Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 61/111 din 27 ianuarie 2004

privind completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 61 din 27 ianuarie 2004
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
              Nr. 111 din 9 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din 25 februarie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. OB 656/2004,
    avand in vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producerii, circulatiei si comercializarii alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    La Normele privind contaminantii din alimente, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, se elimina articolul 12, iar dupa articolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Metode de prelevare a probelor si de analiza utilizate in controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente

    Art. 12
    Prelevarea probelor efectuate pentru controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente se efectueaza conform metodelor descrise in anexa nr. VIII.
    Art. 13
    Pregatirea probelor si metodele de analiza utilizate in controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente se efectueaza in conformitate cu criteriile descrise in anexa nr. IX.
    Art. 14
    Anexele nr. I - IX fac parte integranta din prezentele norme."
    Art. 2
    Dupa anexa nr. VII la normele aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002 se introduc anexele nr. VIII si IX, al caror continut este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala de sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii impreuna cu Directia de productie animala si industrie alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti impreuna cu directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                          Ministrul sanatatii,
                             Ovidiu Brinzan

                        p. Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                               Petre Daea,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    "ANEXA 8
    la norme

                                METODE
de prelevare a probelor pentru controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din anumite alimente

    1. Scopul si domeniul de aplicare
    Probele destinate controlului oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente trebuie prelevate in conformitate cu metodele descrise mai jos. Probele globale astfel obtinute sunt considerate reprezentative pentru loturile respective. Respectarea limitelor maxime impuse de legislatia in vigoare este stabilita pe baza limitelor determinate in probele de laborator.

    2. Definitii
    Lot - cantitatea de aliment identificabila, livrata o singura data si determinata de agentul responsabil pentru a prezenta caracteristici comune, cum ar fi: originea, varietatea, tipul de ambalaj, ambalatorul, expeditorul sau marcajul.
    Sublot - partea desemnata dintr-un lot mare pentru aplicarea metodei de prelevare a probei din lotul respectiv. Fiecare sublot trebuie separat fizic si sa fie identificabil.
    Proba elementara - cantitatea de material prelevata dintr-un singur punct al lotului sau sublotului.
    Proba globala - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot.

    3. Prevederi generale
    3.1. Personalul
    Prelevarea probelor se va efectua de persoane autorizate conform reglementarilor in vigoare.
    3.2. Materialul pentru esantionare
    Fiecare lot supus examinarii trebuie prelevat separat. Conform prevederilor specifice din prezenta anexa, loturile mari trebuie subdivizate in subloturi prelevate separat.
    3.3. Masuri de precautie necesare
    In cursul prelevarii si pregatirii probelor trebuie luate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice modificari care ar putea schimba continutul de ochratoxina A, determinarea analitica sau reprezentativitatea probei globale.
    3.4. Probe elementare
    In masura posibilitatilor, probele elementare se vor preleva din diferite puncte ale lotului sau sublotului. Abaterea de la aceasta regula trebuie semnalata in procesul-verbal.
    3.5. Pregatirea probei globale
    Proba globala se obtine prin amestecul probelor elementare.
    3.6. Probe identice
    Probele identice utilizate in scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din proba omogenizata, cu conditia ca aceasta procedura sa fie in conformitate cu reglementarile in vigoare privind prelevarea probelor.
    3.7. Ambalarea si transmiterea probelor
    Fiecare proba prelevata va fi introdusa intr-un recipient curat, confectionat dintr-un material inert care sa asigure o protectie adecvata impotriva contaminarii si pagubelor ce se pot produce in timpul transportului. Trebuie luate toate masurile de precautie necesare pentru ca in timpul transportului sau al depozitarii sa nu se produca modificari in compozitia probei.
    3.8. Sigilarea si etichetarea probelor
    Fiecare proba prelevata in scopul utilizarii oficiale va fi sigilata la locul de prelevare si identificata conform reglementarilor in vigoare respective. Trebuie intocmit un proces-verbal pentru fiecare prelevare, pentru a se permite identificarea fara echivoc a fiecarui lot, indicandu-se data si locul prelevarii, impreuna cu orice informatie posibila suplimentara, pentru a fi in ajutorul chimistului analist.

    4. Prevederi specifice
    4.1. Diferite tipuri de loturi
    Marfurile alimentare pot fi comercializate in vrac, in containere sau in ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul etc.). Metoda de prelevare a probelor se poate aplica tuturor marfurilor plasate pe piata, indiferent de forma in care sunt comercializate.
    Fara a aduce prejudicii prevederilor specifice mentionate la pct. 4.3, 4.4 si 4.5, formula de mai jos se poate utiliza ca ghid pentru prelevarea probelor comercializate in ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul etc.).
    Frecventa prelevarii probei (n) = (masa lotului x masa probei elementare)/(masa probei globale x masa unui ambalaj individual).
    Masa este exprimata in kg.
    Frecventa prelevarii de probe: fiecare "n" sac sau punga din care trebuie sa se preleveze proba elementara (zecimalele trebuie rotunjite la numarul intreg cel mai apropiat).
    4.2. Masa probei elementare
    Masa probei elementare este de aproximativ 100 g daca nu este definita altfel in prezenta anexa. In cazul loturilor prezentate in ambalaje destinate vanzarii cu amanuntul, masa probei elementare depinde de masa ambalajului respectiv.
    4.3. Prezentarea generala a metodei de prelevare a probelor pentru cereale si stafide

    Tabelul nr. 1 - Subdivizarea loturilor in subloturi in functie de produs si de masa lotului

________________________________________________________________________________
   Produsul     Masa lotului        Masa sau        Numarul de     Proba globala
                (in tone)           numarul de      probe          masa/kg
                                    subloturi       elementare
________________________________________________________________________________
Cereale si      >/= 1.500           500 tone        100            10
produse         > 300 si < 1.500    3 subloturi     100            10
cerealiere      >/= 50 si </= 300   100 tone        100            10
                < 50                -               10 - 100*1)    1 - 10
________________________________________________________________________________
Stafide         >/= 15              15 - 30 tone    100            10
                < 15                -               10 - 100*2)    1 - 10
________________________________________________________________________________
    *1) In functie de masa lotului - vezi tabelul nr. 2.
    *2) In functie de masa lotului - vezi tabelul nr. 3.

    4.4. Metoda de prelevare a probelor pentru cereale si produse cerealiere (loturi >/= 50 tone) si stafide (loturi >/= 15 tone)
    Conform tabelului nr. 1 de la pct. 4.3, fiecare lot trebuie subdivizat in subloturi, cu conditia ca aceste subloturi sa poata fi separate fizic. Avand in vedere ca masa lotului nu este intotdeauna un multiplu exact al masei subloturilor, masa sublotului poate depasi masa indicata cu maximum 20% .
    Fiecare sublot trebuie prelevat separat.
    Numarul probelor elementare: 100 in cazul loturilor de cereale mai mici de 50 tone si al loturilor de stafide mai mici de 15 tone - vezi pct. 4.5. Masa probei globale = 10 kg.
    In cazul in care metoda de prelevare a probelor descrisa mai sus nu poate fi aplicata fara a cauza consecinte economice care decurg din deteriorarea lotului (de exemplu, din cauza formelor de ambalare sau a mijloacelor de transport), aceasta poate fi inlocuita cu o metoda alternativa de prelevare, cu conditia ca prelevarea sa fie cat mai reprezentativa si ca metoda aplicata sa fie bine descrisa si documentata.
    4.5. Dispozitii aplicabile la prelevarea probelor de cereale si de produse cerealiere (loturi < 50 tone) si a probelor de stafide (loturi < 15 tone)
    In cazul loturilor de cereale mai mici de 50 tone si pentru loturile de stafide mai mici de 15 tone, numarul probelor elementare ce trebuie prelevate depinde de masa lotului cu o valoare minima de 10 si una maxima de 100, formand o proba globala de minimum 1 kg si maximum 10 kg.
    Tabelele urmatoare contin valorile ce pot fi utilizate la determinarea numarului de probe elementare de prelevat.

    Tabelul nr. 2 - Numarul de probe elementare ce trebuie prelevate in functie de masa lotului de cereale

    ________________________________
     Masa lotului   Numarul de probe
     (in tone)      elementare
    ________________________________
     </= 1               10
     > 1 - </= 3         20
     > 3 - </= 10        40
     > 10 - </= 20       60
     > 20 - </= 50      100
    ________________________________

    Tabelul nr. 3 - Numarul de probe elementare ce trebuie prelevate in functie de masa lotului de stafide

    ____________________________________
     Masa lotului       Numarul de probe
     (in tone)          elementare
    ____________________________________
     </= 0,1                   10
     > 0,1 - </= 0,2           15
     > 0,2 - </= 0,5           20
     > 0,5 - </= 1,0           30
     > 1,0 - </= 2,0           40
     > 2,0 - </= 5,0           60
     > 5,0 - </= 10,0          80
     > 10,0 - </= 15,0        100
    ____________________________________

    4.6. Prelevarea probelor in cazul comercializarii cu amanuntul
    Prelevarea probelor de alimente comercializate cu amanuntul trebuie efectuata pe cat posibil conform prevederilor pct. 4.3. In cazul in care metoda de prelevare a probelor descrisa nu poate fi aplicata, aceasta poate fi inlocuita cu alta metoda de prelevare a probelor comercializate cu amanuntul, cu conditia ca prelevarea sa garanteze reprezentativitatea lotului.

    5. Acceptarea unui lot sau sublot:
    - acceptare, daca proba globala este in conformitate cu limita maxima;
    - respingere, daca proba globala depaseste limita maxima.

    ANEXA 9
    la norme

                             PREGATIREA
probelor si criteriile pentru metodele de analiza utilizate in controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din anumite alimente

    1. Masuri de precautie
    Probele trebuie pregatite si in special omogenizate cu foarte multa grija deoarece distributia ochratoxinei A este extrem de neomogena.
    Pentru pregatirea materialului de testare vor fi utilizate toate probele primite de laborator.

    2. Tratarea probei sub forma primita in laborator
    Proba globala este in intregime macinata fin si amestecata bine printr-un proces caruia i s-a demonstrat eficienta de omogenizare completa.

    3. Subdivizarea probelor in scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului
    Probele identice de laborator utilizate in scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din materialul omogenizat, daca acest lucru nu contrazice reglementarile in vigoare privind prelevarea de probe.

    4. Metoda de analiza care va fi utilizata in laborator si conditiile de control ale laboratorului
    4.1. Definitii
    Mai jos este prezentat un numar de definitii uzuale care trebuie utilizate in laboratoare:
    Parametrii de precizie cel mai des citati sunt repetabilitatea si reproductibilitatea.
    r = repetabilitatea, valoarea sub care diferenta absoluta dintre rezultatele a doua teste separate obtinute in conditii de repetabilitate (de exemplu: aceeasi proba, acelasi operator, acelasi aparat, acelasi laborator si interval scurt de timp) se situeaza in limitele unei probabilitati specifice (in principiu 95%); astfel r = 2,8 x sr.
    sr = deviatia standard, calculata din rezultatele obtinute in conditii de repetabilitate
    RSDr = deviatia standard relativa, calculata din rezultate obtinute in conditii de repetabilitate
         _               _
    [(sr/x) x 100], unde x este media rezultatelor tuturor laboratoarelor si probelor.
    R = reproductibilitatea, valoarea sub care diferenta absoluta dintre rezultatele unui singur test, obtinute in conditii de reproductibilitate (de exemplu: pentru materialul identic obtinut de operatori in diferite laboratoare, prin utilizarea metodei testului standardizat), se situeaza in limitele unei probabilitati (in principiu 95%); R = 2,8 x sR.
    sR = deviatia standard, calculata din rezultatele obtinute in conditii de reproductibilitate
    RSDR = deviatia standard relativa, calculata in urma rezultatelor obtinute
                                       _
in conditii de reproductibilitate [(sR/x) x 100]
    4.2. Conditii necesare generale
    Metodele de analiza care se utilizeaza vor fi selectionate in functie de urmatoarele criterii:
    a) specificitate;
    b) acuratete;
    c) precizie: variatiile repetabilitatii in cadrul aceluiasi laborator si ale reproductibilitatii intre laboratoare diferite. Aceste valori trebuie sa fie obtinute in urma unui proces de colaborare organizat in conformitate cu un protocol recunoscut pe plan international si trebuie sa fie exprimate intr-o forma recunoscuta pe plan international;
    d) limita de detectie;
    e) sensibilitate;
    f) practicabilitate;
    g) alte criterii stabilite in functie de necesitati.
    4.3. In cazul in care nu sunt recomandate metode specifice de analiza, pentru determinarea limitelor de ochratoxina A in alimente laboratoarele trebuie sa utilizeze o metoda care sa corespunda criteriilor de performanta indicate in tabelul de mai jos:
    Criterii de performanta ale metodei de analiza pentru ochratoxina A

    __________________________________________________________________
       Concentratia                    Ochratoxina A
         micro/kg
    __________________________________________________________________
                         RSDr              RSDR             Recuperare
                         (%)               (%)                 (%)
    __________________________________________________________________
         < 1             </= 40            </= 60            50 - 120
    __________________________________________________________________
         1 - 10          </= 20            </= 30            70 - 110
    __________________________________________________________________

    Nu sunt indicate limitele de detectie pentru metodele de analiza utilizate, deoarece valorile parametrilor de precizie corespund unor concentratii ce prezinta interes.
    Valorile parametrilor de precizie pentru metodele de analiza sunt calculate din ecuatia Horwitz:

            (1-0,5 log C)
    RSDR = 2             ,

    in care:
    - RSDR reprezinta deviatia standard relativa, calculata din rezultatele
                                                _
obtinute in conditii de reproductibilitate [(sR/x) x 100];
    - C reprezinta raportul de concentratie (de exemplu: 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1,000 mg/kg).
    Aceasta este o ecuatie generala pentru precizia metodei care este independenta de substanta de analizat si matrice si depinde numai de concentratie pentru majoritatea metodelor de analiza de rutina.
    4.4. Calculul coeficientului de recuperare
    Rezultatul analitic este raportat, corectat sau necorectat pentru recuperare.
    Trebuie raportate modul de exprimare a rezultatelor si coeficientul de recuperare.
    4.5. Standarde calitative de laborator
    Analizele vor fi efectuate de laboratoare acreditate."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 111/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 111 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu