Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1125 din 16.10.2013

pentru aprobarea modelului Cererii de plată privind măsura 215 - pachet b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor
ACT EMIS DE: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 641 din 17 octombrie 2013SmartCity1

Văzând Referatul comun de aprobare nr. 33.096 din 15 octombrie 2013 al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în baza Programului Naţional de Dezvoltare Rurală al României 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei nr. C (2008)3.831 din 16 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.968/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă modelul Cererii de plată privind măsura 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Pot depune cereri de plată conform prevederilor art. 1 beneficiarii măsurii 215 - pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, care au depus cereri de ajutor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 239/2012 pentru aprobarea modelului Cererii de ajutor privind măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Achim Irimescu, secretar de stat
ANEXĂ

Centrul Judeţean APIA Nr. cerere şi data din Registrul special de înregistrare al cererilor M215
ŞTAMPILA (data primirii cererii la Centrul judeţean APIA)
Numele şi Prenumele funcţionarului APIA care primeşte cererea Semnătura funcţionarului care primeşte cererea
Nr. unic de identificare solicitant ID (RUI) RO ........ ........ ...............
Nr. cerere de plată unică, dacă este cazul ....... Nr. Cerere de ajutor anul I de angajament ............. data ........ ............

CERERE DE PLATĂ1) 1) Cererea de plată este reprodusă în facsimil.pentru Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul b) - păsări anul .... de angajament * Efectivul estimat a fi livrat în perioada 16 octombrie an curent-15 octombrie anul următor.

Solicit ajutor privind plăţile în favoarea bunăstării păsărilor în baza angajamentelor asumate voluntar pentru următoarele efective de păsări din categoria/iile (pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar se va completa câte o anexă - model anexa nr. 1, iar apoi pentru total beneficiar - anexa nr. 2):ATENŢIE: În conformitate cu prevederile art. 41 b) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală (FEADR), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 335/2013 al Comisiei, nu sunt acceptate deschideri de noi angajamente. Datele privind efectivul estimat* pentru exploataţii şi situaţia centralizatoare a sumelor estimate sunt detaliate conform anexelor nr. 1 şi 2 din secţiunea II, după cum urmează: ANEXA Nr. 1la cererea de plată Secţiunea a II-aExploataţia ........ ........ Nr. autorizaţiei sanitar-veterinare ............. din data ............. Efectivul mediu anual* estimat a fi livrat**

Subpachetul Specificare Pui de carne Pui de curcă Găini ouătoare Găini de reproducţie rase grele Total
Coeficient conversie în UVM 0,003 0,003 0,014 0,014 x
Subpachet 1b- Asigurarea intensităţii iluminatului artificial de minimum 30 lucşi: - timp de minimum 18 ore/zi pentru pui de carne, pui de curcă şi găini de reproducţie din rase grele; - timp de 16 ore/zi pentru găini ouătoare. Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 15,99 45,06 11,91 26,79 x
Sumă estimată (euro)
Subpachet 2b- Reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 42,82 263,53 114,29 134,45 x
Sumă estimată (euro)
Subpachet 3b- Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a păsărilor pe durata transportului Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 14,29 35,36 3,64 3,64 x
Sumă estimată (euro)
Subpachet 4b- Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apa utilizată Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 29,49 25,82 28,01 33,80 x
Sumă estimată (euro)
Subpachet 5b- Reducerea noxelor cu 30 % faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat Efectiv estimat anual (nr. de capete) x
Efectiv (UVM)
Cuantum (euro/UVM/an) 19,52 37,43 20,47 40,93 x
Sumă estimată (euro)

Data ............ Semnătura şi ştampila ................ * Efectivul estimat mediu anual a fi livrat în perioada 16 octombrie an curent - 15 octombrie anul următor.** Efectivul estimat a fi livrat în perioada 16 octombrie an curent-15 octombrie an următor. În cazul categoriilor de găini ouătoare şi găini de reproducţie din rase grele, dacă solicitantul nu livrează păsări în perioada 16 octombrie an curent-15 octombrie a anului următor, pentru subpachetele 1b), 2b), 4b) şi 5b), se calculează efectivul estimat mediu anual, calculat după următoarea formulă: Zile animale furajate (Zaf) anual = a + b – c a = efectivul de animale de la începutul anului x 365 b = total intrări în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365) c = total ieşiri în an - capete x 1/2 din nr. zile din an (365)

Efectivul mediu anual = Zaf anual 365 Pentru subpachetul 2b - Pentru categoria pui carne - densitatea minimă obligatorie aplicată anterior angajamentului, conform Directivei CE 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor de carne şi prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, este de .......... kg/m2. Pentru categoriile pui de curcă şi găini reproducţie rase grele - densitatea minimă obligatorie aplicată anterior angajamentului, conform Directivei CE 2007/43/CE şi prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 63/2012 pentru aprobarea normei sanitare veterinare care stabileşte standardele minime pentru protecţia păsărilor în fermă şi în timpul transportului, este de ........ ................ kg/m2. Pentru subpachetul 3b) livrările sunt efectuate numai către abator! În cazul fermelor de creştere a puilor de carne, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 6,5 cicluri pe an. În cazul fermelor de creştere a puilor de curcă, prima compensatorie poate fi acordată pentru maximum 3,7 cicluri pe an. ANEXA Nr. 2la cererea de plată Secţiunea a II-aCentralizatorul sumelor estimate total [Se completează de solicitanţii care deţin mai multe exploataţii (ferme) autorizate sanitar-veterinar.]

Nr. crt. Exploataţia/Ferma: Suma totală estimată (euro) (P1b+P2b+P3b+P4b+P5b)
1. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
2. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
3. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
4. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
...... ........ ................ ........
TOTAL:

şi

Nr. crt. Exploataţia: Efectiv (UVM) Suma totală estimată (euro)
Pui de carne Pui de curcă Găini ouătoare Găini de reproducţie rase grele
1. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
2. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
3. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
4. cu Autorizaţia nr. .......... din localitatea
...... ........ ........ ...............
TOTAL:

I. DECLARAŢII ŞI ANGAJAMENTE Subsemnatul, ........ ................ ................ ..............., legitimat cu BI/CI seria ....... nr. ........ .........., eliberat/ă de ........ ............... la data de ........ ............. şi CNP ........ ................ ................ ..........., titular/administrator/reprezentant legal al ........ ................ ........ ............, declar următoarele: 1. Am luat cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor pentru bunăstarea animalelor în conformitate cu prevederile reglementărilor naţionale şi europene, Programul naţional de dezvoltare rurală (PNDR), după cum urmează: Plăţile în favoarea bunăstării păsărilor vor fi acordate fermierilor care şi-au asumat, în mod voluntar, angajamente privind bunăstarea animalelor o perioadă de minimum 5 ani de la data de 16 octombrie 2012, pentru subpachetele 1b), 3b), 4b) şi 5b) şi începând cu data de 13 decembrie 2012 pentru subpachetul 2b).Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative (în cazul în care nu au fost făcute livrări într-o perioadă) şi/sau a cererilor de plată în intervalele corespunzătoare conduce la nerespectarea angajamentelor asumate, ceea ce presupune rezilierea angajamentelor şi recuperarea plăţilor efectuate. (Se exceptează de la depunerea deconturilor justificative/documentelor justificative în cazurile în care ferma nu a fost populată şi solicitantul a anunţat Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor de această situaţie.)

Beneficiarii vor trebui să respecte:

cerinţele specifice condiţiilor de bunăstare (cerinţe minime obligatorii şi cerinţe superioare);

standardele de ecocondiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei.

Se notifică în scris centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 zile lucrătoare (cu respectarea termenelor-limită), orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cerere, anexând documentele justificative pentru aceste modificări.

Plata se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. [În conformitate cu articolul 40 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, plăţile pentru bunăstarea animală cuprind doar acele angajamente care depăşesc standardele obligatorii relevante pentru respectivele angajamente.]

În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

Standardele obligatorii relevante în domeniul creşterii păsărilor sunt cele din Directiva Consiliului 1999/74/CE de stabilire a standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpuse prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 136/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind standardele minime pentru protecţia găinilor ouătoare, cu modificările şi completările ulterioare, Directiva Comisiei 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităţilor de creştere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 73/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind înregistrarea exploataţiilor care deţin găini ouătoare, Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 30/2010 pentru aprobarea Normei sanitare privind stabilirea normelor minime de protecţie a puilor destinaţi producţiei de carne, respectiv Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecţia animalelor de fermă, transpusă prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecţia animalelor de fermă.

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea pot atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plata ajutorului specific, respectiv penalităţi/sancţiuni de natură financiară sau penală, după caz.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor poate solicita beneficiarului documente justificative suplimentare în orice moment.

În cazul constatării unor nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va întreprinde, după caz, demersurile legale.

Nu se acordă plăţi compensatorii dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

În cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat ca urmare a refuzului beneficiarului, cererea va fi respinsă de la plată.

Autorităţile responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisiei Europene, Curţii de Conturi şi altor organisme şi autorităţi competente au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de ajutor, fişa de inspecţie/supracontrol la faţa locului şi alte documente aferente dosarului.

În conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală şi art. 25 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte eco-condiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, orice cerere de ajutor poate fi total sau parţial retrasă, în scris, în orice moment. În cazul în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat deja beneficiarul asupra unor nereguli identificate în cerere ori a notificat beneficiarului intenţia de a realiza un control la faţa locului, retragerile pentru aceste părţi din cerere nu vor fi acceptate.2. Drept care mă angajez la următoarele:

Declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Mă angajez să furnizez toate documentele cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Comisia Europeană, Curtea de Conturi şi alte organisme şi autorităţi competente.

Mă angajez să permit accesul autorităţilor competente pentru efectuarea controlului la faţa locului.

În cazul în care, după depunerea cererii de plată au intervenit modificări ale informaţiilor declarate, mă angajez ca în termen de 10 zile lucrătoare să le notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu respectarea termenelor-limită.

Mă oblig să respect angajamentul/angajamentele asumat/e voluntar pe o perioadă de 5 ani.

Mă oblig să rambursez suma plătită necuvenit.

Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru (art. 75 alin. 2 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009 şi art. 31 din Regulamentul CE nr. 73/2009). În acest sens voi prezenta dovezile privind apariţia cazului de forţă majoră sau a circumstanţei excepţionale. Cazurile de forţă majoră sunt: calamitarea suprafeţelor agricole, incapacitatea profesională pe termen lung a agricultorului, decesul agricultorului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial şeptelul (efectivul de păsări). Mă oblig să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de circumstanţă naturală, în termen de 10 zile lucrătoare după constatarea acestuia (art. 67 din Regulamentul CE nr. 1.122/2009). Cazurile de circumstanţă naturală sunt: moartea păsărilor ca urmare a unei boli şi/sau moartea păsărilor ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat responsabil.

Declar că tehnologia de creştere a păsărilor folosită este ........ ................ ............... .

Mă oblig ca în cazul schimbării tehnologiei de creştere a păsărilor să notific aceasta în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în termen de 10 zile lucrătoare de la data schimbării acestei tehnologii.

Mă oblig să notific în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă cel puţin una din exploataţiile pe care le deţin a fost înstrăinată, a fuzionat, a fost divizată sau altele asemenea şi să restitui suma încasată în cazul în care angajamentul/angajamentele nu este/nu sunt preluat/preluate.3. Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii, transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice şi făcute publice cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Semnătura titularului/administratorului/ reprezentantului legal/împuternicitului Ştampila (dacă este cazul) Data: ............./.......

Secţiunea a III-aLista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii1)1) Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii sunt reproduse în facsimil. Secţiunea a IV-aInstrucţiuni de completare Cererile de plată se depun anual în perioada 16 octombrie-15 noiembrie a fiecărui an de angajament. A T E N Ţ I E! Cererile depuse după data de 15 noiembrie sunt inadmisibile pentru plăţile în favoarea bunăstării păsărilor. Cererea de plată va fi completată on-line individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro. După tipărire se depune la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarului/ raza localităţii unde solicitantul are capacitatea de producţie cea mai mare. Beneficiarul poate completa formularul cererii şi pe format hârtie, lizibil, fără ştersături, folosind cerneluri permanente (de exemplu, stilou, pix). Eventualele greşeli care se fac la completare se corectează de către beneficiar prin tăiere cu o linie orizontală, iar informaţia corectă va fi înscrisă alături, confirmând corecţia efectuată prin semnarea şi datarea acesteia de către beneficiar. A T E N Ţ I E!

Câmpurile notate cu „*)“ sunt obligatoriu de completat.

Câmpurile „“ se completează prin bifare.

Câmpurile aferente casetei gri (centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, numărul cererii şi data din Registrul electronic de înregistrare al cererilor, numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea, semnătura funcţionarului care primeşte cererea) sunt completate de către funcţionarul de la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte formularul cererii.Numărul unic de identificare al solicitantului (ID) este/a fost emis de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, fiind un număr unic pentru fiecare fermier, generat de sistem (RO urmat de 9 cifre). Fermierii care nu sunt înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) vor fi înregistraţi înainte de depunerea cererii de ajutor. Numărul cererii de plată unică - se va completa dacă este cazul. I. Date de identificare solicitant Persoane juridice: Beneficiarii vor completa următoarele câmpuri: 01 - Denumirea exploataţiei, 02 - Codul unic de înregistrare la registrul comerţului (CUI)/ Codul de identificare fiscală (CIF), eliberat de Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Fiscală, 03, 04 şi 05 - se vor completa datele personale (numele, prenumele şi CNP-ul) ale administratorului/reprezentantului legal, respectiv cod ţară şi număr act identitate pentru altă cetăţenie, 06 - Tipul de organizare. 06 - Tip organizare, se va completa codul tipului de organizare, conform tabelului următor:

COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE COD TIP DE ORGANIZARE
01 Persoane fizice autorizate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 02 Întreprinderi individuale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 03 Întreprinderi familiale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008
04 Societăţi comerciale conform Legii nr. 31/1990

Sediul social Se va completa de către beneficiar adresa sediului social al solicitantului: 07 - judeţul/sectorul, 08 - localitatea, 09 - satul/strada, 10 - numărul, 11 - codul poştal, 12 - blocul, 13 - scara, 14 - apartamentul, 15 - numărul de telefon mobil, 16 - numărul de telefon/fax, 17 - adresa de e-mail. Coordonate bancare Beneficiarul va înscrie datele bancare ale unui cont activ: 18 - denumirea băncii, 19 - sucursala sau agenţia băncii la care este deschis contul, 20 - numărul contului bancar - codul IBAN. Împuternicit (pentru cazurile în care cererea este depusă prin împuternicit) Se completează în cazul în care administratorul/reprezentantul legal al persoanei juridice nu aplică personal pentru plata în favoarea bunăstării păsărilor, ci prin intermediul unui împuternicit. Acesta din urmă va completa cererea de ajutor cu datele de identificare ale administratorului/titularului/ reprezentantului de drept şi va prezenta împuternicirea/procura notarială. Împuternicitul înlocuieşte administratorul/titularul/reprezentantul de drept doar în scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea. Se va completa de către împuternicit cu datele sale personale în câmpurile aferente: 21, 22, 23 - numele, prenumele şi CNP-ul împuternicitului şi câmpul 24. Delegat (pentru cazurile în care cererea este depusă prin delegat) Pentru cazurile în care cererea este semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi este depusă prin delegat, cererea este completată cu datele personale ale administratorului/ titularului/reprezentantului de drept, iar la dosarul cererii se anexează delegaţia semnată de administrator/titular/reprezentant de drept şi ştampilată, după caz, conţinând datele personale de identificare ale delegatului. În acest caz pe cerere NU se completează datele delegatului la rubrica împuternicit. Date generale Beneficiarul va completa: 25 - suprafaţa agricolă a exploataţiei (ha), respectiv 26 - numărul de bovine, ovine, respectiv caprine deţinute şi codul ANSVSA al exploataţiilor în care se află animalele. Dacă beneficiarul nu deţine suprafaţă agricolă sau bovine/ovine/caprine/suine se va trece în câmpurile respective cifra 0. 27 - numărul exploataţiilor autorizate sanitar veterinar deţinute, iar la 28 - pentru câte din aceste exploataţii se solicită plăţi în favoarea bunăstării păsărilor - pachetul b) din Măsura 215 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. II. Exploataţii deţinute Beneficiarul va completa datele în câmpurile 29-39 pentru toate exploataţiile autorizate sanitar veterinar deţinute, indiferent dacă solicită sau nu subpachete pentru plăţile privind bunăstarea animalelor, după cum urmează: 29 - se va bifa tipul de activitate: creştere pui de carne, creştere pui de curcă, exploatare găini ouătoare, reproducţie găini, după caz, 30 - se va bifa una sau mai multe categorii de păsări, după caz, 31 - capacitatea exploataţiei cu cod ANSVSA (numărul maxim de capete), 32 - numărul maxim de locuri de cazare (se va completa în dreptul categoriei în care se încadrează), 33, 34 - numărul şi data eliberării autorizaţiei, 35 - numărul de cicluri de producţie anual şi durata ciclului, 36, 37, 38 - adresa exploataţiei autorizată sanitar veterinar – judeţul, localitatea şi strada, dacă este cazul, 39 - se va bifa subpachetul sau combinaţia de subpachete solicitate, dacă pentru exploataţia respectivă nu se solicită niciun subpachet se va bifa în dreptul căsuţei corespunzătoare. Anexa nr. 1 Exploataţia ........ ........ ............. Numărul autorizaţiei sanitar-veterinare ........., data .......... Efectivul mediu anual estimat a fi livrat Se completează câte o anexă pentru fiecare exploataţie autorizată sanitar-veterinar care solicită unul sau mai multe subpachete. Se va completa efectivul estimat mediu anual pentru subpachetele 1b), 2b), 4b), 5b), iar pentru subpachetul 3b), efectivul estimat a fi livrat pentru abatorizare, cu număr de capete, şi apoi, în funcţie de coeficientul de conversie în UVM, şi suma estimată aferentă în dreptul fiecărei categorii şi fiecărui subpachet solicitat. Anexa nr. 2. - Centralizatorul sumelor estimate total Se completează numai de către solicitanţii care deţin mai multe exploataţii suma estimată total pentru toate exploataţiile deţinute. La exploataţiile pentru care nu se solicită subpachete se completează 0 la sumă. III. Declaraţii şi angajamente - bunăstare păsări Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor poate atrage, după caz, reducerea/excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni. IV.1. Declaraţii şi angajamente - specifice subpachetelor Beneficiarii vor menţine declaraţiile şi angajamentele din Cererea de ajutor nr. ........ ........ ........ din data de ........ ..........., cu excepţia subpachetelor transferate conform formularului M3 [pe o perioadă de 5 ani de la data 16 octombrie 2012 pentru subpachetele 1b), 3b), 4b), 5b), iar pentru subpachetul 2b), în primul an de aplicare, angajamentele se asumă începând cu data de 13 decembrie 2012, precum şi de rambursare a plăţilor în favoarea bunăstării păsărilor în conformitate cu prevederile legislaţiei europene şi naţionale]. Fiecare subpachet are specificaţi atât indicatorii pentru cerinţele minime, cât şi pentru cerinţele superioare. V. Lista documentelor ataşate şi controlul vizual al cererii Se vor bifa documentele, după caz, câmpul alb de către solicitant, iar cel gri de către funcţionarul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care primeşte cererea. Documente ataşate cererii în următoarele cazuri:

în cazul schimbării formei de organizare, solicitantul va anunţa modificarea statutului său, va completa formularul specific stabilit de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi va prezenta documentele aferente noii forme de organizare (cele care dovedesc forma de organizare, înregistrare fiscală şi cele de numire/desemnare a administratorului, după caz), dovada privind contul bancar activ;

cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale [în conformitate cu art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 şi art. 75 din Regulamentul (CE) nr. 1.122/2009] trebuie anunţate în scris printr-o declaraţie/înştiinţare şi actele de constatare/doveditoare ale fenomenului invocat trebuie să fie transmise centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data la care fermierul este în măsură să facă aceasta (în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii documentelor doveditoare).Documentele care atestă cazurile de forţă majoră sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie ataşate de către fermieri sunt:

pentru decesul titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor, eliberat de notarul public/declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori, în cazul asociatului unic; numirea unui alt administrator/reprezentant legal în cazul mai multor asociaţi;

pentru incapacitate profesională de lungă durată a titularului/administratorului/reprezentantului legal - copie de pe certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz;

pentru calamităţi, catastrofe naturale şi distrugeri accidentale - copie de pe procesul-verbal de calamitate sau adeverinţă de la primărie şi/sau copie de pe procesul-verbal de constatare emis de către organismul în drept;

pentru epizootii care afectează parţial sau integral şeptelul fermierului (efectivele de păsări) - documente eliberate de organismele în drept.Solicitanţii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional nu trebuie să mai prezinte la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură niciun alt act doveditor în afara înştiinţării. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale. Conform art. 75 alin. (1) din Regulamentul (CE) 1.122/2009, dacă nu a fost în măsură să îşi respecte angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale menţionate la art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, agricultorul are în continuare dreptul la ajutor pentru animalele eligibile în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale. În cazul de forţă majoră sau al unor circumstanţe excepţionale agricultorul trebuie să aducă la cunoştinţa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în scris, acest aspect printr-o înştiinţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data producerii evenimentului. Modificarea cererii de plată: a)poate avea loc din iniţiativa solicitanţilor. Aceştia pot solicita modificări la cerere. În acest caz vor completa şi vor depune la centrele judeţene/al municipiul Bucureşti ale/al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură unde au depus cererea de ajutor următoarele formulare:1. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui societăţii fără a i se modifica CUI/CIF - (formular M1). Poate fi depus de către beneficiar în orice moment până la data efectuării plăţii. 2. Schimbarea formei de organizare/forţă majoră - formular M3 Pentru situaţiile de schimbare a formei de organizare, formularul M3 poate fi depus până la data efectuării plăţii (însoţit de toate documentele aferente noii forme de organizare). 3. Retragerea cererii de plata pentru bunăstarea păsărilor (formular M2) în baza art. 25 din Regulamentul (CE) 1.122/2009: Solicitarea este luată în considerare oricând, mai puţin în situaţia în care Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit/Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură/Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a informat fermierul cu privire la nereguli identificate în cerere, fermierul a fost înştiinţat cu privire la intenţia de a se efectua controale pe teren sau dacă în urma controlului pe teren au fost identificate nereguli; b)poate avea loc din iniţiativa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. În acest caz, solicitantului i se vor notifica de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură erorile depistate în cerere, pe care trebuie să le clarifice în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care solicitantul a semnat confirmarea de primire. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate completa formularele menţionate.Transferul de angajament se realizează în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi ale legislaţiei specifice. O clauză de revizuire a angajamentelor poate fi accesată de beneficiari în baza prevederilor art. 46 al Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006. Numai solicitantul însuşi sau o persoană împuternicită de el poate efectua modificări pe cererea de plată, modificări datate şi însuşite prin semnătură de către solicitantul însuşi ori de persoana împuternicită.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1125/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1125 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1125/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu