Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1165 din 30.09.2015

privind modificarea Procedurii de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015
ACT EMIS DE: Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 783 din 21 octombrie 2015SmartCity1

Având în vedere:prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile art. 8 alin. (6) şi (7) din Hotărârea Guvernului nr. 42/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu modificările ulterioare,ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri emite următorul ordin: Articolul IProcedura de implementare a schemei transparente de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri, aprobată prin Ordinul ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri nr. 980/2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 şi 689 bis din 11 septembrie 2015, se modifică după cum urmează: 1. Punctul 2.1 va avea următorul cuprins: 2.1. Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2015, aprobat prin anexa nr. 3/36/02 la Legea nr. 186/2014, este de 4.700.000 lei, distribuit conform Planului anual de lucru1.2. La punctul 2.7, litera a) va avea următorul cuprins: a)alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărei firme incubate, la intrarea în incubatorul de afaceri, pentru ca aceasta să îşi achiziţioneze în valoare de maximum 40.000 lei echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), site, echipamente IT, soft şi licenţe, mobilier, aparatură birotică, achiziţionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia vehiculelor de transport rutier de mărfuri, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor şi contra cost, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare. Achiziţiile trebuie să fie în legătură cu fluxul subactivităţilor (de exemplu, aprovizionare/promovare, distribuţie/vânzare), care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN autorizat pentru care se solicită finanţare, iar sumele vor fi alocate numai după efectuarea cheltuielilor, emiterea facturilor şi dovada achitării integrale a acestora. Valoarea maximă a alocaţiei financiare nerambursabile pentru achiziţionare site este de 8.000 lei;3. La punctul 2.7, litera e) va avea următorul cuprins: e)alocaţii financiare nerambursabile oferite fiecărui incubator, pentru rambursarea în limita a 40.000 lei/an a costurilor cu impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetelor locale, autorizări PSI; 4. La punctul 4, subpunctul 4.1.2 va avea următorul cuprins: 4.1.2. Lansarea procedurii de selecţie a administratorului se efectuează de către OTIMMC după aprobarea deschiderii unui incubator cu condiţia existenţei în planul anual de lucru a fondurilor alocate pentru plata serviciilor administratorului incubatorului de afaceri în valoare de maxim 190.000 lei/ciclu de incubare conform pct. 2.8 din procedura programului. În cazul în care procedura de selecţie a administratorului nu se finalizează în termenul de 3 ani fiscali de la aprobarea deschiderii unui incubator, aprobarea îşi pierde valabilitatea şi solicitantul poate relua ciclul de solicitare de deschidere a unui incubator conform pct. 3.2 sau pct. 3.3. În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ofertele solicitanţilor vor fi evaluate din punct de vedere tehnic şi financiar de către o comisie de evaluare constituită din reprezentanţi ai OTIMMC şi ai autorităţilor publice locale. Comisia va selecta o persoană juridică, care va deveni Administratorul Incubatorului.5. La punctul 4, subpunctul 4.1.2.1 va avea următorul cuprins: 4.1.2.1. În procesul de selectare se vor avea în vedere cel puţin următoarele criterii: a)după caz, prezentarea de proiecte de consultanţă derulate în ultima perioadă şi rezultatele acestora; b)nu se află în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un administrator judiciar şi nu au activitatea comercială suspendată şi nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; solicitanţii care au datorii eşalonate nu sunt eligibili pentru selecţie; c)implicarea în gestionarea acestui proiect a personalului şi a colaboratorilor calificaţi, cu experienţă în managementul afacerilor, capabili să ofere beneficiarilor Programului consultanţă şi alte servicii de dezvoltare a afacerilor; d)deţinerea de cunoştinţe şi informaţii solide privind mediul de afaceri din aria geografică de amplasare a incubatorului de afaceri;1 Planul anual de lucru conţine repartizarea bugetului pe categorii de cheltuieli şi este anexa nr. 8 la prezenta procedură. e)capacitatea de a favoriza şi a dezvolta o bună relaţionare a incubatorului de afaceri cu autorităţile publice locale, unităţile bancare, institutele de cercetare, institutele de învăţământ superior şi unităţile economice din aria geografică de amplasare a acestuia; f)prezentarea unui plan de promovare pentru perioada de preincubare, a unui plan de afaceri şi a unui plan de marketing pe durata contractului de administrare; g)prezentarea unei strategii de monitorizare a beneficiarilor Programului pe parcursul a doi ani postincubare; h)strategia pentru înfiinţarea/dezvoltarea unui incubator pentru IMM inovative în cazul unei autorităţi private relevante la nivel naţional în domeniul antreprenoriatului; i)după caz, analiza elaborată de OTIMMC privind performanţa incubatorului din punctul de vedere al vizibilităţii acestuia în zonă şi al contribuţiei incubatorului la dezvoltarea locală a zonei pentru incubatoarele cărora li s-a aprobat continuarea activităţii sau analiza elaborată de OTIMMC privind performanţa incubatorului administrat din punctul de vedere al vizibilităţii acestuia în zonă şi al contribuţiei incubatorului la dezvoltarea locală a zonei pentru administratorii care au administrat sau administrează deja un incubator în cadrul programului. 6. La punctul 4.1.3 subpunctul 4.1.3.1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Pentru incubatoarele care finalizează unul sau mai multe cicluri de incubare, OTIMMC va elabora după finalizarea ciclului o analiză privind performanţa incubatorului din punctul de vedere al vizibilităţii acestuia în zonă şi al contribuţiei incubatorului la dezvoltarea locală a zonei. 7. Anexa nr. 8 „Plan anual de lucru anul 2015“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul IIDirecţia politici antreprenoriale şi implementare programe pentru IMM din cadrul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi oficiile teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie vor duce la îndeplinire prezentul ordin. Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, Anca Laura Ionescu, secretar de stat ANEXĂ(Anexa nr. 8 la procedură)

PLAN ANUAL DE LUCRU ANUL 2015
REZULTATE AŞTEPTATE ACTIVITĂŢI PLANIFICATE Suma alocată/ incubator/ firmă incubată Număr minim incubatoare Număr minim firme incubate Suma totală Descrierea bugetului
(inclusiv fundament, indicatori asociaţi şi ţinte anuale) Lista cu rezultatele activităţilor şi acţiunile asociate
Activitate Descrierea activităţii
1 2 3 4 5 6 7 8
Rezultat 1 - Servicii de susţinere a IMM-urilor prin înfiinţarea de incubatoare de afaceri 1. Rezultatul activităţii:
Fundament: Hotărârea Guvernului nr. 290/2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a reţelei naţionale de incubatoare de afaceri Asigurarea celor mai bune condiţii de lucru şi sprijinul activităţilor IMM-urilor incubate
Indicatori:
- Numărul de incubatoare nou-create
- Numărul IMM-urilor incubate
- Numărul locurilor de muncă create

1 2 3 4 5 6 7 8
Ţinte: finanţarea a 5 noi incubatoare de afaceri aprobate în perioada 2013-2015 Reabilitarea/Construirea/ Modernizarea clădirilor incubatoarelor de afaceri (paragraful 2.4 - Procedura pentru implementarea Programului) Finanţarea a minimum 2 incubatoare maximum 500.000 2 385.000 Alocări în baza acordului de finanţare
Fonduri suplimentare în valoare maximă de 300.000 lei/ incubator destinate: reabilitării/ reamenajării spaţiilor incubatoarelor, în cazul în care acestea au fost avariate, deteriorate, pentru a permite desfăşurarea activităţii în cadrul incubatorului (paragraful 2.9 - Procedura pentru implementarea Programului) Finanţarea a minimum 2 incubatoare maximum 300.000 2 471.000 Reabilitare/ Reamenajare
Continuarea activităţii în incubatoarele existente Dotarea incubatoarelor de afaceri (Echipamente IT&C, mobilă) (paragraf 2.5 la procedură) Echipamente IT&C şi mobilă maximum 150.000 1 5.000 Echipamente IT&C şi mobilă
Proiectarea şi găzduirea de website-uri proprii incubatoarelor de afaceri (paragraful 2.6 la procedură) Proiectarea şi găzduirea de websiteuri proprii incubatoarelor de afaceri maximum 6.000 1 2.000 Servicii contractuale - companii
16-24 de firme incubate/ incubator Servicii de consultanţă [paragraful 2.7 lit. b) la procedură] Alocaţii financiare nerambursabile maximum 5.000 4 92 460.000 Granturi
Impact aşteptat: continuarea activităţii în incubatoarele existente Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu utilităţile [paragraful 2.7 lit. c) la procedură] Alocaţii financiare nerambursabile pentru utilităţi minimum 100 de firme maximum 3.000 8 100 298.500 Granturi
Creştere economică şi crearea de locuri de muncă Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu taxa de administrare [paragraful 2.7 lit. d) la procedură] Alocaţii financiare nerambursabile pentru costurile cu taxa de administrare maximum 2.500 2 25 62.000 Granturi
Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu impozite, taxe etc. [paragraful 2.7 lit. e) la procedură] Alocaţii financiare nerambursabile pentru costurile cu impozite, taxe etc. maximum 40.000 3 92.500 Granturi
Alocaţii financiare nerambursabile oferite pentru rambursarea parţială a costurilor cu participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare [paragraful 2.7 lit. f) la procedură] Alocaţii financiare pentru participarea la târguri, expoziţii, activităţi de promovare minimum 80 firme 9.000 4 80 720.000
Achiziţionarea serviciilor administratorilor de incubatoare (paragraful 2.8. la procedură) Servicii de administrare pentru 11 administratori de incubatoare şi organizare evenimente maximum 190.000/ 9.000/ 5.000 11 2.204.000 Servicii contractuale - companii
TOTAL ACTIVITATE 4.700.000
TOTAL

NOTĂ: La cererea administratorilor de incubator, OTIMMC poate aproba redistribuirea sumelor neconsumate în cadrul unei activităţi către alte activităţi unde s-a depăşit necesarul estimat.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1165/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1165 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1165/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu