Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1265 din 02.08.2016

privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 603 din 08 august 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂPROCEDURĂ de aplicare a prevederilor art. 41 alin. (5) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată Articolul 1(1) Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, care dispun de săli sau alte spaţii, autorizate potrivit legii, în care se pot organiza nunţi şi botezuri, pentru operaţiunile de încasări în numerar pe zi, de la persoane fizice, pentru serviciile legate de aceste evenimente, pot solicita organului fiscal central competent în administrarea obligaţiilor lor fiscale, denumit în continuare organul fiscal competent, printr-o cerere, aprobarea unui alt plafon de încasări mai mare decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege. (2) Cererea se poate depune la registratura organului fiscal competent sau se poate comunica prin poştă, cu confirmare de primire. Articolul 2În cererile depuse, organizatorii de evenimente propun plafonul de încasări în numerar aferent serviciilor de organizare de nunţi şi botezuri. Modelul de cerere pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar este prevăzut în anexa nr. 1. Articolul 3(1) La cererea depusă, organizatorii de astfel de evenimente au obligaţia să anexeze, cumulativ, următoarele documente justificative din care să rezulte că încasările în numerar de la astfel de evenimente depăşesc plafonul zilnic de 10.000 lei de la o persoană:a)documentul de proprietate sau folosinţă a spaţiului/ spaţiilor în care se desfăşoară evenimentul/evenimentele; b)declaraţia pe propria răspundere a deţinătorului spaţiului/spaţiilor/folosit/folosite, cu destinaţie de organizare de evenimente, cu privire la suprafaţa şi capacitatea acestuia/ acestora (numărul maxim de mese/scaune), însoţită de autorizaţia de funcţionare pentru spaţiile respective; c)situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni conform anexei nr. 2 la prezentul ordin. În cazul organizatorilor de evenimente care nu au încasări pentru o perioadă anterioară de 12 luni, depun situaţia încasărilor pentru perioadele pentru care au avut asemenea evenimente, dar nu mai puţin de 2 evenimente; d)copii ale facturilor emise în baza contractelor de furnizare a serviciilor, pentru perioada pentru care se întocmeşte situaţia prevăzută la lit. c). (2) Organizatorii de evenimente pot anexa la cererea depusă orice alte documente relevante în susţinerea cererii. Articolul 4Plafonul de încasări în numerar solicitat se stabileşte de organul fiscal competent, în funcţie de nivelul maxim al încasărilor aferent unui eveniment din totalul evenimentelor organizate în perioada prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c). Articolul 5Organul fiscal verifică documentaţia depusă potrivit art. 2 şi 3. Articolul 6(1) Organul fiscal soluţionează cererea depusă prin emiterea uneia din următoarele decizii:a)decizie de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se aprobă un alt plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege; b)decizie de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se justifică aprobarea cererii altui plafon decât cel stabilit la art. 4 alin. (1) din lege sau când nu sunt depuse documentele prevăzute la art. 3 alin. (1). (2) Modelul deciziilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) sunt prevăzute în anexele nr. 3 şi 4. Articolul 7(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a Deciziei de aprobare a plafonului de încasări în numerar, organizatorul de evenimente poate solicita, printr-o cerere reînnoirea plafonului de încasări.(2) În cazul în care organizatorul de astfel de evenimente doreşte reînnoirea plafonului de încasări aprobat potrivit prevederilor alin. (1), depune cerere de reînnoire a plafonului de încasări în numerar, însoţită de situaţia încasărilor pentru fiecare eveniment prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. c).(3) În baza cererii depuse potrivit alin. (1), organul fiscal emite decizie de reînnoire a plafonului de încasări în numerar potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5. Articolul 8(1) Ori de câte ori organizatorul apreciază că se impune modificarea plafonului aprobat de organul fiscal, acesta poate depune o cerere în acest sens, însoţită de documentele prevăzute la art. 3 care se soluţionează prin emiterea uneia din următoarele decizii: a)decizie de modificare a plafonului de încasări în numerar, în cazul în care se admite cererea; b)decizie de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar, în cazul în care nu se admite cererea. (2) Dispoziţiile art. 3 sunt aplicabile în mod corespunzător. Modelele deciziilor emise potrivit alin. (1) sunt prevăzute în anexele nr. 6 şi 7. Articolul 9Emiterea unei decizii de respingere potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) sau art. 8 alin. (1) lit. b) nu are ca efect pierderea dreptului de a depune o nouă cerere. Articolul 10Deciziile prevăzute la art. 6-8 se emit de către organul fiscal competent în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică contribuabilului, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. Articolul 11Pentru comunicarea deciziilor emise potrivit art. 6-8 sunt aplicabile prevederile art. 47 din Legea nr 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12Împotriva deciziilor emise potrivit art. 6-8, organizatorii de evenimente pot formula plângere prealabilă în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta procedură. ANEXA Nr. 1 la procedurăCERERE pentru aprobarea/reînnoirea/modificarea plafonului de încasări în numerar Către ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale) Contribuabilul ........ ................ ................, având cod de identificare fiscală ........ ........ .......... şi domiciliul fiscal în ........ ................ ........ ..........., reprezentat prin ........ ................ ................ în calitate de ........ ........ ..............., legitimat cu C.I./B.I. seria ................ nr. ................, eliberată de ........ ................ la data de ................, şi Împuternicirea nr. ........ ................ ................, solicit prin prezenta cerere aprobarea unui alt plafon de încasări decât cel stabilit la art. 4 din Legea nr. 70/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ........ ............ lei, pentru organizarea de evenimente (nunţi şi/sau botezuri). În vederea aprobării celor solicitate depun următoarele documente: 1. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 2. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...............; 3. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 4. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ...........; 5. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............; 6. ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... . Data ........ ............ Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ................ .......... ANEXA Nr. 2la procedură SITUAŢIA încasărilor pentru fiecare eveniment pe ultimele 12 luni pentru contribuabilul ........ ........ ............

Nr. ctr. Datele de identificare ale beneficiarilor serviciilor pe fiecare contract de furnizare servicii Contract de furnizare de servicii nr. ... din ... Suma totală încasată Total încasări, din care:
Avans Diferenţă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele înscrise în acest document sunt corecte şi complete. Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului ........ ................ ........... ANEXA Nr. 3la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ........ ........... Nr. .........../............... DECIZIE de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ......... din data de ..............., înregistrată la organul fiscal cu nr. ............ din data de ........ ........., luând în considerare că nivelul maxim al încasărilor obţinut anterior este de ........ ........., se aprobă un plafon de încasări în numerar, în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 4la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ........ .......... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............. Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a cererii de aprobare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ .......... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........... din data de ........., înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ din data de ........ .............., luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 5la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1)........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de reînnoire a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............. Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. având în vedere Cererea nr. .............. din data de ........ ........ ........, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul de încasări în numerar aprobat prin Decizia nr. ....... din data de ........ ............ se reînnoieşte. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... ANEXA Nr. 6la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ................ Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ .......... Nr. .........../............... DECIZIE de modificare a plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............ Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ .......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea nr. ........ ......... din data de ................, înregistrată la organul fiscal cu nr. ........ .......... din data de ........ ........ ........, vă comunicăm că plafonul aprobat prin Decizia nr. .....din data de ........ se modifică după cum urmează: Se acordă un nou plafon de încasări în numerar în sumă totală de ........ .............. lei. Motivele de fapt pentru care se aprobă un alt plafon de încasări în numerar decât cel solicitat prin cererea depusă de modificare a plafonului de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ .............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent. ANEXA Nr. 7la procedură MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Unitatea fiscală1) ........ ................ ................ ............... Serviciul/Biroul/Compartimentul ........ ................ ............ Nr. .........../............... DECIZIE de respingere a modificării plafonului de încasări în numerar Datele de identificare ale contribuabilului ........ ........ ............. Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ .............. Codul de identificare fiscală ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Datele de identificare ale împuternicitului ........ ........ ........... Denumirea/Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Adresa: ........ ................ ................ ................ ........ ............ Codul de identificare fiscală/CNP ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........ În temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere Cererea dumneavoastră nr. .............. din data de ............, înregistrată la organul fiscal cu nr. .............. din data de ........ ........ ........, luând în considerare că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.265/2016 privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările şi completările ulterioare, se respinge cererea de modificare a plafonului de încasări în numerar. Motivele de fapt pentru care se respinge cererea de stabilire a unui alt plafon de încasări în numerar: ........ ................ ................ ................ .............. Temeiul de drept: ........ ................ ................ ................ .............. Menţiuni privind audierea contribuabilului: ........ ................ ................ ................ .............. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în condiţiile prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Conducătorul unităţii fiscale Numele şi prenumele ........ ............. Semnătura şi ştampila unităţii ........... 1) Se menţionează denumirea organului fiscal emitent.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1265/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1265 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1265/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu