Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1240 din 20 septembrie 2010

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotarârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piata a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii publice, al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 776 din 19 noiembrie 2010Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei de sănătate publică si control în sănătate publică nr. Cs.A. 9.932 din 20 septembrie 2010,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii' Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătăţii, ministrul mediului şi pădurilor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Menţiunea privind transpunerea normelor comunitare se modifică si va avea următorul cuprins:

„Prezentefe norme metodologice transpun prevederile Directivei 2010/7/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii fosfurii de magneziu care eliberează fosfină ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/8/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei sodice ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/9/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului pentru a extinde includerea în anexa I la directivă a substanţei active fosfură de aluminiu care eliberează fosfină la tipul de produse 18 astfel cum este definit în anexa V la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/11/UE a Comisiei din 9 februarie 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii warfarinei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial ai Uniunii Europene nr. L 37 din 10 februarie 2010, ale Directivei 2010/50/UE a Comisiei din 10 august 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii dazometului ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 210 din 11 august 2010, şi ale Directivei 2010/51/UE a Comisiei din 11 august 2010 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în vederea includerii N, N-dietil-m-toluamidei ca substanţă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 211 din 12 august 2010."

2. In anexa nr. I se introduc şase noi poziţii, 20a, 26, 32, 33, 34 şi 35, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin, astfel:

a) după poziţia 20 se introduce o nouă poziţie, poziţia 20a, corespunzătoare tipului de produs 18;

b) după poziţia 25 se introduce o nouă poziţie, poziţia 26;

c) după poziţia 31 se introduc patru noi poziţii, poziţiile 32, 33, 34 şi 35.

3. In anexa nr. I, la poziţia 30, se elimină următorul paragraf:

„In momentul acordării unei autorizări pentru un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile şi se asigură ulterior de faptul că au fost luate măsurile necesare sau că sunt respectate condiţiile specifice impuse pentru a limita riscurile identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitările demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile."

Art. II. - (1) Prevederile poziţiilor 20a, 26, 32 şi 33 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr.'1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 februarie 2012.

(2) Prevederile poziţiilor 34 şi 35 din anexa nr. I la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare si pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, intră în vigoare la data de 1 august 2012.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Roatis Chetan Radu

ANEXA

COMPLETAREA

Listei substanţelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenţa produselor biocide

Poziţia

Denumirea comună

Denumirea lUPAC/Numere de identificare

Puritatea

minimă

a substanţei

active din

produsul

biocid, în forma în care

acesta este

plasat pe piaţă

Data includerii

Termen-limită

pentru punerea

în conformitate

cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE

[cu excepţia

produselor

care conţin mai mult decât o

substanţă

activă, pentru

care termenul-

limită de punere

în conformitate

cu art. 16(3)

este cel prevăzut

în ultima decizie de includere cu privire la  substanţele active ale

respectivelor

produse]

Data

la care expiră

includerea

Tip

de

produs

Dispoziţii specifice

1

2

3

4

5

6

7

8

9

„20a

Fosfură de

aluminiu care

eliberează

fosfină

Fosfură de aluminiu Nr. CE: 244-088-0 Nr. CAS: 20859-73-8

830 g/kg

1.02.2012

31.01.2014

31.01.2022

18

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, trebuie să evalueze, în special, acolo unde este cazul, utilizarea în exterior.

In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, garantează că se prevăd teste adecvate privind reziduurile, pentru a permite evaluarea riscurilor pentru consumator, şi că se iau măsurile necesare sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Produsele sunt furnizate numai către specialişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia sub formă de produse gata de utilizare.

2. Având în vedere riscurile identificate pentru operatori, sunt obligatorii măsuri corespunzătoare de reducere a riscului. Acestea includ, printre altele, utilizarea echipamentului de protecţie respiratorie şi a unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorilor la un nivel acceptabil. Pentru utilizarea în interior, aceste măsuri cuprind şi protecţia operatorilor şi a lucrătorilor în timpul fumigaţiei, protecţia lucrătorilor la reintrare (după perioada de fumigaţie) şi protejarea trecătorilor faţă de scurgerile de gaz.

3. Pentru produsele care conţin fosfură de aluminiu ale cărei reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, etichetele şi/sau fişele de securitate pentru produse autorizate conţin în mod obligatoriu instrucţiuni de utilizare, precum respectarea unor perioade de aşteptare, care asigure sunt respectate dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală si animală pentru animale si de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L70, 16.03.2005, p. 1).

......................................................................................................................

26

Fosfură de

magneziu care

eliberează

fosfină

Difosfură de

trimagneziu

Nr. CE: 235-023-7

Nr. CAS: 12057-74-8

880 g/kg

1.02.2012

31.01.2014

31.01.2022

18

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru un anumit produs, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, In momentul autorizării unui produs, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, garantează că se prevăd teste adecvate privind reziduurile, pentru a permite evaluarea riscurilor pentru consumator, şi că se iau măsurile necesare sau se impun condiţii specifice pentru a reduce riscurile identificate. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Produsele sunt furnizate numai către specialişti care au beneficiat de o instruire specifică şi sunt utilizate numai de către aceştia sub formă de produse gata de utilizare.

2. Având în vedere riscurile identificate pentru operatori, sunt obligatorii măsuri corespunzătoare de reducere a riscului. Acestea includ, printre altele, utilizarea echipamentului de protecţie respiratorie şi a unui echipament individual de protecţie corespunzător, folosirea de aplicatoare şi prezentarea produsului într-o formă concepută pentru a reduce expunerea operatorilor la un nivel acceptabil. Pentru utilizarea în interior, aceste măsuri cuprind şi protecţia operatorilor şi a lucrătorilor în timpul fumigaţiei, protecţia lucrătorilor la reintrarea în incintă (după perioada de fumigaţie) şi protejarea trecătorilor faţă de scurgerile de gaz.

3. Pentru produsele care conţin fosfură de magneziu ale cărei reziduuri pot rămâne în produse alimentare sau în hrana pentru animale, etichetele şi/sau fişele de securitate pentru produse autorizate conţin în mod obligatoriu instrucţiuni de utilizare, precum respectarea unor perioade de aşteptare, care să asigure că sunt respectate dispoziţiile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală si animală pentru animale si de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L70, 16.03.2005, p. 1).

32

Warfarină

(RS)-4-hidroxi-3-(3-

oxo-1-fenilbutil)

cumarină

Nr. CE: 201-377-6 Nr. CAS: 81-81-2

990 g/kg

1.02.2012

31.01.2014

31.01.2017

14

Substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active nu trebuie să depăşească 790 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.

3. Expunerea directă şi cea secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului trebuie să fie redusă la minimum, prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, posibilitatea de limitare a utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

33

Warfarină de sodiu/sodică

Sodiu 2-oxo-3-(3-

oxo-1-fenilbutil)

cromen-4-olat

Nr. CE: 204-929-4

Nr. CAS: 129-06-6

910 g/kg

1.02.2012

31.01.2014

31.01.2017

14

Substanţa activă este supusă unei evaluări comparative a riscurilor, în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) al doilea paragraf din Directiva 98/8/CE, înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă. Statele membre se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Concentraţia nominală a substanţei active nu trebuie să depăşească 790 mg/kg şi se autorizează numai produsele gata de utilizare.

2. Produsele trebuie să conţină un agent aversiv şi, atunci când este cazul, un colorant.

3. Expunerea directă şi cea secundară a oamenilor, a animalelor nevizate şi a mediului trebuie să fie redusă la minimum, prin luarea în considerare şi aplicarea tuturor măsurilor adecvate şi disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, posibilitatea de limitare a utilizării la scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului şi stabilirea obligaţiilor de a folosi staţii de intoxicare rezistente la deschidere şi securizate.

34

Dazomet

Tetrahidro-3,5-dimetil-1,3,5-

tiadiazin-2-tionă Nr. CE: 208-576-7 Nr. CAS: 533-74-4

960 g/kg

1.08.2012

31.07.2014

31.07.2022

8

In momentul examinării cererii de autorizare a unui produs, în conformitate cu cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează, atunci când sunt relevante pentru produsul respectiv, acele utilizări sau scenarii de expunere şi acele riscuri pentru compartimentele de mediu şi grupele de populaţie care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivelul Uniunii Europene, In special, dacă este cazul, autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, evaluează orice altă utilizare în afara utilizării profesionale în exterior pentru tratarea în scop curativ a stâlpilor din lemn prin inserţie de granule.

Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarea condiţie:

- Produsele autorizate pentru uz industrial şi/sau profesional trebuie utilizate cu un echipament individual de protecţie adecvat, cu excepţia cazului în care se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că riscurile pentru utilizatorii industriali şi/sau profesionali pot fi reduse până la un nivel acceptabil prin alte mijloace.

35

N, N-dietil-m-

toluamidă/

DEET*)

N, N-dietil-m-

toluamidă

Nr. CE: 205-149-7

Nr. CAS: 134-62-3

970 g/kg

1.08.2012

31.07.2014

31.07.2022

19

Autoritatea competentă, prin Comisia Naţională pentru Produse Biocide, se asigură că autorizaţiile respectă următoarele condiţii:

1. Expunerea primară a oamenilor trebuie redusă la minimum prin luarea în considerare şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de reducere a riscurilor, inclusiv, dacă este cazul, prin instrucţiuni privind cantitatea de produs şi frecvenţa aplicării produsului pe pielea umană.

2. Etichetele produselor menite a fi aplicate pe pielea umană, pe păr sau pe îmbrăcăminte trebuie să precizeze că utilizarea produsului este restricţionată în cazul copiilor cu vârste cuprinse între 2 şi 12 ani şi că produsul nu trebuie folosit în cazul copiilor cu vârsta sub 2 ani decât dacă se poate demonstra în cererea de autorizare a produsului că produsul îndeplineşte cerinţele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale anexei nr. VI la normele metodologice, în absenţa unor astfel de măsuri.

3. Produsele trebuie să conţină elemente de protecţie împotriva ingerării."

*) Denumirea apare explicit în paragraful (1) din preambulul Directivei 2010/51/UE.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1240/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1240 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu