Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.102 din 22.01.2016

pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie
ACT EMIS DE: Ministerul Finantelor Publice
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 96 din 09 februarie 2016SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 270 alin. (10) şi ale art. 273 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, prevăzute în anexa nr. 1, şi Instrucţiunile de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, prevăzute în anexa nr. 2. Articolul 2Măsurile de simplificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 au fost implementate pentru a evita ca operatorii economici să se înregistreze în scopuri de TVA în mai multe state membre pentru transferuri de bunuri sau pentru achiziţii intracomunitare de bunuri asimilate, în cazul în care desfăşoară operaţiuni pluripartite în cadrul Uniunii Europene şi în cazul retururilor de bunuri în spaţiul Uniunii Europene. Articolul 3(1) Pentru a putea fi aplicate măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a)contractorul principal:1. este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în statul membru în care este stabilit; 2. nu are un cod de înregistrare în scopuri de TVA în statul membru în care sunt realizate efectiv lucrările asupra bunurilor mobile corporale; 3. transmite codul său de înregistrare în scopuri de TVA părţii/părţilor cocontractante; b)ceilalţi operatori economici implicaţi sunt persoane impozabile din perspectiva TVA; c)produsele prelucrate se vor întoarce în statul membru în care contractorul principal este stabilit şi care a atribuit codul de înregistrare în scopuri de TVA transmis de contractorul principal. (2) În scopul aplicării măsurilor de simplificare, nu se consideră loc de sosire locul unei opriri provizorii în vederea efectuării anumitor lucrări asupra bunurilor, dar se va considera că locul de sosire este întotdeauna statul membru al contractorului principal. În acest sens, în toate situaţiile în care prin instrucţiuni se prevede aplicarea unei scutiri de taxă pentru livrarea intracomunitară de bunuri care este condiţionată de dovada că bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, această dovadă a transportului va fi prezentată în cadrul termenului prevăzut în contract.(3) Referirile la operaţiunile de prelucrare din cuprinsul instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 1 reprezintă referiri la lucrările asupra bunurilor mobile corporale şi evaluarea bunurilor mobile corporale. Articolul 4(1) Aplicarea măsurilor de simplificare este opţională pentru operatorii economici implicaţi în operaţiuni pluripartite sau în cazul retururilor de bunuri în spaţiul Uniunii Europene. Instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 stabilesc şi tratamentul fiscal aplicabil în situaţia în care statele membre implicate nu aplică măsuri de simplificare sau nu acceptă aplicarea măsurilor de simplificare.(2) Situaţiile prezentate în instrucţiunile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 sunt prezentate cu titlu exemplificativ. Măsurile de simplificare prevăzute în anexa nr. 1 se aplică şi în cazul în care există mai mult de două părţi cocontractante, atât timp cât sunt respectate condiţiile generale prevăzute la art. 3 alin. (1). Dacă partea/părţile cocontractantă/cocontractante din România realizează evaluări sau lucrări asupra bunurilor mobile corporale se consideră că orice bun încorporat în produsul prelucrat, ambalajele sau alte bunuri utilizate în legătură directă cu produsul prelucrat sunt accesorii serviciilor realizate şi nu vor fi tratate ca livrări de bunuri, ci ca fiind parte a serviciului prestat. Pentru lucrările şi evaluările asupra bunurilor mobile corporale care sunt facturate de o persoană impozabilă către o altă persoană impozabilă, se aplică regulile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea locului prestării serviciului, precum şi condiţiile stabilite prin normele de aplicare a acestui articol.Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul ordinului şi al instrucţiunilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 reprezintă trimiteri la titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.417/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Comunitate, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale, şi a Instrucţiunilor de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul comunitar şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 28 decembrie 2009.Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 8Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXA Nr. 1INSTRUCŢIUNI de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind operaţiunile pluripartite din Uniunea Europeană, legate de lucrări asupra bunurilor mobile corporale Cazuri în care se aplică măsurile de simplificare Articolul 1 Primul caz: Prezentare(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare C, în vederea prelucrării. Ambalajele, accesoriile pentru confecţii, părţile componente ale unui motor şi orice alte bunuri care nu suferă transformări în procesul de prelucrare realizat de C pot fi supuse măsurilor de simplificare dacă sunt livrate de B către A şi dacă sunt în legătură directă cu bunurile prelucrate de C.(3) După prelucrare, bunurile sunt transportate/expediate de C din statul membru 1 în statul membru 2, unde A este stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA.(4) A furnizează lui B şi lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.Schemă: Articolul 2 Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare(1) Livrarea bunurilor de la B la A: livrare ce are loc în statul membru 1 în care începe transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar B, în principiu, trebuie să aplice TVA din statul membru 1, întrucât bunurile nu se transportă direct în statul membru 2. (2) Executarea lucrărilor asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru. (3) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate sunt transportate din statul membru 1 în statul membru 2:a)A efectuează un transfer în statul membru 1, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, pentru care A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, iar acest transfer este scutit de TVA în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru;b)A efectuează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru.Articolul 3 Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în statul membru 1 către A, în condiţiile art. 270 alin. (9) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru, care este scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru. (2) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru. (3) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului său din legislaţia altui stat membru. (4) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului său din legislaţia altui stat membru. (5) Transportul bunurilor prelucrate din statul membru 1 în statul membru 2 nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată realizată de A în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestor prevederi din legislaţia altui stat membru.Articolul 4 Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, prevăzută la art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. Pentru a beneficia de scutire pentru livrarea intracomunitară de bunuri, B trebuie să demonstreze, printre altele, că produsele prelucrate au fost transportate din România în statul membru 2. (2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Transportul produselor prelucrate, realizat de A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.

Articolul 5Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2(1) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în România, în condiţiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal, la data la care bunurile sunt puse la dispoziţia lui A de către B în statul membru 1 şi se supune aceloraşi reguli şi formalităţi ca şi achiziţia intracomunitară obişnuită, dar transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi ale art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A trebuie să înregistreze mişcarea bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România, precum şi primirea bunurilor prelucrate de la C. (2) Executarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. Articolul 6Cazul 2: Prezentare(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal cumpără bunuri de la o altă persoană impozabilă din statul membru 1, denumită în continuare B.(2) A dispune expedierea bunurilor către altă persoană impozabilă din statul membru 3, denumită în continuare C, în vederea prelucrării.(3) După prelucrare, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 în statul membru 2, unde A este stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA.(4) A furnizează lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.Schemă: Articolul 7Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare(1) Livrarea de bunuri de la B către A are loc în statul membru 1, din care începe transportul, conform art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această livrare intracomunitară este scutită de taxă, conform art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) A efectuează o achiziţie intracomunitară ce are loc în statul membru 3, conform art. 276 alin. (1) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Atunci când, după prelucrare, produsele prelucrate se transportă din statul membru 3 în statul membru 2:a)A efectuează un transfer din statul membru 3 în statul membru 2, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 3. Acest transfer este scutit de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru;b)A efectuează o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.Articolul 8Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare
(1) Se consideră că B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1 către A din statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (9) din
Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această livrare este scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.
(5) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru. (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau conform echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau conform echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.Articolul 9Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1(1) B efectuează o livrare intracomunitară de bunuri în România, conform art. 270 alin. (9) din Codul fiscal, scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. B trebuie să demonstreze, printre altele, că bunurile au părăsit România. (2) Expedierea bunurilor de către A în statul membru 3 se consideră un nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.Articolul 10Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3 (1) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.Articolul 11Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2(1) Se consideră că A efectuează o achiziţie intracomunitară de bunuri în România în condiţiile art. 276 alin. (1) din Codul fiscal. Achiziţia intracomunitară efectuată de A are loc la data la care bunurile se transportă în statul membru 3 şi se supune aceloraşi reguli ca şi achiziţia intracomunitară obişnuită. A trebuie să înregistreze transportul bunurilor de la B la C în registrul său de nontransferuri în România. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C pentru A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.Articolul 12Cazul 3: Prezentare(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal expediază bunuri unei alte persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.(2) B prestează în beneficiul lui A servicii constând în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale.(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate lui C din statul membru 1, în vederea prelucrării suplimentare.(4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate se expediază din statul membru 1 în statul membru 2 în care A este stabilit şi înregistrat în scopuri de TVA.(5) A le comunică lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.Schemă: Articolul 13Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, şi beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (5) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, şi care beneficiază de scutire de taxă conform art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru această operaţiune A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1. (6) Transferul de produse prelucrate, efectuat de A din statul membru 1 în statul membru 2, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 2 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.Articolul 14Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A se consideră prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.Articolul 15Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B din România în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din România în statul membru 2, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.Articolul 16Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să ţină o evidenţă a nontransferurilor, prin ţinerea unui registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaţia lui B la locaţia lui C. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii care are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (4) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.Articolul 17Cazul 4: Prezentare (1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2 şi denumită în continuare A sau contractor principal furnizează bunuri altei persoane impozabile din statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.(2) B prestează servicii ce constau în efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale în beneficiul lui A.(3) După prelucrarea de către B, produsele semiprelucrate sunt expediate către C în statul membru 3 pentru prelucrare suplimentară. (4) După prelucrarea de către C, produsele prelucrate sunt expediate de la C din statul membru 3 către A din statul membru 2.(5) A le comunică lui B şi C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.Schemă: Articolul 18Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare (1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră livrare intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră achiziţie intracomunitară asimilată, care este impozabilă în statul membru 1, conform art. 273 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru această operaţiune, A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1.
(3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B reprezintă o prestare de servicii care are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din
Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1, conform art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune este scutită de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1. (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată impozabilă în statul membru 3, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3. (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (7) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 reprezintă o livrare intracomunitară asimilată (transfer) în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3. (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, reprezintă o achiziţie intracomunitară asimilată taxabilă în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.Articolul 19Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, se consideră nontransfer în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, se consideră nontransfer în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (5) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru. (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, în condiţiile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, se consideră nontransfer în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.
(8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din
Codul fiscal sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.Articolul 20Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1(1) Transportul de bunuri, efectuat de A din statul membru 2 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 3, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.Articolul 21Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3(1) Transportul produselor semiprelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, în care este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din România în statul membru 2 după prelucrare, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal.Articolul 22Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, se consideră nontransfer în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal. A trebuie să ţină evidenţa nontransferurilor într-un registru în care să fie înregistrate toate transporturile de bunuri, inclusiv transportul produselor semiprelucrate de la locaţia lui B din statul membru 1 la locaţia lui C din statul membru 3. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (4) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în România, nu se consideră achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.Articolul 23Cazul 5: Prezentare(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în scopuri de TVA în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.(2) B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile stabilite în statul membru 1, denumită în continuare C.(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază lui A în statul membru 2.(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.Schemă: Articolul 24Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (5) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (6) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.Articolul 25Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (4) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.Articolul 26Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune ce trebuie evidenţiată în registrul de nontransferuri. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (3) Transportul produselor prelucrate de către A în statul membru 1 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.Articolul 27Cazul 6: Prezentare(1) O persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în statul membru 2, denumită în continuare A sau contractor principal, expediază bunuri altei persoane impozabile stabilite şi înregistrate în statul membru 1, denumită în continuare B, în vederea prelucrării.(2) B subcontractează, integral sau parţial, lucrările altei persoane impozabile din statul membru 3, denumită în continuare C. În acest scop, produsele semiprelucrate sau bunurile se expediază din statul membru 1 în statul membru 3, în vederea prelucrării sau prelucrării suplimentare de către C.(3) După prelucrare, produsele prelucrate se expediază din statul membru 3 lui A în statul membru 2.(4) A îi comunică lui B codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 2.(5) B îi comunică lui C codul său de înregistrare în scopuri de TVA din statul membru 1.Schemă: Articolul 28Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este o achiziţie intracomunitară asimilată, impozabilă în statul membru 1 conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, pentru aceasta A având obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) dinbCodul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară, asimilat/asimilată din perspectiva lui A în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune ce beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Pentru aceasta A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 1. (5) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile urmează să ajungă în statul membru 3, transportul din statul membru 1 în statul membru 3 ar putea genera o achiziţie intracomunitară asimilată din perspectiva lui A în statul membru 3, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune pentru care A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3. (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (7) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, din perspectiva lui A în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Această operaţiune beneficiază de scutire de taxă, în condiţiile art. 294 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, iar pentru aceasta A are obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA în statul membru 3. (8) Chiar dacă A nu ştie că produsele semiprelucrate sau bunurile au fost expediate în statul membru 3 în vederea prelucrării, transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în statul membru 2 ar putea genera o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.Articolul 29Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicabilitatea măsurilor de simplificare(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri. (2) Transportul de bunuri, efectuat de către A din statul membru 2 în statul membru 1, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru. (3) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (4) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din statul membru 1 în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în statul membru 1, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, înregistrarea acestei operaţiuni în registrul de nontransferuri ţinut de A în statul membru 2 fiind opţională. (5) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în statul membru 3, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) şi art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (6) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (7) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, este nontransfer de bunuri în statul membru 3, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri ţinut de A în statul membru 2. (8) Transportul produselor prelucrate, efectuat de către A din statul membru 3 în statul membru 2, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, sau echivalentului acestora din legislaţia altui stat membru.Articolul 30Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 1(1) Transportul bunurilor, efectuat de către A din statul membru 2 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 2, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. B are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor din România în statul membru 3 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A. (4) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, statul membru unde este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal.Articolul 31 Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 3(1) Transportul produselor semiprelucrate sau al bunurilor, efectuat de către A din statul membru 1 în România, nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către C în beneficiul lui B reprezintă o prestare de servicii ce are loc în statul membru 1, în care este stabilit B, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. C are obligaţia de a ţine un registru pentru bunurile primite. (3) Transportul produselor prelucrate din România în statul membru 2 este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, din perspectiva lui A.Articolul 32Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare, în ipoteza în care România este statul membru 2(1) Transportul de bunuri, efectuat de către A din România în statul membru 1, este nontransfer de bunuri în România, în condiţiile art. 270 alin. (12) din Codul fiscal, operaţiune care va fi înregistrată în registrul de nontransferuri. (2) Efectuarea de lucrări asupra bunurilor mobile corporale de către B în beneficiul lui A reprezintă o prestare de servicii ce are loc în România, unde este stabilit A, conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal. (3) Transportul produselor prelucrate din statul membru 3 în România nu este o achiziţie intracomunitară asimilată în România, în condiţiile art. 270 alin. (12), coroborat cu art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. A are obligaţia de a ţine un registru de nontransferuri, în care trebuie evidenţiate expedierea bunurilor în statul membru 1 şi recepţia bunurilor prelucrate din statul membru 3.Articolul 33Cazul 7(1) În situaţia în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în urma prelucrării rezultă deşeuri care pot fi valorificabile sau nu, nepărăsind teritoriul României, proprietarul bunurilor nu are obligaţia să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achiziţie intracomunitară asimilată în România, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (2) În situaţia în care persoane impozabile stabilite în România primesc pentru prelucrare bunuri mobile corporale, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obţinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigenţelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul României din dispoziţia proprietarului, proprietarul bunurilor nu are obligaţia să se înregistreze în România în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, întrucât nu se consideră că a efectuat o achiziţie intracomunitară asimilată în România, conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal. (3) În situaţia în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în urma prelucrării rezultă deşeuri care pot fi valorificabile sau nu pe teritoriul altui stat membru, persoanele impozabile respective nu au obligaţia să declare o livrare intracomunitară în declaraţia recapitulativă pentru deşeurile rezultate care nu se întorc în România, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal.
(4) În situaţia în care persoane impozabile stabilite în România expediază bunuri pentru prelucrare în alte state membre, iar în cursul prelucrării bunurile sunt distruse sau produsele obţinute sunt degradate calitativ ori nu corespund exigenţelor calitative impuse de beneficiar, fiind distruse pe teritoriul altui stat membru din dispoziţia proprietarului, respectiv a persoanei impozabile stabilite în România, proprietarul bunurilor nu are obligaţia să declare o livrare intracomunitară în declaraţia recapitulativă pentru bunurile respective, întrucât nu se consideră că efectuează un transfer de bunuri, în sensul art. 270 alin. (10) din
Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din Codul fiscal. ANEXA Nr. 2INSTRUCŢIUNI de aplicare a măsurilor de simplificare în domeniul taxei pe valoarea adăugată privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene şi tratamentul fiscal al reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie Capitolul IMăsuri de simplificare în domeniul TVA privind retururile de bunuri în spaţiul Uniunii Europene Articolul 1Primul caz: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B refuză bunurile, iar acestea sunt returnate furnizorului.Schemă: Articolul 2Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare(1) Atunci când B refuză bunurile cumpărate, de exemplu, pentru că acestea sunt deteriorate sau pentru că bunurile nu corespund cerinţelor cumpărătorului, nu are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunuri în calitate de proprietar de către A, iar B nu realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri.(2) Întrucât A rămâne proprietarul bunurilor, în principiu se consideră că A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 1 din care începe transportul bunurilor, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 de sosire a bunurilor, pentru care ar trebui să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.Articolul 3Primul caz: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2. De asemenea, poate fi ignorat şi returul de bunuri. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.(2) În situaţia în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate şi furnizorul A solicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, operaţiunea nu va fi considerată transfer de bunuri în sensul art. 270 alin. (10) din Codul fiscal, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din Codul fiscal;

dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, operaţiunea nu va fi considerată o achiziţie intracomunitară asimilată conform art. 273 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, iar furnizorul A nu va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România. Articolul 4Cazul 2: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1.(2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză. (3) Bunurile sunt ridicate de către A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 1.Schemă: Articolul 5Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează un transfer, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor refuzate de B, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1 de sosire a bunurilor şi de livrarea locală a aceloraşi bunuri în statul membru 1.Articolul 6Cazul 2: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2.(2) Se consideră livrarea de bunuri realizată de A către C ca livrare locală în statul membru 1, chiar dacă bunurile au fost iniţial transportate în statul membru 2, de unde au fost returnate în statul membru 1.(3) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Articolul 7Cazul 3: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2. Bunurile se expediază din statul membru 1. (2) La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.(3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate lui C în statul membru 2.Schemă: Articolul 8Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare locală a aceloraşi bunuri în statul membru 1. Articolul 9Cazul 3: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care nu ar fi existat o expediere sau un transport de bunuri din statul membru 1 în statul membru 2 în relaţia cu primul cumpărător B, dar A procedează ca şi în situaţia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 2.(2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2, livrarea de la A către C nefiind considerată drept o livrare locală.(3) C, al doilea cumpărător din statul membru 2, va declara o achiziţie intracomunitară a bunurilor livrate intracomunitar de A din statul membru 1. Articolul 10Cazul 4: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.(2) Bunurile se expediază din statul membru 1. La sosirea bunurilor în statul membru 2, B le refuză.(3) Bunurile sunt ridicate de A sau în numele acestuia pentru a fi livrate către C în statul membru 3.Schemă: Articolul 11Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare Pe lângă prevederile art. 2, A efectuează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3. C, al doilea cumpărător din statul membru 3, realizează o achiziţie intracomunitară a bunurilor livrate de A din statul membru 2. Articolul 12Cazul 4: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Furnizorul A procedează ca şi în situaţia în care ar fi realizat o livrare intracomunitară din statul membru 1 direct către C în statul membru 3.(2) Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2 şi nici nu se consideră că a realizat o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3. Articolul 13Cazul 5: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.(2) După livrare, părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare şi să returneze bunurile furnizorului în statul membru 1.Schemă: Articolul 14Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare (1) Atunci când B cumpără bunuri de la A şi acceptă bunurile la livrare, are loc un transfer al dreptului de a dispune de bunurile corporale în calitate de proprietar. Vânzătorul A realizează o livrare intracomunitară de bunuri în sensul art. 270 alin. (9) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, iar cumpărătorul B realizează o achiziţie intracomunitară de bunuri în sensul art. 273 alin. (1) din Codul fiscal sau al echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru. (2) În cazul în care cumpărătorul B, ulterior acceptării bunurilor, observă că bunurile sunt deteriorate sau că bunurile nu corespund cerinţelor cumpărătorului din orice motiv, iar cumpărătorul convine cu vânzătorul asupra anulării contractului de vânzare-cumpărare, în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea intracomunitară nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia. (3) Furnizorul A devine din nou proprietarul bunurilor, iar returul bunurilor reprezintă un transfer realizat de A, respectiv o livrare intracomunitară asimilată, în statul membru 2 din care începe transportul bunurilor, în condiţiile art. 270 alin. (10) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1. A trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.Articolul 15Cazul 5: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv, în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă în mod corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea intracomunitară nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia. (2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaţii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.(3) În situaţia în care bunurile refuzate de B nu mai pot fi utilizate şi furnizorul A solicită ca acestea să nu mai fie restituite, fiind necesară distrugerea lor:

dacă furnizorul A este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a livrării intracomunitare de bunuri, dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru aplicarea prevederilor art. 270 alin. (8) din Codul fiscal;

dacă beneficiarul B este o persoană impozabilă stabilită în România, va reduce în mod corespunzător baza de impozitare a achiziţiei intracomunitare de bunuri, iar furnizorul A nu va avea obligaţia să se înregistreze în scopuri de TVA în România. Articolul 16Cazul 6: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunurile către persoana impozabilă B din statul membru 2.(2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de cumpărare, bunurile se transportă în statul membru 1 la al doilea cumpărător, C, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.Schemă: Articolul 17Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară asimilată din statul membru 2 în care se află bunurile, urmată de o achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 2 şi o livrare locală realizată către C în statul membru 2. Articolul 18Cazul 6: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător de către A. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia.(2) Transportul sau expedierea de bunuri din statul membru 2 în statul membru 1 nu are implicaţii din punctul de vedere al TVA. Furnizorul A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2.(3) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o vânzare locală în statul membru 1. Articolul 19Cazul 7: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2. (2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, bunurile se transportă sau sunt puse la dispoziţia cumpărătorului C în statul membru 2, căruia furnizorul A i-a vândut bunurile între timp.Schemă: Articolul 20Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare locală în statul membru 2 către al doilea cumpărător care acceptă bunurile, C. Articolul 21Cazul 7: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare(1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru respectiva livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia. (2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară din statul membru 1. A nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 2. Se consideră că C a efectuat o achiziţie intracomunitară în statul membru 2. Articolul 22 Cazul 8: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 vinde bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.(2) După livrare părţile convin să anuleze contractul de vânzare-cumpărare, iar bunurile se transportă în statul membru 3 către cumpărătorul C, căruia furnizorul A i-a vândut între timp bunurile.Schemă: Articolul 23Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, fără aplicarea măsurilor de simplificare Pe lângă prevederile art. 14, A realizează o livrare intracomunitară din statul membru 2 în statul membru 3, urmată de achiziţia intracomunitară realizată de al doilea cumpărător, C, în statul membru 3. Articolul 24Cazul 8: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA, cu aplicarea măsurilor de simplificare (1) Din perspectiva TVA se consideră că livrarea intracomunitară efectuată de A către B şi achiziţia intracomunitară efectuată de B nu au avut loc, respectiv în baza art. 287 lit. b) din Codul fiscal sau a echivalentului acestuia în legislaţia altui stat membru, pentru acea livrare de bunuri baza de impozitare trebuie redusă corespunzător. Dacă anularea are loc în aceeaşi declaraţie recapitulativă şi în acelaşi decont de TVA, achiziţia şi livrarea nu se menţionează. În caz contrar trebuie efectuată o corecţie care se reflectă în declaraţia recapitulativă şi în decontul de TVA aferente perioadei fiscale în care se efectuează corecţia. (2) Furnizorul A consideră livrarea către C ca fiind o livrare intracomunitară de bunuri din statul membru 1.(3) C realizează achiziţia intracomunitară de bunuri în statul membru 3. Capitolul IIRegimul aferent reparaţiilor efectuate în perioada de garanţie şi postgaranţie Articolul 25Cazul 9: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.(2) În perioada de garanţie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparaţii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparaţiile în perioada de garanţie şi postgaranţie în numele său. (3) După efectuarea reparaţiilor, care poate fi însoţită şi de înlocuirea unor părţi componente, A îi returnează bunurile lui B fără a percepe vreo plată.Schemă: Articolul 26Cazul 9: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA(1) Atunci când B transferă bunuri din statul membru 2 în scopul efectuării de reparaţii în perioada de garanţie în statul membru 1 de sosire a bunurilor expediate sau transportate, operaţiunea nu se consideră ca fiind o livrare intracomunitară, ci un nontransfer în sensul art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru, cu condiţia ca bunurile, după ce au făcut obiectul unor lucrări, să fie reexpediate de către A în statul membru 2, din care au fost iniţial expediate sau transportate. (2) Reparaţia în timpul perioadei de garanţie, realizată de furnizorul A, nu constituie un serviciu, nefiind realizată cu plată, inclusiv pentru bunurile înlocuite, livrarea acestora fiind considerată o operaţiune accesorie serviciului de reparaţii şi inclusă în acest serviciu.(3) În situaţia în care A îl mandatează pe B să efectueze reparaţiile în perioada de garanţie în numele său, se consideră că:

reparaţia efectuată gratuit de B în numele lui A nu este o prestare de servicii;

recuperarea contravalorii prestării de servicii efectuată de B de la A, furnizorul care a acordat garanţia, reprezintă o prestare de servicii pentru care se aplică prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, sau prevederile art. 278 alin. (7) din Codul fiscal, atunci când A este o persoană impozabilă stabilită în afara Uniunii Europene.Articolul 27 Cazul 10: Prezentare(1) Furnizorul A din statul membru 1 a livrat bunuri către persoana impozabilă B din statul membru 2.(2) După expirarea perioadei de garanţie, B îi returnează bunurile furnizorului A pentru reparaţii. B poate fi proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de furnizorul A pentru a asigura reparaţiile în perioada de garanţie şi postgaranţie în numele său.(3) După efectuarea reparaţiilor, care pot fi însoţite şi de înlocuirea unor părţi componente, A îi returnează bunurile lui B.Schemă: Articolul 28Cazul 10: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA(1) Pentru reparaţiile postgaranţie, dacă se percepe plată pentru reparaţii şi pentru părţile componente înlocuite, transportul bunurilor din statul membru 2 în statul membru 1 este considerat nontransfer de bunuri în statul membru 2 şi nu este achiziţie intracomunitară asimilată în statul membru 1. B are obligaţia înregistrării bunurilor trimise spre reparare în registrul de nontransferuri şi A are obligaţia înregistrării bunurilor primite spre reparare în registrul bunurilor primite. B nu trebuie să se înregistreze în scopuri de TVA în statul membru 1, dacă bunurile se reîntorc după reparaţii în statul membru 2.(2) Înlocuirea părţilor componente de către A nu este o livrare intracomunitară de bunuri realizată de A în statul membru 1, fiind considerată o operaţiune accesorie serviciului de reparaţii şi inclusă în acest serviciu.(3) Pentru serviciile de reparaţii realizate de A, inclusiv valoarea părţilor componente înlocuite, sunt aplicabile prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru.Articolul 29Cazul 11: Prezentare(1) B din statul membru 2 trimite pentru reparaţii bunuri sau numai unele părţi componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor. B este proprietarul bunurilor sau persoana impozabilă desemnată de A pentru a asigura reparaţiile în perioada de garanţie şi postgaranţie în numele său.(2) A nu repară bunurile sau părţile componente, ci trimite în loc alte bunuri/părţi componente şi păstrează bunurile/părţile componente defecte trimise de B. În funcţie de circumstanţe, respectiv dacă reparaţiile se realizează în perioada de garanţie sau nu, A poate percepe ori nu poate percepe o plată.Schemă: Articolul 30Cazul 11: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA(1) Indiferent dacă B ştie sau ar trebui să ştie despre bunurile/părţile componente înlocuite şi indiferent dacă se percepe o plată, respectiv indiferent dacă bunurile sunt sau nu sunt în perioada de garanţie, din punctul de vedere al circulaţiei bunurilor se consideră că livrarea de către A a bunurilor/părţilor componente în locul celor defecte, în schimbul păstrării bunurilor/părţilor componente defecte trimise de B, este un nontransfer în sensul prevederilor art. 270 alin. (12) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. Înlocuirea bunurilor/părţilor componente defecte, efectuată de A în locul reparării acestora, este considerată o prestare de servicii de reparaţii al cărei regim fiscal se stabileşte conform art. 278 alin. (2) din Codul fiscal sau echivalentului acestuia din legislaţia altui stat membru. (2) B are obligaţia înregistrării bunurilor defecte în registrul de nontransferuri, urmată de o radiere, după primirea bunurilor în locul celor defecte, iar A are obligaţia înregistrării bunurilor defecte în registrul bunurilor primite. Articolul 31Cazul 12: Prezentare (1) B din statul membru 2 nu trimite pentru reparaţii bunurile sau părţile componente defecte către A în statul membru 1, care poate fi furnizorul ori producătorul bunurilor, dar îi solicită lui A înlocuirea acestora. B este proprietarul bunurilor ori persoana impozabilă desemnată de A pentru asigurarea serviciilor de garanţie sau postgaranţie în numele său.(2) A trimite din statul membru 1 lui B în statul membru 2 alte bunuri/părţi componente pentru înlocuirea bunurilor/părţilor componente defecte. În funcţie de circumstanţe, respectiv dacă înlocuirea bunurilor/părţilor componente se realizează în perioada de garanţie sau nu, A poate percepe sau nu poate percepe o plată. Articolul 32Cazul 12: Tratamentul fiscal din punctul de vedere al TVA(1) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte în perioada de garanţie, operaţiunea nu este considerată livrare de bunuri în sensul art. 270 alin. (1) din Codul fiscal şi, în consecinţă, nu va fi declarată drept livrare intracomunitară în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară în statul membru 2. (2) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte după expirarea perioadei de garanţie, operaţiunea este considerată o livrare intracomunitară în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară în statul membru 2.(3) Dacă A din statul membru 1 trimite bunurile/părţile componente lui B în statul membru 2 în vederea înlocuirii celor defecte, fără a se cunoaşte cu exactitate în momentul livrării cantitatea bunurilor/părţilor componente destinate înlocuirii celor defecte în perioada de garanţie, operaţiunea este considerată o livrare intracomunitară efectuată de A în statul membru 1 şi, respectiv, o achiziţie intracomunitară efectuată de B în statul membru 2. (4) Pentru recuperarea de către B a contravalorii bunurilor/părţilor componente provenite din achiziţia intracomunitară realizată conform alin. (3), utilizate pentru reparaţii în perioada de garanţie, prin facturarea acestora către A, nu se datorează taxă pe valoarea adăugată, această operaţiune nefiind considerată o livrare de bunuri, ci decontarea contravalorii bunurilor/părţilor componente pe care A trebuie să le pună la dispoziţie în mod gratuit în perioada de garanţie.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 102/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 102 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu