Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 115 din 13 martie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din  2 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001,
    in temeiul art. 8 alin. (10) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Activitatea comisiilor mentionate la alin. (1) vizeaza incadrarea pe grade profesionala a personalului silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, precum si a personalului silvic angajat dupa aceasta data, promovarea in grade superioare si acordarea de gradatii personalului silvic din institutiile, respectiv unitatile prevazute la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001.
    Art. 2
    Directiile de specialitate silvica din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, precum si Regia Nationala a Padurilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii

    CAP. 1
    Atributiile comisiilor de incadrare si promovare

    Art. 1
    Obiectivele comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii, denumite in continuare comisii, sunt urmatoarele:
    a) incadrarea personalului silvic pe gradele profesionale prevazute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    b) promovarea in grade profesionale;
    c) acordarea gradatiilor prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    d) coordonarea actiunilor de sustinere a examenelor si a lucrarilor de specialitate pentru promovarea in urmatoarele grade profesionale: inginer inspector silvic, subinginer silvic principal si tehnician silvic principal;
    e) propunerea de promovare in gradele profesionale de inginer inspector general silvic si inginer consilier silvic;
    f) propuneri de incadrare in grade profesionale, in conditiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    g) acordarea, la cerere, de grade profesionale si gradatii personalului silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001, dar care in prezent nu mai lucreaza intr-o structura silvica.
    Art. 2
    In vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 1 comisiile au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza desfasurarea corespunzatoare a examenelor de promovare in gradele profesionale prevazute la art. 1 lit. d) si stabilesc rezultatele examinarii fiecarui candidat;
    b) intocmesc, la cerere, dosarele cu documentele necesare pentru promovarea in gradele de inginer inspector general silvic si inginer consilier silvic, pe care le depun pentru avizare si aprobare, potrivit art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    c) intocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare pentru incadrarea pe grade profesionale a persoanelor care cad sub incidenta prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001, si le depun spre aprobare in conditiile legii;
    d) intocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare pentru promovarea in grade profesionale a personalului silvic si le depun spre aprobare in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    e) vor comunica hotararile de incadrare/promovare structurii care are ca atributie tinerea evidentei personalului silvic, potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001, in termen de 30 de zile de la data validarii acestora;
    f) elaboreaza programul anual si planurile semestriale de lucru ale comisiilor;
    g) intocmesc anual, pana la data de 31 ianuarie, informari cu privire la activitatea depusa si rezultatele obtinute in anul anterior si propun masuri de imbunatatire a activitatii, pe care le transmit comisiei de incadrare si promovare din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si conducerii institutiei, respectiv unitatii in cadrul careia functioneaza.

    CAP. 2
    Constituirea comisiilor de incadrare si promovare

    Art. 3
    (1) Constituirea comisiilor se face dupa cum urmeaza:
    a) Comisia din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura este formata din 3 membri si are urmatoarea componenta:
    - secretarul de stat pentru paduri, presedinte;
    - directorul Directiei strategii, politici si legislatie silvica, membru;
    - directorul Directiei regim si inspectie silvica, membru.
    b) Comisia din cadrul Regiei Nationale a Padurilor este formata din 5 membri si are urmatoarea componenta:
    - directorul general adjunct al regiei, presedinte;
    - directorul Directiei fond forestier, membru;
    - directorul Directiei tehnice, membru;
    - seful Serviciului resurse umane, organizare, programare, membru;
    - seful Compartimentului de perfectionare a pregatirii profesionale, membru.
    c) Comisia din cadrul fiecarei directii silvice este formata din 3 membri si are urmatoarea componenta:
    - inginerul-sef al directiei silvice, presedinte;
    - seful compartimentului fond forestier, membru;
    - seful compartimentului regenerarea padurilor, membru.
    (2) In situatia in care persoanele care ocupa functiile de sef serviciu resurse umane, organizare, programare sau sef compartiment de perfectionare a pregatirii profesionale nu sunt personal silvic, in comisia prevazuta la alin. (1) lit. b) vor fi desemnate in locul acestora persoane care indeplinesc aceasta conditie.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament conducatorii institutiilor, respectiv ai unitatilor mentionate la alin. (1) vor stabili componenta nominala a acestora.
    (4) Membrii comisiilor se numesc pe o perioada de 2 ani.
    Art. 4
    (1) Presedintele comisiei are urmatoarele atributii:
    a) convoaca si conduce sedintele de lucru ale comisiei si semneaza hotararile emise de aceasta;
    b) coordoneaza lucrarile de pregatire si organizare a actiunilor privind incadrarea, respectiv promovarea personalului silvic;
    c) aproba bibliografia si tematica examenelor, subiectele pentru lucrarile scrise si altele asemenea, pentru sustinerea examenelor de promovare la gradele profesionale pentru care se organizeaza asemenea probe;
    d) reprezinta comisia in relatiile cu conducerea institutiei, respectiv a unitatii din care face parte, in legatura cu actele emise de comisie;
    e) actioneaza, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, pentru rezolvarea corespunzatoare de catre conducerea institutiei, respectiv a unitatii, a propunerilor facute, referitoare la incadrarea si/sau promovarea personalului silvic;
    f) avizeaza programul anual si planurile semestriale de lucru ale comisiei si le supune aprobarii conducerii institutiei, respectiv a unitatii in cadrul careia aceasta functioneaza;
    g) transmite situatiile solicitate comisiei de incadrare si promovare constituite in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Comisia de incadrare si promovare constituita in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura coordoneaza si monitorizeaza activitatea tuturor comisiilor constituite in cadrul structurilor silvice centrale si locale de administrare sau control.
    Art. 5
    (1) Secretariatul tehnic al comisiilor prevazute la art. 1 se asigura de institutiile, respectiv unitatile de care acestea apartin.
    (2) Componenta secretariatului tehnic prevazut la alin. (1) se stabileste prin ordin sau decizie a conducerii institutiei, respectiv a unitatii unde functioneaza comisia.
    (3) Secretariatul tehnic al comisiei are urmatoarele atributii:
    a) comunica, in baza aprobarii presedintelui comisiei, convocarea intrunirii membrilor acesteia;
    b) asigura organizarea intrunirilor comisiei pregatind documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor prevazute sa aiba loc;
    c) comunica hotararile comisiei cu privire la rezultatele examenelor de promovare sustinute, precum si pe cele privind analizele intreprinse pentru incadrarea, respectiv promovarea pe grade profesionale si acordarea de gradatii fiecarui candidat si institutiei, respectiv unitatii unde acesta este incadrat, pentru luare la cunostinta si punere in aplicare;
    d) asigura in perioada dintre sedintele comisiei asistenta de specialitate, precum si legatura cu membrii comisiei;
    e) asista la lucrarile comisiei, intocmeste procesele-verbale ale intrunirilor, pe care le supune spre semnare tuturor membrilor prezenti, si redacteaza hotararile comisiei;
    f) asigura operatiunile de registratura, respectiv primirea, distribuirea si expedierea corespondentei, si de arhivare pentru toate documentele privind activitatea comisiei;
    g) urmareste si informeaza comisia asupra modului in care sunt solutionate propunerilor si hotararile luate de aceasta;
    h) comunica in scris celor interesati hotararile adoptate de comisie.

    CAP. 3
    Functionarea comisiilor de incadrare si promovare

    Art. 6
    (1) Comisiile functioneaza statutar, in urmatoarele conditii:
    - pentru comisiile constituite din 3 membri, in prezenta tuturor membrilor;
    - pentru comisiile constituite din 5 membri, in prezenta presedintelui si a cel putin 2 membri.
    (2) Hotararile comisiilor se iau prin vot deschis. Voturile membrilor comisiei se mentioneaza nominal in procesele-verbale ale sedintelor.
    Art. 7
    (1) Pentru functionarea corespunzatoare si crearea conditiilor necesare exercitarii atributiilor pe care comisiile le au de indeplinit se vor pune la dispozitie acestora, de catre compartimentele de specialitate din institutiile, respectiv unitatile in care au loc actiunile mentionate la art. 1, datele necesare pe baza carora se analizeaza situatia personalului silvic ce se considera indreptatit a fi incadrat, respectiv promovat pe un grad profesional sau a primi o gradatie superior/superioara celui/celei pe care il/o detine.
    (2) Datele care se analizeaza in vederea stabilirii situatiei personalului silvic se vor referi pentru fiecare candidat la:
    a) nivelul studiilor;
    b) data la care a obtinut gradul profesional si gradatia la care se afla incadrat;
    c) vechimea in domeniul silviculturii;
    d) calificativul anual obtinut in perioada supusa analizei;
    e) sanctiunile primite in perioada analizata;
    f) titluri stiintifice, studii suplimentare; publicatii, activitati in domeniu (invatamant, organizatii neguvernamentale etc.).
    Art. 8
    Activitatea comisiilor se desfasoara la sediile institutiilor, respectiv ale unitatilor care le-au infiintat, in spatii si in conditii corespunzatoare, puse la dispozitie de conducatorii acestora.
    Art. 9
    Comisiile se intrunesc semestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui. Convocarea se face in scris, pentru fiecare membru al comisiei, de catre secretariatul acesteia, cu aprobarea prealabila a presedintelui, cu 15 zile inainte de data la care este prevazuta sedinta comisiei. In convocare se precizeaza data, ora si locul unde urmeaza sa se intruneasca comisia, precum si ordinea de zi.
    Art. 10
    (1) Comisiile isi desfasoara activitatea pe baza programului anual si a planurilor semestriale, care vor cuprinde obiectivele propuse a se realiza, modalitatile de realizare, compartimentele din cadrul institutiei, respectiv al unitatii din care face parte comisia, implicate in realizarea obiectivelor inscrise in program, si termenele la care acestea trebuie indeplinite.
    (2) Programul anual prevazut la alin. (1) se aproba de conducatorul institutiei sau unitatii in cadrul careia functioneaza comisia respectiva.
    Art. 11
    Hotararile comisiei se redacteaza in scris si se comunica in termen de 3 zile de la data adoptarii persoanelor interesate si conducerii institutiei, respectiv a unitatii, spre validare si punere in aplicare, consemnandu-se, in principal, urmatoarele:
    - locul si data la care a avut loc sedinta, precum si componenta nominala a comisiei;
    - obiectivul pentru care s-a intrunit comisia;
    - masurile dispuse de comisie in legatura cu problemele dezbatute.
    Art. 12
    (1) Validarea se face in termen de 5 zile de la primirea hotararii comisiei, dar nu inainte de expirarea termenului de depunere a contestatiilor. In situatia depunerii de contestatii validarea se face dupa solutionarea acestora.
    (2) O data cu validarea se emit si deciziile de incadrare/promovare pentru fiecare candidat, semnate de conducatorul institutiei, respectiv al unitatii.
    (3) Rezultatul validarii sau invalidarii se comunica persoanelor interesate si comisiei in termen de 3 zile de la emitere. Invalidarea va fi obligatoriu motivata in scris.

    CAP. 4
    Contestatii

    Art. 13
    (1) In situatia in care in procesul de incadrare si/sau promovare si la acordarea de gradatii apar nemultumiri ale unor salariati fata de solutiile comisiei si deciziile conducerii institutiei/unitatii, se pot depune contestatii care se adreseaza dupa cum urmeaza:
    a) in situatia contestarii hotararii comisiei, contestatia se adreseaza conducerii institutiei/unitatii in cadrul careia functioneaza comisia respectiva;
    b) in situatia contestarii deciziei conducerii institutiei/unitatii, contestatia se adreseaza conducatorului ierarhic superior.
    (2) Contestatia se depune in cel mult 3 zile de la data comunicarii hotararii comisiei, respectiv a rezultatului validarii sau invalidarii.
    Art. 14
    (1) Rezolvarea contestatiei privind hotararea comisiei se face in maximum 15 zile de la data inregistrarii acesteia, de catre conducerea institutiei, respectiv a unitatii careia ii este adresata.
    (2) Rezultatul analizarii contestatiei se comunica in scris, in interiorul termenului prevazut la alin. (1), atat contestatarului, cat si comisiei care a emis hotararea ce a facut obiectul contestatiei.
    Art. 15
    Rezultatul contestatiilor adresate conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) se comunica in scris atat contestatarului, cat si institutiei/unitatii care a emis decizia contestata, in termen de 30 de zile de la primirea acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 115/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 115 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 115/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu