Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 115 din 13 martie 2002

pentru aprobarea Regulamentului privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii

ACT EMIS DE:                MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 220 din  2 aprilie 2002


SmartCity3


    Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
    avand in vedere prevederile art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001,
    in temeiul art. 8 alin. (10) din Hotararea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    (1) Se aproba Regulamentul privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    (2) Activitatea comisiilor mentionate la alin. (1) vizeaza incadrarea pe grade profesionala a personalului silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, precum si a personalului silvic angajat dupa aceasta data, promovarea in grade superioare si acordarea de gradatii personalului silvic din institutiile, respectiv unitatile prevazute la art. 11 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001.
    Art. 2
    Directiile de specialitate silvica din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, precum si Regia Nationala a Padurilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
                                Ilie Sarbu

    ANEXA 1

                               REGULAMENT
privind atributiile, constituirea si functionarea comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii

    CAP. 1
    Atributiile comisiilor de incadrare si promovare

    Art. 1
    Obiectivele comisiilor de incadrare si promovare a personalului silvic pe grade profesionale si gradatii, denumite in continuare comisii, sunt urmatoarele:
    a) incadrarea personalului silvic pe gradele profesionale prevazute la art. 7 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    b) promovarea in grade profesionale;
    c) acordarea gradatiilor prevazute la art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    d) coordonarea actiunilor de sustinere a examenelor si a lucrarilor de specialitate pentru promovarea in urmatoarele grade profesionale: inginer inspector silvic, subinginer silvic principal si tehnician silvic principal;
    e) propunerea de promovare in gradele profesionale de inginer inspector general silvic si inginer consilier silvic;
    f) propuneri de incadrare in grade profesionale, in conditiile prevazute la art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    g) acordarea, la cerere, de grade profesionale si gradatii personalului silvic aflat in activitate la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001, dar care in prezent nu mai lucreaza intr-o structura silvica.
    Art. 2
    In vederea indeplinirii obiectivelor prevazute la art. 1 comisiile au urmatoarele atributii:
    a) organizeaza desfasurarea corespunzatoare a examenelor de promovare in gradele profesionale prevazute la art. 1 lit. d) si stabilesc rezultatele examinarii fiecarui candidat;
    b) intocmesc, la cerere, dosarele cu documentele necesare pentru promovarea in gradele de inginer inspector general silvic si inginer consilier silvic, pe care le depun pentru avizare si aprobare, potrivit art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    c) intocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare pentru incadrarea pe grade profesionale a persoanelor care cad sub incidenta prevederilor art. 15 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001, si le depun spre aprobare in conditiile legii;
    d) intocmesc, la cerere, dosarele cu actele necesare pentru promovarea in grade profesionale a personalului silvic si le depun spre aprobare in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001;
    e) vor comunica hotararile de incadrare/promovare structurii care are ca atributie tinerea evidentei personalului silvic, potrivit art. 5 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2000, aprobata si modificata prin Legea nr. 427/2001, in termen de 30 de zile de la data validarii acestora;
    f) elaboreaza programul anual si planurile semestriale de lucru ale comisiilor;
    g) intocmesc anual, pana la data de 31 ianuarie, informari cu privire la activitatea depusa si rezultatele obtinute in anul anterior si propun masuri de imbunatatire a activitatii, pe care le transmit comisiei de incadrare si promovare din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura si conducerii institutiei, respectiv unitatii in cadrul careia functioneaza.

    CAP. 2
    Constituirea comisiilor de incadrare si promovare

    Art. 3
    (1) Constituirea comisiilor se face dupa cum urmeaza:
    a) Comisia din cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura este formata din 3 membri si are urmatoarea componenta:
    - secretarul de stat pentru paduri, presedinte;
    - directorul Directiei strategii, politici si legislatie silvica, membru;
    - directorul Directiei regim si inspectie silvica, membru.
    b) Comisia din cadrul Regiei Nationale a Padurilor este formata din 5 membri si are urmatoarea componenta:
    - directorul general adjunct al regiei, presedinte;
    - directorul Directiei fond forestier, membru;
    - directorul Directiei tehnice, membru;
    - seful Serviciului resurse umane, organizare, programare, membru;
    - seful Compartimentului de perfectionare a pregatirii profesionale, membru.
    c) Comisia din cadrul fiecarei directii silvice este formata din 3 membri si are urmatoarea componenta:
    - inginerul-sef al directiei silvice, presedinte;
    - seful compartimentului fond forestier, membru;
    - seful compartimentului regenerarea padurilor, membru.
    (2) In situatia in care persoanele care ocupa functiile de sef serviciu resurse umane, organizare, programare sau sef compartiment de perfectionare a pregatirii profesionale nu sunt personal silvic, in comisia prevazuta la alin. (1) lit. b) vor fi desemnate in locul acestora persoane care indeplinesc aceasta conditie.
    (3) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament conducatorii institutiilor, respectiv ai unitatilor mentionate la alin. (1) vor stabili componenta nominala a acestora.
    (4) Membrii comisiilor se numesc pe o perioada de 2 ani.
    Art. 4
    (1) Presedintele comisiei are urmatoarele atributii:
    a) convoaca si conduce sedintele de lucru ale comisiei si semneaza hotararile emise de aceasta;
    b) coordoneaza lucrarile de pregatire si organizare a actiunilor privind incadrarea, respectiv promovarea personalului silvic;
    c) aproba bibliografia si tematica examenelor, subiectele pentru lucrarile scrise si altele asemenea, pentru sustinerea examenelor de promovare la gradele profesionale pentru care se organizeaza asemenea probe;
    d) reprezinta comisia in relatiile cu conducerea institutiei, respectiv a unitatii din care face parte, in legatura cu actele emise de comisie;
    e) actioneaza, impreuna cu ceilalti membri ai comisiei, pentru rezolvarea corespunzatoare de catre conducerea institutiei, respectiv a unitatii, a propunerilor facute, referitoare la incadrarea si/sau promovarea personalului silvic;
    f) avizeaza programul anual si planurile semestriale de lucru ale comisiei si le supune aprobarii conducerii institutiei, respectiv a unitatii in cadrul careia aceasta functioneaza;
    g) transmite situatiile solicitate comisiei de incadrare si promovare constituite in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
    (2) Comisia de incadrare si promovare constituita in cadrul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura coordoneaza si monitorizeaza activitatea tuturor comisiilor constituite in cadrul structurilor silvice centrale si locale de administrare sau control.
    Art. 5
    (1) Secretariatul tehnic al comisiilor prevazute la art. 1 se asigura de institutiile, respectiv unitatile de care acestea apartin.
    (2) Componenta secretariatului tehnic prevazut la alin. (1) se stabileste prin ordin sau decizie a conducerii institutiei, respectiv a unitatii unde functioneaza comisia.
    (3) Secretariatul tehnic al comisiei are urmatoarele atributii:
    a) comunica, in baza aprobarii presedintelui comisiei, convocarea intrunirii membrilor acesteia;
    b) asigura organizarea intrunirilor comisiei pregatind documentele necesare bunei desfasurari a actiunilor prevazute sa aiba loc;
    c) comunica hotararile comisiei cu privire la rezultatele examenelor de promovare sustinute, precum si pe cele privind analizele intreprinse pentru incadrarea, respectiv promovarea pe grade profesionale si acordarea de gradatii fiecarui candidat si institutiei, respectiv unitatii unde acesta este incadrat, pentru luare la cunostinta si punere in aplicare;
    d) asigura in perioada dintre sedintele comisiei asistenta de specialitate, precum si legatura cu membrii comisiei;
    e) asista la lucrarile comisiei, intocmeste procesele-verbale ale intrunirilor, pe care le supune spre semnare tuturor membrilor prezenti, si redacteaza hotararile comisiei;
    f) asigura operatiunile de registratura, respectiv primirea, distribuirea si expedierea corespondentei, si de arhivare pentru toate documentele privind activitatea comisiei;
    g) urmareste si informeaza comisia asupra modului in care sunt solutionate propunerilor si hotararile luate de aceasta;
    h) comunica in scris celor interesati hotararile adoptate de comisie.

    CAP. 3
    Functionarea comisiilor de incadrare si promovare

    Art. 6
    (1) Comisiile functioneaza statutar, in urmatoarele conditii:
    - pentru comisiile constituite din 3 membri, in prezenta tuturor membrilor;
    - pentru comisiile constituite din 5 membri, in prezenta presedintelui si a cel putin 2 membri.
    (2) Hotararile comisiilor se iau prin vot deschis. Voturile membrilor comisiei se mentioneaza nominal in procesele-verbale ale sedintelor.
    Art. 7
    (1) Pentru functionarea corespunzatoare si crearea conditiilor necesare exercitarii atributiilor pe care comisiile le au de indeplinit se vor pune la dispozitie acestora, de catre compartimentele de specialitate din institutiile, respectiv unitatile in care au loc actiunile mentionate la art. 1, datele necesare pe baza carora se analizeaza situatia personalului silvic ce se considera indreptatit a fi incadrat, respectiv promovat pe un grad profesional sau a primi o gradatie superior/superioara celui/celei pe care il/o detine.
    (2) Datele care se analizeaza in vederea stabilirii situatiei personalului silvic se vor referi pentru fiecare candidat la:
    a) nivelul studiilor;
    b) data la care a obtinut gradul profesional si gradatia la care se afla incadrat;
    c) vechimea in domeniul silviculturii;
    d) calificativul anual obtinut in perioada supusa analizei;
    e) sanctiunile primite in perioada analizata;
    f) titluri stiintifice, studii suplimentare; publicatii, activitati in domeniu (invatamant, organizatii neguvernamentale etc.).
    Art. 8
    Activitatea comisiilor se desfasoara la sediile institutiilor, respectiv ale unitatilor care le-au infiintat, in spatii si in conditii corespunzatoare, puse la dispozitie de conducatorii acestora.
    Art. 9
    Comisiile se intrunesc semestrial sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui. Convocarea se face in scris, pentru fiecare membru al comisiei, de catre secretariatul acesteia, cu aprobarea prealabila a presedintelui, cu 15 zile inainte de data la care este prevazuta sedinta comisiei. In convocare se precizeaza data, ora si locul unde urmeaza sa se intruneasca comisia, precum si ordinea de zi.
    Art. 10
    (1) Comisiile isi desfasoara activitatea pe baza programului anual si a planurilor semestriale, care vor cuprinde obiectivele propuse a se realiza, modalitatile de realizare, compartimentele din cadrul institutiei, respectiv al unitatii din care face parte comisia, implicate in realizarea obiectivelor inscrise in program, si termenele la care acestea trebuie indeplinite.
    (2) Programul anual prevazut la alin. (1) se aproba de conducatorul institutiei sau unitatii in cadrul careia functioneaza comisia respectiva.
    Art. 11
    Hotararile comisiei se redacteaza in scris si se comunica in termen de 3 zile de la data adoptarii persoanelor interesate si conducerii institutiei, respectiv a unitatii, spre validare si punere in aplicare, consemnandu-se, in principal, urmatoarele:
    - locul si data la care a avut loc sedinta, precum si componenta nominala a comisiei;
    - obiectivul pentru care s-a intrunit comisia;
    - masurile dispuse de comisie in legatura cu problemele dezbatute.
    Art. 12
    (1) Validarea se face in termen de 5 zile de la primirea hotararii comisiei, dar nu inainte de expirarea termenului de depunere a contestatiilor. In situatia depunerii de contestatii validarea se face dupa solutionarea acestora.
    (2) O data cu validarea se emit si deciziile de incadrare/promovare pentru fiecare candidat, semnate de conducatorul institutiei, respectiv al unitatii.
    (3) Rezultatul validarii sau invalidarii se comunica persoanelor interesate si comisiei in termen de 3 zile de la emitere. Invalidarea va fi obligatoriu motivata in scris.

    CAP. 4
    Contestatii

    Art. 13
    (1) In situatia in care in procesul de incadrare si/sau promovare si la acordarea de gradatii apar nemultumiri ale unor salariati fata de solutiile comisiei si deciziile conducerii institutiei/unitatii, se pot depune contestatii care se adreseaza dupa cum urmeaza:
    a) in situatia contestarii hotararii comisiei, contestatia se adreseaza conducerii institutiei/unitatii in cadrul careia functioneaza comisia respectiva;
    b) in situatia contestarii deciziei conducerii institutiei/unitatii, contestatia se adreseaza conducatorului ierarhic superior.
    (2) Contestatia se depune in cel mult 3 zile de la data comunicarii hotararii comisiei, respectiv a rezultatului validarii sau invalidarii.
    Art. 14
    (1) Rezolvarea contestatiei privind hotararea comisiei se face in maximum 15 zile de la data inregistrarii acesteia, de catre conducerea institutiei, respectiv a unitatii careia ii este adresata.
    (2) Rezultatul analizarii contestatiei se comunica in scris, in interiorul termenului prevazut la alin. (1), atat contestatarului, cat si comisiei care a emis hotararea ce a facut obiectul contestatiei.
    Art. 15
    Rezultatul contestatiilor adresate conform prevederilor art. 13 alin. (1) lit. b) se comunica in scris atat contestatarului, cat si institutiei/unitatii care a emis decizia contestata, in termen de 30 de zile de la primirea acestora.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 115/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 115 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 115/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu