Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1009 din 30 iulie 2002

pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructie, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor nefinalizate la data de 31 mai 2002 si aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere pentru lucrarile de constructii de locuinte efectuate dupa data de 31 mai 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 595 din 12 august 2002


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in baza prevederilor art. 11 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, si ale art. 71 alin. (10), (11) si (12) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 437 din 22 iunie 2002,
    in temeiul art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele privind restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructie, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor nefinalizate la data de 31 mai 2002 si aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere pentru lucrarile de constructii de locuinte efectuate dupa data de 31 mai 2002, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                            Gheorghe Gherghina,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                                  NORME
privind restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructie, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor nefinalizate la data de 31 mai 2002 si aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere pentru lucrarile de constructie de locuinte efectuate dupa data de 31 mai 2002

    CAP. 1
    Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate pana la data de 31 mai 2002 inclusiv

    Art. 1
    (1) Potrivit art. 11 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate la data de 31 mai 2002 inclusiv, se restituie taxa pe valoarea adaugata aferenta perioadei in care au beneficiat de aplicarea cotei zero conform prevederilor art. 17 lit. Bn) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adaugata, cu modificarile ulterioare.
    (2) Restituirea se realizeaza conform procedurii stabilite prin prezentele norme.
    Art. 2
    (1) Beneficiaza de restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente urmatoarele categorii de persoane:
    a) persoanele fizice care au cetatenie romana si domiciliul in Romania, pentru constructia de locuinte noi, precum si pentru lucrarile privind extinderea, consolidarea si reabilitarea cladirilor de locuit existente. Restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi solicitata in numele persoanelor fizice de catre asociatiile de proprietari legal infiintate, pentru lucrarile privind extinderea, consolidarea si reabilitarea cladirilor de locuit existente, efectuate in beneficiul mai multor persoane fizice care fac parte din asociatia respectiva;
    b) chiriasii, persoane fizice, pentru lucrarile de extindere, consolidare si reabilitare a locuintei, pentru executarea carora s-au obligat conform contractului de inchiriere inregistrat la organele fiscale. Restituirea taxei pe valoarea adaugata poate fi solicitata de asociatiile de locatari in numele chiriasilor;
    c) persoanele juridice romane, pentru constructia de locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor, precum si pentru extinderea, consolidarea si reabilitarea acestora.
    (2) Termenii locuinta, locuinta de serviciu si locuinta de interventie, utilizati in prezentele norme, sunt cei definiti in Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (3) Lucrarile de constructii de locuinte reprezinta totalitatea lucrarilor prin care se realizeaza imobile cu destinatia de locuinta.
    (4) Lucrarile de consolidare reprezinta totalitatea lucrarilor de interventie asupra elementelor structurale sau ansamblului structural, precum si introducerea de elemente structurale suplimentare care au ca scop refacerea ori ridicarea gradului de stabilitate si rezistenta al unor constructii existente. In categoria lucrarilor de consolidare pot fi incluse si interventiile asupra unor elemente nestructurale care insa prin degradarea lor ar putea periclita siguranta elementelor structurale.
    (5) Lucrarile de extindere reprezinta lucrarile efectuate in scopul cresterii suprafetelor construite, cu conditia mentinerii starii tehnice a lucrarilor existente.
    (6) Lucrarile de reabilitare reprezinta totalitatea lucrarilor efectuate pentru readucerea unei constructii existente la un grad de confort si siguranta corespunzator starii initiale a constructiei sau chiar pentru imbunatatirea acesteia.
    Art. 3
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata aferente lucrarilor executate in perioada 15 martie 2000 - 31 mai 2002 de prestatori care nu au fost desemnati de beneficiar sa factureze fara taxa pe valoarea adaugata se efectueaza pentru lucrarile de constructie de locuinte, extindere, consolidare si reabilitare a locuintelor existente, nefinalizate la data de 31 mai 2002 inclusiv, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt prevazute in autorizatia eliberata pe numele beneficiarilor prevazuti la art. 2 alin. (1), in conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu exceptia lucrarilor de instalare a centralelor termice realizate dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991;
    b) sunt contractate cu persoane fizice autorizate si/sau persoane juridice, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata, care au in obiectul de activitate realizarea de astfel de lucrari.
    (2) Pentru materialele incorporate in lucrarile de constructie, extindere, consolidare sau reabilitare a locuintelor se restituie taxa pe valoarea adaugata, daca acestea sunt cuprinse in situatiile de lucrari ale prestatorilor prevazuti la alin. (1) lit. b), care realizeaza si prestarile de servicii respective, si sunt facturate catre beneficiarii prevazuti la art. 2 alin. (1).
    (3) Nu se restituie taxa pe valoarea adaugata pentru materialele procurate pe cont propriu de catre beneficiarii prevazuti la art. 2 alin. (1), in vederea incorporarii in lucrarile efectuate, chiar daca acestia au contractat executia lucrarilor cu prestatorii prevazuti la alin. (1) lit. b).
    (4) Restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru materialele incorporate in lucrarile de instalare de centrale termice, respectiv centrala termica, tevile, robinetele, caloriferele sau alte materiale, se efectueaza numai in masura in care acestea sunt cuprinse in situatiile de lucrari si in facturile emise de persoanele fizice autorizate sau de persoanele juridice care executa lucrarile de instalare. Nu se restituie taxa pe valoarea adaugata pentru materialele procurate pe cont propriu de la alte unitati decat cea care efectueaza lucrarea de instalare.
    (5) Restituirea taxei pe valoarea adaugata se aplica numai pentru lucrari realizate in cadrul termenului de valabilitate a autorizatiei de construire.
    Art. 4
    (1) Beneficiarii mentionati la art. 2 alin. (1) vor depune cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de taxe si impozite, in cazul persoanelor juridice, ori la organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla domiciliul acestora, in cazul persoanelor fizice sau al asociatiilor de proprietari ori de locatari.
    (2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun la organele fiscale incepand cu data publicarii prezentului ordin pana cel mai tarziu la data de 31 martie 2003 inclusiv si vor fi insotite de urmatoarele documente:
    a) copii de pe: documentul de inregistrare fiscala pentru persoanele juridice, documentul de identitate pentru persoanele fizice, actul de infiintare pentru asociatiile de proprietari ori de locatari;
    b) copie de pe autorizatia de construire, extindere, consolidare sau reabilitare a locuintei, cu exceptia prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a);
    c) contractul incheiat cu prestatorii prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b);
    d) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a unitatii prestatoare;
    e) copii de pe facturile fiscale din care rezulta taxa solicitata a fi restituita si copii de pe documentele de plata a facturilor respective.
    (3) Nedepunerea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata pana la termenul limita prevazut la alin. (2) atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (4) Solutionarea cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata se efectueaza in termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, pe baza documentatiei prevazute la alin. (2) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Dupa verificare se va intocmi un act de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Dupa aprobarea actului de control se intocmesc comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, precum si comunicarea catre solicitant privind modul de solutionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3.
    (5) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor impotriva masurilor dispuse prin actele de control sau de impunere intocmite de organele Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) Pentru evidenta cererilor de restituire a taxei pe valoarea adaugata organele fiscale teritoriale vor tine cate un registru de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 4, pentru:
    a) constructia de locuinte noi;
    b) extinderea, consolidarea si reabilitarea locuintelor existente.
    (2) Fiecare registru va fi completat, parafat, numerotat si pastrat de unitatea fiscala care solutioneaza cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata.

    CAP. 2
    Aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere pentru lucrarile de constructii de locuinte efectuate dupa data de 31 mai 2002 prin Agentia Nationala pentru Locuinte

    Art. 6
    Potrivit art. 71 alin. (10) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, constructiile de locuinte realizate prin Agentia Nationala pentru Locuinte pe baza de contracte ferme incheiate cu societati de constructii pana la data de 31 mai 2002 inclusiv beneficiaza de scutire cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata pana la finalizarea constructiei, potrivit termenilor contractuali, inclusiv cei introdusi prin acte aditionale impuse de situatii tehnice justificate.
    Art. 7
    (1) Se aplica scutirea cu drept de deducere, prevazuta la art. 6, pentru constructiile de locuinte care indeplinesc urmatoarele conditii:
    a) sunt prevazute in autorizatia de construire eliberata in conditiile Legii nr. 50/1991, republicata;
    b) sunt prevazute in contracte ferme incheiate pana la data de 31 mai 2002 inclusiv cu societati de constructii.
    (2) Scutirea se aplica pentru lucrarile care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1), incepute inainte de data de 31 mai 2002 si nefinalizate la aceasta data, precum si pentru constructiile de locuinte a caror executie va fi efectuata dupa aceasta data.
    (3) Prestatorii vor justifica aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere cu contractele incheiate cu Agentia Nationala pentru Locuinte si, dupa caz, cu actele aditionale la contractele initiale, precum si cu facturile fiscale pe care se inscriu in mod obligatoriu numarul si data eliberarii autorizatiei de construire.
    Art. 8
    Regimul de scutire prevazut la art. 6 se realizeaza prin facturarea catre Agentia Nationala pentru Locuinte, fara taxa pe valoarea adaugata, de societatile de constructii a lucrarilor efectuate, inclusiv a materialelor incorporate pe baza de situatii de lucrari.

    CAP. 3
    Aplicarea regimului de scutire cu drept de deducere pentru lucrarile de constructii de locuinte efectuate dupa data de 31 mai 2002

    Art. 9
    (1) Potrivit art. 71 alin. (11) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, persoanele, indiferent de statutul lor juridic, care au incheiat pana la data de 31 mai 2002 inclusiv contracte ferme pentru constructii de locuinte cu persoane juridice si/sau fizice autorizate sa efectueze lucrari de constructii beneficiaza de scutire de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere, pentru contractele respective, pana la 31 decembrie 2002 inclusiv.
    (2) Se incadreaza in prevederile alin. (1) lucrarile de constructii de locuinte efectuate dupa data de 1 iunie 2002 inclusiv pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv, care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt prevazute in autorizatia eliberata pe numele beneficiarilor prevazuti la art. 10 alin. (1), in conditiile Legii nr. 50/1991, republicata;
    b) au fost contractate, pe baza de contracte ferme, pana la data de 31 mai 2002 inclusiv, respectiv realizate, cu persoane juridice si/sau cu persoane fizice autorizate sa efectueze lucrari de constructii, inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea adaugata.
    (3) Persoanele juridice si/sau persoanele fizice autorizate sa efectueze lucrari de constructii sunt persoanele impozabile care au in obiectul de activitate lucrari prin care se realizeaza si/sau se contribuie la realizarea unui imobil.
    Art. 10
    (1) Beneficiaza de regimul de scutire cu drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata, in conditiile prevazute la art. 9, urmatoarele categorii de persoane:
    a) persoanele fizice care au cetatenie romana si domiciliul in Romania, pentru constructia de locuinte noi;
    b) persoanele juridice romane, pentru constructia de locuinte de serviciu sau de interventie pentru salariatii lor.
    (2) Termenii locuinta, locuinta de serviciu si locuinta de interventie, utilizati in prezentele norme, sunt cei definiti in Legea locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare.
    (3) Lucrarile de constructii de locuinte reprezinta totalitatea lucrarilor prin care se realizeaza imobile cu destinatia de locuinta.
    Art. 11
    (1) Regimul de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata cu drept de deducere se realizeaza prin:
    a) facturarea fara taxa pe valoarea adaugata de catre prestatorii prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. b) a lucrarilor efectuate si a materialelor incorporate. Pe facturi se vor inscrie in mod obligatoriu numarul si data emiterii autorizatiei de construire;
    b) restituirea taxei pe valoarea adaugata pentru lucrarile efectuate si materialele incorporate, facturate cu taxa pe valoarea adaugata de catre prestatorii prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. b).
    (2) Regimul de scutire de la plata taxei pe valoarea adaugata cu drept de deducere prevazut la alin. (1) se aplica numai pentru lucrari efectuate in cadrul termenului de valabilitate a autorizatiei de construire, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2002 inclusiv, chiar daca data expirarii autorizatiei de construire este ulterioara acestei date.
    (3) Pentru materialele incorporate in lucrarile de constructii de locuinte se restituie taxa pe valoarea adaugata daca acestea sunt cuprinse in situatiile de lucrari ale prestatorilor prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. b), care realizeaza si prestarile de servicii respective, si sunt facturate catre beneficiarii prevazuti la art. 10 alin. (1).
    (4) Nu se restituie taxa pe valoarea adaugata pentru materialele procurate pe cont propriu de catre beneficiarii prevazuti la art. 10 alin. (1), in vederea incorporarii in lucrarile efectuate, chiar daca acestia au contractat executia lucrarilor cu prestatorii prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. b).
    Art. 12
    (1) Restituirea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta la art. 11 alin. (1) lit. b), se efectueaza la solicitarea beneficiarilor. Acestia vor depune cerere de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, la organul fiscal teritorial la care sunt inregistrati ca platitori de taxe si impozite, in cazul persoanelor juridice, sau la organele fiscale in a caror raza teritoriala se afla domiciliul acestora, in cazul persoanelor fizice.
    (2) Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata se depun la organele fiscale pana la data de 31 martie 2003 si vor fi insotite de urmatoarele documente:
    a) copii de pe certificatul de inregistrare fiscala pentru persoanele juridice sau de pe documentul de identitate pentru persoanele fizice;
    b) copie de pe autorizatia de construire a locuintei;
    c) copie de pe contractul incheiat cu prestatorii prevazuti la art. 9 alin. (2) lit. b);
    d) copie de pe documentul care atesta calitatea de platitor de taxa pe valoarea adaugata a unitatii prestatoare;
    e) copii de pe facturile fiscale din care rezulta taxa solicitata si copii de pe documentele de plata a facturilor respective.
    (3) Nedepunerea cererilor de restituire pana la termenul prevazut la alin. (2) atrage pierderea dreptului de restituire a taxei pe valoarea adaugata.
    (4) Solutionarea cererilor de restituire se efectueaza pe baza documentatiei prevazute la alin. (2) si a verificarilor efectuate de organele de control fiscal. Verificarile efectuate vor fi consemnate intr-un act de control din care sa rezulte suma de restituit si suma neaprobata, cu mentionarea detaliata a motivelor ce au condus la aceasta decizie. Dupa aprobarea actului de control se intocmesc comunicarea catre trezorerie, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2, precum si comunicarea catre solicitant privind modul de solutionare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, potrivit modelului prezentat in anexa nr. 3.
    (5) Masurile dispuse prin actul de control pot fi contestate de titularul cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2002, cu modificarile ulterioare.
    Art. 13
    Cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata vor fi evidentiate de catre organele fiscale teritoriale in Registrul de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata, prevazut in anexa nr. 4.
    Art. 14
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezentele norme.

    ANEXA 1
    la norme

                                 CERERE
    de restituire a taxei pe valoarea adaugata

    1. Denumirea solicitantului ..............................................
    2. Adresa:
    Localitatea ............................, str. ................ nr. ......, sectorul ......., codul postal ................., codul fiscal ..............., judetul ....................

    A. Se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata in baza art. 11 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, pentru:
                                                             _
    - constructia de locuinte ............................. |_|
                                                             _
    - extinderea locuintei existente ...................... |_|
                                                             _
    - consolidarea locuintei existente .................... |_|
    Adresa la care se situeaza locuinta ......................................., suma solicitata la rambursare
....................... lei ............................................
     (in cifre)                             (in litere)

    B. Se solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata in baza art. 70 alin. (11) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002, pentru constructia de locuinte.
    Adresa la care se situeaza locuinta ......................................., suma solicitata la rambursare
....................... lei ............................................
     (in cifre)                             (in litere)
    Solicitam restituirea in numerar/prin virament in contul nr. ............, deschis la ........................ (dupa caz).

    Solicitant,

    Numele ................................. prenumele ......................
functia ............................
             (daca este cazul)
    Semnatura ...................... stampila (daca este cazul)

    ANEXA 2
    la norme

    UNITATEA FISCALA TERITORIALA ...................   Nr. ......./.......
    Compartimentul .................................

                   Catre Trezoreria ...........................

    Ca urmare a cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata a
...............................................................................,
                (denumirea titularului/numele si prenumele)
inregistrata la ................................................................
                        (denumirea organului fiscal)
sub nr. ......./........, s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de .................. lei, pentru ......................, in baza (se va bifa caseta corespunzatoare):
    a) art. 11 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
                                                 _
adaugata ...................................... |_|
    b) art. 70 alin. (11) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002
                                                 _
............................................... |_|
    Va rugam ca suma de mai sus sa fie restituita in numerar/prin virament in contul nr. .................., deschis la Banca ............................., Sucursala/Filiala ............................. .
    Alaturat va remitem un exemplar al procesului-verbal de control aprobat, pe baza caruia va rugam sa efectuati restituirea.
    Dupa efectuarea restituirii va rugam sa ne transmiteti o copie de pe Jurnalul contului "Taxa pe valoarea adaugata restituita", pentru evidenta si justificare.

                               Sef compartiment,
                            ......................

    ANEXA 3
    la norme

    UNITATEA FISCALA TERITORIALA ...................          Nr. ...../.......
    Compartimentul .................................

               Catre ..............................................
                      (denumirea titularului/numele si prenumele)

    Prin prezenta va comunicam ca in urma cererii de restituire a taxei pe valoarea adaugata, inregistrata la
................................................................................
                         (denumirea organului fiscal)
sub nr. ......./........, s-a aprobat restituirea taxei pe valoarea adaugata in suma de .................. lei, pentru ......................, in baza (se va bifa caseta corespunzatoare):
    a) art. 11 alin. (4) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea
                                                 _
adaugata ...................................... |_|
    b) art. 70 alin. (11) din Normele de aplicare a Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 598/2002,
                                                 _
.............................................., |_|
urmand ca plata sa se efectueze, dupa caz:
    a) prin virament in contul nr. ..........., deschis la Banca .............., Sucursala/Filiala ...................;
    b) in numerar, prin casieria unitatii, incepand cu data de ................, intre orele .................. .
    De asemenea, va comunicam ca nu s-a aprobat restituirea sumei de ................... din urmatoarele motive:
...............................................................................
...............................................................................

                                 Director,
                        .........................

    ANEXA 4
    la norme

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
    Unitatea fiscala teritoriala ........................
    Compartimentul ......................................

                                  REGISTRU
de evidenta a restituirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru ...............

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Titularul
    B - Numele si prenumele inspectorului
    C - Semnatura
    D - Suma aprobata
    E - Suma restituita
    F - Semnatura de control privind solutionarea cererii de restituire
 ______________________________________________________________________________
|Nr.|Descrierea |           |                 |              |   Jurnalul   | F|
|crt|operatiunii|           |    Cererea de   |  Analiza si  |contului "Taxa|  |
|   |  care a   |Autorizatia|    restituire   | verificarea  | pe valoarea  |  |
|   |  generat  |           |     a T.V.A.    |  cererii de  |   adaugata   |  |
|   |  T.V.A.   |           |                 |  restituire  |  restituita" |  |
|   |           |___________|_________________|______________|______________|  |
|   |           | Nr. |Data |Nr.| Data |Suma|A| Proces-|B|C|D|Data|Pozitia|E|  |
|   |           |     |     |   |(ziua,|    | | verbal | | | |    |       | |  |
|   |           |     |     |   | luna,|    | |   de   | | | |    |       | |  |
|   |           |     |     |   | anul)|    | | control| | | |    |       | |  |
|   |           |     |     |   |      |    | |________| | | |    |       | |  |
|   |           |     |     |   |      |    | |Nr.|data| | | |    |       | |  |
|___|___________|_____|_____|___|______|____|_|___|____|_|_|_|____|_______|_|__|
|   |           |     |     |   |      |    | |   |    | | | |    |       | |  |
|___|___________|_____|_____|___|______|____|_|___|____|_|_|_|____|_______|_|__|

    Prezentul registru contine .............. pagini numerotate de la 1 la .............., fiecare fila fiind parafata/stampilata la data de ............ .

                           Conducatorul unitatii,
                     ...............................
                          (semnatura si stampila)SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1009/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1009 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1009/2002
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu