Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 61/111 din 27 ianuarie 2004

privind completarea Ordinului ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002 pentru aprobarea Normelor privind contaminantii din alimente

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII


SmartCity3

              Nr. 61 din 27 ianuarie 2004
              MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
              Nr. 111 din 9 februarie 2004
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 165 din 25 februarie 2004

    Vazand Referatul de aprobare al Directiei generale de sanatate publica si inspectia sanitara de stat nr. OB 656/2004,
    avand in vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producerii, circulatiei si comercializarii alimentelor, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul sanatatii si ministrul agriculturii, padurilor, apelor si mediului emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    La Normele privind contaminantii din alimente, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, se elimina articolul 12, iar dupa articolul 11 se introduce un nou capitol, capitolul VI, cu urmatorul cuprins:
    "CAP. 6
    Metode de prelevare a probelor si de analiza utilizate in controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente

    Art. 12
    Prelevarea probelor efectuate pentru controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente se efectueaza conform metodelor descrise in anexa nr. VIII.
    Art. 13
    Pregatirea probelor si metodele de analiza utilizate in controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente se efectueaza in conformitate cu criteriile descrise in anexa nr. IX.
    Art. 14
    Anexele nr. I - IX fac parte integranta din prezentele norme."
    Art. 2
    Dupa anexa nr. VII la normele aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei si al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr. 84/91/2002 se introduc anexele nr. VIII si IX, al caror continut este prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 3
    Directia generala de sanatate publica si inspectia sanitara de stat din cadrul Ministerului Sanatatii impreuna cu Directia de productie animala si industrie alimentara din cadrul Ministerului Agriculturii, Padurilor, Apelor si Mediului si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti impreuna cu directiile pentru agricultura si dezvoltare rurala judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 4
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare in termen de 12 luni de la data publicarii.

                          Ministrul sanatatii,
                             Ovidiu Brinzan

                        p. Ministrul agriculturii,
                      padurilor, apelor si mediului,
                               Petre Daea,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    "ANEXA 8
    la norme

                                METODE
de prelevare a probelor pentru controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din anumite alimente

    1. Scopul si domeniul de aplicare
    Probele destinate controlului oficial al limitelor de ochratoxina A din alimente trebuie prelevate in conformitate cu metodele descrise mai jos. Probele globale astfel obtinute sunt considerate reprezentative pentru loturile respective. Respectarea limitelor maxime impuse de legislatia in vigoare este stabilita pe baza limitelor determinate in probele de laborator.

    2. Definitii
    Lot - cantitatea de aliment identificabila, livrata o singura data si determinata de agentul responsabil pentru a prezenta caracteristici comune, cum ar fi: originea, varietatea, tipul de ambalaj, ambalatorul, expeditorul sau marcajul.
    Sublot - partea desemnata dintr-un lot mare pentru aplicarea metodei de prelevare a probei din lotul respectiv. Fiecare sublot trebuie separat fizic si sa fie identificabil.
    Proba elementara - cantitatea de material prelevata dintr-un singur punct al lotului sau sublotului.
    Proba globala - totalul combinat al tuturor probelor elementare prelevate din lot sau sublot.

    3. Prevederi generale
    3.1. Personalul
    Prelevarea probelor se va efectua de persoane autorizate conform reglementarilor in vigoare.
    3.2. Materialul pentru esantionare
    Fiecare lot supus examinarii trebuie prelevat separat. Conform prevederilor specifice din prezenta anexa, loturile mari trebuie subdivizate in subloturi prelevate separat.
    3.3. Masuri de precautie necesare
    In cursul prelevarii si pregatirii probelor trebuie luate masurile de precautie necesare pentru a se evita orice modificari care ar putea schimba continutul de ochratoxina A, determinarea analitica sau reprezentativitatea probei globale.
    3.4. Probe elementare
    In masura posibilitatilor, probele elementare se vor preleva din diferite puncte ale lotului sau sublotului. Abaterea de la aceasta regula trebuie semnalata in procesul-verbal.
    3.5. Pregatirea probei globale
    Proba globala se obtine prin amestecul probelor elementare.
    3.6. Probe identice
    Probele identice utilizate in scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din proba omogenizata, cu conditia ca aceasta procedura sa fie in conformitate cu reglementarile in vigoare privind prelevarea probelor.
    3.7. Ambalarea si transmiterea probelor
    Fiecare proba prelevata va fi introdusa intr-un recipient curat, confectionat dintr-un material inert care sa asigure o protectie adecvata impotriva contaminarii si pagubelor ce se pot produce in timpul transportului. Trebuie luate toate masurile de precautie necesare pentru ca in timpul transportului sau al depozitarii sa nu se produca modificari in compozitia probei.
    3.8. Sigilarea si etichetarea probelor
    Fiecare proba prelevata in scopul utilizarii oficiale va fi sigilata la locul de prelevare si identificata conform reglementarilor in vigoare respective. Trebuie intocmit un proces-verbal pentru fiecare prelevare, pentru a se permite identificarea fara echivoc a fiecarui lot, indicandu-se data si locul prelevarii, impreuna cu orice informatie posibila suplimentara, pentru a fi in ajutorul chimistului analist.

    4. Prevederi specifice
    4.1. Diferite tipuri de loturi
    Marfurile alimentare pot fi comercializate in vrac, in containere sau in ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul etc.). Metoda de prelevare a probelor se poate aplica tuturor marfurilor plasate pe piata, indiferent de forma in care sunt comercializate.
    Fara a aduce prejudicii prevederilor specifice mentionate la pct. 4.3, 4.4 si 4.5, formula de mai jos se poate utiliza ca ghid pentru prelevarea probelor comercializate in ambalaje individuale (saci, pungi, ambalaje pentru vanzarea cu amanuntul etc.).
    Frecventa prelevarii probei (n) = (masa lotului x masa probei elementare)/(masa probei globale x masa unui ambalaj individual).
    Masa este exprimata in kg.
    Frecventa prelevarii de probe: fiecare "n" sac sau punga din care trebuie sa se preleveze proba elementara (zecimalele trebuie rotunjite la numarul intreg cel mai apropiat).
    4.2. Masa probei elementare
    Masa probei elementare este de aproximativ 100 g daca nu este definita altfel in prezenta anexa. In cazul loturilor prezentate in ambalaje destinate vanzarii cu amanuntul, masa probei elementare depinde de masa ambalajului respectiv.
    4.3. Prezentarea generala a metodei de prelevare a probelor pentru cereale si stafide

    Tabelul nr. 1 - Subdivizarea loturilor in subloturi in functie de produs si de masa lotului

________________________________________________________________________________
   Produsul     Masa lotului        Masa sau        Numarul de     Proba globala
                (in tone)           numarul de      probe          masa/kg
                                    subloturi       elementare
________________________________________________________________________________
Cereale si      >/= 1.500           500 tone        100            10
produse         > 300 si < 1.500    3 subloturi     100            10
cerealiere      >/= 50 si </= 300   100 tone        100            10
                < 50                -               10 - 100*1)    1 - 10
________________________________________________________________________________
Stafide         >/= 15              15 - 30 tone    100            10
                < 15                -               10 - 100*2)    1 - 10
________________________________________________________________________________
    *1) In functie de masa lotului - vezi tabelul nr. 2.
    *2) In functie de masa lotului - vezi tabelul nr. 3.

    4.4. Metoda de prelevare a probelor pentru cereale si produse cerealiere (loturi >/= 50 tone) si stafide (loturi >/= 15 tone)
    Conform tabelului nr. 1 de la pct. 4.3, fiecare lot trebuie subdivizat in subloturi, cu conditia ca aceste subloturi sa poata fi separate fizic. Avand in vedere ca masa lotului nu este intotdeauna un multiplu exact al masei subloturilor, masa sublotului poate depasi masa indicata cu maximum 20% .
    Fiecare sublot trebuie prelevat separat.
    Numarul probelor elementare: 100 in cazul loturilor de cereale mai mici de 50 tone si al loturilor de stafide mai mici de 15 tone - vezi pct. 4.5. Masa probei globale = 10 kg.
    In cazul in care metoda de prelevare a probelor descrisa mai sus nu poate fi aplicata fara a cauza consecinte economice care decurg din deteriorarea lotului (de exemplu, din cauza formelor de ambalare sau a mijloacelor de transport), aceasta poate fi inlocuita cu o metoda alternativa de prelevare, cu conditia ca prelevarea sa fie cat mai reprezentativa si ca metoda aplicata sa fie bine descrisa si documentata.
    4.5. Dispozitii aplicabile la prelevarea probelor de cereale si de produse cerealiere (loturi < 50 tone) si a probelor de stafide (loturi < 15 tone)
    In cazul loturilor de cereale mai mici de 50 tone si pentru loturile de stafide mai mici de 15 tone, numarul probelor elementare ce trebuie prelevate depinde de masa lotului cu o valoare minima de 10 si una maxima de 100, formand o proba globala de minimum 1 kg si maximum 10 kg.
    Tabelele urmatoare contin valorile ce pot fi utilizate la determinarea numarului de probe elementare de prelevat.

    Tabelul nr. 2 - Numarul de probe elementare ce trebuie prelevate in functie de masa lotului de cereale

    ________________________________
     Masa lotului   Numarul de probe
     (in tone)      elementare
    ________________________________
     </= 1               10
     > 1 - </= 3         20
     > 3 - </= 10        40
     > 10 - </= 20       60
     > 20 - </= 50      100
    ________________________________

    Tabelul nr. 3 - Numarul de probe elementare ce trebuie prelevate in functie de masa lotului de stafide

    ____________________________________
     Masa lotului       Numarul de probe
     (in tone)          elementare
    ____________________________________
     </= 0,1                   10
     > 0,1 - </= 0,2           15
     > 0,2 - </= 0,5           20
     > 0,5 - </= 1,0           30
     > 1,0 - </= 2,0           40
     > 2,0 - </= 5,0           60
     > 5,0 - </= 10,0          80
     > 10,0 - </= 15,0        100
    ____________________________________

    4.6. Prelevarea probelor in cazul comercializarii cu amanuntul
    Prelevarea probelor de alimente comercializate cu amanuntul trebuie efectuata pe cat posibil conform prevederilor pct. 4.3. In cazul in care metoda de prelevare a probelor descrisa nu poate fi aplicata, aceasta poate fi inlocuita cu alta metoda de prelevare a probelor comercializate cu amanuntul, cu conditia ca prelevarea sa garanteze reprezentativitatea lotului.

    5. Acceptarea unui lot sau sublot:
    - acceptare, daca proba globala este in conformitate cu limita maxima;
    - respingere, daca proba globala depaseste limita maxima.

    ANEXA 9
    la norme

                             PREGATIREA
probelor si criteriile pentru metodele de analiza utilizate in controlul oficial al limitelor de ochratoxina A din anumite alimente

    1. Masuri de precautie
    Probele trebuie pregatite si in special omogenizate cu foarte multa grija deoarece distributia ochratoxinei A este extrem de neomogena.
    Pentru pregatirea materialului de testare vor fi utilizate toate probele primite de laborator.

    2. Tratarea probei sub forma primita in laborator
    Proba globala este in intregime macinata fin si amestecata bine printr-un proces caruia i s-a demonstrat eficienta de omogenizare completa.

    3. Subdivizarea probelor in scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului
    Probele identice de laborator utilizate in scopul controlului, dreptului la recurs si al arbitrajului vor fi prelevate din materialul omogenizat, daca acest lucru nu contrazice reglementarile in vigoare privind prelevarea de probe.

    4. Metoda de analiza care va fi utilizata in laborator si conditiile de control ale laboratorului
    4.1. Definitii
    Mai jos este prezentat un numar de definitii uzuale care trebuie utilizate in laboratoare:
    Parametrii de precizie cel mai des citati sunt repetabilitatea si reproductibilitatea.
    r = repetabilitatea, valoarea sub care diferenta absoluta dintre rezultatele a doua teste separate obtinute in conditii de repetabilitate (de exemplu: aceeasi proba, acelasi operator, acelasi aparat, acelasi laborator si interval scurt de timp) se situeaza in limitele unei probabilitati specifice (in principiu 95%); astfel r = 2,8 x sr.
    sr = deviatia standard, calculata din rezultatele obtinute in conditii de repetabilitate
    RSDr = deviatia standard relativa, calculata din rezultate obtinute in conditii de repetabilitate
         _               _
    [(sr/x) x 100], unde x este media rezultatelor tuturor laboratoarelor si probelor.
    R = reproductibilitatea, valoarea sub care diferenta absoluta dintre rezultatele unui singur test, obtinute in conditii de reproductibilitate (de exemplu: pentru materialul identic obtinut de operatori in diferite laboratoare, prin utilizarea metodei testului standardizat), se situeaza in limitele unei probabilitati (in principiu 95%); R = 2,8 x sR.
    sR = deviatia standard, calculata din rezultatele obtinute in conditii de reproductibilitate
    RSDR = deviatia standard relativa, calculata in urma rezultatelor obtinute
                                       _
in conditii de reproductibilitate [(sR/x) x 100]
    4.2. Conditii necesare generale
    Metodele de analiza care se utilizeaza vor fi selectionate in functie de urmatoarele criterii:
    a) specificitate;
    b) acuratete;
    c) precizie: variatiile repetabilitatii in cadrul aceluiasi laborator si ale reproductibilitatii intre laboratoare diferite. Aceste valori trebuie sa fie obtinute in urma unui proces de colaborare organizat in conformitate cu un protocol recunoscut pe plan international si trebuie sa fie exprimate intr-o forma recunoscuta pe plan international;
    d) limita de detectie;
    e) sensibilitate;
    f) practicabilitate;
    g) alte criterii stabilite in functie de necesitati.
    4.3. In cazul in care nu sunt recomandate metode specifice de analiza, pentru determinarea limitelor de ochratoxina A in alimente laboratoarele trebuie sa utilizeze o metoda care sa corespunda criteriilor de performanta indicate in tabelul de mai jos:
    Criterii de performanta ale metodei de analiza pentru ochratoxina A

    __________________________________________________________________
       Concentratia                    Ochratoxina A
         micro/kg
    __________________________________________________________________
                         RSDr              RSDR             Recuperare
                         (%)               (%)                 (%)
    __________________________________________________________________
         < 1             </= 40            </= 60            50 - 120
    __________________________________________________________________
         1 - 10          </= 20            </= 30            70 - 110
    __________________________________________________________________

    Nu sunt indicate limitele de detectie pentru metodele de analiza utilizate, deoarece valorile parametrilor de precizie corespund unor concentratii ce prezinta interes.
    Valorile parametrilor de precizie pentru metodele de analiza sunt calculate din ecuatia Horwitz:

            (1-0,5 log C)
    RSDR = 2             ,

    in care:
    - RSDR reprezinta deviatia standard relativa, calculata din rezultatele
                                                _
obtinute in conditii de reproductibilitate [(sR/x) x 100];
    - C reprezinta raportul de concentratie (de exemplu: 1 = 100 g/100 g, 0,001 = 1,000 mg/kg).
    Aceasta este o ecuatie generala pentru precizia metodei care este independenta de substanta de analizat si matrice si depinde numai de concentratie pentru majoritatea metodelor de analiza de rutina.
    4.4. Calculul coeficientului de recuperare
    Rezultatul analitic este raportat, corectat sau necorectat pentru recuperare.
    Trebuie raportate modul de exprimare a rezultatelor si coeficientul de recuperare.
    4.5. Standarde calitative de laborator
    Analizele vor fi efectuate de laboratoare acreditate."SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 111/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 111 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu