hours to help me recover my funds and the best part of it all was that the scammers was actually located and arrested by local authorities in his region which was very relieving. Hope this helps as many people who have lost their hard earned money to scammers out of trust, you can reach him through the link below for help to recover your scammed funds and thank me later. Email Address: jamesmckaywizard@gmail.com Or WhatsApp: +919863293475
ANONIM a comentat Legea 4 2003
    Potřebujete naléhavou půjčku k obnovení vaší firmy? Vaše projekty? Vaše podnikání? Už se nebojte. Poskytujeme půjčky od 20 000 CZK do 50 000 000 CZK s úrokovou sazbou 3 %. Kontaktujte nás pro více informací. E-mail: strnadovahana9@gmail.com nebo WhatsApp +420608136440
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1265/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu