Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.105 din 22.10.2014

pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 781 din 27 octombrie 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi clienţii finali de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 5 Alineatul (1) al articolului 8 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8(1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (OMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucrătoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut. Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXĂPROCEDURĂ privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final Capitolul IDispoziţii generale Secţiunea 1Scop Articolul 1Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat/operatorului de reţea, după caz, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului. Secţiunea a 2-aDomeniu de aplicare Articolul 2 (1) Procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de reţea, operatorilor pentru măsurarea energiei electrice, inclusiv operatorului pentru măsurarea energiei electrice pe piaţa angro şi operatorului pieţei de echilibrare, implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul trecerii clientului final la furnizorul de ultimă instanţă pentru furnizarea energiei electrice în condiţii de ultimă instanţă. Secţiunea a 3-aDefiniţii şi abrevieri Articolul 3 (1) În înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:a)client noncasnic mic - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare este mai mică sau egală cu 100 kW; b)client noncasnic mare - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare depăşeşte 100 kW; c)contract de reţea - contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau contract pentru prestarea serviciului de transport; d)furnizor actual - furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului; e)furnizor nou - furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menţionată în contract; f)profil de consum - algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar; g)profil rezidual de consum - profil de consum care se obţine considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeaşi repartizare orară a consumului lunar ca şi repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil; h)profil specific de consum - algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eşantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectivă, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuţie şi aprobate de ANRE; i)schimbarea furnizorului - procesul prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide prin opţiune liber exprimată să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou, reprezentând totalitatea etapelor parcurse în acest sens. (2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:a)PRE - parte responsabilă cu echilibrarea; b)OR - operator de reţea la care este racordat locul de consum al clientului final; c)OTS - operator de transport şi de sistem; d)FUI - furnizor de ultimă instanţă; e)OMEPA - operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, entitate din cadrul Companiei Naţionale „Transelectrica“ - SA; f)OPE - operatorul pieţei de echilibrare; g)OM - operator de măsurare, altul decât OMEPA. Capitolul II Secţiunea 1Condiţii generale Articolul 4Procesul de schimbare a furnizorului se desfăşoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final. Articolul 5(1) În procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, furnizorul actual, furnizorul nou, OR, OM, OPE şi OMEPA, care au obligaţia de a acţiona astfel încât clientul final să poată schimba furnizorul în termen de 21 de zile, cu respectarea condiţiilor contractuale.(2) Dacă termenul de transmitere a notificării referitoare la încetarea contractului existent nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (5), procesul de schimbare a furnizorului se reia, cu respectarea acestor condiţii. Articolul 6Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Secţiunea a 2-aEtapele procesului Articolul 7(1) Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.(2) Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.(3) După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.(4) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente.(5) Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.(6) La aceeaşi dată cu transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor.(7) Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură. Articolul 8(1) În conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.(2) În vederea încheierii contractului de reţea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (5), următoarele date/documente:a)denumirea clientului final; b)adresa locului/locurilor de consum; c)codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică; d)data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare; e)perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final; f)datele de identificare ale furnizorului nou; g)denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevăzută la lit. d); h)datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea. (3) OR verifică şi validează corectitudinea datelor prevăzute la alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, şi transmite:a)către clientul final şi noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informaţiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:

(i) data şi intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual şi, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;
(ii) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului;
(iii) seria şi tipul contorului existent, precum şi constanta generală a grupului de măsurare;
(iv) data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operaţiune;
(v) profilul de consum, dacă este cazul;

b)către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de reţea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informaţii:

(i) denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;
(ii) codul punctului/punctelor de măsurare;
(iii) data şi ora citirii indexului contorului, conform lit. a) pct. (i);
(iv) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului.

(4) OR are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor conform alin. (3), contractul de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum. În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de reţea şi nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de reţea existent rămâne în vigoare. (5) Noul contract de reţea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazul în care operatorul de reţea are încheiat contract de reţea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adiţional la contractul de reţea existent, conform reglementărilor în vigoare. Articolul 9După încheierea contractului de reţea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv, conform reglementărilor în vigoare. OTS are obligaţia de a efectua toate operaţiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor. Articolul 10(1) Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum.(2) Pentru clienţii noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecşii contorului. Citirea se va efectua de către OR în prezenţa clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părţi, la data şi ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului.(3) După efectuarea citirii, părţile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnaţi indecşii citiţi. OR este obligat să pună la dispoziţia clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.(4) Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanţă a indecşilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.(5) Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv. Articolul 11În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent. Secţiunea a 3-aCondiţii speciale privind măsurarea Articolul 12(1) Pentru punctul/punctele de măsurare la care, conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, nu există obligaţia legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, OR determină valorile orare ale consumului pe baza unui profil specific de consum aprobat de ANRE, aplicabil pentru categoria respectivă de client final sau pe baza profilului rezidual de consum. (2) Profilul specific de consum se determină de către OR în baza unei proceduri elaborate de acesta şi aprobate de ANRE. Capitolul IIIAlte reguli privind procedura de schimbare a furnizorului Articolul 13 (1) În cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică achiziţionează energie electrică simultan de la mai mulţi furnizori, schimbarea unuia dintre furnizorii actuali se realizează astfel:a)cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, dacă are loc schimbarea furnizorului care asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv; b)doar cu notificarea acestuia, cu cel puţin 21 de zile înainte de data schimbării, dacă se schimbă oricare dintre furnizorii care nu asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv. (2) În cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică optează pentru achiziţionarea energiei electrice simultan de la mai mulţi furnizori, schimbarea furnizorului actual se face cu furnizorul care asigură echilibrarea consumului de energie electrică, respectiv care asigură compensarea abaterilor consumului faţă de cantitatea totală contractată. Articolul 14Clientul final căruia i se furnizează energie electrică în condiţii de ultimă instanţă poate opta pentru schimbarea furnizorului conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014. ANEXĂla procedură Către: ........ ................ ................ ................ .......... (denumirea furnizorului actual de energie electrică) Spre ştiinţă: ........ ................ ................ ................ ........ (denumirea operatorului de reţea de energie electrică) (denumirea noului furnizor de energie electrică) Subiect: NOTIFICARE privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. ........ din data de ....... În conformitate cu prevederile art. 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014 Clientul final de energie electrică [pentru clientul casnic se va scrie] ........ ................ .............., având cod client ........ ................, buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ..........., eliberat/eliberată la data de ........ ........ ......... de către ........ ........ .............., codul numeric personal ........ ............., domiciliat în localitatea ........ ........ ........, str. ........ ......... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ...., ap. ........., judeţul. ........ ..........., tel. ........ ........; [pentru clientul final noncasnic se va scrie] S.C. ........ ................ ..........S.A. (S.R.L.), cu sediul în ........ ........ ........., certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi Industrie

- Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ........ ........, cod fiscal .............., contul bancar de virament ........ ........, denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile ........ ................(clientul final care, conform legislaţiei, nu deţine aceste documente, prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile), str. ........ ........... nr. ....., tel. ............, fax ........., cod IBAN .............., reprezentat prin ........ ............, notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. ........ ......... din data de .........., cu efect de la data de ........ ........ ........., pentru locul de consum ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .........., (adresa şi datele de identificare ale locului de consum) în vederea schimbării furnizorului de energie electrică. Valoarea totală a soldului la data prezentei notificări, emise în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. ........ ......... din data de .........., este de .............. lei. Indecşii contoarelor de decontare la data prezentei notificări sunt:

.........,........., pentru contorul seria......., având codul unic al punctului de măsurare..........;

.........,........., pentru contorul seria......., având codul unic al punctului de măsurare......... .Client final, ........ ...............


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 105/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 105 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu