Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1050 din 29.10.2012

privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“
ACT EMIS DE: Ministerul Afacerilor Europene
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 776 din 19 noiembrie 2012SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile cap. 7 şi 8 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene,în temeiul art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 967/2011 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul afacerilor europene emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Autorităţile de management asigură preluarea procedurii prevăzute la art. 1 în ghidurile solicitantului şi asigură informarea beneficiarilor privaţi cu privire la obligativitatea utilizării procedurii în procesul de atribuire a contractelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“. Articolul 3Autorităţile de management au obligaţia de a modifica procedurile interne, în scopul verificării aplicării de către beneficiarii privaţi a procedurii prevăzute la art. 1. Articolul 4Beneficiarii privaţi au obligaţia de a aplica prezenta procedură în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“. Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică tuturor procedurilor de atribuire care se lansează după data intrării în vigoare a prezentului ordin. Articolul 6Autorităţile de management vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Ministrul afacerilor europene, Leonard Orban
ANEXĂPROCEDURĂ de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“ Prezenta procedură descrie condiţiile şi etapele pe care trebuie să le parcurgă beneficiarii privaţi care atribuie contracte de servicii sau lucrări, finanţate din instrumente structurale, cu o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 34/2006, dar care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din acelaşi act normativ. Având în vedere faptul că prevederile art. 9 lit. c) şi c1) menţionate mai sus nu reglementează condiţii pentru contractele de furnizare, rezultă faptul că prezenta procedură se aplică în cazul contractelor de furnizare care au o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, fără să existe o limită valorică superioară de la care să se aplice dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006. Domeniu de aplicare Prezenta procedură va fi implementată şi aplicată în cadrul tuturor programelor operaţionale (PO), în cazul în care beneficiarii privaţi, entităţi juridice fără calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze produse, servicii sau lucrări. Pentru contractele de servicii sau lucrări, procedura se aplică în următoarele situaţii: 1. în cazul în care contractul este finanţat/subvenţionat, în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% de către o autoritate contractantă, iar valoarea estimată a contractelor este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 9 din O.U.G. nr. 34/2006; 2. în cazul în care contractul este finanţat/subvenţionat, în mod direct, în proporţie de mai puţin de 50% de către o autoritate contractantă, iar valoarea estimată a acestuia este mai mică, egală sau mai mare decât pragurile valorice prevăzute la art. 9 din O.U.G. nr. 34/2006. Dacă valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006 şi contractul de servicii ori lucrări este finanţat/subvenţionat, în mod direct, în proporţie de mai mult de 50% de către o autoritate contractantă, atunci beneficiarii privaţi au obligaţia să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006. Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări. Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ (de exemplu, factură, contract, comandă). În acest caz, dosarul achiziţiei va cuprinde nota justificativă privind determinarea valorii estimate şi documentele justificative care stau la baza achiziţiei.

Tipul contractului Condiţiile de aplicare a prezentei proceduri
Contract de furnizare Valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.
Contract de lucrări Contractul respectiv este cofinanţat, în proporţie de mai mult de 50%, prin PO ..., şi valoarea estimată a contractului respectiv depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 şi este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 9 lit. c) din acelaşi act normativ.
Contract de servicii Contractul respectiv este cofinanţat, în proporţie de mai mult de 50%, prin PO ..., şi valoarea estimată a contractului respectiv depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 şi este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 9 lit. c1) din acelaşi act normativ.
Contract de lucrări sau de servicii Contractul respectiv este cofinanţat, în proporţie de mai puţin de 50%, prin PO ..., şi valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006.

Temei legal

prevederile art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

cap. 7 şi 8 din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene.Definiţii

beneficiar privat - entitatea juridică fără calitate de autoritate contractantă conform prevederilor art. 8 din O.U.G. nr. 34/2006;

operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrări - persoană fizică autorizată/juridică, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate în domeniul care oferă în mod licit pe piaţă produse, servicii şi/sau execuţie de lucrări;

ofertant - orice operator economic care a depus ofertă în termenul de depunere a ofertelor indicat în invitaţia de participare/anunţul publicat;

valoare estimată - o determinare valorică a obiectului contractului care se stabileşte pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului;

procedură de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de beneficiarii privaţi şi de către ofertanţi în vederea semnării unui contract de achiziţie finanţat din instrumente structurale;

documentaţie de atribuire - documentaţia ce cuprinde toate informaţiile legate de obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;

criteriu de atribuire „preţul cel mai scăzut“ - stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin compararea preţurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire. În acest caz, oferta care este declarată câştigătoare trebuie să îndeplinească cerinţele minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite în documentaţia de atribuire;

criteriu de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“ - stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi. Factorii de evaluare care vor fi luaţi în considerare se precizează în mod clar în documentaţia de atribuie; se va reflecta metodologia concretă de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi;

ofertă acceptabilă - oferta care este depusă în termenul prevăzut în invitaţia de participare/anunţul publicat şi care include certificatul ONRC corespunzător (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru operatorul economic respectiv) sau echivalent (pentru persoane juridice/fizice străine);

ofertă admisibilă - oferta care îndeplineşte toate cerinţele impuse de beneficiarul privat în documentaţia de atribuire;

contract de furnizare - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect livrarea de produse;

contract de lucrări - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia de lucrări;

contract de servicii - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între un beneficiar privat şi unul sau mai mulţi operatori economici, având ca obiect prestarea de servicii;

divizarea contractului de achiziţie - utilizarea unei metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului şi la divizarea contractului în mai multe contracte distincte de valoare mai mică, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 sau ale prezentei proceduri;

subcontractare - dreptul operatorului economic de a încredinţa o parte din obligaţiile sale unei terţe părţi fără să cedeze răspunderea în ceea ce priveşte modul de îndeplinire a contractului.

Principii aplicabile prezentei proceduri Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii şi reguli: principiul economicităţii;

principiul eficienţei;

principiul eficacităţii;

principiul transparenţei;

principiul tratamentului egal;

principiul nediscriminării.Principiul economicităţii prevede minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităţi, cu menţinerea calităţii corespunzătoare a acestor rezultate. Respectarea principiului eficienţei presupune asigurarea unui raport optim între rezultatul obţinut (calitate) şi resursele financiare alocate. Principiul eficacităţii vizează gradul de îndeplinire a obiectivelor specifice stabilite pentru fiecare activitate planificată, în sensul obţinerii rezultatelor scontate. Prin transparenţă se înţelege aducerea la cunoştinţa publicului a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire. Prin tratament egal se înţelege stabilirea şi aplicarea, oricând pe parcursul procedurii de atribuire, de: reguli;

cerinţe;

criterii,identice pentru toţi operatorii economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi. Prin nediscriminare se înţelege asigurarea condiţiilor de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic să poată participa la procedura de atribuire şi să aibă şansa de a deveni contractant. Evitarea conflictului de interese În cazul beneficiarilor privaţi sunt aplicabile prevederile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G. nr. 66/2011), respectiv: Articolul 14(1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie de prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora. Articolul 15(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective. În concluzie, conform art. 15 menţionat mai sus, în cadrul ofertelor depuse de operatorii economici care participă la procedură se va prezenta o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că operatorul economic participant nu se află în situaţiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011. De asemenea, membrii comisiei de evaluare trebuie să prezinte o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu sunt în conflict de interese cu operatorii economici care au depus oferte. Descrierea procedurii

Etape Operaţiuni
1. Stabilirea cadrului legal aplicabil 1. Se întocmeşte Nota privind determinarea valorii estimate. - se verifică dacă valoarea estimată la momentul lansării procedurii se situează, în continuare, sub pragul valoric prevăzut la art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006.
2. Elaborarea documentaţiei de atribuire 1. Se întocmeşte un document care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a) informaţii generale cu privire la achizitor (adresă, telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.); b) formalităţi care trebuie îndeplinite în legătură cu participarea la procedură; c) valoarea estimată; d) solicitarea certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; e) instrucţiuni privind modul de elaborare şi de prezentare a propunerii tehnice şi financiare, perioada de valabilitate a ofertei; f) cerinţele minime solicitate [certificate, acolo unde legea prevede, cu precizarea actului normativ conform cu care se solicită certificarea, cerinţe minime necesare, prescripţii, caracteristici de natură tehnică, ce permit fiecărui produs, serviciu sau fiecărei lucrări să fie descris(ă), în mod obiectiv]; g) informaţii detaliate şi complete privind criteriul de atribuire a ofertelor (acesta nu va putea fi modificat pe parcursul procedurii); h) informaţii referitoare la clauzele contractuale. 2. La întocmirea acestui document trebuie să se asigure o corelare între nevoia reală a beneficiarului şi obiectivul contractului de finanţare, pe de o parte, şi obiectul contractului de achiziţie şi cerinţele minime stabilite prin documentaţia de atribuire, pe de altă parte. Reguli de întocmire a documentaţiei: • Nu se vor impune cerinţe discriminatorii care nu au relevanţă în cazul contractului atribuit de către beneficiar. Cerinţele trebuie să permită oricărui ofertant accesul egal la procedura de atribuire şi nu trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurenţa. • Se interzice definirea unor cerinţe care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea ori eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Se admite o astfel de indicaţie, dar numai în mod excepţional, în situaţia în care o descriere suficient de precisă şi inteligibilă a obiectului contractului nu este posibilă, şi numai însoţită de menţiunea „sau echivalent“.
3. Iniţierea procedurii Se transmite o invitaţie de participare către minimum 3 potenţiali ofertanţi, concomitent cu publicarea unui anunţ într-un cotidian naţional (în cazul Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial „Mediu“, se va publica şi pe site-ul autorităţii de management). Excepţie: În situaţia în care produsele/serviciile respective sunt livrate/prestate de un singur operator economic, beneficiarul privat va prezenta o notă de justificare a alegerii operatorului economic. Invitaţia de participare (a se vedea modelul standardizat) şi anunţul din cotidian vor include cel puţin următoarele informaţii: - informaţii generale cu privire la achizitor (adresă, telefon, fax, e-mail, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.); - denumirea proiectului şi a contractului; - obiectul contractului şi locul de livrare a produselor, locul de execuţie a lucrărilor sau de prestare a serviciilor (după caz); - tipul şi durata contractului; - valoarea estimată; - criteriul de atribuire; - data şi ora-limită de depunere a ofertelor/data şi ora şedinţei de deschidere; - locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire; - cursul de schimb leu/euro aplicabil în evaluare (dacă este cazul); - invitaţia de a contacta achizitorul pentru informaţii suplimentare legate de contract. Reguli de publicitate: • invitaţiile se vor transmite unor operatori economici care au posibilitatea de a oferta ceea ce se cere (atenţie la pct. 1 lit. d) - etapa 2); • se acordă un termen rezonabil pentru prezentarea ofertei, luând în considerare complexitatea contractului. Pentru contractul de servicii sau de furnizare se vor acorda minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractul de lucrări, minimum 20 de zile calendaristice; • dacă documentaţia este postată pe un site, tot acolo se vor posta şi eventualele clarificări/modificări/completări;
Etape Operaţiuni
• în eventualitatea apariţiei unor modificări la documentaţie, se va prelungi şi termenul de depunere a ofertelor, cu un interval de timp rezonabil pentru a permite operatorilor economici să implementeze modificările la nivelul ofertei; • dacă documentaţia se distribuie pe suport hârtie de la sediul beneficiarului, beneficiarul va înregistra operatorii economici care/cărora au ridicat/li s-a transmis documentaţia, cu datele de identificare şi de contact aferente şi semnătura reprezentantului operatorului economic/dovada transmiterii documentaţiei. În situaţia în care vor exista solicitări de clarificare/modificare/completare, se vor transmite concomitent întrebările şi răspunsurile către toţi operatorii economici din listă, fără a se preciza numele operatorului care a cerut clarificarea.
4. Derularea procedurii • Depunerea ofertelor (ofertele primite se înregistrează, în ordine cronologică, specificându-se pe fiecare în parte, data şi ora primirii) • Evaluarea ofertelor (de către o comisie formată din minimum 3 persoane) • Stabilirea ofertei câştigătoare. În această etapă se întocmeşte procesul-verbal de adjudecare a contractului/anulare - a se vedea modelul standardizat • Comunicarea rezultatului evaluării către toţi participanţii la procedură. Toţi participanţii la procedură trebuie să fie informaţi de rezultatul evaluării în aceeaşi zi. Reguli aplicabile în perioada de evaluare: • Participanţii la procedură trebuie să beneficieze de tratament egal oricând pe parcursul procedurii (reguli, cerinţe şi criterii identice), inclusiv în etapa de evaluare (solicitările de clarificare se transmit în acelaşi timp către toţi participanţii şi se acordă acelaşi termen de răspuns). • Vor fi evaluate doar ofertele primite până la data şi ora anunţate în invitaţia de participare. • Ofertele primite vor fi considerate acceptabile dacă sunt depuse până la data şi ora-limită anunţate în invitaţia de participare şi în anunţul publicat şi prezintă certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului corespunzător (obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator). • În cazul în care, la data şi ora anunţate în invitaţia de participare şi anunţul publicat, nu se primesc minimum 3 oferte acceptabile, procedura se anulează şi se relansează cu respectarea tuturor paşilor procedurali. • La a doua lansare nu mai este obligatoriu să se depună minimum 3 oferte acceptabile. Se poate trece la etapa de derulare a procedurii chiar dacă s-au depus două sau o singură ofertă acceptabilă. Această posibilitate este valabilă numai dacă relansarea procedurii se realizează într-un interval de timp de maximum 30 de zile calendaristice de la data anunţării deciziei de anulare a procedurii iniţiale către ofertanţii participanţi. • Ofertele primite vor fi considerate admisibile dacă corespund din punctul de vedere al valorii, performanţelor tehnice şi al obiectului acestora cu toate cerinţele din documentaţia de atribuire. • În evaluarea ofertelor, beneficiarul poate solicita clarificări ofertanţilor. • Neîndeplinirea unui/unei criteriu/cerinţe minime din documentaţia de atribuire conduce la respingerea ofertei, deoarece beneficiarul trebuie să aleagă acea ofertă care permite cel mai bine realizarea obiectivelor proiectului. • În cazul în care, după finalizarea procesului de evaluare, nu a fost stabilit un câştigător, procedura se anulează şi se reia cu respectarea tuturor paşilor procedurali.
5. Semnarea contractului Contractul se va semna numai cu ofertantul câştigător. În cazul în care beneficiarul privat nu poate încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare, datorită faptului că ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, atunci acesta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul 2, în condiţiile în care aceasta există şi este admisibilă. În caz contrar, se anulează aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului. Reguli aplicabile contractului: • Contractul trebuie să menţioneze datele de identificare ale celor două părţi semnatare, obiectul, valoarea şi durata contractului. Vor fi prevăzute în mod expres condiţii referitoare la prestarea serviciilor, execuţia lucrărilor, livrare, montaj, punere în funcţiune, recepţie, standarde de calitate, service, garanţii, posibilitatea de acordare a unui avans (în condiţiile legii) etc., după caz, conform prevederilor legale aplicabile. • Oferta câştigătoare va fi parte integrantă din contract, sub formă de anexă. • Nu se pot modifica prin contract prevederile documentaţiei de atribuire sau ale ofertei câştigătoare care au stat la baza atribuirii contractului. • Orice contract semnat în condiţiile legislaţiei naţionale în vigoare şi/sau ale acestor instrucţiuni începe să producă efecte din momentul semnării acestuia de către ambele părţi. Nu pot fi furnizate/prestate/executate bunuri/servicii/lucrări anterior semnării contractului şi nu pot fi efectuate plăţi. Acelaşi principiu este aplicabil şi actelor adiţionale la aceste contracte.
Etape Operaţiuni
Notă - Ajustarea preţului • Pe parcursul îndeplinirii contractului, preţul poate fi ajustat, dacă a fost prevăzută în mod expres posibilitatea de ajustare a preţului atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, prin clauze speciale în acest sens. • Ajustarea preţului nu trebuie să conducă la depăşirea pragurilor valorice prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006/valorii pecuniare din contractul de finanţare. Situaţiile care permit ajustarea preţului: a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; b) pe piaţă au apărut anumite condiţii, în urma cărora s-a constatat creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Pentru această situaţie, beneficiarul privat are obligaţia de a preciza modul concret de ajustare a preţului, indicii care vor fi utilizaţi, precum şi sursa informaţiilor cu privire la evoluţia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaţii ale burselor de mărfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaţii/clauze determină inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preţului contractului. În orice situaţie, preţul contractului nu poate fi majorat decât în măsura strict necesară pentru acoperirea creşterii costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului. Modul de ajustare a preţului contractului nu trebuie să conducă în niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia contractantul respectiv a fost declarat câştigător în urma finalizării respectivei proceduri. În cazul în care durata de îndeplinire a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în respectivul contract, din motive care se datorează culpei beneficiarului privat, nu este posibilă invocarea prevederilor care stabilesc ajustarea preţului deoarece contractorul este îndreptăţit să solicite penalităţi şi/sau daune-interese, conform clauzelor contractuale aplicabile.
6. Implementarea contractului Se vor respecta întocmai clauzele contractuale asumate. Reguli de modificare a contractului: • Modificarea valorii contractului prin acte adiţionale se poate realiza în cazul contractelor de servicii şi lucrări, în limita a 20% din valoarea contractului, dar fără a depăşi pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) si c1) din O.U.G. nr. 34/2006/valoarea pecuniară din contractul de finanţare. Eligibilitatea cheltuielilor este stabilită prin ordinele de cheltuieli eligibile/acordul/contractul de finanţare. • Modificări la contract se pot face doar în perioada de execuţie a contractului şi nu au efect retroactiv. • Orice modificare care prelungeşte durata de execuţie a contractului trebuie făcută astfel încât implementarea să fie realizată înaintea expirării contractului de finanţare în cauză, iar plăţile să fie realizate conform regulilor de eligibilitate stabilite prin contractele de finanţare. • Nu se pot modifica prin acte adiţionale la contract prevederile documentaţiei de atribuire sau ale ofertei câştigătoare, care au stat la baza atribuirii contractului. • Scopul actului adiţional trebuie să fie strâns legat de obiectul contractului iniţial.

La finalul procedurii de achiziţie se va întocmi dosarul de achiziţie care va conţine, pentru procedurile având o valoare estimată care depăşeşte pragul valoric prevăzut la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, următoarele documente:

Nr. crt. Documente care trebuie introduse în dosarul achiziţiei Contract de
lucrări furnizare servicii
1. Notă privind determinarea valorii estimate
2. Decizia de numire a comisiei de evaluare
3. Invitaţiile de participare şi dovada transmiterii la minimum 3 operatori economici/publicării anunţului
4. Dovada relansării procedurii în termen de 30 de zile (dacă este cazul)
5. Caietul de sarcini/Proiectul tehnic de execuţie (în cazul contractului de lucrări)
Documentaţia de atribuire
6. Clarificările la documentaţie şi răspunsurile (dacă este cazul)
7. Ofertele originale adresate beneficiarului (inclusiv certificatele constatatoare emise de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/declaraţiile de neîncadrare în situaţiile de conflict de interese)
8. Solicitările de clarificări, precum şi răspunsurile primite (dacă este cazul) în timpul evaluării
Nr. crt. Documente care trebuie introduse în dosarul achiziţiei Contract de
lucrări furnizare servicii
9. Procesul-verbal de adjudecare a contractului/anulare
10. Dovada comunicării rezultatului procedurii către toţi ofertanţii
11. Contractul de achiziţie
12. Actele adiţionale
13. Alte documente relevante

Încălcarea prevederilor prezentei proceduri va conduce la aplicarea de corecţii financiare în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011. Documente care se depun de către beneficiarul privat în scopul verificării administrative a cheltuielilor efectuate în cadrul contractului (pentru documentele pe suport hârtie, un singur exemplar): 1. Notă privind determinarea valorii estimate 2. Dovada transmiterii invitaţiei de participare la minimum 3 operatori economici şi a publicării anunţului în cotidian 3. Contractul de achiziţie (având ca anexă oferta câştigătoare) 4. Actele adiţionale (acolo unde e cazul) 5. Declaraţie pe propria răspundere din partea beneficiarului privat că a respectat Procedura de atribuire aplicabilă beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“ 6. Declaraţii pe propria răspundere din care rezultă că operatorii economici participanţi/membrii comisiei de evaluare nu se află în niciuna din situaţiile descrise la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011 7. CD cu documentele scanate (format PDF) care alcătuiesc dosarul achiziţiei (fără documentele transmise pe suport hârtie) 8. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului pentru toţi ofertanţii 9. Documentele care dovedesc îndeplinirea obligaţiilor contractuale (de exemplu: procese-verbale de recepţie, livrabile etc.) INVITAŢIE DE PARTICIPARE REF: Denumirea proiectului ........ ................ ................ ................ ........ Denumirea contractului ........ ................ ................ ........ .............. Stimate domn/Stimată doamnă, Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura ........ ........ având ca obiect ........ ........ INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ Obiectul şi locul de implementare a contractului: ........ ................ ................ ................ ........ ............... Tipul şi durata contractului: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... Valoarea estimată: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Criteriu de atribuire: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Data şi ora-limită de depunere a ofertei: ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... Data şi ora deschiderii ofertelor: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ Adresa la care se transmit ofertele: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........... Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: ........ ................ ................ ................ ............ Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): ........ ................ ................ ................ ............. Vă rugăm să confirmaţi intenţia de a participa la procedură şi primirea adresei noastre. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la ................ (informaţii generale cu privire la achizitor) Informaţii despre beneficiarul proiectului Denumirea şi sediul beneficiarului privat Aprobat Conducătorul beneficiarului privat, ........ ........ ......... Model standardizat -PROCESUL-VERBAL DE ADJUDECARE/ANULARE

Referinţe
Programul operaţional
Axa prioritară
Domeniu major de intervenţie
Codul SMIS
Denumirea beneficiarului
Titlul proiectului
Denumirea achiziţiei
Tipul contractului
Valoarea estimată
Criteriu de atribuire

Capitolul I1.1. Procedura aplicabilă ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ........ 1.2. Calendarul procedurii de atribuire

Calendarul derulării procedurii de atribuire Data/Ora Locul
Invitaţie de participare
Anunţul din cotidianul naţional
Termenul-limită de depunere oferte
Şedinţa de deschidere a ofertelor
Şedinţa de evaluare 1
Şedinţa de evaluare 2
........ ..............
Procesul-verbal de adjudecare/anulare semnat de comisia de evaluare

Capitolul II2.1. Modul de desfăşurare a procedurii Deschiderea ofertelor a avut loc la ........ ........ .......... (se precizează locul deschiderii), în ziua de ........ ..........., ora ........, în prezenţa membrilor comisiei de evaluare şi a reprezentanţilor împuterniciţi ai ofertanţilor (după caz). Au depus oferta următorii operatori economici:

Nr. de înregistrare ofertă Data/Ora/Locul Denumirea ofertantului/Reprezentant împuternicit Observaţii

2.2. Evaluarea ofertelor 2.2.1. Aplicarea criteriului de atribuire (atribuirea) Criteriul de atribuire aplicat: a)Preţul cel mai scăzut, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:

Denumirea ofertantului Preţul ofertei Clasament

b)„Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic“, clasamentul ofertanţilor care au depus oferte admisibile este următorul:

Denumirea ofertantului Punctajul Clasament

2.2.2. Oferte respinse:

Denumirea ofertantului Motivul de respingere Observaţii
Ofertant 1
........ ........ ............
........ ........ ............

Capitolul IIIConcluzii şi semnături Comisia de evaluare, având la bază procesul de evaluare desfăşurat şi relatat în prezentul proces-verbal de adjudecare/anulare, H O T Ă R Ă Ş T E: Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca obiect ........ ................ ................ .......... este cea depusă de ofertantul ........ ........ ............., cu o propunere financiară, fără TVA, de ........ ........ ........ lei, respectiv ................ euro. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de adjudecare astăzi, ........ ............., la sediul beneficiarului privat. Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............... (motive)


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1050/2012

 
22.11.2012 16:12:51  Anonim  a scris :
Emitent: Ministerul Afacerilor Externe? Si asta este un site de legislatie?
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1050/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu