Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 125 din 14 martie 2006

pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 254 din 21 martie 2006Având în vedere Referatul de aprobare nr. 8.105/517/2006 al Ministerului Sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate   emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul unic al certificatului de concediu medical, ca imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată şi în baza căruia se acordă indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură îndeplinirea procedurilor prevăzute de lege privind tipărirea certificatelor de concediu medical, formulare ce conţin elemente de protecţie împotriva falsificării şi contrafacerii, potrivit tuturor elementelor prevăzute în anexa nr. 1, înserierea acestora, numerotarea filelor carnetelor cuprinzând certificate de concediu medical, precum şi distribuirea acestora.

Art. 3. - (1) Se aprobă Instrucţiunile privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, cuprinse în anexa nr. 2.

(2) Aplicarea prevederilor instrucţiunilor prevăzute la alin. (1) este obligatorie.

Art. 4. - Medicul care eliberează certificatul de concediu medical este responsabil de realitatea datelor înscrise în rubricile completate. Necompletarea rubricilor conform instrucţiunilor prezentului ordin şi/sau completarea eronată a acestora atrag neplata indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate.

Art. 5. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Formularele de certificate de concediu medical în formatul aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii nr. 399/974/2004 pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat se utilizează până la epuizarea stocului existent, dar nu mai târziu de 30 iunie 2006.

Ministrul sănătăţii,                                           

Gheorghe Eugen Nicolăescu                                                                 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Cristian Vlădescu

ANEXA Nr. 1*)

 

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 COD DE INDEMNIZAŢIE DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE

01   Boală obişnuită                                                             ............   75%

02* Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă   ............100% / 80%

03* Accident de muncă                                                        ............100% / 80%

04* Boală profesională                                                         ............100% / 80%

05   Boală infectocontagioasă din grupa A                          ............100%

06   Urgenţă medico-chirurgicală                                         ............100%

07   Carantină                                                                       ............. 75%

08   Sarcină şi lăuzie                                                            ............. 85%

09   Ingrijire copil bolnav în vârstă de până la 7 ani sau copil cu handicap pentru afecţiuni intercurente, până ta împlinirea vârstei de 18 ani              ............. 85%

10   Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru                 .........Fără a depăşi

                                                                                              25% din baza de calcul

11   Trecerea temporară în altă muncă                                   ..........Fără a depăşi

                                                                                              25% din baza de calcul

12   Tuberculoza                                                                    .............100%

13   Boală cardiovasculară                                                     .............   75%

14   Neoplazii, SIDA                                                              .............100%

15   Riscmaternal                                                                    ............. 75%

- Plătitorul se obligă să respecte confidenţialitatea diagnosticului

- Persoana asigurată sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură se obligă să anunţe plătitorul despre acordarea concediului medical şi să depună certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical

- Calculul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate se efectuează conform normelor legale în vigoare

- Pentru codurile de indemnizaţie 02, 03, 04,10 confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi pentru codul de indemni­zaţie 11 certificatele se depun la casele teritoriale de pensii

OBSERVAŢII:

 

ANEXA Nr. 2

INSTRUCŢIUNI privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical

I. Dispoziţii generale

Art. 1. - Acordarea certificatului de concediu medical se face pe formularul cu regim special descris în anexa nr. 1 de către orice medic cu autorizaţie de liberă practică valabilă care a încheiat o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate, prin reprezentantul său legal, şi care are în îngrijire bolnavul, denumit în continuare medic curant.

Art. 2. - Perioadele de timp pentru care se pot acorda certificate de concediu medical sunt cele prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 şi în normele de aplicare a acesteia.

Art. 3. - (1) Certificatele de concediu medical se completează în 3 exemplare, cu respectarea tuturor elementelor prevăzute de formular.

(2)   Certificatele de concediu medical vor fi tipărite pe hârtie autocopiantă în 3 culori: alb, roz şi verde.

(3)   Exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz) se înmânează pacientului sau, după caz, persoanei care îl reprezintă, care are obligaţia de a le depune la plătitor, în termenul stabilit de lege.

(4)   Exemplarul 3 (verde) al certificatului de concediu medical nu se desprinde de cotorul carnetului de certificate medicale şi va rămâne arhivat la medicul care îl eliberează.

(5)   Exemplarul 2 al tuturor certificatelor de concediu medical pe baza cărora au fost înregistrate indemnizaţiile în „Declaraţia privind obligaţiile de plată către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii" va fi depus lunar de către angajator la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială îşi are sediul sau domiciliul, odată cu această declaraţie sau, după caz, odată cu declaraţia nominală rectificativă corespunzătoare lunii pentru care au fost acordate. Excepţie fac certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi certificatele de concediu medical care poartă codul de indemnizaţie 11 şi care se depun direct la casele teritoriale de pensii.

(6)   Exemplarul 1 rămâne la angajator, ataşat la fişa angajatului, şi va fi vizat, după caz, de medicul de întreprindere, în cazul asiguraţilor salariaţi.

Art. 4. - In situaţia în care în interiorul carnetului de concedii medicale există formulare greşit tipărite, incomplete sau completate greşit de către medic, se va scrie „Anulat" pe formular şi acesta nu va fi decupat din carnet. Aceste file vor fi pliate, rămânând în carnet. Pe verso-ul cotorului ultimei file a carnetului de certificate  medicale se va preciza: „Acest carnet conţine ..... file (în cifre şi în litere) de la numărul .... la numărul .... şi .... file anulate."

Art. 5. - Certificatele de concediu medical vor fi tipizate pe hârtie, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1, şi vor fi broşate în carnete de câte 50 de file.

Art. 6. - Fiecare certificat de concediu medical va fi înseriat şi numerotat conform instrucţiunilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art. 7. - (1) Carnetele înseriate şi numerotate vor fi distribuite de către fiecare casă de asigurări de sănătate, în funcţie de necesităţi, pentru o perioadă de o lună, fiecărei unităţi sanitare cu care a încheiat o convenţie în acest sens.

(2)   Gestionarea carnetelor de certificate de concediu medical la nivelul caselor de asigurări de sănătate se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(3)   Achiziţia formularelor de certificate de concediu medical se va face de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau de către delegatul acestuia, pe baza facturii fiscale.

Art. 8. - (1) Unităţile sanitare menţionate la art. 7 alin. (1) îşi vor asigura contra cost şi la cerere carnetele respective de la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat o convenţie în acest sens, având obligaţia de a-şi organiza modul de gestionare şi evidenţă a carnetelor de certificate de concediu medical, precum şi modul de păstrare a carnetelor epuizate.

(2)   Pentru unităţile sanitare care au mai mulţi medici angajaţi, distribuirea şi arhivarea certificatelor se fac în baza unui tabel centralizator care conţine următoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizării carnetului/carnetelor; seria (cu numerele) carnetului/ carnetelor repartizate; semnătura de primire, parafa medicului; data returnării în arhivă a exemplarului 3; seria (cu numărul) certificatelor de concediu medical returnate (exemplarul 3); semnătura de returnare şi parafa medicului.

(3)   Inregistrarea certificatelor de concediu medical eliberate asiguraţilor se va face în documentele medicale primare, pentru fiecare certificat de concediu medical în parte, după cum urmează:

a)  se notează seria şi numărul certificatului de concediu medical eliberat în Registrul de consultaţii la rubrica „Tratamente", pentru consultaţiile acordate în ambulatoriu;

b)   pentru medicii de familie care vizează certificatul de concediu medical eliberat de către alt medic, se consemneza în Registrul de consultaţii la rubrica „Tratamente", precum şi în fişa pacientului: seria şi numărul certificatului de concediu medical vizat şi codul de diagnostic;

c) la externarea pacientului din spital, se notează seria şi numărul certificatului de concediu medical în epicriză şi în scrisoarea medicală.

Art. 9. - (1) Eliberarea certificatului de concediu medical se va face pe baza adeverinţei de la plătitor, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A, prevăzute în lista aprobată prin    hotărâre a Guvernului.

(2) Plătitorul va menţiona în adeverinţă, în mod obligatoriu, numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni.

Art. 10. - (1) In caz de pierdere a certificatului de concediu medical, medicii pot elibera un duplicat la cererea plătitorului sau a asiguratului, menţionându-se distinct „DUPLICAT".

(2) In cazul în care angajatorul respinge la plată un certificat de concediu medical datorită completării greşite constatate de către medicul de întreprindere, medicul care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificări pe formularul eliberat, confirmate prin semnătură şi parafă, sau poate elibera un duplicat în care menţionează, la data acordării, data când a efectuat modificarea, specificând „DUPLICAT" şi ataşând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.

II. Modul de completare a certificatelor de concediu medical

A. Completarea rubricilor de către medicul curant

Art.  11.  -  Luat în evidenţă de medicul de familie: în cazul în care certificatul de concediu medical a fost eliberat de către un alt medic din ambulatoriul de specialitate sau din spital, medicul de familie va nota în fişa pacientului şi în Registrul de consultaţii seria şi numărul certificatului vizat şi codul de diagnostic.

Art. 12. - Urgenţe medico-chirurgicale/Boli infectocontagioase din grupa A: medicii care eliberează certificate de concediu medical vor semna şi vor aplica parafa numai pentru bolile şi urgenţele medico-chirurgicale şi vor completa numărul corespunzător din lista de urgenţe medico-chirurgicale şi boli infectocontagioase din grupa A, aprobată prin hotărâre a Guvernului.

Art. 13. - Iniţial/In continuare: se va indica de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical dacă acesta este „Iniţial" sau „In continuare", bifându-se cu „X" căsuţa corespunzătoare, după caz. Prin certificat de concediu medical iniţial se înţelege orice certificat de concediu medical care nu prelungeşte un concediu medical anterior sau orice certificat de concediu medical care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru afecţiuni diferite. Prin certificat de concediu medical în continuare se înţelege orice certificat care prelungeşte un concediu medical anterior neîntrerupt pentru aceeaşi afecţiune.

Art. 14. - Valabil pentru luna: se va înscrie luna pentru care s-a acordat concediul medical.

Se va avea în vedere ca certificatul de concediu medical eliberat să nu depăşească luna în curs.

In cazul în care durata concediului medical acordat asiguratului pentru aceeaşi afecţiune depăşeşte luna în curs, pentru diferenţa de zile se va elibera un nou certificat de concediu medical, cu indicativul „In continuare".

Art. 15. - Cod indemnizaţie: pentru codul de diagnostic care a determinat eliberarea certificatului de concediu medical se va înscrie codul corespunzător al indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate (1-15), în cifre şi litere, conform specificaţiilor de pe verso-ul certificatului de concediu medical.

Se completează cu cod 08 - Sarcină şi lăuzie - numai pentru concediul de maternitate de 126 de zile calendaristice, nu şi pentru alte afecţiuni apărute până în luna a 7-a de sarcină sau, după caz, luna a 6-a de sarcină, pentru persoanele cu handicap care se codifică corespunzător cauzei incapacităţii temporare de muncă.

Se completează cu cod 15 - Risc maternal - în cazul acordării concediului de risc maternal, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările    ulterioare.

In cazul completării codului 07 - Carantină -, medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Observaţii" de pe verso-ul formularului numărul certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi durata perioadei de carantină.

In cazul completării codului 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru -, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităţii de muncă medicul curant care eliberează certificatul de concediu medical va înscrie în rubrica „Avizul medicului expert" numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale. Totodată, se vor menţiona şi numele, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.

Art. 16. - Asigurat în evidenţă la CA.S.: se va nota casa de asigurări de sănătate în evidenţa căreia se află asiguratul.

Art. 17. - Numele şi prenumele: se vor înscrie numele şi prenumele persoanei asigurate - pacient.

Art. 18. - Cod numeric personal: se va înscrie codul numeric personal   al asiguratului, format din 13 cifre.

Art. 19. - Domiciliu, reşedinţă: se va înscrie adresa completă a pacientului.

Art. 20. - Nr. înreg. (RC/FO): se va înscrie numărul din Registrul de consultaţii pentru pacienţii îngrijiţi în ambulatoriu sau numărul foii de observaţie pentru pacienţii internaţi.

Art. 21. - Ambulator/internat în spital/secţia: pentru consultaţia acordată în ambulator, se va bara cu o linie sintagma internat. Pentru internarea în spital, se va bara cu o linie termenul „Ambulator" şi se va menţiona secţia din care a fost externat asiguratul.

Art. 22. - Concediu medical la externare: se va înscrie numărul de zile de concediu medical acordat la externarea din spital, completându-se toate coloanele potrivit titulaturii acestora.

Art. 23. - Data acordării (zi/lună/an): se înscrie data (zi/lună/an) la care medicul completează şi eliberează certificatul de concediu medical.

Art. 24. - Nr. zile: se va înscrie numărul zilelor calendaristice de concediu medical, care include atât prima, cât şi ultima zi de concediu medical.

Art. 25. - De la (zi/lună/an) până la (zi/lună/an): se va înscrie data începerii şi data terminării concediului medical, In cazul internării asiguratului în mai multe secţii, se va înscrie prima zi de internare în spital şi data externării.

Art. 26. - Cod diagnostic: se va înscrie codul bolii care a determinat incapacitatea temporară de muncă, recuperarea capacităţii de muncă, sarcina şi lăuzia sau necesitatea îngrijirii copilului bolnav. Pentru înscrierea codului de diagnostic se va utiliza clasificaţia internaţională a maladiilor CIM, revizia a 10-a OMS (CIM - 10) - Lista cu 999 coduri de boală, în caractere numerice.

La înscrierea codului de boală se va trece forma clinică a bolii: acut, subacut, cronic.

In cazul prelungirii unui certificat de concediu medical pentru acelaşi cod de diagnostic, în luna în curs sau în luna următoare, pe noul certificat de concediu medical acordat în continuare se va menţine codul de diagnostic înscris în certificatul de concediu medical iniţial.

Pe certificatul de concediu medical acordat pentru risc maternal nu se înscrie codul de boală. In caseta „cod de boală" se înscrie „RM".

Art. 27. - Unitatea sanitară emitentă: se va trece tipul unităţii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical (ex: CMI, CDT, spital, sanatoriu etc.) şi se va aplica ştampila unităţii.

Art. 28. - Nr. convenţie... cu C.A.S.: se va înscrie numărul convenţiei încheiate în acest sens cu casa de asigurări de sănătate, precum şi numele casei de asigurări de sănătate cu care a fost încheiată convenţia.

Art. 29. - Medic/Semnătură/Parafă: cuprinde semnătura şi parafa medicului care a acordat certificatul de concediu medical.

Art. 30. - Medic şef secţie/Semnătură/Parafă: cuprinde semnătura şi parafa medicului şef de secţie din secţia de spital de unde a fost externat asiguratul.

Art. 31. - CUI: codul unic de înregistrare (codul fiscal) al unităţii sanitare care a eliberat certificatul de concediu medical.

Art. 32. - Cod parafă: se completează, în mod obligatoriu, de către medicul care a eliberat certificatul de concediu medical. In cazul în care parafa nu conţine codul şi calitatea medicului, acestea se vor înscrie citeţ.

B. Completarea rubricilor de către plătitor

Art. 33. - Viza plătitorului: semnătura plătitorului privind acceptul la plată a certificatului de concediu medical. In cazul în care se refuză la plată certificatul de concediu medical, se menţionează pe scurt motivul refuzului.

Art. 34. - Plătitor: se va înscrie denumirea completă a plătitorului. Plătitor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate este, după caz, angajatorul persoană juridică sau fizică, asimilatul acestuia - agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă - sau casa de asigurări de sănătate.

Pentru certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de muncă sau boală profesională, confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele care poartă codul de indemnizaţie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii, plătitorul este casa teritorială de pensii.

Pentru certificatele de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, în cazul urgenţelor medico-chirurgicale se bifează rubrica „100%".

Art. 35. - Sediul: se va înscrie adresa completă a plătitorului.

Art. 36. - CUI: se înscrie codul unic de înregistrare a plătitorului.

Art. 37. - Număr angajaţi: se va înscrie, după caz, numărul de angajaţi (asimilaţi angajaţilor) din luna acordării certificatului de concediu medical.

Art. 38. - Tip asigurat: se bifează, după caz, situaţia în care se încadrează asiguratul. Pentru categoriile de asiguraţi menţionate la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 se bifează „Asigurat cu declaraţie de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii". Se bifează rubrica „Asigurat cu contract de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale" numai în cazul certificatelor de concediu medical care poartă codurile de indemnizaţie 02, 03, 04, 10 ca urmare a unui accident de muncă confirmate prin avizul casei teritoriale de pensii sau prin avizul direcţiei de sănătate publică, precum şi cele care poartă codul de indemnizaţie 11, care se depun direct la casele teritoriale de pensii.

Art. 39. - Procent de plată: se bifează rubrica corespunzătoare procentului ce se utilizează, conform legii, la calculul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate acordate în baza certificatului de concediu medical. Rubrica „Prevenire" se bifează în cazul indemnizaţiei pentru reducerea timpului de muncă cu 1/4 din durata normală sau în cazul indemnizaţiei pentru carantină. In cazul indemnizaţiei pentru carantină se bifează atât rubrica „Prevenire", cât si rubrica „75%".

Art. 40. - Baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie media veniturilor (inclusiv cele corespunzătoare perioadelor asimilate stagiului de cotizare) din lunile din care se constituie, conform legii, baza de calcul.

Art. 41. - Zile baza de calcul: se înscrie numărul de zile efectiv lucrate din perioada luată în considerare la stabilirea bazei de calcul a indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate.

Art. 42. - Media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie valoarea ce rezultă din raportul dintre „baza de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate" şi „zile baza de calcul".

Art. 43. - Cuantumul indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate: se înscrie produsul dintre „media zilnică a bazei de calcul a indemnizaţiei de asigurări sociale de sănătate" şi procentele prevăzute de lege, multiplicat cu numărul de zile lucrătoare de concediu medical.

Art. 44. - Indemnizaţie suportată de către angajator/Indemnizaţie suportată din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii/Indemnizaţie suportată din fondul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale: se înscrie numărul de zile lucrătoare, respectiv cuantumul indemnizaţiei, în funcţie de fondul din care se suportă, conform legii, concediul medical.

C. Completarea casetelor referitoare la avizele pentru situaţii speciale

Art. 45. - Avizul medicului expert: se va completa de către medicul care eliberează certificatul de concediu medical, care va înscrie numărul şi data avizului dat de medicul expert al asigurărilor sociale în cazurile prevăzute de lege. Totodată, se vor menţiona numele, prenumele şi codul de parafă al medicului expert care a avizat.

Art. 46. - Avizul casei teritoriale de pensii (pentru accidente de muncă) şi avizul direcţiei de sănătate publică (pentru boli profesionale) se obţin prin grija plătitorului şi confirmă codurile de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate 02, 03, 04 şi 10. In acest caz, certificatele de concediu medical se depun direct la casele teritoriale de pensii din raza administrativ-teritorială a angajatorului.

Art. 47. - Aviz concediu de risc maternal: cuprinde numele, semnătura şi codul de parafă al medicului de medicina muncii care a participat la evaluarea locului de muncă si care confirmă riscul maternal.

 


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 125/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 125 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 125/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu