E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.124 din 05.06.2012

pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică
ACT EMIS DE: Ministerul Administratiei si Internelor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 396 din 13 iunie 2012SmartCity1


Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 462/2006 pentru aprobarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ şi înfiinţarea Unităţii de management al proiectului, republicată,în temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru implementarea programului „Termoficare 2006-2015 - căldură şi confort“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 13 mai 2008. Articolul 3Direcţia generală pentru relaţia cu comunităţile locale din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor urmăreşte punerea în aplicare, prin Unitatea de management al programului termoficare 2006-2015 căldură, a prevederilor prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul administraţiei şi internelor, Ioan Rus Contrasemnează: Ministrul delegat pentru administraţie, Victor Paul Dobre
ANEXĂREGULAMENT privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică I. Obiectivele programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ Articolul 1(1) În înţelesul prezentului regulament, programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată, asigură cofinanţarea proiectelor promovate de autorităţile administraţiei publice locale pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică.(2) Punerea în aplicare a prevederilor prezentului regulament se realizează de către Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldură“ din cadrul Direcţiei generale pentru relaţia cu comunităţile locale a Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură.(3) Implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, precum şi coordonarea activităţilor privind derularea investiţiilor intră în responsabilitatea administraţiilor publice locale. Articolul 2Proiectele care beneficiază de cofinanţare de la bugetul de stat prin intermediul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ trebuie să asigure realizarea a cel puţin unuia dintre următoarele obiective: a)reducerea semnificativă a costurilor cu energia termică pentru încălzire şi prepararea apei calde de consum pentru toţi consumatorii racordaţi la sistemele de alimentare centralizată cu energie termică, prin creşterea eficienţei acestor sisteme şi îmbunătăţirea calităţii serviciului; b)reducerea consumului de resurse energetice primare cu cel puţin 1 milion Gcal/an (aproximativ 100.000 tep/an), faţă de consumul de resurse energetice primare utilizate pentru asigurarea energiei termice pentru populaţie din anul 2004; c)obţinerea unor randamente energetice anuale ale unităţilor de producţie a agentului termic de cel puţin 80%, cu excepţia unităţilor ce utilizează biomasa ca resursă energetică primară, pentru care randamentul trebuie să fie de cel puţin 70%, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă; d)reducerea pierderilor tehnologice în reţelele de transport al agentului termic primar şi în reţelele de distribuţie până la valoarea de maximum 15% din cantitatea de energie vehiculată; e)valorificarea pe plan local a potenţialului de resurse regenerabile pentru acoperirea cererii de energie termică pentru populaţie şi înlocuirea sau reducerea combustibililor scumpi ori deficitari; f)reducerea în spaţiul urban locuibil atât a emisiilor poluante generate de utilizarea surselor individuale de energie termică, cât şi a poluării globale prin diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră.II. Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ Articolul 3(1) Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ sunt autorităţi ale administraţiei publice locale care deţin în proprietate sisteme de termoficare sau părţi ale acestora.(2) Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ gestionează direct, prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale, sumele alocate de la bugetul de stat pentru realizarea proiectelor de retehnologizare, modernizare şi dezvoltare a sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice.(3) Beneficiarii programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ sunt direct responsabili de pregătirea şi managementul proiectului şi nu vor acţiona ca intermediari.III. Cuantumul sumelor alocate de la bugetul de stat Articolul 4(1) Cofinanţarea proiectelor de investiţii aprobate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ se realizează prin acordarea de transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita fondurilor alocate anual cu această destinaţie.(2) Cuantumul sumelor alocate anual de la bugetul de stat pentru cofinanţarea unui proiect în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ se aprobă de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ în limita a maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru care se solicită finanţare, stipulate în Ghidul de finanţare prevăzut în anexa nr. 1 la Regulament. (3) Autorităţile administraţiei publice locale pot obţine cofinanţarea prevăzută la alin. (1) prin completarea unei solicitări de finanţare, conform modelului standard prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament.(4) Diferenţa dintre cofinanţarea aprobată de Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ şi valoarea totală a proiectului reprezintă contribuţie locală şi se suportă din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale beneficiare. Articolul 5Pentru alocarea sumelor de la bugetul de stat aprobate în condiţiile art. 4 alin. (2), Ministerul Administraţie şi Internelor încheie anual contracte de finanţare cu fiecare autoritate a administraţiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament. IV. Evaluarea proiectelor Articolul 6(1) Conformitatea administrativă a unui proiect este declarată de către UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, după verificarea îndeplinirii de către beneficiar a următoarelor condiţii:a)este proprietarul sistemului de termoficare sau al unei părţi a acestuia; b)infrastructura existentă şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini; c)la nivel local funcţionează un compartiment de specialitate cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică; d)a depus solicitarea de finanţare completată şi însoţită de documentele prevăzute în Ghidul de finanţare. (2) UMP - Termoficare 2006-2015 căldură declară conformitatea administrativă a unui proiect în urma analizării documentelor puse la dispoziţie de beneficiar şi specificate în Ghidul de finanţare.(3) Solicitările de finanţare depuse de către beneficiari şi avizate de către UMP - Termoficare 2006-2015 căldură pentru conformitate administrativă sunt supuse evaluării din punctul de vedere al îndeplinirii condiţiilor privind eligibilitatea proiectului, prevăzute în Ghidul de finanţare.(4) După ce se constată îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate şi conformitate, UMP - Termoficare 2006-2015 căldură întocmeşte un raport-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării, care este supus analizei Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“.(5) Pentru a fundamenta decizia Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ cu privire la repartizarea sumelor pe proiecte, UMP - Termoficare 2006-2015 căldură va întocmi o fişă de evaluare pentru fiecare proiect declarat eligibil, prin acordarea unui punctaj stabilit în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor necesare atingerii obiectivelor programului, după cum urmează:a)între 0 şi 30 de puncte, raportat la economia de resurse energetice primare (tep/an); b)între 0 şi 20 de puncte, corespunzătoare ratei de branşare de la sistemul centralizat de termoficare (numărul actual de apartamente branşate/numărul maxim de apartamente branşate); c)între 0 şi 20 de puncte, în funcţie de durata de implementare a proiectului şi durata de recuperare a investiţiei; d)între 0 şi 10 puncte, pentru conformarea la condiţiile privind protecţia mediului până la sfârşitul perioadei de tranziţie; e)între 0 şi 10 puncte, pentru respectarea în anii precedenţi a graficului multianual de execuţie şi a utilizării fondurilor repartizate proiectului; f)între 0 şi 10 puncte, corespunzătoare raportului dintre valoarea investiţiei şi numărul de apartamente branşate. (6) Selecţia şi prioritizarea proiectelor cofinanţate cu sume de la bugetul de stat se face de către Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, pe baza punctajelor obţinute în fişele de evaluare.(7) Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ poate elimina de la selecţia prevăzută la alin. (6) proiectele ale căror beneficiari nu şi-au respectat obligaţiile prevăzute în contractele de finanţare încheiate în anii precedenţi.V. Aprobarea/respingerea solicitării de finanţare Articolul 7(1) În urma analizării rapoartelor-sinteză de aprobare sau respingere a finanţării şi a fişelor de evaluare elaborate de UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, Comisia interministerială de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ hotărăşte asupra aprobării solicitării de finanţare pentru proiectele propuse.(2) Decizia Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ cu privire la aprobarea sau respingerea solicitărilor de finanţare, procentele de cofinanţare a proiectelor, precum şi cuantumul sumelor propuse pentru a fi repartizate de la bugetul de stat sunt consemnate într-un proces-verbal de şedinţă.(3) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (2) se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. Articolul 8UMP - Termoficare 2006-2015 căldură asigură comunicarea către beneficiari a deciziei cu privire la aprobarea solicitării de finanţare, în vederea includerii sumelor în bugetul local de venituri şi cheltuieli. VI. Alte dispoziţii Articolul 9(1) Investiţiile finanţate în condiţiile prezentului regulament se înscriu în patrimoniul autorităţii administraţiei publice locale care are în proprietate sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.(2) Contractarea lucrărilor de investiţii finanţate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ se face cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice. Articolul 10Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul regulament. Articolul 11Prezentul regulament poate fi modificat sau completat la propunerea UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, cu avizul Comisiei interministeriale de coordonare a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“. ANEXA Nr. 1la Regulament GHID DE FINANŢARE 1. Depunerea solicitării de finanţare Prezentul ghid de finanţare cuprinde regulile de pregătire şi depunere a proiectelor, precum şi condiţiile de finanţare în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Pentru a obţine finanţare în condiţiile Regulamentului privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, denumit în continuare Regulament, reprezentanţii legali ai titularilor de proiecte completează Solicitarea de finanţare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Regulament, şi o depun la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, însoţită de documentele prevăzute în prezentul ghid de finanţare. 2. Condiţii pentru finanţarea proiectelor Repartizarea fondurilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în vederea finanţării obiectivelor de investiţii realizate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, se face numai pentru cofinanţarea proiectelor de investiţii care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul ghid de finanţare: Conformitate administrativă Pentru a dovedi îndeplinirea condiţiilor de conformitate administrativă prevăzute în Regulament, autorităţile administraţiei publice locale anexează solicitării de finanţare următoarele documente: 1. acte doveditoare ale proprietăţii asupra sistemului de termoficare sau a unei părţi a acestuia; 2. documentele care atestă că infrastructura existentă şi terenul aferent proiectului propus sunt libere de sarcini; 3. dovada existenţei unui compartiment de specialitate la nivel local cu atribuţii privind desfăşurarea investiţiei de reabilitare şi eficientizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică; 4. angajamentul reprezentantului legal al unităţii administrativ teritoriale privind finanţarea tuturor cheltuielile neeligibile, a cheltuielilor ocazionate de pregătirea proiectului şi formularea cererii de finanţare; 5. declaraţie pe propria răspundere privind responsabilitatea asupra pregătirii şi managementului proiectului; 6. hotărârea consiliului local/judeţean de aprobare a bugetului local/judeţean de venituri şi cheltuieli în care sunt prevăzute sumele necesare finanţării proiectului (surse proprii şi atrase, altele decât cele de la bugetul de stat alocate prin programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“); 7. studiu de fezabilitate; 8. strategia locală de alimentare cu energie termică, elaborată începând cu anul 2007 şi actualizată la fiecare 6 ani, pentru un orizont de timp de minimum 10 ani; 9. hotărârile consiliului local/judeţean de aprobare a strategiei de alimentare cu energie termică şi a studiului de fezabilitate; 10. hotărârea consiliului local/judeţean privind stabilirea zonei sau a zonelor unitare de încălzire, reprezentând arealul geografic (zona unei localităţi) aparţinând unei unităţi administrativ-teritoriale în interiorul căreia se poate promova o singură soluţie de încălzire, respectiv soluţia adoptată pentru reabilitarea şi eficientizarea sistemului de alimentare centralizată cu energie termică; 11. programul de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi auditul energetic al operatorului economic care prestează serviciul public de alimentare cu energie termică a localităţii, întocmite conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie, cu modificările ulterioare; 12. avizul tehnic emis de autoritatea de reglementare competentă (Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei/Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice). Unitatea de management al programului „Termoficare 2006-2015 căldură“, denumită în continuare UMP - Termoficare 2006-2015 căldură, poate solicita autorităţii administraţiei publice locale completarea sau, după caz, refacerea acestor documentaţii. Eligibilitatea proiectelor Pentru a fi considerat eligibil, un proiect de modernizare a sistemului centralizat de producere, transport şi distribuţie a energiei termice trebuie să întrunească următoarele cerinţe: 1. proiectul va avea ca temă modernizarea componentelor eligibile ale sistemului de alimentare centralizată cu energie termică, cu respectarea performanţelor minime obligatorii prevăzute în cap. III din programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată: a)unitatea (unităţile) de producţie a agentului termic; b)reţeaua de transport al agentului termic primar (apă fierbinte); c)staţiile termice sau modulele termice la nivel de imobil, acolo unde se justifică economic; d)reţeaua de distribuţie a apei calde şi a agentului termic de încălzire;2. proiectul trebuie să prezinte o soluţie care să corespundă principiilor şi conţinutului Strategiei naţionale privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 882/2004, Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007, Strategiei de valorificare a surselor regenerabile de energie, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.535/2003, Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 163/2004, precum şi prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008, cu modificările ulterioare; 3. proiectul trebuie să respecte normele europene de mediu transpuse în legislaţia naţională în domeniu prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisie de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene; 4. fundamentarea investiţiei se face printr-un studiu de fezabilitate, corelat cu strategia locală de alimentare cu energie termică a localităţii şi cu programul propriu de îmbunătăţire a eficienţei energetice; 5. proiectele se pot executa într-o perioadă cuprinsă în intervalul 2008-2015 şi vor avea anexat un calendar de eşalonare anuală a lucrărilor de investiţii; 6. pentru elaborarea sau reactualizarea, acolo unde este cazul, a strategiilor locale şi a studiilor de fezabilitate, se vor respecta cerinţele cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 7. executarea lucrărilor de modernizare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică va fi de la consumator spre sursă. Eligibilitatea cheltuielilor Următoarele categorii de cheltuieli sunt considerate eligibile pentru cofinanţare de la bugetul de stat în condiţiile Regulamentului: 1. cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente etc. - numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); 2. cheltuieli pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului (lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură); 3. cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei (precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei; 4. cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului); 5. studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului); 6. proiectare şi inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de execuţie, verificarea tehnică a proiectării); 7. expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente; 8. asistenţă tehnică (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de beneficiar); 9. cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii (execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); 10. cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice); 11. cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale; 12. taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace; 13. cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale (aplicaţii informatice, licenţe, brevete, know-how şi alte drepturi de utilizare similare). Valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului este înscrisă de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale în solicitarea de finanţare. 3. Transferul sumelor aprobate Virarea către bugetele locale a sumelor alocate de la bugetul de stat aprobate potrivit art. 6 alin. (3) din Regulament se face numai după încheierea contractelor de finanţare între beneficiari şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 3 la Regulament. 4. Raportare Autorităţile administraţiei publice locale care au încheiat contractele de finanţare prevăzute la art. 5 din Regulament raportează, până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a anului următor primirii cofinanţării de la bugetul de stat, stadiul privind execuţia şi recepţia lucrărilor şi situaţia utilizării fondurilor alocate, potrivit specificaţiilor transmise de UMP - Termoficare 2006-2015 căldură. UMP - Termoficare 2006-2015 căldură poate solicita beneficiarilor transmitea oricăror informaţii sau documente relevante referitoare la obiectivul de investiţii finanţat prin programul „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. ANEXA Nr. 21 )la Regulament 1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil. ANEXA Nr. 3la Regulament MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Nr. ........ ............../........ ........ ......... PRIMĂRIA MUNICIPIULUI/ORAŞULUI ........ ................ ................ ........ ........ Nr. ........ ............../........ ............... CONTRACT DE FINANŢARE încheiat astăzi, ........ ........ ........ între Ministerul Administraţiei şi Internelor, cu sediul în municipiul Bucureşti, sectorul 1, Piaţa Revoluţiei nr. 1A, reprezentat legal prin domnul ........ ................ ................ ........ .............. - ministrul administraţiei şi internelor, în calitate de autoritate a administraţiei publice centrale responsabilă cu coordonarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“, denumită în continuare M.A.I., şi municipiul/oraşul ........ ................ ................ ................ ............... din judeţul ........ ................ ........ ..............., cu sediul în ........ ................ ................ ................ ........ ........, cod SIRUTA ........ ........ ............, reprezentat legal prin domnul/doamna ........ ................ ................ ........ ............... - primar, în calitate de unitate administrativ-teritorială beneficiară, denumită în continuare beneficiar. În baza prevederilor art. 34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, a intervenit următorul contract: Articolul 1Obiectul contractului

(1) M.A.I. asigură cofinanţarea proiectului ........ ........ ............ (titlul proiectului
de investiţii),

promovat de beneficiar în scopul retehnologizării, modernizării şi dezvoltării sistemului centralizat de producere şi distribuţie a energiei termice din localitatea ........ ................ ................ ........, denumit în continuare proiect.(2) Sumele necesare asigurării cofinanţării prevăzute la alin. (1) se aprobă prin legea bugetară anuală şi reprezintă transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul M.A.I., pentru realizarea proiectelor aprobate în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“1).(3) Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, conform procedurii instituite prin Regulamentul privind implementarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“2), componenta de reabilitare a sistemului centralizat de alimentare cu energie termică. Articolul 2Valoarea contractului(1) Valoarea contractului este de ........ .......... lei, potrivit anexei la Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. ............. privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“.(2) Valoarea contribuţiei proprii a beneficiarului este de ........ ................ .......... lei, conform Hotărârii Consiliului Local nr. ........./.............. pentru aprobarea bugetului local al municipiului/oraşului ........ ................ ................ ........ .......... şi anexei cuprinzând Lista obiectivelor de investiţii pe anul .......... cu finanţare din bugetul local şi din alte fonduri, actualizată. Copii ale acestor documente sunt prezentate (în extras) în anexa nr. 1.(3) Valoarea totală actualizată a proiectului menţionat la art. 1 alin. (1), valoarea rămasă de executat la data de 31.12. .........., precum şi estimarea alocărilor de la bugetul local şi respectiv bugetul de stat pentru finanţarea în continuare a proiectului în perioada ............ - ............. sunt prezentate în anexa nr. 2. Articolul 3Durata contractului(1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la data de 31.12 ......... .(2) Sumele neutilizate de beneficiar până la data de 31.12. .......... se restituie bugetului M.A.I., respectiv bugetului de stat. Articolul 4Plăţi în cadrul contractului(1) M.A.I. virează sumele prevăzute în prezentul contract în contul ........ ................ ................ ................ ................ ............., (denumire beneficiar/numele titularului contului) deschis la trezoreria: ........ ................ ................ ........ ..............., (denumirea, inclusiv filiala şi adresa) cod IBAN: ........ ................ ................ ................ ........ .........., cod fiscal: ........ ................ ........ ......... . (2) Prin acceptarea cofinanţării prevăzute la alin. (1), beneficiarul se angajează pe propria răspundere să o utilizeze integral şi numai pentru finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:a)cheltuieli pentru amenajarea terenului (precum: demolări; demontări; dezafectări; defrişări; evacuări ale materialelor rezultate; devieri ale reţelelor de utilităţi din amplasament; sistematizări pe verticală; drenaje; epuizmente etc. - numai cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază); b)cheltuieli pentru amenajarea terenului privind protecţia mediului (lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului; refacerea cadrului natural şi aducerea la starea iniţială după terminarea lucrărilor, precum: plantarea de copaci, reamenajarea de spaţii verzi şi altele de aceeaşi natură);1) Aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 462/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 23 iulie 2008. 2) Aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 124/2012. c)cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului investiţiei, precum: alimentare cu apă; canalizare; alimentare cu gaze naturale; agent termic; energie electrică; reţele de comunicaţii (telefonie, radio-tv, internet); drumuri de acces şi căi ferate industriale; branşare la reţele de utilităţi - care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparţinând obiectivului investiţiei; d)cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică (eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului); e)studii de teren (studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice şi de stabilitate a terenului); f)proiectare şi inginerie (studiu de fezabilitate, proiect de execuţie, verificarea tehnică a proiectării); g)expertize tehnice pentru lucrări de modernizare sau consolidare a construcţiilor existente; h)asistenţă tehnică (asistenţă tehnică din partea proiectantului, dacă nu intră în costurile proiectării; asigurarea supravegherii execuţiei prin inspectori de şantier desemnaţi de beneficiar); i)cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru construcţii şi instalaţii legate de construcţii (execuţie de clădiri; consolidări, modernizări, reparaţii ale clădirilor; construcţii speciale; instalaţii aferente construcţiilor, precum: instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, reţele de comunicaţii electronice şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivului investiţiei); j)cheltuieli pentru achiziţia de utilaje şi echipamente (utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj, utilaje fără montaj, montaj utilaje tehnologice); k)taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace; l)cheltuieli legate de investiţia de bază - pentru achiziţia de bunuri din categoria mijloacelor fixe corporale.
(3) Sumele acordate de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.I., în baza prezentului contract nu constituie ajutor de stat. Beneficiarul are obligaţia să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)investiţiile să fie realizate de autoritatea administraţiei publice locale în calitate de proprietar al sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi nu de operatorul delegat pentru prestarea serviciului public, chiar dacă operatorul are ca acţionar autoritatea administrativă locală; b)sumele alocate să fie gestionate direct de autoritatea locală pentru realizarea unor obiective de investiţii aflate în totalitate în proprietatea acesteia; c)sumele alocate se vor derula exclusiv prin bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor administrativ-teritoriale; d)la contractarea lucrărilor de investiţii se vor respecta prevederile legale privind achiziţiile publice.
Articolul 5Obligaţiile părţilor(1) Beneficiarul are următoarele obligaţii:a)să asigure din bugetul local contribuţia proprie pentru finanţarea proiectului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2); b)să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată; c)să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (3); d)să asigure executarea proiectului cu diligenţa necesară şi cu eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile; e)să asigure punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii cu finanţare multianuală, în maximum 3 ani de la semnarea prezentului contract; f)să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare; g)să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice; h)să furnizeze, la solicitarea M.A.I., orice informaţie sau documente relevante referitoare la implementarea proiectului de investiţii; i)să permită personalului M.A.I. să controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului; j)să afişeze pe pagina web a unităţii administrativ-teritoriale informaţii relevante referitoare la derularea proiectului; k)să notifice M.A.I. orice problemă intervenită în execuţia obiectivului de investiţii, în termen de maximum 10 zile de la apariţia acesteia; l)să asigure implementarea şi monitorizarea pe plan local a programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“ şi să răspundă pentru coordonarea lucrărilor de investiţii aferente proiectelor finanţate; m)să fie singurul răspunzător în faţa M.A.I. pentru implementarea proiectului; n)să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicarea şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente. (2) M.A.I. are următoarele obligaţii:a)să asigure cofinanţarea proiectului şi să efectueze transferul sumelor aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. ................ privind alocarea unor sume pentru cofinanţarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a localităţilor conform programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“; b)să asigure îndeplinirea atribuţiilor şi obligaţiilor care rezultă din prezentul contract; c)să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţarea proiectului; d)să analizeze şi să aprobe, dacă este cazul, propunerile de modificare a prevederilor prezentului contract, transmise de beneficiar. Articolul 6Cazuri de culpă(1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale, asumate prin prezentul contract, constituie caz de culpă.(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:a)emiterea de declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în prezentul contract; b)săvârşirea de nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă. (3) M.A.I. va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă.(4) Beneficiarul are obligaţia să înlăture deficienţele constatate în cel mult 20 de zile de la data notificării prevăzute la alin. (3).(5) În cazul nerespectării de către beneficiar a prevederilor alin. (4), M.A.I. are dreptul, fără nicio altă formalitate prealabilă, să ia următoarele măsuri:a)se sisteze temporar utilizarea cofinanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare; b)să sisteze definitiv şi să rezilieze unilateral contractul, cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Codului de procedură fiscală. Articolul 7Modificarea şi încetarea contractului(1) Pentru încadrarea în limitele de cheltuieli aprobate anual prin legea bugetului de stat şi în influenţele rectificărilor bugetare ulterioare, M.A.I. îşi rezervă dreptul de a modifica prevederile prezentului contract.(2) Prezentul contract de finanţare poate înceta prin reziliere în următoarele condiţii:a)prin acordul scris al părţilor, în situaţia în care nu sunt respectate drepturile şi obligaţiile părţilor; b)la iniţiativa M.A.I., dacă beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract; c)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 6 alin. (2). (3) Prezentul contract încetează de drept:a)la data prevăzută la art. 3; b)prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul; c)la data intervenţiei unui act de autoritate; d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public. (4) Părţile contractante vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau conflict care se poate ivi pe perioada derulării contractului.(5) În situaţia în care neînţelegerea sau conflictul nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă, fiecare parte poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente.(6) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.(7) În situaţia în care, prin legea de rectificare a bugetului de stat, finanţarea se diminuează/elimină, contractul poate fi modificat sau poate înceta, după caz.(8) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.(9) Beneficiarul este direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa. Articolul 8Forţa majoră şi cazul fortuit(1) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:a)să o notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei; b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă; c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare; d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. (3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(4) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.(5) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării celei mai bune soluţii:a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese; b)modificarea contractului. (6) Prevederile cuprinse la alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător şi în situaţia cazului fortuit. Articolul 9Alte clauze(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, M.A.I. fiind degrevat integral de orice responsabilitate.(2) În nicio circumstanţă şi din niciun motiv M.A.I. nu poate fi tras la răspundere şi obligat la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, M.A.I. nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare. Articolul 10Dispoziţii finale(1) Beneficiarul este de acord ca M.A.I. să dea publicităţii date privind rezultatele implementării proiectului.(2) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţă şi seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare de la bugetul de stat, prin bugetul M.A.I., în cadrul programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort“.(3) Raportările, documentele justificative şi toate celelalte comunicări între cele două părţi se vor transmite la următoarele adrese, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării:a)pentru M.A.I.: UMP - Termoficare 2006-2015 căldură - telefon: 021.314.59.56, fax: 021.316.13.64, e-mail: dgrcl@mai.gov.ro; b)pentru beneficiar: (denumirea compartimentului de specialitate): ........ ........ .............. - telefon: ........ ........ ............, fax: ........ ................ ........., e-mail........ ................ ........ ......... (4) Orice comunicare referitoare la îndeplinirea prezentului contract de finanţare trebuie să fie transmisă în scris.(5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.(6) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul contract.Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, ambele având valoare de original, din care un exemplar pentru M.A.I. şi un exemplar pentru Primăria Municipiului/Oraşului ........ ................ ........ ............., judeţul ........ ........... . MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR Ministru, ........ ................ ................ ................ MUNICIPIUL/ORAŞUL Primar, ........ ................ ........ ..........
ANEXA Nr. 2 la Contractul de finanţare nr. ......./........./....... I. Date referitoare la proiect: Titlul proiectului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Valoarea actualizată a investiţiei (mii lei, inclusiv TVA): ........ ................ ................ .......... Valoarea totală a cheltuielilor eligibile (mii lei): ........ ................ ................ ................ ........ Valoarea rămasă de executat la 31.12 ............. ( mii lei, inclusiv TVA): ........ ........ ............... II. Eşalonarea sumelor necesare pentru finalizarea proiectului: mii lei -

Valoarea cheltuielilor eligibile An Necesar de finanţat (col.2+col.4) Estimare alocări
Contribuţie de la bugetul local % maxim de cofinanţare de la bugetul de stat Cofinanţare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor
0 1 2 3 4
...
...
...
Total proiect X


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 124/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 124 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu