Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1018 din 03.09.2014

privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente
ACT EMIS DE: Ministerul Sanatatii
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 663 din 09 septembrie 2014SmartCity1

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale nr. NB. 7.069/2014 şi Adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale nr. 51.568E din 24 iulie 2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 45.390 din 24 iulie 2014,având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Condiţiile de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Ministrul sănătăţii, Dorel Săndesc, secretar de stat
ANEXĂCONDIŢIILE de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente Articolul 1În înţelesul prezentului ordin, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii: a)autoritatea competentă pentru evaluarea şi autorizarea medicamentelor de uz uman ce urmează a fi disponibile pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă - Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale (ANMDM); b)folosirea în tratamente de ultimă instanţă - un medicament de uz uman neautorizat de punere pe piaţă în România sau în alt stat membru al UE, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta anexă, devine disponibil, din considerente umanitare, pentru un grup de pacienţi suferinzi de maladii invalidante, cronice sau grave ori de maladii despre care se consideră că le pun viaţa în pericol şi care nu pot fi trataţi în mod satisfăcător cu ajutorul unui medicament autorizat; c)grup de pacienţi care nu pot fi trataţi în mod satisfăcător - pacienţii a căror boală nu răspunde la sau care fac recădere la tratamentele disponibile existente şi care nu pot fi înrolaţi în studii clinice aflate în desfăşurare; d)medicament autorizat pentru punere pe piaţă - medicament de uz uman căruia i s-a eliberat autorizaţie de punere pe piaţă în România, în condiţiile legii; e)condiţii de utilizare - recomandările pentru medicii de specialitate cu privire la modul de administrare şi utilizare a medicamentului în condiţii de siguranţă şi eficacitate. Aceste recomandări includ informaţii relevante despre proprietăţile clinice, farmacologice şi farmaceutice ale medicamentului şi despre condiţiile de monitorizare a pacientului; f)companie producătoare - producătorul sau reprezentantul legal în România al acestuia. Articolul 2 (1) Medicamentul de uz uman pentru care se solicită autorizarea de folosire în tratamente de ultimă instanţă trebuie să facă obiectul unei cereri de autorizare de punere pe piaţă prin procedura centralizată sau să fie în etapa de studiu clinic în care s-au acumulat dovezi în sprijinul eficacităţii şi siguranţei administrării în utilizarea propusă, în cel puţin unul dintre statele membre ale UE. (2) Pot face obiectul unei cereri de autorizare pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă următoarele categorii de medicamente:a)medicament de uz uman realizat cu ajutorul unuia dintre următoarele procedee biotehnologice:1. tehnologia ADN-ului recombinant; 2. expresia controlată a codificării genelor pentru proteine biologic active în procariote şi eucariote, inclusiv celule transformate de mamifere; 3. metode pe bază de hibridoame şi anticorpi monoclonali; b)medicament de uz uman care conţine o nouă substanţă activă care nu a fost autorizată în UE şi pentru care indicaţia terapeutică reprezintă tratament pentru oricare dintre următoarele boli:1. sindromul imunodeficienţei dobândite; 2. cancer; 3. maladii neurodegenerative; 4. diabet; 5. maladii autoimune şi alte disfuncţii imunitare; 6. maladii virale; c)medicament de uz uman desemnat ca medicament orfan în temeiul Regulamentului (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 1999 privind produsele medicamentoase orfane; d)medicament pentru terapii avansate. Articolul 3 (1) Compania producătoare solicită autorizarea folosirii medicamentului în tratamente de ultimă instanţă.(2) În vederea autorizării compania producătoare depune o cerere la sediul ANMDM însoţită de următoarele informaţii şi documente, în limba română sau engleză, după caz:1. numele şi adresa medicului specialist/medicilor specialişti care susţine/susţin necesitatea autorizării folosirii medicamentului de uz uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă şi care aplică acest tratament; 2. numele sau codul medicamentului, denumirea substanţei/substanţelor active în funcţie de tip şi cantitate, alte componente (excipienţi), forma farmaceutică, doze, modul de administrare şi schema de tratament; 3. solicitarea din partea medicului, care va include: a)datele de identificare ale pacienţilor; b)descrierea bolii de care suferă pacienţii, care produce dezabilitate severă/gravă sau pune viaţa în pericol şi pentru care este intenţionat tratamentul de ultimă instanţă; c)motivele pentru care aceşti pacienţi nu pot fi trataţi satisfăcător cu medicamentul/medicamentele autorizat/ autorizate şi justificarea utilizării medicamentului de ultimă instanţă; d)motivele pentru care pacienţii nu pot fi înrolaţi într-un studiu clinic în curs de desfăşurare, dacă este cazul; e)prezentarea facilităţilor medicale şi calificarea personalului pentru a asigura corecta administrare şi păstrare a medicamentului în conformitate cu informaţiile prezentate în broşura investigatorului, după caz; f)acordul unităţii sanitare pentru aplicarea de tratamente de ultimă instanţă cu medicamentul de uz uman pentru care se solicită autorizarea utilizării;4. dovezi care includ informaţii ce susţin calitatea medicamentului de administrat, în acord cu reglementările farmaceutice în vigoare, precum şi declaraţia persoanei calificate privind fabricarea medicamentului în conformitate cu legislaţia în vigoare, cum ar fi, dar nu limitat la: compoziţia calitativă şi cantitativă a produsului, buletine de analiză, copie de pe certificatul de bună practică de fabricaţie (GMP) al producătorului, locul de eliberare a seriei, certificate GMP pentru locul de ambalare, condiţii de păstrare, forma şi mărimea ambalajului, termen de valabilitate; 5. avizul Comitetului pentru medicamente de uz uman din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului sau al unei alte autorităţi competente dintr-un stat membru, după caz; 6. detalii suplimentare privind: a)studii clinice autorizate ale medicamentului în aria terapeutică vizată, menţionând numărul EudraCT; b)broşura investigatorului curentă pusă la dispoziţia investigatorilor implicaţi în studii clinice sau proiectul propus de rezumat al caracteristicilor produsului inclus în cererea pentru autorizarea de punere pe piaţă; c)informaţiile şi documentele care vor fi înmânate pacienţilor, în limba română; descrierea procedurii de consimţământ informat, după instruirea de către medicul specialist în îngrijirea căruia se află pacientul respectiv, formularul de consimţământ exprimat în cunoştinţă de cauză; d)informaţii cu privire la condiţiile de păstrare, depozitare şi utilizare în condiţii de siguranţă. (3) ANMDM poate solicita orice alte informaţii considerate utile pentru autorizarea folosirii unui medicament de uz uman în tratamente de ultimă instanţă. (4) ANMDM emite autorizaţia de folosire a unui medicament în tratamente de ultimă instanţă în maximum 60 de zile de la depunerea tuturor documentelor şi informaţiilor prevăzute în prezentul articol. Articolul 4Decizia cu privire la faptul că un grup de pacienţi sunt eligibili pentru tratament cu medicamente de ultimă instanţă şi că tratamentul nu poate fi satisfăcut de medicamentele autorizate de punere pe piaţă aparţine medicului/medicilor specialist/specialişti în îngrijirea căruia/cărora se află pacienţii respectivi. Articolul 5ANMDM solicită Comisiei de specialitate a Ministerului Sănătăţii cu competenţă în aria terapeutică a medicamentului pentru care se solicită autorizarea folosirii ca tratament de ultimă instanţă emiterea unei recomandări privind oportunitatea utilizării acestuia atunci când nu există avizul Comitetului pentru medicamente de uz uman din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului. Articolul 6 (1) Autorizaţia se acordă pentru o perioadă de 6 luni de folosire şi poate fi reînnoită sau modificată, după caz.(2) Cererea de reînnoire a autorizaţiei menţionate la alin. (1) se depune cu 30 de zile înainte de expirarea acesteia. Articolul 7Autorizaţia se poate suspenda sau retrage în cazul în care se constată că nu mai sunt respectate condiţiile în care aceasta a fost acordată. Articolul 8Compania producătoare trebuie să respecte următoarele obligaţii: a)să asigure finanţarea tratamentului de ultimă instanţă, inclusiv contravaloarea expertizei pentru obţinerea avizului Agenţiei Europene a Medicamentului, după caz; b)să se asigure că fabricarea, importul şi eliberarea seriei au loc în conformitate cu reglementările în vigoare; c)să se asigure că ambalajul secundar conţine cel puţin următoarele informaţii, în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională (engleza sau franceza):1. numele, denumirea substanţei active/substanţelor active (dacă au fost stabilite) sau codul medicamentului; 2. identificarea lotului de fabricaţie; 3. modul de administrare; 4. data de expirare; 5. condiţiile de păstrare; d)să nu facă publicitate medicamentului de uz uman autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; e)să păstreze înregistrări specifice privind administrarea medicamentului autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; f)să notifice ANMDM despre începerea efectivă a utilizării medicamentului de uz uman autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; g)să informeze ANMDM, imediat, în legătură cu problemele de siguranţă sau de calitate; h)să se asigure de faptul că medicamentul de uz uman autorizat pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă este utilizat numai pe teritoriul României; i)să nu comercializeze medicamentul; j)să documenteze toate cazurile de reacţii adverse grave şi raportate de către medicul care a susţinut autorizarea utilizării şi care aplică tratamentul de ultimă instanţă sau raportate de către pacient ori aparţinători şi să raporteze ANMDM, cel mai târziu într-un interval de 7 zile; k)să documenteze toate cazurile de reacţii adverse nongrave şi raportate de către medicul care a susţinut autorizarea utilizării şi care aplică tratamentul de ultimă instanţă sau raportate de către pacient ori aparţinători şi să raporteze ANMDM, cel mai târziu într-un interval de 15 zile; l)să informeze imediat ANMDM cu privire la orice modificare a informaţiilor despre medicamentul autorizat şi să transmită documentele corespunzătoare; m)să informeze imediat ANMDM şi să motiveze decizia de încetare prematură a disponibilităţii/utilizării medicamentului autorizat pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă; n)să depună la ANMDM un raport privind siguranţa utilizării medicamentului de uz uman în tratamentul de ultimă instanţă, după expirarea termenului pentru care s-a eliberat autorizaţia; o)să păstreze toate documentele referitoare la medicament, medici şi pacient sau grup de pacienţi pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea programului; p)să permită inspecţii ale autorităţii competente de la care a primit aprobarea pentru desfăşurarea tratamentului de ultimă instanţă; q)să se asigure că orice modificare a raportului risc/beneficiu este raportată imediat către ANMDM, pentru a fi luate fără întârziere măsurile necesare de prevenire a riscurilor. Articolul 9Tratamentul de ultimă instanţă se va încheia în cel mult un an de la data autorizării de către ANMDM sau odată cu autorizarea de punere pe piaţă a medicamentului, oricare dintre ele survine mai rapid. Articolul 10Atribuţiile medicului specialist care utilizează tratamentul de ultimă instanţă sunt: a)să se asigure că tratamentul de ultimă instanţă se derulează în mod corespunzător, în conformitate cu aprobarea ANMDM; b)să se asigure că sunt respectate toate măsurile şi restricţiile cu privire la utilizarea medicamentului în condiţii de siguranţă şi eficacitate, iar persoanele implicate primesc informaţiile necesare în acest scop; c)să informeze ANMDM, imediat, în legătură cu problemele de siguranţă sau de calitate; d)să nu facă publicitate programului; e)să păstreze înregistrări specifice privind administrarea medicamentului din program; f)să documenteze toate cazurile de reacţii adverse identificate sau raportate de către pacient ori aparţinători şi să informeze ANMDM cel mai târziu într-un interval de 15 zile pentru reacţiile nongrave şi cel mai târziu într-un interval de 7 zile pentru reacţiile adverse grave; g)să stabilească dacă există relaţie de cauzalitate între reacţia adversă şi administrarea medicamentului din tratamentul de ultimă instanţă; h)să administreze medicamentul în conformitate cu condiţiile de utilizare furnizate de companie şi care sunt parte integrantă a dosarului ştiinţific depus la autoritatea competentă în vederea evaluării cererii de tratament de ultimă instanţă; i)să oprească administrarea medicamentului la solicitarea ANMDM sau a companiei producătoare, dacă este cazul; j)să obţină din partea pacienţilor formularele de consimţământ exprimate în cunoştinţă de cauză, înainte de iniţierea tratamentului, documentate prin semnarea acestora; k)să obţină acordul unităţii sanitare (în care se desfăşoară tratamentul de ultimă instanţă); l)să păstreze medicamentul în conformitate cu condiţiile de păstrare ale produsului, furnizate de către compania producătoare; m)să păstreze toate documentele referitoare la medicament şi la pacient sau grup de pacienţi pentru o perioadă de 10 ani de la finalizarea programului; n)să permită inspecţii ale autorităţii competente şi ale companiei producătoare care a primit aprobarea pentru desfăşurarea tratamentului de ultimă instanţă; o)să păstreze o evidenţă strictă a administrării medicamentului (cantităţi, doze) la pacienţi; p)să nu comercializeze medicamentul. Articolul 11Modificările referitoare la indicaţia terapeutică, concentraţia sau forma farmaceutică a medicamentului de tratament de ultimă instanţă, precum şi modificările care pot să aibă un efect asupra siguranţei pacienţilor pot fi efectuate numai după primirea unei noi autorizaţii. Articolul 12Documentele esenţiale aparţinând tratamentului de ultimă instanţă sunt păstrate pe o perioadă de minimum 10 ani; acest lucru nu contravine altor reglementări referitoare la păstrarea documentelor medicale. Articolul 13Compania producătoare asigură pacienţilor care au beneficiat de tratament de ultimă instanţă noul medicament în intervalul de timp dintre autorizarea acestuia şi punerea efectivă pe piaţă. Articolul 14Autorizarea folosirii de tratamente de ultimă instanţă emisă de ANMDM nu exclude răspunderea civilă sau penală a companiei producătoare. Articolul 15Formularele folosite în vederea autorizării medicamentelor utilizate pentru tratamente de ultimă instanţă se vor publica pe site-ul ANMDM în termen de 30 de zile de la publicarea ordinului.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1018/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1018 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 1355 2001
    GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR BUY/LEASE AT THE BEST RATES AVAILABLE We offer certified and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, loan financing by providing you with yearly. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days Name : Scott james Email : Inquiry.securedfunding@gmail.com Skype: Inquiry.securedfunding@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1018/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu