Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1193 din  9 august 2004

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 758 din 19 august 2004


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004,

    ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 3
    La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 48/2004 pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 13 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2004.

                    p. Ministrul finantelor publice,
                           Gheorghe Gherghina,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

                         PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

    Art. 1
    (1) Obligatiile datorate bugetului de stat, reprezentand impozite, taxe si contributii, cu exceptia impozitului pe veniturile din salarii, scadente pana la data de 30 noiembrie 2004 si neachitate pana la aceasta data de agentii economici distribuitori de carburanti si lubrifianti, denumiti in continuare furnizori, se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de acestia pana la data de 15 decembrie 2004 Serviciului de Protectie si Paza, in limita sumei de pana la 10,0 miliarde lei, Ministerului Administratiei si Internelor, in limita sumei de pana la 780,0 miliarde lei, Serviciului Roman de Informatii, in limita sumei de pana la 100,0 miliarde lei, precum si unitatilor subordonate acestora, denumite in continuare beneficiari.
    (2) Furnizorii sunt cei stabiliti prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Paza, al ministrului de stat, ministrul administratiei si internelor, si al directorului Serviciului Roman de Informatii, cu avizul Ministerului Finantelor Publice.
    Art. 2
    Pentru stingerea prin compensare a obligatiilor prevazute la art. 1 alin. (1), atunci cand furnizorul este reprezentat de o sucursala, beneficiarii intocmesc procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, denumit in continuare proces-verbal, in 6 exemplare originale, conform modelului prezentat in anexa nr. 1. Cand procesul-verbal este initiat de unitati subordonate beneficiarilor, acesta va fi intocmit in 7 exemplare originale.
    Art. 3
    (1) La pct. 1 al procesului-verbal beneficiarul completeaza pe propria raspundere contravaloarea facturilor neachitate pana la data incheierii acestuia, toate exemplarele originale ale procesului-verbal fiind apoi transmise furnizorului acestuia, mentionat la pct. 2 al procesului-verbal, in vederea confirmarii obligatiilor datorate acestuia.
    (2) Dupa confirmarea sumelor de catre furnizor, cele 7 exemplare ale procesului-verbal sunt inaintate beneficiarului mentionat la pct. 3 al procesului-verbal, pentru confirmarea pe propria raspundere a obligatiilor inregistrate de unitatile subordonate si a incadrarii sumelor in limita maxima prevazuta prin art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004.
    Art. 4
    (1) Beneficiarul va inainta apoi exemplarele certificate ale procesului-verbal unitatii sale subordonate, care le va transmite organului fiscal teritorial la care sucursala furnizoare este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, mentionat la pct. 4 al procesului-verbal.
    (2) Organul fiscal teritorial inscrie la pct. 4.1 al procesului-verbal cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat, pe felurile de impozite, taxe si contributii, prevazute la art. 1 alin. (1), restante si neachitate pana la data completarii procesului-verbal sau curente, dupa caz. Accesoriile aferente obligatiilor restante, reprezentand dobanzi si penalitati de intarziere, se vor inscrie separat si vor fi calculate pana la aceeasi data.
    (3) In situatia in care nivelul obligatiilor de plata datorate bugetului de stat de catre sucursala furnizoare este mai mare decat suma datorata de beneficiar, iar acesta este reprezentat de unitati subordonate, organul fiscal teritorial efectueaza stingerea obligatiilor nominalizate in procesul-verbal la pct. 4.2, in limita sumei inscrise la pct. 1 al acestuia, retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte le transmite dupa cum urmeaza:
    a) unitatii subordonate beneficiarului;
    b) beneficiarului;
    c) sucursalei furnizorului;
    d) furnizorului;
    e) organului fiscal in a carui evidenta se afla inregistrat furnizorul;
    f) directiei generale a finantelor publice, compartimentul buget si contabilitate publica, in a carei raza teritoriala isi are sediul furnizorul.
    (4) Atunci cand procesul-verbal este initiat de beneficiari si nu de unitatile subordonate acestora, cele 6 exemplare originale vor fi distribuite de organul fiscal la care sucursala furnizoare este inregistrata ca platitor de impozite si taxe, conform prevederilor alin. (3), cu exceptia exemplarului mentionat la lit. a).
    Art. 5
    (1) In cazul in care sucursala furnizoare nu are la bugetul de stat obligatii de plata dintre cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau nivelul acestora este mai mic decat suma de incasat de la beneficiar, suma respectiva ori diferenta ramasa va fi stinsa la nivel central cu obligatiile catre bugetul de stat ale furnizorului, persoana juridica, caruia ii este subordonata sucursala care a livrat carburantii si/sau lubrifiantii.
    (2) Pentru stingerea diferentei ramase se va efectua procedura prevazuta la art. 3, dupa care organul fiscal teritorial la care sucursala furnizoare este inregistrata ca platitor de impozite si taxe inscrie la pct. 4.1 al procesului-verbal cuantumul obligatiilor bugetare, conform dispozitiilor art. 4 alin. (2) si efectueaza stingerea acestora la pct. 4.2 al procesului-verbal.
    (3) Daca sucursala furnizorului nu are obligatii catre bugetul de stat, organul fiscal va mentiona la pct. 4.1 al procesului-verbal aceasta situatie, completand la pct. 4.3 suma ce urmeaza a fi stinsa la nivel central.
    (4) Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2), organul fiscal teritorial respectiv retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar il transmite sucursalei furnizoare, iar pe celelalte le transmite organului fiscal la care este inregistrata ca platitor de impozite si taxe persoana juridica de care apartine sucursala furnizoare.
    (5) Organul fiscal prevazut la alin. (4), dupa inscrierea la pct. 5.1 al procesului-verbal a obligatiilor de plata la bugetul de stat ale furnizorului si dupa efectuarea stingerii obligatiilor respective la pct. 5.2, retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite dupa cum urmeaza:
    a) unitatii subordonate beneficiarului;
    b) beneficiarului;
    c) furnizorului;
    d) directiei generale a finantelor publice, compartimentul buget si contabilitate publica, in a carei raza teritoriala isi are sediul furnizorul.
    (6) Cand procesul-verbal este intocmit numai de beneficiari si nu si de unitatile subordonate acestora, cele 6 exemplare ale procesului-verbal vor urma acelasi circuit, conform alin. (4) si (5), cu exceptia exemplarului afectat unitatii subordonate beneficiarului.
    Art. 6
    In cazul in care furnizorul nu are sucursale, procesele-verbale se vor intocmi in 5 exemplare originale in cazul unitatilor subordonate beneficiarilor si in 4 exemplare cand acestea sunt intocmite de beneficiarii insisi. Procesele-verbale vor urma aceeasi procedura si acelasi circuit ca cele prezentate la art. 4 si 5.
    Art. 7
    Directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau Directia generala de administrare a marilor contribuabili, in a caror raza teritoriala isi au sediul beneficiarii mentionati la art. 1 alin. (1), vor transmite lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru procesele-verbale primite pana la data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generala a tehnologiei informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 8
    (1) Reflectarea in contabilitatea furnizorilor si a sucursalelor acestora a operatiunilor de stingere prin compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu contravaloarea carburantilor si/sau a lubrifiantilor livrati, potrivit prevederilor art. 1 si 2, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
    (2) In contabilitatea Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Protectie si Paza si/sau a unitatilor din subordinea acestora, operatiunile de stingere prin compensare a obligatiilor datorate furnizorilor, prin compensare cu sumele datorate de acestia la bugetul de stat, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.09 "Finantarea in baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004".
    (3) In creditul acestui cont Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si/sau unitatile din subordinea acestora inregistreaza sumele datorate si neachitate agentilor economici distribuitori de carburanti si lubrifianti, care au intrat in actiunea de stingere prin compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004.
    (4) Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor la plata, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 48/2004, se efectueaza inregistrarea:
    234 "Furnizori" = 701 "Finantarea in baza unor acte
                          normative analitic distinct
                          speciale" - analitic
                   701.09 "Finantarea in baza prevederilor
                          art. 8 din Ordonanta Guvernului
                          nr. 48/2004 cu privire la
                          rectificarea bugetului de stat pe
                          anul 2004"
cu sumele compensate prevazute la pct. 4.2. si 5.2, dupa caz, din anexa nr. 1.
    (5) Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza si/sau unitatile din subordinea acestora, ale caror obligatii de plata au rezultat din cumpararea unor produse conform Ordonantei Guvernului nr. 48/2004, intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 701.09 "Finantarea in baza prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004". Contul de executie se prezinta ca anexa distincta la situatiile financiare trimestriale si anuale pentru institutii publice. Sumele compensate nu se cuprind in "Contul de executie al bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la situatiile financiare pentru institutii publice.
    Art. 9
    (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinse in prezentele precizari metodologice, se aplica pana la data de 20 decembrie 2004.
    (2) Procesul-verbal reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de compensare in evidenta analitica pe platitori - persoane juridice la organul fiscal teritorial, in evidenta contabila a furnizorilor, in evidentele beneficiarilor si ale unitatilor subordonate acestora, implicati in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    (3) Se vor compensa numai obligatiile mentionate in procesul-verbal, in ordinea prevazuta de prevederile legale in vigoare.
    (4) Data compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre furnizori si sucursalele acestora este data la care conducatorul organului fiscal competent a aprobat operatiunea de compensare, conform sumelor mentionate la pct. 4.2 sau 5.2 din procesul-verbal.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele precizari metodologice.

    ANEXA 1*)
    la precizarile metodologice

    *) Anexa nr. 1 este reprodusa in facsimil.

    - model -

    Beneficiarul*1) ...............................
    Unitatea subordonata*2) .......................
    Adresa ........................................
    Codul fiscal ..................................

                       Proces-verbal nr. _____/_________
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 8 din
Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 in relatia cu*3) _____________________________________

                                           ____________________________________
                                          |             COD FISCAL             |
                                          |____________________________________|
                                          | *5)                                |
                                          |____________________________________|
                                          | *6)                                |
                                          |____________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                          Explicatii                             |Nr. | Suma  |
|                                                                 |rand|- lei -|
|_________________________________________________________________|____|_______|
| 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor neachitate       |    |       |
| privind livrarea de*4) ___________________________ pana la data |    |       |
| incheierii procesului-verbal ____________________               | 01 | _____ |
|                                                                 |    |       |
|                    Raspundem pentru datele de mai sus,          |    |       |
|                                                                 |    |       |
|       Director,              Conducatorul compartimentului      |    |       |
|         L.S.                      financiar-contabil,           |    |       |
|                                                                 |    |       |
|                                                                 |    |       |
| 2. Furnizorul*3) ______________________________________________ |    |       |
|    Confirmam exactitatea datelor de la pct. 1                   |    |       |
|                                                                 |    |       |
|       Director,              Conducatorul compartimentului      |    |       |
|         L.S.                      financiar-contabil,           |    |       |
|                                                                 |    |       |
|                                                                 |    |       |
| 3. Beneficiarul*1) ____________________________________________ |    |       |
|    Confirmam pe proprie raspundere datele de la pct. 1 si       |    |       |
| incadrarea in limita maxima precizata prin art. 8 din Ordonanta |    |       |
| Guvernului cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul |    |       |
| 2004 nr. 48/2004.                                               |    |       |
|                                                                 |    |       |
|       Ordonator principal de credite,                           |    |       |
|         L.S.                                                    |    |       |
|                                                                 |    |       |
|_________________________________________________________________|____|_______|
    *1) Denumirea completa a beneficiarului, Serviciul de Protectie si Paza, Ministerului Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, fara initiale.
    *2) Se completeaza numai in cazul in care beneficiarul este reprezentat de o unitate subordonata.
    *3) Denumirea completa a furnizorului, persoana juridica sau sucursala acesteia, dupa caz, prevazuta prin ordin.
    *4) Se inscrie, dupa caz, produsul achizitionat.
    *5) Denumirea completa a sucursalei furnizorului, fara initiale.
    *6) Se completeaza numai in cazul furnizorului persoana juridica.

 ______________________________________________________________________________
|                          Explicatii                             |Nr. | Suma  |
|                                                                 |rand|- lei -|
|_________________________________________________________________|____|_______|
| 4. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla         |    |       |
| inregistrata sucursala furnizorului*5) ________________________ |    |       |
| 4.1. Obligatii datorate bugetului de stat de*5) _______________ |    |       |
| in suma totala de _________________________ din care:           | 02 | _____ |
| a) 14.01 Accize _______________________________________________ | 03 | _____ |
| b) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________________ | 04 | _____ |
| c) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si   |    |       |
| exploatare a resurselor minerale ______________________________ | 05 | _____ |
| d) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de          |    |       |
| prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ___ | 06 | _____ |
| e) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele  |    |       |
| naturale __________________________                             | 07 | _____ |
| f) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe titeiul din       |    |       |
| productia interna si gazele naturale __________________________ | 08 | _____ |
| g) 22.01.07 Venituri din concesiuni si inchirieri _____________ | 09 | _____ |
| h) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni si    |    |       |
| inchirieri ____________________________________________________ | 10 | _____ |
| i) 22.01.11 Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane  |    |       |
| cu handicap neincadrate _______________________________________ | 11 | _____ |
| j) 22.01.11 Accesorii aferente varsamintelor de la persoane     |    |       |
| juridice pentru persoane cu handicap neincadrate ______________ | 12 | _____ |
| k) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele   |    |       |
| cu handicap ___________________________________________________ | 13 | _____ |
| l) 09.01.09 Accesorii aferente contributiei agentilor economici |    |       |
| pentru persoanele cu handicap _________________________________ | 14 | _____ |
|                                                                 |    |       |
|               Director,                Sef serviciu,            |    |       |
|                 L.S.                                            |    |       |
|                                                                 |    |       |
|                                                                 |    |       |
| 4.2. Se sting obligatiile catre bugetul de stat ale*5) ________ |    |       |
| in suma totala de _____________________________________________ |    |       |
| din care:                                                       | 15 | _____ |
| a) 14.01 Accize _______________________________________________ | 16 | _____ |
| b) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________________ | 17 | _____ |
| c) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si   |    |       |
| exploatare a resurselor minerale ______________________________ | 18 | _____ |
| d) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de          |    |       |
| prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ___ | 19 | _____ |
| e) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele  |    |       |
| naturale ______________________________________________________ | 20 | _____ |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                               Explicatii                        |Nr. | Suma  |
|                                                                 |rand|- lei -|
|_________________________________________________________________|____|_______|
| f) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe titeiul din       |    |       |
| productia interna si gazele naturale __________________________ | 21 | _____ |
| g) 22.01.07 Venituri din concesiuni si inchirieri _____________ | 22 | _____ |
| h) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni si    |    |       |
| inchirieri ____________________________________________________ | 23 | _____ |
| i) 22.01.11 Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane  |    |       |
| cu handicap neincadrate _______________________________________ | 24 | _____ |
| j) 22.01.11 Accesorii aferente varsamintelor de la persoane     |    |       |
| juridice pentru persoane cu handicap neincadrate ______________ | 25 | _____ |
| k) 09.01.09 Contributia agentilor economici pentru persoanele   |    |       |
| cu handicap ___________________________________________________ | 26 | _____ |
| l) 09.01.09 Accesorii aferente contributiei agentilor economici |    |       |
| pentru persoanele cu handicap _________________________________ | 27 | _____ |
|                                                                 |    |       |
|         APROBAT COMPENSAREA                                     |    |       |
|          Director/Data ____            Sef serviciu,            |    |       |
|                 L.S.                                            |    |       |
|                                                                 |    |       |
|                                                                 |    |       |
| 4.3. Obligatiile beneficiarilor unitati subordonate ramase      |    |       |
| nestinse la nivelul organelor fiscale teritoriale in evidenta   |    |       |
| carora se afla inregistrate sucursalele, transmise pentru a fi  |    |       |
| stinse de catre organul fiscal teritorial in evidenta caruia se |    |       |
| afla inregistrat furnizorul (pct. 1. - pct. 4.2) ______________ | 28 | _____ |
|                                                                 |    |       |
|               Director,                Sef serviciu,            |    |       |
|                 L.S.                                            |    |       |
|                                                                 |    |       |
|                                                                 |    |       |
| 5. Organul fiscal teritorial in evidenta caruia se afla         |    |       |
| inregistrat furnizorul*6)                                       |    |       |
| 5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de furnizor - persoana|    |       |
| juridica din care:                                              |    |       |
| a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici*) ______ | 29 | _____ |
| b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de la      |    |       |
| agentii economici _____________________________________________ | 30 | _____ |
| c) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile comerciale _ | 31 | _____ |
| d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende de la   |    |       |
| societatile comerciale ________________________________________ | 32 | _____ |
| e) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata ____________________________ | 33 | _____ |
| f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata ________ | 34 | _____ |
| g) 14.01 Accize _______________________________________________ | 35 | _____ |
| h) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________________ | 36 | _____ |
|                                                                 |    |       |
| *) In cazul IMM-urilor se va completa cu impozitul pe venitul  |    |       |
| microintrepriderilor                                            |    |       |
|_________________________________________________________________|____|_______|

 ______________________________________________________________________________
|                               Explicatii                        |Nr. | Suma  |
|                                                                 |rand|- lei -|
|_________________________________________________________________|____|_______|
| i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si   |    |       |
| exploatare a resurselor minerale ______________________________ | 37 | _____ |
| j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de          |    |       |
| prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ___ | 38 | _____ |
| k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele  |    |       |
| naturale ______________________________________________________ | 39 | _____ |
| l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe titeiul din       |    |       |
| productia interna si gazele naturale __________________________ | 40 | _____ |
| m) 22.01.07 Venituri din concesiuni si inchirieri _____________ | 41 | _____ |
| n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni si    |    |       |
| inchirieri ____________________________________________________ | 42 | _____ |
| o) 20.01 Varsaminte din profitul net al regiilor ______________ | 43 | _____ |
| p) 20.01 Accesorii aferente varsamintelor din profitul net al   |    |       |
| regiilor ______________________________________________________ | 44 | _____ |
| q) 22.01.11 Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane  |    |       |
| cu handicap neincadrate _______________________________________ | 45 | _____ |
| r) 22.01.11 Accesorii aferente varsamintelor de la persoane     |    |       |
| juridice pentru persoane cu handicap neincadrate ______________ | 46 | _____ |
| s) 09.01.09 Varsaminte de la persoane juridice pentru persoane  |    |       |
| cu handicap ___________________________________________________ | 47 | _____ |
| t) 09.01.09 Accesorii aferente varsamintelor de la persoane     |    |       |
| juridice cu handicap __________________________________________ | 48 | _____ |
|                                                                 |    |       |
| 5.2. Se sting obligatiile datorate bugetului de stat de furnizor|    |       |
| persoana juridica*6) in suma totala de ________________________ | 49 | _____ |
| din care:                                                       |    |       |
| a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii economici*) ______ | 50 | _____ |
| b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de la      |    |       |
| agentii economici*) __________________________________________ | 51 | _____ |
| c) 08.01.03 Impozit pe dividende de la societatile comerciale _ | 52 | _____ |
| d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende de la   |    |       |
| societatile comerciale ________________________________________ | 53 | _____ |
| e) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata ____________________________ | 54 | _____ |
| f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adaugata ________ | 55 | _____ |
| g) 14.01 Accize _______________________________________________ | 56 | _____ |
| h) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________________ | 57 | _____ |
| i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si   |    |       |
| exploatare a resurselor minerale ______________________________ | 58 | _____ |
| j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de          |    |       |
| prospectiuni, explorare si exploatare a resurselor minerale ___ | 59 | _____ |
| k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia interna si gazele  |    |       |
| naturale ______________________________________________________ | 60 | _____ |
| l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe titeiul din       |    |       |
| productia interna si gazele naturale __________________________ | 61 | _____ |
| m) 22.01.07 Venituri din concesiuni si inchirieri _____________ | 62 | _____ |
| n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni si    |    |       |
| inchirieri ____________________________________________________ | 63 | _____ |
|                                                                 |    |       |
| *) In cazul IMM-urilor se va completa cu impozitul pe venitul  |    |       |
| microintrepriderilor                                            |    |       |
|_________________________________________________________________|____|_______|

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice

    - model -

    INSTITUTIA ..............................

                               CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare, potrivit prevederilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                          Cod
Denumirea indicatorilor*)                 Capitol                 Suma
                                          Titlu
                                          Articol
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
    *) Se inscrie denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare.

    Ordonator principal de credite,          Conducatorul compartimentului
                  L.S.                             financiar contabil,



SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1193/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1193 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu