E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 123 din 28 februarie 2011

privind modificarea si completarea Procedurii de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 85/2002

ACT EMIS DE:      AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 172 din 10 martie 2011Având în vedere prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 113/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, precum şi ale art. 296 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, republicată,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă emite următorul ordin:

Articol unic. - Procedura de primire şi de soluţionare a cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) carnetul de muncă sau alte acte care atestă, potrivit legii, existenţa unor raporturi de muncă ori de serviciu, în cazul persoanelor provenite din muncă;

d) adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale."

2. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în original;

b) actele de studii şi de calificare, în original şi în copie;

c) adeverinţă medicală din care să rezulte că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale;

d) acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că persoana nu realizează venituri sau că realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

(4) In afara documentelor prevăzute la alin. (3), care urmează să fie prezentate de toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj, cererea pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj va fi însoţită, după caz, şi de următoarele documente: A. în cazul persoanelor provenite din muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) copie de pe hotărârea judecătorească definitivă prin care instanţa competentă potrivit legii a dispus reintegrarea în muncă, atunci când reintegrarea nu mai este posibilă la unitatea la care persoana a fost încadrată în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activităţii, sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;

c) adeverinţă de la unitatea care a preluat patrimoniul unităţii în care persoana a fost încadrată anterior, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza desfiinţării postului;

B. în cazul pensionarilor de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) decizia de revizuire medicală, în original şi în copie, emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, din care să rezulte redobândirea capacităţii de muncă;

c) adeverinţă de la ultima unitate sau unitatea care a preluat patrimoniul acesteia, după caz, din care să rezulte că reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

C. în cazul persoanelor ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora:

a) carnetul de muncă, în original şi în copie, şi adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau, în cazul în care nu există carnet de muncă întocmit, adeverinţa prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte acte care, potrivit legii, atestă existenţa unor raporturi de muncă sau de serviciu până la data de 31 decembrie 2010 şi, după caz, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 martie 2002;

b) act din care să rezulte data încetării motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncă sau de serviciu;

D. în cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale:

a) actul de absolvire a formei respective de învăţământ, în original şi în copie;

b) adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii;

E. în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale: actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie."

3. La articolul 6, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Datele cu caracter personal ale solicitanţilor de indemnizaţie de şomaj, precum şi ale cetăţenilor români şi cetăţenilor Uniunii Europene, ai statelor membre ale Spaţiului Economic European, ai Elveţiei şi ale străinilor care au înregistrată rezidenţa/şederea în România şi care se înregistrează în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă în condiţiile prezentei proceduri se pun, în condiţiile legii, la dispoziţia agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date şi Oficiul Român pentru Imigrări, după caz.

(6) Prin semnarea de către persoanele prevăzute la alin. (5) a fişei prevăzute la art. 1 şi, după caz, a cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj, acestea îşi asumă corectitudinea datelor cu caracter personal înscrise în aceste documente, precum şi a declaraţiilor, evidenţiate prin bifare, din cuprinsul cererii pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj."

4. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Carnetul de evidenţă se vizează lunar de către agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă sau de către punctul de lucru, pe baza actului de identitate."

5. La anexa nr. 1 „Fişa pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă", paragraful „Adresa persoanei înregistrate:" şi textul „Alte abilităţi/competenţe: carnet de conducător auto........, limbi străine......, operare PC.........., dactilo ...., steno......, altele (descriere)..........." se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Adresa persoanei înregistrate:

Domiciliul: judeţul/ţara.........., localitatea..........., str............ nr..........................., bl. ..., sc....., ap...., tel. fix........................, tel. mobil............... e-mail...............................

Reşedinţa: judeţul/ţara............, localitatea............................, str........................nr. ..., bl. ..., sc. .., ap. ..., tel. fix..................., tel. mobil...................... e-mail...............................

Oficiul poştal cod ......., denumirea ....................., pentru comunicarea cu persoana înregistrată.

Alte abilităţi/competenţe: carnet de conducător auto........, limbă străină......, operare PC.........., altele (descriere)...........".

6. La anexa nr. 5 „Carnet de evidenţă", numărul căsuţelor pentru viza lunară se modifică de la 12 la 24.

7. La anexa nr. 5, textul cu privire la „Obligaţiile persoanei îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj" se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Obligaţiile persoanei îndreptăţite să primească indemnizaţie de şomaj:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată orice modificare privind:

- încadrarea în muncă;

- emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizaţiei de funcţionare pentru a desfăşura activităţi independente;

- realizarea unor venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare;

- plecarea din ţară;

- concediul de maternitate sau de îngrijire a copilului;

- pensionarea;

- admiterea într-o formă de învăţământ;

- alte situaţii;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care este înregistrată;

d) să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă."

8. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

Silviu Bian

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 3 la procedură)

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului....................../ Municipiului Bucureşti (AJOFM/AMOFM),

cod judeţ/sector...................................................

Agenţia locală pentru ocuparea forţei de muncă

(AL)/punct teritorial de lucru (PTL)......................,

codAL/PTL..........................................................

CERERE

pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj

Nr......data...............

1. Numele şi prenumele ...........................................................................................

2. Actul de identitate: tip......, seria......nr......, data eliberării................, autoritatea ....................................

3. Codul numeric personal.........................................

4. Data naşterii..................................................

5. Domiciliul/Reşedinţa: localitatea ......................., str............................ nr........., bl......, sc....., ap......, judeţul/sectorul......................, oficiul poştal nr.........., tel. fix .................................., tel. mobil .........................................., e-mail ..............................................................................

Vă rog să aprobaţi plata indemnizaţiei de şomaj conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţionez că am încheiat contract de asigurare pentru şomaj cu AJOFM/ AMOFM ........................................................ în anul...................., luna........................, contract care a încetat la data de: ziua................luna..................anul.........................*).

6. Acte prezentate în vederea acordării indemnizaţiei de şomaj:

a) actul de identitate BI/CI/AI seria..........nr...................;

b) adeverinţa medicală nr.....................data........................;

c) acte eliberate de organele financiare teritoriale: nr..............data..................;

d) alte acte, după caz (denumirea, seria, numărul, data):..............

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Subsemnatul,........................................................, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal pentru fals în declaraţii, următoarele:

Se bifează de către toate categoriile de solicitanţi de indemnizaţie de şomaj.

|_| nu am loc de muncă, nu realizez venituri sau realizez, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare

Se bifează numai de către persoanele provenite din muncă şi pensionarii de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă.

|_| reîncadrarea în muncă nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activităţii angajatorului

Se bifează numai de către persoanele ale căror raporturi de muncă sau de serviciu au încetat în perioada de suspendare a acestora.

|_| reluarea activităţii nu mai este posibilă la angajator

Se bifează numai de către absolvenţii instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, precum şi de către absolvenţii şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale.

|_| nu urmez o formă de învăţământ la data solicitării dreptului la indemnizaţie de şomaj prin prezenta cerere

Mă oblig să comunic, în termen de 3 zile, agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrat orice schimbare a condiţiilor care au condus la acordarea dreptului. In cazul în care nu îmi voi respecta declaraţia asumată prin prezenta cerere, mă oblig să restitui integral sumele încasate nelegal, suportând rigorile legii.

Solicitant,

.............................

(numele şi prenumele)

Semnătura

.........................

*) Se completează numai în situaţia în care persoana a fost asigurată în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj.

INFORMAŢII

privind indemnizarea*)

1. Data încetării activităţii..............................................................................

[conform art. 38 alin. (1) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare]

2. Stagiu de cotizare total: .... ani .... luni .... zile, din care:

.....ani.....luni .... zile, realizat anterior datei de 1 martie 2002;

.....ani.....luni .... zile, realizat ulterior datei de 1 martie 2002.

3. Categoria de şomer indemnizat:

|_| 6 luni

|_| 9 luni

|_| 12 luni

4. Data dobândirii dreptului la indemnizaţia de şomaj...................................

5. Valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data stabilirii dreptului..............................lei

6. Indemnizaţia de şomaj la data stabilirii dreptului:

(cuantum) ...................................lei, din care:

- ............ lei reprezentând ..........% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii dreptului, prevăzută la pct. 5;

- ............lei reprezentând ......% din.........lei (media bazei lunare de calcul asupra căreia s-a aplicat contribuţia de asigurări pentru şomaj, respectiv, după caz, a veniturilor care se iau în considerare, potrivit prevederilor legale, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare)

7. Data expirării perioadei de plată a indemnizaţiei de şomaj....................

Intocmit, funcţionar public:

Numele şi prenumele...........................

Semnătura...........................................

Verificat, şef agenţie locală...........................

Numele şi prenumele..........................

Semnătura..........................................

Vizat, CFP:

Numele şi prenumele.........................

Semnătura.........................................

*) Aceste informaţii se completează de personalul AJOFM/AMOFM.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la procedură)

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului.............../Municipiului Bucureşti

DISPOZIŢIA Nr..................

Privind (Se completează, după caz: „stabilirea/respingerea") ......................... ........................................................................ dreptului la indemnizaţie de şomaj*)

Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă........................, reprezentată prin director executiv dna/dl..................................., numit în baza Ordinului nr................... din.................., având în vedere prevederile art...............din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. - (1) Incepând cu data de (Se completează, după caz: „se stabileşte/se respinge") .........................................................................dreptul la indemnizaţie de şomaj pentru doamna/domnul.................................................................., cod numeric personal ..........................., cu domiciliul/reşedinţa în........................, având carnetul de evidentă nr.............

(2).................................................................................................................................

(Se completează, după caz, cu textul:

„Cuantumul indemnizaţiei de şomaj este de...............lei, din care:

-............lei reprezentând..........% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare la data stabilirii dreptului;

-...........lei reprezentând............% din..................lei (media bazei lunare de calcul asupra căreia s-a aplicat contribuţia de asigurări pentru şomaj, respectiv, după caz, a veniturilor care se iau în considerare, potrivit prevederilor legale, la stabilirea cuantumului indemnizaţiei de şomaj, pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare).

Dreptul la indemnizaţie de şomaj se acordă, în condiţiile legii, pe durata de..........luni, în perioada...........................", sau

„Motivul respingerii dreptului la indemnizaţie de şomaj este......................................")

Art. 2. - Cu drept de contestaţie în termen de 30 de zile de la comunicare la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.

Director executiv,

..............................

*) Se întocmeşte în 3 (trei) exemplare, dintre care:

- exemplarul 1 rămâne la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă;

- exemplarul 2 se înmânează titularului dreptului;

- exemplarul 3 se transmite la compartimentul plăţi.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 123/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 123 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu