Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1012 din  6 iunie 2001

privind aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 336 din 25 iunie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza Hotararii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,
    in temeiul prevederilor art. 57 din Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba structura, continutul si modul de utilizare a Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei este structurata astfel:
    a) Sectiunea I - Informatii generale;
    b) Sectiunea II - Fisa de date a achizitiei;
    c) Sectiunea III - Caietul de sarcini;
    d) Sectiunea IV - Formulare;
    e) Sectiunea V - Contract de furnizare de produse.
    Art. 3
    (1) Documentatia standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei asigura punerea la dispozitie tuturor potentialilor candidati/ofertanti informatiile necesare privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica si reprezinta modelul pe baza caruia autoritatea contractanta are obligatia de a intocmi fiecare documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    (2) In sensul prevederilor alin. (1), sectiunile au urmatorul continut:
    a) Sectiunea I prezinta cadrul general referitor la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de furnizare si contine indicatii asupra modului de derulare a fiecarei faze a procedurii. In scopul asigurarii respectarii principiului transparentei, indicatiile se concretizeaza atat prin preluarea unor prevederi ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, semnificative pentru fiecare faza, cat si prin descrierea regulilor generale care stau la baza procedurii aplicate.
    b) Sectiunea II contine texte scrise cu caractere normale si inclinate, care precizeaza modul de detaliere a cadrului general, prevazut in sectiunea I, la specificul fiecarui contract de furnizare care urmeaza sa fie atribuit.
    c) Sectiunea III contine indicatii privind regulile de baza care trebuie respectate astfel incat potentialii ofertanti sa elaboreze propunerea tehnica corespunzator cu necesitatile autoritatii contractante.
    d) Sectiunea IV contine formularele cu caracter obligatoriu, precum si formulare cu caracter optional, destinate sa faciliteze elaborarea si prezentarea unitara a ofertelor.
    e) Sectiunea V contine modelul orientativ al unui contract de furnizare.
    Art. 4
    La intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza documentatia standard prevazuta in anexa, dupa cum urmeaza:
    a) continutul sectiunii I din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi identic cu continutul sectiunii I din documentatia standard si este general valabil pentru fiecare procedura aplicata;
    b) continutul sectiunii II din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va fi elaborat prin transcrierea identica a textelor scrise cu caractere normale din continutul sectiunii II din documentatia standard si prin completarea datelor necesare in vederea elaborarii si prezentarii ofertei in conformitate cu indicatiile precizate prin textele scrise cu caractere inclinate;
    c) continutul sectiunii III din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde Caietul de sarcini, elaborat in concordanta cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante si cu respectarea regulilor de baza precizate in documentatia standard;
    d) continutul sectiunii IV din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde setul de formulare solicitate de autoritatea contractanta, set care este constituit din formularele precizate ca fiind obligatorii in documentatia standard, la care se pot adauga si alte formulare considerate necesare pentru evaluarea corespunzatoare a ofertelor;
    e) continutul sectiunii V din cadrul fiecarei documentatii pentru elaborarea si prezentarea ofertei va cuprinde propunerea concreta de contract care va fi incheiat intre autoritatea contractanta si furnizorul de produse, propunere care se elaboreaza prin adaptarea modelului orientativ prevazut in documentatia standard la specificul fiecarui contract care urmeaza sa fie atribuit.
    Art. 5
    In sensul prevederilor art. 102 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, prin procedura aflata in curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a noii legislatii privind achizitiile publice se intelege orice procedura de achizitie publica care pana la data de 11 mai 2001 se afla in oricare dintre urmatoarele stadii:
    a) a fost transmis spre publicare un anunt publicitar de participare, in cazul licitatiilor publice deschise;
    b) au fost transmise invitatii de participare catre potentialii ofertanti, in cazul licitatiilor publice restranse sau in cazul cererilor de oferte de pret.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                           DOCUMENTATIA STANDARD
pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia publica de produse

    SECTIUNEA I
    INFORMATII GENERALE

    Sectiunea I contine informatiile generale referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. Informatiile din aceasta sectiune sunt, dupa caz, completate, adaptate sau detaliate in cadrul sectiunii II.
    In masura in care prevederile sectiunii I nu sunt modificate in cadrul sectiunii II, acestea devin obligatorii atat pentru autoritatea contractanta, cat si pentru candidati/ofertanti pe toata perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

    A. Introducere
A.1. Informatii privind             A.1.1. Informatiile privind autoritatea
     autoritatea contractanta       contractanta, precum si sursele de finantare
                                    asigurate pentru indeplinirea contractului
                                    de furnizare sunt prezentate in Fisa de date
                                    a achizitiei.
A.2. Scopul aplicarii procedurii    A.2.1. Autoritatea contractanta invita
                                    persoanele juridice sau fizice interesate sa
                                    depuna oferta in scopul atribuirii
                                    contractului de furnizare a produselor
                                    descrise in Fisa de date a achizitiei si in
                                    Caietul de sarcini.
                                    A.2.2. Pentru atribuirea acestui contract de
                                    achizitie publica se aplica procedura
                                    indicata in Fisa de date a achizitiei.
A.3. Principii care stau la baza    A.3.1.
     atribuirii contractului de     a) libera concurenta;
     achizitie publica              b) eficienta utilizarii fondurilor publice;
                                    c) transparenta;
                                    d) tratamentul egal;
                                    e) confidentialitatea.
A.4. Legislatie aplicabila          A.4.1. Atribuirea contractului de achizitie
                                    publica se realizeaza in conformitate cu
                                    prevederile actelor normative indicate in
                                    Fisa de date a achizitiei.

    B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

B.1. Eligibilitate                  B.1.1. Orice persoana juridica sau fizica,
                                    romana ori straina, are dreptul de a
                                    participa la procedura pentru atribuirea
                                    contractului de achizitie publica.
                                    B.1.2. Poate fi exclus dintr-o procedura
                                    pentru atribuirea contractului de achizitie
                                    publica, respectiv nu este eligibil, orice
                                    ofertant/candidat care se afla in oricare
                                    dintre urmatoarele situatii:
                                    a) este in stare de faliment ori lichidare,
                                    afacerile ii sunt administrate de un
                                    judecator-sindic sau activitatile sale
                                    comerciale sunt suspendate ori este intr-o
                                    situatie similara cu cele mentionate
                                    anterior, reglementata prin lege;
                                    b) face obiectul unei proceduri legale
                                    pentru declararea sa in una dintre
                                    situatiile prevazute la lit. a);
                                    c) nu si-a indeplinit obligatiile exigibile
                                    de plata a impozitelor si taxelor catre
                                    stat, inclusiv cele locale, precum si a
                                    contributiei pentru asigurarile sociale de
                                    stat;
                                    d) furnizeaza informatii false in
                                    documentele prezentate;
                                    e) a comis o grava greseala in materie
                                    profesionala sau nu si-a indeplinit
                                    obligatiile asumate printr-un alt contract
                                    de achizitie publica, in masura in care
                                    autoritatea contractanta poate aduce ca
                                    dovada mijloace probante in acest sens.
                                    Observatie:
                                    Impozitele si taxele pentru care s-au
                                    acordat inlesniri la plata (amanari,
                                    esalonari etc.) de catre organele competente
                                    nu se considera obligatii exigibile de
                                    plata, in masura in care s-au respectat
                                    conditiile impuse la acordarea inlesnirilor.
                                    B.1.3. Candidatul/ofertantul trebuie sa
                                    prezinte documentele care dovedesc
                                    eligibilitatea, astfel cum se precizeaza in
                                    Fisa de date a achizitiei.
                                    B.1.4. Persoanele fizice sau juridice, care
                                    au participat in orice fel la intocmirea
                                    documentatiei pentru elaborarea si
                                    prezentarea ofertei sau care fac parte din
                                    comisia de evaluare constituita pentru
                                    atribuirea contractului de achizitie
                                    publica, nu au dreptul sa aiba calitatea de
                                    ofertant, ofertant asociat si nici de
                                    subcontractant (inclusiv angajat al
                                    acestora, cu carnet de munca sau pe baza de
                                    conventie civila), sub sanctiunea nulitatii
                                    contractului in cauza.
                                    B.1.5. Mai multe persoane juridice sau
                                    fizice au dreptul de a se asocia in scopul
                                    depunerii unei oferte comune.
                                    B.1.6. Filialele agentilor economici, cu
                                    personalitate juridica si inregistrate in
                                    conformitate cu prevederile de la B.2.1., au
                                    dreptul de a participa la procedura pentru
                                    atribuirea contractului de achizitie publica
                                    in nume propriu si, in acest scop, trebuie
                                    sa prezinte documente care dovedesc
                                    eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea
                                    tehnica si capacitatea economico-financiara,
                                    proprii filialei.
                                    Sucursalele neinregistrate au dreptul de a
                                    participa la procedura pentru atribuirea
                                    contractului de achizitie publica si de a
                                    incheia contractul respectiv numai in numele
                                    societatii-mama, prin imputernicire. In
                                    acest caz documentele prezentate, care
                                    dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
                                    capacitatea tehnica si capacitatea
                                    economico-financiara, trebuie sa fie cele
                                    ale societatii-mama.
                                    B.1.7. La procedura aplicata pentru
                                    atribuirea unui contract de achizitie
                                    publica nu au dreptul de a participa doua
                                    sau mai multe filiale/sucursale ale
                                    aceleiasi societati-mama.
B.2. Inregistrare                   B.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a solicita oricarui ofertant/candidat sa
                                    prezinte dovada din care sa rezulte o forma
                                    de inregistrare ca persoana juridica sau de
                                    inregistrare/atestare ori apartenenta din
                                    punct de vedere profesional, in conformitate
                                    cu prevederile legale din Romania sau din
                                    tara in care este stabilit, dupa caz.
                                    B.2.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa
                                    prezinte documentele care dovedesc
                                    inregistrarea, astfel cum se precizeaza in
                                    Fisa de date a achizitiei.
B.3. Capacitate tehnica si          B.3.1. Autoritatea contractanta are dreptul
     economico-financiara           de a solicita ofertantilor/candidatilor ca
                                    acestia sa faca dovada capacitatii tehnice
                                    si capacitatii economico-financiare de care
                                    dispun pentru indeplinirea contractului.
                                    B.3.2. Candidatul/ofertantul trebuie sa
                                    prezinte documentele care dovedesc
                                    capacitatea tehnica si capacitatea
                                    economico-financiara, astfel cum se
                                    precizeaza in Fisa de date a achizitiei.
B.4. Cerinte minime de calificare   B.4.1. Fiecare candidat/ofertant trebuie sa
                                    faca dovada ca indeplineste cerintele minime
                                    de calificare; aceste cerinte minime sunt
                                    prevazute in Fisa de date a achizitiei.
                                    B.4.2. In cazul asocierii mai multor
                                    persoane juridice sau fizice, cerintele
                                    privind eligibilitatea, inregistrarea si,
                                    daca sunt solicitate, lichiditatea generala
                                    si solvabilitatea patrimoniala trebuie sa
                                    fie indeplinite de fiecare asociat, iar
                                    celelalte cerinte privind capacitatea
                                    tehnica si capacitatea economico-financiara
                                    trebuie sa fie indeplinite prin cumul de
                                    grupul de asociati.

    In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor, capitolul B se completeaza cu urmatoarele:

B.5. Costuri asociate prezentarii   B.5.1. Scrisoarea de interes se intocmeste
     scrisorii de interes           in conformitate cu modelul prevazut in
                                    sectiunea IV (Formularul 1A sau, in cazul
                                    aplicarii procedurii de negociere
                                    competitiva fara anunt de participare,
                                    Formularul 1B).
                                    B.5.2. Candidatul va suporta toate costurile
                                    asociate prezentarii scrisorii de interes si
                                    a documentelor de calificare (documente care
                                    dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
                                    capacitatea tehnica si capacitatea
                                    economico-financiara), iar autoritatea
                                    contractanta nu va fi responsabila sau
                                    raspunzatoare pentru costurile respective
                                    decat in cazul prevazut la art. 96 alin. (2)
                                    din Ordonanta de urgenta a Guvernului
                                    nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
B.6. Data limita de primire a       B.6.1. Candidatul trebuie sa ia toate
     scrisorii de interes           masurile astfel incat scrisoarea de interes,
                                    insotita de documentele de calificare, sa
                                    fie primita si inregistrata de autoritatea
                                    contractanta la adresa si pana la data
                                    limita de primire a scrisorii de interes,
                                    stabilite in anuntul/invitatia de
                                    participare.
                                    B.6.2. Scrisoarea de interes, insotita de
                                    documentele de calificare, poate fi depusa
                                    direct sau transmisa prin posta. Indiferent
                                    de modalitatea de depunere/transmitere,
                                    candidatul isi asuma riscurile transmiterii,
                                    inclusiv forta majora.
B.7. Limba de redactare             B.7.1. Scrisoarea de interes, precum si
                                    documentele anexate la aceasta trebuie sa
                                    fie redactate in limba specificata in Fisa
                                    de date a achizitiei. Documentele emise de
                                    institutii/organisme oficiale din tara in
                                    care candidatii straini sunt rezidenti vor
                                    fi prezentate in limba in care acestea au
                                    fost emise, cu conditia ca acestea sa fie
                                    insotite de o traducere autorizata in limba
                                    specificata in Fisa de date a achizitiei.
B.8. Modul de prezentare            B.8.1. Candidatul trebuie sa prezinte
                                    scrisoarea de interes si un exemplar al
                                    documentelor de calificare in original si
                                    intr-un numar de copii de pe acestea,
                                    conform prevederilor cuprinse in Fisa de
                                    date a achizitiei. In eventualitatea unei
                                    discrepante intre original si copii va
                                    prevala originalul.
                                    B.8.2. Originalul si copia/copiile trebuie
                                    sa fie tiparite sau scrise cu cerneala
                                    neradiabila si vor fi semnate pe fiecare
                                    pagina de reprezentantul/reprezentantii
                                    autorizat/autorizati corespunzator sa
                                    angajeze candidatul in procedura pentru
                                    atribuirea contractului de achizitie
                                    publica. In cazul documentelor emise de
                                    institutii/organisme oficiale abilitate in
                                    acest sens documentele respective trebuie sa
                                    fie semnate si parafate conform prevederilor
                                    legale.
                                    B.8.3. Orice stersatura, adaugare,
                                    interliniere sau scris peste cel dinainte
                                    sunt valide doar daca sunt vizate de
                                    persoana/persoanele autorizata/autorizate sa
                                    semneze documentele.
                                    B.8.4. Autorizarea
                                    reprezentantului/reprezentantilor trebuie sa
                                    fie confirmata printr-o imputernicire scrisa
                                    care va insoti scrisoarea de interes.
                                    Observatie:
                                    In cazul in care, din motive obiective,
                                    candidatul nu are posibilitatea de a
                                    prezenta in original anumite documente emise
                                    de institutii/organisme oficiale, comisia de
                                    evaluare are obligatia de a stabili o data
                                    limita pentru demonstrarea conformitatii
                                    copiilor prezentate cu originalul.
B.9. Sigilarea si marcarea          B.9.1. Candidatul trebuie sa sigileze
                                    originalul si fiecare set de copii in
                                    plicuri separate, marcand corespunzator
                                    plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,
                                    "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un
                                    plic exterior, netransparent si inchis
                                    corespunzator.
                                    B.9.2. Plicurile interioare trebuie sa fie
                                    marcate cu denumirea (numele) si adresa
                                    candidatului, pentru a permite returnarea
                                    documentelor de calificare, fara a fi
                                    deschise, in cazul in care scrisoarea de
                                    interes este declarata intarziata.
                                    B.9.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat
                                    cu adresa autoritatii contractante si cu
                                    inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
                                    DATA ......., ORA .......".
                                    B.9.4. Daca plicul exterior nu este marcat
                                    conform prevederilor de la B.9.3,
                                    autoritatea contractanta nu isi asuma nici o
                                    responsabilitate pentru ratacirea
                                    documentelor de calificare.
B.10. Scrisori de interes           B.10.1. Scrisoarea de interes care este
      intarziate                    depusa/transmisa la o alta adresa a
                                    autoritatii contractante decat cea stabilita
                                    in anuntul/invitatia de participare sau care
                                    este primita de autoritatea contractanta
                                    dupa expirarea datei limita de primire a
                                    scrisorii de interes se returneaza
                                    nedeschisa.
B.11. Selectarea candidatilor       B.11.1. Documentele de calificare vor fi
                                    examinate de comisia de evaluare constituita
                                    de autoritatea contractanta.
                                    B.11.2. Orice candidat care indeplineste in
                                    totalitate cerintele minime corespunzatoare
                                    criteriilor de calificare este considerat
                                    candidat calificat. Candidat calificat nu
                                    inseamna si candidat selectat.
                                    B.11.3. Comisia de evaluare va stabili
                                    candidatii selectati numai pe baza punctarii
                                    performantelor tehnice si
                                    economico-financiare ale candidatilor
                                    calificati. Modalitatea concreta de punctare
                                    a performantelor respective este prevazuta
                                    in Fisa de date a achizitiei.
                                    B.11.4. Numarul de candidati selectati se va
                                    incadra in intervalul sau va fi egal cu
                                    numarul precizat in Fisa de date a
                                    achizitiei.
B.12. Comunicarea                   B.12.1. Autoritatea contractanta va comunica
      rezultatului selectarii       rezultatul selectarii tuturor
      candidatilor                  participantilor la etapa de selectare in cel
                                    mult doua zile de la data la care comisia de
                                    evaluare a stabilit candidatii selectati.
                                    B.12.2. In cazul candidatilor selectati
                                    comunicarea reprezinta chiar invitatia de
                                    participare, care va fi insotita de
                                    informatii precise privind modul de obtinere
                                    a documentatiei pentru elaborarea si
                                    prezentarea ofertei.
                                    B.12.3. In cazul celorlalti candidati
                                    comunicarea va preciza daca respectivul
                                    candidat a fost exclus, necalificat sau,
                                    desi calificat, nu a fost selectat, precum
                                    si motivele care au condus la aceasta
                                    decizie.

    C. Elaborarea ofertelor

C.1. Costul asociat elaborarii si   C.1.1. Ofertantul va suporta toate costurile
     prezentarii ofertei            asociate elaborarii si prezentarii ofertei
                                    sale, precum si documentelor care o
                                    insotesc, iar autoritatea contractanta nu va
                                    fi responsabila sau raspunzatoare pentru
                                    costurile respective decat in cazul prevazut
                                    la art. 96 alin. (2) din Ordonanta de
                                    urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
                                    achizitiile publice.
C.2. Limba de redactare             C.2.1. Oferta si documentele care o insotesc
     a ofertei                      trebuie sa fie redactate in limba
                                    specificata in Fisa de date a achizitiei.
                                    Documentatia tehnica (pliante, prospecte,
                                    manual de utilizare etc.) si documentele
                                    emise de institutii/organisme oficiale din
                                    tara in care ofertantii straini sunt
                                    rezidenti pot fi prezentate in alta limba,
                                    cu conditia ca acestea sa fie insotite de o
                                    traducere autorizata in limba specificata in
                                    Fisa de date a achizitiei.
C.3. Perioada de valabilitate a     C.3.1. Ofertantul are obligatia de a mentine
     ofertelor                      oferta valabila pe toata perioada de
                                    valabilitate prevazuta in Fisa de date a
                                    achizitiei. Orice oferta valabila pentru o
                                    perioada mai mica decat cea prevazuta in
                                    Fisa de date a achizitiei va fi respinsa de
                                    comisia de evaluare ca fiind
                                    necorespunzatoare.
                                    C.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a solicita ofertantilor, in circumstante
                                    exceptionale, inainte de expirarea perioadei
                                    de valabilitate a ofertei, prelungirea
                                    acestei perioade.
                                    In cazul extinderii perioadei de
                                    valabilitate a ofertei perioada de
                                    valabilitate a garantiei pentru participare
                                    va fi prelungita in mod corespunzator. In
                                    orice situatie autoritatea contractanta nu
                                    are dreptul de a solicita prelungirea
                                    perioadei de valabilitate a ofertei cu mai
                                    mult de 30 de zile.
                                    C.3.3. Ofertantul are obligatia de a
                                    comunica autoritatii contractante daca este
                                    sau nu este de acord cu prelungirea
                                    perioadei de valabilitate a ofertei.
                                    C.3.4. Ofertantul care nu este de acord cu
                                    prelungirea perioadei de valabilitate a
                                    ofertei se considera ca si-a retras oferta,
                                    fara ca acest fapt sa atraga pierderea
                                    garantiei pentru participare.
C.4. Documentele ofertei            C.4.1. Oferta elaborata de ofertant trebuie
                                    sa cuprinda:
                                    Propunerea tehnica
                                    Ofertantul va elabora propunerea tehnica
                                    astfel incat aceasta sa respecte in
                                    totalitate cerintele prevazute in Caietul de
                                    sarcini.
                                    Propunerea financiara
                                    Ofertantul va elabora propunerea financiara
                                    astfel incat aceasta sa furnizeze toate
                                    informatiile solicitate cu privire la pret,
                                    tarif, daca este cazul, la conditii de cost
                                    ale creditului, precum si la alte conditii
                                    financiare si comerciale legate de obiectul
                                    contractului de achizitie publica.
C.5. Documentele care insotesc      C.5.1. Scrisoarea de inaintare
     oferta                         Ofertantul trebuie sa prezinte scrisoarea de
                                    inaintare in conformitate cu modelul
                                    prevazut in sectiunea IV (Formularul 2A sau,
                                    in cazul aplicarii procedurii de licitatie
                                    restransa sau de negociere competitiva,
                                    Formularul 2B).
                                    C.5.2. Imputernicirea
                                    Oferta trebuie sa fie insotita de
                                    imputernicirea scrisa prin care semnatarul
                                    ofertei este autorizat sa angajeze
                                    ofertantul in procedura pentru atribuirea
                                    contractului de achizitie publica.
                                    C.5.3. Garantia pentru participare
                                    Ofertantul trebuie sa prezinte garantia
                                    pentru participare in conformitate cu
                                    prevederile referitoare la cuantumul si
                                    forma de prezentare a acesteia, astfel cum
                                    sunt precizate in Fisa de date a achizitiei.
                                    C.5.4. Documentele de calificare
                                    Ofertantul trebuie sa prezinte documentele
                                    care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea,
                                    respectiv capacitatea tehnica si capacitatea
                                    economico-financiara, dupa cum se precizeaza
                                    la B.1.3, B.2.2 si B.3.2.
                                    Observatie:
                                    In cazul aplicarii procedurii prin licitatie
                                    restransa sau prin negociere competitiva
                                    documentele de calificare au fost prezentate
                                    o data cu scrisoarea de interes si, in
                                    consecinta, nu este necesara prezentarea lor
                                    in etapa de evaluare a ofertelor.
C.6. Propunerea tehnica             C.6.1. Ofertantul are obligatia de a face
                                    dovada conformitatii produselor care urmeaza
                                    sa fie furnizate cu cerintele prevazute in
                                    Caietul de sarcini.
                                    In acest scop propunerea tehnica va contine,
                                    in functie de cerintele prevazute in Fisa de
                                    date a achizitiei, un comentariu, articol cu
                                    articol, al specificatiilor tehnice
                                    continute in Caietul de sarcini, prin care
                                    sa se demonstreze corespondenta propunerii
                                    tehnice cu specificatiile respective.
                                    C.6.2. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a solicita ofertantilor, precizand
                                    aceasta in Fisa de date a achizitiei:
                                    a) o descriere detaliata a caracteristicilor
                                    tehnice si functionale esentiale ale
                                    produselor, insotita, daca este cazul, de
                                    documentatia tehnica aferenta;
                                    b) o descriere a calitatii materialelor,
                                    precum si, daca este cazul, a utilajelor si
                                    a mainii de lucru utilizate pentru
                                    realizarea produselor;
                                    c) mostre, certificate, agremente si orice
                                    alte asemenea documente;
                                    d) graficul de livrare a produselor;
                                    e) o descriere a modului de asigurare a
                                    serviciilor postvanzare si asistenta
                                    tehnica, inclusiv angajamente privind
                                    livrarea de piese de schimb, subansambluri
                                    sau furnituri pe termen lung;
                                    f) alte informatii considerate semnificative
                                    pentru evaluarea corespunzatoare a
                                    propunerii tehnice.
                                    C.6.3. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a solicita ofertantilor, precizand acest
                                    lucru in Fisa de date a achizitiei,
                                    completarea unor formulare-tip care permit,
                                    in functie de particularitatile achizitiei
                                    sau ale tipului de contract, sintetizarea
                                    informatiilor referitoare la elementele
                                    propunerii tehnice.
C.7. Propunerea financiara          C.7.1. Ofertantul trebuie sa prezinte
                                    formularul de oferta indicat in sectiunea IV
                                    (Formularul 3), care reprezinta elementul
                                    principal al propunerii financiare.
                                    Celelalte formulare aferente propunerii
                                    financiare se vor completa corespunzator
                                    incadrarii produselor in una dintre
                                    urmatoarele grupe:
                                    Grupa IA: Produse fabricate in Romania,
                                    pentru care:
                                    a) mana de lucru formata din cetateni
                                    romani; sau
                                    b) materiile prime si/sau orice alte parti
                                    componente ale produsului finit de origine
                                    romana; sau
                                    c) orice combinatie intre cazurile prevazute
                                    la lit. a) si b) reprezinta cel putin 40%
                                    din pretul "franco fabrica" (exwork-EXW).
                                    Grupa IB: Produse fabricate in Romania,
                                    pentru care:
                                    a) mana de lucru formata din cetateni
                                    romani; sau
                                    b) materiile prime si/sau orice alte parti
                                    componente ale produsului finit, de origine
                                    romana; sau
                                    c) orice combinatie intre cazurile prevazute
                                    la lit. a) si b) reprezinta mai putin de 40%
                                    din pretul "franco fabrica" (exwork-EXW).
                                    Grupa IC: Produse de origine straina
                                    C.7.2. Ofertantul va evidentia, daca in Fisa
                                    de date a achizitiei nu se prevede altfel,
                                    pretul total ofertat pentru furnizarea
                                    produselor.
                                    Pentru produsele care se incadreaza in
                                    grupele IA si IB pretul ofertat trebuie
                                    detaliat dupa cum urmeaza:
                                    a) pretul "franco fabrica" (exwork-EXW),
                                    inclusiv toate impozitele si taxele deja
                                    platite sau platibile;
                                    b) pretul pentru furnizarea produselor la
                                    destinatia finala, astfel cum este
                                    specificata aceasta in Fisa de date a
                                    achizitiei, respectiv pretul EXW la care se
                                    adauga pretul pentru transportul intern,
                                    asigurare, precum si alte costuri locale si
                                    servicii neprevazute;
                                    c) taxa pe valoarea adaugata.
                                    Pentru produsele care se incadreaza in grupa
                                    IC pretul ofertat trebuie detaliat dupa cum
                                    urmeaza:
                                    a) pretul "cost, asigurare si navlu" (cost,
                                    insurance and freight - CIF) sau "fracht si
                                    asigurari platite pana la ..." (carriage and
                                    insurance paid to - CIP);
                                    b) pretul pentru furnizarea produselor la
                                    destinatia finala, astfel cum este
                                    specificata aceasta in Fisa de date a
                                    achizitiei, respectiv pretul CIF sau CIP la
                                    care se adauga pretul pentru transportul
                                    intern, asigurare, impozite si taxe
                                    platibile la frontiera, precum si alte
                                    costuri locale si servicii neprevazute;
                                    c) taxa pe valoarea adaugata.
                                    Observatie:
                                    Termenii EXW, CIF si CIP se utilizeaza in
                                    conformitate cu regulile si uzantele
                                    uniforme in comertul international
                                    "INCOTERMS", editia actuala, publicata de
                                    Camera Internationala de Comert, Paris.
                                    C.7.3. In cazul in care contractul de
                                    achizitie publica urmeaza sa fie finantat
                                    printr-un credit a carui obtinere este in
                                    sarcina ofertantului, acesta trebuie sa
                                    prezinte si oferta de credit a bancii
                                    finantatoare.
                                    C.7.4. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a solicita ofertantilor, precizand
                                    aceasta in Fisa de date a achizitiei,
                                    completarea unor formulare-tip care permit,
                                    in functie de particularitatile achizitiei,
                                    de durata si tipul contractului, furnizarea
                                    de informatii suplimentare referitoare la
                                    preturi, tarife, conditii financiare si
                                    comerciale specifice, grafice de esalonare a
                                    platilor etc.
                                    C.7.5. In scopul monitorizarii procedurilor
                                    pentru atribuirea contractelor de achizitie
                                    publica ofertantul are obligatia de a
                                    exprima pretul total ofertat pentru
                                    furnizarea produselor atat in lei, cat si in
                                    euro. Echivalentul in euro al valorii
                                    exprimate in lei se va determina
                                    corespunzator cursului mediu al pietei
                                    valutare, calculat de Banca Nationala a
                                    Romaniei pentru ziua precizata in Fisa de
                                    date a achizitiei (aceasta zi indica,
                                    implicit, reperul de timp la care se
                                    considera valabil costul resurselor necesare
                                    pentru indeplinirea contractului).
C.8. Garantia pentru                C.8.1. Ofertantul trebuie sa constituie
     participare                    garantia pentru participare in cuantumul si
                                    pentru o perioada de valabilitate, astfel
                                    cum sunt prevazute acestea in Fisa de date a
                                    achizitiei.
                                    C.8.2. Garantia pentru participare este
                                    necesara pentru a proteja autoritatea
                                    contractanta fata de riscul unui eventual
                                    comportament necorespunzator al
                                    ofertantului, in sensul prevederilor de la
                                    C.8.5., pe intreaga perioada derulata pana
                                    la semnarea contractului de achizitie
                                    publica.
                                    C.8.3. Garantia pentru participare se
                                    exprima in lei sau intr-o valuta liber
                                    convertibila si poate fi constituita in
                                    urmatoarele forme:
                                    a) scrisoare de garantie bancara in favoarea
                                    autoritatii contractante; in acest caz se va
                                    utiliza modelul indicat in sectiunea IV
                                    (Formularul 4);
                                    b) ordin de plata in contul autoritatii
                                    contractante;
                                    c) lichiditati si/sau titluri de valoare,
                                    depuse la casieria autoritatii contractante.
                                    C.8.4. Ofertele care nu sunt insotite de
                                    dovada constituirii garantiei pentru
                                    participare vor fi respinse si returnate la
                                    deschidere.
                                    C.8.5. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a vira garantia pentru participare in
                                    bugetul propriu, ofertantul pierzand suma
                                    constituita, atunci cand acesta din urma se
                                    afla in oricare dintre urmatoarele
                                    situatii:
                                    a) isi retrage oferta in perioada de
                                    valabilitate a acesteia;
                                    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare,
                                    nu constituie garantia de buna executie in
                                    perioada de valabilitate a ofertei;
                                    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare,
                                    refuza sa semneze contractul de achizitie
                                    publica in perioada de valabilitate a
                                    ofertei.
                                    C.8.6. Garantia pentru participare,
                                    constituita de ofertantul a carui oferta a
                                    fost stabilita ca fiind castigatoare, se
                                    returneaza de catre autoritatea contractanta
                                    in cel mult 3 zile lucratoare de la data
                                    semnarii contractului de achizitie publica.
                                    C.8.7. Garantia pentru participare,
                                    constituita de ofertantii ale caror oferte
                                    nu au fost stabilite ca fiind castigatoare,
                                    se returneaza de catre autoritatea
                                    contractanta imediat dupa semnarea
                                    contractului, dar nu mai tarziu de 3 zile
                                    lucratoare de la data expirarii perioadei
                                    de valabilitate a ofertei.
C.9. Dreptul de a solicita          C.9.1. Orice furnizor care a obtinut un
     clarificari                    exemplar din documentatia pentru elaborarea
                                    si prezentarea ofertei are dreptul de a
                                    solicita in scris clarificari despre
                                    elementele cuprinse in aceasta.
                                    C.9.2. Autoritatea contractanta are
                                    obligatia de a transmite raspuns la orice
                                    solicitare de clarificari, dar numai acelor
                                    solicitari primite cu cel putin:
                                    a) 8 zile inainte de data limita pentru
                                    depunerea ofertelor, in cazul aplicarii
                                    procedurilor prin licitatie deschisa,
                                    licitatie restransa sau negociere
                                    competitiva;
                                    b) 6 zile inainte de data limita pentru
                                    depunerea ofertelor, in cazul accelerarii
                                    procedurii de licitatie restransa.
                                    C.9.3. Autoritatea contractanta are
                                    obligatia de a transmite raspunsul la
                                    solicitarile de clarificari cu cel putin:
                                    a) 6 zile inainte de data limita pentru
                                    depunerea ofertelor, in cazul prevazut la
                                    C.9.2 lit. a);
                                    b) 4 zile inainte de data limita pentru
                                    depunerea ofertelor, in cazul prevazut la
                                    C.9.2 lit. b).
                                    Continutul raspunsului privind clarificarile
                                    va fi transmis tuturor furnizorilor care au
                                    obtinut un exemplar din documentatia pentru
                                    elaborarea si prezentarea ofertei, fara a fi
                                    dezvaluita identitatea celui care a
                                    solicitat clarificarile respective.

    D. Prezentarea ofertelor

D.1. Data limita si modalitati      D.1.1. Ofertantul trebuie sa ia toate
     pentru depunerea ofertei       masurile astfel incat oferta sa fie primita
                                    si inregistrata de catre autoritatea
                                    contractanta pana la data limita pentru
                                    depunere, stabilita in anuntul sau in
                                    invitatia de participare.
                                    D.1.2. Ofertele pot fi transmise prin posta
                                    sau depuse direct de catre ofertant la
                                    adresa indicata in anuntul sau in invitatia
                                    de participare. Indiferent de modalitatea de
                                    depunere/transmitere ofertantul isi asuma
                                    riscurile transmiterii ofertei, inclusiv
                                    forta majora.
                                    D.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a decala data limita pentru depunerea
                                    ofertei, caz in care aceasta va comunica
                                    noua data limita, in scris, cu cel putin 6
                                    zile inainte de data limita stabilita
                                    initial, tuturor furnizorilor care au
                                    obtinut un exemplar al documentatiei pentru
                                    elaborarea si prezentarea ofertei.
D.2. Modul de prezentare            D.2.1. Ofertantul trebuie sa prezinte un
                                    exemplar al ofertei si al documentelor care
                                    o insotesc, in original, si un numar de
                                    copii de pe acestea conform prevederilor
                                    cuprinse in Fisa de date a achizitiei. In
                                    eventualitatea unei discrepante intre
                                    original si copii va prevala originalul.
                                    D.2.2. Originalul si copia/copiile trebuie
                                    sa fie tiparite sau scrise cu cerneala
                                    neradiabila si vor fi semnate pe fiecare
                                    pagina de reprezentantul/reprezentantii
                                    autorizat/autorizati corespunzator sa
                                    angajeze ofertantul in contract. In cazul
                                    documentelor emise de institutii/organisme
                                    oficiale abilitate in acest sens documentele
                                    respective trebuie sa fie semnate si
                                    parafate conform prevederilor legale.
                                    D.2.3. Orice stersatura, adaugare,
                                    interliniere sau scris peste cel dinainte
                                    sunt valide doar daca sunt vizate de catre
                                    persoana/persoanele autorizata/autorizate sa
                                    semneze oferta.
                                    Observatie:
                                    In cazul in care, din motive obiective,
                                    ofertantul nu are posibilitatea de a
                                    prezenta in original anumite documente emise
                                    de institutii/organisme oficiale, comisia de
                                    evaluare are obligatia de a stabili o data
                                    limita pentru demonstrarea conformitatii cu
                                    originalul a copiilor prezentate.
D.3. Sigilarea si marcarea          D.3.1. Ofertantul trebuie sa sigileze
     ofertei                        originalul si fiecare set de copii in
                                    plicuri separate, marcand corespunzator
                                    plicurile cu "ORIGINAL" si, respectiv,
                                    "COPIE". Plicurile se vor introduce intr-un
                                    plic exterior, inchis corespunzator si
                                    netransparent.
                                    D.3.2. Plicurile interioare trebuie sa fie
                                    marcate cu denumirea si adresa ofertantului,
                                    pentru a permite returnarea ofertei fara a
                                    fi deschisa, in cazul in care oferta
                                    respectiva este declarata intarziata.
                                    Propunerea tehnica, propunerea financiara
                                    si, daca este cazul, documentele de
                                    calificare si ofertele alternative se vor
                                    introduce, dupa cum este prevazut in Fisa de
                                    date a achizitiei, in plicuri distincte,
                                    marcate corespunzator.
                                    D.3.3. Plicul exterior trebuie sa fie marcat
                                    cu adresa autoritatii contractante si cu
                                    inscriptia "A NU SE DESCHIDE INAINTE DE
                                    DATA ........, ORA .....".
                                    D.3.4. Daca plicul exterior nu este marcat
                                    conform prevederilor de la D.3.3,
                                    autoritatea contractanta nu isi asuma nici o
                                    responsabilitate pentru ratacirea ofertei.
D.4. Modificarea si retragerea      D.4.1. Orice ofertant are dreptul de a-si
     ofertei                        modifica sau de a-si retrage oferta numai
                                    inainte de data limita stabilita pentru
                                    depunerea ofertei si numai printr-o
                                    solicitare scrisa in acest sens.
                                    D.4.2. In cazul in care ofertantul doreste
                                    sa opereze modificari in oferta deja depusa,
                                    acesta are obligatia de a asigura primirea
                                    si inregistrarea modificarilor respective de
                                    catre autoritatea contractanta pana la data
                                    limita pentru depunerea ofertelor.
                                    Pentru a fi considerate parte a ofertei
                                    modificarile trebuie prezentate in
                                    conformitate cu prevederile de la D.1 - D.3,
                                    cu amendamentul ca pe plicul exterior se va
                                    marca, in mod obligatoriu, si inscriptia
                                    "MODIFICARI".
                                    D.4.3. Ofertantul nu are dreptul de a-si
                                    retrage sau de a-si modifica oferta dupa
                                    expirarea datei limita pentru depunerea
                                    ofertelor, sub sanctiunea excluderii
                                    acestuia de la procedura pentru atribuirea
                                    contractului de achizitie publica si a
                                    pierderii garantiei pentru participare.
D.5. Oferte intarziate              D.5.1. Oferta care este depusa/transmisa la
                                    o alta adresa a autoritatii contractante
                                    decat cea stabilita in anuntul sau in
                                    invitatia de participare ori care este
                                    primita de catre autoritatea contractanta
                                    dupa expirarea datei limita pentru depunere
                                    se returneaza nedeschisa.
D.6. Oferte alternative             D.6.1. Ofertantul are dreptul de a depune,
                                    in plus fata de oferta de baza, si alte
                                    oferte, denumite oferte alternative, dar
                                    numai in cazul in care in anuntul de
                                    participare nu exista o astfel de
                                    interdictie si numai daca criteriul pentru
                                    atribuirea contractului de achizitie publica
                                    este "oferta cea mai avantajoasa din punct
                                    de vedere tehnico-economic".
                                    Ofertele alternative se pot abate intr-o
                                    anumita masura de la cerintele prevazute in
                                    Caietul de sarcini pentru oferta de baza.
                                    D.6.2. Ofertantul care intentioneaza sa
                                    depuna oferta alternativa are obligatia de a
                                    depune si oferta de baza. Oferta alternativa
                                    trebuie sa respecte, din punct de vedere al
                                    solutiilor si exigentelor de calitate,
                                    cerintele minimale prevazute in Caietul de
                                    sarcini.
                                    D.6.3. Ofertele alternative care nu respecta
                                    prevederile de la D.6.2 nu vor fi luate in
                                    considerare.
D.7. Oferta comuna                  D.7.1. Mai multe persoane juridice sau
                                    fizice au dreptul de a se asocia si de a
                                    depune oferta comuna, fara a fi obligate sa
                                    isi prezinte asocierea intr-o forma
                                    legalizata.
                                    Fiecare dintre acestea isi asuma obligatia
                                    pentru oferta comuna si raspunde pentru
                                    orice consecinte ale viitorului contract de
                                    achizitie publica.
                                    D.7.2. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a solicita ca asocierea sa fie legalizata
                                    inainte de semnarea contractului, in cazul
                                    in care oferta comuna este declarata
                                    castigatoare.
                                    D.7.3. Asociatii desemneaza din randul lor
                                    pe cel care, in cazul atribuirii
                                    contractului de achizitie publica, ii
                                    reprezinta in raporturile cu autoritatea
                                    contractanta, in calitate de lider de
                                    asociatie.
D.8. Interdictia de a depune mai    D.8.1. Ofertantul nu are dreptul de a depune
     multe oferte                   decat o singura oferta de baza. Ofertantii
                                    asociati nu au dreptul de a depune alte
                                    oferte, in mod individual, pe langa oferta
                                    comuna.
                                    D.8.2. Persoanele juridice sau fizice
                                    nominalizate ca subcontractanti in cadrul
                                    uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de
                                    a depune oferta in nume propriu sau in
                                    asociere.
                                    D.8.3. Orice oferta pentru care se constata
                                    nerespectarea prevederilor de la D.8.1 sau
                                    D.8.2 va fi respinsa.

    E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

E.1. Deschiderea ofertelor          E.1.1. Deschiderea ofertelor se va face de
                                    catre comisia de evaluare la data si in
                                    locul indicate in anuntul sau in invitatia
                                    de participare. Orice ofertant are dreptul
                                    de a fi prezent la deschidere.
                                    E.1.2. Nici o oferta nu poate fi respinsa la
                                    deschidere, cu exceptia ofertelor care se
                                    returneaza nedeschise, conform prevederilor
                                    de la D.5, precum si a celor care nu fac
                                    dovada constituirii garantiei pentru
                                    participare.
                                    E.1.3. Comisia de evaluare va intocmi un
                                    proces-verbal de deschidere care urmeaza sa
                                    fie semnat atat de catre membrii comisiei,
                                    cat si de catre reprezentantii ofertantilor
                                    care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.
                                    Fiecare membru al comisiei de evaluare si
                                    fiecare ofertant care a semnat
                                    procesul-verbal de deschidere au dreptul de
                                    a primi o copie de pe acesta.
E.2. Confidentialitate              E.2.1. Autoritatea contractanta are
                                    obligatia de a pastra confidentialitatea
                                    asupra continutului ofertei, precum si
                                    asupra oricarei informatii privind
                                    ofertantul, a carei dezvaluire ar putea
                                    aduce atingere dreptului acestuia de a-si
                                    proteja proprietatea intelectuala sau
                                    secretele comerciale.
                                    E.2.2. Comisia de evaluare nu are dreptul de
                                    a dezvalui ofertantilor sau altor persoane
                                    neimplicate oficial in procedura de
                                    atribuire a contractului de achizitie
                                    publica informatii legate de propria
                                    activitate pana cand nu a fost comunicat
                                    rezultatul aplicarii procedurii respective.
E.3. Frauda si coruptie             E.3.1. Ofertantul nu are dreptul de a
                                    influenta sau de a incerca sa influenteze
                                    comisia de evaluare in procesul de examinare
                                    si evaluare a ofertelor sau in decizia de
                                    stabilire a ofertei castigatoare, sub
                                    sanctiunea excluderii acestuia de la
                                    procedura aplicata pentru atribuirea
                                    contractului de achizitie publica.
                                    E.3.2. Nici un ofertant nu are dreptul de a
                                    contacta comisia de evaluare asupra nici
                                    unei probleme legate de oferta sa, din
                                    momentul deschiderii ofertelor pana in
                                    momentul atribuirii contractului de
                                    achizitie publica.
                                    Ofertantul are dreptul de a aduce
                                    clarificari la oferta si/sau la documentele
                                    care insotesc oferta numai ca urmare a unei
                                    solicitari scrise din partea comisiei de
                                    evaluare.
                                    E.3.3. Comisia de evaluare are obligatia de
                                    a exclude orice ofertant in cazul in care se
                                    dovedeste ca acesta a fost sau este angajat
                                    in practici corupte ori frauduloase in
                                    legatura cu procedura aplicata pentru
                                    atribuirea contractului de achizitie
                                    publica.
E.4. Examinarea documentelor        E.4.1. Fiecare ofertant trebuie sa
     care insotesc oferta           indeplineasca conditiile referitoare la
                                    eligibilitate si inregistrare, precum si
                                    cerintele solicitate privind capacitatea
                                    tehnica si capacitatea economico-financiara.
                                    Orice ofertant care indeplineste cerintele
                                    minime corespunzatoare criteriilor de
                                    calificare este considerat ofertant
                                    calificat.
E.5. Examinarea ofertelor           E.5.1. Ofertele vor fi examinate de catre
                                    comisia de evaluare.
                                    E.5.2. Comisia de evaluare va stabili care
                                    sunt clarificarile necesare pentru evaluarea
                                    fiecarei oferte, precum si perioada acordata
                                    pentru transmiterea clarificarilor.
                                    E.5.3. In cazul unei oferte care are un pret
                                    aparent neobisnuit de scazut in raport cu
                                    produsul care urmeaza sa fie furnizat
                                    comisia de evaluare are obligatia de a
                                    solicita, in scris si inainte de a lua o
                                    decizie de respingere a acelei oferte,
                                    detalii si precizari pe care le considera
                                    relevante cu privire la oferta, precum si de
                                    a verifica raspunsurile care justifica
                                    pretul respectiv.
                                    E.5.4. Comisia de evaluare are dreptul de a
                                    respinge o oferta in oricare dintre
                                    urmatoarele cazuri:
                                    a) oferta nu respecta cerintele prevazute in
                                    documentatia pentru elaborarea si
                                    prezentarea ofertei;
                                    b) ofertantul nu transmite in perioada
                                    precizata de catre comisia de evaluare
                                    clarificarile solicitate;
                                    c) ofertantul modifica, prin clarificarile
                                    pe care le prezinta, continutul propunerii
                                    tehnice si/sau al propunerii financiare, cu
                                    exceptia situatiei in care modificarea este
                                    determinata de corectarea erorilor
                                    aritmetice;
                                    d) oferta contine propuneri referitoare la
                                    clauzele contractuale, propuneri care sunt
                                    in mod evident dezavantajoase pentru
                                    autoritatea contractanta;
                                    e) explicatiile solicitate conform E.5.3 nu
                                    sunt concludente si/sau nu sunt sustinute de
                                    documentele justificative cerute de comisia
                                    de evaluare.
E.6. Corectarea erorilor            E.6.1. Singura modificare permisa in oferta,
                                    fara a atrage implicatiile de la E.5.4 lit.
                                    c), este corectarea eventualelor erori
                                    aritmetice.
                                    E.6.2. Erorile aritmetice se corecteaza dupa
                                    cum urmeaza:
                                    a) daca exista o discrepanta intre pretul
                                    unitar si pretul total (care este obtinut
                                    prin multiplicarea pretului unitar cu
                                    cantitatea totala), se va lua in considerare
                                    pretul unitar, iar pretul total va fi
                                    corectat in mod corespunzator;
                                    b) daca exista o discrepanta intre litere si
                                    cifre, se va lua in considerare valoarea
                                    exprimata in litere, iar valoarea exprimata
                                    in cifre va fi corectata in mod
                                    corespunzator.
                                    E.6.3. Comisia de evaluare are dreptul de a
                                    corecta erorile aritmetice numai cu acceptul
                                    ofertantului. Daca ofertantul nu accepta
                                    corectarea acestor erori, oferta sa va fi
                                    considerata necorespunzatoare si, in
                                    consecinta, va fi respinsa de catre comisia
                                    de evaluare.
E.7. Criteriul aplicat pentru       E.7.1. Criteriul pe baza caruia se atribuie
     atribuirea contractului        contractul de achizitie publica este
     de furnizare                   prevazut in Fisa de date a achizitiei si nu
                                    poate fi schimbat pe toata durata de
                                    aplicare a procedurii de atribuire a
                                    contractului respectiv.
                                    E.7.2. Criteriul mentionat la E.7.1 poate fi
                                    numai:
                                    a) fie oferta cea mai avantajoasa din punct
                                    de vedere tehnico-economic;
                                    b) fie, in mod exclusiv, pretul cel mai
                                    scazut.
E.8. Evaluarea ofertelor            E.8.1. Evaluarea ofertelor si, in urma
                                    acestei evaluari, stabilirea ofertei
                                    castigatoare se realizeaza de catre comisia
                                    de evaluare, avand in vedere incadrarea in
                                    perioada de valabilitate a ofertelor, precum
                                    si criteriul aplicat pentru atribuirea
                                    contractului de achizitie publica.
                                    E.8.2. In cazul in care atribuirea
                                    contractului de achizitie publica se face pe
                                    baza criteriului mentionat la E.7.2 lit. a),
                                    evaluarea ofertelor consta in acordarea
                                    pentru fiecare oferta a unui punctaj
                                    rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului
                                    de calcul descris in Fisa de date a
                                    achizitiei.
                                    Clasamentul pe baza caruia se stabileste
                                    oferta castigatoare se intocmeste in ordinea
                                    descrescatoare a punctajului acordat.
                                    E.8.3. In cazul in care atribuirea
                                    contractului de achizitie publica se face pe
                                    baza criteriului mentionat la E.7.2 lit. b),
                                    evaluarea ofertelor consta in compararea
                                    preturilor fiecarei oferte si in intocmirea,
                                    in ordinea descrescatoare a preturilor
                                    respective, a clasamentului pe baza caruia
                                    se stabileste oferta castigatoare.
                                    E.8.4. Preturile care se compara in scopul
                                    intocmirii clasamentului sunt preturile
                                    ofertate pentru furnizarea produselor la
                                    destinatia finala, exclusiv T.V.A.
E.9. Stabilirea ofertei             E.9.1. Oferta castigatoare stabilita de
     castigatoare                   catre comisia de evaluare va fi:
                                    a) oferta care intruneste punctajul cel mai
                                    mare rezultat din aplicarea algoritmului de
                                    calcul descris in Fisa de date a achizitiei
                                    - in cazul in care pentru atribuirea
                                    contractului de furnizare se aplica
                                    criteriul "oferta cea mai avantajoasa din
                                    punct de vedere tehnico-economic"; sau
                                    b) oferta cu cel mai mic pret - in cazul in
                                    care pentru atribuirea contractului de
                                    furnizare se aplica criteriul "pretul cel
                                    mai scazut".
                                    E.9.2. Atunci cand stabileste oferta
                                    castigatoare comisia de evaluare va lua in
                                    considerare clasamentul final refacut in
                                    urma acordarii marjei de preferinta interna.
E.10. Acordarea marjei de           E.10.1. Acordarea marjei de preferinta
      preferinta interna            interna se realizeaza in cadrul procesului
                                    de evaluare, dupa cum urmeaza:
                                    a) daca oferta clasata pe primul loc este
                                    incadrata in grupa IA, clasamentul ramane
                                    neschimbat si oferta respectiva este
                                    declarata castigatoare;
                                    b) daca oferta clasata pe primul loc nu este
                                    incadrata in grupa IA, comisia de evaluare
                                    reface clasamentul conform prevederilor de
                                    la E.10.2 si declara castigatoare oferta
                                    care se claseaza pe primul loc in urma
                                    refacerii clasamentului.
                                    E.10.2. In functie de criteriul pe baza
                                    caruia se atribuie contractul de achizitie
                                    publica, refacerea clasamentului prin
                                    acordarea marjei de preferinta interna se
                                    realizeaza astfel:
                                    I. In cazul in care criteriul aplicat pentru
                                    atribuirea contractului de produse este
                                    "oferta cea mai avantajoasa din punct de
                                    vedere tehnico-economic", comisia de
                                    evaluare adauga:
                                    - 7,5% din punctajul obtinut de oferta
                                    clasata cel mai bine tuturor ofertelor care
                                    prevad furnizarea de produse care se
                                    incadreaza in grupa IA;
                                    - 2,5% din punctajul obtinut de oferta
                                    clasata cel mai bine tuturor ofertelor care
                                    prevad furnizarea de produse care se
                                    incadreaza in grupa IB.
                                    II. In cazul in care criteriul aplicat
                                    pentru atribuirea contractului de produse
                                    este "pretul cel mai scazut", comisia de
                                    evaluare scade, exclusiv in scopul
                                    compararii si clasificarii:
                                    - din pretul tuturor ofertelor care prevad
                                    furnizarea de produse care se incadreaza in
                                    grupa IA o valoare echivalenta cu 7,5% din
                                    pretul prevazut de oferta clasata cel mai
                                    bine;
                                    - din pretul tuturor ofertelor care prevad
                                    furnizarea de produse care se incadreaza in
                                    grupa IB o valoare echivalenta cu 2,5% din
                                    pretul prevazut de oferta clasata cel mai
                                    bine.

    F. Atribuirea contractului de achizitie publica

F.1. Comunicarea privind            F.1.1. Autoritatea contractanta va comunica
     rezultatul aplicarii           tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii
     procedurii                     procedurii in cel mult doua zile de la data
                                    la care comisia de evaluare a stabilit
                                    oferta castigatoare.
                                    F.1.2. In cazul ofertantilor a caror oferta
                                    nu a fost declarata castigatoare comunicarea
                                    va preciza daca oferta a fost respinsa si
                                    care sunt motivele respingerii, iar in cazul
                                    in care a fost admisa, va indica numele
                                    ofertantului castigator, precum si
                                    caracteristicile si avantajele relative ale
                                    ofertei castigatoare fata de oferta
                                    respectivului ofertant necastigator.
                                    F.1.3. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a nu furniza anumite informatii
                                    referitoare la atribuirea contractului de
                                    achizitie publica care ar putea fi cuprinse
                                    in ansamblul informatiilor pe care
                                    autoritatea contractanta trebuie sa le
                                    furnizeze in acord cu prevederile de la
                                    F.1.2, si anume in situatia in care aceasta
                                    furnizare:
                                    a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi
                                    legale si, implicit, ar fi contrara
                                    interesului public; sau
                                    b) ar prejudicia interesele comerciale ale
                                    ofertantilor, inclusiv cele ale ofertantului
                                    a carui oferta a fost declarata
                                    castigatoare; sau
                                    c) ar prejudicia concurenta loiala intre
                                    ofertanti.
                                    F.1.4. In cazul ofertantului castigator
                                    comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a
                                    fost declarata castigatoare si ca acesta
                                    este invitat in vederea incheierii
                                    contractului.
                                    F.1.5. In cazul in care autoritatea
                                    contractanta a acordat marja de preferinta
                                    interna, aceasta are dreptul de a solicita
                                    ofertantului a carui oferta a fost stabilita
                                    castigatoare prin acordarea marjei
                                    respective ca acesta sa reduca pretul
                                    ofertat la nivelul pretului din oferta care
                                    a fost cel mai bine clasata inainte de
                                    acordarea marjei.
                                    Ofertantul care primeste solicitarea de
                                    reducere a pretului are obligatia de a
                                    notifica in scris autoritatii contractante,
                                    intr-o perioada de cel mult 3 zile
                                    lucratoare de la primirea solicitarii, daca
                                    este sau nu este de acord cu reducerea de
                                    pret respectiva.
                                    F.1.6. In cazul in care ofertantul raspunde
                                    afirmativ la solicitarea respectiva
                                    notificarea transmisa de acesta autoritatii
                                    contractante trebuie sa fie insotita si de o
                                    noua propunere financiara, modificata
                                    in sensul reducerii de pret acceptate, care
                                    urmeaza sa fie anexata la oferta si care va
                                    prevala fata de propunerea financiara
                                    initiala.
                                    F.1.7. In cazul in care ofertantul nu
                                    transmite autoritatii contractante, in cel
                                    mult 3 zile lucratoare de la primire,
                                    raspunsul la solicitarea privind reducerea
                                    de pret sau in cazul in care prin
                                    notificarea transmisa acesta precizeaza ca
                                    nu este de acord cu reducerea de pret
                                    solicitata, autoritatea contractanta are
                                    dreptul de a solicita in scris ofertantului
                                    a carui oferta a fost clasata pe locul
                                    urmator ca urmare a acordarii marjei de
                                    preferinta interna o reducere de pret
                                    identica cu cea prevazuta la F.1.5.
                                    F.1.8. Prevederile de la F.1.5, F.1.6 si
                                    F.1.7 se aplica pentru fiecare eventuala
                                    reiterare a solicitarii privind reducerea de
                                    pret, adresata ofertantilor de catre
                                    autoritatea contractanta, in ordinea
                                    de clasare a ofertelor. Autoritatea
                                    contractanta nu are dreptul de a solicita
                                    reducerea de pret unui ofertant si,
                                    respectiv, de a invita ofertantul respectiv
                                    sa incheie contractul de achizitie publica,
                                    in cazul in care oferta acestuia se
                                    claseaza, dupa acordarea marjei de
                                    preferinta interna, in urma ofertei clasate
                                    pe primul loc inainte de refacerea
                                    clasamentului.
                                    F.1.9. In cazul in care toti ofertantii
                                    carora autoritatea contractanta le-a
                                    solicitat reducerea de pret nu sunt de acord
                                    cu reducerea respectiva, autoritatea
                                    contractanta invita, in vederea incheierii
                                    contractului, ofertantul a carui oferta a
                                    fost clasata pe primul loc ca urmare a
                                    acordarii marjei de preferinta interna. In
                                    acest caz contractul se incheie la nivelul
                                    pretului prevazut in propunerea financiara
                                    initiala cu care ofertantul a intrat in
                                    competitie.
F.2. Dreptul autoritatii            F.2.1. Autoritatea contractanta are dreptul
     contractante de a anula        de a anula aplicarea procedurii pentru
     aplicarea procedurii pentru    atribuirea contractului de achizitie publica
     atribuirea contractului de     numai daca ia aceasta decizie inainte de
     achizitie publica              data transmiterii comunicarii privind
                                    rezultatul aplicarii procedurii respective
                                    si numai in urmatoarele circumstante:
                                    a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel
                                    satisfacator al concurentei, respectiv
                                    numarul de ofertanti este mai mic decat cel
                                    minim prevazut pentru fiecare procedura;
                                    b) nici unul dintre ofertanti nu este
                                    eligibil sau nu a indeplinit conditiile de
                                    calificare prevazute in documentatia pentru
                                    elaborarea si prezentarea ofertei;
                                    c) au fost prezentate numai oferte
                                    necorespunzatoare, respectiv oferte care:
                                    (i) fie sunt depuse dupa data limita de
                                    depunere a ofertelor;
                                    (ii) fie nu au fost elaborate si prezentate
                                    in concordanta cu cerintele prevazute in
                                    documentatia pentru elaborarea si
                                    prezentarea ofertei;
                                    (iii) fie contin in propunerea financiara
                                    preturi despre care comisia de evaluare a
                                    demonstrat ca nu sunt rezultatul liberei
                                    concurente;
                                    (iv) fie contin propuneri referitoare la
                                    clauzele contractuale, propuneri care sunt
                                    in mod evident dezavantajoase pentru
                                    autoritatea contractanta;
                                    (v) fie, prin valoarea inclusa in propunerea
                                    financiara, fiecare dintre ele a depasit
                                    valoarea fondurilor alocate pentru
                                    indeplinirea contractului de achizitie
                                    publica respectiv;
                                    d) circumstante exceptionale afecteaza
                                    procedura pentru atribuirea contractului de
                                    achizitie publica sau este imposibila
                                    incheierea contractului.
                                    F.2.2. Decizia de anulare nu creeaza vreo
                                    obligatie a autoritatii contractante fata de
                                    ofertanti, cu exceptia returnarii garantiei
                                    pentru participare.
                                    F.2.3. In cazul in care anuleaza aplicarea
                                    procedurii pentru atribuirea contractului de
                                    achizitie publica, autoritatea contractanta
                                    are obligatia de a comunica in scris tuturor
                                    ofertantilor atat incetarea obligatiilor pe
                                    care acestia si le-au creat prin depunerea
                                    de oferte, cat si motivul anularii.
F.3. Dreptul autoritatii            F.3.1. Autoritatea contractanta isi rezerva
     contractante de a modifica     dreptul de a creste sau de a diminua, in
     cantitatile                    limita procentului indicat in Fisa de date a
                                    achizitiei, cantitatea de produse prevazute
                                    initial in Caietul de sarcini, fara nici o
                                    schimbare in pretul unitar sau in alte
                                    elemente ale propunerii tehnice si ale celei
                                    financiare; singura modificare admisa
                                    este cea referitoare la pretul total, care
                                    va creste sau va descreste corespunzator
                                    modificarilor intervenite in cantitatea
                                    achizitionata.
                                    F.3.2. Autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a modifica cantitatile de produse numai
                                    dupa stabilirea de catre comisia de evaluare
                                    a ofertei castigatoare si inainte de
                                    semnarea contractului de achizitie publica.
                                    F.3.3. Comunicarea prin care ofertantul este
                                    instiintat ca oferta sa este castigatoare
                                    trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu si
                                    instiintarea cu privire la modificarea
                                    cantitatilor care urmeaza sa fie
                                    achizitionate.
F.4. Termenii comerciali            F.4.1. Fara a afecta prevederile de la
     ai contractului                E.8.4, autoritatea contractanta are dreptul
                                    de a incheia contractul de furnizare in
                                    termenii comerciali cei mai avantajosi din
                                    punct de vedere al costurilor implicate.
                                    In acest caz, daca autoritatea contractanta
                                    are in vedere posibilitatea de a incheia
                                    contractul in termeni EXW, CIP sau CIF
                                    (eventual in alti termeni - FOB, CFR, DDU
                                    etc.), respectivele optiuni posibile sunt
                                    prevazute in Fisa de date a achizitiei.
F.5. Actualizarea pretului          F.5.1. Autoritatea contractanta are dreptul
     contractului de achizitie      de a accepta actualizarea pretului
     publica                        contractului, caz in care in cadrul
                                    conditiilor de contractare va fi prevazuta o
                                    clauza in acest sens.
                                    F.5.2. Autoritatea contractanta are
                                    obligatia de a preciza in Fisa de date a
                                    achizitiei daca intentioneaza sa accepte
                                    actualizarea pretului contractului de
                                    achizitie publica si, in cazul in care
                                    actualizarea este acceptata, formula de
                                    actualizare va fi precizata in Fisa de
                                    date a achizitiei.
                                    F.5.3. Pentru contractele de achizitie
                                    publica a caror durata de indeplinire nu
                                    depaseste 90 de zile autoritatea
                                    contractanta este indreptatita sa impuna un
                                    coeficient de actualizare egal cu 1
                                    (preturile din oferta nu se actualizeaza).
F.6. Incheierea contractului de     F.6.1. Autoritatea contractanta are
     achizitie publica              obligatia de a incheia contractul de
                                    achizitie publica cu ofertantul a carui
                                    oferta a fost stabilita ca fiind
                                    castigatoare de catre comisia de evaluare.
                                    F.6.2. Autoritatea contractanta are
                                    obligatia de a incheia contractul de
                                    achizitie publica in perioada de
                                    valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme
                                    de 15 zile de la data transmiterii
                                    comunicarii privind rezultatul aplicarii
                                    procedurii.
                                    F.6.3. In cazul in care oferta care a fost
                                    stabilita castigatoare este oferta depusa in
                                    comun de mai multi ofertanti, autoritatea
                                    contractanta are dreptul de a impune,
                                    inainte de incheierea contractului,
                                    legalizarea asocierii ofertantilor
                                    respectivi.
                                    F.6.4. In cazul in care autoritatea
                                    contractanta nu ajunge sa incheie contractul
                                    cu ofertantul a carui oferta a fost
                                    stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are
                                    dreptul:
                                    a) de a invita ofertantii, in ordinea
                                    descrescatoare a clasamentului, in vederea
                                    incheierii contractului; sau
                                    b) de a anula aplicarea procedurii pentru
                                    atribuirea contractului de achizitie
                                    publica.
                                    F.6.5. Ofertantul invitat de catre
                                    autoritatea contractanta sa incheie
                                    contractul de achizitie publica are
                                    obligatia de a constitui garantia de buna
                                    executie in forma si in cuantumul precizate
                                    in Fisa de date a achizitiei.
                                    F.6.6. Scrisoarea de garantie bancara prin
                                    care se constituie garantia de buna executie
                                    trebuie sa fie intocmita in conformitate
                                    cu modelul prevazut in sectiunea IV
                                    (Formularul 5).

    SECTIUNEA II
    FISA DE DATE A ACHIZITIEI

    Sectiunea II contine informatiile specifice referitoare la aplicarea concreta a procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica, care sunt destinate potentialilor ofertanti interesati sa participe la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de furnizare. Informatiile continute in cadrul acestei sectiuni completeaza, adapteaza sau detaliaza prevederile sectiunii I.
    Numerotarea informatiilor prevazute in aceasta sectiune asigura concordanta cu prevederile corespondente din cadrul sectiunii I.

    A. Introducere

    A.1.1.     Denumirea autoritatii contractante:
               Cod fiscal:
               Adresa:
               Numarul de telefon, telex, fax, e-mail:
               Sursele de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa
               fie atribuit:
               -
               -
               ...
    A.2.1.     Obiectul contractului de furnizare:
               Se precizeaza:
               a) natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie
                  achizitionate, precum si codul CPSA;
               b) indicatii referitoare la posibilitatile ofertantilor de a
                  depune oferta doar pentru un lot sau un pachet de loturi din
                  cantitatea de produse solicitate.
    A.2.2.     Procedura aplicata: (se bifeaza optiunea aplicabila)
                _
               |_| licitatie deschisa
                _
               |_| licitatie restransa
                _
               |_| negociere competitiva

               Justificare: este necesara numai in cazul aplicarii procedurii
               prin negociere competitiva.
    A.4.1.     1. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind
               achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,
               Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001;
               2. Hotararea Guvernului nr. 461/2001 pentru aprobarea
               normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
               60/2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul
               Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 268 din 24 mai 2001;
               3. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.012/2001 privind
               aprobarea structurii, continutului si modului de utilizare a
               Documentatiei standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei
               pentru achizitia publica de produse, publicat in Monitorul
               Oficial al Romaniei, Partea I, nr. ... din ...... (se completeaza
               numarul Monitorului Oficial al Romaniei in care a fost publicat
               respectivul ordin si data aparitiei acestuia).

    B. Calificarea candidatilor/ofertantilor

    B.1.3.     Documente care dovedesc eligibilitatea:
               1. Declaratie pe propria raspundere completata in conformitate cu
               Formularul B1 din sectiunea IV
               2. Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor
               exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv
               cele locale, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale
               de stat (formulare-tip eliberate de autoritatile competente din
               tara in care candidatul/ofertantul este rezident).
    B.2.2.     Documente care dovedesc inregistrarea:
               Pentru persoane juridice romane:
               Certificat emis de oficiul registrului comertului de pe langa
               camera de comert si industrie nationala sau teritoriala
               Pentru persoane fizice romane:
               Se solicita autorizatia de functionare, precum si orice alt
               document edificator considerat necesar pentru dovedirea
               apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea
               contractului.
               Pentru persoane juridice/fizice straine:
               Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare
               ca persoana juridica sau de inregistrare/atestare ori apartenenta
               din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile
               legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident.
    B.3.2.     Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea
               economico-financiara:
               (pentru documentele prevazute la pct. 3 - 10 se bifeaza optiunea
               aplicabila)
               1. Fisa de informatii generale (Formularul B2 din sectiunea IV)
               2. Lista cuprinzand subcontractantii, insotita si de acordurile
               de subcontractare; subcontractantii care urmeaza sa indeplineasca
               mai mult de 10% (in exprimare valorica) din contractul de
               achizitie publica trebuie sa completeze cu propriile date
               Formularul B2 din sectiunea IV.
               3. Autorizare pentru livrarea produselor (Formularul B3 din
               sectiunea IV)
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
               unui formular-tip de recomandare, conceput in functie de
               specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
               completat de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in
               cadrul sectiunii IV.
               5. Documente emise de organisme acreditate, care confirma
               certificarea sistemului calitatii:
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               In cazul in care astfel de documente sunt solicitate autoritatea
               contractanta trebuie sa precizeze in mod clar tipul de documente
               si genul de certificare care trebuie prezentate de catre
               candidati/ofertanti.
               6. Fisa/fise de informatii privind experienta similara
               (Formularul B4 din sectiunea IV)
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               7. Declaratie care contine informatii privind dotarile specifice,
               utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport,
               laboratoarele si alte mijloace fixe pe care candidatul/ofertantul
               se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului

                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
               unui formular-tip de declaratie, conceput in functie de
               specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
               completat de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in
               cadrul sectiunii IV.
               8. Declaratie care contine informatii privind numarul mediu in
               ultimele 12 luni al personalului angajat, asigurarea cu personal
               de specialitate, numarul si pregatirea cadrelor de conducere,
               precum si persoanele responsabile direct de indeplinirea
               contractului
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea
               unui formular-tip de declaratie, conceput in functie de
               specificul contractului. In acest caz modelul care urmeaza sa fie
               completat de catre candidati/ofertanti trebuie sa fie inclus in
               cadrul sectiunii IV.
               Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca
               declaratia/formularul sa fie insotit de CV ale persoanelor
               responsabile direct cu indeplinirea contractului, precum si ale
               oricaror alti specialisti cu sarcini "cheie" in indeplinirea
               contractului.
               9. Obligatii contractuale, in desfasurare fata de alti
               beneficiari/clienti
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
               centralizarii informatiilor privind obligatiile contractuale fata
               de alti beneficiari/clienti, completarea unui formular-tip de
               fisa de informare, caz in care trebuie sa indice acest lucru in
               Fisa de date a achizitiei si sa prezinte in sectiunea IV modelul
               care se cere a fi completat.
               10. Bilantul contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de
               organele competente si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori
               de bonitate din partea bancilor sau a unor societati recunoscute
               de audit financiar si contabil, precum si orice alte documente
               legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi poate
               dovedi capacitatea economico-financiara
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul
               centralizarii informatiilor de natura financiara, completarea
               unui formular-tip de fisa de informare, caz in care trebuie sa
               indice acest lucru in Fisa de date a achizitiei si sa prezinte in
               sectiunea IV modelul care se cere a fi completat.
               Precizari generale:
               - In masura in care se considera necesar, autoritatea
               contractanta va face precizari suplimentare privind documentele
               care urmeaza sa fie prezentate de catre candidati/ofertanti si va
               prezenta informatii detaliate privind modul de completare a
               formularelor solicitate.
               - Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
               cadrul sectiunii IV.
               - In masura in care se considera necesar autoritatea contractanta
               are dreptul de a solicita alte documente decat cele precizate mai
               sus, in scopul obtinerii de informatii edificatoare referitoare
               la capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara a
               candidatilor/ofertantilor.
               - Orice document/declaratie/formular va fi solicitat numai in
               masura in care contribuie la verificarea cerintelor minime de
               calificare prevazute la B.4.1.
               B.4.1. Cerinte minime, referitoare la capacitatea tehnica si la
               capacitatea economico-financiara, pe care candidatul/ofertantul
               trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat:
               Capacitatea tehnica
               1. Prezentare generala
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, numai obligativitatea prezentarii Formularului B2 din
               sectiunea IV.
               2. Sustinere tehnica
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, numai obligativitatea prezentarii listei cuprinzand
               subcontractantii, a acordurilor de subcontractare, precum si a
               formularelor care trebuie prezentate de subcontractantii care vor
               avea o pondere de peste 10% in indeplinirea contractului.
               3. Autorizare pentru livrarea produselor
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, numai obligativitatea prezentarii Formularului B3 din
               sectiunea IV.
               4. Recomandari din partea altor beneficiari/clienti
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, numai obligativitatea prezentarii a cel putin unei
               recomandari din partea unui beneficiar/client.
               5. Certificarea sistemului calitatii
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, numai obligativitatea prezentarii documentelor prevazute
               la B.3.2 pct. 5.
               6. Experienta similara
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, incheierea si indeplinirea in ultimii 3 ani a cel putin
               unui contract al carui obiect a fost furnizarea de produse
               similare si care:
               a) fie a avut o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima
               impusa;
               b) fie a avut ca obiect furnizarea unei cantitati de produse
               egala sau mai mare decat o cantitate minima impusa.
               Valoarea sau cantitatile minime impuse se precizeaza clar si nu
               pot depasi valoarea estimata a contractului de furnizare care
               urmeaza sa fie atribuit, respectiv cantitatea de produse care
               urmeaza sa fie furnizata.
               In cazul in care se impune o valoare minima, aceasta va fi
               exprimata in mii lei si in echivalent euro; echivalentul in euro
               al valorii exprimate in lei se va determina corespunzator
               cursului mediu al pietei valutare, calculat de Banca Nationala a
               Romaniei pentru ziua premergatoare transmiterii spre publicare a
               anuntului de participare catre Regia Autonoma "Monitorul Oficial"
               sau transmiterii invitatiei de participare catre candidati, in
               cazul aplicarii procedurii de negociere pentru care nu exista
               obligativitatea publicarii unui anunt de participare.
               7. Resurse tehnice
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, asigurarea (in dotare proprie, prin contracte sau
               conventii de inchiriere etc.) a acelor echipamente, utilaje,
               mijloace fixe si a altor dotari care sunt considerate strict
               necesare pentru indeplinirea contractului de furnizare.
               8. Resurse umane
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, asigurarea personalului de specialitate care este
               considerat strict necesar pentru indeplinirea contractului de
               furnizare.
               Capacitatea economico-financiara
               1. Obligatii contractuale in desfasurare
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, numai obligativitatea prezentarii informatiilor
               solicitate cu privire la obligatiile contractuale fata de alti
               beneficiari/clienti.
               2. Situatia financiara
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, incadrarea valorii unor indicatori financiari peste o
               valoare minima impusa. Indicatorii financiari trebuie sa se
               regaseasca in documentele prevazute la B.3.2 pct. 10 sau sa poata
               fi calculati pe baza informatiilor prevazute in documentele
               respective.
               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili cerinte minime
               pentru urmatorii indicatori:
               a) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani:
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, realizarea unei cifre medii anuale de afaceri egala sau
               mai mare decat o valoare minima impusa.
               Valoarea minima impusa se precizeaza clar si nu poate depasi
               valoarea medie anuala estimata a contractului de furnizare care
               urmeaza sa fie atribuit, multiplicata cu 3.
               Valoarea minima impusa va fi exprimata in mii lei si in
               echivalent euro; echivalentul in euro al valorii exprimate in lei
               se va determina corespunzator cursului mediu al pietei valutare,
               calculat de Banca Nationala a Romaniei pentru ziua premergatoare
               transmiterii spre publicare a anuntului de participare catre
               Regia Autonoma "Monitorul Oficial" sau transmiterii invitatiei de
               participare catre candidati, in cazul aplicarii procedurii de
               negociere pentru care nu exista obligativitatea publicarii unui
               anunt de participare.
               b) Lichiditate generala (active circulante/datorii curente x
               100):
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, incadrarea valorii indicatorului respectiv peste
               procentul de 100%, dar numai in cazul in care indeplinirea
               contractului urmeaza sa se realizeze intr-o perioada mai mare de
               3 luni.
               c) Solvabilitate patrimoniala (capital propriu/total pasiv x
               100):
                _               _
               |_| solicitat   |_| nesolicitat

               Autoritatea contractanta are dreptul de a stabili, ca cerinta
               minima, incadrarea valorii indicatorului respectiv peste
               procentul de 30%, dar numai in cazul in care indeplinirea
               contractului urmeaza sa se realizeze intr-o perioada mai mare de
               3 luni.
               Precizari generale:
               - Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune cerinte
               minime de calificare cu scopul de a restrictiona participarea la
               procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie
               publica.
               - Cerintele minime de calificare trebuie sa fie stabilite
               exclusiv in functie de exigentele specifice impuse de natura si
               complexitatea contractului de furnizare.
               - Autoritatea contractanta va prezenta informatii detaliate
               privind modul de indeplinire a cerintelor minime de calificare
               stabilite, precum si modul de verificare a indeplinirii acestor
               cerinte in corelatie cu documentele prevazute la B.3.2; in cazul
               in care unul sau mai multe dintre documentele prevazute la B.3.2
               nu se solicita, atunci nu se va solicita nici indeplinirea unor
               cerinte minime care rezulta din documentele respective.
               - In cazul in care ofertantilor li se acorda posibilitatea de a
               depune oferta pentru un lot sau pentru un pachet de loturi din
               cantitatea totala care urmeaza sa fie achizitionata, cerintele
               minime a caror indeplinire este solicitata pentru calificare se
               precizeaza, in mod distinct, pentru fiecare lot sau pachet de
               loturi.
               - Autoritatea contractanta va preciza cerintele minime de
               calificare care se impun a fi indeplinite de catre liderul
               asociatiei si de catre ceilalti asociati, in cazul in care
               anumite persoane juridice sau fizice vor depune oferta comuna.
               In cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de
               negociere competitiva, pentru etapa de selectare a candidatilor,
               capitolul B se completeaza cu urmatoarele:
    B.6.1.     Adresa la care se depune/transmite scrisoarea de interes insotita
               de documentele de calificare:
               Data limita pana la care se primeste scrisoarea de interes
               insotita de documentele de calificare:
    B.7.1.     Limba de redactare a scrisorii de interes si a documentelor de
               calificare:
               De regula, se indica limba romana si/sau, in masura in care se
               considera necesar, o limba de circulatie internationala.
    B.8.1.     Numar de exemplare in copie:
    B.9.3.     Ora, data si locul de deschidere a pachetelor care contin
               documentele de calificare:
    B.11.3.    Selectarea candidatilor calificati se realizeaza pe baza
               urmatoarei modalitati de punctare a performantelor tehnice si
               economico-financiare:

                                      (limite de incadrare a punctajelor maxime)
               Capacitatea tehnica,
               din care:
               (subcriterii)
               a) experienta similara                        40 - 80 puncte
               b) resurse tehnice                             5 - 10 puncte
               c) resurse umane                               5 - 10 puncte
               Capacitatea economico-financiara,
               din care:
               (subcriterii)
               d) cifra medie de afaceri                       5 - 10 puncte
               e) lichiditate                                  5 - 10 puncte
               f) solvabilitate                                5 - 10 puncte
               _________________________________________________________________
               TOTAL:                                             100 puncte
               _________________________________________________________________
               Precizari generale:
               - Punctajele stabilite pentru fiecare subcriteriu trebuie sa se
               incadreze in intervalul precizat si trebuie sa fie stabilite in
               functie de exigentele specifice impuse de natura si complexitatea
               contractului de furnizare.
               - Pentru fiecare subcriteriu utilizat este obligatorie
               prezentarea detaliata a modului sau a algoritmului de punctare,
               avandu-se in vedere urmatoarele:
               a) orice candidat care a indeplinit cerintele minime de
                  calificare prevazute la B.4.1 urmeaza sa primeasca 50% din
                  punctajul stabilit pentru fiecare subcriteriu;
               b) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
                  subcriteriului "experienta similara" se utilizeaza urmatoarea
                  formula de calcul:

                   n                     n                   n
                  ___                   ___                 ___
                  \  Pn        x 0,4 +  \  Pn       x 0,7 + \  Pn   ,
                  /__   (a-2)           /__   (a-1)         /__  (a)
                  i = 1                 i = 1               i = 1

                in care:
                   n
                  ___
                - \  Pn        reprezinta suma totala a valorilor contractelor
                  /__   (a)    indeplinite (exprimate in euro) sau a 
                  i = 1        cantitatilor de produse furnizate, in decursul
                               anului in care se aplica procedura;
                    n            n
                   ___           ___
                 - \  Pn         \  Pn        reprezinta sumele totale ale
                   /__   (a-1) , /__  (a-2)   valorilor contractelor indeplinite
                   i = 1         i = 1        (exprimate in euro) sau ale
                                              cantitatilor de produse furnizate,
                                              in decursul ultimilor 2 ani
                                              precedenti anului in care se
                                              aplica procedura.
               Pentru valoarea cea mai mare obtinuta se acorda punctaj maxim;
               pentru alte valori obtinute se acorda punctaje direct
               proportionale cu punctajul maxim acordat;
               c) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
                  subcriteriului "cifra medie de afaceri" se acorda punctajul
                  maxim celei mai mari valori obtinute; pentru alte valori
                  obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu punctajul
                  maxim acordat;
               d) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
                  subcriteriului "lichiditate" se acorda punctajul maxim pentru
                  orice valoare obtinuta care este mai mare de 200%; pentru alte
                  valori obtinute se acorda punctaje direct proportionale cu
                  punctajul maxim acordat;
               e) pentru acordarea restului de 50% din punctajul aferent
                  subcriteriului "solvabilitate" se acorda punctajul maxim
                  pentru orice valoare obtinuta care este mai mare de 50%;
                  pentru alte valori obtinute se acorda punctaje direct
                  proportionale cu punctajul maxim acordat;
               f) pentru acordarea restului de 50% din punctajele aferente
                  subcriteriilor "resurse tehnice" si "resurse umane" stabilirea
                  algoritmului de punctare se realizeaza in functie de
                  exigentele specifice impuse de natura si complexitatea
                  contractului de furnizare.
                - In cazul in care cerintele minime de calificare nu vizeaza
                unul sau mai multe dintre subcriteriile prezentate mai sus,
                respectivele subcriterii nu trebuie sa fie incluse in grila de
                punctaj utilizata pentru selectarea candidatilor. In orice
                situatie totalul punctajelor acordate subcriteriilor trebuie
                sa fie 100.
    B.11.4.     Numarul de candidati care vor fi selectati:
                Se indica acelasi numar sau acelasi interval care a fost
                precizat in anuntul/invitatia de participare.

    C. Elaborarea ofertei

    C.2.1.     Limba de redactare a ofertei:
               Se indica limba romana si, in masura in care se considera
               necesar, o limba de circulatie internationala.
    C.3.1.     Perioada de valabilitate a ofertelor:
               Se precizeaza o perioada de valabilitate estimata ca fiind
               suficienta pentru finalizarea intr-o perioada rezonabila a
               evaluarii ofertelor si semnarii contractului, precum si pentru a
               se evita, in masura in care nu apar circumstante exceptionale,
               situatia in care este necesara solicitarea de prelungire a
               acestei perioade.
               De regula, perioada de valabilitate a ofertelor trebuie sa se
               incadreze intre 30 si 90 de zile.
    C.5.3.     1. Cuantumul garantiei pentru participare:
    C.8.       Garantia pentru participare trebuie sa fie exprimata in suma
               fixa.
               Cuantumul garantiei pentru participare va fi, de regula, 1% - 2%
               din valoarea estimata a contractului de achizitie publica si in
               nici un caz mai mica de 0,5% sau mai mare de 2,5% din aceasta
               valoare.
               2. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare:
               Perioada stabilita trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de
               valabilitate a ofertei precizate la C.3.1.
               3. Modul de constituire a garantiei pentru participare:
               Se precizeaza:
               a) care dintre formele de constituire a garantiei pentru
               participare, prevazute in sectiunea I (C.8.3), sunt acceptate de
               catre autoritatea contractanta;
               b) toate informatiile necesare ofertantului pentru ca acesta sa
               aiba posibilitatea de a constitui garantia pentru participare in
               oricare dintre formele prevazute la lit. a).
               Scrisorile de garantie bancara vor fi eliberate, de regula, de o
               banca din Romania sau, dupa caz, de o banca din strainatate, de
               preferinta cu corespondent in Romania. Autoritatea contractanta
               nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru
               participare de catre o anumita banca, nominalizata in mod expres.
    C.6.1.     Se precizeaza modul de prezentare a propunerii tehnice, astfel
    C.6.2.     incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei
               propunerii tehnice cu specificatiile tehnice prevazute in Caietul
               de sarcini.
               Atunci cand se precizeaza modul de prezentare a propunerii
               tehnice trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul
               prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat, in cazul in
               care elemente ale propunerii tehnice intervin in algoritmul
               utilizat, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant sa
               fie complete si sa permita calcularea corespunzatoare a
               punctajului.
    C.6.3.     Se indica, daca este cazul, formularele care trebuie prezentate
               de catre ofertant, inclusiv, in masura in care se considera
               necesar, informatii detaliate privind modul de completare a
               acestora.
               Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
               cadrul sectiunii IV.
    C.7.2.     Se precizeaza formularul centralizator al propunerii financiare,
               care trebuie sa fie completat de catre ofertanti, precum si orice
               alte elemente de natura financiara sau comerciala care sunt
               necesare pentru evaluarea ofertei.
               Se precizeaza destinatia finala a produselor, destinatie fata de
               care se vor raporta preturile din propunerea financiara.
               Atunci cand se precizeaza modul de prezentare a propunerii
               financiare trebuie sa se aiba in vedere si algoritmul de calcul
               prevazut pentru evaluarea ofertelor, astfel incat, in functie de
               elementele propunerii financiare care intervin in algoritmul
               utilizat, informatiile prezentate de catre fiecare ofertant sa
               fie complete si sa permita calcularea corespunzatoare a
               punctajului.
    C.7.3.     In cazul in care finantarea contractului urmeaza sa fie asigurata
               printr-un credit a carui obtinere este in sarcina ofertantului,
               este obligatorie precizarea ansamblului minim de informatii
               solicitate care vor constitui oferta de credit a bancii
               finantatoare.
    C.7.4.     Se indica, daca este cazul, orice alte formulare care trebuie
               prezentate de catre ofertant, inclusiv, in masura in care se
               considera necesar, informatii detaliate privind modul de
               completare a acestora.
               Modelul oricarui formular solicitat trebuie sa fie prezentat in
               cadrul sectiunii IV.
    C.7.5.     Data pentru care se determina echivalenta leu/euro:
               Data stabilita trebuie sa fie cu cel mult 15 zile inainte de data
               de deschidere a ofertelor.

    D. Prezentarea ofertei

    D.1.1.     Adresa la care se depune oferta:
    D.1.2.     Data limita pentru depunerea ofertei:
    D.2.1.     Numarul de exemplare in copie:
    D.3.1.     Se precizeaza modul de prezentare in plicuri separate, dupa caz,
               a documentelor care insotesc oferta, a propunerii tehnice, a
               propunerii financiare si a ofertelor alternative.

    E. Deschiderea si evaluarea ofertelor

    E.1.1.     Ora, data si locul deschiderii ofertelor:
    E.7.1.     Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie
               publica:
               Se precizeaza unul dintre criteriile prevazute la E.7.2 din
               sectiunea I.
    E.8.       Se precizeaza toti factorii care vor fi luati in considerare
               pentru evaluarea ofertelor; algoritmul de calcul trebuie sa fie
               clar definit si, o data stabilit, nu poate fi schimbat pe toata
               perioada de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului
               de achizitie publica. In functie de algoritmul de calcul stabilit
               pentru calcularea punctajului ofertelor autoritatea contractanta
               are obligatia de a preciza toate informatiile necesare pentru a
               asigura deplina transparenta privind modul de aplicare a
               algoritmului de calcul, inclusiv marimile constante care intervin
               in calculul punctajelor.
               Variante ale algoritmului de calcul in cazul utilizarii
               criteriului "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
               tehnico-economic"
               I. Metoda punctelor de calitate
               Metoda presupune alocarea, conform specificatiilor cuprinse in
               Tabelul punctelor de calitate, a unui numar de puncte pentru
               fiecare factor de evaluare stabilit a fi luat in considerare
               atunci cand se calculeaza punctajul total al ofertelor.

                                Tabelul punctelor de calitate
               _________________________________________________________________
                  Factori de evaluare                     Punctaj maxim alocat
               _________________________________________________________________
               1. Pretul ofertei                                60 - 95
               2. Termen sau termene de livrare                  5 - 10
               3. Caracteristici tehnice si functionale          0 - 30
               4. Disponibilitatea de a asigura servicii
                  postvanzare si asistenta tehnica               0 - 10
               5. Angajamente privind livrarea de piese
                  de schimb, subansambluri sau furnituri,
                  pe termen lung                                 0 - 10
               6. Standardizare                                  0 - 15
               _________________________________________________________________
               TOTAL:                                             100
               _________________________________________________________________

               1. Punctajul pentru factorul de evaluare "pretul ofertei" se
               acorda astfel:
               a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda
                  punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;
               b) pentru alt pret decat cel prevazut la lit. a) punctajul se
                  acorda astfel:
               P  = (pret minim/pret ) x punctaj maxim alocat.
                n                   n
               Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt
               prevazute in sectiunea I (E.8.4).
               2. Punctajul pentru factorul de evaluare "termen sau termene de
               livrare" se acorda astfel:
               a) pentru termenul de livrare limita, prevazut in caietul de
                  sarcini, se acorda punctajul maxim alocat factorului de
                  evaluare respectiv;
               b) pentru un termen mai mare decat cel prevazut la lit. a)
                  punctajul se acorda astfel:
                  P  = (termen minim/termen ) x punctaj maxim alocat.
                   n                       n
               In cazul in care este prevazuta furnizarea pe loturi a
               produselor, fiecare lot sau pachet de loturi care urmeaza sa fie
               livrat la diferite termene, punctajul alocat se defalca
               corespunzator pentru fiecare dintre termenele de livrare
               prevazute.
               3. Punctajele pentru ceilalti factori de evaluare se acorda de
               catre comisia de evaluare pe baza aprecierii obiective efectuate
               de membrii acesteia, apreciere care trebuie sa se raporteze in
               totalitate la prevederile caietului de sarcini. In acest scop,
               pentru fiecare factor de evaluare se va urmari stabilirea unor
               subcriterii clare, de natura tehnica, care se incadreaza intr-o
               grila de punctaj sau pentru care se defineste un algoritm de
               punctare.
               II. Metoda de cuantificare valorica a avantajelor economice
               Metoda presupune calcularea unei valori de comparare, dupa cum
               urmeaza:
               a) adaugarea la pretul ofertei a valorii aferente, dupa caz, a:
                  (i) costurilor curente de intretinere si functionare pe
                      parcursul unei perioade clar precizate, avandu-se in
                      vedere, eventual, o rata de actualizare aleasa in mod
                      corespunzator;
                  (ii) costurilor generate de:
                  - dificultatile de operare pe care le implica achizitionarea
                  unor produse cu caracteristici tehnice diferite fata de cele
                  deja achizitionate sau fata de cele care urmeaza sa fie
                  achizitionate intr-o perioada ulterioara; sau
                  - lipsa unor angajamente ferme privind asistenta tehnica
                  si/sau livrarea de piese de schimb, subansambluri sau
                  furnituri, pe termen lung;
                  - abaterile propuse de catre ofertant fata de programul de
                  livrare a produselor, stabilit in Fisa de date a achizitiei;
                  (iii) alte costuri specifice care sunt in conexiune directa cu
                        achizitia produselor respective;
               b) scaderea din pretul ofertei a valorii aferente, dupa caz, a:
                  (i) veniturilor obtinute prin utilizarea produselor,
                      tinandu-se seama de randamentul si productivitatea
                      acestora si avandu-se in vedere, eventual, o rata de
                      actualizare aleasa in mod corespunzator;
                  (ii) economiilor generate de:
                  - eficienta si performantele tehnice ale produselor;
                  - facilitati acordate de catre ofertant referitoare la
                  asistenta tehnica si/sau livrarea de piese de schimb,
                  subansambluri sau furnituri, pe termen lung;
                  - abateri in favoarea autoritatii contractante, propuse de
                  catre ofertant, fata de programul de plata prevazut in
                  Conditiile de contractare; economia va fi evaluata prin
                  calcularea dobanzii castigate, ca urmare a decalarii platilor
                  datorate, la o rata anuala specificata in Fisa de date a
                  achizitiei;
                  (iii) alte venituri sau economii specifice care sunt in
                        conexiune directa cu achizitia produselor respective.
               Oferta pentru care, in urma cuantificarii tuturor avantajelor
               economice, rezulta valoarea de comparare cea mai mica este
               considerata oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere
               economic si primeste punctajul maxim de 100 de puncte. Punctajul
               pentru orice alta oferta se determina prin inmultirea cu 100 a
               raportului obtinut intre valoarea de comparare cea mai mica si
               valoarea de comparare aferenta fiecarei oferte.
               Autoritatea contractanta are dreptul de a adapta metoda II in
               conformitate cu tipul de contract pe care urmeaza sa il atribuie,
               precum si cu specificul produselor pe care urmeaza sa le
               achizitioneze.
               III. Metoda bazata pe buget fix
               Etapa I: Comisia de evaluare evalueaza mai intai propunerile
               tehnice si stabileste clasamentul acestora in ordinea
               descrescatoare a punctajelor tehnice acordate ca urmare a
               algoritmului de punctare.
               Etapa a II-a: Ofertele ale caror propuneri financiare prevad un
               pret mai mare decat valoarea bugetului fix, prevazut in Fisa de
               date a achizitiei, sunt respinse si comisia de evaluare
               intocmeste clasamentul final al ofertelor ramase in competitie,
               in ordinea descrescatoare a punctajelor tehnice acordate.

    F. Atribuirea contractului de achizitie publica

    F.3.1.     Procentul pentru cresterea sau diminuarea cantitatii de produse
               care urmeaza sa fie achizitionate:
               Se precizeaza procentul maxim pe care autoritatea contractanta
               l-ar putea impune ofertantului a carui oferta a fost stabilita ca
               fiind castigatoare, pentru cresterea sau descresterea cantitatii
               de produse. Acest procent nu poate fi mai mare de 10% .
               Observatie:
               Autoritatea contractanta are dreptul de a creste cantitatea de
               produse care urmeaza sa fie achizitionate, cu procentul indicat,
               numai in limita fondurilor alocate pentru indeplinirea
               contractului de furnizare.
    F.4.1.     Termenii comerciali in care se va incheia contractul:
               Varianta 1:
               Varianta 2:
               ...
                _
    F.5.2.     |_| Nu se accepta actualizarea pretului contractului
                _
               |_| Se accepta actualizarea pretului contractului dupa urmatoarea
                   formula:
               (se bifeaza optiunea aplicabila)
               Precizare:
               Formula de actualizare se stabileste de catre autoritatea
               contractanta, care are insa obligatia de a se asigura ca nu va
               depasi, in urma actualizarii pretului, limita fondurilor anuale
               alocate pentru indeplinirea contractului respectiv.
               Un model de formula pentru actualizarea pretului contractului de
               achizitie publica este urmatorul:

               V = V x K ,
                0   A

               in care:
               V  reprezinta valoarea actualizata a situatiei de plata;
               V  reprezinta valoarea situatiei de plata intocmita la nivelul
                0 preturilor declarate in oferta;
               K  reprezinta coeficientul de actualizare care urmeaza sa fie
                A aplicat.
               Coeficientul de actualizare K se determina dupa cum urmeaza:
                                            A
               K  = E/E ,
                A      0

               in care:
               E reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a
                 Romaniei pentru 1 euro, corespunzator primei zile din
                 saptamana premergatoare saptamanii in care se prezinta
                 situatia de plata;
               E  reprezinta cursul mediu in lei, calculat de Banca Nationala a
                0 Romaniei pentru 1 euro, corespunzator zilei stabilite in Fisa
                  de date a achizitiei ca reper pentru stabilirea preturilor
                  unitare din oferta.
    F.6.5.     a) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de
                  furnizare:
               Garantia de buna executie trebuie sa se exprime procentual
               intr-un cuantum cuprins intre 5% - 10% din valoarea contractului
               de furnizare.
               b) Modul de constituire a garantiei de buna executie a
                  contractului de furnizare:
               Se precizeaza care dintre formele de constituire a garantiei de
               buna executie a contractului de furnizare va fi acceptata de
               catre autoritatea contractanta.

    SECTIUNEA III
    CAIETUL DE SARCINI

    Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.
    Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.
    Caietul de sarcini trebuie sa precizeze si institutiile competente de la care furnizorii, executantii sau prestatorii pot obtine informatii privind reglementarile obligatorii referitoare la protectia muncii, la prevenirea si stingerea incendiilor si la protectia mediului, care trebuie respectate pe parcursul indeplinirii contractului respectiv si care sunt in vigoare la nivel national sau, in mod special, in regiunea ori in localitatea in care se executa lucrarile sau se presteaza serviciile.
    Autoritatea contractanta are obligatia de a defini in Caietul de sarcini si in contract specificatiile tehnice numai prin referire, de regula:
    a) fie la reglementari tehnice, astfel cum sunt acestea definite in legislatia interna referitoare la standardizarea nationala, care sunt compatibile cu reglementarile Comunitatii Europene;
    b) fie, daca nu exista reglementari tehnice in sensul celor prevazute la lit. a), la standarde nationale, si anume, de regula, in urmatoarea ordine de decadere:
    (i) standarde nationale care adopta standarde europene;
    (ii) standarde nationale care adopta standarde internationale;
    (iii) alte standarde.
    In cazul in care sunt utilizate standarde speciale, Caietul de sarcini trebuie sa precizeze ca vor fi acceptate si produsele, serviciile sau lucrarile care indeplinesc alte standarde de autoritate si care asigura o calitate substantial egala cu standardele mentionate.
    Se interzice indicarea in Caietul de sarcini a unor specificatii tehnice care desemneaza produse de o anumita origine/fabricatie sau procedee speciale, in cazul in care introducerea acestor specificatii tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea, unuia sau mai multor ofertanti.
    Se interzice indicarea unei marci de fabrica sau de comert, a unui brevet de inventie, a unei licente de fabricatie sau a unei anume origini ori productii. Totusi se admite o astfel de indicatie, dar numai insotita de mentiunea "sau echivalent" si numai in situatia in care autoritatea contractanta nu are posibilitatea de a stabili in Caietul de sarcini specificatii tehnice suficient de precise si inteligibile pentru toate partile interesate.
    In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic", iar autoritatea contractanta nu a anuntat interdictia de a fi depuse oferte alternative, Caietul de sarcini trebuie sa precizeze cerintele minime obligatorii pe care ofertele alternative trebuie sa le indeplineasca pentru a fi luate in considerare.
    In cazul in care criteriul de evaluare a ofertelor este "pretul cel mai scazut", Caietul de sarcini trebuie sa precizeze, in mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. In acest sens orice oferta de baza prezentata, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din Caietul de sarcini.

    SECTIUNEA IV
    FORMULARE

    Sectiunea IV contine formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare examinarea si evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse.
    Fiecare candidat/ofertant care participa, in mod individual sau ca asociat, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

    FORMULARUL 1A*)

    CANDIDATUL                 Inregistrat la sediul autoritatii contractante
....................                       nr. ........../..........
 (denumirea/numele)

                             SCRISOARE DE INTERES

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ..... din .................., privind organizarea
                                        (ziua/luna/anul)
procedurii pentru atribuirea contractului ......................................
...............................................................................,
              (denumirea contractului de achizitie publica)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Candidat,
                                                  ......................
                                                  (semnatura autorizata)
------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva cu anunt de participare (etapa de selectare a candidatilor).

    FORMULARUL 1B*)

    CANDIDATUL                  Inregistrat la sediul autoritatii contractante
....................                        nr. ........../..........
 (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INTERES

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ..... din ................ privind
                                                        (ziua/luna/anul)
organizarea procedurii pentru atribuirea contractului ..........................
................................................................................
                 (denumirea contractului de achizitie publica)
ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de selectare.
    Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Candidat,
                                                  ......................
                                                  (semnatura autorizata)
------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de negociere competitiva fara anunt de participare (etapa de selectare a candidatilor).

    FORMULARUL 2A*)

    OFERTANTUL                  Inregistrat la sediul autoritatii contractante
....................                        nr. ........../..........
(denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INAINTARE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a anuntului de participare aparut in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, nr. ..... din ..................., privind aplicarea
                                        (ziua/luna/anul)
procedurii pentru atribuirea contractului ......................................
...............................................................................,
                     (denumirea contractului de achizitie publica)
    noi .................................... va transmitem alaturat urmatoarele:
           (denumirea/numele ofertantului)
    1. Documentul ................................... privind garantia pentru
                   (tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ....... copii:
    a) oferta;
    b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Ofertant,
                                                  ......................
                                                  (semnatura autorizata)
------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie deschisa.

    FORMULARUL 2B*)

    OFERTANTUL                  Inregistrat la sediul autoritatii contractante
....................                     nr. ........../..........
 (denumirea/numele)

                            SCRISOARE DE INAINTARE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Ca urmare a invitatiei de participare nr. ..... din .................. prin
                                                         (ziua/luna/anul)
care suntem invitati sa prezentam oferta in scopul atribuirii contractului .....
............................................. noi ..............................
(denumirea contractului de achizitie publica)    (denumirea/numele ofertantului)
va transmitem alaturat urmatoarele:
    1. Documentul ................................... privind garantia pentru
                   (tipul, seria/numarul, emitentul)
participare, in cuantumul si in forma stabilite de dumneavoastra prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
    2. coletul sigilat si marcat in mod vizibil, continand, in original si intr-un numar de ..... copii:
    a) oferta;
    b) documentele care insotesc oferta.
    Avem speranta ca oferta noastra este corespunzatoare si va satisface cerintele.

    Data completarii ...............

                                                        Cu stima,

                                                        Ofertant,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)
------------
    *) Formularul se utilizeaza numai in cazul aplicarii procedurii de licitatie restransa sau de negociere competitiva (etapa de evaluare a ofertelor).

    FORMULARUL 3

    OFERTANTUL
....................
 (denumirea/numele)

                              FORMULAR DE OFERTA

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Domnilor,
    1. Examinand documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului ................................, ne
                                            (denumirea/numele ofertantului)
oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizam/sa inchiriem/sa livram in sistem leasing cu optiune de cumparare/sa livram in sistem leasing fara optiune de cumparare (se
elimina optiunile neaplicabile) ..............................., pentru suma de
                                     (denumirea produselor)
............................ lei, reprezentand .................................
(suma in litere si in cifre)                      (suma in litere si in cifre)
euro, platibila dupa receptia produselor/in rate lunare sau trimestriale (se elimina optiunile neaplicabile), la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de ............................. lei.
           (suma in litere si in cifre)
    2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa furnizam produsele in graficul de timp anexat.
    3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de .......
........................... zile, respectiv pana la data de ................, si
(durata in litere si cifre)                                 (ziua/luna/anul)
ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.
    4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
    5. Alaturi de oferta de baza:
     _
    |_|   depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un
formular de oferta separat, marcat in mod clar "alternativa";
     _
    |_|   nu depunem oferta alternativa.

    (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
    6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.
    7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

    Data ....../......../........

    ............................., in calitate de ......................, legal
            (semnatura)
autorizat sa semnez oferta pentru si in numele .................................
                                                (denumirea/numele ofertantului)

    FORMULARUL 4

        BANCA
.......................
     (denumirea)

                       SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA
pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....................
.............................................., noi ...........................,
(denumirea contractului de achizitie publica)            (denumirea bancii)
avand sediul inregistrat la ...................................................,
                                         (adresa bancii)
ne obligam fata de ........................................... sa platim suma de
                     (denumirea autoritatii contractante)
........................., la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba
 (in litere si in cifre)
obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:
    a) ofertantul .................... si-a retras oferta in perioada de
                   (denumirea/numele)
valabilitate a acesteia;
    b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................
                                                            (denumirea/numele)
nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;
    c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul ......................
                                                            (denumirea/numele)
a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de ............................
    Parafata de Banca ...................... in ziua .... luna ....... anul ....
                      (semnatura autorizata)

    FORMULARUL 5

         BANCA
.......................
      (denumirea)

                  SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Cu privire la contractul de achizitie publica .............................,
                                                    (denumirea contractului)
incheiat intre ................., in calitate de contractant, si .............., in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de ........................ reprezentand ........ % din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.
    Prezenta garantie este valabila pana la data de .......................... .
    In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.

    Parafata de Banca ...................... in ziua .... luna ....... anul ....
                      (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B1

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................
     (denumirea/numele)

                      DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

    1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ...............................
...............................................................................,
        (denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului)
declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in nici una dintre situatiile prevazute la art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.
    2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
    3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante ........................
................................................................................
                  (denumirea si adresa autoritatii contractante)
cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.
    4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de .......................
................................................................................
      (se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

    Data completarii .............

                                                   Candidat/ofertant,
                                                 ......................
                                                 (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B2

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
.............................
     (denumirea/numele)

                              INFORMATII GENERALE

    1. Denumirea/numele:
    2. Codul fiscal:
    3. Adresa sediului central:
    4. Telefon:
       Fax:
       Telex:
       E-mail:
    5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare ..............................
................................................................................
           (numarul, data si locul de inmatriculare/inregistrare)
    6. Obiectul de activitate, pe domenii: .....................................
................................................................................
               (in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
    7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul: ..............
................................................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de inmatriculare/inregistrare)
    8. Principala piata a afacerilor:
    9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
________________________________________________________________________
                    Cifra de afaceri anuala    Cifra de afaceri anuala
   Anul                 la 31 decembrie            la 31 decembrie
                           (mii lei)              (echivalent euro)
________________________________________________________________________
 1.
________________________________________________________________________
 2.
________________________________________________________________________
 3.
________________________________________________________________________
 Media anuala:
________________________________________________________________________

                                                 Candidat/ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B3

    PRODUCATOR
....................
 (denumirea/numele)

                                AUTORIZARE

              Catre .......................................................
                    (denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

    Noi ........................................................, ca producatori
        (denumirea producatorului, adresa completa, inregistrare)
de .......................................... si avand capacitatile de productie
              (denumirea produselor)
in .........................................., il autorizam prin prezenta pe
                (adresa fabricii)
furnizorul ..................................... sa livreze produsele mai sus
            (denumirea/numele, adresa completa)
mentionate.
    Prin prezenta garantam calitatea si performantele produselor oferite si il autorizam pe ............................ sa asigure pentru produsele respective
               (denumirea furnizorului)
indeplinirea obligatiilor care decurg din contractul de furnizare, referitoare la serviciile de instalare si punere in functiune, de intretinere si de asistenta tehnica.

    Data completarii ................

                                                    Producator,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)

    FORMULARUL B4

    CANDIDATUL/OFERTANTUL
............................
    (denumirea/numele)

                           EXPERIENTA SIMILARA*)

    1. Denumirea si obiectul contractului:
       Numarul si data contractului:
    2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
       Adresa beneficiarului/clientului:
       Tara:
    3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
       (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
     _
    |_| contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
     _
    |_| contractant asociat
     _
    |_| subcontractant

    4. Valoarea contractului                        exprimata in     exprimata
                                                   moneda in care  in echivalent
                                                    s-a incheiat        euro
                                                     contractul
    a) initiala (la data semnarii contractului):        ...              ...
    b) finala (la data finalizarii contractului):       ...              ...
    5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
    6. Natura si cantitatea de produse care a fost furnizata in baza contractului, precum si alte aspecte relevante prin care ofertantul/candidatul isi sustine experienta similara:

                                                 Candidat/ofertant,
                                               ......................
                                               (semnatura autorizata)
------------
    *) Se completeaza fise distincte pentru fiecare contract, care vor fi confirmate, la cererea comisiei de evaluare, prin prezentarea contractului respectiv.

    FORMULARUL C1*)

    OFERTANTUL
....................
 (denumirea/numele)

                             GRAFIC DE LIVRARE
__________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea    Cantitatea        Data de livrare/Perioada de zile
crt.  produsului     (U.M.)      calendaristice necesara fiecarei livrari
__________________________________________________________________________
  1.
__________________________________________________________________________
  2.
__________________________________________________________________________
....
__________________________________________________________________________

                                                      Ofertant,
                                                ......................
                                                (semnatura autorizata)
------------
    *) Acest formular este optional si poate fi utilizat in cazul solicitarii prevazute la C.6.2 lit. d) din sectiunea I. Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita completarea acestui formular sau completarea unui formular adaptat dupa acest model, in functie de specificul produselor a caror furnizare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica.

    FORMULARUL C2*)

                          CENTRALIZATOR DE PRETURI
(se completeaza pentru produse care se incadreaza in grupele IA sau IB)
________________________________________________________________________________
N  Denumirea  Cantitatea Pretul  Pretul Procentul  Pretul      Pretul   Taxa pe
r. produsului   (U.M.)   unitar  total    *1)     unitar la   total la  valoarea
                          EXW    EXW              destinatia destinatia adaugata
c                                (2x3)              finala     finala      (mii
r                                                               (2x6)      lei)
t.
________________________________________________________________________________
0       1         2        3       4       5          6          7         8
________________________________________________________________________________
1.                        mii     mii                mii        mii
                          lei:    lei:               lei:       lei:
              __________________________________________________________________
                          euro:   euro:              euro:      euro:
              __________________________________________________________________
2.                        mii     mii                mii        mii
                          lei:    lei:               lei:       lei:
              __________________________________________________________________
                          euro:   euro:              euro:      euro:
              __________________________________________________________________
...                       mii     mii                mii        mii
                          lei:    lei:               lei:       lei:
              __________________________________________________________________
                          euro:   euro:              euro:      euro:
________________________________________________________________________________
              TOTAL               mii                           mii
                                  lei:                          lei:
                                ________                     _________
                                 euro:                          euro:
________________________________________________________________________________

                                                           Ofertant,
                                                     ......................
                                                     (semnatura autorizata)
------------
    *1) Reprezinta procentul de:
    a) mana de lucru formata din cetateni romani; sau
    b) materii prime si/sau orice alte parti componente ale produsului finit, de origine romana; sau
    c) orice combinatie intre cazurile prevazute la lit. a) si b),
    calculat in raport cu pretul EXW.
------------
    *) Acest formular este aplicabil pentru prevederile de la C.7.2 din sectiunea I. Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica/adapta formularul in functie de specificul produselor a caror furnizare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica, avand insa obligatia de a pastra nealterate principalele informatii prevazute in formularul recomandat.

    FORMULARUL C3*)

                       CENTRALIZATOR DE PRETURI
(se completeaza pentru produsele care se incadreaza in grupa IC)
________________________________________________________________________________
Nr.  Denumirea  Tara de Cantitatea Pretul Pretul   Pretul     Pretul   Taxa pe
crt. produsului origine   (U.M.)   unitar total  unitar la   total la  valoarea
                                    CIF    CIF   destinatia destinatia adaugata
                                    sau    sau     finala     finala   (mii lei)
                                    CIP    CIP                 (3x6)
                                          (3x4)
________________________________________________________________________________
0       1         2         3        4      5         6          7         8
________________________________________________________________________________
1.                         mii      mii              mii        mii
                           lei:     lei:             lei:       lei:
                ________________________________________________________________
                          euro:    euro:             euro:     euro:
                ________________________________________________________________
2.                         mii      mii              mii        mii
                           lei:     lei:             lei:       lei:
                ________________________________________________________________
                          euro:    euro:             euro:     euro:
                ________________________________________________________________
...                        mii      mii              mii        mii
                           lei:     lei:             lei:       lei:
                ________________________________________________________________
                          euro:    euro:             euro:      euro:
________________________________________________________________________________
              TOTAL                mii                           mii
                                   lei:                          lei:
________________________________________________________________________________
                                   euro:                         euro:
________________________________________________________________________________

                                                           Ofertant,
                                                     ......................
                                                     (semnatura autorizata)
------------
    *) Acest formular este aplicabil pentru prevederile de la C.7.2 din sectiunea I. Autoritatea contractanta are dreptul de a modifica/adapta formularul in functie de specificul produselor a caror furnizare reprezinta obiectul contractului de achizitie publica, avand insa obligatia de a pastra nealterate principalele informatii prevazute in formularul recomandat.

    SECTIUNEA V

                    CONTRACT DE FURNIZARE DE PRODUSE
                     nr. ....... din ..............

    1. Parti contractante
    Intre
    autoritatea contractanta ..................................., adresa/sediul ..................................., telefon/fax ...................., numar de inmatriculare ................., codul fiscal ..............., cont (trezorerie, banca) ...................., reprezentata prin ................................,
                                                  (denumirea conducatorului)
functia ..............................., in calitate de achizitor, si furnizorul ..............................., adresa/sediul ................................,
       (denumirea)
telefon/fax .............., numarul de inmatriculare ..................., codul fiscal .............., cont (trezorerie, banca) ................, reprezentat prin .........................., functia ...................., in calitate de
     (denumirea conducatorului)
furnizor, a intervenit prezentul contract.

    2. Obiectul si pretul contractului
    2.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina .................................... in perioada/perioadele convenite
                 (denumirea produselor)
si in conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract.
    2.2. - Achizitorul se obliga sa plateasca furnizorului pretul convenit pentru indeplinirea contractului de furnizare ................................ .
                                                      (denumirea)
    2.3. - Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil furnizorului de catre achizitor conform graficului de plati, este de ........... mii lei, din care T.V.A. ................ mii lei.

    3. Durata contractului
    3.1. - Furnizorul se obliga sa furnizeze si, dupa caz, sa instaleze si sa intretina ........................................, astfel cum este prevazut in
                    (denumirea produselor)
graficul de livrare, in decurs de .......................... de la data intrarii
                                  (zile/luni calendaristice)
in vigoare a contractului.

    4. Definitii
    4.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
    a) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre o autoritate contractanta, in calitate de achizitor, si un furnizor de produse, in calitate de furnizor;
    b) achizitor si furnizor - partile contractante, astfel cum sunt acestea denumite in prezentul contract;
    c) pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
    d) produse - echipamentele, masinile, utilajele si orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga prin contract sa le furnizeze achizitorului;
    e) servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi: transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
    f) standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea, prevazute in Caietul de sarcini si in propunerea tehnica;
    g) origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
    h) destinatie finala - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
    i) EXW, CIF, CIP, FCA, FOB, DDP etc. - termeni comerciali definiti conform regulilor si uzantelor internationale, guvernate de regulamentul INCOTERMS, si anume:

Grupul E      EXW   Franco fabrica               EX Works
Plecarea

Grupul F      FCA   Franco transportator         Free Carrier
Transportul   FAS   Franco de-a lungul vasului   Free Alongside Ship
principal     FOB   Franco bord                  Free on Board

Grupul CFR    CFR   Cost si navlu                Cost and Freight
Transportul   CIF   Cost, asigurare si navlu     Cost, insurance and freight
principal           la locul de destinatie
platit              convenit
              CPT   Transport platit pana la     Carriage Paid To
              CIP   Transport si asigurare       Carriage and Insurance Paid To
                    platite pana la

Grupul D      DAF   Franco frontiera             Delivered At Frontier
              DES   Franco nava nedescarcata     Delivered EX Ship
              DEQ   Franco pe chei vamuit        Delivered EX Quay (DUTY PAID)
              DDU   Franco destinatie nevamuit   Delivered Duty Unpaid
              DDP   Franco destinatie vamuit     Delivered Duty Paid

    j) forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinii acestora, care nu putea fi prevazut in momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargo, enumerarea nefiind exhaustiva ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
    k) zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

    5. Aplicabilitate
    5.1. - Contractul intra in vigoare dupa constituirea garantiei bancare de buna executie, astfel cum s-a convenit la pct. 10, la data de ..................
.............................................................................. .
          (se precizeaza data la care intra in vigoare contractul)

    6. Documentele contractului
    6.1. - Documentele contractului sunt:
    a) graficul de livrare;
    b) acte aditionale, daca exista;
    c) propunerea tehnica si propunerea financiara;
    d) Caietul de sarcini;
    e) alte anexe la contract.

    7. Standarde
    7.1. - Produsele furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de catre furnizor in propunerea sa tehnica.
    7.2. - Cand nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabila se vor respecta standardele sau alte reglementari autorizate in tara de origine a produselor.

    8. Caracterul confidential al contractului
    8.1. - (1) O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
    a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
    b) de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.
    (2) Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
    8.2. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca:
    a) informatia era cunoscuta partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta parte contractanta; sau
    b) informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte parti contractante pentru asemenea dezvaluire; sau
    c) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

    9. Drepturi de proprietate intelectuala
    9.1. - Furnizorul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:
    a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
    b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

    10. Garantia de buna executie a contractului
    10.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in contract.
    (2) Achizitorul are obligatia de a elibera garantia pentru participare si de a emite ordinul de incepere a contractului numai dupa ce furnizorul a facut dovada constituirii garantiei de buna executie.
    10.2. - Cuantumul garantiei de buna executie a contractului reprezinta un procent din pretul contractului.
    (se precizeaza cuantumul garantiei de buna executie a contractului, modul de constituire, perioada pentru care se constituie si modul de restituire)
    10.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca furnizorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru furnizorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.
    10.4. - Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

    11. Receptie, inspectii si teste
    11.1. - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
    11.2. - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, precum si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in anexa/anexele la prezentul contract.
    (2) Achizitorul are obligatia de a notifica in scris furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
    11.3. - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor.
    (se precizeaza destinatia finala a produselor)
    11.4. - Daca vreunul dintre produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului:
    a) de a inlocui produsele refuzate; sau
    b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.
    11.5. - Dreptul achizitorului de a inspecta, de a testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
    11.6. - Prevederile clauzelor 11.1 - 11.5 nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau de alte obligatii prevazute in contract.

    12. Ambalare si marcare
    12.1. - (1) Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
    (2) In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in forma de cutii furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.
    12.2. - Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare.
    (se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor)
    12.3. - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.

    13. Livrarea produselor si documentele care le insotesc
    13.1. - Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala indicata de achizitor, respectand:
    a) datele din graficul de livrare; si
    b) termenul comercial stabilit,
    ambele convenite prin contract, dupa primirea ordinului de incepere.
    13.2. - (1) La expedierea produselor furnizorul are obligatia de a comunica in scris atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare.
    (2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
    a) factura fiscala;
    b) avizul de expeditie;
    c) dispozitia de livrare;
    d) certificatul de origine;
    e) certificatul de inspectie;
    f) certificatul de calitate;
    g) certificatul de garantie;
    i) dupa caz, polita de asigurare "toate riscurile".
    13.3. - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa instalare si dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
    13.4. - Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor 13.1. - 13.3.

    14. Asigurari
    14.1. - Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.
    (se precizeaza termenul comercial de livrare)
    14.2. - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIP sau CIF, furnizorul are obligatia de a plati pentru asigurarea incarcaturii pana la destinatia finala, numind ca beneficiar pe achizitor.
    14.3. - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB sau FCA, obligatia de a plati pentru asigurarea incarcaturii pana la destinatia finala cade in sarcina achizitorului.

    15. Transport
    15.1. - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza CIF sau CIP, furnizorul are obligatia de a asigura si de a plati transportul incarcaturii pana la destinatia finala sau in orice alt asemenea loc de destinatie solicitat.
    15.2. - (1) Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB, furnizorul are obligatia de a asigura si de a plati transportul incarcaturii pana la, si inclusiv, punctul de incarcare a produselor in portul de incarcare solicitat.
    (2) Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FCA, furnizorul are obligatia de a asigura si de a plati pentru transportul incarcaturii si pentru livrarea acesteia in custodia carausului la locul solicitat.
    15.3. - Furnizorul are dreptul de a-si alege carausul pentru a livra produsele pe o baza CIF sau CIP.
    15.4. - Daca achizitorul solicita livrarea produselor pe o baza FOB sau FCA si asigurarea, in numele si pe cheltuiala achizitorului, a transportului cu carausi nominalizati, furnizorul poate aranja transportul si cu carausi alternativi daca cei nominalizati nu sunt disponibili in perioada/perioadele de livrare.

    16. Servicii
    16.1. - Pe langa furnizarea efectiva a produselor furnizorul are obligatia de a presta si serviciile aferente furnizarii produselor, fara a modifica pretul contractului.
    16.2. - Furnizorul are obligatia de a presta serviciile pentru o perioada convenita, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nici o obligatie de garantie asumata prin contract.
    (se precizeaza perioada convenita pentru prestarea serviciilor)

    17. Piese de schimb
    17.1. - Furnizorul are obligatia de a furniza piese de schimb fabricate sau livrate de catre acesta, dupa expirarea perioadei de garantie, contra cost, in baza unor contracte viitoare.
    (se precizeaza modul de furnizare a pieselor de schimb, precum si durata viitoarelor contracte)
    17.2. - In perioada de garantie a produselor furnizorul are obligatia de a furniza piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza.
    17.3. - In eventualitatea in care a incetat fabricarea de piese de schimb, furnizorul are obligatia:
    a) de a notifica in avans (cu cel putin 90 de zile) achizitorului, pentru a permite acestuia sa cumpere piesele necesare; si
    b) de a pune la dispozitie achizitorului, fara plata, daca i se cere, proiectele, desenele si specificatiile pieselor de schimb.

    18. Perioada de garantie acordata produselor
    18.1. - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor, in afara cazului in care este prevazut altfel in contract. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca nici unul dintre produsele furnizate prin contract nu va avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului in care proiectul si/sau materialul este/sunt cerut/cerute in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale.
    18.2. - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica.
    (se precizeaza perioada de garantie acordata produselor)
    (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea si instalarea acestora la destinatia finala.
    18.3. - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
    18.4. - La primirea unei astfel de notificari furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care in timpul perioadei de garantie le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.
    (se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului)
    18.5. - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

    19. Modalitati de plata
    19.1. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale.
    (se precizeaza termenul de plata de la emiterea facturii si, dupa caz, graficul de plata)
    19.2. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 19.1 si fara a prejudicia dreptul furnizorului de a apela la prevederile clauzei 25.1, acesta din urma are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat ce achizitorul onoreaza factura, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.
    19.3. - Achizitorul are dreptul de a acorda avans furnizorului, daca acesta solicita, numai contra unei scrisori de returnare a avansului si numai in limita valorica prevazuta de lege.
    (se precizeaza cuantumul avansului)

    20. Actualizarea pretului contractului
    20.1. - Pentru produsele livrate si pentru serviciile prestate platile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate in propunerea financiara, anexa la contract.
    20.2. - Pretul contractului se actualizeaza utilizandu-se formula de actualizare convenita.
    (se precizeaza formula de actualizare)

    21. Amendamente
    21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.

    22. Subcontractanti
    22.1. - Furnizorul are obligatia de a incheia contracte cu subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu achizitorul.
    22.2. - (1) Furnizorul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele incheiate cu subcontractantii desemnati.
    (2) Lista cuprinzand subcontractantii, cu datele de recunoastere a acestora, cat si contractele incheiate cu acestia se constituie in anexe la contract.
    22.3. - (1) Furnizorul este pe deplin raspunzator fata de achizitor de modul in care indeplineste contractul.
    (2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de furnizor de modul in care isi indeplineste partea sa din contract.
    (3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc partea lor din contract.
    22.4. - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata achizitorului.

    23. Intarzieri in indeplinirea contractului
    23.1. - Furnizorul are obligatia de a indeplini contractul de furnizare in perioada/perioadele inscrise in graficul de livrare.
    23.2. - Daca pe parcursul indeplinirii contractului furnizorul nu respecta graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligatia de a notifica, in timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate in graficul de livrare se face cu acordul partilor, prin act aditional.
    23.3. - Cu exceptia prevederilor clauzei 27 si in afara cazului in care achizitorul este de acord cu o prelungire conform clauzei 23.2, o intarziere in indeplinirea contractului da dreptul achizitorului de a solicita penalitati furnizorului, potrivit prevederilor clauzei 24.

    24. Penalitati, daune-interese
    24.1. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa isi indeplineasca obligatiile asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului.
    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)
    24.2. - In cazul in care achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei prevazute la clauza 19.1, acesta are obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata.
    (se precizeaza cota procentuala pentru fiecare zi/saptamana de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor)

    25. Rezilierea contractului
    25.1. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului de furnizare si de a pretinde plata de daune-interese.
    25.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral contractul de furnizare, in cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi contrara interesului public.
    25.3. - In cazul prevazut la clauza 25.2 furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

    26. Cesiunea
    26.1. - Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al achizitorului.
    26.2. - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

    27. Forta majora
    27.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
    27.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
    27.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
    27.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
    27.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

    28. Solutionarea litigiilor
    28.1. - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
    28.2. - Daca dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative neoficiale achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, fie de catre instantele judecatoresti din Romania.
    (se precizeaza modalitatea de solutionare a litigiilor)

    29. Limba care guverneaza contractul
    29.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

    30. Comunicari
    30.1. - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
    (2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
    30.2. - Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

    31. Legea aplicabila contractului
    31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

             Achizitor,                             Furnizor,
        ......................               ......................
        (semnatura autorizata)               (semnatura autorizata)
                L.S.                                    L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1012/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1012 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu