Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 10 din 8 iunie 2007

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Bancii Nationale a Romaniei" din subordinea Bancii Nationale a Romaniei

ACT EMIS DE: BANCA NATIONALA A ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 492 din 23 iulie 2007Pentru aplicarea prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale,

în temeiul prevederilor art. 35 alin. (3) şi art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,

ministrul economiei şi finanţelor şi guvernatorul Băncii Naţionale a României emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României, prevăzutîn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Imprimeria Băncii Naţionale a României" reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, la propunerea Băncii Nationale a României.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a României" poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naţionale a României" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin împreună cu anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Guvernatorul Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

ANEXĂ*)

R.A. IMPRIMERIA BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

STR. LUICĂ Nr. 198-202, SECTOR4

BUCURESTI

CUI 361242

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI PE ANUL 2007

         - mii lei (RON)

INDICATORI

Nr rd

2006 Realizat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

5

6

I

VENITURI                        TOTALE (rd.2+10+15)

1

26813

21600

-5213

80.56

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

26223

21300

-4923

81.23

a)productia vanduta

3

25914

21000

-4914

81.04

b)venituri din vanzarea marfurilor

4

87

-87

c)venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

5a

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

5 b

d) productia imobilizata

6

e)alte venituri  din exploatare, din care:

7

222

300

78

135.14

- venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

8

- alte venituri din exploatare

9

222

300

78

135.14

2

Venituri financiare - totale, din care:

10

590

300

-290

50.85

a)venituri din interese de participare

11

b)venituri    din    alte   investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

c)venituri din dobanzi

13

350

200

-150

57.14

d)alte venituri financiare

14

240

100

-140

41.67

3

Venituri extraordinare

15

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

0

1

2

3

4

5

6

7

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+42+45)

16

21804

21500

-304

98.61

1

Cheltuieli   de  exploatare-total, din care:

17

21545

20850

-695

96.77

a)cheltuieli materiale

18

9675

8500

-1175

87.85

b)alte cheltuieli din afara regiei

(cu energia si apa)

19

258

1000

742

387.60

c)cheltuieli privind marfurile

20

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

5778

6600

822

114.23

- salarii

22

4038

4701

663

116.42

-  cheltuieli   cu   asigurarile   si protectia sociala , din care:

23

1240

1370

130

110.48

- contributia   la   asigurari sociale

24

815

931

116

114.23

- contributia de  asigurari pt.somaj

25

99

103

4

104.04

- contributia la asigurari sociale de sanatate

26

326

336

10

103.07

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

27

500

529

29

105.80

- fonduri  speciale  aferente fondului de salarii

28

24

16

-8

66.67

- tichete de masa

29

309

300

-9

97.09

e)ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale

30

4010

2950

-1060

73.57

f)ajustarea     valorii     activelor circulante

31

-31

0

31

g)ajust.priv.provizioanele

-35

-203

-168

580

h)alte cheltuieli de exploatare, din care:

32

1890

2003

113

105.98

- cheltuieli  cu  prestatiile  din afara societatii, din care:

33

1839

1912

73

103.97

- cheltuieli de protocol

34

39

2

-37

5.13

-cheituieli   de   reclama   si publicitate

35

121

150

29

123.97

- cheltuieli cu sponsorizarea

36

52

40

-12

77

- alte cheltuieli din care:

37

51

91

40

178.43

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

38

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

- cheltuieli   prevazute  de legea  bugetului   de   stat,   din care:

40

51

91

40

178.43

- transferuri si / sau Subventii

41

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

42

259

650

391

250.97

-cheltuieli privind dobanzile

43

121

600

479

495.87

-alte cheltuieli financiare

44

138

50

-88

36.23

3

Cheltulell extraordinare

45

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

46

5009

100

-4909

2.00

0

1

2

3

4

5

6

7

IV

ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII ,din care:

47

- fond de rezerva

48

V

ACOPERIREA      PIERDERILOR DIN ÂNII PRECEDENTI

49

VI

IMPOZIT PE PROFIT

50

1314

16

-1298

1.22

VII

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA

IMPOZITULUI PE PROFIT,

din care:

51

3695

84

-3611

2.27

1

Rezerve legale

52

2

Alte rezerve reprezentand facilitati  fiscale prevazute  de lege

53

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate    din imprumuturi externe, precum      si pt, constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

55

5

Alte   repartizari   prevazute   de lege

56

6

Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

57

211

8

-203

3.79

7

Minim 50% varsaminte  la bugetul  de stat sau local  in cazul regiilor   autonome, ori dividende in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

1953

42

-1911

2.15

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

1742

34

-1708

1.95

VIII

SURSE    DE     FINANTARE    A INVESTITIILOR, din care

60

10754

5677

-5077

52.8

1

Surse proprii

61

5752

3020

-2732

52.50

2

Alocatii de la buget

62

3

Credite bancare

63

5002

2657

-2345

53.1

- interne

64

5002

2657

-2345

53.1

- externe

65

4

Alte surse

66

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

10718

5677

-5041

53

0

1

2

3

1

Investitii , inclusiv investitii in curs la finele anului

68

9766

4297

-5469

44

2

Rambursari   de   rate   aferente creditelor pentru investitii

69

952

1380

+428

144.96

- interne

70

776

1380

+604

177.84

- externe

71

176

-176

X

REZERVE, din care:

72

1

Reverve legale

73

2

Rezerve statutare

74

3

Alte rezerve

75

XI

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1

Venituri totale

77

26813

21600

-5213

80.56

2

Cheltuieli   aferente   veniturilor totale

78

21804

21500

-304

98.61

3

Nr.prognozat   de   personal   la finele anului

79

183

190

7

103.83

4

Nr. mediu de personal total

80

185

190

5

102.70

5

Fond de salarii, din care:

81

4038

4701

663

116.42

a)fondul    de    salarii    aferent posturilor blocate

82

b)fond de salarii aferent conducatorului agentului economic  potrivit art.7(1) din OUG nr.79/2001, din care:

83

138

160

22

115.94

- sporuri, adaosuri, premii si alte      drepturi de  natura salariala,   potrivit   art.7(2)   din OUG nr.79/2001

84

30

34

4

113.33

- premiul anual, potrivit art.7(4) din OUG nr.79/2001

85

51

59

8

115.69

c)fond de salarii aferent personalului  angajat pe baza de   contract individual   de munca  cu durata nelimitata de timp

86

3799

4400

601

115.82

d) fond de salarii   aferent personalului  angajat pe baza de   contract individual   de munca cu durata limitata de timp

87

e)alte cheltuieli cu personalul

88

101

141

40

139.60

6

Castigul  mediu lunar    pe salariat

89

1721

1940

219

112.73

7

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/80)- in preturi curente

90

8

Productivitatea muncii pe total

personal mediu (mii lei/persoana) (rd.77/rd.79)-in preturi comparabile

91

9

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu            (coli hartie tiraj/persoana)

92

81160

94174

13014

116.03

10

Cheltuieli totale la 1000 lei

venituri totale

[(chelt.totale/venituri totale) x

1000] =(rd.16/rd.1)x1000

93

813

995

182

122.39

0

1

2

3

4

5

6

7

11

Plati restante - total

94

- preturi curente

95

-  preturi   comparabile  (rd.95x indicele de crestere a preturilor prognozat)

96

12

Creante restante - total

97

- preturi curente

98

-  preturi   comparabile   (rd.98x indicele de crestere a preturilor prognozat)

99


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 10/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 10 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 10/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu