Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1092 din 15.09.2020

privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020
ACT EMIS DE: Ministerul Fondurilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 847 din 15 septembrie 2020SmartCity1

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 89/2020 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Digitalizarea României, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Avizul Consiliului Concurenţei nr. 11.579 din 11.09.2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările ulterioare, şi ale art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020,ministrul fondurilor europene şi preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Schema de ajutor de minimis pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul fondurilor europene, Carmen Moraru, secretar de stat p. Preşedintele Autorităţii pentru Digitalizarea României, Octavian Oprea ANEXĂSCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS pentru creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitatea economică Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică în domeniul tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), denumită schema de ajutor de minimis, finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC). Articolul 2
(1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare [Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013].
(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
Articolul 3
(1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).
(2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este AMPOC prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României, conform atribuţiilor delegate pentru implementarea şi gestionarea POC.
Capitolul IIObiectivul schemei de ajutor de minimis Articolul 4Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/ aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii: • IoT, smart city/village/agriculture etc.; • cyber security; • big data; • inteligenţă artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR); • tranzacţii electronice; • e-guvernare/e-administratie/e-sănătate/e-educaţie; • digitalizare (automatizare, robotizare) industrială. Articolul 5Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis. Capitolul IIILegislaţia relevantă aplicabilă Articolul 6Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale: a)Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013; b)Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2014) 10.233, cu modificările şi completările ulterioare; c)Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare; d)Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020. Capitolul IVDefiniţii Articolul 7În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel: 1. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia; 2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; b)o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; d)o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;3. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014; 4. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014; 5. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014; 6. întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii: a)în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar; b)în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE; c)atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi; d)atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;7. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 8. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare; 9. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi; 10. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi execuţia de lucrări pe o piaţă; 11. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative. Capitolul VDomeniul de aplicare Articolul 8
(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică acţiunii 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere" din cadrul axei prioritare 2 a POC şi vizează obiectivul specific „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie".
(2) Măsura de ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.
Articolul 9
(1) Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

Cod CAEN Denumirea activităţii
C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
C2612 Fabricarea altor componente electronice
C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
J6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
J6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
J6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
J6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
M7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
M7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

(2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:a)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 354 din 28 decembrie 2013; b)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole; c)ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

d)ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate; e)ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite la art. 7 pct. 6; f)ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.
(3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.
Capitolul VIModalitatea de acordare a ajutorului Articolul 10
(1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
(2) Ajutoarele de stat se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în ghidul solicitantului, dar care nu vor impacta criteriile de eligibilitate din perspectiva legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi ataşate următoarele:a)declaraţie privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajaţi, al cifrei de afaceri anuale nete şi al activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare - pentru solicitant şi parteneri; b)declaraţie privind componenţa întreprinderii unice din care face/fac parte solicitantul/partenerii; c)declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani de către întreprinderea unică din care face parte solicitantul/partenerul.
Capitolul VIIBeneficiari Articolul 11Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în sectoarele economice menţionate în continuare, sau consorţii de astfel de întreprinderi: C2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) C2612 Fabricarea altor componente electronice C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii J6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) J6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei J6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul J6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei M7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie M7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie Capitolul VIIICondiţii de eligibilitate pentru beneficiari Articolul 12Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis întreprinderile prevăzute la art. 11, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: 1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 2. se încadrează în una din categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare; 3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget): a)mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală; b)mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;4. nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice; 5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare. Nu au mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii; 6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului; 7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate", aşa cum aceasta este definită la art. 7; 8. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale; 9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private; 10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă; 11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene; 12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica; 13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese; 14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte; 15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul; 16. fac dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin: prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise de bancă/instituţie financiar bancară), în etapa de contractare; 17. sunt înfiinţate până în anul 2019 inclusiv; 18. au obţinut profit din exploatare pe ultimul exerciţiu financiar încheiat; 19. îndeplinesc orice alte condiţii/cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat, care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului. Articolul 13
(1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.
(2) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
(4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. În vederea identificării întreprinderii unice din care face parte un beneficiar, se va verifica existenţa oricăreia dintre relaţiile enumerate la art. 7 pct. 2 din prezenta schemă de ajutor între respectivul beneficiar şi orice altă întreprindere.
(5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
(6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
Capitolul IXActivităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimis Articolul 14
(1) În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate activităţi de informare şi publicitate/promovare, servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară şi tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului.
(2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:1. cheltuieli de informare şi publicitate: a)cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului şi Manualului de identitate vizuală; b)cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect; c)în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau unor programe informatice gratuite sau open source);2. cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii: a)cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, raport de expertiză etc.); b)cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică); c)cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale acţiunii; d)cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale;3. cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică: a)cheltuieli legate de pregătirea personalului cărora le este destinat aplicaţia/produsul/serviciul software dezvoltat; b)cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei/produsului/serviciului software dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului;4. cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare); 5. cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect): a)cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării; b)cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport); c)cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului; d)birotică - pentru echipa de management (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare); e)achiziţia de echipamente TIC - numai pentru echipa de management.
(3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se decontează după aprobarea şi începerea implementării proiectului şi pot fi efectuate până la 31 decembrie 2023.
Articolul 15
(1) Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar în temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:1. nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, prevăzute la art. 14 alin. (2); 2. nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro.
(2) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
Capitolul XDurata, bugetul schemei de ajutor de minimis şi numărul estimat de beneficiari Articolul 16Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al secretarului general al Guvernului şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis. Articolul 17Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 5 milioane euro (din care 4,25 milioane euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională). Articolul 18Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 50. Capitolul XIRegula de cumul Articolul 19
(1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.
(2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
Capitolul XIIProcedura de implementare a schemei de ajutor de minimis Articolul 20Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează: a)derularea schemei de ajutor de minimis va avea următoarea succesiune: lansarea apelului, depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele specificate la art. 10 alin. (2), evaluarea, selecţia beneficiarilor, semnarea contractelor de finanţare, implementarea proiectelor, raportarea, monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor; b)criteriile de evaluare principale pe baza cărora vor fi punctate proiectele sunt:1. relevanţa; 2. eficienţa; 3. impactul socioeconomic; 4. sustenabilitatea; c)detaliile privind toate etapele de la lit. a), precum şi criteriile şi subcriteriile de evaluare a cererilor de finanţare sunt prezentate în Ghidul solicitantului; acestea nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului. Articolul 21În vederea verificării eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă de ajutor de minimis se vor verifica toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor. Articolul 22
(1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
(2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.
(3) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme de ajutor de minimis va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.
(4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis înainte de acordarea facilităţii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.
(5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potenţială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenţie brută), precum şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.
Articolul 23Detalierea etapelor de aplicare a prezentei scheme de ajutor de minimis se regăseşte în Ghidul solicitantului ce corespunde acţiunii „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", aferentă priorităţii de investiţie „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie", axa prioritară 2 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă" din cadrul Programului operaţional Competitivitate, ghid ce va fi publicat pe site-urile Ministerului Fondurilor Europene şi Autorităţii pentru Digitalizarea României. Articolul 24Furnizorul schemei de ajutor de minimis îşi rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele şi/sau informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.
Capitolul XIIIReguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea Articolul 25Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007. Articolul 26Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat. Articolul 27
(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
(2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
(5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 28Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate. Articolul 29Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis. Articolul 30
(1) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
(2) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul/administratorul prezentei scheme, după caz.
Articolul 31Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.mfe.gov.ro.
Capitolul XIVRecuperarea ajutorului de minimis Articolul 32
(1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1092/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1092 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1092/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu