Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1018 din 03.09.2014

privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 09 septembrie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. NB. 7.069/2014 şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 51.568E din 24 iulie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 45.390 din 24 iulie 2014,având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Condiţiile de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Dorel Săndesc, secretar de stat
ANEXĂCONDIŢIILE de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii: a)autoritatea competentă pentru evaluarea şi autorizarea medicamentelor de uz uman ce urmează a fi disponibile pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM); b)folosirea în tratamente de ultimă instanţă - un medicament de uz uman neautorizat de punere pe piaţă în România sau în alt stat membru al UE, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta anexă, devine disponibil, din considerente umanitare, pentru un grup de pacienţi suferinzi de maladii invalidante, cronice sau grave ori de maladii despre care se consideră că le pun viaţa în pericol şi care nu pot fi trataţi în mod satisfăcător cu ajutorul unui medicament autorizat; c)grup de pacienţi care nu pot fi trataţi în mod satisfăcător - pacienţii a căror boală nu răspunde la sau care fac recădere la tratamentele disponibile existente şi care nu pot fi înrolaţi în studii clinice aflate în desfăşurare; d)medicament autorizat pentru punere pe piaţă - medicament de uz uman căruia i s-a eliberat autorizaţie de punere pe piaţă în România, în condiţiile legii; e)condiţii de utilizare - recomandările pentru medicii de specialitate cu privire la modul de administrare şi utilizare a medicamentului în condiţii de siguranţă şi eficacitate. Aceste recomandări includ informaţii relevante despre proprietăţile clinice, farmacologice şi farmaceutice ale medicamentului şi despre condiţiile de monitorizare a pacientului; f)companie producătoare - producătorul sau reprezentantul legal în România al acestuia. Articolul 2 (1) Medicamentul de uz uman pentru care se solicită autorizarea de folosire în tratamente de ultimă instanţă trebuie să facă obiectul unei cereri de autorizare de punere pe piaţă prin procedura centralizată sau să fie în etapa de studiu clinic în care s-au acumulat dovezi în sprijinul eficacităţii şi siguranţei administrării în utilizarea propusă, în cel puţin unul dintre statele membre ale UE. (2) Pot face obiectul unei cereri de autorizare pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă următoarele categorii de medicamente:a)medicament de uz uman realizat cu ajutorul unuia dintre următoarele procedee biotehnologice:1. tehnologia ADN-ului recombinant; 2. expresia controlată a codificării genelor pentru proteine biologic active în procariote şi eucariote, inclusiv celule transformate de mamifere; 3. metode pe bază de hibridoame şi anticorpi monoclonali; b)medicament de uz uman care conţine o nouă substanţă activă care nu a fost autorizată în UE şi pentru care indicaţia terapeutică reprezintă tratament pentru oricare dintre următoarele boli:1. sindromul imunodeficienţei dobândite; 2. cancer; 3. maladii neurodegenerative; 4. diabet; 5. maladii autoimune şi alte disfuncţii imunitare; 6. maladii virale; c)medicament de uz uman desemnat ca medicament orfan în temeiul Regulamentului (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; d)medicament pentru terapii avansate. Articolul 3 (1) Compania producătoare solicită autorizarea folosirii medicamentului în tratamente de ultimă instanţă.(2) În vederea autorizării compania producătoare depune o cerere la sediul ANMDM însoţită de următoarele informaţii şi documente, în limba română sau engleză, după caz:1. numele şi adresa medicului specialist/medicilor specialişti care susţine/susţin necesitatea autorizării folosirii medicamentului de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă şi care aplică acest tratament; 2. numele sau codul medicamentului, denumirea substanţei/substanţelor active în funcţie de tip şi cantitate, alte componente (excipienţi), forma farmaceutică, doze, modul de administrare şi schema de tratament; 3. solicitarea din partea medicului, care va include: a)datele de identificare ale pacienţilor; b)descrierea bolii de care suferă pacienţii, care produce dezabilitate severă/gravă sau pune viaţa în pericol şi pentru care este intenţionat tratamentul de ultimă instanţă; c)motivele pentru care aceşti pacienţi nu pot fi trataţi satisfăcător cu medicamentul/medicamentele autorizat/ autorizate şi justificarea utilizării medicamentului de ultimă instanţă; d)motivele pentru care pacienţii nu pot fi înrolaţi într-un studiu clinic în curs de desfăşurare, dacă este cazul; e)prezentarea facilităţilor medicale şi calificarea personalului pentru a asigura corecta administrare şi păstrare a medicamentului în conformitate cu informaţiile prezentate în broşura investigatorului, după caz; f)acordul unităţii sanitare pentru aplicarea de tratamente de ultimă instanţă cu medicamentul de uz uman pentru care se solicită autorizarea utilizării;4. dovezi care includ informaţii ce susţin calitatea medicamentului de administrat, în acord cu reglementările farmaceutice în vigoare, precum şi declaraţia persoanei calificate privind fabricarea medicamentului în conformitate cu legislaţia în vigoare, cum ar fi, dar nu limitat la: compoziţia calitativă şi cantitativă a produsului, buletine de analiză, copie de pe certificatul de bună practică de fabricaţie (GMP) al producătorului, locul de eliberare a seriei, certificate GMP pentru locul de ambalare, condiţii de păstrare, forma şi mărimea ambalajului, termen de valabilitate; 5. avizul Comitetului pentru medicamente de uz uman din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului sau al unei alte autorităţi competente dintr-un stat membru, după caz; 6. detalii suplimentare privind: a)studii clinice autorizate ale medicamentului în aria terapeutică vizată, menţionând numărul EudraCT; b)broşura investigatorului curentă pusă la dispoziţia investigatorilor implicaţi în studii clinice sau proiectul propus de rezumat al caracteristicilor produsului inclus în cererea pentru autorizarea de punere pe piaţă; c)informaţiile şi documentele care vor fi înmânate pacienţilor, în limba română; descrierea procedurii de consimţământ informat, după instruirea de către medicul specialist în îngrijirea căruia se află pacientul respectiv, formularul de consimţământ exprimat în cunoştinţă de cauză; d)informaţii cu privire la condiţiile de păstrare, depozitare şi utilizare în condiţii de siguranţă. (3) ANMDM poate solicita orice alte informaţii considerate utile pentru autorizarea folosirii unui medicament de uz uman în tratamente de ultimă instanţă. (4) ANMDM emite autorizaţia de folosire a unui medicament în tratamente de ultimă instanţă în maximum 60 de zile de la depunerea tuturor documentelor şi informaţiilor prevăzute în prezentul articol. Articolul 4Decizia cu privire la faptul că un grup de pacienţi sunt eligibili pentru tratament cu medicamente de ultimă instanţă şi că tratamentul nu poate fi satisfăcut de medicamentele autorizate de punere pe piaţă aparţine medicului/medicilor specialist/specialişti în îngrijirea căruia/cărora se află pacienţii respectivi. Articolul 5ANMDM solicită Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii cu competenţă în aria terapeutică a medicamentului pentru care se solicită autorizarea folosirii ca tratament de ultimă instanţă emiterea unei recomandări privind oportunitatea utilizării acestuia atunci când nu există avizul Comitetului pentru medicamente de uz uman din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului. Articolul 6 (1) Autorizaţia se acordă pentru o perioadă de 6 luni de folosire şi poate fi reînnoită sau modificată, după caz.(2) Cererea de reînnoire a autorizaţiei menţionate la alin. (1) se depune cu 30 de zile înainte de expirarea acesteia. Articolul 7Autorizaţia se poate suspenda sau retrage în cazul în care se constată că nu mai sunt respectate condiţiile în care aceasta a fost acordată. Articolul 8Compania producătoare trebuie să respecte următoarele obligaţii: a)să asigure finanţarea tratamentului de ultimă instanţă, inclusiv contravaloarea expertizei pentru obţinerea avizului Agenţiei Europene a Medicamentului, după caz; b)să se asigure că fabricarea, importul şi eliberarea seriei au loc în conformitate cu reglementările în vigoare; c)să se asigure că ambalajul secundar conţine cel puţin următoarele informaţii, în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza):1. numele, denumirea substanţei active/substanţelor active (dacă au fost stabilite) sau codul medicamentului; 2. identificarea lotului de fabricaţie; 3. modul de administrare; 4. data de expirare; 5. condiţiile de păstrare; d)să nu facă publicitate medicamentului de uz uman autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; e)să păstreze înregistrări specifice privind administrarea medicamentului autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; f)să notifice ANMDM despre începerea efectivă a utilizării medicamentului de uz uman autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; g)să informeze ANMDM, imediat, în legătură cu problemele de siguranţă sau de calitate; h)să se asigure de faptul că medicamentul de uz uman autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă este utilizat numai pe teritoriul României; i)să nu comercializeze medicamentul; j)să documenteze toate cazurile de reacţii adverse grave şi raportate de către medicul care a susţinut autorizarea utilizării şi care aplică tratamentul de ultimă instanţă sau raportate de către pacient ori aparţinători şi să raporteze ANMDM, cel mai târziu într-un interval de 7 zile; k)să documenteze toate cazurile de reacţii adverse nongrave şi raportate de către medicul care a susţinut autorizarea utilizării şi care aplică tratamentul de ultimă instanţă sau raportate de către pacient ori aparţinători şi să raporteze ANMDM, cel mai târziu într-un interval de 15 zile; l)să informeze imediat ANMDM cu privire la orice modificare a informaţiilor despre medicamentul autorizat şi să transmită documentele corespunzătoare; m)să informeze imediat ANMDM şi să motiveze decizia de încetare prematură a disponibilităţii/utilizării medicamentului autorizat pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; n)să depună la ANMDM un raport privind siguranţa utilizării medicamentului de uz uman în tratamentul de ultimă instanţă, după expirarea termenului pentru care s-a eliberat autorizaţia; o)să păstreze toate documentele referitoare la medicament, medici şi pacient sau grup de pacienţi pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea programului; p)să permită inspecţii ale autorităţii competente de la care a primit aprobarea pentru desfăşurarea tratamentului de ultimă instanţă; q)să se asigure că orice modificare a raportului risc/beneficiu este raportată imediat către ANMDM, pentru a fi luate fără întârziere măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Articolul 9Tratamentul de ultimă instanţă se va încheia în cel mult un an de la data autorizării de către ANMDM sau odată cu autorizarea de punere pe piaţă a medicamentului, oricare dintre ele survine mai rapid. Articolul 10Atribuţiile medicului specialist care utilizează tratamentul de ultimă instanţă sunt: a)să se asigure că tratamentul de ultimă instanţă se derulează în mod corespunzător, în conformitate cu aprobarea ANMDM; b)să se asigure că sunt respectate toate măsurile şi restricţiile cu privire la utilizarea medicamentului în condiţii de siguranţă şi eficacitate, iar persoanele implicate primesc informaţiile necesare în acest scop; c)să informeze ANMDM, imediat, în legătură cu problemele de siguranţă sau de calitate; d)să nu facă publicitate programului; e)să păstreze înregistrări specifice privind administrarea medicamentului din program; f)să documenteze toate cazurile de reacţii adverse identificate sau raportate de către pacient ori aparţinători şi să informeze ANMDM cel mai târziu într-un interval de 15 zile pentru reacţiile nongrave şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile pentru reacţiile adverse grave; g)să stabilească dacă există relaţie de cauzalitate între reacţia adversă şi administrarea medicamentului din tratamentul de ultimă instanţă; h)să administreze medicamentul în conformitate cu condiţiile de utilizare furnizate de companie şi care sunt parte integrantă a dosarului ştiinţific depus la autoritatea competentă în vederea evaluării cererii de tratament de ultimă instanţă; i)să oprească administrarea medicamentului la solicitarea ANMDM sau a companiei producătoare, dacă este cazul; j)să obţină din partea pacienţilor formularele de consimţământ exprimate în cunoştinţă de cauză, înainte de iniţierea tratamentului, documentate prin semnarea acestora; k)să obţină acordul unităţii sanitare (în care se desfăşoară tratamentul de ultimă instanţă); l)să păstreze medicamentul în conformitate cu condiţiile de păstrare ale produsului, furnizate de către compania producătoare; m)să păstreze toate documentele referitoare la medicament şi la pacient sau grup de pacienţi pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea programului; n)să permită inspecţii ale autorităţii competente şi ale companiei producătoare care a primit aprobarea pentru desfăşurarea tratamentului de ultimă instanţă; o)să păstreze o evidenţă strictă a administrării medicamentului (cantităţi, doze) la pacienţi; p)să nu comercializeze medicamentul. Articolul 11Modificările referitoare la indicaţia terapeutică, concentraţia sau forma farmaceutică a medicamentului de tratament de ultimă instanţă, precum şi modificările care pot să aibă un efect asupra siguranţei pacienţilor pot fi efectuate numai după primirea unei noi autorizaţii. Articolul 12Documentele esenţiale aparţinând tratamentului de ultimă instanţă sunt păstrate pe o perioadă de minimum 10 ani; acest lucru nu contravine altor reglementări referitoare la păstrarea documentelor medicale. Articolul 13Compania producătoare asigură pacienţilor care au beneficiat de tratament de ultimă instanţă noul medicament în intervalul de timp dintre autorizarea acestuia şi punerea efectivă pe piaţă. Articolul 14Autorizarea folosirii de tratamente de ultimă instanţă emisă de ANMDM nu exclude răspunderea civilă sau penală a companiei producătoare. Articolul 15Formularele folosite în vederea autorizării medicamentelor utilizate pentru tratamente de ultimă instanţă se vor publica pe site-ul ANMDM în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1018/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1018 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1018/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu