Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1014/874 din  6 iunie 2001

privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE


SmartCity3

              Nr. 1.014 din 6 iunie 2001
              MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI
              Nr. 874 din 12 iunie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din  4 iulie 2001

    Ministrul finantelor publice, in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, in baza Hotararii Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei,
    in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,
    in temeiul prevederilor art. 57 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba structura, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei este structurata astfel:
    a) Sectiunea I - Informatii generale;
    b) Sectiunea II - Fisa de date a achizitiei;
    c) Sectiunea III - Caietul de sarcini;
    d) Sectiunea IV - Formulare;
    e) Sectiunea V - Contract de executie de lucrari.
    Art. 3
    (1) Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei asigura punerea la dispozitie tuturor potentialilor candidati/ofertanti informatiile necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica si reprezinta modelul pe baza caruia autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi fiecare documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1), sectiunile au urmatorul continut:
    a) Sectiunea I prezinta cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrari si contine indicatii asupra modului de derulare a fiecarei faze a procedurii. In scopul asigurarii respectarii principiului transparentei indicatiile se concretizeaza atat prin preluarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, semnificative pentru fiecare faza, cat si prin descrierea regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate.
    b) Sectiunea II contine texte scrise cu caractere normale si inclinate, care precizeaza modul de detaliere a cadrului general, prezentat in sectiunea I, la specificul fiecarui contract de lucrari care urmeaza sa fie atribuit.
    c) Sectiunea III contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.
    d) Sectiunea IV contine formulare cu caracter obligatoriu, precum si formulare cu caracter optional, destinate sa faciliteze elaborarea si prezentarea unitara a ofertelor.
    e) Sectiunea V contine modelul orientativ al unui contract de lucrari.
    Art. 4
    La intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza documentatia standard prevazuta in anexa, dupa cum urmeaza:
    a) continutul sectiunii I din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi identic cu continutul sectiunii I din documentatia standard si este general valabil pentru fiecare procedura aplicata;
    b) continutul sectiunii II din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise cu caractere normale din continutul sectiunii II a documentatiei standard si prin completarea datelor necesare in vederea elaborarii si prezentarii ofertei, in conformitate cu indicatiile precizate prin textele scrise cu caractere inclinate;
    c) continutul sectiunii III din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde Caietul de sarcini, elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante si cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia standard;
    d) continutul sectiunii IV din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde setul de formulare solicitate de autoritatea contractanta, set care este constituit din formularele precizate ca fiind obligatorii in documentatia standard, la care se pot adauga si alte formulare considerate necesare pentru evaluarea corespunzatoare a ofertelor;
    e) continutul sectiunii V din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde propunerea concreta de contract care va fi incheiat intre autoritatea contractanta si executantul de lucrari, propunere care se elaboreaza prin adaptarea modelului orientativ prevazut in documentatia standard la specificul fiecarui contract care urmeaza sa fie atribuit.
    Art. 5
    In sensul prevederilor art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, prin procedura aflata in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a noii legislatii privind achizitiile publice se intelege orice procedura de achizitie publica care pana la data de 11 mai 2001 se afla in oricare dintre urmatoarele stadii:
    a) documentatiile de licitatie au fost elaborate si prezentate spre avizare la Ministerul Finantelor Publice si la Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei;
    b) a fost transmis spre publicare un anunt publicitar de participare, in cazul licitatiilor publice deschise;
    c) au fost transmise invitatii de participare catre potentialii ofertanti, in cazul licitatiilor publice restranse sau in cazul cererilor de oferte de pret.
    Art. 6
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                         Ministrul finantelor publice,
                           Mihai Nicolae Tanasescu

                        p. Ministrul lucrarilor publice,
                         transporturilor si locuintei,
                                 Ion Selaru,
                              secretar de stat

    ANEXA 1

                          DOCUMENTATIA STANDARD
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari

    SECTIUNEA I
    INFORMATII GENERALE

    Sectiunea I contine informatiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari. Informatiile din aceasta sectiune sunt, dupa caz, completate, adaptate sau detaliate in cadrul sectiunii II.
    In masura in care prevederile sectiunii I nu sunt modificate in cadrul sectiunii II, acestea devin obligatorii atat pentru autoritatea contractanta, cat si pentru candidati/ofertanti pe toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

    A. Introducere

A.1. Informatii        A.1.1. Informatiile privind autoritatea contractanta,
privind autoritatea    precum si sursele de finantare asigurate pentru
contractanta           indeplinirea contractului sunt prezentate in Fisa de date
                       a achizitiei.
A.2. Scopul aplicarii  A.2.1. Autoritatea contractanta invita persoanele
procedurii             juridice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii
                       contractului pentru executia lucrarilor descrise in Fisa
                       de date a achizitiei si in Caietul de sarcini.
                       A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de achizitie
                       publica se aplica procedura indicata in Fisa de date a
                       achizitiei.
A.3. Principii care    A.3.1.
stau la baza           a) libera concurenta;
atribuirii             b) eficienta utilizarii fondurilor publice;
contractului de        c) transparenta;
achizitie publica      d) tratamentul egal;
                       e) confidentialitatea.
A.4. Legislatie        A.4.1. Atribuirea contractului de achizitie publica se
     aplicabila        realizeaza in conformitate cu prevederile actelor
                       normative indicate in Fisa de date a achizitiei.

    B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

B.1. Eligibilitate     B.1.1. Orice persoana juridica, romana sau straina, are
                       dreptul de a participa la procedura pentru atribuirea
                       contractului de achizitie publica.
                       B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura pentru
                       atribuirea contractului de achizitie publica, respectiv
                       nu este eligibil, orice ofertant/candidat care se afla in
                       oricare dintre urmatoarele situatii:
                       a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii
                       sunt administrate de un judecator-sindic sau activitatile
                       sale comerciale sunt suspendate ori este intr-o situatie
                       similara cu cele mentionate anterior, reglementata prin
                       lege;
                       b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea
                       sa in una dintre situatiile prevazute la lit. a);
                       c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a
                       impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale,
                       precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de
                       stat;
                       d) furnizeaza informatii false in documentele prezentate;
                       e) a comis o grava greseala in materie profesionala sau
                       nu si-a indeplinit obligatiile asumate printr-un alt
                       contract de achizitie publica, in masura in care
                       autoritatea contractanta poate aduce ca dovada mijloace
                       probante in acest sens.
                       Observatie:
                       Impozitele si taxele pentru care s-au acordat inlesniri
                       la plata (amanari, esalonari etc.) de catre organele
                       competente nu se considera obligatii exigibile de plata,
                       in masura in care s-au respectat conditiile impuse la
                       acordarea inlesnirilor.
                       B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte
                       documentele care dovedesc eligibilitatea, astfel cum se
                       precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
                       B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care au participat
                       in orice fel la intocmirea documentatiei pentru
                       elaborarea si prezentarea ofertei sau care fac parte din
                       comisia de evaluare constituita pentru atribuirea
                       contractului de achizitie publica, nu au dreptul sa aiba
                       calitatea de ofertant, ofertant asociat si nici de
                       subcontractant (inclusiv angajat al acestora, cu carnet
                       de munca sau pe baza de conventie civila), sub sanctiunea
                       nulitatii contractului in cauza.
                       B.1.5. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se
                       asocia in scopul depunerii unei oferte comune.
                       B.1.6. Filialele agentilor economici, cu personalitate
                       juridica si inregistrate in conformitate cu prevederile
                       de la B.2.1., au dreptul de a participa la procedura
                       pentru atribuirea contractului de achizitie publica in
                       nume propriu si, in acest scop, trebuie sa prezinte
                       documente care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
                       capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara,
                       proprii filialei.
                       Sucursalele neinregistrate au dreptul de a participa la
                       procedura pentru atribuirea contractului de achizitie
                       publica si de a incheia contractul respectiv numai in
                       numele societatii-mama, prin imputernicire. In acest caz
                       documentele prezentate, care dovedesc eligibilitatea,
                       inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea
                       economico-financiara, trebuie sa fie cele ale
                       societatii-mama.
                       B.1.7. La procedura aplicata pentru atribuirea unui
                       contract de achizitie publica nu au dreptul de a
                       participa doua sau mai multe filiale/sucursale ale
                       aceleiasi societati-mama.
B.2. Inregistrare      B.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
                       oricarui ofertant/candidat sa prezinte dovada din care sa
                       rezulte o forma de inregistrare ca persoana juridica,
                       precum si, daca este cazul, de atestare sau apartenenta
                       din punct de vedere profesional, in conformitate cu
                       prevederile legale din Romania sau din tara in care este
                       stabilit, dupa caz.
                       B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte
                       documentele care dovedesc inregistrarea, astfel cum se
                       precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.3. Capacitate        B.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
tehnica si             ofertantilor/candidatilor ca acestia sa faca dovada
economico-financiara   capacitatii tehnice si capacitatii economico-financiare
                       de care dispun pentru indeplinirea contractului.
                       B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa prezinte
                       documentele care dovedesc capacitatea tehnica si
                       capacitatea economico-financiara, astfel cum se
                       precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.4. Cerinte minime    B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie sa faca dovada
de calificare          ca indeplineste cerintele minime de calificare; aceste
                       cerinte minime sunt prevazute in Fisa de date a
                       achizitiei.
                       B.4.2. In cazul asocierii mai multor candidati/ofertanti
                       cerintele privind eligibilitatea, inregistrarea si, daca
                       sunt solicitate, lichiditatea generala si solvabilitatea
                       patrimoniala trebuie sa fie indeplinite de fiecare
                       asociat, iar celelalte cerinte privind capacitatea
                       tehnica si capacitatea economico-financiara trebuie sa
                       fie indeplinite prin cumul de grupul de asociati.

    In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor, capitolul B se completeaza cu urmatoarele:

B.5. Costuri asociate  B.5.1. Scrisoarea de interes se intocmeste in
prezentarii scrisorii  conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV
de interes             (Formularul 1A sau, in cazul aplicarii procedurii de
                       negociere competitiva fara anunt de participare,
                       Formularul 1B).
                       B.5.2. Candidatul va suporta toate costurile asociate
                       prezentarii scrisorii de interes si a documentelor de
                       calificare (documente care dovedesc eligibilitatea,
                       inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea
                       economico-financiara), iar autoritatea contractanta nu va
                       fi responsabila sau raspunzatoare pentru costurile
                       respective decat in cazul prevazut la art. 96 alin. (2)
                       din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
                       achizitiile publice.
B.6. Data limita de    B.6.1. Candidatul trebuie sa ia toate masurile astfel
primire a scrisorii    incat scrisoarea de interes, insotita de documentele de
de interes             calificare si selectie, sa fie primita de autoritatea
                       contractanta la adresa si pana la data limita de primirea
                       scrisorii de interes, stabilite in anuntul/invitatia
                       de participare.
                       B.6.2. Scrisoarea de interes, insotita de documentele de
                       calificare, poate fi depusa direct sau transmisa prin
                       posta. Indiferent de modalitatea de depunere/transmitere,
                       candidatul isi asuma riscurile transmiterii, inclusiv
                       forta majora.
B.7. Limba de          B.7.1. Scrisoarea de interes, precum si documentele
redactare              anexate la aceasta trebuie sa fie redactate in limba
                       specificata in Fisa de date a achizitiei. Documentele
                       emise de institutii/organisme oficiale din tara in care
                       candidatii straini sunt rezidenti vor fi prezentate in
                       limba in care acestea au fost emise, cu conditia ca
                       acestea sa fie insotite de o traducere autorizata in
                       limba specificata in Fisa de date a achizitiei.
B.8. Modul de          B.8.1. Candidatul trebuie sa prezinte scrisoarea de
prezentare             interes si un exemplar al documentelor de calificare in
                       original si intr-un numar de copii de pe acestea, conform
                       prevederilor cuprinse in Fisa de date a achizitiei. In
                       eventualitatea unei discrepante intre original si
                       copii va prevala originalul.
                       B.8.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie
                       tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi
                       semnate pe fiecare pagina de
                       reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati
                       corespunzator sa angajeze candidatul in procedura pentru
                       atribuirea contractului de achizitie publica. In cazul
                       documentelor emise de institutii/organisme oficiale
                       abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa
                       fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
                       B.8.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris
                       peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
                       persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze
                       documentele.
                       B.8.4. Autorizarea reprezentantului/reprezentantilor
                       trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa
                       care va insoti scrisoarea de interes.
                       Observatie:
                       In cazul in care, din motive obiective, candidatul nu are
                       posibilitatea de a prezenta in original anumite documente
                       emise de institutii/organisme oficiale, comisia de
                       evaluare are obligatia de a stabili o data limita pentru
                       demonstrarea conformitatii copiilor prezentate cu
                       originalul.
B.9. Sigilarea si      B.9.1. Candidatul trebuie sa sigileze originalul si
marcarea               fiecare set de copii in plicuri separate, marcand
                       corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,
                       "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic
                       exterior, netransparent si inchis corespunzator.
                       B.9.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu
                       denumirea si adresa candidatului, pentru a permite
                       returnarea documentelor de calificare, fara a fi
                       deschise, in cazul in care scrisoarea de interes este
                       declarata intarziata.
                       B.9.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa
                       autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE
                       DESCHIDE INAINTE DE DATA ..., ORA ...".
                       B.9.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform
                       prevederilor de la B.9.3, autoritatea contractanta nu isi
                       asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea
                       documentelor de calificare.
B.10. Scrisori de      B.10.1. Scrisoarea de interes care este depusa/transmisa
interes intarziate     la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea
                       stabilita in anuntul/invitatia de participare sau care
                       este primita de autoritatea contractanta dupa expirarea
                       datei limita de primire a scrisorii de interes se
                       returneaza nedeschisa.
B.11. Selectarea       B.11.1. Documentele de calificare vor fi examinate de
candidatilor           comisia de evaluare constituita de autoritatea
                       contractanta.
                       B.11.2. Orice candidat care indeplineste in totalitate
                       cerintele minime corespunzatoare criteriilor de
                       calificare este considerat candidat calificat. Candidat
                       calificat nu inseamna si candidat selectat.
                       B.11.3. Comisia de evaluare va stabili candidatii
                       selectati numai pe baza punctarii performantelor tehnice
                       si economico-financiare ale candidatilor calificati.
                       Modalitatea concreta de punctare a performantelor
                       respective este prevazuta in Fisa de date a achizitiei.
                       B.11.4. Numarul de candidati selectati se va incadra in
                       intervalul sau va fi egal cu numarul precizat in Fisa de
                       date a achizitiei.
B.12. Comunicarea      B.12.1. Autoritatea contractanta va comunica rezultatul
rezultatului           selectarii tuturor participantilor la etapa de selectare
selectarii             in cel mult doua zile de la data la care comisia de
candidatilor           evaluare a stabilit candidatii selectati.
                       B.12.2. In cazul candidatilor selectati comunicarea
                       reprezinta chiar invitatia de participare, care va fi
                       insotita de informatii precise privind modul de obtinere
                       a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
                       B.12.3. In cazul celorlalti candidati comunicarea va
                       preciza daca respectivul candidat a fost exclus,
                       necalificat sau, desi calificat, nu a fost selectat,
                       precum si motivele care au condus la aceasta decizie.

    C. Elaborarea ofertei

C.1. Costul asociat    C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile asociate
elaborarii si          elaborarii si prezentarii ofertei sale, precum si
prezentarii ofertei    documentelor care o insotesc, iar autoritatea
                       contractanta nu va fi responsabila sau raspunzatoare
                       pentru costurile respective decat in cazul prevazut la
                       art. 96 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului
                       nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
C.2. Vizitarea         C.2.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a
amplasamentului        permite personalului sau agentilor executantului sa
                       viziteze amplasamentul lucrarii.
                       C.2.2. Executantului i se recomanda sa viziteze si sa
                       examineze amplasamentul lucrarii, inclusiv imprejurimile,
                       si sa obtina toate informatiile care pot fi necesare in
                       vederea elaborarii ofertei. Executantul isi asuma riscul
                       producerii unui eventual accident care s-ar putea solda
                       cu moartea sau ranirea fizica a unei persoane si/sau cu
                       pierderea ori deteriorarea proprietatii. Executantul va
                       suporta orice eventuale cheltuieli, pierderi sau daune ca
                       rezultat al vizitarii amplasamentului lucrarii.
C.3. Limba de          C.3.1. Oferta si documentele care o insotesc trebuie sa
redactare a ofertei    fie redactate in limba specificata in Fisa de date a
                       achizitiei.
                       Documentatia tehnica (pliante, prospecte, manual de
                       utilizare etc.) si documentele emise de
                       institutii/organisme oficiale din tara in care ofertantii
                       straini sunt rezidenti pot fi prezentate in alta limba,
                       cu conditia ca acestea sa fie insotite de o traducere
                       autorizata in limba specificata in Fisa de date a
                       achizitiei.
C.4. Perioada de       C.4.1. Ofertantul are obligatia de a mentine oferta
valabilitate a         valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in
ofertei                Fisa de date a achizitiei. Orice oferta valabila pentru o
                       perioada mai mica decat cea prevazuta in Fisa de date a
                       achizitiei va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind
                       necorespunzatoare.
                       C.4.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
                       ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de
                       expirarea perioadei de valabilitate a ofertei,
                       prelungirea acestei perioade.
                       In cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei
                       perioada de valabilitate a garantiei pentru participare
                       va fi prelungita in mod corespunzator. In orice situatie
                       autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita
                       prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai
                       mult de 30 de zile.
                       C.4.3. Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii
                       contractante daca este sau nu este de acord cu
                       prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.
                       C.4.4. Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea
                       perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a
                       retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea
                       garantiei pentru participare.
C.5. Documentele       C.5.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie sa cuprinda:
ofertei                Propunerea tehnica
                       Ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat
                       aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in
                       Caietul de sarcini.
                       Propunerea financiara
                       Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel incat
                       aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu
                       privire la preturi, tarife, daca este cazul, la conditii
                       de cost ale creditului, precum si la alte conditii
                       financiare si comerciale legate de obiectul contractului
                       de achizitie publica.
C.6. Documentele care  C.6.1. Scrisoarea de inaintare
insotesc oferta        Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de inaintare in
                       conformitate cu modelul prevazut in sectiunea IV
                       (Formularul 2A sau, in cazul aplicarii procedurii de
                       licitatie restransa sau de negociere competitiva,
                       Formularul 2B).
                       C.6.2. Imputernicirea
                       Oferta trebuie sa fie insotita de imputernicirea scrisa
                       prin care semnatarul ofertei este autorizat sa angajeze
                       ofertantul in procedura pentru atribuirea contractului de
                       achizitie publica.
                       C.6.3. Garantia pentru participare
                       Ofertantul trebuie sa prezinte garantia pentru
                       participare in conformitate cu prevederile referitoare la
                       cuantumul si forma de prezentare a acesteia, astfel cum
                       sunt precizate in Fisa de date a achizitiei.
                       C.6.4. Documentele de calificare
                       Ofertantul trebuie sa prezinte documentele care dovedesc
                       eligibilitatea, inregistrarea, respectiv capacitatea
                       tehnica si capacitatea economico-financiara, dupa cum se
                       precizeaza la B.1.3, B.2.2 si B.3.2.
                       Observatie:
                       In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau
                       de negociere competitiva documentele de calificare au
                       fost prezentate o data cu scrisoarea de interes si, in
                       consecinta, nu este necesara prezentarea lor in etapa de
                       evaluare a ofertelor.
C.7. Propunerea        C.7.1. Ofertantul are obligatia de a face dovada
tehnica                conformitatii propunerii de executie a lucrarilor cu
                       cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
                       In acest scop propunerea tehnica va contine, in functie
                       de cerintele prevazute in Fisa de date a achizitiei,
                       urmatoarele:
                       a) programul calitatii, care concretizeaza sistemul de
                       asigurare si de conducere a calitatii la
                       particularitatile lucrarii ce face obiectul ofertei,
                       avizat de specialisti sau de organisme abilitate in acest
                       sens. Programul calitatii trebuie sa cuprinda:
                       - descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrare,
                       inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente
                       sistemului calitatii;
                       - listele cuprinzand procedurile tehnice de executie a
                       principalelor categorii de lucrari privind realizarea
                       obiectivului si planul de control al calitatii,
                       verificarii si incercarii;
                       - laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad
                       corespunzator lucrarilor.
                       b) graficul de executie a lucrarii;
                       c) listele cuprinzand cantitatile de lucrari, completate
                       pe capitole, aferente categoriilor de lucrari. Ofertantii
                       au deplina libertate de a-si prevedea in oferta propriile
                       consumuri si tehnologii de executie, cu respectarea
                       cerintelor calitative si cantitative prevazute in
                       proiectul tehnic, in Caietul de sarcini si in alte acte
                       normative in vigoare, care reglementeaza executia
                       lucrarilor. Indicatoarele de norme de deviz, seria 1981,
                       pot fi folosite, in mod orientativ, atat de catre
                       proiectant, cat si de catre ofertant, in descrierea
                       lucrarilor, a conditiilor de masurare a lucrarilor, a
                       evaluarii resurselor necesare, a consumurilor specifice
                       de materiale, manopera si utilaje;
                       d) fisele tehnice aferente listelor cuprinzand
                       cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, cu
                       montaj si independente, inclusiv dotarile aferente
                       lucrarii a carei executie face obiectul contractului de
                       achizitie publica.
                       C.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
                       ofertantilor, precizand acest lucru in Fisa de date a
                       achizitiei, completarea unor formulare specifice, care
                       permit, in functie de particularitatile achizitiei sau de
                       tipul de contract, sintetizarea informatiilor referitoare
                       la elementele propunerii tehnice.
C.8. Propunerea        C.8.1. Ofertantul trebuie sa prezinte formularul de
financiara             oferta indicat in sectiunea IV (Formularul 3), care
                       reprezinta elementul principal al propunerii financiare.
                       Celelalte formulare aferente propunerii financiare se vor
                       completa corespunzator incadrarii lucrarilor in una
                       dintre urmatoarele grupe:
                       Grupa IIA: Lucrari ce urmeaza sa fie executate:
                       a) cu mana de lucru formata din cetateni romani care
                       reprezinta cel putin 90% din totalul mainii de lucru
                       utilizate pentru indeplinirea contractului; si
                       b) de asociati si/sau de subcontractanti, care sunt
                       persoane juridice romane si care urmeaza sa indeplineasca
                       cel putin 65% din valoarea contractului de lucrari.
                       Grupa IIB: Lucrari care nu indeplinesc conditiile de
                       incadrare in grupa IIA.
                       C.8.2. Ofertantul va evidentia, prin completarea
                       formularelor corespunzatoare din sectiunea IV,
                       urmatoarele:
                       a) valoarea totala a lucrarii ce urmeaza sa fie
                       executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care va fi
                       evidentiata distinct;
                       b) valoarea pe fiecare obiect al lucrarii ce urmeaza sa
                       fie executata, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, care
                       va fi evidentiata distinct;
                       c) valoarea fiecarui deviz aferent categoriilor de
                       lucrari;
                       d) valoarea consumurilor totale de resurse materiale;
                       e) valoarea consumurilor totale cu mana de lucru;
                       f) valoarea consumurilor totale privind utilajele de
                       constructii;
                       g) valoarea consumurilor totale privind transporturile;
                       h) valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, cu
                       montaj si independente, inclusiv a dotarilor aferente
                       lucrarii a carei dobandire face obiectul achizitiei
                       publice.
                       C.8.3. In cazul in care contractul de achizitie publica
                       urmeaza sa fie finantat printr-un credit a carui obtinere
                       este in sarcina ofertantului, acesta trebuie sa prezinte
                       si oferta de credit a bancii finantatoare.
                       C.8.4. In scopul monitorizarii procedurilor pentru
                       atribuirea contractelor de achizitie publica ofertantul
                       are obligatia de a exprima pretul ofertat atat in lei,
                       cat si in euro. Echivalentul in euro al valorii exprimate
                       in lei se va determina corespunzator cursului mediu al
                       pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei
                       pentru ziua precizata in Fisa de date a achizitiei
                       (aceasta zi indica implicit reperul in timp, la care se
                       considera valabil costul resurselor necesare pentru
                       indeplinirea contractului).
C.9. Garantia pentru   C.9.1. Ofertantul trebuie sa constituie garantia pentru
participare            participare in cuantumul si pentru o perioada de
                       valabilitate, astfel cum sunt prevazute acestea in Fisa
                       de date a achizitiei.
                       C.9.2. Garantia pentru participare este necesara pentru a
                       proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui
                       eventual comportament necorespunzator al ofertantului, in
                       sensul prevederilor de la C.9.5., pe intreaga perioada
                       derulata pana la semnarea contractului de achizitie
                       publica si pana la constituirea garantiei de buna
                       executie.
                       C.9.3. Garantia pentru participare se exprima in lei sau
                       intr-o valuta liber convertibila si poate fi constituita
                       in urmatoarele forme:
                       a) scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii
                       contractante; in acest caz se va utiliza modelul indicat
                       in sectiunea IV (Formularul 4);
                       b) ordin de plata in contul autoritatii contractante;
                       c) lichiditati si/sau titluri de valoare, depuse la
                       casieria autoritatii contractante.
                       C.9.4. Ofertele care nu sunt insotite de dovada
                       constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse
                       si returnate la deschidere.
                       C.9.5. Autoritatea contractanta are dreptul de a vira
                       garantia pentru participare in bugetul propriu,
                       ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta
                       din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:
                       a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a
                       acesteia;
                       b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie
                       garantia de buna executie in perioada de valabilitate a
                       ofertei, in care urmeaza sa se semneze contractul;
                       c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul
                       refuza sa semneze contractul de achizitie publica in
                       perioada de valabilitate a ofertei.
                       C.9.6. Garantia pentru participare, constituita de
                       ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind
                       castigatoare, se returneaza de catre autoritatea
                       contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data
                       semnarii contractului de achizitie publica.
                       C.9.7. Garantia pentru participare, constituita de
                       ofertantii ale caror oferte nu au fost stabilite ca fiind
                       castigatoare, se returneaza de catre autoritatea
                       contractanta imediat dupa semnarea contractului, dar nu
                       mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii
                       perioadei de valabilitate a ofertei.
C.10. Dreptul de a     C.10.1. Orice executant care a obtinut un exemplar din
solicita clarificari   documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei are
                       dreptul de a solicita in scris clarificari despre
                       elementele cuprinse in aceasta.
                       C.10.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                       transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar
                       numai acelor solicitari primite cu cel putin:
                       a) 8 zile inainte de data limita pentru depunerea
                       ofertelor, in cazul aplicarii procedurilor prin licitatie
                       deschisa, licitatie restransa sau negociere competitiva;
                       b) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea
                       ofertelor, in cazul accelerarii procedurii de licitatie
                       restransa.
                       C.10.3. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                       transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel
                       putin:
                       a) 6 zile inainte de data limita pentru depunerea
                       ofertelor, in cazul prevazut la C.10.2 lit. a);
                       b) 4 zile inainte de data limita pentru depunerea
                       ofertelor, in cazul prevazut la C.10.2 lit. b).
                       Continutul raspunsului privind clarificarile va fi
                       transmis tuturor executantilor care au obtinut un
                       exemplar din documentatia pentru elaborarea si
                       prezentarea ofertei, fara a fi dezvaluita identitatea
                       celui care a solicitat clarificarile respective.

    D. Prezentarea ofertelor

D.1. Data limita si    D.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel
modalitati pentru      incat oferta sa fie primita si inregistrata de catre
depunerea ofertei      autoritatea contractanta pana la data limita pentru
                       depunere, stabilita in anuntul sau in invitatia de
                       participare.
                       D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse
                       direct de catre ofertant la adresa indicata in anuntul
                       sau in invitatia de participare. Indiferent de
                       modalitatea de depunere/transmitere ofertantul isi asuma
                       riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora.
                       D.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a decala
                       data limita pentru depunerea ofertei, caz in care aceasta
                       va comunica noua data limita, in scris, cu cel putin 6
                       zile inainte de data limita stabilita initial, tuturor
                       executantilor care au obtinut un exemplar al
                       documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
D.2. Modul de          D.2.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al
prezentare             ofertei si cate un exemplar al documentelor care o
                       insotesc, in original, si un numar de copii de pe acestea
                       conform prevederilor cuprinse in Fisa de date a
                       achizitiei. In eventualitatea unei discrepante intre
                       original si copii va prevala originalul.
                       D.2.2. Originalul si copia/copiile trebuie sa fie
                       tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi
                       semnate pe fiecare pagina de
                       reprezentantul/reprezentantii autorizat/autorizati
                       corespunzator sa angajeze ofertantul in contract. In
                       cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale
                       abilitate in acest sens documentele respective trebuie sa
                       fie semnate si parafate conform prevederilor legale.
                       D.2.3. Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris
                       peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de
                       catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa
                       semneze oferta.
                       Observatie:
                       In cazul in care, din motive obiective, ofertantul nu are
                       posibilitatea de a prezenta in original anumite documente
                       emise de institutii/organisme oficiale, comisia de
                       evaluare are obligatia de a stabili o data limita pentru
                       demonstrarea conformitatii cu originalul a copiilor
                       prezentate.
D.3. Sigilarea si      D.3.1. Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si
marcarea ofertei       fiecare set de copii in plicuri separate, marcand
                       corespunzator plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,
                       "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un plic
                       exterior, inchis corespunzator si netransparent.
                       D.3.2. Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu
                       denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite
                       returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care
                       oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea
                       tehnica, propunerea financiara si, daca este cazul,
                       documentele de calificare si ofertele alternative se vor
                       introduce, dupa cum este prevazut in Fisa de date a
                       achizitiei, in plicuri distincte, marcate corespunzator.
                       D.3.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa
                       autoritatii contractante si cu inscriptia "A NU SE
                       DESCHIDE INAINTE DE DATA ..., ORA ...".
                       D.3.4. Daca plicul exterior nu este marcat conform
                       prevederilor de la D.3.3, autoritatea contractanta nu isi
                       asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
D.4. Modificarea si    D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de
retragerea ofertei     a-si retrage oferta numai inainte de data limita
                       stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o
                       solicitare scrisa in acest sens.
                       D.4.2. In cazul in care ofertantul doreste sa opereze
                       modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de
                       a asigura primirea si inregistrarea modificarilor
                       respective de catre autoritatea contractanta pana la data
                       limita pentru depunerea ofertelor.
                       Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile
                       trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de la
                       D.1 - D.3, cu amendamentul ca pe plicul exterior se va
                       marca, in mod obligatoriu, si inscriptia "MODIFICARI".
                       D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de
                       a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita
                       stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea
                       excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea
                       contractului de achizitie publica si a pierderii
                       garantiei pentru participare.
D.5. Oferte            D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa
intarziate             a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul
                       sau in invitatia de participare ori care este primita de
                       catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei
                       limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.
D.6. Oferte            D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune, in plus fata
alternative            de oferta de baza, si alte oferte, denumite oferte
                       alternative, dar numai in cazul in care in anuntul de
                       participare nu exista o astfel de interdictie si numai
                       daca criteriul pentru atribuirea contractului de
                       achizitie publica este "oferta cea mai avantajoasa din
                       punct de vedere tehnico-economic".
                       Ofertele alternative se pot abate intr-o anumita masura
                       de la cerintele prevazute in Caietul de sarcini pentru
                       oferta de baza.
                       D.6.2. Ofertantul care intentioneaza sa depuna oferta
                       alternativa are obligatia de a depune si oferta de baza.
                       Oferta alternativa trebuie sa respecte, din punct de
                       vedere al solutiilor si exigentelor de calitate,
                       cerintele minimale prevazute in Caietul de sarcini.
                       D.6.3. Comisia de evaluare va lua decizia de acceptare a
                       ofertelor alternative numai dupa consultarea cu
                       proiectantul lucrarii, care exprima, in scris, punctul
                       sau de vedere referitor la fiecare oferta alternativa.
                       In cazul acceptarii ofertei alternative responsabilitatea
                       adaptarii proiectului la caracteristicile ofertei
                       alternative revine proiectantului initial.
                       D.6.4. Ofertele alternative care nu respecta prevederile
                       de la D.6.2 nu vor fi luate in considerare.
D.7. Oferta comuna     D.7.1. Mai multe persoane juridice au dreptul de a se
                       asocia si de a depune oferta comuna, fara a fi obligate
                       sa isi prezinte asocierea intr-o forma legalizata.
                       Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia pentru oferta
                       comuna si raspunde pentru orice consecinte ale viitorului
                       contract de achizitie publica.
                       D.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita
                       ca asocierea sa fie legalizata inainte de semnarea
                       contractului, in cazul in care oferta comuna este
                       declarata castigatoare.
                       D.7.3. Asociatii desemneaza din randul lor pe cel care,
                       in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii
                       reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in
                       calitate de lider de asociatie.
D.8. Interdictia de    D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o
a depune mai multe     singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul
oferte                 de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa
                       oferta comuna.
                       D.8.2. Persoanele juridice nominalizate ca
                       subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte nu
                       au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in
                       asociere.
                       D.8.3. Orice oferta pentru care se constata nerespectarea
                       prevederilor de la D.8.1 sau D.8.2 va fi respinsa.

    E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

E.1. Deschiderea       E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia
ofertelor              de evaluare la data si in locul indicate in anuntul sau
                       in invitatia de participare. Orice ofertant are dreptul
                       de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschiderea
                       ofertelor.
                       E.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere,
                       cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise,
                       conform prevederilor de la D.5, precum si a celor care nu
                       fac dovada constituirii garantiei pentru participare.
                       E.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de
                       deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre
                       membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii
                       ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.
                       Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare
                       ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere au
                       dreptul de a primi o copie de pe acesta.
E.2. Confidentialitate E.2.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra
                       confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si
                       asupra oricarei informatii privind ofertantul, a carei
                       dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de
                       a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele
                       comerciale.
                       E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui
                       ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in
                       procedura de atribuire a contractului de achizitie
                       publica informatii legate de propria activitate pana cand
                       nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii
                       respective.
E.3. Frauda si         E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a
coruptie               incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de
                       examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de
                       stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea
                       excluderii acestuia de la procedura aplicata pentru
                       atribuirea contractului de achizitie publica.
                       E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta
                       comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de
                       oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in
                       momentul atribuirii contractului de achizitie publica.
                       Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta
                       si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca
                       urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de
                       evaluare.
                       E.3.3. Comisia de evaluare are obligatia de a exclude
                       orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a
                       fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase
                       in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea
                       contractului de achizitie publica.
E.4. Examinarea        E.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca
documentelor care      conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare,
insotesc oferta        precum si cerintele solicitate privind capacitatea
                       tehnica si capacitatea economico-financiara.
                       Orice ofertant care indeplineste in totalitate cerintele
                       minime corespunzatoare criteriilor de calificare este
                       considerat ofertant calificat.
E.5. Examinarea        E.5.1. Ofertele vor fi examinate de catre comisia de
ofertelor              evaluare.
                       E.5.2. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili
                       care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea
                       fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru
                       transmiterea clarificarilor.
                       E.5.3. In cazul unei oferte care are un pret aparent
                       neobisnuit de scazut in raport cu lucrarea care urmeaza
                       sa fie executata, comisia de evaluare are obligatia de a
                       solicita, in scris si inainte de a lua o decizie de
                       respingere a acelei oferte, detalii si precizari pe care
                       le considera relevante cu privire la oferta, precum si de
                       a verifica raspunsurile care justifica pretul respectiv.
                       E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o
                       oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:
                       a) oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia
                       pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
                       b) ofertantul nu transmite in perioada precizata de catre
                       comisia de evaluare clarificarile solicitate;
                       c) ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le
                       prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al
                       propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care
                       modificarea este determinata de corectarea erorilor
                       aritmetice;
                       d) oferta contine propuneri referitoare la clauzele
                       contractuale, propuneri care sunt in mod evident
                       dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
                       e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu sunt
                       concludente si/sau nu sunt sustinute de documentele
                       justificative cerute de comisia de evaluare.
E.6. Corectarea        E.6.1. Singura modificare a continutului propunerii
erorilor               financiare care este permisa in oferta, fara a atrage
                       implicatiile de la E.5.4 lit. c), este corectarea
                       eventualelor erori aritmetice.
                       E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:
                       a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si
                       pretul total (care este obtinut prin multiplicarea
                       pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in
                       considerare pretul unitar, iar pretul total va fi
                       corectat in mod corespunzator;
                       b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va
                       lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar
                       valoarea exprimata in cifre va fi corectata in mod
                       corespunzator.
                       E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a corecta
                       erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca
                       ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa
                       va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va
                       fi respinsa de catre comisia de evaluare.
E.7. Criteriul aplicat E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de
pentru atribuirea      achizitie publica este prevazut in Fisa de date a
contractului de        achizitiei si nu poate fi schimbat pe toata durata de
lucrari                aplicare a procedurii de atribuire a contractului
                       respectiv.
                       E.7.2. Criteriul mentionat la E.7.1 poate fi numai:
                       a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
                       tehnico-economic;
                       b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai scazut.
E.8. Evaluarea         E.8.1. Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari,
ofertelor              stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre
                       comisia de evaluare, avandu-se in vedere incadrarea in
                       perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul
                       aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie
                       publica.
                       E.8.2. In cazul in care atribuirea contractului de
                       achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat
                       la E.7.2 lit. a), evaluarea ofertelor consta in acordarea
                       pentru fiecare oferta a unui punctaj rezultat ca
                       urmare a aplicarii algoritmului de calcul descris in Fisa
                       de date a achizitiei.
                       Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta
                       castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a
                       punctajului acordat.
                       E.8.3. In cazul in care atribuirea contractului de
                       achizitie publica se face pe baza criteriului mentionat
                       la E.7.2 lit. b), evaluarea ofertelor consta in
                       compararea preturilor fiecarei oferte si in intocmirea,
                       in ordinea descrescatoare a preturilor respective, a
                       clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta
                       castigatoare.
                       E.8.4. Preturile care se compara in scopul intocmirii
                       clasamentului sunt preturile totale ofertate pentru
                       executia lucrarii, exclusiv T.V.A.
E.9. Stabilirea        E.9.1. Oferta castigatoare stabilita de catre comisia de
ofertei castigatoare   evaluare va fi:
                       a) oferta care intruneste punctajul cel mai mare rezultat
                       din aplicarea algoritmului de calcul descris in Fisa de
                       date a achizitiei - in cazul in care pentru atribuirea
                       contractului de lucrari se aplica criteriul "oferta cea
                       mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic";
                       sau
                       b) oferta cu cel mai mic pret - in cazul in care pentru
                       atribuirea contractului de lucrari se aplica criteriul
                       "pretul cel mai scazut".
                       E.9.2. Atunci cand stabileste oferta castigatoare comisia
                       de evaluare va lua in considerare clasamentul final
                       refacut in urma acordarii marjei de preferinta interna.
E.10. Acordarea marjei E.10.1. Acordarea marjei de preferinta interna se
de preferinta interna  realizeaza in cadrul procesului de evaluare, dupa cum
                       urmeaza:
                       a) daca oferta clasata pe primul loc este incadrata in
                       grupa IIA, clasamentul ramane neschimbat si oferta
                       respectiva este declarata castigatoare;
                       b) daca oferta clasata pe primul loc nu este incadrata in
                       grupa IIA, comisia de evaluare reface clasamentul conform
                       prevederilor de la E.10.2 si declara castigatoare oferta
                       care se claseaza pe primul loc in urma refacerii
                       clasamentului.
                       E.10.2. Refacerea clasamentului prin acordarea marjei de
                       preferinta interna se realizeaza prin scaderea (exclusiv
                       in scopul compararii si clasificarii) din pretul tuturor
                       ofertelor care se incadreaza in grupa II A a unei valori
                       echivalente cu 7,5% din pretul prevazut de oferta cea mai
                       bine clasata.

    F. Atribuirea contractului de achizitie publica

F.1. Comunicarea       F.1.1. Autoritatea contractanta va comunica tuturor
privind rezultatul     ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult
aplicarii procedurii   doua zile de la data la care comisia de evaluare a
                       stabilit oferta castigatoare.
                       F.1.2. In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost
                       declarata castigatoare comunicarea va preciza daca oferta
                       a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in
                       cazul in care a fost admisa, va indica numele
                       ofertantului castigator, precum si caracteristicile si
                       avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de
                       oferta respectivului ofertant necastigator.
                       F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul de a nu
                       furniza anumite informatii referitoare la atribuirea
                       contractului de achizitie publica care ar putea fi
                       cuprinse in ansamblul informatiilor pe care autoritatea
                       contractanta trebuie sa le furnizeze in acord cu
                       prevederile de la F.1.2, si anume in situatia in care
                       aceasta furnizare:
                       a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale si,
                       implicit, ar fi contrara interesului public; sau
                       b) ar prejudicia interesele comerciale ale ofertantilor,
                       inclusiv cele ale ofertantului a carui oferta a fost
                       declarata castigatoare; sau
                       c) ar prejudicia concurenta loiala intre ofertanti.
                       F.1.4. In cazul ofertantului castigator comunicarea va
                       preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare
                       si ca acesta este invitat in vederea incheierii
                       contractului.
                       F.1.5. In cazul in care autoritatea contractanta a
                       acordat marja de preferinta interna, aceasta are dreptul
                       de a solicita ofertantului a carui oferta a fost
                       stabilita castigatoare prin acordarea marjei respective
                       ca acesta sa reduca pretul ofertat la nivelul pretului
                       din oferta care a fost cel mai bine clasata inainte de
                       acordarea marjei.
                       Ofertantul care primeste solicitarea de reducere a
                       pretului are obligatia de a notifica in scris autoritatii
                       contractante, intr-o perioada de cel mult 3 zile
                       lucratoare de la primirea solicitarii, daca este sau
                       nu este de acord cu reducerea de pret respectiva.
                       F.1.6. In cazul in care ofertantul raspunde afirmativ la
                       solicitarea respectiva notificarea transmisa de acesta
                       autoritatii contractante trebuie sa fie insotita si de o
                       noua propunere financiara, modificata in sensul reducerii
                       de pret acceptate, care urmeaza sa fie anexata la oferta
                       si care va prevala fata de propunerea financiara
                       initiala.
                       Reducerea de pret va fi admisa numai daca se datoreaza in
                       exclusivitate scaderii cotelor procentuale aferente
                       cheltuielilor indirecte si/sau profitului.
                       F.1.7. In cazul in care ofertantul nu transmite
                       autoritatii contractante, in cel mult 3 zile lucratoare
                       de la primire, raspunsul la solicitarea privind reducerea
                       de pret sau in cazul in care prin notificarea transmisa
                       acesta precizeaza ca nu este de acord cu reducerea de
                       pret solicitata, autoritatea contractanta are dreptul de
                       a solicita in scris ofertantului a carui oferta a fost
                       clasata pe locul urmator ca urmare a acordarii marjei de
                       preferinta interna o reducere de pret identica cu cea
                       prevazuta la F.1.5.
                       F.1.8. Prevederile de la F.1.5, F.1.6 si F.1.7 se aplica
                       pentru fiecare eventuala reiterare a solicitarii privind
                       reducerea de pret, adresata ofertantilor de catre
                       autoritatea contractanta, in ordinea de clasare a
                       ofertelor. Autoritatea contractanta nu are dreptul de a
                       solicita reducerea de pret unui ofertant si, respectiv,
                       de a invita ofertantul respectiv sa incheie contractul de
                       achizitie publica, in cazul in care oferta acestuia se
                       claseaza, dupa acordarea marjei de preferinta interna, in
                       urma ofertei clasate pe primul loc inainte de refacerea
                       clasamentului.
                       F.1.9. In cazul in care toti ofertantii carora
                       autoritatea contractanta le-a solicitat reducerea de pret
                       nu sunt de acord cu reducerea respectiva, autoritatea
                       contractanta invita, in vederea incheierii contractului,
                       ofertantul a carui oferta a fost clasata pe primul loc ca
                       urmare a acordarii marjei de preferinta interna. In acest
                       caz contractul se incheie la nivelul pretului prevazut in
                       propunerea financiara initiala cu care ofertantul a
                       intrat in competitie.
F.2. Dreptul           F.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a anula
autoritatii            aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de
contractante de a      achizitie publica numai daca ia aceasta decizie inainte
anula aplicarea        de data transmiterii comunicarii privind rezultatul
procedurii pentru      aplicarii procedurii respective si numai in urmatoarele
atribuirea             circumstante:
contractului de        a) nici unul dintre ofertanti nu este eligibil sau nu a
achizitie publica      indeplinit conditiile de calificare prevazute in
                       documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
                       b) numarul de ofertanti este mai mic de doi, in cazul
                       aplicarii procedurii prin negociere competitiva;
                       c) au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare,
                       respectiv oferte care:
                       (i) fie sunt depuse dupa data limita de depunere a
                       ofertelor;
                       (ii) fie nu au fost elaborate si prezentate in
                       concordanta cu cerintele prevazute in documentatia
                       pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
                       (iii) fie contin in propunerea financiara preturi
                       despre care comisia de evaluare a demonstrat ca nu sunt
                       rezultatul liberei concurente;
                       (iv) fie contin propuneri referitoare la clauzele
                       contractuale, propuneri care sunt in mod evident
                       dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;
                       (v) fie, prin valoarea inclusa in propunerea
                       financiara, fiecare dintre ele a depasit valoarea
                       fondurilor alocate pentru indeplinirea contractului de
                       achizitie publica respectiv;
                       d) circumstante exceptionale afecteaza procedura pentru
                       atribuirea contractului de achizitie publica sau este
                       imposibila incheierea contractului.
                       F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo obligatie a
                       autoritatii contractante fata de ofertanti, cu exceptia
                       returnarii garantiei pentru participare.
                       F.2.3. In cazul in care anuleaza aplicarea procedurii
                       pentru atribuirea contractului de achizitie publica,
                       autoritatea contractanta are obligatia de a comunica in
                       scris tuturor ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe
                       care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte,
                       cat si motivul anularii.
F.3. Actualizarea      F.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul de a accepta
pretului contractului  actualizarea pretului contractului, caz in care in
de achizitie publica   cadrul conditiilor de contractare va fi prevazuta o
                       clauza in acest sens.
                       F.3.2. Formula de actualizare a pretului contractului de
                       achizitie publica este precizata in Fisa de date a
                       achizitiei.
                       F.3.3. Pentru contractele de achizitie publica a caror
                       durata de indeplinire nu depaseste 90 de zile autoritatea
                       contractanta este indreptatita sa impuna un coeficient de
                       actualizare egal cu 1 (preturile din oferta nu se
                       actualizeaza).
F.4. Incheierea        F.4.1. Autoritatea contractanta are obligatia de a
contractului de        incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a
achizitie publica      carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de
                       catre comisia de evaluare.
                       Preturile unitare prevazute in oferta care a fost
                       stabilita ca fiind castigatoare sunt ferme, contractantul
                       neavand posibilitatea de a modifica oferta care se va
                       constitui ca parte integranta a contractului de achizitie
                       publica.
                       F.4.2. Autoritatea contractanta are obligatia de a
                       incheia contractul de achizitie publica in perioada de
                       valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 15 zile
                       de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul
                       aplicarii procedurii.
                       F.4.3. In cazul in care oferta care a fost stabilita
                       castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi
                       ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a
                       impune, inainte de incheierea contractului, legalizarea
                       asocierii ofertantilor respectivi.
                       F.4.4. In cazul in care autoritatea contractanta nu
                       ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta
                       a fost stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are
                       dreptul:
                       a) de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a
                       clasamentului, in vederea incheierii contractului; sau
                       b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea
                       contractului de achizitie publica.
                       F.4.5. Ofertantul invitat de catre autoritatea
                       contractanta sa incheie contractul de achizitie publica
                       are obligatia de a constitui garantia de buna executie in
                       forma/formele si in cuantumul precizate in Fisa de date a
                       achizitiei.
                       F.4.6. Scrisoarea de garantie bancara prin care se
                       constituie garantia de buna executie trebuie sa fie
                       intocmita in conformitate cu modelul prevazut in
                       sectiunea IV (Formularul 5).

    SECTIUNEA II
    FISA DE DATE A ACHIZITIEI

    Sectiunea II contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de lucrari. Informatiile continute in cadrul acestei sectiuni completeaza, adapteaza sau detaliaza prevederile sectiunii I.
    Numerotarea informatiilor prevazute in aceasta sectiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul sectiunii I.

    A. Introducere

    A.1.1.    Denumirea autoritatii contractante:
              Cod fiscal:
              Adresa:
              Numarul de telefon, telex, fax, e-mail:
              Sursele de finantare a contractului de lucrari care urmeaza sa fie
              atribuit:
              -
              -
              ...
    A.2.1.    Obiectul contractului de lucrari:
              Se precizeaza:
              a) natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale
              lucrarii;
              b) daca lucrarea sau contractul de lucrari este impartit in mai
              multe obiecte distincte, indicatii referitoare la posibilitatile
              ofertantilor de a depune oferta pentru unul sau mai multe dintre
              acestea.
    A.2.2.    Procedura aplicata: (se bifeaza optiunea aplicabila)
               _
              |_| licitatie deschisa
               _
              |_| licitatie restransa
               _
              |_| negociere competitiva

              Justificare: este necesara numai in cazul aplicarii procedurii de
              negociere competitiva.
    A.4.1.    1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
              achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
              Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;
              2. Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de
              aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
              achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
              Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;
              3. Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al
              ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.
              1.014/874/2001 privind aprobarea structurii, continutului si
              modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si
              prezentarea ofertei pentru achizitia publica de lucrari, publicat
              in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. .......... din
              .................. (se completeaza numarul Monitorului Oficial al
              Romaniei in care a fost publicat respectivul ordin si data
              aparitiei acestuia).

    B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

    B.1.3.    Documente care dovedesc eligibilitatea:
              1. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu
              Formularul B1 din sectiunea IV;
              2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor
              exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv
              cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale
              de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din
              tara in care candidatul/ofertantul este rezident).
    B.2.2.    Documente care dovedesc inregistrarea:
              Pentru persoane juridice romane:
              Certificat emis de oficiul registrului comertului de pe langa
              camera de comert si industrie nationala sau teritoriala
              Pentru persoane juridice straine:
              Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare
              ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din
              tara in care candidatul/ofertantul este rezident
    B.3.2.    Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea
              economico-financiara:
              (pentru documentele prevazute la pct. 8 si 9 se bifeaza optiunea
              aplicabila)
              1. Fisa de informatii generale (Formularul B2 din sectiunea IV)
              2. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile de
              subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca mai
              mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de achizitie
              publica trebuie sa completeze cu propriile date Formularul B2
              din sectiunea IV.
              3. Dosar de prezentare a sistemului propriu de conducere si de
              asigurare a calitatii lucrarilor
              4. Fisa/fise de informatii privind experienta similara (Formularul
              B3 din sectiunea IV)
              Orice fisa referitoare la un contract incheiat cu un
              beneficiar/client din Romania trebuie sa fie insotita de
              recomandarea din partea beneficiarului/clientului respectiv.
              5. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
              Recomandarea trebuie sa precizeze cel putin urmatoarele aspecte:
              a) modul de indeplinire a obligatiilor contractuale pe parcursul
              derularii contractului respectiv;
              b) daca pe parcursul executiei lucrarilor au fost inregistrate:
              - neconformitati care au condus la refaceri partiale sau totale
              de lucrari;
              - cazuri de accidente tehnice produse din vina exclusiva a
              contractantului;
              - receptii amanate sau respinse din cauza nerespectarii
              parametrilor de calitate.
              Recomandarile aferente lucrarilor executate pentru
              beneficiari/clienti din Romania trebuie sa fie vizate de
              Inspectoratul de Stat in Constructii.
              Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
              unui formular-tip de recomandare, conceput in functie de
              specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
              completat de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in
              cadrul sectiunii IV.
              6. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice,
              utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport,
              laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul
              se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
              Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
              unui formular-tip de declaratie, conceput in functie de specificul
              contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie completat
              de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in cadrul
              sectiunii IV.
              7. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu, in
              ultimele 12 luni, al personalului angajat, asigurarea cu personal
              de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere,
              precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea
              contractului.
              Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
              unui formular-tip de declaratie, conceput in functie de specificul
              contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie completat
              de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in cadrul
              sectiunii IV.
              Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca
              declaratia/formularul sa fie insotita/insotit de CV ale
              persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului,
              precum si ale oricaror alti specialisti cu sarcini-cheie in
              indeplinirea contractului.
              8. Obligatii contractuale, in desfasurare, fata de alti
              beneficiari/clienti
               _               _
              |_| solicitat   |_| nesolicitat

              Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
              centralizarii informatiilor privind obligatiile contractuale fata
              de alti beneficiari/clienti, completarea unui formular-tip de fisa
              de informare, caz in care trebuie sa indice acest lucru in Fisa de
              date a achizitiei si sa prezinte in sectiunea IV modelul care
              trebuie sa fie completat.
              9. Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de
              organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de
              bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute de
              audit financiar si contabil, precum si orice alte documente legale
              edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate dovedi
              capacitatea economico-financiara
               _               _
              |_| solicitat   |_| nesolicitat

              Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
              centralizarii informatiilor de natura financiara, completarea unui
              formular-tip de fisa de informare, caz in care trebuie sa indice
              acest lucru in Fisa de date a achizitiei si sa prezinte in
              sectiunea IV modelul care trebuie sa fie completat.
              Precizari generale:
              - In masura in care se considera necesar, autoritatea contractanta
              va face precizari suplimentare privind documentele care urmeaza sa
              fie prezentate de catre candidati/ofertanti si va prezenta
              informatii detaliate privind modul de completare a formularelor
              solicitate.
              - Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
              cadrul sectiunii IV.
              - In masura in care se considera necesar, autoritatea contractanta
              are dreptul de a solicita alte documente decat cele precizate mai
              sus, in scopul obtinerii de informatii edificatoare referitoare la
              capacitatea tehnica si la capacitatea economico-financiara a
              candidatilor/ofertantilor.
              - Orice document/declaratie/formular va fi solicitat numai in
              masura in care acesta contribuie la verificarea cerintelor minime
              de calificare prevazute la B.4.1.
    B.4.1.    Cerinte minime referitoare la capacitatea tehnica si la
              capacitatea economico-financiara, pe care candidatul/ofertantul
              trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:
              Capacitatea tehnica
              1. Prezentare generala
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, numai obligativitatea prezentarii Formularului B2 din
              sectiunea IV.
              2. Sustinere tehnica
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, numai obligativitatea prezentarii listei cuprinzand
              subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a
              formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor
              avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului.
              3. Asigurarea calitatii lucrarilor
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinte
              minime, obligativitatea prezentarii dosarului privind sistemul
              propriu de conducere si asigurare a calitatii si, daca specificul
              lucrarii impune, obligativitatea detinerii de laboratoare
              autorizate pentru profilurile de lucrari rezultate din
              tehnologiile de executie adoptate sau prezentarea contractelor de
              colaborare cu laboratoare autorizate pentru profilurile
              respective.
              4. Experienta similara
              Autoritatea contractanta are dreptul de a impune, ca cerinta
              minima pentru experienta similara, incheierea si indeplinirea in
              ultimii 5 ani cel putin a unui contract:
              a) cu o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima impusa
              si al carui obiect a fost executia unor lucrari similare; sau
              b) care a avut ca obiect executia unor suprafete sau volume fizice
              ale principalelor capacitati si categorii de lucrari, egale sau
              mai mari decat anumite cantitati minime impuse.
              Plafonul pentru valoarea, suprafetele sau volumele fizice impuse
              se precizeaza clar si nu poate depasi un procent cuprins intre 0,3
              si 0,6 din valoarea estimata a contractului de lucrari care
              urmeaza sa fie atribuit, respectiv din totalul suprafetelor sau
              volumelor fizice ale capacitatilor si categoriilor de lucrari
              aferente lucrarii care se va executa in urma atribuirii
              contractului.
              Pentru plafoanele valorice care depasesc echivalentul a 3 milioane
              euro se precizeaza ca ofertantul/candidatul indeplineste cerinta
              impusa daca plafonul respectiv este atins prin insumarea valorii a
              3 contracte similare distincte.
              In cazul in care se impune o valoare minima aceasta va fi
              exprimata in mii lei si in echivalent euro; echivalentul in euro
              al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator cursului
              mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a Romaniei
              pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a anuntului
              de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial" sau
              transmiterii invitatiei de participare catre candidati, in cazul
              aplicarii procedurii de negociere pentru care nu exista
              obligativitatea publicarii unui anunt de participare.
              5. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, numai obligativitatea prezentarii cel putin a unei
              recomandari din partea unui beneficiar/client.
              6. Resurse tehnice
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau
              conventii de inchiriere etc.) acelor echipamente, utilaje,
              mijloace de transport, laboratoare, baze de productie, alte
              mijloace fixe si dotari care sunt considerate strict necesare
              pentru indeplinirea contractului de lucrari.
              7. Resurse umane
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, asigurarea personalului de specialitate care este
              considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de
              lucrari.
              Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, ca cerinta
              minima, cel putin asigurarea de catre ofertant a unui responsabil
              tehnic cu executia, care sa fie atestat in domeniul lucrarii ce
              urmeaza sa fie executata.
              Capacitatea economico-financiara
              1. Obligatii contractuale in desfasurare
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, numai obligativitatea prezentarii informatiilor solicitate
              cu privire la obligatiile contractuale fata de alti
              beneficiari/clienti.
              2. Situatia financiara
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, incadrarea valorii unor indicatori financiari peste o
              valoare minima impusa. Indicatorii financiari trebuie sa se
              regaseasca in documentele prevazute la B.3.2 pct. 8 sau sa poata
              fi calculati pe baza informatiilor prevazute in documentele
              respective.
              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili cerinte minime
              pentru urmatorii indicatori:
              a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani:
               _               _
              |_| solicitat   |_| nesolicitat

              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau
              mai mare decat o valoare minima impusa.
              Valoarea minima impusa se precizeaza clar si nu poate depasi
              valoarea medie anuala estimata a contractului de lucrari care
              urmeaza sa fie atribuit, multiplicata cu 3.
              Valoarea minima impusa va fi exprimata in mii lei si in echivalent
              euro; echivalentul in euro al valorii exprimate in lei se va
              determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare,
              calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare
              transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre Regia
              Autonoma "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei de
              participare catre candidati, in cazul aplicarii procedurii de
              negociere pentru care nu exista obligativitatea publicarii unui
              anunt de participare.
              b) Lichiditate generala (active circulante/datorii curente x 100):
               _               _
              |_| solicitat   |_| nesolicitat

              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, incadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul
              de 100%, dar numai in cazul in care indeplinirea contractului
              urmeaza sa se realizeze intr-o perioada mai mare de 3 luni.
              c) Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x 100):
               _               _
              |_| solicitat   |_| nesolicitat

              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, incadrarea valorii indicatorului respectiv peste procentul
              de 30%, dar numai in cazul in care indeplinirea contractului
              urmeaza sa se realizeze intr-o perioada mai mare de 3 luni.
              d) Capacitatea financiara a candidatului/ofertantului de a sustine
              executia lucrarii
              Ofertantul trebuie sa demonstreze ca are acces la sau ca are
              disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit
              confirmate de banci sau alte mijloace financiare suficiente pentru
              a realiza cashflow de executie a lucrarii pentru perioada impusa.
               _               _
              |_| solicitat   |_| nesolicitat

              Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
              minima, demonstrarea capacitatii financiare de sustinere a
              lucrarii pe o perioada impusa care se poate incadra in intervalul
              1 - 3 luni.
              Utilizarea acestui indicator anuleaza posibilitatea de a stabili
              cerinte minime de calificare pentru indicatorii prevazuti la
              lit. a) si b).
              In cazul utilizarii subcriteriului "capacitate financiara de
              sustinere a lucrarii" se va aplica urmatoarea formula:

              C  = (v  x  F  - Vlce) + Lcn + Dp,
               f     r     r

              in care:
              v  - reprezinta viteza de rotatie anuala a fondului de rulment si
               r   se calculeaza astfel:

     veniturile din exploatare rezultate din bilantul ultimului an incheiat
--------------------------------------------------------------------------------
fondul de rulment calculat pe baza datelor din bilantul penultimului an incheiat

              F  - reprezinta fondul de rulment calculat pe baza datelor din
               r   bilantul ultimului an incheiat si se calculeaza astfel:

    Active circulante - Datorii curente (datorii al caror termen de
                                exigibilitate este sub 1 an)

              Vlce - reprezinta valoarea actualizata a lucrarilor rest de
              executat la data prezentarii documentelor care dovedesc
              capacitatea economico-financiara, pentru urmatoarele 12 luni
              Lcn - reprezinta linia de credit neconsumata la data prezentarii
              documentelor care dovedesc capacitatea economico-financiara,
              confirmata de banca
              Dp - reprezinta depozite bancare la data prezentarii documentelor
              care dovedesc capacitatea economico-financiara, cu confirmari din
              partea bancilor.
              Precizari generale:
              - Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune cerinte
              minime de calificare cu scopul de a restrictiona participarea la
              procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
              publica.
              - Cerintele minime de calificare trebuie sa fie stabilite exclusiv
              in functie de exigentele specifice impuse de natura si
              complexitatea contractului de lucrari.
              - Autoritatea contractanta va prezenta informatii detaliate
              privind modul de indeplinire a cerintelor minime de calificare
              stabilite, precum si modul de verificare a indeplinirii acestor
              cerinte in corelatie cu documentele prevazute la B.3.2; in cazul
              in care unul sau mai multe dintre documentele prevazute la B.3.2
              nu se solicita, atunci nu se va solicita nici indeplinirea unor
              cerinte minime care rezulta din documentele respective.
              - In cazul in care ofertantilor li se acorda posibilitatea de a
              depune oferta doar pentru unul sau pentru o parte din obiectele
              lucrarii care urmeaza sa fie executata, cerintele minime a caror
              indeplinire este solicitata pentru calificare se precizeaza in mod
              distinct pentru fiecare obiect.
              - Autoritatea contractanta va preciza cerintele minime de
              calificare care se impun a fi indeplinite de catre liderul
              asociatiei si de catre ceilalti asociati, in cazul in care anumite
              persoane juridice vor depune oferta comuna.

              In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de
              negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor,
              capitolul B se completeaza cu urmatoarele:

    B.6.1.    Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes insotita
              de documentele de calificare:
              Data limita pana la care se primeste scrisoarea de interes
              insotita de documentele de calificare:
    B.7.1.    Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de
              calificare:
              De regula se indica limba romana si/sau, in masura in care se
              considera necesar, o limba de circulatie internationala.
    B.8.1.    Numar de exemplare in copie:
    B.9.3.    Ora, data si locul de deschidere a pachetelor care contin
              documentele de calificare:
    B.11.3.   Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza
              urmatoarei modalitati de punctare a performantelor tehnice si
              economico-financiare:

                                                    (limite de incadrare a
                                                      punctajelor maxime)
              Capacitatea tehnica,
              din care:
              (subcriterii)
              a) experienta similara                    40 - 60 puncte
              b) sistemul propriu de asigurare          10 - 20 puncte
              a calitatii
              c) resurse tehnice                         5 - 15 puncte
              d) resurse umane                           5 - 15 puncte
              Capacitatea economico-financiara,
              din care:
              (subcriterii)
              e) cifra medie de afaceri                  5 - 10 puncte
              - lichiditate                              5 - 10 puncte
              - solvabilitate                            5 - 10 puncte
              sau
              f) capacitatea financiara de              15 - 30 puncte
              sustinere a lucrarii
              _____________________________________________________________
              TOTAL:                                        100 puncte
              _____________________________________________________________

              Precizari generale:
              - Punctajele stabilite pentru fiecare subcriteriu trebuie sa se
              incadreze in intervalul precizat si trebuie sa fie stabilite in
              functie de exigentele specifice impuse de natura si complexitatea
              contractului de lucrari.
              - In cazul in care cerintele minime de calificare nu vizeaza unul
              sau mai multe dintre subcriteriile prezentate mai sus,
              respectivele subcriterii nu trebuie sa fie incluse nici in grila
              de punctaj utilizata pentru selectarea candidatilor. In orice
              situatie totalul punctajelor acordate subcriteriilor trebuie sa
              fie 100.
              - Pentru fiecare subcriteriu utilizat este obligatorie prezentarea
              detaliata a modului sau a algoritmului de punctare, avandu-se in
              vedere urmatoarele:
              a) oricare candidat care a indeplinit cerintele minime de
              calificare prevazute la B.4.1. urmeaza sa primeasca 50% din
              punctajul stabilit pentru fiecare subcriteriu;
              b) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
              subcriteriului "experienta similara" se utilizeaza urmatoarea
              formula de calcul:
                   ___
              K =  \  Pn/PV
                   /__     Is,

              in care:
              ___
              \  Pn - reprezinta, dupa caz:
              /__

              - suma totala a valorilor (exprimate in echivalent euro sau, dupa
              caz, in echivalent $) contractelor prevazute in fisele privind
              experienta similara;
              sau
              - suma totala a suprafetelor sau volumelor fizice prevazute in
              fisele privind experienta similara.
              PV   - reprezinta plafonul pentru valoarea, suprafetele sau
                Is   volumele fizice, impus ca cerinta minima de calificare

              Pentru K >/= 2 se acorda punctaj maxim; pentru alte valori
              obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu punctajul
              maxim acordat.
              c) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
              subcriteriului "sistemul propriu de asigurare a calitatii" se
              acorda punctajul maxim pentru sistemele certificate de catre un
              organism de certificare acreditat. Se aplica depunctari dupa cum
              urmeaza:
              - sistemul de asigurare a calitatii nu este certificat de catre un
              organism de certificare acreditat, dar este avizat de organisme
              sau specialisti agreati de Ministerul Lucrarilor Publice,
              Transporturilor si Locuintei - depunctare 2 puncte
              - sistemul de asigurare a calitatii este prezentat doar sub forma
              de documente proprii ale candidatului - depunctare 4 puncte
              - recomandarile din partea beneficiarilor/clientilor privind
              lucrarile executate prevad neconformitati care au condus la
              refacerea partiala sau totala a unei lucrari - depunctare 1 punct
              (Depunctarea se multiplica cu numarul de cazuri constatate.)
              - recomandarile din partea beneficiarilor/clientilor privind
              lucrarile executate prevad receptii amanate din considerente
              privitoare la nerespectarea parametrilor de calitate - depunctare
              2 puncte (Depunctarea se multiplica cu numarul de cazuri
              constatate.)
              - recomandarile din partea beneficiarilor/clientilor privind
              lucrarile executate prevad receptii respinse din considerente
              privitoare la nerespectarea parametrilor de calitate - depunctare
              3 puncte (Depunctarea se multiplica cu numarul de cazuri
              constatate.)
              - recomandarile din partea beneficiarilor/clientilor privind
              lucrarile executate prevad cazuri de accidente produse din vina
              exclusiva a contractantului - depunctare 4 puncte (Depunctarea
              se multiplica cu numarul de cazuri constatate.);
              d) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
              subcriteriului "cifra medie de afaceri" se acorda punctajul maxim
              celei mai mari valori obtinute; pentru alte valori obtinute se
              acorda punctaje direct proportionale cu punctajul maxim acordat;
              e) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
              subcriteriului "lichiditate" se acorda punctajul maxim pentru
              orice valoare obtinuta care este mai mare de 200%; pentru alte
              valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu
              punctajul maxim acordat;
              f) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
              subcriteriului "solvabilitate" se acorda punctajul maxim pentru
              orice valoare obtinuta care este mai mare de 50%; pentru alte
              valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu
              punctajul maxim acordat;
              g) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
              subcriteriului "capacitatea financiara de sustinere a lucrarii" se
              acorda punctajul maxim celei mai mari valori obtinute; pentru alte
              valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu
              punctajul maxim acordat;
              h) pentru acordarea restului de 50% din punctajele aferente
              subcriteriilor "resurse tehnice", "resurse umane" si "sistemul
              propriu de asigurare a calitatii" stabilirea algoritmului de
              punctare se realizeaza in functie de exigentele specifice impuse
              de natura si complexitatea contractului de lucrari.
    B.11.4.   Numarul de candidati care vor fi selectati:
              Se indica acelasi numar sau acelasi interval care a fost precizat
              in anuntul/invitatia de participare.

    C. Elaborarea ofertei

    C.3.1.    Limba de redactare a ofertei:
              Se indica limba romana si, in masura in care se considera necesar,
              o limba de circulatie internationala.
    C.4.1.    Perioada de valabilitate a ofertelor:
              Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind
              suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila a
              evaluarii ofertelor si semnarii contractului, precum si pentru a
              se evita, in masura in care nu apar circumstante exceptionale,
              situatia in care este necesara solicitarea de prelungire a acestei
              perioade.
              De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sa se
              incadreze intre 45 si 90 de zile.
    C.6.3.    1. Cuantumul garantiei pentru participare:
    C.9.      Garantia pentru participare trebuie sa fie exprimata in suma fixa.
              Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1% - 2%
              din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, insa in
              nici un caz mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta
              valoare.
              2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:
              Perioada stabilita trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de
              valabilitate a ofertei precizate la C.4.1.
              3. Modul de constituire a garantiei pentru participare:
              Se precizeaza:
              a) care dintre formele de constituire a garantiei pentru
              participare, prevazute in sectiunea I (C.9.3), sunt acceptate de
              catre autoritatea contractanta;
              b) toate informatiile necesare ofertantului pentru ca acesta sa
              aiba posibilitatea de a constitui garantia pentru participare in
              oricare dintre formele prevazute la lit. a).
              Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o
              banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de
              preferinta cu corespondent in Romania. Autoritatea contractanta nu
              are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de
              catre o anumita banca, nominalizata in mod expres.
    C.7.1.    Se precizeaza modul de prezentare a propunerii tehnice, astfel
              incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei
              propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul
              de sarcini.
    C.7.2.    Se indica, daca este cazul, formularele care trebuie prezentate de
              catre ofertant, inclusiv, in masura in care se considera necesar,
              informatii detaliate privind modul de completare a acestora.
              Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
              cadrul sectiunii IV.
    C.8.2.    Se precizeaza formularul centralizator al propunerii financiare,
              care trebuie sa fie completat de catre ofertanti, precum si orice
              alte elemente de natura financiara sau comerciala care sunt
              necesare pentru evaluarea ofertei.
    C.8.3.    In cazul in care finantarea contractului urmeaza sa fie asigurata
              printr-un credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului,
              este obligatorie precizarea ansamblului minim de informatii
              solicitate care vor constitui oferta de credit a bancii
              finantatoare.
              Se indica, daca este cazul, orice alte formulare care trebuie
              prezentate de catre ofertant, inclusiv, in masura in care se
              considera necesar, informatii detaliate privind modul de
              completare a acestora.
              Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
              cadrul sectiunii IV.
    C.8.4.    Data pentru care se determina echivalenta leu/euro:
              Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 30 de zile inainte de
              data de deschidere a ofertelor.

    D. Prezentarea ofertei

    D.1.1.    Adresa la care se depune oferta:
    D.1.2.    Data limita pentru depunerea ofertei:
    D.2.1.    Numarul de exemplare in copie:
    D.3.1.    Se precizeaza modul de prezentare in plicuri separate, dupa caz, a
              documentelor care insotesc oferta, a ofertei de baza si a
              ofertelor alternative.

    E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

    E.1.1.    Ora, data si locul deschiderii ofertelor:
    E.7.1.    Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie
              publica:
              Se precizeaza unul dintre criteriile prevazute la E.7.2 din
              sectiunea I.
              Observatie: se recomanda aplicarea criteriului "oferta cea mai
              avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic".
    E.8.      Se precizeaza toti factorii care vor fi luati in considerare
              pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie sa fie
              clar definit si, o data stabilit, nu poate fi schimbat pe toata
              perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului
              de achizitie publica. In functie de algoritmul de calcul stabilit
              pentru calcularea punctajului ofertelor autoritatea contractanta
              are obligatia de a preciza toate informatiile necesare pentru a
              asigura deplina transparenta privind modul de aplicare a
              algoritmului de calcul, inclusiv marimile constante care intervin
              in calculul punctajelor.
              Varianta pentru algoritmul de calcul in cazul utilizarii
              criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
              tehnico-economic":

                     Tabelul punctelor de calitate
______________________________________________________________________________
               Factori de evaluare                      Punctajul maxim alocat
______________________________________________________________________________
 1. Pretul ofertei                                             80 - 95
 2. Durata de executie                                          5 - 10
 3. Programul calitatii propus pentru executia lucrarii         5 - 10
______________________________________________________________________________
    TOTAL:                                                        100
______________________________________________________________________________

              In cazul aplicarii acestei variante urmatoarele prevederi sunt
              obligatorii:
              1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se
              acorda astfel:
              a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda
              punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
              b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) se acorda
              punctajul astfel:

              P  = (pret minim/pret ) x punctajul maxim alocat
               n                   n

              Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt
              preturile prevazute in sectiunea I - E.8.4.
              2. Punctajul pentru factorul de evaluare "durata de executie" se
              acorda astfel:
              a) pentru durata limita de executie prevazuta in Caietul de
              sarcini se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare
              respectiv;
              b) pentru o durata de executie mai mare decat cea prevazuta la
              lit. a) se acorda punctajul astfel:

              P = (termen minim/termen ) x punctajul maxim alocat
               n                      n

              3. Punctajul pentru factorul de evaluare "programul calitatii
              propus pentru executia lucrarii" se va acorda avand in vedere
              modul de prezentare, rigurozitatea descrierii sistemului aplicat
              la lucrare, precum si gradul de acoperire a cerintelor de calitate
              prin procedurile tehnice de executie care urmeaza sa fie aplicate
              si prin planul efectiv de control propus.
              Observatie:
              In cazul in care se atribuie un contract de lucrari care are ca
              obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor
              lucrari de constructii, tabelul punctelor de calitate trebuie sa
              cuprinda un factor de evaluare suplimentar, respectiv
              "Caracteristici tehnice si functionale ale proiectului tehnic".
              Acestui factor de evaluare i se va aloca un punctaj maxim cuprins
              intre 10 si 20 de puncte, ponderea punctajului aferent "pretului
              ofertei" urmand a se diminua corespunzator.

    F. Atribuirea contractului de achizitie publica
               _
    F.3.2.    |_| Nu se accepta actualizarea pretului contractului.
               _
              |_| Se accepta actualizarea pretului contractului dupa urmatoarea
              formula:
              (se bifeaza optiunea aplicabila)
              Precizare:
              Formula de actualizare se stabileste de catre autoritatea
              contractanta, care are insa obligatia de a se asigura ca nu va
              depasi, in urma actualizarii pretului, limita fondurilor anuale
              alocate pentru indeplinirea contractului respectiv. Fara a se
              limita la cele prezentate, ca modele de formula pentru
              actualizarea pretului contractului de achizitie publica se pot
              utiliza:
              Model 1 (recomandat, in special, in cazul in care sursa de
              finantare este asigurata si din credite externe)

              V = V x K
                   0   A

              in care:
              V - reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
              V  - reprezinta valoarea situatiei de plata intocmite la nivelul
               0   preturilor declarate in oferta;
              K  - reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie
               A   aplicat.

              K = E/E
               A     0

              in care:
              E - reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a
                  Romaniei pentru 1 euro, corespunzator primei zile din
                  saptamana premergatoare saptamanii in care se prezinta
                  situatia de plata;
              E  - reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a
               0   Romaniei pentru 1 euro, corespunzator zilei stabilite in Fisa
                   de date a achizitiei, ca reper pentru stabilirea preturilor
                   unitare din oferta.

              Model 2

              V = V  x k,
                   0

              in care:
              V - reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
              V  - reprezinta valoarea situatiei de plata cu preturile declarate
               0   in oferta;
              k - reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie
                  aplicat.
              Coeficientul de actualizare k se determina dupa cum urmeaza:

              k = a  x  k  + a  x  k  +  a  x  k  +  a  x  k
                   1     1    2     2     3     3     4     4

              in care:
              a , a , a , a  - reprezinta ponderile cheltuielilor pentru
               1   2   3   4   materiale, manopera, utilaje si transporturi, in
                               preturi oferta, din situatia de plata aferenta
                               cantitatilor de lucrari realizate in perioada
                               de referinta:
              a = M  /T
               1   0   0

              a = m  /T
               2   0   0

              a = U  /T
               3   0   0

              a = t  /T ,
               4   0   0

              cu conditia ca: a  +  a  +  a  +  a  = 1,
                               1     2     3     4

              in care:
              T  - reprezinta totalul cheltuielilor directe din situatia de
               0   plata, cu preturile declarate in oferta;
              M , m , U , t  - reprezinta valoarea resurselor (materiale,
               0   0   0   0   manopera, utilaje, transporturi) din situatiile
                               de plata, in preturi oferta.

              k  = M   /M
               1    sp   0'

              M   - reprezinta valoarea materialelor din situatia de plata,
               sp   determinata cu preturi unitare valabile in luna de
                    decontare, pe baza de documente justificative (pentru cel
                    putin 80% din valoarea materialelor cuprinse in situatia de
                    plata) de la furnizorii declarati in oferta;
              M   - reprezinta valoarea corespunzatoare aceleiasi situatii de
               0    plata la nivelul preturilor declarate in oferta.

                   Precizare: coeficientul k  va fi utilizat si pentru
                                            1
                   decontarea materialelor marunte pentru care nu se prezinta
                   documente justificative (cel mult 20% din valoarea
                   materialelor cuprinse in situatia de plata

              k  = S/S
               2      0

              S - reprezinta salariul mediu brut in ramura de constructii din
                  luna de decontare, publicat in Buletinul statistic lunar al
                  Institutului National de Statistica;
              S  - reprezinta salariul mediu brut in ramura de constructii,
               0   corespunzator lunii intocmirii ofertei, publicat in Buletinul
                   statistic lunar al Institutului National de Statistica.

              NOTA: Avand in vedere ca publicarea salariului mediu brut se face
              cu o luna in urma lunii de decontare, in conditiile specifice de
              contractare se poate prevedea o clauza pentru reglarea acestei
              situatii.

              k  = 0,8 U  /U  + 0,2 S/S
               3        2   1          0

              U  - reprezinta pretul mediu ponderat al combustibilului,
               0   corespunzator lunii de intocmire a ofertei;

                    V           x C  + V             x E
                     ut termice    0    ut electrice    0
              U  =  -------------------------------------
               1          V           + V
                           ut termice    ut electrice

              V          , V             - reprezinta valoarea utilajelor
               ut termice   ut electrice   termice si electrice din situatia de
                                           plata cu preturi oferta, astfel
                                           incat:
              V           + V             = U
               ut termice    ut electrice

              C  - reprezinta pretul carburantului, corespunzator lunii
               0   intocmirii ofertei, al furnizorului declarat in oferta. (se
                   va prezenta oferta de pret);
              E  - reprezinta pretul energiei electrice corespunzator lunii
               0   intocmirii ofertei;
              U  - reprezinta pretul mediu ponderat al combustibilului din luna
               2   de decontare.

                    V           x C + V             x E
                     ut termice        ut electrice
              U  =  -----------------------------------
               2        V           + V
                         ut termice    ut electrice

              C - reprezinta pretul carburantului din luna de decontare al
                  furnizorului, declarat in oferta, justificat pe baza de
                  factura sau oferta de pret;
              E - reprezinta pretul energiei electrice din luna de decontare pe
                  baza de document justificativ pe baza de factura sau oferta de
                  pret;

              k  = 0,8 C/C  + 0,2 S/S
               4          0          0

              Valoarea utilajelor tehnologice si echipamentelor furnizate se
              justifica pe baza facturilor emise de furnizori si declarati, in
              oferta, la data achizitiei acestora.
    F.4.5.    a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari:
              Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual intr-un
              cuantum cuprins intre 5% - 10% din valoarea contractului de
              lucrari.
              b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a
              contractului de lucrari:
              Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de
              buna executie a contractului de lucrari vor fi acceptate de
              autoritatea contractanta.

    SECTIUNEA III
    CAIETUL DE SARCINI

    Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
    Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea. Specificatiile tehnice se vor referi, de asemenea, la prescriptii de proiectare si de calcul, la verificarea, inspectia si conditiile de receptie a lucrarilor, precum si la tehnici, procedee si metode de constructie, precum si la orice alte conditii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractanta este capabila sa le descrie, in functie si de diverse acte normative si reglementari, in legatura cu lucrarea finala si cu materii prime sau materiale ori parti de lucrare utilizate.
    Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care executantii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in Caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
    a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
       (i) standarde nationale care adopta standarde europene;
       (ii) standarde nationale care adopta standarde internationale;
       (iii) alte standarde.
    In cazul in care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie sa precizeze ca vor fi acceptate si produsele, serviciile sau lucrarile care indeplinesc alte standarde de autoritate si care asigura o calitate substantial egala cu standardele mentionate.
    Se interzice indicarea in Caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanti.
    Se interzice indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea "sau echivalent" si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a stabili in Caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.
    In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic", iar autoritatea contractanta nu a anuntat interdictia de a fi depuse oferte alternative, Caietul de sarcini trebuie sa precizeze cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare.
    In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "pretul cel mai scazut", Caietul de sarcini trebuie sa precizeze, in mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.
    In cazul in care obiectul contractului de lucrari il reprezinta numai achizitia executiei lucrarii (nu si proiectarea lucrarii), caietul de sarcini este parte integranta din proiectul tehnic verificat, avizat si aprobat potrivit prevederilor legale. Pentru asigurarea unor informatii complete, necesare in vederea elaborarii propunerii tehnice, documentatia minimala care trebuie inclusa in aceasta sectiune trebuie sa contina Caietele de sarcini pe specialitati, liste cuprinzand cantitati de lucrari, precum si plansele principale ale obiectelor.

    SECTIUNEA IV
    FORMULARE

    Sectiunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
    Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

    FORMULARUL 1A*)

    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva cu anunt de participare (etapa de selectare a candidatilor).

        CANDIDATUL             Inregistrat la sediul autoritatii contractante
  ......................                nr. ............/...........
    (denumirea/numele)

                           SCRISOARE DE INTERES

        Catre ................................................................
                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ....... din .................., privind organizarea
                                         (ziua/luna/anul)
procedurii pentru atribuirea contractului
...........................................................................,
               (denumirea contractului de achizitie publica)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...............                  Cu stima,

                                                      Candidat,
                                              ..........................
                                                (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 1B*)

    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva fara anunt de participare (etapa de selectare a candidatilor).

        CANDIDATUL             Inregistrat la sediul autoritatii contractante
  ......................                nr. ............/...........
    (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INTERES

        Catre   ...............................................................
                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ......... din ....................
                                                              (ziua/luna/anul)
privind organizarea procedurii pentru atribuirea contractului
.............................................................................
               (denumirea contractului de achizitie publica)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...............                  Cu stima,

                                                      Candidat,
                                              ..........................
                                                (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 2A*)

    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa.

        OFERTANTUL             Inregistrat la sediul autoritatii contractante
  ......................                nr. ............/...........
    (denumirea/numele)

                           SCRISOARE DE INAINTARE

        Catre .................................................................
                 (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ........ din ..................., privind aplicarea
                                            (ziua/luna/anul)
procedurii pentru atribuirea contractului
............................................................................,
              (denumirea contractului de achizitie publica)
noi ................................. va transmitem alaturat urmatoarele:
     (denumirea/numele ofertantului)
    1. Documentul ..................................... privind garantia pentru
                    (tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:
       a) oferta;
       b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

    Data completarii ...............                  Cu stima,

                                                      Ofertant,
                                              ..........................
                                                (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 2B*)

    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva (etapa de evaluare a ofertelor).

        OFERTANTUL             Inregistrat la sediul autoritatii contractante
  ......................                nr. ............/...........
    (denumirea/numele)

                          SCRISOARE DE INAINTARE

        Catre .................................................................
                   (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ....... din .....................,
                                                             (ziua/luna/anul)
prin care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului .....................................................................,
           (denumirea contractului de achizitie publica)
noi ................................. va transmitem alaturat urmatoarele:
     (denumirea/numele ofertantului)
    1. Documentul ...................................... privind garantia pentru
                    (tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ...... copii:
      a) oferta;
      b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

    Data completarii ...............                  Cu stima,

                                                      Ofertant,
                                              ..........................
                                                (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 3

        OFERTANTUL
  ......................
    (denumirea/numele)

                             FORMULAR DE OFERTA

        Catre .................................................................
                   (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ...................................,
                                             (denumirea/numele ofertantului)
ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam ............................ pentru
                                                 (denumirea lucrarii)
suma de .................................... lei, reprezentand
           (suma in litere si in cifre)
.............................. euro, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata
 (suma in litere si in cifre)
in valoare de ................................ lei.
                (suma in litere si in cifre)
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat in .................................. luni calendaristice.
                    (perioada in litere si in cifre)
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .................................. zile, respectiv pana la data de
  (durata in litere si in cifre)
...................., si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi
  (ziua/luna/anul)
acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
    5. Alaturi de oferta de baza:
     _
    |_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
     _
    |_|  nu depunem oferta alternativa.
    (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data ......../........../.........

    ................., in calitate de ....................., legal autorizat sa
      (semnatura)
semnez oferta pentru si in numele ...................................
                                    (denumirea/numele ofertantului)

                    ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

    1. Valoarea maxima a lucrarilor  .............. (% din pretul total ofertat)
       executate de subcontractanti
    2. Garantia de buna executie va
       fi constituita sub forma:     ..............
       in cuantum de:                .............. (% din pretul total ofertat)
    3. Perioada de garantie de buna
       executie                      .............. luni calendaristice
    4. Perioada de mobilizare
       (durata de la data primirii
       ordinului de incepere a
       lucrarilor pana la data
       inceperii executiei)          .............. zile calendaristice
    5. Termenul pentru emiterea
       ordinului de incepere a
       lucrarilor (de la data
       semnarii contractului)        .............. zile calendaristice
    6. Penalizari pentru intarzieri  .............. (% din valoarea care trebuia
       la termene intermediare si                   sa fie realizata)
       la termenul final de executie
    7. Limita maxima a penalizarilor .............. (% din pretul total ofertat)
    8. Limita minima a asigurarilor  .............. (% din pretul total ofertat)
    9. Perioada medie de remediere
       a defectelor                  .............. zile calendaristice
   10. Limita maxima a retinerilor
       din situatiile de plata
       lunare (garantii,             .............. (% din situatiile de plata
       avansuri etc.)                               lunare)

                                                      Ofertant,
                                              ..........................
                                                (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 4

             BANCA
    .......................
          (denumirea)

                      SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

        Catre .................................................................
                   (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ..........................................................................,
             (denumirea contractului de achizitie publica)
noi ....................., avand sediul inregistrat la .......................,
      (denumirea bancii)                                   (adresa bancii)
ne obligam fata de ...................................... sa platim suma de
                    (denumirea autoritatii contractante) .........................., la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
 (in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
    a) ofertantul ........................................ si-a retras oferta in
                            (denumirea/numele)
perioada de valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................
                                                            (denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................
                                                            (denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................... .
    Parafata de Banca ............... in ziua ..... luna ........... anul ......

    (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 5

             BANCA
    .......................
          (denumirea)

               SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

        Catre .................................................................
                  (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la contractul de achizitie publica .............................,
                                                     (denumirea contractului)
incheiat intre ..................................., in calitate de contractant, si ......................................, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de .................... reprezentand ........% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ................... .
    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

    Parafata de Banca ............... in ziua ..... luna ........... anul ......

    (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B1

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
  .........................
     (denumirea/numele)

                       DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al
............................................................., declar pe propria
(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne
aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
    2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
............................................... cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)
tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
    4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de
................................................................... .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completarii ......................

                                           Candidat/ofertant,
                                        ........................
                                         (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B2

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
  .........................
     (denumirea/numele)

                             INFORMATII GENERALE

    1. Denumirea/numele:
    2. Codul fiscal:
    3. Adresa sediului central:
    4. Telefon:
       Fax:
       Telex:
       E-mail:
    5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare
.......................................................
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii:
.......................................................
 (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ................................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
    8. Principala piata a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
_______________________________________________________________________________
                             Cifra de afaceri anuala   Cifra de afaceri anuala
 Anul                            la 31 decembrie            la 31 decembrie
                                    (mii lei)              (echivalent euro)
_______________________________________________________________________________
 1.
_______________________________________________________________________________
 2.
_______________________________________________________________________________
 3.
_______________________________________________________________________________
 Media anuala:
_______________________________________________________________________________

                                           Candidat/ofertant,
                                        ........................
                                         (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B3

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
  .........................
     (denumirea/numele)

                             EXPERIENTA SIMILARA*1)

    1. Denumirea si obiectul contractului:
       Numarul si data contractului:
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
       Adresa beneficiarului/clientului:
       Tara:
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    _
   |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
    _
   |_| contractant asociat
    _
   |_| subcontractant

    4. Valoarea contractului          exprimata in moneda       exprimata in
                                      in care s-a incheiat    echivalent euro*2)
                                           contractul
    a) initiala (la data
       semnarii contractului): .....                 .....
    b) finala (la data
       finalizarii contractului):             .....                 .....
    5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
    6. Durata de executie a lucrarii (luni)
    a) contractata - termen PIF:
    b) efectiv realizata - PIF;
    c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul:
    7. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:
    8. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie:
    9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari prevazute in contract:

                                           Candidat/ofertant,
                                        ........................
                                         (semnatura autorizata)

------------
    *1) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor.
    *2) Pentru contractele incheiate inainte de anul 1999 valoarea contractului se exprima in echivalent dolari S.U.A.

    FORMULARUL C1

     OFERTANTUL
  .................
    (denumirea)

                 GRAFIC FIZIC SI VALORIC DE EXECUTIE A LUCRARII
 _________________________________________________________________
|Nr. |   Grupa de obiecte/   |      Anul I     |  ...  |  Anul n  |
|crt.| denumirea obiectului  |_________________|_______|__________|
|    |                       |            Luna                    |
|____|_______________________|____________________________________|
|    |                       |  1  |  2  |  3  |  ...  |     n    |
|____|_______________________|_____|_____|_____|_______|__________|
| 1. | Organizare de santier |     |     |     |       |          |
|____|_______________________|_____|_____|_____|_______|__________|
| 2. | Obiect 01             |     |     |     |       |          |
|    | categoria de lucrari: |     |     |     |       |          |
|    | ..................... |     |     |     |       |          |
|    | ..................... |     |     |     |       |          |
| 3. | Obiect 02             |     |     |     |       |          |
|    | categoria de lucrari: |     |     |     |       |          |
|    | ..................... |     |     |     |       |          |
|    | ..................... |     |     |     |       |          |
|... | Obiect ...            |     |     |     |       |          |
|    | categoria de lucrari: |     |     |     |       |          |
|    | ..................... |     |     |     |       |          |
|    | ..................... |     |     |     |       |          |
|____|_______________________|_____|_____|_____|_______|__________|

                                                   Ofertant,
                                             ......................
                                             (semnatura autorizata)

    FORMULARUL C2

                  CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL OBIECTELOR

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - asociatul
    S - subcontractantul
    T - total
 ______________________________________________________________________________
|N |            |         |     |             din care (dupa caz):             |
|r.|            |         |     |______________________________________________|
|  |  Grupa de  | Valoarea| din |contractantul/|   A   |   A   |   S   |   S   |
|c |  obiecte/  |(exclusiv|care:| conducatorul |   1   |  ...  |   1   |  ...  |
|r | denumirea  | T.V.A.) |C + M|   (liderul   |       |       |       |       |
|t.| obiectului |(mii lei)|     |  asociatiei) |       |       |       |       |
|  |            |         |     |______________|_______|_______|_______|_______|
|  |            |         |     |   T  |  C+M  | T |C+M| T |C+M| T |C+M| T |C+M|
|__|____________|_________|_____|______|_______|___|___|___|___|___|___|___|___|
|0 |     1      |    2    |  3  |   4  |   5   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12| 13|
|__|____________|_________|_____|______|_______|___|___|___|___|___|___|___|___|
|1.|Proiectare  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |(numai in   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cazul in    |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |care        |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |obiectul    |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |contractului|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cuprinde    |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |atat        |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |proiectarea,|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cat si      |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |executia    |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |lucrarii)   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|2.|Amenajarea  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |terenului   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |2.1. .......|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |     .......|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|3.|Amenajari   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |pentru      |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |protectia   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |mediului,   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |inclusiv    |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |pentru      |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |refacerea   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |cadrului    |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |natural dupa|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |terminarea  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |lucrarilor  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |3.1. .......|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |     .......|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|4.|Realizarea  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |infra-      |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |structurii  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |(retele de  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |racord,     |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |utilitati   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |exterioare  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |incintei)   |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|5.|Investitia  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |(lucrarea)  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |de baza     |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |5.1.        |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  Obiect 01 |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  ......... |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  ......... |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|6.|Organizare  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |de santier  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|__|____________|_________|_____|______|_______|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Total valoare |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|(exclusiv      |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|T.V.A.) mii lei|         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________|_________|_____|______|_______|___|___|___|___|___|___|___|___|
|         euro  |         |     |      |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|_______________|_________|_____|______|_______|___|___|___|___|___|___|___|___|
| Taxa pe valoarea        |                                                    |
| adaugata   (mii lei)    |                                                    |
|_________________________|                      Procentul*1)                  |
| Total (inclusiv         | Lucrarea se incadreaza in grupa: ................. |
| T.V.A.)    (mii lei)    | .................................................. |
|_________________________|(Ofertantul precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz.)|
|_________________________|____________________________________________________|

          Proiectant,                                Ofertant,
     ......................                    ......................
     (semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)
------------
    *1) Reprezinta partea din contract, calculata ca o cota procentuala din pretul total, care urmeaza sa fie indeplinita de persoanele juridice romane.

    PRECIZARE:
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1, avand in vedere respectarea structurii aprobate pentru devizul general; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

    FORMULARUL C3

             CENTRALIZATORUL FINANCIAR AL CATEGORIILOR DE LUCRARI
                   Devizul-oferta al obiectului ............

    Semnificatia literelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A  - asociatul
    S  - subcontractantul
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |                        |         |          din care (dupa caz):        |
|crt.|                        |         |______________________________________|
|    |  Categoria de lucrari  | Valoarea|contractantul/|     |     |     |     |
|    |                        |(exclusiv| conducatorul |  A  |  A  |  S  |  S  |
|    |                        | T.V.A.) |   (liderul   |  1  | ... |  1  | ... |
|    |                        |(mii lei)|  asociatiei) |     |     |     |     |
|____|________________________|_________|______________|_____|_____|_____|_____|
|   0|            1           |    2    |       3      |  4  |  5  |  6  |  7  |
|____|________________________|_________|______________|_____|_____|_____|_____|
| I. |Cladiri si constructii  |         |              |     |     |     |     |
|    |speciale, instalatii    |         |              |     |     |     |     |
|    |aferente constructiilor |         |              |     |     |     |     |
|    |si retele de utilitati  |         |              |     |     |     |     |
|    |in incinta              |         |              |     |     |     |     |
| 1. |Ts    Terasamente       |         |              |     |     |     |     |
| 2. |C     Constructii       |         |              |     |     |     |     |
|... |...   ............      |         |              |     |     |     |     |
| n  |M     Montaj utilaje    |         |              |     |     |     |     |
|    |tehnologice, inclusiv   |         |              |     |     |     |     |
|    |retelele aferente       |         |              |     |     |     |     |
|    |TOTAL I                 |         |              |     |     |     |     |
|    |Procurare               |         |              |     |     |     |     |
| II.|- Utilaje si echipamente|         |              |     |     |     |     |
|    |  tehnologice, cu       |         |              |     |     |     |     |
|    |  montaj                |         |              |     |     |     |     |
|    |- Utilaje si echipamente|         |              |     |     |     |     |
|    |  de transport          |         |              |     |     |     |     |
|    |- Dotari, inclusiv      |         |              |     |     |     |     |
|    |  utilaje si echipamente|         |              |     |     |     |     |
|    |  independente cu durata|         |              |     |     |     |     |
|    |  mare de serviciu      |         |              |     |     |     |     |
|    |TOTAL II                |         |              |     |     |     |     |
|____|________________________|_________|______________|_____|_____|_____|_____|
|Total valoare                |         |              |     |     |     |     |
|(exclusiv T.V.A.)    mii lei |         |              |     |     |     |     |
|_____________________________|_________|______________|_____|_____|_____|_____|
|                      euro   |         |              |     |     |     |     |
|_____________________________|_________|______________|_____|_____|_____|_____|
|Taxa pe valoarea             |         |              |     |     |     |     |
|adaugata            (mii lei)|         |              |     |     |     |     |
|_____________________________|_________|______________|_____|_____|_____|_____|
|Total                        |         |
|(inclusiv T.V.A.)   (mii lei)|         |
|_____________________________|_________|

          Proiectantul,                              Ofertantul,
     ......................                    ......................
     (semnatura autorizata)                    (semnatura autorizata)

    PRECIZARE:
    1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

    FORMULARUL C4*1)

    *1) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului 1 aferent formulei de actualizare prevazute la F.3.2. din Fisa de date a achizitiei.

                              LISTA
              cuprinzand cantitatile de lucrari*)

    Obiectul ........................
    Categoria de lucrari ............

 ______________________________________________________________________________
|Nr. | Capitolul de lucrari | U.M. | Cantitatea | Pretul |        Total        |
|crt.|                      |      |            | unitar |       (3 x 4)       |
|____|______________________|______|____________|________|_____________________|
|     SECTIUNEA TEHNICA                                   SECTIUNEA FINANCIARA |
|______________________________________________________________________________|
|  0 |           1          |   2  |      3     |    4   |           5         |
|____|______________________|______|____________|________|_____________________|
| 1. | Capitol de lucrare   |      |            |        |                     |
|    | 1.1. Subcapitol      |      |            |        |                     |
|    | 1.2. Subcapitol      |      |            |        |                     |
|    | ...............      |      |            |        |                     |
|    |                      |      |            |        |                     |
| 2. | Capitol de lucrare   |      |            |        |                     |
|    | 2.1. Subcapitol      |      |            |        |                     |
|    | 2.2. Subcapitol      |      |            |        |                     |
|    | ...............      |      |            |        |                     |
|    | ...............      |      |            |        |                     |
|    |                      |      |            |        |                     |
|... | ...............      |      |            |        |                     |
|____|______________________|______|____________|________|_____________________|
|     TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:                             |
|______________________________________________________________________________|

                                                     Ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)
------------
    *) Articolele de lucrari vor fi comasate in cadrul listelor de cantitati, avandu-se in vedere respectarea simultana, pe cat posibil, a urmatoarelor conditii:
    - articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate pentru realizarea careia resursele principale trebuie sa fie omogene ca natura;
    - articolul comasat trebuie sa reprezinte o activitate a carei desfasurare in timp are continuitate (nu este intrerupta de necesitatea realizarii unei activitati distincte).
    Prin natura omogena a principalelor resurse se intelege acelasi material preponderent, aceeasi meserie pentru forta de munca si natura utilajului conducator, aferente procesului tehnologic (excavatii, compactare, turnare, forare, ridicare, montaj etc.).
    Descrierea continutului articolelor comasate se poate realiza fie prin trimiteri la articole de deviz, fie prin descrierea detaliata a conditiilor tehnice, tehnologice, de masurare si de calitate.

    FORMULARUL C5*1)

    *1) Acest formular se va utiliza si pentru intocmirea situatiilor de plata in cazul utilizarii Modelului 2 aferent formulei de actualizare prevazute la F.3.2. din Fisa de date a achizitiei.

                              LISTA
               cuprinzand cantitatile de lucrari

    Obiectul ........................
    Categoria de lucrari ............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - U.M.
    B - Cantitatea
    C - Material
    D - Manopera
    E - Transport
 ______________________________________________________________________________
|N |          |   |   |  Pretul  |      |      |               |      |  Total |
|r.| Capitolul|   |   |  unitar  |      |      |               |      |  (3x4) |
|  |    de    | A | B |a)        |   C  |   D  |    Utilaj     |   E  |   sau  |
|c | lucrari  |   |   |materiale |[3x4a]|[3x4b]|    [3x4c]     |[3x4d]|  (5+6+ |
|r |          |   |   |b)        |      |      |               |      |   7+8) |
|t.|          |   |   |manopera  |      |      |               |      |        |
|  |          |   |   |c) utilaj |      |      |               |      |        |
|  |          |   |   |d)        |      |      |               |      |        |
|  |          |   |   |transport |      |      |               |      |        |
|  |          |   |   |----------|      |      |               |      |        |
|  |          |   |   |Total a)+ |      |      |               |      |        |
|  |          |   |   | b)+c)+d) |      |      |               |      |        |
|__|__________|___|___|__________|______|______|_______________|______|________|
|     SECTIUNEA TEHNICA                                   SECTIUNEA FINANCIARA |
|______________________________________________________________________________|
| 0|     1    | 2 | 3 |     4    |   5  |   6  |       7       |   8  |    9   |
|__|__________|___|___|__________|______|______|_______________|______|________|
|1.|Capitol de|   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |lucrare   |   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |1.1       |   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |Subcapitol|   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |1.2.      |   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |Subcapitol|   |   |          |      |      |               |      |        |
|  | ........ |   |   |          |      |      |               |      |        |
|2.|Capitol de|   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |lucrare   |   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |2.1       |   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |Subcapitol|   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |2.2.      |   |   |          |      |      |               |      |        |
|  |Subcapitol|   |   |          |      |      |               |      |        |
|  | ........ |   |   |          |      |      |               |      |        |
|..| ........ |   |   |          |      |      |               |      |        |
|__|__________|___|___|__________|______|______|_______________|______|________|
| Cheltuieli directe: |   M  |  m   |        U      |   t  |    T   |
|                                |      |      |din care:      |      |        |
|                                |      |      |- V            |      |        |
|                                |      |      |   ut termice  |      |        |
|                                |      |      |(valoarea      |      |        |
|                                |      |      |aferenta pentru|      |        |
|                                |      |      |utilaje        |      |        |
|                                |      |      |termice)       |      |        |
|                                |      |      |- V            |      |        |
|                                |      |      |   ut electrice|      |        |
|                                |      |      |(valoarea      |      |        |
|                                |      |      |aferenta pentru|      |        |
|                                |      |      |utilaje        |      |        |
|                                |      |      |electrice)     |      |        |
|                                |      |      |U = V          |      |        |
|                                |      |      |     ut termice|      |        |
|                                |      |      |+ V            |      |        |
|                                |      |      |   ut electrice|      |        |
|________________________________|______|______|_______________|______|________|
|Alte cheltuieli directe:        |      |      |               |      |        |
|- CAS:                          |      |      |               |      |        |
|- somaj                         |      |      |               |      |        |
|- sanatate:                     |      |      |               |      |        |
|- fond de risc:                 |      |      |               |      |        |
|- alte cheltuieli conform       |      |      |               |      |        |
|  prevederilor legale,          |      |      |               |      |        |
|  nominalizate:                 |      |      |               |      |        |
|________________________________|______|______|_______________|______|________|
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:      |  M   |  m   |       U       |  t   |   T    |
|                                |   0  |   0  |        0      |   0  |    0   |
|________________________________|______|______|_______________|______|________|
|       Cheltuieli indirecte = T  x %                                 |I       |
|                               0                                     | 0      |
|       Profit = (T  + I ) x %                                        |P       |
|                  0    0                                             | 0      |
|_____________________________________________________________________|________|
|       TOTAL GENERAL                                                 |V  = T +|
|                                                                     | 0    0 |
|                                                                     |I  + P  |
|                                                                     | 0    0 |
|_____________________________________________________________________|________|

                                                     Ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)

    PRECIZARI (pentru Formularul C5):
    1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmatoarele:
    M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, in care se cuprinde valoarea materialelor calculata cu preturile de la furnizori, fara T.V.A.; in cazul materialelor care provin din import valoarea acestora trebuie sa includa si orice taxe si comisioane platibile la frontiera (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
    m - cheltuieli aferente consumurilor cu mana de lucru, in care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor direct productivi;
    U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de constructii, in care se cuprinde valoarea rezultata din totalul orelor de functionare a utilajelor respective si din tariful mediu orar corespunzator functionarii;
    t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, in care se cuprind:
    a) valoarea transporturilor auto, CF, navale, ale materialelor, prefabricatelor, confectiilor etc. de la producator sau furnizor la depozitul intermediar, precum si de la depozitul intermediar la locul de punere in opera in raza de actiune a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
    b) valoarea transporturilor cu utilajele de constructii de la baza de utilaje la punctul de lucru si retur;
    c) valoarea transporturilor tehnologice, in masura in care acestea nu sunt cuprinse in articole distincte (transport de pamant, beton, mortar, moloz rezultat din demolari).
    2. Autoritatea contractanta are obligatia de a include in lista cuprinzand cantitatile de lucrari, atat in sectiunea tehnica, cat si in cea financiara, materialele si furniturile pe care intentioneaza sa le puna la dispozitie, in scopul preluarii si includerii acestora de catre ofertanti in preturile lor unitare.
    Utilajele si echipamentele tehnologice, puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta, nu vor fi cuprinse in valoarea ofertei aferente listelor de procurare a utilajelor si echipamentelor. Autoritatea contractanta va preciza insa conditiile de livrare, in functie de care in pretul unitar din devizul de montaj contractantul va cuprinde, dupa caz, transportul, ambalarea si depozitarea la locul de montaj.
    Valoarea materialelor si furniturilor cuprinse in devizele-oferta si care se pun la dispozitie de catre autoritatea contractanta, pe masura consumarii lor, se va scadea din punct de vedere strict financiar din situatiile de plata aferente, intocmite conform preturilor unitare din oferta, raportate la cantitatile real executate.
    3. Articolele sau cantitatile de lucrari, precum si utilajele sau echipamentele functionale, necuprinse in listele cuprinzand cantitatile de lucrari, respectiv in listele de procurare, ale documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei, dar care, ca urmare a analizarii de catre ofertanti a proiectului tehnic, se dovedesc necesare pentru executia lucrarii, vor fi aduse la cunostinta autoritatii contractante, care, in cazul insusirii observatiilor respective, are obligatia de a transmite in scris tuturor ofertantilor completarile sau modificarile stabilite.
    4. Cheltuielile indirecte vor cuprinde si contravaloarea primelor de asigurare solicitate in conditiile de contractare.

    FORMULARUL C6

                               LISTA
           cuprinzand consumurile de resurse materiale*1)
 ______________________________________________________________________________
|Nr. |   Denumirea  |    |Consumurile| Pretul  | Valoarea |          |         |
|crt.|   resursei   |U.M.| cuprinse  | unitar  |(exclusiv |Furnizorul|Greutatea|
|    |   materiale  |    | in oferta |(exclusiv| T.V.A.)  |          | (tone)  |
|    |              |    |           | T.V.A.) |-mii lei- |          |         |
|    |              |    |           |-mii lei-|(col. 3 x |          |         |
|    |              |    |           |         | col. 4)  |          |         |
|____|______________|____|___________|_________|__________|__________|_________|
|  0 |       1      |  2 |     3     |    4    |    5     |    6     |    7    |
|____|______________|____|___________|_________|__________|__________|_________|
| 1. |   .........  |... | ......... | ....... | ........ |  ....... | ....... |
| 2. |   .........  |... | ......... | ....... | ........ |  ....... | ....... |
| 3. |   .........  |... | ......... | ....... | ........ |  ....... | ....... |
|... |   .........  |... | ......... | ....... | ........ |  ....... | ....... |
|    |Resurse       |    |           |         |          |          |         |
|    |nenominalizate|    |           |         |          |          |         |
|    |(cel mult 20% |    |           |         |          |          |         |
|    |din valoarea  |    |           |         |          |          |         |
|    |totala a      |    |           |         |          |          |         |
|    |resurselor    |    |           |         |          |          |         |
|    |materiale)    | -  |     -     |    -    | ........ |     -    | ....... |
|____|______________|____|___________|_________|__________|__________|_________|
|                     ___            |mii lei: |          |
|               TOTAL \  M:          |_________|__________|
|                     /__            | euro:   |          |
|____________________________________|_________|__________|

                                                      Ofertant,
                                                ......................
                                                (semnatura autorizata)
------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile de resurse materiale necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de resurse materiale, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

    FORMULARUL C7

                              LISTA
            cuprinzand consumurile cu mana de lucru*1)
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea   Consumurile   Tariful mediu       Valoarea
crt. meseriei     (om/ore)     - lei/ora -    (exclusiv T.V.A.)  Procentul*2)
                 cu manopera                     - mii lei -
                   directa                    (col. 2 x col. 3)
________________________________________________________________________________
 0       1            2               3               4                 5
________________________________________________________________________________
 1.  ...........   ........       .........      .............          -
 2.  ...........   ........       .........      .............          -
 3.  ...........   ........       .........      .............          -
...  ...........   ........       .........      .............          -
________________________________________________________________________________
                                                 mii lei: ......
        ___        ........       .........   __________________      ........
  TOTAL \  m:                                    euro: .........
        /__
________________________________________________________________________________
    Lucrarea se incadreaza in grupa ....................(se precizeaza grupa IIA sau IIB, dupa caz)

                                                     Ofertant,
                                              ........................
                                              (semnatura autorizata)

------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile cu mana de lucru necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile cu mana de lucru, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.
    *2) Reprezinta remuneratia aferenta mainii de lucru formate din cetateni romani, calculata ca o cota procentuala din valoarea totala a consumurilor cu mana de lucru.

    FORMULARUL C8

                              LISTA
cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii*1)
_____________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea utilajului  Consumurile    Tariful orar         Valoarea
crt.    de constructii      - ore de       - lei/ora de    (exclusiv T.V.A.)
                           functionare -  functionare -       - mii lei -
                                                           (col. 2 x col. 3)
_____________________________________________________________________________
 0            1                  2               3                4
_____________________________________________________________________________
 1.   ...............       .........      .........        ...............
 2.   ...............       .........      .........        ...............
 3.   ...............       .........      .........        ...............
...   ...............       .........      .........        ...............
_____________________________________________________________________________
                                        |               | mii lei: ........
         ___                            |               |____________________
   TOTAL \  U:              .........   |               |
         /__                            |               | euro: ..........
________________________________________|               |____________________

                                                    Ofertant,
                                              .......................
                                              (semnatura autorizata)

------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile de ore de functionare a utilajelor necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor, grupate pe categorii de lucrari, numai daca acest lucru este precizat in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

    FORMULARUL C9

                              LISTA
          cuprinzand consumurile privind transporturile*1)
________________________________________________________________________________
Nr.       Tipul           Elementele rezultate din analiza
crt.       de          lucrarilor ce urmeaza sa fie efectuate Tariful  Valoarea
        transport      ______________________________________ unitar  (exclusiv
                           tone         km         ore de     - lei/t  T.V.A.)
                        transportate  parcursi   functionare  x km -  -mii lei-
________________________________________________________________________________
 0         1                 2           3           4          5         6
________________________________________________________________________________
 1.  Transport auto
     (total), din
     care, pe
     categorii:
     1.1. ............
     1.2. ............
     .................

 2.  Transport pe cale
     ferata (total),
     din care, pe
     categorii:
     2.1. ............
     2.2. ............
     .................

 3.  Alte transporturi
     (total)
________________________________________________________________________________
          ___                                                |     |mii lei: ...
    TOTAL \  t:                                              |     |____________
          /__                                                |     |euro: ......
_____________________________________________________________|     |____________

                                                          Ofertant,
                                                   ......................
                                                   (semnatura autorizata)

------------
    *1) Lista se intocmeste pentru consumurile privind transporturile necesare pentru indeplinirea intregului contract de lucrari; ofertantul are obligatia de a prezenta listele cuprinzand consumurile privind transporturile, grupate pe categorii de lucrari, numai daca este precizat acest lucru in Fisa de date a achizitiei sau la solicitarea comisiei de evaluare si fara a mai calcula echivalentul in euro pentru totalul rezultat.

    FORMULARUL C10

                  FISA TEHNICA Nr. .....................
(se completeaza pentru fiecare utilaj, echipament tehnologic etc., prevazute in Formularul C10)

    Utilajul, echipamentul tehnologic: .............................
                                             (denumirea)
________________________________________________________________________________
Nr.    Specificatiile tehnice impuse      Corespondenta propunerii
crt.      prin Caietul de sarcini         tehnice cu specificatiile  Producator
                                             tehnice impuse prin
                                             Caietul de sarcini
________________________________________________________________________________
 0               1                                2                       3
________________________________________________________________________________
 1.  Parametrii tehnici si functionali
     .................................
 2.  Specificatii de performanta si
     conditii privind siguranta in
     exploatare
     .................................
 3.  Conditii privind conformitatea cu
     standardele relevante
     .................................
 4.  Conditii de garantie si
     postgarantie
     .................................
 5.  Alte conditii cu caracter tehnic
     .................................
________________________________________________________________________________

          Proiectant,                                 Ofertant,
     ........................                 ........................
      (semnatura autorizata)                   (semnatura autorizata)

    PRECIZARE:
    Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea, cat si executia uneia sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 0 si 1 revine ofertantului.

    FORMULARUL C11

                              LISTA
cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotarile
________________________________________________________________________________
Nr.                    Pretul  Valoarea (exclusiv Furnizorul      Fisa tehnica
crt.  Denumirea  U.M.  unitar     T.V.A.)         (denumire,         atasata
                      -lei/UM- (col. 3 x col. 4)   adresa,
                                                   telefon,
                                                    fax)
________________________________________________________________________________
 0        1       2      3            4               5               6
________________________________________________________________________________
 1. Obiect 01
    a) .........                                             Fisa tehnica nr. ..
    b) .........                                             Fisa tehnica nr. ..
    .. .........                                             Fisa tehnica nr. ..
 2. Obiect .....
    a) .........                                             Fisa tehnica nr. ..
    b) .........                                             ...................
    .. .........                                             ...................
 ...                                                         ...................
________________________________________________________________________________
                         mii lei:
    TOTAL P:           __________________________
                         euro:
_________________________________________________

                                                        Ofertant,
                                                ..........................
                                                 (semnatura autorizata)

    SECTIUNEA V

                     CONTRACT DE EXECUTIE DE LUCRARI
                       nr. ........ din ..........

    1. Partile contractante

    Intre
    autoritatea contractanta ........................................, adresa sediului ................................, telefon/fax ..............., numar de inmatriculare ................, cod fiscal ................, cont trezorerie ...................., reprezentata prin .......................................,
                                                 (denumirea conducatorului)
functia ................................,
    in calitate de achizitor,
    si
    executantul ......................., adresa sediului ......................,
                     (denumirea)
telefon/fax ............., numar de inmatriculare ................, cod fiscal ................., cont (trezorerie, banca) .................., reprezentat prin ..........................., functia ....................,
(denumirea conducatorului)
    in calitate de executant,
    a intervenit prezentul contract.

    2. Obiectul si pretul contractului
    2.1. Executantul se obliga sa execute, sa finalizeze si sa intretina ........................., in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul
   (denumirea lucrarii)
contract.
    2.2. Achizitorul se obliga sa plateasca executantului pretul de ............ mii lei pentru executia, finalizarea si intretinerea .......................... .
 (denumirea lucrarii)
    2.3. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor conform graficului de plati, este de ..................... mii lei, din care T.V.A. .................. mii lei.

    3. Durata contractului
    3.1. Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze ....................,
                                                           (denumirea lucrarii)
asa cum este prevazut in graficul de executie, in decurs de ....................
                                                           (luni calendaristice)
de la data intrarii in vigoare a contractului.

    4. Definitii
    4.1. In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un executant de lucrari, in calitate de executant;
    b) achizitor si executant - partile contractante, astfel cum acestea sunt denumite in prezentul contract;
    c) pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor in baza contractului pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale asumate prin contract;
    d) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
    e) amplasamentul lucrarii - locul in care executantul executa lucrarea;
    f) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti.
    g) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

    5. Aplicabilitate
    5.1. Contractul de executie intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, asa cum s-a convenit la pct. 11, la data de ......................................................... .
(se precizeaza data la care intra in vigoare contractul)

    6. Documentele contractului
    6.1. Natura si volumul lucrarilor sunt precizate in anexele la prezentul contract.
    6.2. Documentele prezentului contract sunt:
    a) acte aditionale, daca exista;
    b) grafic de executie;
    c) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    d) caietul de sarcini;
    e) alte anexe la contract.

    7. Standarde
    7.1. (1) Executantul garanteaza ca la data receptiei lucrarea executata va avea calitatile declarate de catre acesta in contract, va corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu va fi afectata de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in contract.
    (2) La lucrarile la care se fac incercari calitatea probei se considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.

    8. Caracterul confidential al contractului
    8.1. (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
    8.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    9. Drepturi de proprietate intelectuala
    9.1. Executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    a) reclamatii si actiuni in justitie ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru ori in legatura cu executia lucrarilor sau incorporate in acestea; si
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente,
cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea proiectului sau Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

    10. Protectia patrimoniului cultural national
    10.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii ori obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.
    10.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii sai sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa nu deterioreze obiectele prevazute la clauza 10.1, iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri si/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, partile vor stabili:
    a) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
    b) totalul cheltuielilor suplimentare care se va adauga la pretul contractului.
    10.3. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 10.1, de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

    11. Garantia de buna executie a contractului
    11.1. (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in acesta.
    (2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce executantul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
    11.2. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul acestuia; garantia poate fi constituita in lei sau intr-o valuta convertibila.
    (se precizeaza cuantumul garantiei de buna executie a contractului, modul de constituire, perioada pentru care se constituie si modul de restituire)
    11.3. Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru executantului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

    12. Responsabilitatile executantului
    12.1. (1) Executantul are obligatia de a executa si de a finaliza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta, in limitele prevazute in contract.
    (2) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
    (3) Executantul are obligatia de a notifica prompt achizitorului despre toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in proiect sau in Caietul de sarcini pe durata indeplinirii contractului.
    12.2. Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului spre aprobare, inainte de inceperea executiei lucrarii, graficul de plati necesar pentru executia lucrarilor, in ordinea tehnologica de executie.
    12.3. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.
    (2) Un exemplar din documentatia predata de catre achizitor executantului va fi tinut de acesta in vederea consultarii de catre Inspectia de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, precum si de catre persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.
    (3) Executantul nu va fi raspunzator pentru proiectul si caietele de sarcini care nu au fost intocmite de el. Daca totusi contractul prevede explicit ca o parte a lucrarilor permanente sa fie proiectata de catre executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrarilor.
    (4) Executantul are obligatia de a pune la dispozitie achizitorului, la termenele precizate in anexele la contract, caietele de masuratori (atasamentele) si, dupa caz, in situatiile convenite, desenele, calculele, verificarile calculelor si orice alte documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.
    12.4. (1) Executantul are obligatia de a respecta si de a executa dispozitiile achizitorului in orice problema mentionata sau nementionata in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.
    (2) In cazul in care respectarea si executarea dispozitiilor prevazute la alin. (1) determina dificultati in executie care genereaza costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.
    12.5. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare in vederea indeplinirii responsabilitatii respective.
    (2) In cazul in care pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, executantul are obligatia sa rectifice eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate in scris de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant executantul are obligatia de a proteja si de a pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
    12.6. Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia:
    a) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile (atata timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara pentru evitarea oricarui pericol pentru respectivele persoane;
    b) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie, ingradire, alarma si paza, in cazul in care sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;
    c) de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.
    12.7. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data primirii ordinului de incepere a lucrarii pana la data semnarii procesului-verbal de receptie a acesteia.
    12.8. (1) Pe parcursul executiei lucrarilor si al remedierii viciilor ascunse executantul are obligatia, in masura permisa de respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:
    a) confortul riveranilor; sau
    b) caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.
    (2) Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
    12.9. (1) Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va alege si va folosi vehiculele, va limita si va repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau a altora asemenea, de pe si pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective.
    (2) In cazul in care natura lucrarilor impune utilizarea de catre executant a transportului pe apa, prevederile alin. (1) vor fi interpretate in maniera in care prin "drum" se intelege inclusiv ecluza, doc, dig sau orice alta structura aferenta caii navigabile si prin "vehicul" se intelege orice ambarcatiune, iar prevederile respective se vor aplica in consecinta.
    (3) In cazul in care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.
    (4) Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica cu sau care se afla pe traseul santierului.
    12.10. (1) Pe parcursul executiei lucrarii executantul are obligatia:
    a) de a evita pe cat posibil acumularea de obstacole inutile pe santier;
    b) de a depozita sau de a retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de materiale;
    c) de a aduna si de a indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
    (2) Executantul are dreptul de a retine pe santier pana la sfarsitul perioadei de garantie numai acele materiale, echipamente, instalatii sau lucrari provizorii, care ii sunt necesare in scopul indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.
    12.11. Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de .................................... de la receptia lucrarii si dupa implinirea
  (se precizeaza numarul de ani)
acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente executiei lucrarii.

    13. Responsabilitatile achizitorului
    13.1. La inceperea lucrarilor achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele necesare in vederea executiei lucrarilor.
    13.2. (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului, fara plata, daca nu s-a convenit altfel, urmatoarele:
    a) amplasamentul lucrarii liber de orice sarcina;
    b) suprafetele de teren necesare pentru depozitare si pentru organizarea de santier;
    c) caile de acces rutier si racordurile de cale ferata;
    d) racordurile pentru utilitati (apa, gaz, energie, canalizare etc.), pana la limita amplasamentului santierului.
    (2) Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suporta de catre executant.
    13.3. Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitie executantului intreaga documentatie necesara pentru executia lucrarilor contractate, fara plata, in 4 exemplare, la termenele stabilite prin graficul de executie a lucrarii.
    13.4. Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, a bornelor de referinta, a cailor de circulatie si a limitelor terenului pus la dispozitie executantului, precum si pentru materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului.
    13.5. Achizitorul are obligatia de a examina si de a masura lucrarile care devin ascunse in cel mult 5 zile de la notificarea executantului.
    13.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor si a oricaror alte informatii furnizate executantului, precum si de dispozitiile si livrarile sale.

    14. Inceperea si executia lucrarilor
    14.1. (1) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile in timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului in acest sens din partea achizitorului.
    (se precizeaza data maxima de emitere a ordinului de incepere a executiei)
    (2) Executantul trebuie sa notifice achizitorului si Inspectiei de Stat in Constructii, Lucrari Publice, Urbanism si Amenajarea Teritoriului data inceperii efective a lucrarilor.
    14.2. (1) Lucrarile trebuie sa se deruleze conform graficului general de executie si sa fie terminate la data stabilita. Datele intermediare prevazute in graficele de executie se considera date contractuale.
    (se precizeaza datele intermediare, daca este cazul)
    (2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, dupa semnarea contractului, graficul de executie de detaliu, alcatuit in ordinea tehnologica de executie. In cazul in care, dupa opinia achizitorului, pe parcurs desfasurarea lucrarilor nu concorda cu graficul general de executie a lucrarilor, la cererea achizitorului executantul va prezenta un grafic revizuit, in vederea terminarii lucrarilor la data prevazuta in contract. Graficul revizuit nu il va scuti pe executant de nici una dintre indatoririle asumate prin contract.
    (3) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute la clauza 12.1 alin. (2), achizitorul este indreptatit sa ii fixeze executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
    14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a stabili conformitatea lor cu specificatiile cuprinse in anexele la contract. Partile contractante au obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional pentru acest scop, si anume a responsabilului tehnic cu executia din partea executantului si a dirigintelui de santier sau, daca este cazul, a altei persoane fizice sau juridice atestate potrivit legii, din partea achizitorului.
    (2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde isi desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrarilor ascunse.
    14.4. (1) Materialele trebuie sa fie de calitatea prevazuta in documentatia de executie; verificarile si testarile materialelor folosite la executia lucrarilor, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la contract.
    (2) Executantul are obligatia sa asigure instrumentele, utilajele si materialele necesare pentru verificarea, masurarea si testarea lucrarilor. Costul probelor si incercarilor, inclusiv al manoperei aferente acestora, revine executantului.
    (3) Probele neprevazute si comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in opera vor fi suportate de executant, daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzatoare calitativ sau ca manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar achizitorul va suporta aceste cheltuieli.
    14.5. (1) Executantul are obligatia de a nu acoperi lucrarile care devin ascunse, fara aprobarea achizitorului.
    (2) Executantul are obligatia de a notifica achizitorului, ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate si masurate.
    (3) Executantul are obligatia de a dezveli orice parte sau parti din lucrare, la dispozitia achizitorului, si de a reface aceasta parte sau aceste parti din lucrare, daca este cazul.
    (4) In cazul in care se constata ca lucrarile sunt de calitate corespunzatoare si au fost executate conform documentatiei de executie, cheltuielile privind dezvelirea si refacerea vor fi suportate de catre achizitor, iar in caz contrar, de catre executant.

    15. Intarzierea si sistarea lucrarilor
    15.1. In cazul in care:
    a) volumul sau natura lucrarilor neprevazute; sau
    b) conditiile climaterice extrem de nefavorabile; sau
    c) oricare alt motiv de intarziere care nu se datoreaza executantului si nu a survenit prin incalcarea contractului de catre acesta
il indreptatesc pe executant sa solicite prelungirea termenului de executie a lucrarilor sau a oricarei parti din acestea, prin consultare, partile vor stabili:
    (i) orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul;
    (ii) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adauga la pretul contractului.
    15.2. Fara a prejudicia dreptul executantului conform clauzei 24.1, acesta are dreptul de a sista lucrarile sau de a diminua ritmul executiei, daca achizitorul nu plateste in termen de 28 de zile de la expirarea termenului prevazut in clauza 18.2; in acest caz va notifica in scris acest fapt achizitorului.

    16. Finalizarea lucrarilor
    16.1. Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte din acestea, prevazut sa fie finalizat intr-un termen stabilit prin graficul de executie, trebuie finalizat in termenul convenit de parti, termen care se calculeaza de la data inceperii lucrarilor.
    16.2. (1) La finalizarea lucrarilor executantul are obligatia de a notifica in scris achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitand acestuia convocarea comisiei de receptie.
    (2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de receptie.
    16.3. Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In functie de constatarile facute achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.
    16.4. Receptia se poate face si pentru parti din lucrare, distincte din punct de vedere fizic si functional.

    17. Perioada de garantie acordata lucrarilor
    17.1. Perioada de garantie decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor, pe ansamblu sau pe parti din lucrare distincte din punct de vedere fizic si functional, pana la receptia finala.
    17.2. (1) In perioada de garantie executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, contractiilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.
    (2) Executantul are obligatia de a executa toate activitatile prevazute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare ca urmare a:
    a) utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
    b) unui viciu de conceptie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parti din lucrari; sau
    c) neglijentei sau neindeplinirii de catre executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza contractului.
    (3) In cazul in care defectiunile nu s-au produs din vina executantului, lucrarile fiind executate de catre acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.
    17.3. In cazul in care executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 17.2 alin. (1), achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre achizitor de la executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

    18. Modalitati de plata
    18.1. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
    (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
    18.2. Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.1 si fara a prejudicia dreptul executantului de a apela la prevederile clauzei 24.1, acesta din urma are dreptul de a sista executarea lucrarilor sau de a diminua ritmul executiei si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura executantul va relua executarea lucrarilor in cel mai scurt timp posibil.
    18.3. Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.
    (se precizeaza cuantumul avansului)
    18.4. (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrarilor executate conform contractului si in cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, intocmita astfel incat sa asigure o verificare rapida si sigura a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decat in cazurile in care ele sunt prevazute in contract sau ca urmare a unor prevederi legale.
    (2) Situatiile de plata provizorii se confirma in termenul stabilit.
    (se precizeaza termenul)
    (3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera de catre achizitor ca receptie a lucrarilor executate.
    18.5. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special ca urmare a unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
    18.6. Contractul nu va fi considerat terminat pana cand procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de receptie. Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional. Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de receptie finala.

    19. Actualizarea pretului contractului
    19.1. Pentru lucrarile executate platile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
    19.2. Pretul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita.
    (se precizeaza formula de actualizare)

    20. Asigurari
    20.1. (1) Executantul are obligatia de a incheia, inainte de inceperea lucrarilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile care ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau juridice.
    (2) Asigurarea se va incheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".
    (3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cate ori i se va cere, polita sau politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    (4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au incheiat asigurari pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).
    (5) Achizitorul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, in privinta sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu exceptia accidentelor sau prejudiciilor rezultate din vina achizitorului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

    21. Amendamente
    21.1. Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului prin act aditional numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    22. Subcontractanti
    22.1. Executantul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
    22.2. (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
    (2) Lista subcontractantilor cuprinzand datele de recunoastere a acestora, precum si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
    22.3. (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de executant de modul in care indeplineste partea sa din contract.
    (3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor, daca acestia nu indeplinesc partea lor din contract.
    22.4. Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

    23. Penalitati, daune-interese
    23.1. In cazul in care, din vina sa exclusiva, executantul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
    23.2. In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 18.2, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor, cota care, de regula, trebuie sa acopere dobanda practicata pe piata bancara)

    24. Rezilierea contractului
    24.1. Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de lucrari si de a pretinde plata de daune-interese.
    24.2. Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de lucrari in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    24.3. In cazul prevazut la clauza 24.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

    25. Cesiunea
    25.1. Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
    25.2. Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

    26. Forta majora
    26.1. Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    26.2. Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care actioneaza aceasta.
    26.3. Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
    26.4. Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie, in vederea limitarii consecintelor.
    26.5. Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    27. Solutionarea litigiilor
    27.1. Achizitorul si executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    27.2. Daca dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
    (se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

    28. Limba care guverneaza contractul
    28.1. Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    29. Comunicari
    29.1. (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    29.2. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    30. Legea aplicabila contractului
    30.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

               Achizitor,                           Contractant,
        ......................                 ......................
        (semnatura autorizata)                 (semnatura autorizata)
                 L.S.                                    L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1014/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1014 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu