Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1260 din 31.10.2016

privind modificarea anexei nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016
ACT EMIS DE: Ministerul Economiei,Comertului si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 892 din 08 noiembrie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, cu modificările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 9 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, emite următorul ordin: Articolul IAnexa nr. 9 la Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 şi 595 bis din 4 august 2016, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării. Viceprim-ministru, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, Costin Grigore Borc Bucureşti, 31 octombrie 2016. Nr. 1.260. ANEXĂ(Anexa nr. 9 la procedură - PO-IP-01-09) CONTRACT DE FINANŢARE Nr. ............... din .............. În conformitate cu prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, cu modificările ulterioare, se încheie prezentul contract de finanţare între: Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie ........ ............., denumit în continuare OTIMMC, cu sediul în ........ ................, str. ........ ......... nr. ......., sectorul ........., telefon ............., fax ..........., reprezentat prin ordonator terţiar de credite ........ ........ ........ şi coordonator Unitate programare, selecţie, evaluare şi contractare ........ ........ ..........., în calitate de administrator de program, şi ........ ................ ................, cu sediul în ........ ........ .............., telefon ........ .............., fax ........ ..........., înregistrată cu nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., cont curent nr. ..............., reprezentată legal prin ........ ............, având funcţia de ........ ............., în calitate de/şi denumită în continuare beneficiar. I. Obiectul contractului Articolul 1Obiectul contractului îl reprezintă ajutorul financiar nerambursabil acordat, în baza cererii de finanţare şi a documentaţiei anexe, de la bugetul de stat, prin Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, denumit în continuare Program, gestionat de Direcţia de antreprenoriat programe pentru IMM (DAPIMM) şi administrat de către Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) ........ ........ ............... . Articolul 2Beneficiarul poate primi ajutorul financiar nerambursabil în valoare de maximum ................ lei, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract, precum şi în procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului. II. Durata contractului Articolul 3Durata de executare a contractului este de 4 ani de la data semnării contractului de ambele părţi. Articolul 4Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor din notificarea prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul contract de finanţare şi de depunere a cererii-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile pentru toate activităţile este ........ ........ ............ . III. Finanţare Articolul 5(1) Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte o alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 120.000 lei.(2) Valoarea contractului de finanţare este de ........ ................ lei, reprezentând ..............% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin notificarea prevăzută în anexa la prezentul contract.IV. Modalităţile de plată Articolul 6Beneficiarii Programului trebuie să deschidă cont curent la instituţia de credit parteneră pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi. Aportul propriu în numerar al beneficiarului va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia de credit parteneră. Sumele reprezentând AFN vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor. Articolul 7(1) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea încheierii prezentului contract, nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri şi a comisionului de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditul contractat în vederea realizării planului de afaceri.(2) Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul OTIMMC originalul şi o copie certificată a dosarului de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, conform procedurii de implementare a Programului. Articolul 8(1) Virarea efectivă a sumei care constituie AFN către beneficiar se face după primirea de către instituţia de credit a acordului de utilizare a AFN.(2) Acordarea AFN se face pe baza cererii-tip de eliberare a AFN (anexa nr. 11 la procedură), pe care beneficiarul o depune spre aprobare la OTIMMC, însoţită de documentele justificative, şi în urma certificării cheltuielilor prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor UMCR din cadrul OTIMMC.V. Drepturi şi obligaţii Articolul 9Administratorul: a)va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia; b)nu poate acorda plata AFN parţială per echipament sau în avans; c)poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare a Programului; d)va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în contract şi în procedura de implementare a Programului pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile. Articolul 10Beneficiarul: a)va pune la dispoziţia Unităţii programare, selecţie, evaluare şi contractare (UPSEC), Unităţii de monitorizare, control şi raportare (UMCR) şi Unităţii de plată (UP) din cadrul OTIMMC toate documentele prevăzute de procedură. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 10 zile de la solicitarea acestora; b)este obligat să raporteze efectele participării la Program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării AFN, prin completarea şi transmiterea formularului de raportare tehnică (anexa nr. 7 la procedură); c)este obligat să menţină investiţia pentru care primeşte alocaţia financiară nerambursabilă în cadrul Programului o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării AFN şi nu va aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului; d)este obligat să achiziţioneze numai active noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile; e)trebuie să coreleze cheltuielile efectuate cu activităţile autorizate pentru care solicită finanţare, în conformitate cu codul CAEN pentru care a primit acordul de principiu pentru finanţare; f)trebuie să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minimum 3), ofertele primite (acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului), un proces-verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii, facturile de achiziţie şi dovada achitării integrale; g)trebuie să asigure în favoarea administratorului bunurile achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către OTIMMC; h)trebuie să deschidă cont curent pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, la instituţia de credit parteneră pentru implementarea Programului; i)nu poate schimba la achiziţionare activele sau destinaţia acestora pentru care a primit notificare privind acordul de principiu pentru finanţare; j)este obligat să respecte toate condiţiile prevăzute în procedura de implementare a Programului.VI. Răspunderea contractuală Articolul 11Administratorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul Programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legată de aceste situaţii. Articolul 12În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere. Articolul 13Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi. Articolul 14Reprezentanţii Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) sau ai OTIMMC au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor MECRMA/OTIMMC asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program. Articolul 15În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MECRMA/OTIMMC sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile şi penalităţile aferente, calculate la data constatării. Articolul 16Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a administratorului şi succesorilor acestuia. VII. Conflict de interese Articolul 17Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Direcţia antreprenoriat programe pentru IMM (DAPIMM) şi/sau OTIMMC pot/poate refuza plata AFN, în situaţia identificării unor legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între personalul implicat în implementarea Programului, rudele acestora şi ofertanţi, în situaţia când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului. VIII. Clauza de confidenţialitate Articolul 18În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse. Articolul 19Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte. Articolul 20Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin. Articolul 21Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 19 şi 20. IX. Modificarea contractului Articolul 22Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract. Articolul 23Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către administrator, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului. X. Încetarea contractului Articolul 24Contractul încetează de drept la termenul prevăzut la art. 3. Articolul 25Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul: a)nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract sau prevăzute în Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016, cu modificările ulterioare; b)este declarat insolvabil, intră în reorganizare judiciară sau în stare de insolvabilitate; c)a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea; d)comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă; e)nu transmite/depune la OTIMMC până la data de .............. cererea-tip de eliberare a alocaţiei financiare nerambursabile, prevăzută în anexa nr. 11 la procedură; f)nu transmite/depune la OTIMMC până la data de .............. cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, prevăzută în anexa nr. 10 la procedură. Articolul 26(1) Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui program finanţat de la bugetul de stat/din fonduri structurale administrate de MECRMA, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului, şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile şi penalităţile aferente, datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.(2) Contractul va fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 3.XI. Cesiune Articolul 27Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi. XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor Articolul 28Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti. Articolul 29Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente. XIII. Forţa majoră Articolul 30Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Articolul 31Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate. Articolul 32Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. Articolul 33Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz. XIV. Dispoziţii finale Articolul 34Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui. Articolul 35Prezentul contract se completează cu prevederile Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016, cu modificările ulterioare. Prezentul contract a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante. Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..............., la sediul OTIMMC ............... .

Oficiul Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, ........ ................ ................ ........ ............... Beneficiar, ........ ................ ................ ................ ................
Ordonator terţiar de credite, ........ ................ ................ ........ ............... (numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila) Reprezentant legal/funcţia, ........ ................ ................ ........... (numele şi prenumele în clar şi semnătura)
Control financiar preventiv propriu, ........ ................ ................ ........ ............... (numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)
Compartiment economic, juridic resurse umane şi administrativ, ........ ................ ................ ........ .............. (numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)
Coordonator UPSEC, ........ ................ ................ ........ ............. (numele şi prenumele în clar, semnătura şi ştampila)

ANEXĂla contractul de finanţare

Numărul Notificării ........ ................ ........ ........ Data ........ ................ ........ ...............

NOTIFICARE privind acordul de principiu pentru finanţare DESTINATAR: Denumirea operatorului economic ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Data înregistrării ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Nr. de ordine în registrul comerţului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Codul unic de înregistrare ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............ Sediul/Adresa ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .............. Tel./Fax ........ ................ ................ ................ ................ ................ .............. Vă notificăm prin prezenta acordul de principiu pentru finanţarea următoarelor activităţi şi cheltuieli aferente acestora:

Denumirea activităţii1 Valoarea finanţării aprobate de principiu - lei -
Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru - inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; 1-........ ................ ................ ................ .......... 2-........ ................ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ ................ ..........
Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale; 1-........ ................ ................ ................ .......... 2-........ ................ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ ................ ..........
Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare), exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost 1-........ ................ ................ ................ .......... 2-........ ................ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ ................ ..........
Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse şi servicii (francize2, etichetare ecologică, licenţe), etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare; 1-........ ................ ................ ................ .......... 2-........ ................ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ ................ ..........
Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Exemplu: internet café, instruire în domeniul calculatoarelor etc.); 1-........ ................ ................ ................ .......... 2-........ ................ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ ................ ..........

1 Se va completa, unde este cazul, cu denumirea tehnică şi numărul de bucăţi. 2 Se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba română.

Denumirea activităţii1 Valoarea finanţării aprobate de principiu - lei -
Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)3. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului; 1-........ ................ ................ ......... 2-........ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ .........
Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare; 1-........ ................ ................ ......... 2-........ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ .........
Realizarea unei pagini web4 pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting) şi care trebuie să fie funcţională la data depunerii cererii de eliberare a AFN pentru operatorii economici care nu deţin alt site în limita a maximum 10.000 lei; 1-........ ................ ................ ......... 2-........ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ .........
Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie5 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare; 1-........ ................ ................ ......... 2-........ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ .........
Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ sau servicii; sau de producţie 1-........ ................ ................ ......... 2-........ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ .........
Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maximum 4.500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv.
Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) în cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit

3 Valoarea activului achiziţionat în cazul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator al ANEVAR, cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate. 4 Site-ul se realizează în limba română şi trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului. 5 Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Denumirea activităţii1 Valoarea finanţării aprobate de principiu - lei -
Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă la decont a proiectului, mai puţin consultanţa)6 1-........ ................ ................ ......... 2-........ ................ ................ .......... 3-........ ................ ................ .........
TOTAL7

Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 529/2013. Pragul maxim al ajutorului de minimis acordat unui operator economic, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare, este în valoare totală de 200.000 euro, echivalent în lei. Valoarea totală a AFN aprobate de principiu este de ........ ........ ............... lei, reprezentând ..............% din total valoare cheltuieli eligibile. Coordonator UPSEC ........ ................ ......... Semnătura ........ ................ ............ 6 Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea contractului de finanţare. 7 Valoarea totală a AFN pentru fiecare beneficiar nu poate depăşi 120.000 lei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1260/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1260 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1260/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu