Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 119 din 11 februarie 2002

pentru aprobarea Procedurii de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH-033

ACT EMIS DE: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 427 din 19 iunie 2002


SmartCity3


    Ministrul apelor si protectiei mediului,
    avand in vedere prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001, ale art. 48, 62, 64, 68 si 110 din Legea apelor nr. 107/1996 si ale art. 8 si 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii,
    in baza avizului tehnic consultativ al Comisiei Nationale pentru Siguranta Barajelor si a Altor Lucrari Hidrotehnice,
    in temeiul art. 7 alin. (2) si al anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 352/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Procedura de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH-033, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directia generala de gospodarire a apelor din cadrul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului va aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul apelor si protectiei mediului,
                               Petru Lificiu

    ANEXA 1

                              PROCEDURA
de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor - NTLH-033

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    In conformitate cu prevederile art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranta barajelor, aprobata si modificata prin Legea nr. 466/2001, in cazul trecerii in conservare, postutilizare sau abandonare a unui baraj, detinatorul acestuia va intocmi o documentatie distincta care stabileste lucrarile si masurile necesare, generate de noua situatie.
    Art. 2
    Detinatorul va asigura, de asemenea, pe cheltuiala proprie, lucrarile si masurile de trecere in conservare, postutilizare sau abandonare, de incadrare intr-o alta categorie de folosinta posibila a barajului sau de demolare a acestuia, cu asigurarea corespunzatoare a curgerii debitelor lichide si solide, inclusiv a apelor maxime, in sectiunea barata initial.
    Art. 3
    (1) Trecerea in conservare se refera la barajele oprite temporar la diverse stadii ale executiei si care trebuie pastrate in anumite conditii pana la reluarea lucrarilor pentru terminarea acestora.
    (2) Trecerea in conservare impune punerea in aplicare a unui ansamblu de masuri si lucrari care sa asigure, in perioada de conservare, siguranta privind stabilitatea constructiei, precum si protectia populatiei si a mediului.
    (3) Masurile si lucrarile necesare conservarii in siguranta se realizeaza prin grija detinatorului barajului si nu conduc la schimbarea folosintei acestuia.
    Art. 4
    (1) Postutilizarea se refera la barajele ajunse la cota finala, care si-au indeplinit stagiul normal de functionare si care pot fi folosite in continuare in alte scopuri decat cel pentru care au fost realizate.
    (2) Postutilizarea impune punerea in aplicare a unui ansamblu de masuri si lucrari care sa asigure noua functionalitate in conditii de siguranta a barajului si de protectie a populatiei si a mediului.
    (3) Masurile si lucrarile necesare se realizeaza atat prin grija detinatorului sau administratorului barajului, cat si a postutilizatorului, prin schimbarea folosintei.
    Art. 5
    (1) Abandonarea se refera la barajele terminate sau neterminate, cu sau fara durata normala de viata depasita, care nu mai pot fi tinute in functiune sau postutilizate datorita imposibilitatii tehnice sau unor costuri exagerat de mari si care, in acelasi timp, reprezinta un potential pericol pentru populatie si mediu.
    (2) Abandonarea impune punerea in aplicare a unui ansamblu de masuri si lucrari pentru dezafectarea barajului, reconstructia ecologica a zonei si asigurarea corespunzatoare a curgerii debitelor lichide si solide, inclusiv a celor maxime, in sectiunea barata initial.
    (3) Masurile si lucrarile necesare se realizeaza prin grija detinatorului sau a administratorului barajului si trebuie sa asigure conditiile de curgere existente anterior executarii barajului.

    CAP. 2
    Procedura de trecere in conservare a barajelor

    Art. 6
    (1) Trecerea in conservare a barajelor se propune de detinatorul cu orice titlu al acestuia si se aproba prin ordin al ministrului in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea caruia se afla unitatea care detine barajul respectiv, pe baza avizelor Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    (2) In cazul in care unitatea care detine barajul se afla in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, trecerea in conservare se aproba prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 7
    Lucrarile si masurile necesare la trecerea in conservare a barajelor sunt prezentate intr-o documentatie tehnico-economica, avizata de ministerul in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea caruia se afla unitatea care detine barajul.
    Art. 8
    Documentatia care sta la baza ordinului de aprobare a trecerii in conservare cuprinde:
    - proiectul de trecere in conservare, intocmit de un proiectant certificat de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    - referatul de solicitare a trecerii in conservare a barajului, intocmit de beneficiarul de investitie;
    - avizul ministerului care aproba trecerea in conservare;
    - avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    - programul de urmarire a comportarii in timp a lucrarilor ramase in conservare, acolo unde este cazul.
    Art. 9
    In referatul de solicitare a trecerii in conservare trebuie prevazuta perioada de executie a lucrarilor si de realizare a masurilor prezentate in proiectul intocmit in acest sens.
    Art. 10
    Proiectul de trecere in conservare a barajului are in vedere datele cuprinse in documentatia de verificare a calitatii lucrarilor executate la acea data, a sigurantei acestora si a masurilor ce se impun pentru perioada de conservare, precum si masuri si lucrari de protectie a mediului, avizate de un expert certificat/avizat.
    Art. 11
    La terminarea lucrarilor de trecere in conservare a barajului se constituie de catre beneficiarul de investitie o comisie de receptie care va verifica respectarea proiectului intocmit in acest scop si a reglementarilor aferente in vigoare, existenta programului de urmarire a comportarii in timp a lucrarilor aflate in conservare, care va confirma si va semna rezultatele verificarii in procesul-verbal de receptie intocmit in acest sens.
    Art. 12
    Reluarea executiei la un baraj aflat in conservare se aproba prin ordin al ministrului in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea caruia se afla unitatea care detine barajul, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului si al Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, pe baza unei expertize privind starea tehnica si functionala a lucrarilor aflate in conservare si a unui proiect pentru reluarea lucrarilor, avizat si aprobat conform legislatiei in vigoare privind obiectivele de investitii.
    Art. 13
    Pe toata perioada de conservare detinatorul barajului este responsabil de comportarea in timp si de siguranta lucrarilor aflate in conservare.

    CAP. 3
    Procedura de postutilizare a barajelor

    Art. 14
    Trecerea la postutilizare a barajelor se propune de detinatorii barajelor si se aproba prin ordin al ministrului in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea caruia se afla unitatea care detine barajul, pe baza avizului Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 15
    (1) Lucrarile si masurile necesare pentru postutilizare sunt prevazute intr-o documentatie de proiectare, intocmita pe baza unei expertize de evaluare a starii de siguranta a barajului, realizata de experti atestati de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si certificati/avizati de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului.
    (2) Documentatia de proiectare prevazuta la alin. (1) se intocmeste de agenti economici certificati pentru domeniul respectiv, se aproba de conducerea ministerului in subordinea, coordonarea sau sub autoritatea caruia se afla unitatea care detine barajul si se avizeaza de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, daca acesta nu este detinator, si, de la caz la caz, de ministerul in subordinea sau coordonarea caruia se afla postutilizatorul.
    Art. 16
    Ordinul de aprobare a trecerii la postutilizare a barajelor are la baza o documentatie care cuprinde:
    - referatul de solicitare a trecerii in postutilizare, intocmit de detinatorul barajului;
    - raportul de expertiza privind evaluarea starii de siguranta a barajului inainte de trecerea in postutilizare;
    - documentatia de proiectare pentru lucrarile necesare pentru postutilizarea barajului;
    - avizele tehnice prevazute la art. 15 alin. (2);
    - programul de urmarire a comportarii in timp a barajului in noile conditii de postutilizare.
    Art. 17
    Proiectul lucrarilor necesare pentru postutilizarea barajului cuprinde si masurile ce se impun pentru perioada de postutilizare privind siguranta acestuia, precum si lucrarile si masurile care asigura protectia mediului.
    Art. 18
    Dupa executarea lucrarilor prevazute in proiectul de postutilizare, o data cu receptia acestora se efectueaza si predarea-primirea lucrarilor intre fostul detinator si postutilizator, urmandu-se procedurile legale de predare-preluare a obiectivului. Procesul-verbal de predare-preluare se aproba prin ordin comun al autoritatilor centrale tutelare ale fostului detinator si viitorului postutilizator.

    CAP. 4
    Procedura de abandonare a barajelor

    Art. 19
    Declansarea operatiunilor de abandonare a barajelor are loc:
    - ca urmare a solicitarii detinatorilor barajelor, atunci cand acestia constata ca nu se pot indeplini exigentele de performanta necesare conform legii, barajele respective prezentand un risc asociat inacceptabil;
    - ca urmare a dispozitiei organelor de control, in urma unor expertize efectuate care arata ca barajele prezinta un risc asociat inacceptabil, constituind un real pericol pentru populatie si mediu;
    - in urma unor accidente, atunci cand concluziile expertizei specifica expres abandonarea datorita costului foarte ridicat al refacerilor necesare, precum si neindeplinirii exigentelor de performanta si a criteriilor de siguranta etc.
    Art. 20
    Declansarea operatiunilor de abandonare se realizeaza pe baza unei documentatii speciale intocmite prin grija detinatorului, care contine:
    - nota de fundamentare a solicitarii de abandonare a barajului, intocmita prin grija detinatorului acestuia;
    - avizul de gospodarire a apelor si acordul de protectia mediului;
    - avizul administratiei publice locale si centrale, dupa caz.
    Art. 21
    Documentatia de abandonare a barajului se aproba de autoritatea centrala tutelara a detinatorului acestuia, prin ordin al ministrului, pe baza avizului Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.
    Art. 22
    Realizarea in teren a proiectului de abandonare incepe numai dupa aprobarea documentatiei de abandonare si intra in responsabilitatea detinatorului barajului.
    Art. 23
    Receptia lucrarilor de dezafectare si reconstructie ecologica se realizeaza de reprezentanti ai detinatorului barajului si ai administratiei publice centrale sau locale, care preia in folosinta zona respectiva, prin incheierea unui proces-verbal de predare-preluare.
    Art. 24
    Procesul-verbal de predare-preluare se aproba de autoritatile centrale ale fostului detinator al barajului si de autoritatile administratiei publice centrale sau locale, dupa care se deruleaza toate actiunile legale de descarcare de gestiune pentru fostul detinator si preluarea gestiunii de catre unitatea care va utiliza folosinta din acea zona.

    CAP. 5
    Dispozitii finale

    Art. 25
    Detinatorii cu orice titlu ai barajelor care in urma evaluarii starii de siguranta nu indeplinesc exigentele de performanta necesare pentru obtinerea autorizatiei de functionare in siguranta vor trebui sa declanseze procedura de abandonare a barajului respectiv in termen de 2 ani de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei proceduri.
    Art. 26
    Prevederile prezentei proceduri sunt obligatorii pentru toti detinatorii si/sau administratorii de baraje pentru retentii de apa, de diguri si baraje care realizeaza depozite de deseuri industriale, precum si ai altor lucrari incluse in categoria barajelor, conform legii, indiferent de marimea si gradul de risc asociat acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 119/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 119 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 119/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu